MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 septembrie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

264. - Decizie pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.054. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

2. - Regulament privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 

În temeiul art. 15 lit. b), al art. 19 şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Ioana-Andreea Lambru se numeşte în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Toni Greblă

 

Bucureşti, 24 septembrie 2018.

Nr. 264.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti

 

În baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referinţă şi a listei indicatorilor de performanţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Superior, cu modificările ulterioare,

având în vedere Raportul nr. 19 din 1.08.2018 cu privire la stadiul îndeplinirii planului de măsuri elaborat de Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti în conformitate cu Metodologia de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.803/2016,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Se aprobă prelungirea perioadei de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti, prevăzută la art. 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.803/2016 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Athenaeum” din Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 8 decembrie 2016, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. II. - În cazul în care la finalul perioadei de monitorizare specială Universitatea „Athenaeum” din Bucureşti nu face dovada îndeplinirii tuturor măsurilor cuprinse în planul de măsuri, Ministerul Educaţiei Naţionale dispune intrarea în lichidare a tuturor programelor de studii, începând cu anul universitar 2019-2020.

Art. III. - Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ universitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 10 septembrie 2018.

Nr. 5.054.

 

ACTE ALE FONDULUI DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

 

REGULAMENT

privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 46-48, art. 59 şi art. 117 alin. (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare şi ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei,

în temeiul art. 98 alin. (2) lit. x) şi al art. 129 din Legea nr. 311/2015,

Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Termenii şi expresiile din cuprinsul prezentului regulament au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Legea.

(2) în sensul prezentului regulament, soldurile temporar ridicate sunt depozitele eligibile din categoriile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege pentru care se aplică un nivel suplimentar de garantare stabilit conform art. 62 alin. (2) din Lege pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit.

Art. 2. - (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit participante la Fond, denumite în continuare instituţii de credit participante, inclusiv în cazul în care depozitele la acestea devin indisponibile.

(2) Prezentul regulament stabileşte conţinutul, structura şi modul de raportare a informaţiilor necesare pentru:

a) determinarea de către Fond a contribuţiilor anuale pe care instituţiile de credit participante urmează să le plătească conform art. 117 din Lege;

b) întocmirea şi transmiterea de către instituţiile de credit participante a listei compensaţiilor de plătit conform art. 46 şi 47 din Lege;

c) întocmirea şi transmiterea listei compensaţiilor de plătit de către instituţiile de credit la care depozitele au devenit indisponibile sau, după caz, de către lichidatorul desemnat de instanţă, potrivit art. 59 din Lege;

d) îndeplinirea obligaţiilor de raportare ale Fondului faţă de autoritatea de rezoluţie conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei;

e) analizarea de către Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile, având în vedere impactul acestora asupra stabilităţii financiare, precum şi elaborarea de studii şi publicaţii.

Art. 3. - În aplicarea prevederilor prezentului regulament, instituţiile de credit participante au în vedere următoarele:

a) data de referinţă pentru care se întocmesc raportările ce conţin informaţiile necesare determinării contribuţiilor, analizării evoluţiei depozitelor şi întocmirii listei compensaţiilor de plătit este ultima zi a semestrului sau orice altă zi pentru care Fondul solicită raportările respective;

b) echivalentul în lei al sumelor în valută, inclusiv al plafonului de acoperire prevăzut la art. 61 alin. (3) din Lege şi al nivelului suplimentar de garantare prevăzut la art. 62 din Lege se determină prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Naţională a României în data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor;

c) pentru depozitele constituite în alte valute decât cele pentru care Banca Naţională a României comunică cursuri de schimb valutar, echivalentul în lei al sumelor în valută se calculează pe baza cursului de schimb oficial al respectivei valute comunicat la data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor de banca centrală emitentă a respectivei valute, raportat la euro sau, dacă acesta nu este comunicat în raport cu euro, raportat la dolarul american;

d) categoriile de deponenţi reprezentate de persoane fizice autorizate, persoane fizice având profesii liberale, conform legii, precum şi alte persoane fizice a căror activitate economică este reglementată prin legi speciale, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale sunt asimilate categoriei persoanelor juridice;

e) în categoria depozitelor eligibile în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni sunt incluse conturi fără rulaj, respectiv conturi în care nu s-au înregistrat sume rezultate din tranzacţii instructate de client şi din tranzacţii automate;

f) depozitele eligibile şi, în cadrul acestora, soldurile temporar ridicate şi depozitele în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacţie în ultimele 24 de luni trebuie marcate distinct în sistemele informatice ale instituţiilor de credit participante, astfel încât să fie permisă identificarea imediată a acestora.

