MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 704         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 august 2019

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

622. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

212. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu

 

213. - Decizie privind reluarea activităţii domnului Ion Cristinel Rujan în funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.290. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

2.362. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

 

4.532. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov

 

4.533. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj

 

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 236/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. - (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, aflate pe coridorul de expropriere, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum Expres Craiova- Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj, sunt în cuantum total de 15,05 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi”, subcapitolul 03 „Transport rutier”, titlu 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020”, articolul 58.01 - „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională” - FEDR.

(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pianul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. (1), se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Marius Humelnicu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 622.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională da Administrare a Infrastructurii Rutiere - SA., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, care constituie coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Drum Expres Craiova - Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ- teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului

Tarlaua

Parcela

Numărul cadastral/

Nr. topo

Nr. cărţii funciare

Categoria de folosinţă

Intravilan/

Extravilan

Suprafaţa totală

(mp)

Suprafaţa de expropriat- teren (mp)

Valoarea de despăgubire a terenului, conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

DOLJ

ROBĂNEŞTI

MURTAZA ANICA

9

10

-

32012

Arabil

Extravilan

16.200

326

187,45

2

DOLJ

ROBĂNEŞTI

NEDELCUT DUMITRU

9

11

-

-

Arabil

Extravilan

22.500

1.241

1.284,44

3

DOLJ

ROBĂNEŞTI

CUCU MIHAELĂ ANCA, FINTINA COSTINEL- ADRIAN

9

12

729

32640

Arabil

Extravilan

30.000

1.728

1.788,48

4

DOLJ

ROBĂNEŞTI

NEASCU MARIEAN

9

13

419

32807

Arabil

Extravilan

56.900

11.384

11.782,44

TOTAL

14.679

15.042,81

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu

 

Având în vedere cererea domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului nr. 5/5.277 din 26.08.2019 şi comunicată Ministerului Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 20/14.528/T.G. din 26.08.2019, având ca obiect încetarea suspendării raportului de serviciu dispusă prin Decizia prim-ministrului nr. 41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019,

în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) !it. f), art. 524 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului de către domnul Alin-Iulian Voicescu.

(2) Domnul Alin-Iulian Voicescu predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 212.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind reluarea activităţii domnului Ion Cristinel Rujan în funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere cererea domnului Ion Cristinel Rujan, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului nr. 5/5.277 din 26.08.2019 şi comunicată Ministerului Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 20/14.528/T.G. din 26.08.2019, având ca obiect încetarea suspendării raportului de serviciu dispusă prin Decizia prim-ministrului nr. 41/2019 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ion Cristinel Rujan, secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 6 martie 2019,

în temeiul art. 29, al art. 397 lit. b) şi al art. 515 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ion Cristinel Rujan îşi reia activitatea în funcţia publică de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 27 august 2019.

Nr. 213.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 10.835/2019 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 şi 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2019.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 26 august 2019.

Nr. 1.290.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI SI COMPLETĂRI

ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializăte de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

 

După poziţia nr. 6729 se introduc 4 poziţii noi, poziţiile nr. 6730, 6731, 6732 şi 6733, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_ cim

obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

grupa_ATC

statut_frm

statut_ anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

„6730

W61753001

 

NANOSCAN

500 micrograme

KIT (TRUSA) PT. PREP. RADIOFARMACEUTICE

500 micrograme

RADIOPHARMACY LABORATORY LTD. - UNGARIA

ALBUMINĂ UMANĂ NANOCOLOIDALÂ

Cutie cu o trusă a 6 flacoane multidoză din sticlă incoloră tip I. cu capacitatea de 8 ml cu dop de cauciuc clorobutilic şi capsă de plastic PP- AI

V09DB01

MDS

deriv, din sânge

1815,57

1845,57

2049,82

 

 

Preţurile sunt valabila până la data de 1.01.2020.

6731

W66203001

 

KOPARIN

25000 UI / 5 ml I.V.

SOL. INJ.

5000 UI/ml

C.N. UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

HEPARINUM

Cutie cu 1 flacon din sticlă x 5 ml sol. inj.

B01AB01

MI

inovativ

26

29,64

38,77

N

Cant. 2370480 cutii

Preţurile sunt valabile până la data de 13.08.2020.

