MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 187 (XXXI) - Nr. 702         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 27 august 2019

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

616. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.168. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

 

455. - Ordin al ministrului cercetării şi inovării privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”

 

4.404. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin

 

4.495. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad

 

4.516. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019

 

4.667. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara

 

4.668. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti

 

4.669. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 293 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat a! bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilelor situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmise în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 191/2014, precum şi declararea acestora ca bunuri de interes public naţional.

Art. 2. - (1) Se aprobă comasarea imobilului situat în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, judeţul Dâmboviţa, prevăzut la nr. crt. 2 din anexa nr. 1, cu imobilul 334 înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 103740.

(2) Se aprobă actualizarea valorii de inventară imobilului 334 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul menţionat la alin. (1) şi a reevaluării în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINIISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. 616.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor situate în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmboviţa, care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar a bunului imobil (în lei)

Persoana juridică care deţine imobilul în administrare

CUI

1

*)

8.19.01

Imobil 2512

Judeţul Dâmboviţa,

comuna Gura Ocniţei

- Teren**)

CF nr. 72021 Nr. cadastral 72021

2.945.567,21

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

2

*)

8.19.01

Imobil

Judeţul Dâmboviţa,

comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni

-Teren**)

CF nr. 71618 Nr. cadastral 71618

130.250,42

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229


*) Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea imobilelor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

**) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 334 aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, ca urmare a comasării cu imobilul situat în comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni, judeţul Dâmboviţa, ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi a reevaluării conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 403/2003, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/

Carte fundară/Nr. cadastral

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil

(lei**)

Administratorul

bunului/CUI

1

103740

8.19.01

Imobil 334

Judeţul Dâmboviţa,

comuna I. L. Caragiale, satul Ghirdoveni

Construcţii şi teren*)

CF nr. 70634 Nr. cadastral 70634

CF nr. 71618 Nr. cadastral 71618

14.536.794

15.617.779,47**)

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale


*) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

**) Valoarea de inventar actualizată a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul situat în comuna I. L, Caragiale, satul Ghirdoveni, judeţul Dâmboviţa, ce se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, şi a reevaluării în condiţiile legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane

 

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 36 alin. 1 lit. d), e), g) şi k) şi alin. 3, art. 38 alin. 1 lit. c) şi h) şi alin. 2, art. 40 alin. 1 lit. b), c) şi g) şi alin. 2, art. 48 alin. 3, art. 74 alin. 1, 2 şi 4 şi ale art. 76 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.70/2016 pentru aprobarea Condiţiilor şi a Metodologiei privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, în unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 3 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - În raport cu nevoile de personal medical specializat, pentru încadrarea posturilor militare vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti, unităţile şi structurile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale pot selecţiona personal în scopul chemării/rechemării în activitate, în  corpul ofiţerilor, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, din următoarele surse:

a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari;

b) maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari;

c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;

d) persoane care nu deţin grad militar.”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru participarea candidaţilor la selecţie se stabilesc condiţiile generale şi specifice prevăzute în anexa nr. 1.”

3. În anexa nr. 1 „Condiţii pentru selecţionarea candidaţilor în vederea chemării/rechemării în activitate, în corpul ofiţerilor”, la articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat;”.

4. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (1), după litera i) se introduc două noi litere, literele i1) şi i2), cu următorul cuprins:

„i1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

i2) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice;”.

5. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

j) candidaţii femei declară în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care, pe parcursul susţinerii probelor de selecţie, se află în stare de graviditate/matemitate.”

6. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e)-g),

i), i1), i2) şi j) se declară pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la selecţie.”

7. În anexa nr. 1, la articolul 2 alineatul (1), după litera c) se Introduc patru noi litere, literele d)-g), cu următorul cuprins:

„d) deţin grad cel mult egal cu cel al funcţiei vacante;

e) respectă principiul potrivit căruia militarii nu pot fi subordonaţi altora cu grade inferioare;

f) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;

g) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”

8. În anexa nr. 2 „Metodologia organizării şi desfăşurării selecţiei candidaţilor în vederea chemării/rechemarii în activitate, în corpul ofiţerilor”, la articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Desfăşurarea probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice se înregistrează cu mijloace audiovideo.”

9. La anexa nr. 2, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Dosarele candidaţilor şi celelalte documente elaborate în vederea organizării şi desfăşurării concursului se arhivează de către structura organizatoare, potrivit prevederilor actelor normative specifice,”

10. La anexa nr. 1 la metodologie, după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:

„h) sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera Circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

i) sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice.”

