MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 10         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 4 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 466 din 12 iulie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.009/2018. - Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)”

 

1.010/2018. - Hotărâre privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

151/2018. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ŞI ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

14/7/2018. - Regulament privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

44/2018. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 466

din 12 iulie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Loredana Veisa.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4)t art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ale art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, excepţie ridicată de Florin Maria în Dosarul nr. 5.435/109/2015 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.036 D/2016.

2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepţiei, domnul Florin Maria, asistat de doamna avocat Daniela Nicoleta Andreescu, cu delegaţie la dosar, lipsind cealaltă parte, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă că la dosar apărătorul autorului excepţiei a depus concluzii sorise, prin care solicita admiterea acesteia.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul apărătorului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia.

4. Apărătorul autorului susţine că, în situaţia în care faţă de un primar s-a constatat starea de incompatibilitate, art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 nu reglementează exact procedura ce urmează să se desfăşoare. Singurul act procedural nominalizat de lege este un referat cu privire la care nu există nicio definiţie. Nu este precizat în lege rolul secretarului în raport cu procedura ulterioară, ce constă în emiterea unui ordin de către prefect care nu are niciun fel de raport cu acest secretar. Lipsa de precizie şi previzibilitate a textului de lege criticat rezultă şi din refuzul instanţei de judecată care a sesizat Curtea de a aplica art. 16 alin (2) din Legea nr. 393/2004, pe motiv că secretarul este în raport de subordonare cu primarul. Apărătorul autorului arată că între deciziile Curţii Constituţionale nr. 449 din 16 iunie 2015, paragrafele 26-30, şi nr. 175 din 29 martie 2016 există neconcordanţe. Astfel, potrivit Deciziei nr. 449 din 16 iunie 2015, prefectul, pentru a emite ordinul prin care constată încetarea de drept a mandatului primarului, trebuie să verifice dacă se află în termenul de prescripţie prevăzut de art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 176/2010. Or, dacă prefectul ar avea o activitate pur formală, aşa cum s-a reţinut prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, nu ar putea analiza excepţiile care intervin pe parcurs, excepţii ce constau în constatarea stării de incompatibilitate după ce mandatul acestuia a luat sfârşit prin împlinirea termenului legal de 4 ani. Din această perspectivă, Decizia nr. 175 din 29 martie 2016 ar trebui să fie reconsiderată din perspectiva faptului că ordinul prefectului ar putea fi emis ulterior expirării mandatului. De asemenea, decizia antereferită nu cuprinde nicio precizare cu privire Sa dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, dispoziţii ce sunt lipsite de accesibilitate şi previzibilitate, deoarece nu se arată ce trebuie să conţină referatul întocmit de secretarul comunei şi nici în ce constau raporturile dintre secretar şi prefect.

5. Apărătorul autorului apreciază că art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010 reglementează cu privire la răspunderea disciplinară, însă, potrivit celor reţinute prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, prefectul nu este organ disciplinar, Prin lege nu este reglementat un alt organ disciplinar, astfel încât textul de lege criticat este neclar şi imprevizibil. Insecuritatea juridică este accentuată de Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii nr. 16 din 26 septembrie 2016, prin care s-a stabilit că răspunderea primarului se angajează potrivit dispoziţiilor din Codul muncii, respectiv într-un termen de prescripţie de şase luni. Este o lipsă de corelare a întregului sistem legislativ, folosită în detrimentul persoanei care este evaluată. Lipsa de calitate şi previzibilitate a prevederilor legale criticate duce la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie şi a art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

6. Referitor la dispoziţiile art. 69 din Legea nr. 215/2001, apărătorul autorului excepţiei arată că, în cazul în care se contestă ordinul prefectului, primarul nu are la dispoziţie o cale de atac. Aceasta este în contradicţie cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale referitoare la art. 129 din Legea fundamentală, potrivit căreia suprimarea accesului la o cale de atac este neconstituţională. În concluzie, apărătorul solicită admiterea excepţiei şi constatarea neconstituţionalităţii textelor de lege criticate, depunând concluzii scrise în acest sens.

7. Având cuvântul asupra excepţiei de neconstituţionalitate, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată, apreciind că şi în prezenta cauză îşi găsesc aplicabilitatea considerentele de principiu reţinute în Decizia nr. 175 din 29 martie 2016. Mai arată că accesul liber la justiţie este garantat prin art. 69 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 215/2001.

8. Apărătorul autorului, în completarea celor anterior susţinute, face observaţia că, în legătură cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 449 din 16 iunie 2015, există un proces-verbal al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din 22 mai 2017, care pune sub semnul întrebării termenul de prescripţie în ceea ce priveşte etapa verificării legalităţii contestării raportului de evaluare sau etapa preliminară, concluzia fiind că aceasta priveşte o fază ulterioară.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

9. Prin Sentinţa civilă nr. 377 din 18 aprilie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 5.435/109/2015, Tribunalul Argeş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) şi art. 26 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi art. 91 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. Excepţia a fost ridicată de Florin Maria, într-o cauză având ca obiect contestaţia prin care se solicită anularea Ordinului prefectului nr. 334 din 17 noiembrie 2015, prin care s-a constatat încetarea de drept, înainte de termen, a mandatului de primar al autorului.

10. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată, în esenţă, că prin art. 123 alin. (4) din Constituţie se stabileşte clar că între prefect şi primar nu există raporturi de subordonare, însă, prin legislaţia subsecventă, se stabilesc atribuţii de organ disciplinar pentru prefect, în raport cu primarul. Se încalcă şi principiul simetriei juridice, de vreme ce se instituie în sarcina prefectului atât atribuţii de organ disciplinar faţă de primar, cât şi de emitere de ordine prin care se eliberează din funcţie un primar înainte de expirarea duratei mandatului pentru care a fost ales. În momentul în care un primar este ales, mandatul său este validat de instanţa judecătorească, în timp ce încetarea mandatului înainte de termen se dispune de prefect, care este reprezentantul Guvernului la nivel local. Astfel, în lipsa unor raporturi de subordonare între primar şi prefect, se pune în discuţie constituţionalitatea acestor norme de lege şi a capacităţii prefectului de a emite acte administrative care se referă la încetarea mandatului de primar, mandat a cărui validare s-a făcut de o instanţă judecătorească.

11. De asemenea, autorul apreciază că, în baza celor trei legi, respectiv Legea nr. 161/2003, Legea nr. 176/2010 şi Legea nr. 393/2004, prefectul emite ordinul de încetare a mandatului de primar înainte de termen, însă diferă procedura prealabilă şi actele care stau la baza emiterii acestui act administrativ, astfel încât previzibilitatea şi accesibilitatea lui comportă interpretări, iar acest paralelism legislativ creează confuzie.

12. Tribunalul Argeş - Secţia civilă apreciază că textele de lege criticate sunt constituţionale.

13. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

14. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor legale criticate este neîntemeiată, făcând referire la cele reţinute în Decizia Curţii Constituţionale nr. 175 din 29 martie 2016.

15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de reprezentantul autorului excepţiei, concluziile apărătorului autorului excepţiei şi ale procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din actul de sesizare şi din motivarea excepţiei, îl constituie dispoziţiile art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, art. 69 alin, (3) şi (4) din Legea administraţiei publice focale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, precum şi art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, Textele de lege criticate au următorul conţinut:

- Art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010: „Raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul activităţii de evaluare şi, după caz, organelor de urmărire penală şi celor disciplinare.”;

- Art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 176/2010: „(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni. (...)

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.”;

- Art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010: Agenţia va comunica raportul de evaluare, după cum urmează: [...]

i) pentru primari şi preşedinţii consiliilor judeţene - instituţiei prefectului;”;

- Art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001: (3) în cazurile prevăzute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.”;

- Art. 16 din Legea nr. 393/2004: (1) în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului;

(2) Ordinul va avea la bază un referat semnat de secretarul comunei sau al oraşului, precum şi actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului..”;

- Art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003: „în situaţia în care alesul focal aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale

18. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că textele de lege criticate aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la criteriile de calitate ale legii, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 120 alin. (1) privind principiile de bază ale administraţiei publice locale, art. 121 alin. (2) privind autorităţile comunale şi orăşeneşti, art. 123 alin. (4) potrivit căruia „intre prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare”, art. 126 alin. (6) referitor la instanţele judecătoreşti şi art. 150 privind iniţiativa revizuirii. Se aduce atingere şi art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin dispoziţiile de lege criticate se stabilesc reguli privind încetarea mandatului de primar. În cazul constatării stării de incompatibilitate, înainte de termen, în temeiul art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 393/2004 şi al art. 69 alin. (2) din Legea nr. 215/2001

20. Curtea reţine că, prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 10 iunie 2016, s-a pronunţat asupra unor critici de neconstituţionalitate similare celor formulate în prezenta cauză.

21. Cu acel prilej, Curtea a observat că, în cazul încetării înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată această împrejurare, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 393/2004. În acelaşi sens, prevederile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 stabilesc că prefectul, prin ordin, ia act de încetarea mandatului de primar. Legiuitorul a stabilit obligaţia Agenţiei Naţionale de Integritate de a comunica prefectului raportul de evaluare prin care s-a reţinut starea de incompatibilitate a primarului, aşa cum rezultă din corelarea prevederilor art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 cu ansamblul reglementărilor în materie, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului. În aceste condiţii, Curtea a observat că normele de lege criticate atribuie prefectului rolul de a „constata”, respectiv de „a lua act” de încetarea mandatului de primar în caz de incompatibilitate, astfel că, în acest caz, prefectul îndeplineşte, în temeiul legii, o formalitate necesară în vederea asigurării funcţionării autorităţii administraţiei publice, în condiţii de imparţialitate, fără a fi pusă în discuţie crearea unui raport de subordonare între primar şi prefect.

22. Curtea a constatat că prevederile de lege criticate dau expresie rolului prefectului, în calitate de reprezentant al Guvernului, de a asigura, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului Bucureşti, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice, astfel cum stabileşte art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 24 martie 2008, astfel încât nu se poate reţine încălcarea art. 123 alin. (4) din Constituţie.

23. Curtea a reţinut că ordinul emis de prefect, în temeiul acestei atribuţii legale, este un act administrativ de autoritate, cu caracter declarativ, iar nu constitutiv de drepturi subiective, în sensul că se ia act de o situaţie juridică preexistentă, clarificându-se şi definitivându-se astfel raporturi juridice stabilite anterior, prin alte acte juridice. Ca atare, prin crearea acestei atribuţii, raţiunea legiuitorului nu contravine prevederilor constituţionale invocate, întrucât, conform art. 102 alin. (1)din Legea fundamentală, Guvernul exercită conducerea generală a administraţiei publice, iar prefectul este, potrivit art. 123 alin. (2), reprezentantul său pe plan local. Or, atribuţia legală exercitată de prefect prin emiterea unui asemenea act administrativ nu este de natură să creeze raporturi de subordonare între prefect şi primar şi nici să modifice situaţii juridice preexistente, cum este în speţă aceea de incompatibilitate, stabilită prin alte acte juridice.

24. Referitor la critica privind încălcarea art. 120 alin. (1) şi art. 121 alin. (2) din Legea fundamentală, Curtea a observat că dispoziţiile de lege supuse controlului de constituţionalitate reglementează procedura constatării încetării mandatului de primar înainte de termen, ţinându-se cont de toate etapele necesare şi specifice acestui domeniu şi fără a afecta funcţionarea administraţiei publice locale, în aceste condiţii, din analiza dispoziţiilor legale criticate rezultă că acestea nu conţin norme de natură a conduce la înfrângerea principiilor descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice.

25. Referitor la încălcarea dispoziţiilor art. 126 alin. (6) din Constituţie, în vederea eliminării arbitrariului şi a posibilităţii exercitării unei puteri discreţionare, abuzive a prefectului în această materie, Curtea a reţinut că legiuitorul, prin prevederile art. 69 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 215/2001, a reglementat controlul judecătoresc al ordinului prefectului, în deplină concordanţă cu art. 126 alin. (6) din Constituţie şi art. 20 din Legea fundamentală, cu referire la art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Prevederile art. 69 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 şi ale art. 91 alin. (5) din Legea nr. 161/2003 asigură respectarea accesului liber la justiţie şi dau posibilitatea primarului de a contesta ordinul prefectului în faţa instanţei de contencios administrativ.