6732

W62899001

 

ADENOSINE LIFE MEDICAL

5 mg/ml

SOL INJ./PERF.

5 mg/ml

TORUS PHARMA COMPANY-

S.R.L - ROMÂNIA

ADENOSINUM

Cutie x 10 fiole a 2 ml soluţie injectabilă/ perfuzabilă

C01EB10

MG

generic

430,1

460,1

539,66

N

Cant. 25000 fiole

Preţurile sunt valabile până la data de 9.06.2020.

6733

W62899002

 

ADENOSINE LIFE MEDICAL

5 mg/ml

SOL INJ./PERF.

5 mg/ml

TORUS PHARMA COMPANY - S.R.L.-ROMÂNIA

ADENOSINUM

Cutie x 10 flac. a 10 ml soluţie injectabilă/ perfuzabilă

C01EB10

MG

generic

1583,11

1613,11

1796,44

N

Cant. 10000 flacoane

Preţurile sunt valabile până la data de 9.06.2020”

 

2. Poziţiile nr. 1864, 2293, 4540, 5126, 5309, 5310, 5621, 6033 şi 6034 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

cod_ cim

obs.

Denumire produs

Forma

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

grupa_ATC

statut_frm

statut_ anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate

preţ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

„1864

W61485001

!

EXVIERA

250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

ABBVIE LTD . MAREA BRITANIE

DASABUVIRUM

Cutie x blistere PVC- PE-PCTFE/folie din aluminiu x 56 comprimate filmate (ambalaj multiplu care conţine 4 cutii interioare x 14 comprimate filmate)

J05AP09

MI

inovativ

864

894

1012,61

MAJ/

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

...........................................................................................................................

2293

W62156001

 

HARVONI

90 mg/400 mg

COMPR. FILM.

90 mg/400 mg

GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED-MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVISUM)

Cutie x 1 flacon din polietilenă de înaltă densitate (PEID) prevăzute cu un sistem de închidere securizat pentru copii x 28 comprimate filmate, gel desicant de siliciu şi tampon de vată sintetică (poliester)

NEALOCAT

MI

inovativ

55863,2

55893,13

60961,74

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

...........................................................................................................................

4540

W53884001

 

STELARA

45 mg

SOL. INJ.

45 mg/0,5 ml

JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV- BELGIA

USTEKINUMAB

Cutie x 1 flacon x 0,5 ml soluţie injectabilă (12 luni)

L04AC05

MI

inovativ

11487,4

11517,39

12592,12

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 30.09.2019.

...........................................................................................................................

5126

W61486001

!

VIEKIRAX 12,5 mg/75 mg/ 50 mg

COMPR. FILM.

12,5 mg/ 75 mg/50 mg

ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE

OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + RITONAVIRUM

Cutie x blistere PVC- PE-PCTFE/folie din Al x 56 comprimate (ambalaj multiplu care conţine 4 cutii interioare x 14 comprimate)

J05AP53

MI

inovativ

9936

9965,99

10901,09

MAJ/

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

...........................................................................................................................

5309

W62930001

!

ZERATIER

50 mg/100 mg

COMPR. FILM.

50 mg/100 mg

MERCK SHARP & DQHMELTD - MAREA BRITANIE

COMBINAŢII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM)

Cutie x 2 carduri din carton x 2 blistere Al/Al x 7 comprimate filmate (28 comprimate filmate)

J05AX68

MI

inovativ

29463,3

29513,26

32207,65

DC

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

5310

W64591001

 

ZEPATIER

50 mg/100 mg

COMPR. FILM.

50 mg/100 mg

MERCK SHARP & DOBMEBV- OLANDA

COMBINAŢII (ELBASVIRUM + GRAZOPREVIRUM)

Cutie cu 2 cârduri

din carton x 2 bl ist ere AI/AI x 7 comprimate filmate (28 comprimate filmate) (2 ani)

J05AX68

MI

inovativ

29463,3

29513,26

32207,65

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

...........................................................................................................................

5621

W64756001

 

HARVONI

90 mg/400 mg

COMPR. FILM.

