MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 821         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 25 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

17. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

 

DECRETE

 

807. - Decret privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 404 din 19 iunie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

741. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE” !

 

751. - Hotărâre pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

 

752. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

 

755. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 

757. - Hotărâre privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018, şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităţilor de susţinere a candidaturii României

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 25-26 septembrie 2018

 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 25-26 septembrie 2018 până la ora 14,00, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Adrian Ţuţuianu, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 25 septembrie 2018.

Nr. 17.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 

În temeiul dispoziţiilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 13 lit. c) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere demisia doamnei Alexandra Toader din calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dan Mihai Ţălnaru se numeşte în calitatea de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială pentru un mandat de 4 ani.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 septembrie 2018.

Nr. 807.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 404

din 19 iunie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea METABET CF - S.A. din Piteşti în Dosarul nr. 3.909/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.649D/2016.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 16 mai 2016, pronunţată în Dosarul nr. 3.909/3/2016, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea METABET CF - S.A. din Piteşti, într-o cauză întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2006.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 36 din Legea 85/2006 sunt neconstituţionale în măsura în care sunt aplicabile cererilor de validare a popririlor, înfiinţate înaintea pronunţării încheierilor de deschidere a procedurilor de insolvenţă.

Se apreciază că prevederile criticate sunt contrare art. 21, art. 44 alin. (1) şi (2), art. 53 şi art. 124 din Constituţie, deoarece este îngrădit în mod excesiv şi nejustificat dreptul creditorilor diligenţi ce au introdus în termenul legal şi înainte de deschiderea procedurii de insolvenţă a creditorilor, împotriva terţilor popriţi, cereri de validare a popririlor înfiinţate şi neexecutate de aceştia din urmă şi nu reglementează o limitare în timp a suspendării de drept a acţiunilor judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită şi condiţiile încetării acesteia. Toate acestea au drept consecinţă afectarea dreptului de proprietate.

6. Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, având în vedere cadrul unitar, colectiv, concursual şi egalitar în care se desfăşoară procedura insolvenţei, precum şi faptul că accesul la justiţie este asigurat prin controlul exercitat de către judecătorul sindic asupra actelor îndeplinite în această procedură.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care menţionează jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins: „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal.” Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 344 lit. a) din titlul V - Dispoziţii tranzitorii şi finale din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014. Însă, având în vedere prevederile art. 343 din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora „Procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date.”, precum şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează a exercita controlul de constituţionalitate asupra prevederilor criticate din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

12. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, art. 44 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul de proprietate privată, art. 53 cu privire la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 124 referitor la înfăptuirea justiţiei. De asemenea, prin prisma art. 20 din Constituţie, sunt menţionate prevederile art. 6 alin. (1) din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi ale art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţie.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 dispun că, de la data deschiderii procedurii, se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia acţiunilor exercitate în cadrul unui proces penal. Măsura stabilită prin textul de lege se justifică prin natura specială a procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, procedură care impune crearea unui cadru unitar, colectiv, concursual şi egalitar în care creditorii unui debitor comun să îşi poată valorifica drepturile împotriva debitorului aflat în stare de insolvenţă. Existenţa unor acţiuni paralele cu procedura concursuală prevăzută de lege ar produce incertitudine cu privire la masa credală, fapt ce ar face imposibilă evaluarea activului şi pasivului averii debitorului, în vederea distribuirii rezultatului lichidării (în acest sens, a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 842 din 11 octombrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 11 decembrie 2012).

14. În cauza de faţă, din motivarea autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, reiese că aceasta critică prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 din perspectiva aplicării acestor dispoziţii la speţa dedusă judecăţii, respectiv consideră că aceste prevederi sunt neconstituţionale „în măsura în care sunt aplicabile cererilor de validare a popririlor, înfiinţate înaintea pronunţării încheierilor de deschidere a procedurilor de insolvenţă”.

15. Faţă de această situaţie, Curtea, în jurisprudenţa sa, a arătat că, având în vedere că textul de lege criticat se referă la acţiuni judiciare, extrajudiciare sau de executare silită, pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, este evident că numai acele acţiuni care tind la realizarea creanţelor, adică la îndestularea creditorilor, sunt susceptibile de a fi suspendate, context în care îi revine instanţei de judecată competenţa şi, în acelaşi timp, obligaţia de a analiza în ce măsură acţiunile aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţei de judecată se circumscriu cerinţelor cuprinse în dispoziţiile criticate (Decizia nr. 149 din 17 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 11 mai 2016, paragraful 20, şi Decizia nr. 41 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013).

16. Ca atare, potrivit jurisprudenţei sale constante, spre exemplu Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, interpretarea şi aplicarea normelor legate la speţa dedusă judecăţii este atributul instanţelor de judecată şi nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată” iar nu cu privire la modul de aplicare a legii, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

17, Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin, (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea METABET CF - S.A. din Piteşti în Dosarul nr. 3.909/3/2016 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 iunie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ioniţa Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,

Ion Ghizdeanu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Petru Andea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 13 septembrie 2018.

Nr. 741.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme de aplicare a Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE”, denumit în continuare programul reglementează:

a) modul de acordare a facilităţilor aferente creditelor destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la 26 de ani şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi persoanelor cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;

b) plafonul anual al garanţiilor de stat, modalitatea şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor de stat;

c) condiţiile de eligibilitate ale băncilor şi ale persoanelor fizice beneficiare ale creditului;

d) regulile de gestionare a garanţiilor de stat emise în numele şi în contul statului de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. şi de către Fondul Român de Contragarantare, denumite în continuare F.N.G.C.I.M.M., respectiv F.R.C. sau fonduri de garantare.