Art. 4. - În aplicarea art. 46 şi 48 din Lege, instituţiile de credit participante trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) informaţiile transmise Fondului trebuie să fie conforme cu realitatea, corecte şi complete, iar prelucrarea şi generarea acestora să se realizeze automat din sistemele informatice ale acestora;

b) raportarea informaţiilor către Fond, în format electronic, se face prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare (RCI) administrată de Banca Naţională a României;

c) responsabilităţile/atribuţiile privind întocmirea şi raportarea informaţiilor, precum şi persoanele desemnate de către instituţiile de credit participante să întocmească şi/sau să transmită raportările prin RCI trebuie să fie prevăzute în cadrul unor proceduri/instrucţiuni/hotărâri formalizate conform reglementărilor interne ale instituţiilor de credit respective;

d) lista persoanelor menţionate la lit. c) şi orice modificări la aceasta se transmit Fondului în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data stabilirii/modificării acesteia.

Art. 5. - Instituţiile de credit participante sau, după caz, lichidatorul desemnat conform legii poartă întreaga răspundere asupra informaţiilor transmise fondului prin intermediul formularelor din anexele nr. 1-3.

 

CAPITOLUL II

Întocmirea şi transmiterea Formularului de raportare a depozitelor

 

Art. 6. - În scopul determinării contribuţiilor, al îndeplinirii obligaţiilor de raportare ale Fondului faţă de autoritatea de rezoluţie şi al analizării în cursul anului de câtre Fond a evoluţiei depozitelor acoperite şi a depozitelor eligibile, instituţiile de credit participante transmit formularul de raportare a depozitelor pentru data de referinţă, denumit în continuare formularul de raportare (anexa nr. 1), cu respectarea următoarelor termene:

a) în cazul în care data de referinţă este ultima zi a semestrului, până la data de 15 a primei luni din semestrul următor. În acest caz, formularul de raportare cuprinde şi informaţii privind cuantumul mediu, calculat trimestrial, al depozitelor acoperite definite în sensul Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei;

b) în cazul în care data de referinţă este alta decât ultima zi a semestrului, până la termenul stabilit şi comunicat de Fond.

Art. 7. - (1) Contribuţia pe care fiecare instituţie de credit participantă o datorează la schema de garantare a depozitelor se determină de către Fond pe baza informaţiilor cu privire la depozitele acoperite în echivalent lei, înregistrate în evidenţa contabilă a instituţiei de credit la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plată, transmise de aceasta Fondului prin intermediul formularului de raportare.

(2) în situaţia în care, după transmiterea formularului de raportare întocmit pentru data de 31 decembrie, instituţiile de credit participante efectuează modificări ale datelor raportate iniţial, acestea au obligaţia să retransmită formularul de raportare până cel târziu la data de 15 februarie.

(3) în cazul în care data până la care trebuie transmise raportările este o zi nelucrătoare, formularul de raportare se transmite cel mai târziu în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia.

Art. 8. - Formularul de raportare se transmite atât în format electronic, conform art. 4 lit. b), cât şi letric, sub semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiilor de credit participante.

 

CAPITOLUL III

Întocmirea şi transmiterea Listei compensaţiilor de plătit

 

SECŢIUNEA 1

Testarea capacităţii de întocmire şi transmitere a Listei compensaţiilor de plătit

 

Art. 9. - În scopul testării capacităţii de întocmire şi transmitere a informaţiilor necesare pentru determinarea valorii compensaţiei cuvenite fiecărui deponent garantat, precum şi pentru efectuarea analizelor conform art. 2 alin. (2) lit. e), instituţiile de credit participante transmit, în termen de 3 zile lucrătoare de la data de referinţă, următoarele documente:

a) lista compensaţiilor de plătit pentru data de referinţă, denumită în continuare lista compensaţiilor de plătit (anexa nr. 2);

b) Situaţia recapitulativă în concordanţă cu lista compensaţiilor de plătit pentru data de referinţă, denumită în continuare situaţia recapitulativă (anexa nr. 3).

Art. 10. - (1) Lista compensaţiilor de plătit şi situaţia recapitulativă se transmit Fondului în format electronic conform art. 4 lit. b).

(2) Situaţia recapitulativă se transmite şi în format letric, sub semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiilor de credit participante.