26.  în ceea ce priveşte critica privind lipsa de claritate şi previzibilitate a legii, Curtea a reţinut că, prin Hotărârea din 24 mai 2007, pronunţată în Cauza Dragotoniu şi Militaru-Pidhorni împotriva României, paragraful 35, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că însemnătatea noţiunii de previzibilitate depinde în măre măsură de contextul prevederii legale, de domeniul pe care îl acoperă, precum şi de numărul şi calitatea destinatarilor săi (a se vedea şi Hotărârea din 28 martie 1990, pronunţată în Cauza Groppera Radio AG şi alţii împotriva Elveţiei, paragraful 68). Dat fiind principiul generalităţii legilor, conţinutul acestora nu poate prezenta o precizie absolută, sens în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a remarcat că „una din tehnicile tip de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive şi că numeroase legi se folosesc de eficacitatea formulelor mai mult sau mai puţin vagi pentru a evita o rigiditate excesivă şi a se putea adapta la schimbările de situaţie”.

27. În temeiul acestei jurisprudenţe a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Curtea a constatat că textele de lege criticate sunt clare, precise şi previzibile, iar aplicarea lor coroborată oferă suficiente repere pentru ca destinatarul acestora - în cazul de faţă, primarul - să înţeleagă sensul lor, putând să îşi adapteze conduita acestora.

28. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, soluţia şi considerentele deciziei menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

29. Distinct de cele reţinute prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, Curtea observă, referitor la susţinerile apărătorului autorului făcute în şedinţă publică privind o pretinsă neconcordanţă între deciziile Curţii Constituţionale nr. 449 din 16 iunie 2015, paragrafele 26-30, şi nr. 175 din 29 martie 2016, că acestea nu pot fi reţinute. Astfel, Curtea constată că în paragrafele menţionate se face referire la activitatea Agenţiei Naţionale de Integritate, reglementată prin art. 11 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, referitoare la perioada pentru care se efectuează evaluarea, respectiv atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi În decursul a 3 ani după încetarea acestora, iar nu la activitatea prefectului. Activitatea prefectului este analizată în Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, în care se face referire la situaţia din speţă, respectiv procedura constatării încetării mandatului de primar înainte de termen, situaţie în care se află şi autorul excepţiei din prezenta cauză.

30. Referitor la susţinerea potrivit căreia Curtea, prin Decizia nr. 175 din 29 martie 2016, nu s-a pronunţat cu privire la dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004, Curtea observă că motivarea autorului excepţiei, reţinută în decizia menţionată, nu cuprinde critici similare celor din prezenta cauză, referitoare la lipsa de precizie, claritate şi previzibilitate a textului de lege invocat.

31. Cu acest prilej, analizând susţinerile apărătorului autorului excepţiei, Curtea reţine că prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 nu aduc atingere dispoziţiilor art. 1 alin. (5) din Constituţie referitor la claritatea, precizia şi previzibilitatea legii, deoarece textul de lege criticat reprezintă o normă supletivă, astfel cum rezultă din lipsa unei sancţiuni în cazul nerespectării sale.

32. Referitor la susţinerile apărătorului autorului excepţiei făcute în şedinţa publică şi cuprinse, de asemenea, în notele scrise depuse, prin care a extins obiectul excepţiei de neconstituţionalitate şi la prevederile art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Curtea constată că acestea nu pot face obiectul controlului de constituţionalitate, întrucât neconstituţionalitatea acestora a fost invocată ulterior sesizării Curţii în prezenta cauză. Instanţa de contencios constituţional nu poate hotărî asupra excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate direct în faţa sa, întrucât ar încălca art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, conform căruia părţile trebuie să îşi exprime punctele de vedere în legătură cu excepţia de neconstituţionalitate în faţa instanţei judecătoreşti, depunând dovezile pe care le consideră necesare, iar instanţa de judecată este obligată să îşi exprime opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată. Aşadar, litigiul constituţional se desfăşoară numai în limitele determinate prin actul de sesizare, fără ca acestea să poată fi modificate de vreuna dintre părţi (a se vedea, ad similis, Decizia nr. 476 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 7 septembrie 2017, paragraful 24).

33. În final, Curtea observă că prevederile art. 150 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.

34. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Florin Maria în Dosarul nr. 5.435/109/2015 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 21 alin. (4), art. 25 alin. (1) şi (3) şi art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, ale art. 69 alin. (3) şi (4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, ale art. 16 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Argeş - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 12 iulie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23+600) şi A1 (km 55+520)”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55+520)”, prevăzuţi în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.009.

 

ANEXA Nr. 1

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)” Sector 1 km 23 + 600 - km 33 + 000

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: Bucureşti şi judeţul Ilfov

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): (1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),

 

 

637.493

mii lei

 

 

din care C + M (inclusiv TVA):

 

 

499.490

mii lei

 

 

Valoare rest de executat (inclusiv TVA):

 

 

622.872

mii lei

 

 

din care C + M (inclusiv TVA):

 

 

482.847

mii lei

 

 

Durata de execuţie a lucrărilor:

 

 

24

luni

 

 

Eşalonarea investiţiei (rest):

INV

Anul I:

373.723 mii lei

Anul II:

249.149 mii lei

 

 

C + M

 

289.708 mii lei

 

193.139 mii lei

 

Capacităţi:

 

 

km

9,40

 

 

- Lungime drum:

 

 

m

17,90

 

 

- Lăţime platformă:

 

 

m

14,00

 

 

- parte carosabilă.

 

 

m

2 x 0,40

 

 

- efect optic de bordură:

 

 

m

1,60

 

 

- zonă mediană:

 

 

m

1,50

 

 

- trotuar:

 

 

buc.

4

 

 

- Intersecţii denivelate:

 

 

buc.

1

 

 

- Poduri reabilitate:

 

 

buc.

1

 

 

- Pasaje noi pe centură:

 

 

buc.

4

 

 

- Pasaje noi peste centură:

 

 

buc.

3

 

 

- Parcări:

 

 

 

 

 

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de Investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)”

Sector 2 km 33 + 000 - km 43 + 000

 

Titular: Ministerul Transporturilor

 

 

 

 

 

 

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

 

 

 

 

 

 

Amplasament: Bucureşti şi judeţul Ilfov

 

 

 

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

 

 

585.266

mii lei

 

(1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),

 

 

 

 

 

 

din care C + M (inclusiv TVA):

 

 

 

462.004

mii lei

 

Valoare rest de executat (inclusiv TVA):

 

 

 

581.633

mii lei

 

din care C + M (inclusiv TVA):

 

 

 

461.915

mii lei

 

Durata de execuţie a lucrărilor:

 

 

 

24

luni

 

Eşalonarea investiţiei (rest):

INV

Anul I:

348.980 mii lei

Anul II:

232.653 mii lei

 

 

C + M

 

277.149 mii lei

 

193.139 mii lei

 

Capacităţi:

 

 

 

 

 

 

- Lungime drum:

 

 

 

km

10,00

 

- Lăţime platformă:

 

 

 

m

17,90

 

- parte carosabilă:

 

 

 

m

14,00

 

- efect optic de bordură:

 

 

 

m

2 x 0,40

 

- zonă mediană:

 

 

 

m

1,60

 

- trotuar:

 

 

 

m

1,50

 

- Intersecţii denivelate:

 

 

 

buc.

2

 

- Intersecţii la nivel tip sens giratoriu:

 

 

 

buc.

2

 

- Poduri reabilitate şi dublate:

 

 

 

buc.

1

 

- Pasaje noi pe centură:

 

 

 

buc.

1

 

- Pasaje pe bretele reabilitate:

 

 

 

buc.

1

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismică” P 100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII T E H N I C O - E C O N O M I C I

ai obiectivului de investiţii „Lărgire la 4 benzi - Centura Bucureşti Sud între A2 (km 23 + 600) şi A1 (km 55 + 520)”

Sector 3 km 43 + 000 - km 55 + 520

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: Bucureşti şi judeţul Ilfov

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): (1 euro = 4,6485 lei/31.05.2018),

 

739.540

 

 

mii lei

 

din care C + M (inclusiv TVA):

 

597.862

 

 

mii lei

 

Valoare rest de executat (inclusiv TVA):

 

697.206

 

 

mii lei

 

din care C + M (inclusiv TVA):

 

555.305

 

 

mii lei

 

Durata de execuţie a lucrărilor:

 

24

 

 

luni

 

Eşalonarea investiţiei (rest):

INV

Anul II:

418.324 mii lei

Anul II:

278.882 mii lei

 

Capacităţi:

C + M

 

333.183 mii lei

 

222.122 mii lei

 

- Lungime drum:

 

 

 

km

11.525

 

- Lăţime platformă:

 

 

 

m

17,90

 

- parte carosabilă:

 

 

 

m

14,00

 

- efect optic de bordură:

 

 

 

m

2x0,40

 

- zonă mediană:

 

 

 

m

1,60

 

- trotuar:

 

 

 

m

1,50

 

- Intersecţii denivelate:

 

 

 

buc.

2

 

- Intersecţii la nivel tip sens giratoriu:

 

 

 

buc.

2

 

- Pasaje subterane noi pe centură:

 

 

 

buc.

2

 

- Parcări:

 

 

 

buc.

2

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului „Cod de proiectare seismica” P 100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat. prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor imobile aparţinând domeniului public al statului şi transmiterea unor părţi din acestea din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare şi valorile de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la poziţiile cu nr. M.F. 158755 şi 158756 din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unor părţi din imobilele având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”.

(2) Suprafeţele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinaţie.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţilor din imobile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - După predarea-preluarea părţilor din imobile transmise potrivit art. 2 alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Penitenciarul Brăila, şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 decembrie 2018.

Nr. 1.010.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor la care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar, imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila - CUI 4342987

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosinţă

Valoare de inventar

(în lei)

Situaţie juridică

Tip bun

(mobil/

imobil)

Baza

legală

în administrare/ concesiune

Concesiune/ închiriat/ Dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

158755

8.05.01

Terenuri arabile extravilan, tarlaua 195, parcela 1277/2

Suprafeţe = 553.422 mp,

nr. cadastral 3330, extras CF nr. 70860/Vădeni/2018

 

Ţara: România;

Judeţul: Brăila;

Comuna Vădeni,

nr. -

1984

2.653.692

Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012,

Hotărârea Guvernului nr. 416/2016

În administrare

 

imobil

158756

8.05.01

Terenuri arabile extravilan, tarlaua 196, parcela 1287/4

Suprafeţe = 116.578 mp,

nr. cadastral 3331, extras

CF nr. 70843/Vădeni/2018

 

Ţara:: România;

judeţul: Brăila;

comuna Vădeni,

nr. -

1984

542,843

Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2012,

Hotărârea Guvernului nr. 416/2016

În administrare

 

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părţilor de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică a părţilor de imobile aflate în domeniul public al statului care se transmit din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizăm de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiera-S.A. a obiectivului de investiţii .Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

m

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

158755 - parţial

8.05.01.

Terenuri arabile extravilan, tarlaua 195, parcela 1277/2

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

comuna Vădeni

Suprafaţă teren 83.679 mp, din suprafaţa totală de 553.422 mp Nr. cadastral 3330 Extras CF

nr. 70860/16.04.2018

2.653.692

400.822

2.252.870

Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila CUI-4342987

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor CUI-13633330

158756 - parţial

8.05.01.

Terenuri arabile extravilan,

tarlaua 196, parcela 1287/4

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

comuna Vădeni

Suprafaţă teren 49.662 mp, din suprafaţa totală de 116.578 mp Nr. cadastral 3331 Extras CF

nr. 70843/11.04.2018

542.843

230.432

312.411

Statul român, din administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Penitenciarul Brăila CUI-4342987

Statul român, în administrarea Ministerului Transporturilor CUI -13633330

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă.

2. La articolul 5 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică În Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 28 decembrie 2018.

Nr. 151.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ ŞI ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Nr. 14 din 4 decembrie 2018

Nr. 7 din 21 decembrie 2018

 

REGULAMENT

privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi (6), art. 11, art. 87 alin. (2), art. 97 şi art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României emit prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament reglementează condiţiile ce trebuie îndeplinite de persoanele fizice şi juridice pentru a presta servicii şi activităţi de investiţii în numele unei societăţi de servicii de investiţii financiare sau instituţii de credit, în conformitate cu prevederile art. 11, art. 87 alin. (2) şi art. 97 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.

