Moscova 2-6-1947 (Strict secret) K-AA/CC113, indicatia NK/003/47

Moscova 2-6-1947 (Strict secret) K-AA/CC113, indicatia NK/003/47

 

(Documentul, strict autentic, elaborat de NKVD la 2 iunie 1947, a fost descoperit in biroul lui Boleslaw Bierut, presedinte al Poloniei (1945-1952) si publicat pentru prima data in ziarul polonez "Novi Dzienic", in 1981. Acelasi document a mai fost descoperit si in Cehoslovacia, Germania, Bulgaria. In mod sigur a fost aplicat si in România, desi SRI nu a confirmat existenta lui in arhivele Securitatii.)

 

 


1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactati de noi ca informatori. Intâlnirea cu acesti oameni este organizată de serviciul special desemnat in acest scop, iar întalnirile pot avea loc doar in locuri publice. Informatiile sunt preluate de catre ambasadă prin organele serviciilor speciale, in spetă cu predarea lor ofiterului nostru cu cel mai mare grad in ambasadă.

2. Se va umări ca intre soldatii nostri si populatia civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofiterii nostri să viziteze autohtoni la locuintele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simpli soldati să stabilească relatii cu femei din rândul băstinaselor. Nu se admite stabilirea de relatii intre soldatii nostri și populatia civilă, respectiv soldatii autohtoni.

3. Se va accelera lichidarea cetătenilor care intretin legături neinitiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez,cu interbrigadistii, cu Organizatia Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă si alte asociatii. In acest scop trebuie folosite elementele opozitiei militare.

4. La actiunile militare vor lua parte acei soldati care au stat pe teritoriul țării noastre (se are in vedere Uniunea Sovietică n.n.) inainte de a intra in Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Sovietice pe teritoriul U.R.S.S. n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5. Trebuie realizată in mod accelerat unificarea tuturor partidelor intr-un singur partid, avand grija ca toate rolurile cheie să revina acelor oameni care apartin serviciilor noastre secrete.

6. Unificarea organizatilor de tineret trebuie facută rapid. De la conducatori de organizatii locale in sus, in pozitii de conducere se vor repartiza oameni desemnati de serviciile noastre speciale.

7. Se organizează si se urmăreste ca functionarii alesi ca deputati la congrese să nu-si poată păstra mandatul pe intreaga perioadă ce le stă in fata. Deputatii nu pot convoca in nici un caz sedinte intre intreprinderi. Dacă nu există alta solutie si o asemenea sedinta trebuie convocată, se vor indepărta acei oameni care au activitate in legătură cu proiectarea conceptiilor si avansarea revendicarilor. Initiativele particulare trebuie eliminate cu desăvarsire. Pentru fiecare congres se vor pregăti oameni noi si doar cei vizati de serviciile noastre secrete.

8.Se va acorda o atentie deosebită persoanelor cu capacităti organizatorice si cu sanse sigure de popularitate. Acesti oameni trebuie cooptati, iar in cazul in care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhic superioare.

9. Se va urmări ca functionarii de stat (exclusiv organele de securitate si din industria minelor) să aiba retributii mici. Aceasta se referă indeosebi la sfera sănătății, justitiei, culturii, respectiv la cei care detin functii de conducere (documentul găsit in Cehoslovacia adaugă: mai putin cadrele de conducere alese pe baza lealitătii fata de regimul socialist).

10. In toate organele de guvernământ, respectiv in majoritatea uzinelor, trebuie să avem oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără stirea organelor administrative locale.

11. Se va urmari cu strictete ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatatea si sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numeasca comert. Trebuie neapărat mentionat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice in sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietătii asupra pămantului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat in folosintă, dar niciodată pe aceea de proprietate a detinătorului.