(2) Programul are următoarele caracteristici:

a) caracter naţional, determinat de aplicabilitatea acestuia pe întregul teritoriu al ţării;

b) caracter social, reprezentat de intervenţia statului în procesul de subvenţionare a dobânzilor şi a altor cheltuieli adiacente creditului, precum şi în procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru acoperirea nevoilor beneficiarilor şi familiilor acestora privind educaţia, sănătatea, cultura, sportul şi de habitat.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., mandatează F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C., prin convenţia prevăzută la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, denumită convenţia privind implementarea programului, în vederea emiterii de garanţii în numele şi contul statului, în favoarea băncilor care acordă credite persoanelor fizice în cadrul programului. Convenţia cuprinde cel puţin clauze privind:

a) mecanismul de punere în aplicare a condiţiilor programului;

b) evidenţa portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;

c) raportarea periodică a portofoliului de garanţii pe categorii de garanţii individuale;

d) condiţiile de plată a garanţiilor de stat;

e) termenul şi modalitatea de plată a contravalorii garanţiilor de stat pentru care finanţatorul a formulat cerere de plată;

f) răspunderea contractuală;

g) încetarea convenţiei;

h) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii.

(2) Sursa de plată a dobânzilor aferente creditelor acordate, a cheltuielilor cu comisioanele de analiză percepute de către finanţatori, precum şi a cheltuielilor cu comisioanele de gestiune a garanţiilor de stat percepute de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C. este bugetul de stat, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, denumită în continuare C.N.S.P.

(3) Costul total al creditelor acordate în cadrul programului, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din:

a) rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării;

b) comisionul de analiză perceput de către finanţatori, de maximum 0,1% aplicat la valoarea finanţării;

c) comisionul de gestiune a garanţiilor de stat perceput de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C. Nivelul comisionului de gestiune se negociază anual între M.F.P., C.N.S.P. şi fondurile de garantare şi se stabileşte prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al preşedintelui C.N.S.P.

(4) Pentru creditele acordate în cadrul programului nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanţatori.

(5) Finanţatorii sunt obligaţi să respecte costurile de finanţare prevăzute la alin. (3) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finanţare încheiate în condiţiile programului.

(6) M.F.P. şi C.N.S.P., în parteneriat cu F.N.G.C.I.M.M şi

F.R.C. şi finanţatorii participanţi în program, implementează măsurile reglementate de prezentele norme metodologice. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C. şi finanţatorii participanţi în program. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul C.N.S.P., şi va include prevederi/condiţii de eligibilitate pentru beneficiari care să asigure încadrarea într-o rată de executare a garanţiei de stat de maximum 3% pe finanţator. Finanţatorii, în baza normelor de creditare proprii, au obligaţia evaluării bonităţii beneficiarilor, astfel încât rata de executare a garanţiilor de stat să nu depăşească nivelul de 3% pe finanţator. În situaţia în care rata de executare a garanţiilor de stat la un finanţator atinge nivelul de 3%, fondurile de garantare încetează acordarea garanţiilor de stat pentru acel finanţator.

(7) Plata dobânzii şi â comisioanelor de analiză şi de gestiune se realizează în baza unor convenţii-cadru de plată încheiate între C.N.S.P. cu fiecare finanţator, precum şi cu fondurile de garantare. Modelul convenţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui C.N.S.P. şi se publică pe site-ul oficial al acesteia.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 3. - (1) în sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) beneficiar - persoana fizică cu domiciliul în România, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate prevăzute de prezentele norme, precum şi de normele de creditare ale finanţatorului, care solicită şi primeşte finanţare din partea acestuia, garantată în proporţie de 80% de fondurile de garantare, în numele şi în contul statului român, în cadrul programului;

b) codebitor - persoana fizică cu domiciliul în România, care se încadrează în normele de creditare ale finanţatorului şi care îşi asumă obligaţiile aferente contractului de credit şi de garantare alături de beneficiarul eligibil; în cazul beneficiarului cu capacitate de exerciţiu restrânsă, reprezentantul legal poate avea calitatea de codebitor, singur sau împreună cu alţi codebitori, după caz;

c) comision de analiză - comision perceput de finanţator pentru analiza şi aprobarea finanţării acordate, perceput o singură dată la acordarea creditului, suportat de la bugetul de stat prin bugetul C.N.S.P.;

d) comision de gestiune a garanţiilor - comision perceput de fondurile de garantare, care acoperă costurile de acordare şi administrare a garanţiilor de stat acordate, şi plătit de către C.N.S.P. În contul fondurilor de garantare, care este suportat de la bugetul de stat prin bugetul C.N.S.P,;

e) condiţiile programului-criteriile de eligibilitate şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii şi finanţatorii pe toată perioada de valabilitate a garanţiilor de stat acordate în cadrul acestuia, descrierea, acordarea, monitorizarea şi plata garanţiei de stat;

f) convenţie privind implementarea programului - document-cadru, prevăzut la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, încheiat între M.F.P. şi flecare fond de garantare, care cuprinde, în principal, termenii şi condiţiile mandatului acordat fondurilor de garantare şi clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea şi executarea garanţiilor de stat acordate în cadrul programului;

g) convenţie de garantare - document semnat între fiecare fond de garantare, în calitate de mandatar al M.F.P., şi finanţator, prin care se stabilesc termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor de stat;

h) convenţie-cadru de plată - document semnat între C.N.S.P. şi finanţator care cuprinde clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile acestora privind modul de determinare a dobânzii şi comisioanelor de analiză aferente creditelor în sold, stabilirea mecanismului de decontare între finanţatori şi C.N.S.P.;

i) convenţie-cadru de plată a comisionului de gestiune - document semnat între C.N.S.P. şi fiecare fond de garantare care cuprinde clauze referitoare la drepturile şi obligaţiile acestora privind modul de determinare, plată şi decontare a comisioanelor de gestiune;

j) data încetării răspunderii fondurilor de garantare în numele şi în contul statului reprezintă data în care se înregistrează una din situaţiile de mai jos:

1. data rambursării integrale de către beneficiar a finanţării garantate, la termen sau anticipată;

2. data la care M.F.P. plăteşte valoarea de executare a garanţiei de stat;

3. data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de stat în cazul nerespectării de către finanţator a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei prevăzute expres în convenţia de garantare;

4. data înregistrării la fondul de garantare a comunicării finanţatorului cu privire la renunţarea la garanţia de stat. În această situaţie, subvenţia de dobândă plătită de C.N.S.P. se acordă doar în cazul în care contractul de credit se derulează conform condiţiilor programului;

k) declararea exigibilităţii finanţării garantate - trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate în conformitate cu normele interne ale finanţatorilor, ca urmare a producerii riscului de credit, împrumutatul fiind astfel decăzut din beneficiul termenelor prevăzute în graficul de rambursare a finanţării garantate;

l) facturi - categorii de documente justificative emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare: facturi, bonuri fiscale emise conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, factură proformă şi contracte;

m) familia beneficiarului - persoanele care au calitatea de soţ/soţie şi copii, care locuiesc şi se gospodăresc împreună;

n) finanţator - bancă, inclusiv unităţile teritoriale ale acesteia - sucursale, agenţii, care îndeplineşte criteriile de eligibilitate şi acordă o finanţare unui beneficiar în cadrul programului;

o) finanţare garantată - credit acordat beneficiarilor, în una sau mai multe tranşe. În funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

p) fond de garantare - una din cele două instituţii mandatate să acorde garanţii în numele şi contul statului român: Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) şi Fondul Român de Contragarantare (F.R.C.);

q) garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de fondul de garantare, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de finanţator, ca urmare a producerii riscului de credit, proporţional cu procentul de garantare de 80%;

r) perioada de graţie - perioada stabilită de comun acord de beneficiar cu finanţatorul, care nu poate fi mai mică decât perioada studiilor începând de la momentul acordării creditului şi nu poate depăşi 5 ani de la acordare. Perioada de graţie se acordă doar pentru plata ratelor de principal, iar în această perioadă se calculează şi se percep dobânzi la sumele utilizate din creditul acordat;

s) perioadă de tragere - perioada stabilită de comun acord între beneficiar şi finanţator, fără a putea depăşi 5 ani de la data acordării creditului. În cazul suplimentării creditului conform art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, perioada de tragere se poate extinde de comun acord între beneficiar şi finanţator, cu încadrarea în scadenţa finală prevăzută în contractul de credit;

ş) perioada de valabilitate a garanţiei de stat - perioada Cuprinsă între data intrării în vigoare a garanţiei şi data încetării răspunderii fondurilor de garantare în numele şi în contul statului;

t) rata de executare a garanţiei de stat - raportul dintre valoarea garanţiilor solicitate la plată de către finanţator şi valoarea totală a garanţiilor emise în favoarea acestuia;

ţ) riscul de credit - neplata parţială sau integrală a principalului creditului aferent contractului de credit de către beneficiarul programului;

u) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit;

v) subvenţie - alocaţia financiară nerambursabilă acordată beneficiarului finanţării de la bugetul de stat de către C.N.S.P., pentru plata totală a dobânzii şi a celorlalte costuri adiacente creditului contractat, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018;

w) valoarea de executare a garanţiei de stat - suma rezultată din aplicarea procentului garantat de 80% la soldul restant al finanţării garantate, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, sumă care urmează a fi plătită finanţatorului de către M.F.P., în cazul producerii riscului de credit.

(2) Fondul de garantare monitorizează garanţiile acordate. Monitorizarea reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei de stat şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în urmărirea periodică a stadiului derulării finanţării garantate, pe baza situaţiilor furnizate de către finanţatori, conform prevederilor contractului de garantare.

 

CAPITOLUL III

Bugetul programului şi alocarea plafoanelor de garantare

 

Art. 4. - (1) în aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, bugetul total al subvenţiilor pentru anul 2018 este de 5.000 mii lei. Subvenţiile se acordă anual, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul C.N.S.P.

(2) Pentru anul 2018, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (2), art. 2 alin, (1) şi art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental „INVESTEŞTE ÎN TINE” este de 600.000 mii lei.

Art. 5. - (1) Pentru anul 2018, plafonul garanţiilor de stat care pot fi emise se alocă, de către M.F.P., în mod egal, în favoarea F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C.

(2) Pentru anii următori de garantare, plafoanele anuale ale garanţiilor de stat se alocă F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C. de către M.F.P.. În funcţie de solicitările acestora şi de gradul de utilizare a plafoanelor alocate în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului, cu încadrarea în limita plafonului anual aprobat.

(3) M.F.P. evaluează anual modul de utilizare de către fondurile de garantare a plafoanelor alocate şi efectuează realocări între fondurile de garantare în funcţie de ponderea garanţiilor de stat acordate de la începutul anului în totalul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului şi în funcţie de modul de respectare a mandatului acordat fondurilor de garantare.

Art. 6. - (1) Pentru anul 2018, plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului prevăzut la art. 4 alin. (2) se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi în program, de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C.., cu acordul M.F.P.

(2) în cazul în care valoarea totală a garanţiilor de stat comunicată de finanţatori depăşeşte plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului, alocat F.N.G.C.I.M.M., respectiv F.R.C., de către M.F.P. pentru anul 2018, aceste instituţii sunt autorizate, cu acordul prealabil al M.F.P., să efectueze alocări pro-rata finanţatorilor în cadrul plafonului distribuit de M.F.P.

(3) Pentru anii următori de garantare, plafoanele anuale ale garanţiilor de stat se alocă la solicitarea finanţatorilor participanţi în program, de către F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C., cu acordul M.F.P., în funcţie de ponderea garanţiilor de stat acordate de fiecare dintre fondurile de garantare în favoarea fiecărui finanţator în totalul garanţiilor de stat acordate în cadrul programului în anul precedent sau de la începutul anului în cazul alocării de plafoane suplimentare şi/sau în cazul alocării rezervei nealocate la începutul anului.