90 mg/400 mg

GILEAD SCIENCES IRELAND UC- IRLANDA

COMBINAŢII (LEDIPASVIRUM + SOFOSBUVIRUM)

Cutie cu 1 flac. PEID prevăzut cu un sistem de închidere securizat pentru copii x 2&compr.film.(4 ani)

J05AX65

MI

inovativ

55863,2

55893,13

60961,74

 

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

...........................................................................................................................

6033

W64675001

 

VIEKIRAX

COMPR. FILM,

12,5 mg + 75 mg + 50 mg

ABBVIE

DEUTSCHLAND GMBH&CO. KG - GERMANIA

QMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM t RITONAVIRUM

Cutie cu blist. PVC-PE-

PCTFE/ folie din Al x 56 compr. film. (ambalaj multiplu care conţine 4 cutii interioare x 14 compr. fiecare) (3 ani)

J05AP53

MI

inovativ

9936

9965,99

10901,09

MAJ

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01.2020.

6034

W6467001

 

EXVIERA

250 mg

COMPR. FILM.

250 mg

ABBVIE

DEUTSCHLAND GMBH&CO. KG - GERMANIA

DASABUVIRUM

Cutie cu blist. PVC-PE* PCTFE/folie din Al x 56 compr. film. (ambalaj multiplu care conţine 4 cutii interioare x 14 comprimate filmate) (3 ani)

J05AP09

MI

inovativ

864

894

1012,61

MAJ

 

Preţurile sunt valabile până la data de 1.01/2020.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

 

În temeiul prevederilor art. 164 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 804.750/2019,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) reglementează modalitatea de îndreptare a erorilor privind plăţile efectuate în conturi bugetare aferente obligaţiilor fiscale datorate bugetelor locale.

Art. 2. - Autorităţile administraţiei publice locale şi organele fiscale locale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 august 2019.

Nr. 2.362.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

 

ARTICOLUL 1

Sfera de aplicare

 

Prezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local se aplică în următoarele situaţii:

a) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;

b) în contul bugetar au fost achitate şi alte obligaţii fiscale datorate bugetului local decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;

c) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită.

 

ARTICOLUL 2

Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată

 

(1) îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor, denumită în continuare cerere.

(2) Cererea se depune la organul fiscal local competent de către debitor, conform prevederilor art. 164 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Cererea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, cuprinde următoarele elemente:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

c) numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;

d) numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;

e) suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;

f) data plăţii;

g) alte informaţii considerate relevante pentru soluţionarea cererii.

(4) La cererea prevăzută la alin. (2) se anexează, după caz, documentele certificate „conform cu originalul de către debitor:

a) copia ordinului de plată;

b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;

c) copii de pe titlurile de creanţă care nu sunt emise de organul fiscal local;

d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

 

ARTICOLUL 3

Analizarea cererii

 

(1) Organul fiscal local competent verifică în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate de debitori, îndeplinirea uneia sau mai multor condiţii prevăzute la art. 1, după caz, precum şi a următoarelor condiţii:

a) condiţia de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului;

b) condiţia privind administrarea obligaţiilor fiscale de acelaşi organ fiscal local;

c) plata să nu fi stins creanţele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat. Sunt exceptate situaţiile în care în evidenţa fiscală debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate.

(2) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un referat, care va cuprinde şi propunerea de admitere a cererii debitorului şi de îndreptare a erorilor din documentul de plată sau, după caz, de respingere a cererii. Referatul se aprobă de către conducătorul organului fiscal local competent, potrivit legii.

(3) La întocmirea referatului prevăzut la alin. (2), organul fiscal local are în vedere şi prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 4

Soluţionarea cererii

 

(1) în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal local competent, după efectuarea audierii debitorului, potrivit art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, emite şi comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

(2) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal local competent emite decizia privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. Decizia se întocmeşte în 3 exemplare.

(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se aprobă de către conducătorul organului fiscal local competent şi se transmite compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniul contabilităţii, în vederea operării corecţiei în conturile bugetare corespunzătoare.

(4) După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal local competent va comunica debitorului decizia prevăzută la alin. (2).

(5) Decizia prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se comunică debitorului în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării cererii.