13. Politica fată de mica gospodărie tărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie incepută colectivizarea. In cazul in care ar interveni o rezistentă mai mare din partea tăranilor, trebuie redusă impătirea mijloacelor de productie repartizate lor, concomitent cu cresterea obligatiilor de predare a cotelor. Dacă nici asa nu se ajunge la rezultatul scontat, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a tării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărarile si ordinele - fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric - să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii si institutii, insă nici una dintre ele să nu aibă drept de decizie in inainte de a se consulta cu celelalte (fac exceptie cazurile ce vizează industria minelor).

16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influentă asupra activitatii din uzină. Ele pot lucra doar la punerea in practici a hotararilor si atat.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se impotrivi conducerii in nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore ca de exemplu: organizarea odihnei in concedii, discutarea cererilor de pensii si imprumuturi, programe culturale si distractive, organizarea de excursii, repartizarea marfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere si decizii ale conducerii politice.

18. Trebuie organizat ca numai acei conducători să fie avansati care execută impecabil problemele cu care au fost insărcinati si care nu le analizează depasind cadrul activiitătii lor.

19. In legătura cu activitatea băstinasilor care sunt purtători ai unor functii de partid, de stat sau admimstrative trebuie create asemenea conditii, ca acestia să fie compromisi in fata angajatilor, astfel incat să devină imposibilă intoarcerea lor in anturajul initial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot incredinta pozitii de răspundere in locuri unde deja sunt plasati oarmenii serviciului special.

21. In cazul fiecărei actiuni armate si cu ocazia tragerilor, cantitatea munitiei va fi controlată permanent si cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

22. Trebuie tinut sub observatie fiecare institut de cercetare si laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.

23. Trebuie acordata o mare atentie inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată si sprijinită activitatea lor, dar fiecare inventie trebuie inregistrata cu consecventă la centru. Este permisă doar realizarea acelor investitii care au aplicabilitate in industria minelor sau cele care au indicatiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor inventii care ar asigura cresterea productiei de produse finite si, in paralel cu aceasta, scăderea productiei si a extragerii de materii prime , sau ar impiedica indeplinirea deciziilor. Dacă o inventie a devenit cunoscută, trebuie organizată vanzarea acesteia in străinatate pe valuta Vest, pe motiv că e prea costisitoare in tară. Documentele cuprinzând datele cu privire la valoarea si descrierea inventiei nu se publică. Toate datele si documentele privitoare la valoarea si descrierea amănuntită a inventiei vor intra in posesia noastră.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai putin cele cuprinse in indrumarile din N.K. - 552-46).

25. ln uzine trebuie initiate diferite sedinte si conferinte profesionale, trebuie notate propunerile, observatiile ce au fost expuse, respectiv autorii acestora.

26. Trebuie popularizate discutiile cu muncitorii care se ocupă de probleme actuale legate de productie, respectiv cele care critică trecutul si problemele locale. Nu se vor inlatura cauzele fenomenelor in discutie.

17. Luările de pozitie ale conducerilor băstinase pot avea coloratura natională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unlitatea natională.

28. Trebuie acordata o mare atentie ca nu cumva in orase sa existe retele de apă nelegate la reteaua principala in cartierele in curs de reconstructie sau nou construite. Canalizarile vechi neracordate si fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstructia obiectivelor industriale si constructia celer noi se va face având invedere ca materialele reziduale să fie dirijate in depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. In orasele reconstruite sau nou construite nu se mai admit in locuinte spatii excedentare, care ar putea folosi la adăpostirea pe o perioada mai lunga a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

31. Intreprinderile proprietate personală, micii meseriasi si micii industriasi să primeasca doar astfel de materii prime si utilaje inferioare si care să impiedice productia de calitate. Pretul acestor mărfuri sa fie mai mare decat pretul produselor similare ale intreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocratia statului in cel mai inalt grad in toate domeniile. Este admisă critica activitătii organelor admmistrative, insa nu se admite nicidecum scăderea numerica a personalului si nici functionarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut o mare grijă de toate proiectele de fabricatie in industria minieră, respectiv in intreprinderile indicate in mod special. A se impiedica aprovizionarea buna a pietei interne.