(4) Pentru anii următori de garantare, finanţatorii vor transmite F.N.G.C.I.M.M. şi/sau F.R.C., precum şi M.F.P. valoarea estimată a garanţiilor de stat care urmează să fie emise în anul respectiv în cadrul programului, în termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se alocă plafonul anual de garantare.

(5) F.N.G.C.I.M.M. şi F.R.C. sunt autorizate să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafonului alocat şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul M.F.P.

 

CAPITOLUL IV

Descrierea creditului şi garanţiei de stat

 

Art. 7. - (1) Valoarea şi durata creditului se stabilesc de finanţator în conformitate cu normele şi procedurile sale interne

de creditare, în baza solicitării beneficiarului, cu încadrarea în condiţiile programului prevăzute de art. 1-3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 şi de prezentele norme, respectiv:

a) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la 26 de ani şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, valoarea maximă a creditului este de 40.000 lei;

b) pentru persoane cu vârsta cuprinsă între 26 şi 55 de ani, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, valoarea maximă a creditului este de 35.000 lei.

(2) Pe parcursul derulării programului, creditul poate fi acordat o singură dată unui beneficiar eligibil, cu excepţia Situaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018.

(3) în cazul în care beneficiarul se angajează sau este angajat pe perioada derulării creditului, creditul acordat iniţial conform alin. (1) lit. a) sau b) poate fi suplimentat o singură dată cu o sumă cu până la 20.000 lei, cu respectarea scadenţei finale prevăzute în contractul de credit. Pentru solicitarea suplimentară beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei calităţii de angajat pe baza unei adeverinţe de la angajator.

(4) Dacă beneficiarul nu are calitatea de angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puţin a unui codebitor.

(5) în cazul beneficiarului programului cu capacitate de exerciţiu restrânsă, pentru obţinerea creditului este necesar acordul ocrotitorului legal.

(6) împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe, în funcţie de facturile prezentate la decontare sau plata directă a furnizorului pe baza facturii proforme, pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie.

(7) Utilizarea creditului se poate efectua integral sau în mod fracţionat în perioada de tragere, în funcţie de necesităţile de finanţare ale beneficiarului programului, la solicitarea scrisă a acestuia şi cu prezentarea facturilor în valoare cumulată de minimum 100 lei, inclusiv TVA, transmisă finanţatorului.

(8) Creditul acordat în cadrul programului nu poate fi utilizat pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului şi nu poate fi refinanţat în cadrul programului.

(9) Beneficiarul împreună cu finanţatorul stabilesc de comun acord o perioadă de graţie, cu obligaţia finanţatorului de a asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului.

(10) Finanţatorii pot aproba prelungirea duratei iniţiale de creditare în conformitate cu normele şi procedurile interne proprii, inclusiv în cazul suplimentării creditului conform alin. (3) cu încadrarea în durata maximă a finanţării prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018.

(11) Garanţia de stat emisă de fondurile de garantare, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă-furnizorul protecţiei nu îşi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garanţia de stat sau de a creşte costul efectiv al garanţiei de stat, cu excepţia cazului în care cumpărătorul protecţiei nu plăteşte la scadenţă costul protecţiei;

b) este necondiţionată - contractul prin care este furnizată protecţia nu conţine nicio clauză asupra căreia beneficiarul protecţiei nu deţine controlul, inclusiv o clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data primirii de către fondurile de

garantare a cererii de plată, în cazul în care beneficiarul nu achită la termen plăţile scadente;

c) este expresă - protecţia furnizată de garanţia de stat este legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;

d) este directă;

e) este plătibilă la prima cerere scrisă a instituţiei de credit finanţatoare, realizată în termenii şi condiţiile prevăzute în contractul de garantare;

f) acoperă 80% din principal, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului de credit;

g) valoarea se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare;

h) solicitarea de suplimentare a garanţiei de stat formulate în condiţiile art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 este considerată o nouă acordare şi este analizată cu respectarea tuturor prevederilor privind acordarea garanţiilor de stat în cadrul programului, nefiind necesară prezentarea vreunui document justificativ din care să reiasă că urmează o formă de învăţământ/specializare/reconversie profesională, la data solicitării de majorare. Decizia de respingere a solicitării de majorare nu afectează în niciun fel garanţia de stat acordată iniţial;

(i) garanţia de stat este asigurată cu sume urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, beneficiarului şi codebitorului/codebitorilor de către terţe persoane sau pe care aceştia le vor datora şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

(12) Garanţiile prevăzute la alin. (11) lit. i) se instituie în baza contractului de garantare în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P,, şi sunt valabile până la stingerea creanţelor bugetare datoratele beneficiar.

(13) în completarea garanţiei de stat în procent de 80% din credit, creanţele comerciale ale finanţatorilor sunt garantate cu ipotecile de natura celor prevăzute la alin. (11) lit. i), conform normelor interne de creditare ale acestora.

(14) Operaţiunile de înscriere, reînnoire modificare şi radiere a garanţiei prevăzute la alin. (11) lit. i) în/din Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare se efectuează de către finanţator în baza contractului de garantare, iar costurile aferente avizului sunt suportate de către beneficiar.

(15) Garanţiile prevăzute alin. (11) lit. i) şi ipotecile convenţionale prevăzute la alin. (13) se înscriu de către finanţator prin completarea unui formular-tip de aviz de înscriere unic şi au acelaşi rang de prioritate în faţa creditorilor aceluiaşi debitor.

(16) Contractele de garantare prin care fondurile de garantare acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.