Art. 11. - Datele transmise pentru aceeaşi dată de referinţă prin intermediul formularului de raportare, listei compensaţiilor de plătit şi Situaţiei recapitulative trebuie să fie concordante.

Art. 12. - Instituţiile de credit participante au obligaţia de a corecta în sistemul informatic propriu erorile semnalate de Fond în urma testărilor şi verificărilor efectuate asupra listei compensaţiilor de plătit.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Indisponibilizarea depozitelor

 

Art. 13. - În scopul efectuării plăţii de compensaţii, în ziua următoare constatării indisponibilităţii depozitelor, instituţia de credit participantă la care depozitele au devenit indisponibile sau, după caz, lichidatorul desemnat conform legii transmite Fondului lista compensaţiilor de plătit şi situaţia recapitulativă, întocmite pentru data indisponibilizării depozitelor conform structurii din anexele nr. 2 şi 3.

Art. 14. - (1) Lista compensaţiilor de plătit şi situaţia recapitulativă se transmit Fondului în format electronic conform art. 4 lit. b).

(2) Situaţia recapitulativă se transmite şi în format letric, sub semnătura persoanelor autorizate din cadrul instituţiei de credit respective sau a lichidatorului desemnat conform legii.

Art. 15. - (1) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data la care depozitele devin indisponibile, instituţia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat conform legii retransmite Fondului, conform anexei nr. 2, lista compensaţiilor de plătit şi, conform anexei nr. 3, situaţia recapitulativă, ambele fiind marcate cu numărul „01” şi completate cu orice informaţii rectificative sau suplimentare de natură să contribuie la asigurarea acurateţei informaţiilor transmise conform art. 13.

(2) Instituţia de credit respectivă sau, după caz, lichidatorul desemnat conform legii transmite Fondului informaţiile de care nu a avut cunoştinţă în termenul prevăzut la alin. (1), de îndată ce acestea sunt cunoscute, sub forma unor liste de corecţii care conţin, după caz, adăugări, modificări sau anulări ale unor poziţii din lista transmisă conform alin. (1).

(3) Listele de corecţii au aceeaşi structură ca lista compensaţiilor de plătit marcată cu numărul „01” şi situaţia recapitulativă marcată cu numărul „01” şi trebuie transmise potrivit prevederilor art. 14.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 16. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 17. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă:

a) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 1/2016 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 21 ianuarie 2016, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2011 privind informaţiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispoziţia deponenţilor de către instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 19 aprilie 2011.

Art. 18. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Preşedintele Consiliului de supraveghere al Fondului de garantare a depozitelor bancare,

Lucian Croitoru

 

Bucureşti, 11 septembrie 2018.

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1

 

Instituţia de credit

 

Formularul de raportare*)

a depozitelor la data de .......................................

 

Nr. crt.

Indicatori

Depozite

Total depozite acoperite (A)

Depozite <= plafonul de acoperire

Depozite > plafonul de acoperire

Total depozite

(D)

din care: Solduri temporar ridicate

(STR)

0

1

2

3

4

5

6

1.

Număr deponenţi - total, din care:

 

 

 

 

 

a) persoane fizice, din care:

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

 

b) persoane juridice, din care:

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

- ne rezidente

 

 

 

 

 

2.

Număr deponenţi garantaţi - total, din care:

 

 

 

 

 

a) persoane fizice, din care:

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

- ne rezidente

 

 

 

 

 

b) persoane juridice, din care:

 

 

 

 

 

- rezidente

 

 

 

 

 

- nerezidente

 

 

 

 

 

3.

Total depozite (rd. 4 + rd. 5)

 

 

 

 

 

a) persoane rezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)

 

 

 

 

 

b) persoane nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)

 

 

 

 

 

4.

Suma depozitelor constituite de persoane fizice - total (lei):

 

 

 

 

 

a) persoane fizice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)

 

 

 

 

 

b) persoane fizice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)

 

 

 

 

 

5.

Suma depozitelor constituite de persoane juridice - total (lei), din care:

 

 

 

 

 

a) persoane juridice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)

 

 

 

 

 

b) persoane juridice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei)

 

 

 

 

 

 

6.

Total depozite eligibile (rd. 7 + rd. 8)

 

 

 

 

 

a) persoane rezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei), din care în:

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

alte valute

 

 

 

 

 

b) persoane nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei), din care în:

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

alte valute

 

 

 

 

 

7.