(2) S.S.I.F./Instituţia de credit este deplin responsabilă pentru îndeplinirea în mod continuu a condiţiilor prevăzute de prezentul regulament şi pentru activitatea desfăşurată de personalul său şi de agenţii săi delegaţi.

(3) Solicitările/Notificările formulate de instituţiile de credit se transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Art. 2.- A.S.F. şi Banca Naţională a României (B.N.R.) aplică Ghidul ESMA cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor, denumit în continuare Ghidul ESMA, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 126/2018 şi în Ghidul ESMA.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii privind aplicarea art. 11 şi art. 87 alin. (2) din Legea nr. 126/2018

 

Art. 4. - Pentru a presta servicii şi activităţii de investiţii, o persoană fizică trebuie:

a) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

b) să aibă cei puţin studii medii;

c) să nu deţină o participaţie calificată şi nicio altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altei S.S.I.F. sau instituţii de credit;

d) să nu fie agent delegat;

e) să nu fi fost sancţionată de A.S.F. sau de B N R, cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;

f) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natură economică.

Art. 5. - (1)0 persoană fizică ce prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 se înscrie în Registrul A.S.F. şi trebuie:

a) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a) şi c)-f);

b) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diplomă;

c) să aibă cunoştinţe şi competenţe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) şi ale pct. 18 din Ghidul ESMA şi ale alin. (2).

(2) în sensul alin. (1) lit. c), îndeplinirea condiţiilor de cunoştinţe şi competenţă reprezintă deţinerea de calificare corespunzătoare şi experienţă corespunzătoare, după cum urmează:

a) calificare dobândită ca urmare a participării la cursuri de pregătire profesională iniţială şi a promovării examenului aferent finalizării cursurilor de pregătire profesională iniţială, în conformitate cu cerinţele menţionate la art. 8 alin. (1) şi (2);

b) experienţă în domeniul pieţelor de instrumente financiare, inclusiv al instrumentelor din piaţa monetar-valutară, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA de minimum:

(i) 1 an, dacă prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe, în sensul art. 88 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 126/2018 şi art. 57 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate;

(ii) 3 ani, dacă prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în legătură cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la pct. (i), denumite în continuare instrumente financiare complexe.

Art. 6. - (1)0 persoană fizică ce oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. sau al unei instituţii de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, se notifică în prealabil A.S.F. şi trebuie:

a) să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4;

b) să aibă cunoştinţe şi competenţe în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. f) şi ale pct. 17 din Ghidul ESMA şi ale alin. (2).

(2) în sensul alin. (1) lit. b), îndeplinirea condiţiilor de cunoştinţe şi competenţă reprezintă deţinerea de calificare corespunzătoare şi experienţă corespunzătoare, după cum urmează:

a) calificare dobândită în conformitate cu cerinţele menţionate la art. 8 alin. (3);

b) experienţă corespunzătoare de minimum 6 luni în domeniul pieţei financiare, în conformitate cu prevederile pct. 4 lit. h) din Ghidul ESMA.

(3) O persoană care a fost înscrisă în Registrul A.S.F. pentru a presta serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 se consideră că deţine calificarea necesară pentru a oferi informaţii privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

Art. 7. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2), respectiv ale art. 6 alin. (2), o persoană care nu deţine experienţa minimă şi/sau calificarea corespunzătoare poate desfăşura activitatea respectivă dacă este supravegheată de o altă persoană din S.S.I.F./instituţia de credit care desfăşoară aceeaşi activitate şi îndeplineşte cerinţa de experienţă minimă şi calificare corespunzătoare, cu notificarea prealabilă a A.S.F.

(2) Perioada în care o persoană îşi desfăşoară activitatea conform alin. (1) nu poate depăşi:

a) 3 ani în cazul prestării serviciului de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare complexe;

b) 1 an în cazul prestării serviciului de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în legătură cu instrumente financiare care nu sunt complexe;

c) un an în cazul oferirii de informaţii.

Art. 8. - (1) Persoana fizică ce prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională iniţială care să asigure minimum 30 de ore de curs şi să fie organizat de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 36/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010, cu condiţia ca persoana fizică să nu îşi desfăşoare activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., dacă persoana fizică îşi desfăşoară activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

c) Institutul de Studii Financiare;

d) Institutul Bancar Român.

(2) Cursul menţionat la alin. (1) trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât şi practică, poate fi organizat folosind mijloace la distanţă şi trebuie să se finalizeze cu un examen de evaluarea cunoştinţelor dobândite susţinut la Institutul de Studii Financiare (ISF) sau la Institutul Bancar Român (IBR). În urma promovării examenului, ISF/IBR emite un certificat pe numele persoanei evaluate în formatul prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Pentru o persoană fizică ce oferă informaţii în conformitate cu prevederile art. 87 aţin. (1) din Legea nr. 126/2018, pregătirea profesională iniţială trebuie să includă atât pregătire teoretică, cât şi practică. Aceasta poate fi realizată folosind mijloace la distanţă şi poate fi asigurată de S.S.I.F./instituţia de credit sau prin urmarea unui curs de pregătire iniţială organizat de Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau de un organism de formare profesională atestat de A.S.F. sau recunoscut de B.N.R.

(4) în situaţia în care pregătirea prevăzută la alin. (3) se asigură de S.S.I.F./instituţia de credit, trebuie respectate următoarele condiţii:

a) consiliul de administraţie sau directoratul S.S.I.F./Instituţiei de credit se asigură că există mecanisme de control consolidate pentru a se asigura că persoanele respective au cunoştinţele necesare pentru a oferi informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare;

b) funcţia de conformitate:

(i) verifică dacă în urma pregătirii asigurate de S.S.I.F./instituţia de credit, personalul respectiv a dobândit cunoştinţe adecvate;

(ii) include în raportul anual întocmit pentru membrii organului de conducere superioară informaţii cu privire la rezultatul verificării prevăzute la pct. (i).

(5) Se consideră că studiile universitare de maşter asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3), în măsura în care cursurile cuprinse în curricula studiilor respective conform foii matricole/suplimentului la diplomă/ situaţiei şcolare anexate la diploma/certificatul de absolvire a studiilor respective acoperă cerinţele prevăzute la pct. 18, respectiv la pct. 17 din Ghidul ESMA, caz în care responsabilitatea certificării îndeplinirii acestor cerinţe revine S.S.I.F./instituţiei de credit pe baza procedurilor sale interne. Pentru persoanele prevăzute la alin, (1) este obligatorie şi promovarea la Institutul de Studii Financiare sau, după caz, la Institutul Bancar Român a unui examen de evaluare a cunoştinţelor dobândite.

(6) Se consideră că studiile urmate la CFA Institute sau PRMIA Institute şi diplomele ACI Dealing Certificate and Diploma emise de ACI Financial Markets Association, respectiv Certified European Financial Analyst emisă de European Federation of Financial Analysts Societies, precum şi Certificarea Chartered Institute for Securities & Investment pentru Investment management asigură calificarea necesară prevăzută la alin. (1), respectiv la alin. (3), cu condiţia susţinerii la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român a unui examen de evaluare a cunoştinţelor dobândite.

(7) Certificarea prevăzută la alin. (5) va cuprinde detalii privind echivalenţa dintre cursurile cuprinse în curricula studiilor respective şi cerinţele prevăzute la alin. (1), respectiv la alin. (3) şi, dacă este cazul, a numărului orelor de curs dedicate acestora.

(8) în vederea organizării examenului prevăzut la alin. (2), Institutul de Studii Financiare şi Institutul Bancar Român, în calitate de examinatori, vor colabora cu organismele de formare profesională pentru stabilirea bibliografiei şi a tematicii aferente examenelor. Bibliografia şi tematica examenului trebuie stabilite astfel încât prin examinare să se verifice dacă personalul a dobândit calificarea corespunzătoare conform cerinţelor minime prevăzute la pct. 18 din Ghidul ESMA.

(9) Institutul de Studii Financiare şi Institutul Bancar Român trebuie să dispună de reguli şi proceduri care să prevadă separarea personalului care oferă formare de cel care efectuează evaluarea.

Art. 9. - (1) în vederea înscrierii în Registrul A.S.F., respectiv a notificării A.S.F., după caz, a persoanei prevăzute la art. 5, respectiv la art. 6, S.S.I.F./instituţia de credit va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 3, respectiv nr. 4, însoţită de următoarele documente:

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat şi datat, în care se precizează studiile şi cursurile de formare relevante, experienţa profesională, inclusiv denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura şi durata atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce priveşte activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia avută în vedere;

b) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 5;

c) dovada promovării examenului menţionat la art. 8 alin. (2),

(5) sau (6), după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 5;

d) declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 6;

e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

(2) în situaţia prevăzută la art. 7 alin. (1), S.S.I.F./instituţia de credit:

a) va comunica A.S.F. numele persoanei supraveghetoare şi data maximă preconizată pentru începerea desfăşurării activităţii în mod autonom;

b) va transmite A.S.F. dovada dobândirii calificării corespunzătoare conform prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a) sau art. 6 alin. (2) lit. a), după caz, cel târziu la expirarea perioadei de desfăşurare a activităţii sub supravegherea unei alte persoane.

Art. 10. - S.S.I.F./instituţia de credit comunică semestrial A.S.F. informaţii privind persoanele care prestează servicii şi activităţi de investiţii, altele decât cele prevăzute la art. 5 şi 6, respectiv persoanele care au încetat să presteze servicii şi activităţi de investiţii în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, conform anexei nr. 6.

Art. 11. - (1) Radierea din Registrul A.S.F. a persoanelor prevăzute la art. 5 poate avea loc în următoarele cazuri:

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către

5.5.1. F./instituţia de credit, Întocmită conform anexei nr. 7;

b) ca sancţiune;

c) dacă A.S.F. sau B.N.R., după caz, constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la înscriere.

(2) în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 5,

5.5.1. F./instituţia de credit are obligaţia să solicite A.S.F. radierea acestora din Registrul A.S.F.

(3) Cererea de radiere din Registrul A.S.F. a persoanelor prevăzute la art. 5 va fi însoţită de:

a) precizarea motivului solicitării radierii;

b) documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă;

c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art. 12, - (1) în termen de maximum 5 zile de la data încetării raporturilor de muncă cu persoanele prevăzute la art. 6,

5.5.1. F./instituţia de credit are obligaţia să notifice A.S.F, cu privire la acest aspect,

(2) Notificarea încetării activităţii unei persoane de oferire de informaţii privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 se întocmeşte conform anexei nr. 8 şi este însoţită de:

a) precizarea motivului notificării;

b) documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii privind agenţii delegaţi

 

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale

 

Art. 13. - Prezentul capitol cuprinde dispoziţii cu privire la înscrierea în Registrul A.S.F. a agenţilor delegaţi ai S.S.I.F./ instituţiilor de credit şi activitatea desfăşurată de agenţii delegaţi în aplicarea Legii nr.126/2018.

Art. 14. - S.S.I.F./instituţia de credit are obligaţia supravegherii, în baza unor proceduri interne, a activităţii agenţilor delegaţi, pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 126/2018, ale prezentului regulament şi ale altor reglementări incidente activităţii acestora.

Art. 15. - Agenţii delegaţi, persoane juridice, îşi desfăşoară activitatea exclusiv prin persoane fizice desemnate care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament, fiindu-le interzisă externalizarea activităţii de agent delegat.

Art. 16. - S.S.I.F./instituţia de credit poate fi acţionar/asociat la o persoană juridică ce va desfăşura activitate de agent delegat numai dacă S.S.I.F./instituţia de credit va solicita înscrierea persoanei juridice respective în această calitate.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Condiţii de înscriere în Registrul A.S.F. şi de radiere din Registrul A.S.F.

 

SUBSECŢIUNEA 2.1

Agenţii delegaţi persoane fizice al S.S.I.F./Instituţiei de credit

 

Art. 17. - (1) Pentru a fi înscrisă în Registrul A.S.F. În calitate de agent delegat, o persoană fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie reprezentant al unei singure S.S.I.F./instituţii de credit;

b) să aibă cel puţin studii medii;

c) să nu fie acţionar semnificativ sau asociat, după caz, să nu deţină nicio altă funcţie de conducere sau funcţie-cheie în cadrul altei S.S.I.F./instituţii de credit decât cea prevăzută la lit. a), al unui agent delegat persoană juridică;

d) să nu se încadreze în categoria persoanelor prevăzute la art. 4-6;

e) să nu se afle sub incidenţa unor sancţiuni cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de A.S.F. sau de Banca Naţională a României;

f) să nu se afle în situaţiile prevăzute la art. 4 lit. f).