(17) Garanţiilor de stat prevăzute la alin. (11) le sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, şi Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

 

CAPITOLUL V

Condiţii de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii programului

 

Art. 8. - Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului sunt următoarele:

a) sunt persoane fizice cu domiciliul în România;

b) sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16 ani împliniţi la data solicitării creditului şi până la 26 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului şi care sunt cuprinşi în sistemul de învăţământ sau care efectuează cursuri de specializare, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; sau

c) sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 26 de ani împliniţi la data solicitării creditului şi 55 de ani neîmpliniţi la data solicitării creditului, dacă acestea sunt cuprinse în sistemul de învăţământ sau efectuează cursuri de reconversie şi/sau specializare profesională, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi, după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale;

d) au acordul ocrotitorului legal pentru obţinerea acestui tip de credit, dacă sunt persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă;

e) dacă beneficiarul nu este angajat, prezintă cel puţin un codebitor, conform normelor proprii de creditare ale finanţatorilor;

f) completează o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că nu au accesat şi nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanţator;

g) au calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;

h) se încadrează în normele interne de creditare ale finanţatorului.

 

CAPITOLUL VI

Cheltuielile eligibile în cadrul programului

 

Art. 9. - (1) în perioada de tragere beneficiarul creditului accesează finanţarea în una sau mai multe transe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanţatorului, fără să depăşească în niciun moment valoarea maximă a creditului aprobat.

(2) Prin cheltuieli eligibile ale beneficiarului şi ale familiei acestuia prevăzute la art. 2 alin. (8) lit. a), b) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 se înţeleg următoarele:

a) la lit. a) se includ cheltuielile cu plata cărţilor, rechizitelor, revistelor de specialitate, suporturilor/materialelor de curs, în format tipărit sau digital, indiferent de domeniul de acoperire al acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obţinut finanţarea;

b) la lit. b) se includ cheltuielile cu plata taxelor şi a costurilor aferente participării copilului la activităţi din creşe, grădiniţe, atât de stat, cât şi private acreditate, inclusiv şcolile şi liceele particulare;

c) la lit. k) se includ cheltuielile cu achiziţionarea de calculatoare, laptopuri, imprimante, softuri de specialitate, indiferent de domeniul de acoperire al acestora sau de specificul domeniului de studiu pentru care s-a obţinut finanţarea.

(3) Finanţatorul aprobă fiecare operaţiune de decontare/plată a cheltuielilor beneficiarului, inclusiv ale familiei acestuia, din facilitatea de credit, în cazul în care valoarea cumulată a facturilor este de cel puţin 100 lei, inclusiv TVA.

 

CAPITOLUL VII

Criteriile de eligibilitate pentru finanţatori

 

Art. 10. - Criteriile de eligibilitate pentru finanţatorii care acordă finanţări garantate în cadrul programului sunt următoarele:

a) se încadrează în categoria băncilor, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora;

b) au acoperire teritorială la nivel naţional şi/sau judeţean;

c) acordă finanţări în lei destinate cheltuielilor eligibile prevăzute în cadrul programului în favoarea beneficiarilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale programului;

d) vor asigura analiza corespunzătoare a capacităţii de rambursare a potenţialului beneficiar conform propriilor norme de creditare în vigoare, astfel încât pe parcursul derulării programului rata de executare a garanţiei de stat să se încadreze în maximum 3% pe finanţator;

e) vor asigura prevederea expresă, în contractele de finanţare, a costurilor cu dobânda exprimată în raport cu ROBOR la 3 luni şi separat a costurilor cu comisioanele legate de finanţare;

f) nu percep comision de rambursare anticipată;

g) asigură o durată maximă a finanţărilor de 10 ani, inclusiv perioada de graţie;

h) asigura o perioadă de graţie cel puţin egală cu perioada studiilor, nu mai mult de 5 ani, începând de la data acordării creditului;

i) vor asigura verificarea încadrării sumelor solicitate la plată în categoria cheltuielilor eligibile, conform prevederilor art. 2 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, pe baza documentelor justificative prezentate de beneficiar. Finanţatorii nu au obligaţia verificării corelaţiei între natura cheltuielii şi studiile/cursurile de specializare/reconversie care determină eligibilitatea beneficiarului în cadrul programului;

j) contractul de finanţare nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia;

k) nu solicită beneficiarului constituirea altor garanţii în afara celor prevăzute la art. 7 alin, (11) fit, i) şi alin, (13).

 

CAPITOLUL VIII

Comisionul de gestiune a garanţiei şi de analiză a creditului

 

Art. 11. - (1) Pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor de stat emise în numele şi contul statului, C.N.S.P. plăteşte fondurilor de garantare comisionul de gestiune şi finanţatorilor comisionul de analiză.

(2) Mecanismul de plată a comisionului de gestiune a garanţiei şi a comisionului de analiză a creditului se va detalia în cadrul convenţiilor încheiate între C.N.S.P. cu finanţatorii şi fondurile de garantare.

 

CAPITOLUL IX

Contractarea şi garantarea creditului în cadrul programului

 

Art. 12. - (1) în vederea obţinerii unei garanţii de stat, finanţatorul va transmite fondului de garantare solicitarea de garantare însoţită de documentaţia aferentă, după aprobarea finanţării de către structurile sale competente, sub condiţia suspensivă de acordare a garanţiei de stat. Solicitarea se formulează în temeiul convenţiei de garantare.

(2) Fondul de garantare verifică documentaţia primită de la finanţator, având dreptul să îi solicite acestuia informaţii suplimentare atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

(3) Fondul de garantare verifică beneficiarul în listele cu persoanele suspectate de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, publicate conform legii.

(4) Fondul de garantare analizează, în condiţiile legii, potrivit reglementărilor proprii şi prezentelor norme, solicitarea de garantare. În cazul în care constată că aceasta îndeplineşte condiţiile de acordare, aprobă garanţia de stat, În termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării corecte şi complete.