Suma depozitelor eligibile constituite de persoane fizice - total (lei)

 

 

 

 

 

a) persoane fizice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei), din care în:

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

alte valute

 

 

 

 

 

b) persoane fizice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei), din care în:

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

alte valute

 

 

 

 

 

8.

Suma depozitelor eligibile constituite de persoane juridice – total (lei)

 

 

 

 

 

a) persoane juridice rezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei), din care în:

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

alte valute

 

 

 

 

 

b) persoane juridice nerezidente, din care:

 

 

 

 

 

- în lei

 

 

 

 

 

- în valută (în echivalent lei), din care în:

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

CHF

 

 

 

 

 

GBP

 

 

 

 

 

alte valute

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare privind depozitele acoperite definite în sensul Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 de completare a Directivei 2014/59/UE a

Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei

 

 

Depozite acoperite în cazul aplicării plafonului de acoperire definit la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare (Lege) pentru toate categoriile de depozite eligibile

Media trimestrială a cuantumului depozitelor acoperite

Luna 1

Luna 2

Luna 3

 

Trimestrul I al semestrului de raportare

 

 

 

 

Trimestrul II al semestrului de raportare

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei de credit,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

.................................................................................

.................................................................................

 

(nume, prenume, funcţie, semnătură)

(nume, prenume, funcţie, semnătură, ştampilă)

 

Întocmit

 

 

(nume, prenume, semnătură, telefon)

 

 

 

 

Data întocmirii: ......................................

 

Instrucţiuni de întocmire a formularului de raportare a depozitelor

 

Nr. crt.

Element

Instrucţiuni şi explicaţii

1.

Macheta formularului de raportare a depozitelor se descarcă de pe site-ul oficial al Fondului, din secţiunea destinată instituţiilor de credit participante.

2.

Mod de completare a celulelor din formularul de raportare

Se completează doar celulele albe. Celelalte celule fie conţin formule de calcul predefinite, fie nu au relevanţă pentru un anumit indicator.

3.

Col. 2 - Depozite <= plafonul de acoperire

Se completează cu numărul deponenţilor (rd. 1-2) sau, după caz, cu suma depozitelor a căror valoare agregată per deponent este mai mică sau cel mult egală cu plafonul de acoperire definit la art. 61 alin, (3) din Lege (rd, 3-8).

4.

Col. 3 - Depozite > plafonul de acoperire

Se completează cu numărul deponenţilor (rd. 1-2) sau, după caz, cu suma depozitelor a căror valoare agregată per deponent este mai mare decât plafonul de acoperire definit la art. 61 alin. (3) din Lege (rd. 3-8).

5.

Col. 4 - Total depozite (D)

Reprezintă suma col. 2 şi 3 şi are relevanţă pentru rd. 3-8.

În cazul depozitelor eligibile ale persoanelor fizice (rd. 7) sunt incluse şi soldurile temporar ridicate.

6.

Col. 5 - Solduri temporar ridicate (STR)

Reprezintă depozitele eligibile din categoriile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege pentru care se aplică un nivel suplimentar de garantare stabilit conform art. 62 alin. (2) din Lege pentru o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit.

7.

Col. 6 - Total depozite acoperite (A)

Depozitele acoperite se determină după următoarea formulă:

A = min (D, P + STR, P + G), unde:

A - depozit acoperit;

D - suma depozitelor eligibile (inclusiv soldurile temporar ridicate);

STR - suma soldurilor temporar ridicate;

P - plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 alin. (3) din Lege;

G - nivelul suplimentar de garantare prevăzut la art. 62 alin. (2) din Lege. Totalul depozitelor acoperite se calculează după aplicarea formulei pentru fiecare deponent garantat în parte.

8.

Rezident/Nerezident

Au semnificaţia prevăzută în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

9.

Informaţii suplimentare privind depozitele acoperite definite lin sensul Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014

Depozitele acoperite definite în sensul Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014 sunt acea parte din depozitele eligibile care nu depăşeşte plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 alin. (3) din Lege. În scopul determinării acestora, plafonul de acoperire prevăzut la art. 61 alin. (3) din Lege se aplică tuturor depozitelor eligibile. Media trimestrială a cuantumului depozitelor acoperite se calculează ca medie aritmetică simplă a depozitelor acoperite la sfârşitul fiecărei luni din cadrul trimestrului.

 

ANEXA Nr. 2

 

Instituţia de credit

 

LISTA

compensaţiilor de plătit la data de .........................................