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), o persoană fizică ce acţionează ca agent delegat al unei S.S.I.F./instituţii de credit şi prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c).

(3) O persoană fizică ce acţionează ca agent delegat al unei

5.5.1. F./instituţii de credit şi oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele

5.5.1. F./instituţiei de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, trebuie să îndeplinească şi cerinţele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b).

Art. 18. - În vederea înscrierii agentului delegat, persoană fizică, în Registrul A.S.F., S.S.I.F./instituţia de credit va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 9, însoţită de următoarele documente:

a) curriculum vitae, în format Europass, semnat şi datat, în care se precizează studiile şi cursurile de formare relevante, experienţa profesională, inclusiv denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura şi durata atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce priveşte activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia avută în vedere;

b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 10;

c) declaraţia reprezentantului legal/reprezentantului desemnat al S.S.I.F./instituţiei de credit în relaţia cu A.S.F. cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

d) informaţii privind sediul S.S.I.F./instituţiei de credit de la care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea;

e) dovada promovării examenului menţionat la art. 8 alin. (2),

(5) sau (6), după caz, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2);

f) declaraţia reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (3);

g) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art. 19. - (1) Persoana fizică străină din alt stat membru ce îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F./instituţiei de credit pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă din acel stat şi să depună la A.S.F. dovada acestei înscrieri.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 sau care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit trebuie să respecte cerinţele din statul membru gazdă privind evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor.

(3) Prin excepţie de la art. 18 lit. e), pentru persoana prevăzută la alin. (1) S.S.I.F./instituţia de credit va depune la A.S.F. documente conform legislaţiei din statul membru gazdă.

Art. 20. - (1) Radierea din Registrul A.S.F. a unui agent delegat, persoană fizică, poate fi efectuată în următoarele cazuri:

a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F./instituţia de credit, întocmită conform anexei nr. 11;

b) ca sancţiune;

c) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de la înscriere.

(2) S.S.I.F./Instituţia de credit are obligaţia să solicite A.S.F. radierea agentului delegat din Registrul A.S.F. În termen de maximum 5 zile de la data încetării relaţiilor contractuale.

Art. 21 - Cererea de radiere din Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană fizică, va fi însoţită de:

a) precizarea motivului solicitării radierii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale;

b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

 

SUBSECŢIUNEA 2.2

Agenţii delegaţi persoane juridice ai S.S.I.F./ instituţiilor de credit

 

Art. 22. - Pentru a fi înscrisă în Registrul A.S.F. În calitate de agent delegat, o persoană juridică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie reprezentantă a unei singure S.S.I.F./instituţii de credit, în baza contractului semnat cu aceasta;

b) să fie înregistrată la oficiul registrului comerţului ca societate comercială constituită ca societate pe acţiuni sau ca societate cu răspundere limitată, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, să fie înregistrată la autoritatea similară din acel stat membru ca persoană juridică conform legislaţiei acelui stat;

c) activitatea de agent delegat aşa cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 4 şi la art. 97 din Legea nr. 126/2018 să fie cuprinsă în obiectul de activitate al societăţii;

d) să nu se afle în procedură de insolvenţă, potrivit legii;

e) acţionarii/asociaţii care deţin participaţii calificate, precum şi membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, să nu deţină:

(i) direct sau indirect, o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al altui agent delegat sau al altei S.S.I.F. sau altei instituţii de credit decât cea de la lit. a);

(ii) nicio altă funcţie în cadrul conducerii superioare sau de execuţie în cadrul S.S.I.F. sau al unei instituţiei de credit decât cea de la lit. a);

(iii) nicio altă funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui agent delegat;

f) membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic, după caz, îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. e) şi f);

g) să îşi desfăşoare activitatea prin persoane fizice desemnate şi angajate în baza unui contract individual de muncă, care nu sunt înscrise în Registrul A.S.F. În calitate de agent delegat persoană fizică, care nu au relaţii contractuale cu un alt agent delegat persoană juridică şi care, corespunzător activităţii desfăşurate de fiecare persoană îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17, respectiv:

(i) art. 17 alin. (1) lit. c)-f) şi alin. (2), pentru persoanele fizice care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018;

(ii) art. 17 alin. (1) lit. b)-f) şi alin. (3), pentru persoanele fizice care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

(iii) art. 17 alin. (1) lit. b)-f). altele decât cele prevăzute la pct. (i) şi (ii);

h) să nu deţină participaţii calificate sau să nu fie asociat, după caz, în cadrul altei S.S.I.F. sau instituţii de credit decât cea de la lit. a) sau al unui alt agent delegat;

i) să aibă un capital social de minimum 25.000 euro, echivalent în lei la cursul de referinţă B.N.R. la data depunerii cererii, sau, în cazul unei persoane juridice străine, minimum de capital social impus de legislaţia statului membru respectiv pentru înfiinţarea unei societăţi.

Art. 23. - În vederea înscrierii în Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F./instituţia de credit va depune la A.S.F. o cerere întocmită conform anexei nr. 12, însoţită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al agentului delegat, în original sau în copie legalizată;

b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a agentului delegat;

c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului;

d) extrasul sau certificatul de la oficiul registrului comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;

e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale, pentru membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat;

f) dovada vărsării integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului ori depus la administraţia financiară teritorială, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei,

g) lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, în care se vor menţiona numele complet, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat, cu privire la faptul că aceste persoane îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 lit. g), iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) şi (3) şi documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), corespunzătoare activităţii prestate;

h) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor semnificativi, a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/ membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 lit. e) şi f), după caz;

i) declaraţia reprezentantului legal al S.S.I.F./instituţiei de credit cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;

j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Art. 24. - În cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, în locul documentelor prevăzute la art. 23 lit. b)-d) şi

f) se depun documente oficiale echivalente acestora, eliberate de autoritatea similară din acel stat membru, iar referirile la documentele menţionate şi la oficiul registrului comerţului din anexa nr. 12 se citesc în acest sens.

Art. 25. - Persoana juridică străină din alt stat membru care îşi va desfăşura activitatea ca agent delegat al S.S.I.F./instituţiei de credit pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să fie înscrisă în registrul agenţilor delegaţi ţinut de autoritatea competentă din acel stat şi să depună la A.S.R., după caz, dovada acestei înscrieri.

Art. 26. - Orice modificare intervenită în modul de organizare şi funcţionare a agentului delegat, persoană juridică, referitoare Sa valoarea capitalului social, la structura acţionariatului, la modificarea sediului social sau la componenţa consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau schimbarea administratorului unic se notifică A.S.F. de către S.S.I.F./instituţia de credit, împreună cu documentele aferente prevăzute la art. 23 şi 24, după caz, în termen de 15 zile de la data producerii acesteia sau, după caz, înregistrării la oficiul registrului comerţului sau, în cazul unei persoane juridice străine din alt stat membru, la autoritatea similară din acel stat membru.

Art. 27. - (1) Agentul delegat, persoană juridică, va întocmi şi va menţine o listă în care va înscrie persoanele fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea, data de la care acestea îşi desfăşoară activitatea, activitatea prestată, precum şi data de la care acestea încetează să îşi desfăşoare activitatea pentru agentul delegat respectiv.

(2) Agentul delegat, persoană juridică, are obligaţia de a actualiza ori de câte ori este cazul lista prevăzută la alin. (1).

(3) Orice modificare intervenită în componenţa listei prevăzute Ea alin. (1) va fi notificată de către agentul delegat S.S.I.F./instituţiei de credit în termen de maximum două zile lucrătoare.

(4) Lista prevăzută la alin. (1) va fi publicată pe site-ul agentului delegat, persoană juridică, şi pe site-ul S.S.I.F./instituţia de credit.

(5) Agentul delegat, persoană juridică, este direct răspunzător pentru toate actele sau omisiunile persoanelor fizice înscrise în lista prevăzută la alin. (1).

(6) Agentul delegat, persoană juridică, are obligaţiile prevăzute la art. 99 din Legea nr. 126/2018 în relaţia cu persoanele fizice pe care le înscrie în lista prevăzută la alin. (1).

Art. 28. - (1) în cazul modificărilor intervenite în componenţa listei prevăzute la art. 27 alin. (1) în ceea ce priveşte persoanele care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 sau care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F./instituţia de credit va notifica A.S.F. În prealabil, transmiţând în acest caz documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c) corespunzătoare activităţii prestate şi declaraţia prevăzută la art. 23 lit. g).

(2) în cazul radierii din lista prevăzută la art. 27 alin. (1) a unei persoane care prestează şi serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 sau care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, S.S.I.F/instituţia de credit va notifica A.S.F. În termen de 5 zile.

Art. 29. - (1) Prevederile art. 20 şi 21 se aplică în mod corespunzător şi radierii din Registrul A.S.F. a agentului delegat persoană juridică.

(2) în vederea radierii din Registrul A.S.F. a agentului delegat, persoană juridică, S.S.I.F./instituţia de credit va depune o cerere conform anexei nr. 13.

(3) A.S.F. este în drept să radieze un agent delegat, persoană juridică, în situaţia în care în lista prevăzută la art. 28 alin. (1) acesta, pe o perioadă mai mare de un an, nu are înscrisă nicio persoană fizică desemnată.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii comune aplicabile persoanelor prevăzute la art. 11 din Legea nr. 126/2018 şi agenţilor delegaţi

 

Art. 30. - (1) S.S.I.F./instituţia de credit trebuie să analizeze ori de câte ori consideră necesar, dar cel puţin anual, criteriile menţionate la alin. (2), nevoile de competenţă şi instruire a angajaţilor, inclusiv a agenţilor delegaţi.

(2) S.S.I.F./instituţia de credit trebuie:

a) să se asigure că există o pregătire corespunzătoare a personalului, astfel încât aceştia să rămână competenţi;

b) să monitorizeze şi să evalueze în mod regulat eficacitatea formării personalului pentru a se asigura că îndeplineşte obiectivele S.S.I.F./instituţiei de credit.

(3) în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1)şi (2), S.S.I.F./instituţia de credit trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele elemente în stabilirea necesităţii revizuirii cerinţelor de formare a personalului în vederea asigurării îndeplinirii condiţiilor impuse de prezentul regulament:

a) modificările legislative;

b) schimbările intervenite în regulile aplicabile operaţiunilor desfăşurate pe piaţă care au incidenţă asupra activităţii desfăşurate;

c) schimbările intervenite la produsele oferite investitorilor;

d) modificările procedurilor interne;

e) comportamentul angajaţilor, precum şi aptitudinile, expertiza şi cunoştinţele tehnice ale acestora avute în prestarea serviciilor relevante.

(4) Membrii conducerii superioare sunt responsabili pentru respectarea prevederilor alin, (1)-(3).

Art. 31. - (1) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3), după caz, se poate realiza la distanţă şi trebuie să fie asigurată de unul din următoarele:

a) un organism de formare profesională atestat de A.S.F. conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010, cu condiţia ca persoana fizică să nu îşi desfăşoare activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

b) un organism de formare profesională recunoscut de B.N.R., dacă persoana fizică îşi desfăşoară activitatea în numele unei instituţii de credit în legătură cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018;

c) Institutul de Studii Financiare;

d) Institutul Bancar Român.

(2) Formarea continuă minimă a unei persoane fizice care oferă informaţii în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 trebuie să fie de 15 ore anual, trebuie să aibă în vedere elementele prevăzute la art. 30 alin. (3), după caz, se poate realiza la distanţă şi poate fi asigurată de: S.S.I.F./instituţia de credit, Institutul de Studii Financiare, Institutul Bancar Român sau organisme de formare profesională atestate de A.S.F. sau recunoscute de B.N.R.

(3) în cazul în care formarea continuă prevăzută la alin. (2) se face de către S.S.I.F./instituţia de credit, S.S.I.F./instituţia de credit trebuie să dispună de proceduri de evaluare pentru a confirma progresul personalului.

Art. 32. - (1) S.S.I.F./instituţia de credit trebuie să ţină evidenţe referitoare la dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor persoanelor prevăzute la art. 5 şi la art. 6 şi ale agenţilor delegaţi care desfăşoară aceste activităţi.