(5) în cazul aprobării garanţiei de stat fondul de garantare redactează contractul de garantare în cel puţin patru exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului de garantare, pe care le remite finanţatorului, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, în vederea semnării acestora de către finanţator şi beneficiar şi, după caz, de ocrotitorul legal şi/sau codebitor/codebitori.

(6) în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, finanţatorul şi beneficiarul şi, după caz, ocrotitorul legal şi/sau codebitorul/codebitorii semnează contractul de garantare. După semnare, finanţatorul remite fondului de garantare, prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire, două exemplare originale ale contractului de garantare.

(7) Finanţatorul remite beneficiarului/ocrotitorul legal/ codebitorului/codebitorilor câte un exemplar original al contractului de garantare, sub semnătură de primire.

Art. 13. - Garanţia de stat intră în vigoare la data semnării contractului de garantare şi este valabilă până la data încetării răspunderii fondurilor de garantare în numele şi în contul statului.

Art. 14. - Contractul de garantare cuprinde, cel puţin, clauze privind:

a) identitatea părţilor;

b) obiectul şi durata contractului;

c) procentul de garantare;

d) valoarea maximă a garanţiei de stat acordate în monedă naţională;

e) valoarea, modalitatea de calcul şi termenele de plată ale comisionului de gestiune datorat de finanţator şi recuperat de la C.N.S.P.;

f) conţinutul şi termenele de raportare a situaţiei finanţării garantate;

g) condiţiile şi termenul de plată a garanţiei de stat;

h) celelalte drepturi şi obligaţii ale părţilor;

i) cazurile de neîndeplinire a obligaţiilor;

j) modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii.

Art. 15. - Contractul de garantare şi contractul de credit pot fi modificate prin acte adiţionale, pe parcursul derulării creditului garantat în cadrul programului, numai în cazul în care modificările nu se referă la condiţiile generale şi specifice ale programului.

 

CAPITOLUL X

Plata garanţiei de stat

 

Art. 16. - (1) în cazul în care beneficiarul programului nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de finanţare, finanţatorul poate solicita executarea garanţiei de stat emise de fondul de garantare. Plata valorii de executare a garanţiei de stat se efectuează din bugetul de stat conform art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018.

(2) Cererea de plată se depune de către finanţator la fondul de garantare, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, împreună cu documentaţia prevăzută în convenţia de garantare.

(3) Fondul de garantare poate solicita, dacă este cazul, completarea documentaţiei, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată.

Art. 17. - (1) în termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată a garanţiei de stat însoţite de documentaţia aferentă, fondul de garantare emite decizia de aprobare sau respingere a cererii de plată, în condiţiile şi termenii prevăzuţi în convenţia de garantare şi contractul de garantare.

(2) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei de stat se comunică finanţatorului şi M.F.P. cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în ce) mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.

(3) Fondul de garantare restituie cererea de plată şi documentele care o însoţesc, în cazul în care au fost transmise înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului.

(4) Plata garanţiei de stat se face de către M.F.P. În condiţiile şi termenii prevăzuţi în convenţia de implementare, convenţia de garantare şi contractul de garantare, într-un cont unic al finanţatorului, pe baza deciziei fondului de garantare de aprobare a cererii de plată, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la înregistrarea la fondul de garantare a cererii de plată,

Art. 18. - (1) Anterior plăţii de către M.F.P., în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia fondul de garantare va modifica valoarea de executare a garanţiei de stat printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei de stat. Addendumul urmează regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plată.

(2) Addendumul se comunică finanţatorului şi M.F.P. În ziua aprobării acestuia de către fondul de garantare, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original, cu respectarea unui termen de două zile lucrătoare necesare efectuării plăţii de către M.F.P. şi fără a se depăşi termenul maxim de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. 17 alin. (4) pentru efectuarea plăţii garanţiei de stat.

(3) Finanţatorul poate aproba retragerea cererii de plată în condiţiile prevăzute în normele şi procedurile sale interne şi cu respectarea condiţiilor programului.

(4) Fondul de garantare revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei de stat, dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de la data înregistrării cererii de plată transmise de către finanţator.

Art. 19. - În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei de stat, M.F.P. transmite fondului de garantare dovada efectuării plăţii.

 

CAPITOLUL XI

Recuperarea garanţiei de stat şi a subvenţiei

 

Art. 20. - (1) Colectarea şi recuperarea sumelor plătite de C.N.S.P., reprezentând dobânzi, comisioane de analiză şi gestiune, precum şi creanţele rezultate din garanţiile acordate în cadrul programului şi plătite băncilor de M.F.P, se realizează prin înfiinţarea popririi în condiţiile art. 7 alin. (11) lit. i), precum şi prin celelalte modalităţi prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul garanţiei de stat, fondul de garantare întocmeşte un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plata garanţiei de stat, precum şi data scadenţei creanţei bugetare, care se transmite debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la art. 19.

(3) înscrisul prevăzut la alin. (2) împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare în original, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.

(4) Documentaţia care se înaintează de către fondul de garantare organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală conform prevederilor alin, (3) va cuprinde şi copia documentului de identitate al beneficiarului/ocrotitorului legal şi/sau codebitorului/codebitorilor, după caz, copia avizului de înscriere în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (A.E.G.R.M.) a garanţiei prevăzute la art. 7 alin. (11) lit. i) în favoarea statului român, reprezentat de M.F.P.

(5) Pentru creanţele bugetare individualizate în înscrisul prevăzut la alin. (2), organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv.

(6) în cazul dobânzilor şi al comisioanelor de analiză a creditelor şi de gestiune a garanţiilor de stat, plătite de C.N.S.P. până la data declarării exigibilităţii anticipate, C.N.S.P. Întocmeşte, pe baza informaţiilor comunicate de către finanţator, în termen de 10 zile de la data declarării exigibilităţii anticipate a creditului şi de către fondurile de garantare în termen de 10 zile de la data primirii cererii de plată, un înscris care constituie titlu executoriu, prin care se individualizează creanţa bugetară, reprezentând dobânzi pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile privind comisioanele de analiză a creditelor şi de gestiune a garanţiilor de stat, rezultate din neplata la scadenţă a ratelor de capital aferente creditului, precum şi data scadenţei creanţei bugetare.