(6) Pe baza deciziei prevăzute la alin. (2), unităţile administrativ-teritoriale întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru efectuarea corecţiei erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal local la care s-a efectuat plata eronată va completa data efectuării plăţii înscrise în „Decizia privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local” (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

 

ARTICOLUL 5

Efectele îndreptării erorilor din documentele de plată

 

Modificarea sau desfiinţarea actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentele de plată se face potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 6

Dispoziţii finale

 

(1) Răspunderea privind îndreptarea erorilor de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local revine organelor fiscale competente.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) al art. 2, în situaţia în care plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat utilizând un cod de identificare fiscală eronat, cererea se depune la organul fiscal local competent de către cel care a efectuat plata.

(3) Organul fiscal local competent arhivează la dosarul fiscal următoarele documente:

a) cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată;

b) documentaţia care a stat la baza efectuării acestei operaţiuni;

c) copiile fişelor debitorului din evidenţa analitică pe plătitori, afectate de operaţiunea de corecţie;

d) referatul aprobat de conducătorul organului fiscal local;

e) decizia privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local sau, după caz, decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.

(4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

Model 2019 ITL-076

 

 

Nr. înregistrare .................................................... din ....................................................

 

 

CERERE

pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plata întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

 

Domnule/Doamnă director,

 

Subsemnatul(a)/Subscrisa, ........................................................., cod de identificare fiscală/codul numeric personal/număr de înregistrare fiscal ........................................................., judeţul  ........................................................., codul poştal  ........................................................., municipiul/oraşul/comuna  ........................................................., satul/sectorul  ........................................................., str. ........................................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., tel. ........................................................., fax  ........................................................., adresă de e-mail  ........................................................., înregistrat la registrul comerţului  ........................................................., la nr. ......................................................... .

Reprezentată prin  ........................................................., în calitate de acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit/mandatar/executor/lichidator domiciliat în: judeţul  ........................................................., localitatea  ........................................................., satul  ........................................................., codul poştal  ........................................................., sectorul ...., str. ........................................................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., tel. ........................................................., fax  ........................................................., adresă de e-mail  ........................................................., posesorul B.I./C.I./A.I./paşaport seria ............. nr. ........................................................., eliberat(ă) de  .........................................................,  la data de  ........................................................., solicit îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local, în situaţiile următoare:

a) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat  .........................................................;

b) în contul bugetar au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv  .........................................................;

c) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită  ......................................................... .

La prezenta cerere se anexează următoarele documente „certificate de conformitate cu originalul”:

a) copia ordinului de plată;

b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;

c) copii de pe titlurile de creanţă care nu sunt emise de organul fiscal local;

d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

 

Data: .............................../...............................

Semnătura şi stampila ..............................................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

Stema unităţii

administrativ-

teritoriale

 

 

 

Model 2019 ITL- 077

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

 

 

.................................................................

 

 

(comuna/oraşul/municipiul/sectorul)

 

 

.................................................................

 

 

(denumirea organului fiscal local)

 

Codul de identificare fiscală: .................................................................

 

Nr. ..................................../data eliberării ..../20 .............

Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail .........................................................

 

 

 

 

 

Către 1

 

..........................................................................................................,

 

CNP/CIF/NIF/CUI ...........................................................................,

 

str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

 

sectorul ......, localitatea ............................, satul ..............................,

 

Judeţul .........................................., codul poştal ...............................,

 

 

DECIZIE

de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată

 

În temeiul prevederilor art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .........................................., din data de ..........................................,  înregistrată la organul fiscal cu nr. .........................................., în data de ..........................................,

se respinge cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată sunt:

..................................................................................................................................................................

Temeiul de drept: .....................................................................................................................................

Menţiuni privind audierea contribuabilului: ............................................................................................

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal local emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal local,

Întocmit astăzi, data .............................

..............................................................

..............................................................

(prenumele, numele şi ştampila)

(funcţia, prenumele şi numele)

 

Am primit un exemplar al deciziei de respingere.

Prenumele şi numele .............................................................., CNP .............................................................., B.I./A.I./C.I. serie ......... nr. ..............................................................

Semnătură contribuabil ..............................................................

Data ...................................../...................................../..................................... sau

Nr. şi data confirmării de primire ..............................................................