(2) în scopul alin. (1), S.S.I.F./instituţia de credit trebuie să aibă o listă actualizată a persoanelor prevăzute la alin. (1), precizând pentru fiecare persoană care apare pe listă următoarele:

a) dovada dobândirii cunoştinţelor, în speţă:

(i) certificatul emis de Institutul de Studii Financiare, respectiv de Institutul Bancar Român, după caz;

(ii) informaţii privind perioada şi persoana care a asigurat pregătirea internă conform condiţiilor prevăzute de prezentul regulament;

b) evidenţa deţinerii experienţei corespunzătoare;

c) dovada absolvirii cursurilor de formare continuă urmate, după caz.

(3) în cazul în care formarea continuă este furnizată de instituţia de credit, societatea are obligaţia întocmirii unui registru de formare profesională continuă aferent fiecărui angajat în care să fie păstrată evidenţa pregătirii acestuia.

Art. 33. - Pe perioada indisponibilităţii unei persoane care intră sub incidenţa prevederilor prezentului regulament, conducerea superioară a S.S.I.F./instituţiei de credit are obligaţia să se asigure că parolele şi codurile de acces alocate respectivei persoane sunt retrase.

Art. 34. - S.S.I.F. pune la dispoziţia A.S.F., respectiv instituţia de credit pune la dispoziţia A.S.F. sau B.N.R., după caz, la cerere, orice document şi înregistrări referitoare la personalul instituţiei de credit întocmite conform procedurilor interne şi cerinţelor prezentului regulament.

Art. 35, - S.S.I.F./instituţia de credit are obligaţia respectării întocmirii de proceduri interne în aplicarea Ghidului ESMA, prin care să Stabilească inclusiv frecvenţa şi data-limită până la care se efectuează analiza prevăzută la pct. 20 lit. b) din Ghidul ESMA şi structura organizatorică competentă care efectuează această analiză.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 36. - (1) Prevederile prezentului regulament se aplică şi:

a) societăţilor de administrare a investiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte cerinţele de cunoştinţe şi competenţe prevăzute la art. 5 alin. (2) pentru personalul implicat;

b) personalului, inclusiv agenţilor delegaţi care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, sucursalelor înfiinţate pe teritoriul României de către o firmă de investiţii sau instituţie de credit dintr-un alt stat membru care furnizează clienţilor consultanţă de investiţii sau informaţii privind instrumente financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare, în ceea ce priveşte cerinţele de cunoştinţe şi competenţe prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (2);

c) agenţilor delegaţi care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 sau care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 situaţi în România, ai unei firme de investiţii sau ai unei instituţii de credit dintr-un alt stat membru, în ceea ce priveşte cerinţele de cunoştinţe şi competenţe prevăzute la art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (2).

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) sunt responsabile pentru asigurarea respectării cerinţelor de cunoştinţe şi competenţe solicitate conform art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (2), după caz.

Art. 37. - (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament se transmit A.S.F. În limba română.

(2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine, emise într-o altă limbă decât limba română, se prezintă în traducere legalizată.

(3) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la art. 38 alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării sub sancţiunea respingerii cererii.

Art. 38 - (1) înscrierea în Registrul A.S.F. se realizează în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului.

(2) în cazul respingerii unei cereri de înscriere în Registrul A.S.F., A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.

Art. 39. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 126/2018.

Art. 40. - (1) Persoanele autorizate ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare în baza deciziilor eliberate de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se asimilează persoanelor prevăzute la art. 4, iar autorizaţiile emise de A.S.F. În numele acestora îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) S.S.I.F./instituţia de credit are obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, pentru persoanele menţionate la alin. (1) care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, documente din care să rezulte îndeplinirea la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a cerinţelor de experienţă prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii).

(3) A.S.F. Înscrie în Registrul A.S.F. persoanele menţionate la alin. (2) în baza unei notificări transmise de S.S.I.F./instituţia de credit, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu persoanele care se încadrează în prevederile alin. (2).

(4) S.S.I.F./instituţia de credit notifică A.S.F. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament persoanele menţionate la alin. (1) care oferă informaţii şi are obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, pentru respectivele persoane, documente din care să rezulte îndeplinirea în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a condiţiilor de experienţă prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b).

(5) în aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, A.S.F. radiază persoanele prevăzute la alin. (1) din Registrul A.S.F.

(6) în perioada tranzitorie menţionată la alin. (2) şi (3), personalul S.S.I.F./instituţiei de credit care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să deţină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaşte pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F., conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 12/2010.

Art. 41. - (1) Cererile de autorizare şi înscriere a agentului pentru servicii de investiţii financiare în Registrul A.S.F. În curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului regulament se retrag, fiind aplicabile prevederile art. 4-6, după caz, ale prezentului regulament.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, tariful plătit către A.S.F. În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se returnează

5.5.1. F./instituţiei de credit sau se poate utiliza de

5.5.1. F./instituţia de credit pentru o altă solicitare.

(3) Pentru cererile de retragere a autorizaţiei şi a radierii agentului pentru servicii de investiţii financiare din Registrul A.S.F., nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică prevederile alin. (2) şi ale art. 40 alin. (5).

Art. 42. - (1) în situaţia în care, conform analizei realizate de

5.5.1. F./instituţia de credit, persoanele prevăzute la art. 40 alin. (2) şi (4) nu au beneficiat de formare profesională care să le permită familiarizarea cu cerinţele incidente activităţii lor rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate şi ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE şi al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum şi cu cerinţele reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, S.S.I.F./instituţia de credit are obligaţia de a asigura formarea profesională a acestora până la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018

(2) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, S.S.I.F./instituţia de credit trebuie:

a) să notifice A.S.F. cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare persoană formarea profesională prevăzută la alin. (1);

b) să transmită A.S.F.:

(i) dovada promovării examenului de evaluare a cunoştinţelor dobândite susţinut la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român, pentru persoanele prevăzute la art. 40 alin. (2);

(ii) declaraţia reprezentantului legal cu privire la deţinerea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 40 alin. (4).

(3) în situaţia în care S.S.I.F./instituţia de credit nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (2), persoanele prevăzute la art. 40 alin. (2) şi (4) nu vor mai putea oferi informaţii privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 sau, după caz, nu vor mai putea presta serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 şi vor fi radiate din Registrul A.S.F.

Art. 43. - (1) S.S.I.F./instituţia de credit are următoarele obligaţii în legătură cu agenţii delegaţi, persoane fizice şi juridice, autorizaţi de A.S.F. anterior intrării în vigoare a prezentului regulament:

a) de a notifica A.S.F., în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, persoanele care:

(i) prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018;

(ii) oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

b) de a notifica A.S.F., în termen de 6 luni, cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare dintre persoanele menţionate la lit. a) pct. (i) sau (ii) formarea profesională prevăzută la art. 42 alin. (1);

c) de transmite la A.S.F., în termen de 6 luni, următoarele documente:

(i) lista agenţilor delegaţi şi sediul de la care fiecare dintre aceştia îşi desfăşoară activitatea;

(ii) declaraţie semnată de reprezentantul legal/persoana desemnată în relaţia cu A.S.F. din care să rezulte îndeplinirea în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a condiţiilor de experienţă prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii), respectiv la art. 6 alin. (2) lit. b);

(iii) dovada promovării examenului de evaluare a cunoştinţelor dobândite susţinut la Institutul de Studii Financiare/Institutul Bancar Român, respectiv declaraţia reprezentantului legal cu privire la deţinerea calificării corespunzătoare.

(2) în situaţia în care S.S.I.F./instituţia de credit nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (1), persoanele respective nu vor mai putea oferi informaţii privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 sau, după caz, nu vor mai putea presta serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018.

Art. 44. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 43,

5.5.1. F./instituţia de credit poate solicita A.S.F., în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, asimilarea agenţilor delegaţi, persoane fizice, angajaţi ai

5.5.1. F./instituţiei de credit şi autorizaţi anterior intrării în vigoare a prezentului regulament, astfel:

a) persoanelor prevăzute la art. 5, caz în care autorizaţiile emise de A.S.F. În numele acestora îşi pierd valabilitatea în termen de 30 de zile de la data notificării;

b) persoanelor prevăzute la art. 6, caz în care autorizaţiile emise de A.S.F. În numele acestora îşi pierd valabilitatea în termen de 10 zile de la data notificării.

(2) Pentru persoanele menţionate la alin. (1),

5.5.1. F./instituţia de credit are următoarele obligaţii:

a) de a notifica A.S.F., în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu privire la modul în care a asigurat pentru fiecare persoană formarea profesională prevăzută la art. 42 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

b) de a transmite A.S.F., în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, următoarele documente:

(i) declaraţie semnată de reprezentantul legal/ persoana desemnată în relaţia cu A.S.F. din care să rezulte îndeplinirea în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 a condiţiilor de experienţă prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii), respectiv la art. 6 alin. (2) lit. b);

(ii) dovada promovării examenului de evaluare a cunoştinţelor dobândite susţinut la Institutul de Studii Financiare sau la Institutul Bancar Român, respectiv declaraţia reprezentantului legal cu privire la deţinerea calificării corespunzătoare în termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;

c) documente din care să rezulte experienţa prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) pct. (i) sau (ii), respectiv la art. 6 alin. (2) lit. b), în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3) în aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 30 de zile, respectiv 10 zile de la data notificării, A.S.F. radiază persoanele prevăzute la alin. (1) din secţiunea a 2-a „Agenţi”, subsecţiunea „ADEL - Agenţi delegaţi” şi, în baza documentelor primite, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a), le înscrie în Registrul A.S.F.

(4) în perioada tranzitorie menţionată la alin. (1) şi (3), agenţii delegaţi care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 trebuie să deţină atestatul profesional eliberat de A.S.F. prin care se recunoaşte pregătirea corespunzătoare cursului specific consultanţilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de A.S.F., conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M, nr. 12/2010.

(5) în situaţia în care S.S.I.F. nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. (2), persoanele respective nu vor mai putea oferi informaţii privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 sau, după caz, nu vor mai putea presta serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 şi vor fi radiate din Registrul A.S.F

Art. 45. - (1) Cererile de autorizare şi înscriere a agentului delegat, persoană fizică sau juridică, în Registrul A.S.F., în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se retrag.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1)r prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (2) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, tariful plătit către A.S.F. În conformitate cu prevederile art. 19 lit. g) sau cu art. 26 lit. j) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 se returnează S.S.I.F./instituţiei de credit sau se poate utiliza pentru o altă solicitare.

(3) Pentru cererile de retragere a autorizaţiei şi a radierii agentului delegat, persoană fizică, din Registrul A.S.F., nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, se aplică prevederile alin. (2) şi A.S.F. radiază persoanele respective din Registrul A.S.F.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), S.S.I.F./instituţia de credit poate solicita A.S.F., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în cazul persoanelor fizice, înscrierea respectivelor persoane în Registrul A.S.F. conform art. 5, transmiţând în acest sens:

a) o cerere însoţită de:

(i) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) şi b);

(ii) dovada promovării examenului de evaluare a cunoştinţelor dobândite susţinut la Institutul de Studii Financiare/Institutul Bancar Român;

b) informaţii cu privire la:

(i) modul în care S.S.I.F./instituţia de credit a asigurat formarea profesională prevăzută la art. 42 alin. (1);

(ii) sediul la care persoana îşi desfăşoară activitatea.

Art. 46. - (1) Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 nu se aplică personalului S.S.I.F. /instituţiei de credit prevăzut la art. 11 din Legea nr. 126/2018 şi agenţilor delegaţi, în ceea ce priveşte formarea şi evaluarea acestuia.

(2) Organismele de formare profesională prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 care doresc să ofere cursuri pentru formarea şi evaluarea personalului S.S.I.F./instituţiei de credit conform prezentului regulament trebuie să depună la A.S.F. o cerere însoţită de:

a) o declaraţie a reprezentantului legal din care să rezulte că:

(i) entitatea dispune de resurse tehnice şi umane adecvate pentru formare profesională şi evaluare conform prezentului regulament;

(ii) programa respectă cerinţele pct. 17, respectiv pct. 18 din Ghidul ESMA, numărul de ore de curs conform prezentului regulament şi acoperă cerinţele incidente activităţii personalului S.S.I.F./instituţiei de creditoare prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, respectiv care oferă informaţii privind instrumentele financiare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, după caz, rezultând din prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014, ale actelor delegate şi ale actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE şi al Regulamentului (UE) nr. 600/2014, precum şi cu cerinţele reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei;

(iii) detalii privind echivalenţa dintre curricula programelor de formare şi cerinţele pct. 17, respectiv pct. 18 din Ghidul ESMA;

b) descrierea programului: subiectele studiate, numărul de ore de pregătire teoretică şi practică, cerinţele minime de educaţie anterioară pentru ca o persoană să fie eligibilă să urmeze programul, modalitatea de formare la distanţă sau clasă, lista şi calificările lectorilor;

c) angajamentul de a pune la dispoziţia A.S.F. orice informaţie referitoare la programele de formare efectuate pe care A.S.F. o poate solicita în îndeplinirea sarcinilor sale de supraveghere.