Art. II. - Instrucţiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.124/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 13 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de ofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:

a) ofiţeri în rezervă şi ofiţeri rezervişti voluntari, cu excepţia celor care nu au absolvit o instituţie de învățământ superior, cu diplomă de licenţă/echivalentă;

b) maiştri militari, subofiţeri, soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, în rezervă sau rezervişti voluntari;

c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;

d) persoane care nu deţin grad militar.

(2) în vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de maiştri militari pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:

a) maiştri militari în rezervă sau maiştri militari rezervişti voluntari;

b) soldaţi şi gradaţi profesionişti, în activitate, cu o vechime de cel puţin 1S ani în această calitate.

(3) în vederea încadrării funcţiilor vacante prevăzute cu grade de subofiţeri pot participa la concurs pentru chemarea sau rechemarea în activitate candidaţii care provin din:

a) subofiţeri în rezervă sau subofiţeri rezervişti voluntari;

b) soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;

c) persoane care deţin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională;

d) persoane care nu deţin grad militar.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate, denumit în continuare test scris; .

3. La articolul 6 alineatul (1), după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1), cu următorul cuprins:

,,j1) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);”.

4. La articolul 6 alineatul (1), litera I) se modifică şi va avea următorul cuprins;

„l) au vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului şi numirii în funcţia pentru care au candidat;”.

5. La articolul 6 alineatul (1), după litera q) se introduc două noi litere, literele q1) şi q2), cu următorul cuprins:

„q1) respectă principiul potrivit căruia ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate, proveniţi în condiţiile art. 36 alin. 1 lit. e), g) şi k), respectiv ale art. 38 alin. 1 lit. h) şi art. 40 alin. 1 lit. b) şi g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, pot încadra funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de cel mult locotenent-colonel/similar, respectiv maistru militar clasa l/plutonier adjutant, cu excepţia situaţiilor în care, prin Ghidul carierei militare, se prevede altfel;

q2) deţin vechimea în specialitatea studiilor corespunzătoare ocupării postului vacant astfel încât să li se poată acorda gradul militar cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 3 şi, respectiv, ale art. 75 alin. 2 şi 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.”

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c)-k) şi j) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.”

7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Concursul organizat în condiţiile prezentelor instrucţiuni constă în desfăşurarea următoarelor etape:

a) publicarea funcţiilor vacante;

b) înscrierea la concurs;

c) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;

d) selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini;

e) susţinerea testului scris;

f) afişarea rezultatelor finale.

(2) Etapele concursului se desfăşoară la sediul structurii organizatoare, cu excepţia celei prevăzute la alin. (1) lit. d).”

8. La articolul 10 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) documente emise de medicul de familie prin care fac dovada aptitudinii medicale pentru participarea la selecţie.”

9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Selecţia candidaţilor constă în susţinerea următoarelor teste eliminatorii de aptitudini:

a) evaluare psihologică;

b) evaluarea nivelului de pregătire fizică;

c) examinare medicală.”

10. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - Desfăşurarea probelor din cadrul testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi testul scris se înregistrează cu mijloace audiovideo.”

11. În anexa nr. 1, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„i) sunt de acord cu înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică şi a testului scris;”.

12. În anexa nr. 1, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

„j) sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).”

Art. III. - La articolul 2 al anexei nr. 7 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.225/2018 pentru modificarea şi completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane, precum şi pentru instituirea unor reguli temporare de evoluţie în cariera militară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 27 decembrie 2018, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins: „(14) în vederea operaţionalizării Comandamentului Apărării Cibernetice, funcţia de comandant al acestei structuri poate fi ocupată fără îndeplinirea condiţiei obligatorii prevăzute la alin. (9).”

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Gabriel-Beniamin Leş

 

Bucureşti, 21 august 2019.

Nr. M.168.

 

MINISTERUL CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”

 

Luând în considerare Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile,

având în vedere Decizia Comisiei Europene nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor element© din Programul operaţional „Competitivitate” pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) ale Acordului de delegare încheiat între Autoritatea de management a Programului operaţional „Competitivitate” cu nr. 10.103 din 22 aprilie 2015 şi Organismul intermediar pentru cercetare pentru Programul Operaţional „Competitivitate”, axa prioritară 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor1 cu nr. 1.092 din 22 aprilie 2015,

ţinând cont de Adresa nr. 5.813 din 3.06.2019 a Consiliului Concurenţei privind avizul referitor la proiectul de schemă de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI j şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul cercetării şi inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 3.822/2015 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) şi a investiţiilor în CDI prin Programul operaţional Competitivitate (POC)”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 26 mai 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, modificat şi completat de Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile,”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării şi Inovării, prin Direcţia generală Organism intermediar pentru cercetare”.

3. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile;

b) Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a unor elemente din Programul operaţional «Competitivitate» pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională, în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România;

c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.”

4. La articolul 7 alineatul (4), litera d) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„d) ajutoarelor regionale individuale pentru investiţii acordate unui beneficiar care a închis/relocat aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei doi ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide/a reloca o astfel de activitate într-o perioadă de doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză”.

5. La articolul 8, după litera hh) se introduce o nouă literă, litera ii), cu următorul cuprins:

„ii) relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind SEE (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una din unităţile iniţiale ale beneficiarului din SEE.”

6. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mari pentru o schimbare fundamentală a procesului de producţie, costurile eligibile trebuie să depăşească amortizarea efectuată în cursul ultimelor trei exerciţii financiare pentru activele legate de activitatea care trebuie modernizată.”

7. La articolul 36, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în cazul achiziţionării activelor unei unităţi, pentru o investiţie iniţială, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul.”

8. La articolul 37 după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în cazul achiziţionării activelor unei unităţi, pentru o investiţie iniţială, se iau în considerare numai costurile de cumpărare a activelor de la terţi care nu au legătură cu cumpărătorul.”

9. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Costurile eligibile în cadrul proiectelor pentru întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare vor fi prezentate ulterior în documentele aferente competiţiilor de proiecte.

(2) întreprinderile eligibile sunt orice întreprinderi mici necotate care au fost înregistrate cu maximum cinci ani în urmă şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) nu au preluat activitatea altei întreprinderi;

b) nu au distribuit încă profituri;

c) nu s-au format printr-o fuziune.

(3) în cazul întreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligaţii de înmatriculare se poate considera că perioada de eligibilitate de cinci ani începe din momentul în care întreprinderea respectivă fie îşi începe activitatea economică, fie devine plătitoare de impozite pentru activitatea sa economică.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Hurduc

 

Bucureşti, 31 iulie 2019.

Nr. 455.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.724/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Advent Kindergarten” - Filiala Reghin pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 17.04.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 14-29 martie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel1, cu sediul în municipiul Reghin, Piaţa Mică nr. 1-3, judeţul Mureş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normat” şi program „prelungit”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Advent Kindergarten” din România - Filiala Reghin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel” din municipiul Reghin, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 4 iulie 2019.

Nr. 4.404.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.724/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Mureş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/dată

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea

profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de clase şcolarizate/

Numărul de elevi

1.

Grădiniţa cu program prelungit „Emanuel”

8/26.03.2019

Asociaţia „Advent Kindergarten” din România - Filiala Reghin

Municipiul Reghin, Piaţa Mică nr. 1-3,

tel.: 0753/879292, 0749/838355

Preşcolar

 

 

 

Română

PN şi PP

3/60

 

 

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 3 formaţiuni de studiu/1 schimb.


*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.580/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Astra Vagoane Călători - S.A din municipiul Arad pentru unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 27.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională „Astra”, cu sediul în municipiul Arad, strada Petru Rareş nr. 1-3, judeţul Arad, pentru nivelul de învăţământ „profesional” (nivel 2, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind acordarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „mecanică”, calificările profesionale „lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic”, „sudor”, „operator la maşini cu comandă numerică”, „strungar”, domeniul „electric”, calificarea profesională „electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice”, domeniul „electromecanică”, calificarea profesională „electromecanic material rulant”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Profesională „Astra” din municipiul Arad este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Astra Vagoane Călători - S.A. din municipiul Arad, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Profesională .Astra” din municipiul Arad, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2019.

Nr. 4.495.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.580/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Arad

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Şcoala Profesională „Astra”

26/14.11.2018

Societatea Comercială Astra

Vagoane Călători - SA.

Municipiul Arad,

str. Petru Rares nr. 1-3,

tel.: 0257/250041, fax; 0257/250043, scoaiaastra@gmail.com

Profesional/Nivel 2

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Mecanică

 

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

 

Cu frecvenţă

Sudor

 

Cu frecvenţă

Operator la maşini cu comandă numerică

 

Cu frecvenţă

Strungar

 

Cu frecvenţă

Electric

 

Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice

 

Cu frecvenţă

Electro-mecanică

 

Electro mecanic material rulant

 

Cu frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 22 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 11 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 11 formaţiuni de studiu/schimbul 2)

 

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 27.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2019-2020.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării

Art. 3. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 22 iulie 2019.