 

Lista compensaţiilor de plătit se întocmeşte sub forma următoarelor fişiere în format txt, cu separator de câmp § (section sign), având structura de mai jos:

1. Fişierul persoanelor fizice - LIST_DEP_PF - include totalitatea persoanelor fizice garantate de Fond. Depozitele eligibile ale unei persoane fizice evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit sunt agregate intr-o singură poziţie.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Identificatorul unic al deponentului

Cod_dep

N

15

Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit

Nume deponent

Nume**

C

100

Conţine numele deponentului.

Prenume deponent

Prenume**

C

100

Conţine prenumele deponentului.

Data naşterii

Data_n**

D

10

Data naşterii deponentului

Serie şi număr act identitate

AI**

C

30

Conţine seria şi numărul actului de identitate al deponentului (care poate fi buletin de identitate, carte de identitate, paşaport ori alt act de identitate emis conform legii).

Ţara actului de identitate

Tara_AI

C

3

Conţine ţara unde a fost emis actul de identitate al deponentului.

Cod numeric personal

CNP**

c

13

Conţine codul numeric personal al deponentului din actul de identitate emis pe teritoriul României.

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „T pentru cetăţenii nerezidenţi în România şi „F” pentru cetăţenii rezidenţi în România.

Ţară

Tara

C

3

Ţara de rezidenţă

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea de domiciliu

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea de domiciliu

Adresa

Adresa**

C

100

Conţine adresa de domiciliu a deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile „Tara”, „Judeţ”, „Localitate”.

Cod poştal

Cod_p**

C

30

Codul poştal aferent adresei deponentului

Telefon fix

Tel_f **

C

15

Telefonul fix al deponentului

Telefon mobil

Tel_m**

C

15

Telefonul mobil al deponentului

Adresă e-mail

E-mail**

C

50

Adresa de e-mail a deponentului

Total depozite eligibile

Depozit

N

19,2

Suma depozitelor eligibile deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, a cotelor-părţi deţinute din conturile comune şi a depozitelor eligibile pentru care este îndreptăţit în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare (Lege), inclusiv dobânzile cuvenite până la data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor şi nevirate în contul deponentului

Se includ şi depozitele eligibile de tipul soldurilor temporar ridicate, precum şi depozitele eligibile blocate.

Depozite eligibile de tipul soldurilor temporar ridicate

STR

N

19,2

Suma depozitelor eligibile din categoriile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege pentru care se aplică un nivel suplimentar de garantare stabilit conform art. 62 alin. (2) din Lege pe o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituţia de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituţie de credit

Depozite eligibile blocate

Blocat

N

19,2

Suma depozitelor eligibile aflate sub incidenţa art. 64 alin. (2), art. 65 alin. (2) sau art. 67 din Lege şi alte sume care nu sunt cuvenite deponentului la data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor, fiind supuse unor condiţii

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului faţă de instituţia de credit

Creanta_exigibila

N

19,2

În măsura în care prevederile contractuale între instituţia de credit şi deponent nu prevăd contrariul, pentru calculul compensaţiei se va completa cu suma obligaţiilor de plată ale deponentului faţă de instituţia de credit, care se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.

Compensaţia

Compensaţie

N

19,2

Compensaţia se calculează astfel;

- dacă D - B - C <= 0, atunci Compensaţie = 0

- dacă D - B - C > 0, atunci Compensaţie = min (D - B - C, P + STR, P + G), unde:

D = este valoarea din câmpul „Depozit”;

STR - este valoarea din câmpul „STR”;

B = este valoarea din câmpul „Blocat”;

C = este valoarea din câmpul „Creanta_exigibila”;

P ~ plafonul de acoperire conform art. 61 alin. (3) din Lege; G = nivelul suplimentar de garantare conform art. 62 alin. (2) din Lege.

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Numărul listei de plată

Nr_list

C

2

Se completează cu valoarea „01”. În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listelor cu modificări şi adăugări ulterioare li se atribuie în continuare numere începând cu „02”.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă)

Cod_lich

C

9

Poziţia titularului în lista deponenţilor.

 

2. Fişierul persoanelor juridice - LIST_DEP_PJ - include deponenţii garantaţi, alţii decât persoanele fizice. Depozitele eligibile ale unei persoane juridice evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit sunt agregate într-o singură poziţie.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Identificatorul unic al deponentului

Cod_dep

N

15

Cod unic atribuit fiecărui deponent de către instituţia de credit

Denumirea persoanei juridice

Nume**

C

150

Conţine denumirea persoanei juridice.