(3) A.S.F. va aviza tematica cursurilor prevăzute la alin. (2).

(4) Organismele de formare profesională trebuie să notifice A.S.F. orice modificare a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2).

(5) Cerinţele pentru organismele de formare profesională care doresc*să fie recunoscute de B.N.R. sunt stabilite prin ordine emise de B.N.R.

Art. 47. - (1) în cazul prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cursurile de agenţi pentru servicii de investiţii financiare sau cursurile de consultanţi de investiţii organizate de organismele de formare profesională atestate de A.S.F. pot fi recunoscute de A.S.F. pentru îndeplinirea cerinţelor de formare profesională a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3), pe baza identificării efectuate de organismul de formare profesională din care să rezulte pentru fiecare dintre cerinţele de la pct. 17 din Ghidul ESMA punctul corespondent din tematica cursului respectiv.

(2) în cazul prestării serviciilor şi activităţilor de investiţii cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, cursurile de consultanţi de investiţii organizate de organismele de formare profesională atestate de A.S.F. pot fi recunoscute de A.S.F. pentru îndeplinirea cerinţelor de formare profesională a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1), pe baza identificării efectuate de organismul de formare profesională din care să rezulte pentru fiecare dintre cerinţele de la pct. 18 din Ghidul ESMA punctul corespondent din tematica cursului respectiv.

(3) în cazul personalului instituţiilor de credit, inclusiv agenţilor delegaţi persoane fizice utilizaţi de acestea, care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în legătură cu instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 şi cu unităţile de fond, în cazul instituţiilor de credit prevăzute la art. 274 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) şi (2) şi ale art. 9 alin. (1) lit. c), timp de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, promovarea formelor de pregătire a personalului organizate intern de către instituţia de credit este recunoscută drept calificare corespunzătoare de către B.N.R., respectiv de către A.S.F., în baza declaraţiei reprezentantului legal al instituţiei de credit privind conformitatea acestor forme de pregătire cu cerinţele prevăzute la pct. 18 din Ghidul ESMA.

(4) Persoanele înscrise în Registrul A.S.F. în baza alin. (3) au obligaţia de a îndeplini cerinţele art. 8 alin. (1) şi (2) şi de a transmite A.S.F. documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, sub sancţiunea radierii din Registrul A.S.F.

Art. 48. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:

a) art. 5 lit. a) şi art. 47 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2010 privind formarea profesională a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobilare nr. 36/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 1-13, 15-30 şi 32-35 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 8/2015 privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare, agenţii delegaţi şi pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) orice dispoziţie contrară prevăzută în reglementările Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare/Autorităţii de Supraveghere Financiară

Art. 49. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 50. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. 36, care se aplică de la termenul prevăzut la art. 275 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Leonardo Badea

Mugur Constantin Isărescu

 

Anexa nr. 1

 

GHIDUL ESMA

cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor

 

I. Domeniu de aplicare

2. Prezentul ghid se aplică în legătură cu furnizarea serviciilor şi activităţilor de investiţii enumerate în secţiunea A, precum şi a serviciilor auxiliare enumerate în secţiunea B din anexa I la Directiva MiFID II.

Cui i se aplică?

1. Prezentul ghid se aplică:

a) autorităţilor competente: şi

b) firmelor.

Când se aplică?

Ce se aplică?

3. Prezentul ghid se aplică începând de la 3 ianuarie 2018.

 

II. Referinţe, abrevieri şi definiţii

Referinţe legislative

DAFIA

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind DAFIA administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE

şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010

Regulamentul ESMA

Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 Regulamentul ESMA de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei

MiFID

Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului

MiFID II

Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele MiFID II instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE (reformare)

 

Abrevieri

 

DAFIA

Directiva privind administratorul de fonduri de investiţii alternative

AC

Autoritate competentă

DC

Document de consultare

CE

Comisia Europeană

UE

Uniunea Europeană

ESMA

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe

MiFID

Directiva privind pieţele instrumentelor financiare

 

Definiţii

4. Cu excepţia cazului în care se precizează altfel, termenii utilizaţi în MiFID II au acelaşi înţeles în prezentul ghid. În plus, se aplică următoarele definiţii:

a) Autoritatea competentă (sau AC) înseamnă o autoritate desemnată în temeiul articolului 67 din MiFID II.

b) Firme înseamnă firme de investiţii, aşa cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din MiFID II, instituţii de credit [aşa cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul (1) din Directiva MiFID II], atunci când furnizează servicii de investiţii, precum şi firme de investiţii şi instituţii de credit atunci când acestea vând clienţilor depozite structurate sau le furnizează consultanţă cu privire la acestea, societăţi de administrare a OPCVM-urilor (organisme de plasament colectiv în valori mobiliare) şi administratori externi ai fondurilor de investiţii alternative (AFIA) în măsura în care aceştia furnizează servicii de investiţii de tipul administrării portofoliilor individuale sau servicii conexe şi numai în legătură cu furnizarea acestor servicii [respectiv în sensul articolului 6 alineatul (3) literele (a) şi (b) din Directiva OPCVM şi al articolului 6 alineatul (4) literele (a) şi (b) din Directiva AFIA].

c) Personal înseamnă persoanele fizice (inclusiv agenţi delegaţi) care furnizează servicii relevante pentru clienţi în numele firmei.

d) Servicii relevante înseamnă furnizarea de consultanţă în investiţii sau oferirea de informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare.

e) Oferire de informaţii înseamnă furnizarea directă de informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare, fie la solicitarea clientului, fie la iniţiativa firmei, în contextul furnizării de către angajaţi clienţilor a oricăreia dintre serviciile şi activităţile enumerate în secţiunile A şi B din anexa I la MiFID II.

f) Cunoştinţe şi competenţe înseamnă dobândirea unei calificări şi a unei experienţe corespunzătoare în vederea îndeplinirii obligaţiilor de la articolele 24 şi 25 din MiFID II pentru furnizarea de servicii relevante,

g) Calificare corespunzătoare înseamnă calificarea sau un alt test ori curs de formare care respectă criteriile prevăzute în ghid.

h) Experienţă corespunzătoare înseamnă că un angajat şi-a demonstrat cu succes capacitatea de a furniza serviciile relevante prin prisma activităţii anterioare. Această activitate trebuie Să fi fost desfăşurată în regim permanent pentru o perioadă de cel puţin 6 luni. În afară de această perioadă minimă, AC poate diferenţia perioada de experienţa cerută în funcţie de calificarea corespunzătoare dobândită de către angajaţi şi totodată de serviciile relevante furnizate.

i) Produse de investiţii înseamnă instrumente financiare şi depozite structurate, astfel cum sunt definite în MiFID II.

j) Sub supraveghere înseamnă furnizarea de servicii relevante clienţilor sub responsabilitatea unui angajat care deţine atât calificarea, cât şi experienţa corespunzătoare. Angajatul îşi poate desfăşura activitatea sub supraveghere pentru o perioadă maximă de 4 ani, cu excepţia cazului în care CA stabileşte o perioadă mai scurtă.

III. Scop

5. Scopul prezentului ghid este de a defini criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi a competenţei prevăzute la art. 25 alin. (1) din MiFID II în conformitate cu art. 25 alin. (9) din aceeaşi directivă.

6. ESMA se aşteaptă ca prezentul ghid să promoveze o mai bună convergenţa în cunoştinţele şi competenţele personalului care furnizează consultanţă în investiţii sau care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare şi ca autorităţile competente să evalueze caracterul adecvat al conformităţii cu aceste cerinţe. Prezentul ghid stabileşte standarde importante pentru a ajuta firmele să îşi îndeplinească obligaţiile de a acţiona în interesul clienţilor lor şi pentru a ajuta AC să evalueze în mod adecvat modul în care firmele respectă aceste obligaţii.

7. Prezentul ghid stabileşte standarde minime pentru evaluarea cunoştinţelor şi a competenţei personalului care furnizează servicii relevante. Prin urmare, AC poate solicita un nivel mai ridicat de cunoştinţe şi de competenţă pentru personalul care furnizează consultanţă şi/sau pentru personalul care oferă informaţii.

8. Prin respectarea prezentului ghid, ESMA anticipează sporirea corespunzătoare a protecţiei investitorilor. Anexa I prezintă o serie de exemple care ilustrează modul în care o firmă de investiţii ar putea să aplice prezentul ghid. Aceste exemple nu fac parte din ghid, ci sunt prezentate pentru a ajuta firmele în identificarea unor exemple practice privind modul în care se pot respecta cerinţele din ghid.

IV. Conformitate şi obligaţii de raportare

Statutul ghidului

9. Prezentul document conţine orientări publicate în temeiul art. 16 din Regulamentul ESMA şi prevăzute la art. 25 alin. (9) din MiFID II. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii pe pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile pentru a respecta ghidul.

10. Autorităţile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să se conformeze, integrându-l în practicile lor de supraveghere, inclusiv atunci când anumite orientări se adresează în primul rând participanţilor pe pieţele financiare.

Cerinţe de raportare

11. În termen de două luni de la data publicării de către ESMA, autorităţile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa KCguidelines1886@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns până la acest termen, se va considera că autorităţile competente nu se conformează. Un modei de notificare este disponibil pe site-ul ESMA.

12. Firmele pentru care este valabil prezentul ghid nu au obligaţia de a raporta la ESMA dacă respectă prezentul ghid.

V. Ghid

V.I. Dispoziţii generale

13. Nivelul şi intensitatea cunoştinţelor şi a competenţelor prevăzute pentru persoanele care furnizează consultanţă în investiţii trebuie să fie superioare celor deţinute de persoanele care doar oferă informaţii cu privire la produse şi servicii de investiţii.

14. Firmele trebuie să se asigure că personalul care furnizează servicii relevante deţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru a îndeplini cerinţele de reglementare şi legale, precum şi normele de etică în afaceri specifice.

15. Firmele trebuie să se asigure că personalul cunoaşte, înţelege şi aplică politicile şi procedurile interne ale firmei, dare sunt prevăzute pentru asigurarea conformităţii cu MiFID II. Pentru a asigura aplicarea proporţională a cerinţelor privind cunoştinţele şi competenţele, firmele trebuie să se asigure că personalul deţine cunoştinţe şi competenţe la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor lor, cu reflectarea sferei de aplicare şi a nivelului serviciilor relevante furnizate.

16. Funcţia de conformitate trebuie să evalueze şi să revizuiască nivelul de conformitate cu prezentul ghid. Această revizuire trebuie să fie inclusă în raportul privind implementarea şi eficacitatea mediului general de control pentru servicii şi activităţi de investiţii, care se prezintă organului de conducere.

V.II. Criterii privind cunoştinţele şi competenţele pentru personalul care oferă informaţii în legătură cu produse de Investiţii, servicii de Investiţii sau servicii auxiliare

17. Firmele trebuie să se asigure că personalul care oferă informaţii în legătură cu produse de investiţii, servicii de investiţii sau servicii auxiliare care sunt puse la dispoziţie prin intermediul firmei deţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru:

a) a înţelege caracteristicile, riscul şi particularităţile-cheie ale produselor de investiţii puse la dispoziţie prin intermediul firmei, inclusiv orice implicaţii fiscale generale şi costuri care vor fi suportate de către client în contextul tranzacţiilor. Trebuie să se acorde o atenţie deosebită atunci când se oferă informaţii în legătură cu produse caracterizate ca având un grad mai ridicat de complexitate;

b) a înţelege valoarea totală a costurilor şi a cheltuielilor care vor fi suportate de către client în contextul tranzacţiilor cu un produs de investiţii sau cu servicii de investiţii ori servicii auxiliare;

c) a înţelege caracteristicile şi sfera de aplicare a serviciilor de investiţii sau a serviciilor auxiliare;

d) a înţelege modul de funcţionare a pieţelor financiare şi modul în care acestea afectează valoarea şi cotaţia produselor de investiţii cu privire la care aceştia oferă informaţii clienţilor;

e) a înţelege impactul valorilor economice, al evenimentelor naţionale/regionale/globale asupra pieţelor şi asupra valorii produselor de investiţii cu privire la care aceştia oferă informaţii;

f) a înţelege diferenţa dintre scenariile de performanţă trecută şi cele de performanţă viitoare, precum şi limitele de previzionare;

g) a înţelege aspecte legate de abuzul de piaţă şi combaterea spălării banilor;

h) a evalua datele care sunt relevante pentru produsele de investiţii cu privire la care oferă informaţii clienţilor, cum ar fi documentele cu informaţii-cheie destinate investitorilor, prospectele, situaţiile financiare sau datele financiare;

i) a înţelege structurile de piaţă specifice pentru produse de investiţii cu privire la care oferă informaţii clienţilor şi, dacă este cazul, locurile de tranzacţionare sau existenţa unor eventuale pieţe secundare;

j) a deţine cunoştinţe elementare despre principiile de evaluare pentru tipul de produse de investiţii în legătură cu care se oferă informaţii.