(7) înscrisul prevăzut la alin. (6) se transmite debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(8) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de transmitere, înscrisul împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate şi copia documentului de identitate al beneficiarului/ocrotitorului legal şi/sau codebitorului/codebitorilor, după caz, se înaintează de către C.N.S.P. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile legii.

(9) Pentru creanţele bugetare individualizate în înscrisul prevăzut la alin. (6), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora şi până la data stingerii inclusiv.

(10) Sumele recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în contul creanţei reprezentând valoarea de executare a garanţiilor de stat plătite de către M.F.P., dobânzilor şi comisioanelor de analiză a creditului şi de gestiune a garanţiilor de stat, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora se fac venit la bugetul de stat.

Art. 21. - În cazul beneficiarului cu capacitate de exerciţiu restrânsă, toate înscrisurile care individualizează creanţele bugetare de plată se emit pe numele ocrotitorilor legali care au calitatea de codebitori.

 

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

 

Art. 22. - (1) în aplicarea prezentelor norme metodologice, modelul convenţiei de implementare prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018, modelul convenţiei de garantare prevăzute la art. 2 alin. (6), al contractului de garantare, precum şi al înscrisului prevăzut la art. 20 alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, iar modelul convenţiilor de plată a comisionului de analiză, respectiv de gestiune, precum şi modelul înscrisului prevăzut la art. 20 alin. (6) se aprobă prin ordin intern al preşedintelui C.N.S.P.

(2) în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului ministrului finanţelor publice prevăzut la alin. (1), finanţatorii interesaţi în accesarea Programului, transmit următoarele:

a) solicitarea de înscriere în program către C.N.S.P. şi M.F.P.;

b) valoarea estimată a garanţiilor de stat care pot fi emise în cadrul programului în anul 2018 către fondurile de garantare şi M.F.P.;

c) nivelul costurilor totale, respectiv marja maximă anuală peste nivelul ROBOR, pe care le vor aplica creditelor acordate în cadrul programului, către fondurile de garantare şi M.F.P.;

d) o declaraţie pe propria răspundere semnată şi asumată de reprezentanţii legali ai acestora, care să conţină angajamentul de respectare a încadrării în costurile creditului garantat de stat şi subvenţionat prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) şi b), care se va transmite către fondurile de garantare.

Art. 23. - Băncile participante la program au obligaţia să afişeze la toate unităţile şi ghişeele unde se efectuează operaţiuni în cadrul acestui program materiale publicitare care să includă următorul mesaj „Programul «Investeşte în tine» finanţat de Guvernul României 2018. Zero costuri. Zero dobândă”. Dimensiunile materialelor publicitare şi modalitatea de prezentare a mesajului vor fi explicitate în convenţii le-cadru de plată semnate între C.N.S.P. şi finanţator.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut de art. 86 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea desfăşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie/indemnizaţia de încadrare, prevăzut la art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 751.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 4 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, literele s), t) şi x) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„s) dezvoltă metodologiile specifice de asigurare şi monitorizare a calităţii programelor de educaţie şi formare profesională din învăţământul profesional şi tehnic, inclusiv pentru componenta de învăţare la locul de muncă;

t) asigură, cu aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale, controlul, monitorizarea şi evaluarea anumitor componente ale procesului de educaţie şi formare profesională iniţială;

x) sprijină promovarea învăţământului profesional şi tehnic, consilierea şi orientarea profesională a elevilor în scopul creşterii participării acestora în învăţământul profesional şi tehnic şi monitorizează acţiunile de informare şi publicitate de la nivel naţional şi judeţean destinate promovării învăţământului profesional şi tehnic.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Petru Andea,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 752.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 7 iunie 2018 şi la Paris la 18 iunie 2018 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 755.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Domnului: Dr. Thierry Poirel, director general

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Fax: 331.47.55.37.52

7 iunie 2018

 

Referitor: împrumut nr. F/P 1568(2006) - Sistem integrat de reabilitare a reţelelor de apă potabilă şi de apă uzată menajeră şi a facilităţilor de tratare în localităţile cu mai puţin de 50.000 de locuitori

 

Stimate domnule Poirel,

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în baza ultimelor cifre furnizate de Compania Naţională de Investiţii, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, respectiv cu modificarea următoarelor paragrafe, după cum urmează:

 

- costul total al proiectului: 179.500.000 euro

- defalcare estimată a costurilor:

în euro

 

lucrări de bază

168.500.000

 

servicii de consultanţă

1.500.000

 

neprevăzute

1.500.000

 

administrarea proiectului

8.000.000

 

Total

179.500.000

 

- planul de finanţare

135.900.000

 

BDCE

75,71%

 

 

35.600.000

 

Autorităţi locale

19,83%

 

 

8.000.000

 

Guvern

4,46%

 

 

Graficul lucrărilor: 2007-30 noiembrie 2019 Acest amendament este justificat de următoarele:

1. Din cele 74 de subproiecte incluse în proiect: 63 sunt finalizate, iar 11 sunt în execuţie.

2. Conform estimărilor, din cele 11 subproiecte aflate în execuţie, 7 subproiecte vor fi finalizate până la sfârşitul anului 2018 şi 4 subproiecte vor fi finalizate până la 30 noiembrie 2019. În consecinţă, este necesară extinderea cu un an a graficului lucrărilor, de la 30 noiembrie 2018 la 30 noiembrie 2019.