Identificator fiscal

CUI**

C

15

Conţine codul unic de înregistrare/codul fiscal atribuit persoanei juridice emis pe teritoriul României.

Număr de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC**

C

30

Numărul de înregistrare la registrul comerţului sau alt registru ori numărul autorizaţiei de funcţionare a persoanei juridice, după caz

Tipul persoanei juridice

Tip_pj

C

10

Conţine tipul persoanei juridice (detaliat în fişierul TIP_PJ.txt). Se completează cu codul tipului de client din

evidenţele instituţiei de credit. Descrierea tipului de persoană juridică, precum şi disponibilitatea informaţiilor despre „CUI” şi „RC11 pentru tipul respectiv de persoană juridică sunt evidenţiate în fişierul TIP_PJ.

Nerezident

Nerezident

L

1

Se completează „T” pentru persoanele juridice străine nerezidente în România şi „F” pentru persoanele juridice rezidente în România.

Ţară

Tara

C

3

Ţara unde se află sediul

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde se află sediul

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde se află sediul

Sediul

Adresa**

C

100

Conţine adresa sediului deponentului, cu excepţia informaţiilor din câmpurile „Tara”, „Judeţ”, „Localitate”.

Cod poştal

Cod_p**

C

30

Codul poştal aferent sediului deponentului

Total depozite eligibile

Depozit

N

19,2

Suma depozitelor eligibile deţinute de un deponent în conturile sale la toate unităţile instituţiei de credit, a cotelor-părţi deţinute din conturile comune şi a depozitelor eligibile pentru care este îndreptăţit în conformitate cu prevederile art. 64 din Lege, inclusiv dobânzile cuvenite până la data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor şi nevirate în contul deponentului

Se includ şi depozitele eligibile blocate.

Depozite eligibile blocate

Blocat

N

19,2

Suma depozitelor eligibile aflate sub incidenţa art. 64 alin. (2), art. 65 alin. (2) sau art. 67 din Lege şi alte sume care nu sunt cuvenite deponentului la data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor, fiind supuse unor condiţii.

Obligaţiile de plată exigibile ale deponentului garantat faţă de instituţia de credit

Creanta_exigibila

N

19,2

În măsura în care prevederile contractuale între instituţia de credit şi deponent nu prevăd contrariul, pentru calculul compensaţiei se va completa cu suma obligaţiilor de plată ale deponentului faţă de instituţia de credit, care se determină prin însumarea tuturor obligaţiilor de plată exigibile (rate de credit, dobânzi, comisioane, alte sume datorate şi neachitate la data scadenţei) evidenţiate la toate unităţile instituţiei de credit.

Compensaţia

Compensaţie

N

19,2

- dacă D - B - C <= 0, atunci Compensaţie = 0

- dacă D - B - C > 0, atunci Compensaţie = min (D - B - C, P), unde:

D = este valoarea din câmpul „Depozit”;

B - este valoarea din câmpul „Blocat”:

C = este valoarea din câmpul „Creanta_exigibila”;

P = plafonul de acoperire conform art. 61 alin. (3) din Lege.

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Numărul listei de plată

Nr_list

C

2

Se completează cu valoarea „01”. În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, listelor cu modificări şi adăugări ulterioare li se atribuie în continuare numere începând cu „02”.

Identificatorul unic al înregistrării (numărul curent în listă)

Cod_lich

C

9

Poziţia titularului în lista deponenţilor

 

3. Fişierul unităţilor instituţiei de credit – UNIT_IC - conţine informaţii privind sediul unităţilor instituţiei de credit participante.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Unitate

Unit_ic

C

4

Conţine codul intern al unităţii instituţiei de credit.

Denumire unitate

Den_unit

C

50

Conţine denumirea unităţii instituţiei de credit.

Ţară

Tara

C

3

Ţara unde are sediul unitatea instituţiei de credit

Judeţ

Judeţ

C

100

Judeţul/Provincia/Statul/Regiunea unde are sediul unitatea instituţiei de credit

Localitate

Localitate

C

100

Localitatea unde are sediul unitatea instituţiei de credit

Adresa

Adresa

C

100

Conţine adresa unităţii instituţiei de credit, cu excepţia informaţiilor din câmpurile „Tara”, „Judeţ”, „Localitate”.

 

4. Fişierul tipurilor de persoane juridice TIP_PJ - conţine codificarea şi descrierea tipului de persoană juridică introdusă în câmpul „Tip_pj”.