V.III. Criterii privind cunoştinţele şi competenţele pentru personalul care furnizează consultanţă în investiţii

18. Firmele trebuie să se asigure că personalul care furnizează consultanţă în investiţii deţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru:

a) a înţelege caracteristicile, riscul şi particularităţile-cheie ale produselor de investiţii oferite sau recomandate, inclusiv orice implicaţii fiscale generale care vor fi suportate de client în contextul tranzacţiilor. Trebuie acordată o atenţie deosebită

atunci când se furnizează consultanţă în legătură cu produse caracterizate ca având un grad mai ridicat de complexitate;

b) a înţelege costurile şi cheltuielile totale care vor fi suportate de client în contextul tipului de produs de investiţii oferit sau recomandat, precum şi costurile asociate cu furnizarea de consultanţă şi cu orice alte servicii conexe furnizate;

c) a îndeplini obligaţiile impuse de către firme în legătură cu cerinţele privind caracterul adecvat, inclusiv obligaţiile prevăzute în ghid cu privire la anumite aspecte legate de cerinţele privind caracterul adecvat din MiFID1;

d) a înţelege modul în care este posibil ca tipul de produs de investiţii furnizat de firmă să nu fie adecvat pentru client în urma evaluării informaţiilor relevante oferite de client prin prisma unor eventuale modificări care ar fi putut să apară de la data la care s-au colectat informaţiile relevante;

e) a înţelege modul în care funcţionează pieţele financiare şi modul în care acestea afectează valoarea şi cotaţia produselor de investiţii oferite sau recomandate clienţilor;

f) a înţelege impactul valorilor economice, al evenimentelor naţionale/regionale/globale asupra pieţelor şi a valorii produselor de investiţii oferite sau recomandate clienţilor;

g) a înţelege diferenţa dintre scenariile de performanţă trecută şi cele de performanţă viitoare, precum şi limitele de previzionare;

h) a înţelege aspecte legate de abuzul de piaţă şi combaterea spălării banilor;

i) a evalua datele care sunt relevante pentru tipul de produse de investiţii oferite sau recomandate clienţilor, cum ar fi documentele cu informaţii-cheie destinate investitorilor, prospectele, situaţiile financiare sau datele financiare;

j) a înţelege structurile de piaţă specifice pentru tipul de produse de investiţii oferite sau recomandate clienţilor şi, dacă este cazul, locurile de tranzacţionare sau existenţa unor eventuale pieţe secundare;

k) a deţine cunoştinţe elementare despre principiile de evaluare pentru tipul de produse de investiţii oferite sau recomandate clienţilor;

l) a înţelege elementele fundamentale ale gestionării unui portofoliu, inclusiv a deţine capacitatea de a înţelege implicaţiile diversificării cu privire la alternative de investiţii individuale.

 

1 http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-387.pdf

 

V.IV. Cerinţe organizaţionale pentru evaluarea, păstrarea şi actualizarea cunoştinţelor şi a competenţelor

19. Firmele trebuie să definească responsabilităţile personalului şi să se asigure, dacă este cazul, că, în concordanţă cu serviciile furnizate de firmă şi cu organizarea sa internă, există o distincţie clară în descrierea responsabilităţilor între rolul de a furniza consultanţă şi cel de a oferi informaţii.

20. Firmele trebuie:

a) să se asigure că membrii personalului care furnizează servicii relevante clienţilor sunt evaluaţi prin absolvirea unui curs de calificare corespunzător şi că au acumulat o experienţă corespunzătoare în furnizarea de servicii relevante clienţilor;

b) să efectueze o analiză internă sau externă cel puţin anual cu privire la cerinţele de dezvoltare şi de experienţă ale membrilor personalului, să evalueze evoluţiile în domeniul reglementării şi să ia măsurile necesare pentru asigurarea conformităţii cu aceste cerinţe. Prin această analiză trebuie să se asigure totodată că personalul deţine o calificare corespunzătoare şi că îşi păstrează şi îşi actualizează cunoştinţele şi competenţele prin dezvoltare profesională sau formare continuă în  vederea dobândirii calificării corespunzătoare şi a asigurării formării specifice necesare înainte ca firma să ofere produse de investiţii noi;

c) să se asigure că depun înregistrări la AC specifică, la solicitarea acesteia, cu privire la cunoştinţele şi competenţele personalului care furnizează servicii relevante clienţilor. Aceste înregistrări trebuie să conţină informaţii care să permită AC să evalueze şi să verifice conformitatea cu prezentul ghid;

d) să se asigure că, în cazul în care un membru al personalului nu dobândeşte cunoştinţele şi competenţele necesare în furnizarea serviciilor relevante, acesta nu mai poate furniza serviciile relevante. În cazul în care respectivul membru al personalului nu dobândeşte însă calificarea sau/şi experienţa corespunzătoare pentru a furniza serviciile relevante, acesta poate furniza serviciile relevante numai sub supraveghere. Nivelul şi intensitatea supravegherii trebuie să reflecte calificarea şi experienţa membrului personalului supravegheat, fiind posibilă inclusiv supravegherea în cadrul întâlnirilor cu clienţii şi al altor forme de comunicare, cum ar fi convorbirile telefonice şi corespondenţa electronică, dacă este cazul;

e) să se asigure că, în situaţiile de la lit. d), membrul personalului care supraveghează un alt angajat deţine cunoştinţele şi competenţele necesare prevăzute în prezentul ghid, precum şi abilităţile şi resursele necesare pentru a acţiona în calitate de supraveghetor competent;

f) să se asigure că supravegherea exercitată este adaptată la serviciile care vor fi furnizate de respectivul membru al personalului şi că aceasta acoperă cerinţele prezentului ghid care sunt relevante pentru serviciile respective;

g) să se asigure că supraveghetorul îşi asumă răspunderea pentru furnizarea serviciilor relevante atunci când membrul personalului aflat sub supraveghere furnizează servicii relevante unui client, ca şi când supraveghetorul ar furniza serviciile relevante clientului respectiv, inclusiv cu încheierea raportului privind caracterul adecvat în cazul în care se furnizează consultanţă;

h) să se asigure că membrul personalului care nu a dobândit cunoştinţele sau competenţele necesare pentru furnizarea serviciilor relevante nu poate furniza respectivele servicii relevante sub supraveghere pentru o perioadă care depăşeşte 4 ani (sau o perioadă mai scurtă, dacă se impune acest lucru de către AC).

V. V. Publicarea informaţiilor de către autorităţile competente

21. Atunci când nu se publică de către AC sau alte organisme naţionale identificate în statul membru în cauză o listă a calificărilor corespunzătoare specifice care îndeplinesc criteriile ghidului, AC trebuie să publice criteriile prezentului ghid, precum şi caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească o calificare corespunzătoare în vederea asigurării conformităţii cu respectivele criterii.

22. Autorităţile competente trebuie să publice de asemenea: (i) informaţii cu privire la perioada de timp necesară pentru acumularea experienţei corespunzătoare; (ii) perioada maximă de timp în care unui membru al personalului care nu deţine calificarea sau experienţa necesară i se permite să lucreze sub supraveghere; şi (iii) dacă analiza calificării corespunzătoare a unui membru al personalului trebuie efectuată de către firmă sau un organism extern.

23. Informaţiile de la punctele 21 şi 22 se vor publica pe site-ul AC.

VI. Anexa I - Exemple care ilustrează aplicarea anumitor aspecte ale ghidului

Exemple referitoare la domeniul de aplicare al ghidului

Următoarele exemple stabilesc cazurile în care un membru al personalului nu se încadrează în domeniul de aplicare al ghidului:

- angajaţi care doar indică locurile în care clienţii pot găsi informaţii;

- angajaţi care distribuie broşuri şi pliante clienţilor fără a oferi informaţii suplimentare cu privire la conţinutul lor sau fără a furniza în continuare servicii de investiţii clienţilor respectivi;

- angajaţi care doar prezintă informaţii, cum ar fi documentele cu informaţii-cheie destinate investitorilor, la solicitarea clientului, fără a oferi informaţii suplimentare cu privire la conţinutul lor sau fără a oferi în continuare servicii de investiţii clienţilor respectivi; şi 2

- angajaţi care îndeplinesc funcţii administrative şi nu au contact direct cu clienţii.

 

2 http://www.esma.europa.eu/system/files/10_293.pdf

 

Exemple referitoare la domeniul de aplicare al ghidului

Firma trebuie să aibă în vedere ca, în ceea ce priveşte distincţia dintre personalul care oferă informaţii şi personalul care furnizează servicii de investiţii, să fie luate în considerare întrebările şi răspunsurile publicate de CESR2.

Exemplu general referitor la partea V.I:

O firmă asigură în mod regulat formarea obligatorie a personalului în sfera conduitei profesionale şi a cerinţelor organizaţionale prevăzute în MiFID.

Exemplu general referitor la partea V.I:

Firma adoptă un cod de etică pentru a prezenta normele de conduită profesională şi de comportament necesare pentru furnizarea corectă a serviciilor relevante şi obţine confirmarea scrisă a angajaţilor că au citit, înţeleg şi respectă respectivul cod.

Exemple referitoare la părţile V.I, V.II şi V.III:

O firmă asigură în mod regulat formarea obligatorie a personalului în ceea ce priveşte particularităţile şi caracteristicile produselor oferite de către firmă, inclusiv eventualele riscuri asociate acestora. Aici se include formarea în legătură cu produse noi oferite de firmă.

O firmă se asigură că personalul cunoaşte situaţiile în care apar conflicte de interese şi modul de aplicare a regulilor privind gestionarea conflictelor de interese.

O firmă se asigură că personalul cunoaşte situaţiile în care o firmă poate plăti sau primi un stimulent, precum şi cerinţele legale relevante de reglementare a stimulentelor.

Exemple referitoare la părţile V.III şi V.IV

O firmă monitorizează în mod regulat şi în raport cu detaliile specifice ale produsului de investiţii evaluările privind caracterul adecvat efectuate de către personal pentru a evalua dacă un membru al personalului a avut în vedere toate aspectele cerinţelor privind caracterul adecvat.

O firmă monitorizează în mod regulat dacă personalul relevant care furnizează consultanţă demonstrează:

- capacitatea de a adresa clientului întrebările potrivite pentru a înţelege obiectivele de investiţie, situaţia financiară, cunoştinţele şi experienţa acestuia;

- capacitatea de a explica unui client riscurile şi recompensele unui anumit produs sau ale unei anumite strategii;

- capacitatea de a compara produse selectate sub aspectul termenilor şi riscurilor, de a selecta produsul cel mai potrivit pentru profilul clientului.

Exemple referitoare la partea V.IV

Firma documentează rolurile şi responsabilităţile personalului şi evaluează performanţa acestuia în raport cu criterii-cheie definite şi prevăzute în descrierea responsabilităţilor.

Firmele comunică public, în mod coerent şi semnificativ pentru clienţi, criteriile elaborate de către acestea pentru a demonstra modul în care personalul respectă prezentul ghid.

Pentru ca personalul să deţină o „calificare corespunzătoare” se impune o dezvoltare profesională continuă sau permanentă. Această evaluare permanentă va cuprinde materiale actualizate şi va testa cunoştinţele personalului, de exemplu cele despre modificări legislative, produse şi servicii noi disponibile pe piaţă. Această evaluare permanentă:

- poate implica formarea în cadrul unor cursuri, seminarii, studii sau forme de învăţare independente; şi

- include întrebări de verificare care demonstrează dacă personalul deţine cunoştinţele şi competenţele necesare.