 


1 Se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului/împuternicitului.

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

 

Stema unităţii

administrativ-

teritoriale

 

 

 

Model 2019 ITL- 077

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

 

 

.................................................................

 

 

(comuna/oraşul/municipiul/sectorul)

 

 

.................................................................

 

 

(denumirea organului fiscal local)

 

Codul de identificare fiscală: .................................................................

 

Nr. ..................................../data eliberării ..../20 .............

Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail .........................................................

 

 

 

 

 

Către 1

 

..........................................................................................................,

 

CNP/CIF/NIF/CUI ...........................................................................,

 

str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,

 

sectorul ......, localitatea ............................, satul ..............................,

 

judeţul .........................................., codul poştal ...............................,

 

 

DECIZIE

privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local

 

În temeiul prevederilor art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .................................... din data de .................................... se corectează erorile din documentele de plată efectuate de către debitorul ........................................................ .

I. Bugetul şi contul bugetar din care se corectează erorile constatate în ordinele de plată prin care s-au achitat obligaţii fiscale:

 

Denumirea bugetului din care se stornează

Denumirea contului bugetar din care se stornează

Simbolul contului bugetar

Documentul din care rezultă că suma a fost plătită

Data efectuării plăţii 2

Codul fiscal al beneficiarului iniţial, eronat, conform documentului de plată iniţial

Suma

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Obligaţiile fiscale care se sting prin corecţie:

 

Denumirea obligaţiei stinse prin corecţie

Denumirea contului bugetar din care se stornează

Denumirea contului bugetar

Simbolul contului bugetar corespunzător

Documentul prin care s-a stabilit sau s-a individualizat suma de plată

Data efectuării plăţii2

Codul fiscal al beneficiarului, în urma corecţiei

Suma

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. În urma îndreptării erorii, la rolul nominal unic, situaţia creanţelor fiscale locale este următoarea:

a) rest de plată .........................................................;

b) suprasolvire ....................................................... .

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul organului fiscal local,

Întocmit astăzi, data .............................

..............................................................

..............................................................

(prenumele, numele şi ştampila)

(funcţia, prenumele şi numele)

 

Am primit un exemplar al deciziei de corecţie.

Prenumele şi numele .............................................................., CNP .............................................................., B.I./A.I./C.I. serie ......... nr. ..............................................................

Semnătură contribuabil ..............................................................

Data ...................................../...................................../..................................... sau

Nr. şi data confirmării de primire ..............................................................

 


1 Se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului/împuternicitului.

2 Se completează data plăţii iniţiale.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Pro Vita Christiana „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 10 din 24.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 aprilie-7 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ecaterina”, cu sediul în municipiul Braşov, strada Avram Iancu nr. 41, judeţul Braşov, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, cu program „normal” şi program „prelungit”, limba de predare „română”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov,

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia Pro Vita Christiana „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Sfânta Ecaterina” din municipiul Braşov, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 23 iulie 2019.

Nr. 4.532.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.959/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Braşov

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel ./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Grădiniţa „Sfânta Ecaterina”

14/22.05.2019

Asociaţia Pro Vita Christiana „Sfânta Ecaterina”

Municipiul Braşov,

str. Avram Iancu nr. 41,

tel.: 0268/276176

Preşcolar

 

 

 

Română

PN/PP

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 2 formaţiuni de studiu/1 schimb

 

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.855/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Centrul de Performanţă Before şi After School Conil” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 10 din 24.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 18 aprilie-7 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Conil”, cu sediul în municipiul Bucureşti, aleea Drumul Cooperativei nr. 55, sectorul 5, pentru nivelul de învăţământ „primar”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Centrul de Performanţă Before & After School Conil” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Conil” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 23 iulie 2019.

Nr. 4.533.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.855/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Municipiul Bucureşti

 

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice inițiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax. e-mail

Nivelul de învăţământ/ Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Şcoala

Primară „Conil”

14/22.05.2019

Asociaţia „Centrul de Performanţă Before & After School Conil”

Aleea Drumul Cooperativei nr. 55, sectorul 5,

tel.: 0726/322302

Primar

 

 

 

Română

Cu frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare 1) - 8 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 4 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 4 formaţiuni de studiu/schimbul 2)


1) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.