 

 

Denumire câmp

Tip câmp

Lungime câmp

Explicaţii

Cod tip persoană juridică

Tip_pj

C

10

Conţine codul folosit de instituţia de credit în câmpul .Tip_pj” din fişierul LIST_DEP_PJ.

Descriere tip persoană juridică

Descriere

C

100

Conţine descrierea detaliată a tipului de persoană juridică.

Identificator fiscal

CUI

L

1

Se completează cu „T” dacă tipul de persoană juridică trebuie să aibă CUI.

Număr de înregistrare la registrul comerţului sau al autorizaţiei de funcţionare

RC

L

1

Se completează cu „T” dacă tipul de persoană juridică trebuie să aibă RC.

 

Instrucţiuni de completare pentru anexa nr. 2 privind:

1. Conţinutul câmpurilor

a) Fişierele LIST_DEP_PF.txt şi LIST_DEPPJ.txt având structura de mai sus vor fi raportate prin sistemul RCS după ce câmpurile marcate cu ** au fost înlocuite cu spaţii;

b) Câmpurile (marcate cu **) care conţin datele personale ale deponenţilor garantaţi vor fi completate cu informaţiile corespunzătoare de către instituţiile de credit participante numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului sau în cazul indisponibilizării depozitelor;

c) Câmpurile „Depozit”, „STR”, „Blocat”, „Creanta_exigibila” trebuie să conţină valori > = 0;

d) Nu se introduc în lista compensaţiilor de plătit deponenţii în cazul cărora nu s-au înregistrat tranzacţii pentru niciun depozit în ultimele 24 de luni, iar suma tuturor depozitelor deţinute de aceşti deponenţi este sub valoarea minimă de la care se plătesc compensaţii, stabilită conform art. 68 din Lege;

e) Fiecare deponent va figura în listă o singură dată. În cazul deponenţilor care au conturi deschise la mai multe unităţi ale instituţiei de credit, agregarea sumelor din conturi se face după cum urmează:

(i) la unitatea la care suma depozitelor este cea mai mare, dacă deponentul nu are credite angajate;

(ii) la unitatea la care are rata de credit scadentă nerambursată cea mai mare, dacă deponentul are mai multe credite angajate de la diferite unităţi ale instituţiei de credit;

(iii) la unitatea din ţară care se încadrează în una dintre situaţiile de la pct. (i) sau (ii), dacă deponentul are depozite atât în ţară, cât şi la sucursale ale instituţiei de credit din alte state ale Uniunii Europene.

În fişierele LIST_DEP_PF.txt, LIST_DEP_PJ.txt şi UNIT_IC.txt, la completarea câmpului „Tara” se va ţine seama de codificarea ţărilor, care poate fi găsită pe site-ul oficial al

Fondului, în secţiunea destinată instituţiilor de credit participante. Similar, la completarea câmpului „Judeţ” pentru deponenţii cu domiciliul în România (care au completată valoarea ROU în câmpul „Tara”), se va ţine seama de codificarea judeţelor care poate fi găsită pe site-ul oficial al Fondului, în secţiunea destinată instituţiilor de credit participante.

f) Exemple de sume pe care instituţiile de credit le pot evidenţia în câmpul „Blocat” din fişierele LIST_DEP_PF şi LIST_DEP_PJ (enumerarea nu este exhaustivă): sume poprite indiferent de natura juridică a acestora, sume existente în depozitele colaterale, sume evidenţiate în conturile birourilor de executori judecătoreşti, sume reprezentând garanţii gestionar, sume depuse cu titlu de aport la capitalul social pentru persoane juridice garantate în curs de înfiinţare etc. În cazul în care între instituţia de credit şi deponent există un contract, pentru încadrarea corectă a sumelor trebuie avute în vedere şi clauzele contractului.

Sumele blocate vor fi incluse în calculul compensaţiei după clarificarea situaţiei juridice pentru fiecare caz în parte.

g) Valoarea câmpului „Cod_dep” trebuie să fie unică pentru instituţia de credit, indiferent dacă deponentul este persoană fizică sau juridică. În cazul unui proces de plată a compensaţiilor, valoarea din câmpul „Cod_dep” atribuită într-o listă se păstrează în toate listele ulterioare în care apare deponentul respectiv.

h) Câmpul „Nr_list” se completează astfel:

- cu valoarea „01” pentru raportările semestriale/ia o altă dată de referinţă indicată de Fond/la data indisponibilizării depozitelor, inclusiv retransmiterea în conformitate cu art. 15 alin. (1) din Regulament;

- cu valori începând cu „02” pentru listele de corecţii care conţin, după caz, adăugări, modificări sau anulări ale unor poziţii din lista transmisă cu numărul „01”, modificată şi completată de corecţiile ulterioare, în cazul unui proces de plată a compensaţiilor.