34. Trebuie acordată o atentie deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca sa rezulte o antipatie generală impotriva acestora. E necesar sa fie puse sub observatie tipografiile bisericesti, arhivele, continutul predicilor, cântecelor, al educatiei religioase, dar si cel al ceremoniilor de inmormântare.

35. Din scolile elementare, de specialitate, dar mai ales din licee si facultăti trebuie să fie inlăturati profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiti de noi, avand un nivel de pregătire slab sau mediocru. Să se analizeze diferentele dintre materii, să fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se opească predarea limbilor latină si greaca veche, a filozofiei generale, a logicii si geneticii. In manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele tarii. Se va insista pe lăcomia si răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei si pe lupta poporului asuprit. In scolile de specialitate trebuie introdusă specialitatea ingustă.

36. Trebuie sa fie initiată organizarea unor actiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sarbatorească lupta băstinasilor impotriva cotropitorilor (exclusiv rusii, indeosebi nemtii) si care să popularizeze lupta pentru socialism.

37. Pe plan local este interzisă aparitia unor opere despre acei băstinasi care inainte de revolutie si in perioada celui de-al doilea razboi mondial au trăit la noi (in U.R.S.S., n.n.) sau au luptat alături de noi in timpul razboiului. .

38. Dacă se constituie o organizatie care ar sprijini alianta cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activitătii economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită impotriva ei o campanie de acuzare a nationalismului si sovinismului. Aceasta trebuie făcută in felul următor: profanarea monumentelor ce ne apartin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea natiunii si culturii noastre si indoiala fată de intelesul contractelor incheiate cu noi. In munca de propagandă trebuie implicati si bastinasii, folosindu-ne de ura care există impotriva acelor organizatii.

39. Se va da o atentie deosebita constructiei si reconstructiei drumurilor, podurilor, a căilor si retelelor de legătură, indiferent cât de indepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, in cazul in care este nevoie pe o interventie armată, locul rezistentei sau al concentrării fortelor reactionare sa fie accesibil din toate partile.

40. Trebuia ca reprezentantii opozitiei politice să fie inchisi. Se va incerca prin toate mijioacele racolarea acelor opozanti care se bucura de stima populatiei băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie compromisi prin campanie de denigrare. Inainte ca ei sa se intipărească in constiinta maselor, trebuie lichidati prin asa numite "intamplări neprevazute" sau inchisi sub acuzatia de crimă de drept comun. Numai in cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi tinute sub acuzatia de "inalta trădare"

41. Trebuie impiedicată cu orice pret reabilitarea color condamnati in procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu conditia ca acel caz să fie considerat o greseală judecătorească, condamnatul nu va fi judecat, ci doar gratiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecătii gresite nu vor fi convocati.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiti de catre partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemultumirea angajatilor. In cazuri drastice se recheamă din functie, fiind numititi in pozitii similare sau superioare. La sfarsit, trebuie pusi in functii de conducere si tinuti in evidenta drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43. Se aduc la cunostinta publicului procesele acelor persoane cu pozitie de conducere (in primul rând din cadrul armatei, misterelor, serviciilor importante, cadrelor didactice) care sunt invinuite de atitudine impotriva poporului, socialismului, industrializării . E o actiune ce atrage atentia maselor populare.

44. Se va căuta ca acei care lucrează in diferite functii indiferent cat de mici, să fie schimbati si inlocuiti cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificati.

45. Trebuie ca la facultăti să ajungă cu prioritate sau in mod exclusiv, cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesati să se perfectioneze la nivel inalt, ci doar sa obtina o diplomă.

(
Reprodus din "Opresiunea cultelor religioase din România in timpul dictaturii comuniste" Comunicari prezentate la Simpozionul "Experimentul Pitesti - reeducarea prin tortura",

Editia a II-a, Sectiunea a II-a, Pitesti, 4-6 octombrie 2002, Fundatia Culturala Memoria, filiala Arges, Pitesti, 2003; pg. 18-29)


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.