3. S-au înregistrat anumite economii în costul total al proiectului, şi anume cheltuielile finanţate din sumele împrumutului şi de autorităţile locale. În consecinţă, 9,7 milioane euro vor fi anulate din împrumut, iar valoarea sa actuală va fi de 135,9 milioane euro, reflectată în mod corespunzător în art. 3 din Acordul-cadru de împrumut şi detaliat în anexa 1 actualizată.

Toate informaţiile necesare v-au fost deja transmise de către Compania Naţională de Investiţii prin ultimul raport privind progresul proiectului.

Am dori să subliniem că la 30 noiembrie 2019 vor fi finalizate toate cele 74 de subproiecte, în loc de 59 incluse iniţial în proiect, şi cu economii importante în costul total al proiectului, din care 24,2 milioane euro din sumele împrumutului.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

György Attila,

secretar de stat

[semnătură indescifrabilă]

BDCE

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

 

Domnului Attila György,

 

secretar de stat

 

Ministerul Finanţelor Publice,

 

Bd. Libertăţii nr. 16

 

Bucureşti 050741

 

ROMÂNIA

 

Paris, 18 iunie 2018

 

Referitor: F/P 1568 (2006): Sistem integrat de apă şi canalizare pentru municipalităţile mici din România

Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 9 februarie 2007

 

Suma aprobată a împrumutului: 160.100.000 euro

 

Stimate domnule György,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră datate 7 iunie 2018 privind amendarea anexei 1 la sus-menţionatul acord-cadru de împrumut, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie privind modificările propuse şi că a luat cunoştinţă de faptul că:

- costul total al proiectului se ridică la 179.500.000 euro;

- defalcarea estimată a costurilor este actualizată după cum urmează (în euro);

 

lucrări de bază

168.500.000

 

 

servicii de consultanţă

1.500.000

 

 

neprevăzute

1.500.000

 

 

administrarea proiectului

8.000

 

 

Total

179.500.000

 

 

 

 

 

 

- planul de finanţare este actualizat după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euro

%

 

BDCE

135.900.000

75,71%

 

Autorităţi locale

35.600.000

19,83%

 

Guvern

8 000.000

4,46%

 

 

- graficul lucrărilor se extinde până la 30 noiembrie 2019.

Vă informăm că, în urma solicitării dumneavoastră de anulare a sumei de 9.700.000 euro din împrumutai aprobat de BDCE, valoarea reziduală a Proiectului F/P 1568 a fost anulată începând cu data de 18 iunie 2018.

Aşteptăm cu interes continuarea strânsei noastre colaborări în finalizarea Proiectului.

Cu stimă,

 

Melanie Wieschollek-Lacroix,

Thierry Poirel,

director departament

director general

[semnătură indescifrabilă]

[semnătură indescifrabilă]

 

 

În copie: doamnei Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfăşurării activităţilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ce va avea loc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie -16 noiembrie 2018, şi a normativelor de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic ce se vor efectua în cadrul activităţilor de susţinere a candidaturii României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfăşurarea activităţilor de susţinere a candidaturii României pentru un nou mandat la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, ce va avea ioc la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018.

Art. 2. - Se aprobă normativele de cheltuieli, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic necesare acţiunilor de susţinere a candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor.

Art. 3. - Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea acţiunilor prevăzute la art. 2 se asigură din bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM,

Art. 4. - (1) Pe lângă cheltuielile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din bugetul ANCOM se suportă cheltuielile de transport, indemnizaţia de deplasare, precum şi alte cheltuieli, prevăzute de lege, aferente deplasării unui număr de maximum 30 de persoane. Din delegaţia ANCOM pot face parte şi reprezentanţi din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, al altor instituţii publice, precum şi Parlamentului României, cărora li se vor aplica normele pentru categoria I de diurnă prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile punctului nr. 53 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, pentru delegaţia menţionată la alin. (1), ANCOM va efectua, pe baza documentelor justificative, cheltuieli cu cazarea până la limita prevăzută în anexa la aceeaşi hotărâre pentru categoria a II-a de indemnizaţie de cazare.

(3) Prevederile alin. (1) nu restrâng dreptul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale sau al altor instituţii publice cu atribuţii de reprezentare în cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor să trimită propriile delegaţii la Conferinţa Plenipotenţiarilor Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor. Instituţiile publice trimiţătoare pot beneficia de prevederile alin. (2).

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul generai al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Bogdan Cristian Iana

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Monica-Dorina Gheorghiţă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 20 septembrie 2018.

Nr. 757.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVELE DE CHELTUIELI

pentru acţiunile de protocol şi cu caracter cultural-artistic necesare susţinerii candidaturii României la Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor desfăşurate la Dubai, Emiratele Arabe Unite, în perioada 29 octombrie - 16 noiembrie 2018

 

Nr. crt.

Tip de cheltuieli

Cantitate

Limita maximă

1

Recepţie de susţinere a candidaturii României

1 recepţie

612.000 lei

1.1.

închiriere spaţiu recepţie

1 spaţiu

100.000 lei

1.2.

închiriere aparatură tehnică aferentă organizării recepţiei

 

47.000 lei

1.3.

Materiale necesare amenajării spaţiului (bannere, aranjamente florale)

 

15.000 lei

1.4.

Masă tradiţională oferită, în cadrul recepţiei, pentru 1.000 de persoane

1 masă/300 lei/persoană

300.000 lei

1.5.

Onorariu artişti aferent programului cultural-artistic cu specific românesc organizat în cadrul recepţiei

1 program

150.000 lei

2

Materiale promoţionale tipărite şi cadouri

 

140.000 lei

2.1.

Materiale promoţionale tipărite

4.500 buc.

40.000 lei

2.2.

Cadouri

1.700 buc.

100.000 lei

3.

Servicii de curierat şi/sau transport marfă pentru transportul materialelor promoţionale tipărite, cadourilor şi materialelor necesare amenajării spaţiului, precum şi altele asemenea

 

90.000 lei

Total cheltuieli (cu TVA):

842.000 lei