Listele de corecţii pot conţine: sumele blocate pentru care s-au îndeplinit condiţiile de plată către deponenţi, sumele deponenţilor ale căror date de identificare furnizate în lista cu numărul „01” au fost eronate/insuficiente, sumele aflate în cum de clarificare la data indisponibilizării depozitelor (enumerarea nu este exhaustivă).

Identificarea în mod unic a deponenţilor în listele de corecţii care conţin, după caz, adăugări, modificări sau anulări ale unor poziţii din lista transmisă cu numărul „01”, modificată şi completată de corecţiile ulterioare, se va face pe baza câmpului „Cod_dep” din lista cu numărul „Nr_list” aflat în poziţia dată de câmpul „Cod_lich”.

2. Structura câmpurilor

Tip câmp:

C = caracter (alfanumeric): nu este permisă folosirea în câmpurile caracter a următoarelor simboluri: <, >, &,

N = numeric, în formatul 9999999999999999.99 (fără delimitatori de mii, simbol zecimal

L = logic (valori T/F);

D = date (în formatul zz.ll.aaaa, unde zz = zi; II = luna; aaaa = an)

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Instituţia de credit

 

SITUAŢIE RECAPITULATIVĂ

în concordanţă cu Lista compensaţiilor de plătit nr. .............................. la data de .....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Descriere

Fişier

Dimensiune fişier

(în bytes)

Data ultimei modificări a fişierului

Nr. de înregistrări în fişier

Total depozite eligibile

Din care

Total obligaţii exigibile faţă de bancă

 

Total compensaţii

Total solduri temporar ridicate

Total depozite blocate

Persoane fizice garantate

LIST_DEP_PF.txt

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoane juridice garantate

LIST_DEP_PJ.txt

 

 

 

 

-

 

 

 

Sume ale deponenţilor garantaţi aflate în curs de clarificare

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul instituţiei de credit/Lichidator,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

........................................................................................

........................................................................................

(nume, prenume, funcţie, semnătură, ştampilă)

(nume, prenume, funcţie, semnătură)

 

 

Întocmit.

 

 

........................................................................................

 

 

(nume, prenume, semnătură, telefon)

 

Data întocmirii: .............................................

 

Instrucţiuni de completare pentru anexa nr. 3:

1. Macheta anexei nr. 3 se descarcă de pe site-ul oficial al Fondului, din secţiunea destinată instituţiilor de credit participante.

2. Coloana „Total depozite eligibile” conţine suma tuturor valorilor aflate în câmpul „Depozit”.

3. Coloana „Total solduri temporar ridicate” conţine suma tuturor valorilor aflate în câmpul „STR”.

4. Coloana „Total depozite blocate” conţine suma tuturor valorilor aflate în câmpul „Blocat”.

5. Coloana „Total obligaţii exigibile faţă de bancă” conţine suma tuturor valorilor aflate în câmpul „Creanta_exigibila”.

6. Coloana „Total compensaţii” conţine suma tuturor valorilor aflate în câmpul „Compensaţie”.

7. Rândul „Sume ale deponenţilor garantaţi aflate în curs de clarificare” conţine sumele provenind din situaţii tranzitorii care nu erau înregistrate în conturile deponenţilor garantaţi la data de referinţă/data indisponibilizării depozitelor, nefiind incluse în sumele înscrise în fişierele LIST_DEP_PF.txt şi LIST_DEP_PJ.txt.

8. Concordanţa dintre anexele nr. 1,2 şi 3 la Regulament se verifică astfel:

- să existe egalitate între totalul sumelor înscrise în fişierele întocmite conform anexei nr. 2 şi sumele înscrise în poziţiile corespunzătoare în anexa nr. 3;

- totalul depozitelor eligibile din anexa nr. 3 (suma depozitelor eligibile din LIST_DEP_PF.txt şi LIST_DEP_PJ.txt, la care se adaugă sumele deponenţilor garantaţi aflate în curs de clarificare la momentul întocmirii raportului) să fie egal cu totalul depozitelor eligibile din anexa nr. 1 (rd. 6 col. 4).