Firmele verifică relevanţa dezvoltării continue şi permanente asigurate personalului care furnizează servicii relevante.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F.

 

a dlui/dnei .................1 în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru societatea .................2

Subscrisa .................2, solicită înscrierea în Registrul A.S.F. a dlui/dnei ................., cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip .................3 seria .................nr. ................., eliberat de .................la data de ................., valabil până la data de ................., CNP ................., în calitate de persoană fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu:

 

 

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe

Menţionăm că dl/dna .................urmează să îşi desfăşoare activitatea:
a) la sediul din ................., str. ................., nr. ................., judeţul .................;
b) sub supravegherea dlui/dnei .................până la cel târziu data de .................4.

 

În scopul înscrierii în Registrul A.S.F., anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de -... file.

 

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat şi datat, în care se precizează studiile şi cursurile de formare relevante, experienţa profesională, inclusiv denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura şi durata atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce priveşte activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia avută în vedere

2. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

3. Dovada promovării examenului conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele ................. Semnătura .................
Persoană care îndeplineşte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................

 


1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită înscrierea. 

2 Se completează denumirea societăţii care solicită înscrierea persoanei care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018.

3 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

4 Se completează în cazul prevăzut la art. 7 alin. (1).

 

ANEXA Nr. 4

 

NOTIFICARE REFERITOARE LA ÎNCEPEREA ACTIVITĂŢII

dlui/dnei .................1 de oferire de informaţii privind instrumentele financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru societatea2

Subscrisa, .................2, notifică Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu privire la începerea activităţii dlui/dnei ................., cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip .................3 seria .................nr. ................., eliberat de .................la data de ................., valabil până la data de ................., CNP................., de oferire de informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu:

 

 

 

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe

Menţionăm că dl/dna .................urmează să îşi desfăşoare activitatea:
a) la sediul din ................., str. ................. nr. ................., judeţul .................;
b) sub supravegherea dlui/dnei .................până la cel târziu data de .................4.

 

În scopul notificării, anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de .................file.

 

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat şi datat, în care se precizează studiile şi cursurile de formare relevante, experienţa profesională, inclusiv denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura şi durata atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce priveşte activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia avută în vedere

2. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

3. Declaraţia reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare art. 9 alin. (1) lit. d) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018

4. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndepline
şte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................

 


1 Se completează numele persoanei pentru care se efectuează notificarea.

2 Se completează denumirea societăţii care efectuează notificarea.

3 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

4 Se completează în cazul prevăzut la art. 7 alin. (1).

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ................., cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip .................1, seria .................nr. ................., eliberat de .................la data de ................., valabil până la data de ................., CNP ................., în calitate de angajat al societăţii ................., declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, prevăzute la:

- art. 5 □

- art. 6 □

şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale reglementărilor Autorităţii de Supraveghere Financiară, ale reglementărilor Băncii Naţionale a României, ale actelor delegate şi a actelor de punere în aplicare, după caz, adoptate de Comisia Europeană şi emise în temeiul Directivei 2014/65/UE, precum şi ale reglementărilor locurilor de tranzacţionare.

 

Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

 

Data .................

Semnătura .................


1 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

 

ANEXA Nr. 6

 

SECŢIUNEA 1

Informaţii privind persoanele care prestează servicii şi activităţi de investiţii în numele S.S.I.F. la data de ..................

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

CNP

Serviciile şi activităţile prestate

Instrumentele financiare vizate

Sediul de la care prestează servicii şi activităţi de investiţii

Data începerii activităţii

Sistemele entităţilor pieţei la care are acces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informaţii privind persoanele care au încetat să presteze servicii şi activităţi de investiţii în numele S.S.I.F. în perioada  .................

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

CNP

Data începerii activităţii

Data încetării activităţii

Blocarea accesului la sistemele entităţilor pieţei la care a avut acces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

CERERE PENTRU RADIEREA DIN REGISTRUL AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

a dlui/dnei .................1 din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare ................. 2

Subscrisa, .................2, solicită radierea din Registrul A.S.F. a dlui/dnei .................din calitatea de persoană fizică care prestează serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare ca urmare a .................3:
Menţionăm că dl/dna .................
şi-a desfăşurat activitatea la sediul din ................., str. ................., nr. ................., judeţul .................
Anexă:

 

 

 

 

- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă
- dovada achitării în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndepline
şte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................

 

 

 

 

 


1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F.

2 Se completează denumirea societăţii care solicită radierea din Registrul A.S.F.

3 Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F.

 

ANEXA Nr. 8

 

 

NOTIFICARE

privind încetarea activităţii dlui/dnei .................1 de oferire de informaţii privind instrumentele financiare sau informaţii privind instrumente financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, pentru societatea .................2

Subscrisa, .................2, notifică Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) cu privire la încetarea activităţii dlui/dnei .................de oferire de informaţii privind instrumentele financiare sau informaţii privind instrumente financiare, servicii de investiţii sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 ca urmare a3

Menţionăm că dl/dna .................şi-a desfăşurat activitatea la sediul din ................., str. ................. nr. ................., judeţul .................
Anexă:
- documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă

 

 

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndepline
şte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................


1 Se completează numele persoanei pentru care se notifică A.S.F.

2 Se completează denumirea societăţii care notifică A.S.F.

3 Se va preciza motivul încetării activităţii de oferire de informaţii.

 

ANEXA Nr. 9

 

CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL A.S.F.

a dlui/dnei .................1 în calitate de agent delegat al .................2

Subscrisa, .................2, solicită înscrierea dlui/dnei ................., cu domiciliul în ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip .................3 seria .................nr. ................., eliberat de .................la data de ................., valabil până la data de .................,

CNP ................., în calitate de agent delegat al societăţii.
Menţionăm că dl/dna .................

1. va presta serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu:

 

 

 

 

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
2. va oferi informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu:
a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe

 

Menţionăm că dl/dna .................urmează să îşi desfăşoare activitatea la sediul din ................., str. ................. nr. ................., judeţul .................

În scopul înscrierii anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de .................file.

1. Curriculum vitae, în format Europass, semnat şi datat, în care se precizează studiile şi cursurile de formare relevante, experienţa profesională, inclusiv denumirea tuturor organizaţiilor pentru care a lucrat persoana în cauză, natura şi durata atribuţiilor îndeplinite, în special în ceea ce priveşte activităţile care prezintă relevanţă pentru funcţia avută în vedere

2. Declaraţia pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, întocmită în forma prezentată (anexa nr. 10 la Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit)

3. Declaraţia reprezentantului legal al S.S.I.F./instituţiei de credit cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor prevăzute la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018

4. Dovada promovării examenului menţionat la art. 8 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) din acelaşi regulament

5. Declaraţia reprezentantului legal cu privire la asigurarea calificării corespunzătoare, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018

6. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndepline
şte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................

 


1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită înscrierea.

2 Se completează denumirea societăţii care solicită înscrierea agentului delegat.

3 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

 

ANEXA Nr. 10

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, ................., cu domiciliul în ................., posesor al actului de identitate tip .................1, seria .................nr. ................., eliberat de .................la data de ................., valabil până la data de ................., CNP ................., în calitate de reprezentant exclusiv al societăţii ................., pe bază contractuală, declar prin prezenta că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit la:

- art. 17 alin. (1) □

- art. 17 alin. (1) lit. a) şi c)-f) şi alin. (2) □

- art. 17 alin. (1) şi (3) □

şi mă angajez să respect prevederile Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, ale regulamentelor emise în aplicarea acesteia şi a regulamentelor europene emise în aplicarea Directivei (UE) nr. 65/2014.

Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.

 

Data .................

Semnătura .................


1 Se completează B.I. pentru buletin de identitate sau C.I. pentru carte de identitate.

 

ANEXA Nr. 11

 

CERERE PENTRU RADIEREA DIN REGISTRUL A.S.F.

a dlui/dnei .................1 din calitatea de agent delegat al .................2

Subscrisa, .................2 solicită radierea autorizaţiei dlui/dnei .................ca agent delegat al societăţii, ca urmare a .................3:

Menţionăm că dl/dna .................şi-a desfăşurat activitatea la sediul din ................., str. ................. nr. ................. judeţul .................
Anexă:

 

- documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale

- dovada achitării în contul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a tarifului corespunzător prevăzut de reglementările A.S.F.

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndepline
şte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................


1 Se completează numele persoanei pentru care se solicită radierea din Registrul A.S.F.

2 Se completează denumirea societăţii care solicită radierea agentului delegat din Registrul A.S.F.

3 Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea agentului delegat din Registrul A.S.F.

 

ANEXA Nr. 12

 

CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL A.S.F.

a societăţii .................1,

în calitate de agent delegat al .................2

Subscrisa, .................2, solicită înscrierea societăţii .................1, CUI ................., în calitate de agent delegat al societăţii.

Menţionăm că agentul delegat .................:

1. va presta serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare pentru societate, în legătură cu:

a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
2. va oferi informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 pentru societate, în legătură cu:
a) instrumente financiare, altele decât cele prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe
b) instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 126/2018
- instrumente financiare complexe
- instrumente financiare noncomplexe

 

Menţionăm că agentul delegat .................urmează să îşi desfăşoare activitatea la sediul din ................., str. ................. nr. ................., judeţul .................

 

În scopul înscrierii anexăm documentele menţionate mai jos, totalizând un nr. de .................file.

 

1. Actul constitutiv

 

- original

- copie legalizată

2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a societăţii

3. Copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului

4. Extrasul sau certificatul eliberat de oficiul registrului comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului sau administratorul unic al agentului delegat, obiectul de activitate şi capitalul social

Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorii/ membrii directoratului/ administratorul unic

CV

Copie act de identitate

Certificat de cazier judiciar, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale

Certificat de cazier fiscal, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale

 

Numele şi prenumele

 

 

 

 

 

 

 

5. Dovada vărsării integrale a capitalului social

6. Ultimul bilanţ contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau depus la administraţia financiară, după caz

7. Lista persoanelor fizice desemnate prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea în care se vor menţiona numele complet, seria şi numărul actului de identitate, codul numeric personal

8. Documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-e) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, corespunzătoare activităţii prestate, în cazul persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) şi (3) din acelaşi regulament

9. Declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a reprezentantului legal al agentului delegat cu privire la faptul că persoanele fizice prin care agentul delegat îşi va desfăşura activitatea îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 22 lit. g) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018

 

10. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a acţionarilor/asociaţilor semnificativi, a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorilor/membrilor directoratului sau administratorului unic cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 22 lit. e) şi f), după caz, din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018
Numele şi prenumele

 

 

 

 

11. Declaraţia directorului societăţii de servicii de investiţii financiare cu privire la îndeplinirea şi respectarea cerinţelor menţionate la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 126/2018

12. Dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndeplineşte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................

 

 

ANEXA Nr. 13

 

CERERE PENTRU RADIEREA DIN REGISTRUL A.S.F.

a societăţii .................1

în calitatea de agent delegat al ..................................2

Subscrisa, .................2, solicită radierea societăţii .................1 ca agent delegat al societăţii, ca urmare a .................3.

Anexă:

- documente justificative cu privire la data încetării relaţiilor contractuale

- dovada achitării tarifului corespunzător prevăzut de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.)

Reprezentant legal/reprezentant desemnat în relaţia cu A.S.F.

Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Persoană care îndeplineşte funcţia de conformitate
Numele şi prenumele .................Semnătura .................
Data: .................


1 Se completează numele societăţii pentru care se solicită radierea din calitatea de agent delegat.

2 Se completează denumirea societăţii care solicită radierea din calitatea de agent delegat.

3 Se va preciza motivul pentru care se solicită radierea din calitatea de agent delegat.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. d) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborate

cu prevederile art. 36 lit. x), art. 39 alin. (2), art. 52 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi ale art. 107 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 26 decembrie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 37/2018 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 din 27 noiembrie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la alin. (1), fizioterapeuţii care au dobândit calitatea de membru al CFZRO în anul 2018 şi care au achitat cotizaţia anuală la înscriere în cuantum de 300 lei, respectiv aveau statutul de angajat sau îşi exercitau profesia în regim independent, vor plăti cotizaţia pe anul 2019 în funcţie de luna emiterii autorizaţiei de liberă practică, astfel:”.

2. La articolul 1 alineatul (2), litera k) se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 27 decembrie 2018.

Nr. 44.