Nr. 4.516.

 

ANEXĂ

 

Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019

 

Municipiul Bucureşti

 

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Teoretic „Ady Endre”

17/10.06.2019

 

Bd. Ferdinand nr. 89, sectorul 2,

tel./fax: 021/2520192

Liceal/Nivel 4 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Real (filieră teoretică)

 

Ştiinţe ale naturii

Maghiară

Cu frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 29 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 2)

2.

Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”

14/22.05.2019

 

Bd. Theodor Pallady nr. 250, sectorul 3,

tel./fax: 021/3453080,

liceulpallady@yahoo.com

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5 (conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013,

cu modificările şi completările ulterioare)

Transporturi

 

Tehnician diagnostic auto

Română

Cu frecvenţă

Tehnician transporturi interne şi internaţionale

 

 

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 28 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 14 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 14 formaţiuni de studiu/schimbul 2)

 

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

Judeţul Ialomiţa

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Liceul Tehnologic

15/29.05.2019

 

Oraşul Fierbinţi-Târg, calea Urziceni nr. 5, tel: 0243/280161, gs_ag_fierbinti@yahoo.com

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările şi completările ulterioare)

Servicii

Economic

Tehnician în activităţi economice

Română

Cu frecvenţă

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 55 de formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum 36 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 2)

 

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.489/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Wendy Kids” din municipiul Timişoara pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Wendy Kids” din municipiul Timişoara,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 12 din 9.07.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-7 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Wendy Kids”, cu sediul în municipiul Timişoara, Aleea Ghirodei nr. 55/A, judeţul Timiş, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, program „normal”, limba de predare „română”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Wendy Kids” din municipiul Timişoara, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Primară „Wendy Kids” din municipiul Timişoara, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficia! al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2019.

Nr. 4.667.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.489/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Judeţul Timiş

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Şcoala Primară „Wendy Kids”

12/06.05.2019

Asociaţia „Wendy Kids”

Municipiul Timişoara,

Aleea Ghirodei nr. 55/A, tel.: 0723/095137, contact@gradinitawendy.ro

Preşcolar

 

 

 

Română

PN

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 7 formaţiuni de studiu/1 schimb

 

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţi de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.708/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Orhideea Kids - SRL. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 12 din 9.07.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-7 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Orhideea Kids”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Plevnei nr. 145B, bloc 3, parter, P301-P306, Complex Rezidenţial „Orhideea Gardens”, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, program „normal” şi program „prelungit”, limba de predare „română”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Orhideea Kids - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Orhideea Kids” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2019.

Nr. 4.668.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.708/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

Municipiul Bucureşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Grădiniţa „Orhideea Kids”

14/22.05.2019

Societatea Comercială Orhideea Kids - S.R.L.

Cafea Plevnei nr. 145B, bl. 3, parter, P 301-P 306, Complex Rezidenţial „Orhideea Gardens”, sectorul 6,

office@orhideeakids.ro

Preşcolar

 

 

 

Română

 

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 4 formaţiuni de studiu/1 schimb

 

*) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţi de învăţământ.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.710/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Grand Business Consulting - S.R.L. din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar nr. 12 din 9.07.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 23 martie-7 iunie 2019,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Valea Oltului nr. 25, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, program „normal” şi program „prelungit”, limba de predare „română”, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială Grand Business Consulting- S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa „Wonderland” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Ecaterina Andronescu

 

Bucureşti, 31 iulie 2019.

Nr. 4.669.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.710/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

            

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIP de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ,

tel./fax, e-mail

Nivelul de învăţământ/

Nivelul de calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională/

Specializarea

Limba de predare

Forma de învăţământ

1.

Grădiniţa „Wonderland”

14/22.05.2019

Societatea Comercială Grand Business Consulting - S.R.L.

Str. Valea Oltului nr. 25, sectorul 6,

tel.: 0731/738788

gradinitawonderland@yahoo.com

Preşcolar

 

 

 

Română

PN şi PP

Capacitate maximă de şcolarizare*) - 3 formaţiuni de studiu/1 schimb

                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

*) Capacitatea maximă de şcolarizare reprezintă numărul maxim da formaţiuni de studiu cate pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.