MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 783         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 septembrie 2018

 

SUMAR

 

 

 

HOTĂRÂRI ale guvernului româniei

 

699. - Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobileior proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

932. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ardeoani din judeţul Bacău

 

1.353. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală”

 

4.824. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

 

4.828. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 631/2017 privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr, 1*).

Art. 2. - Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române".

Art. 3. - Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată Supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţii Babadag din judeţul Tulcea, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţii Babadag, judeţui Tulcea, în cuantum total de 435.697 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, şi se alocă de la bugetul de stat prin bugetul aprobat pentru anul 2018 Ministerului Apelor şi Pădurilor, capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articol 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune”.

Art. 5. - Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Apelor şi Pădurilor, în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Administraţiei Naţionale „Apele Române" la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentui lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 6. - Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române”, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 7. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana Petcu, secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 699.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Administraţia Naţională „Apele Române" care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând  imobilele proprietate privată supuse exproprierii situate pe raza localităţii Babadag din judeţul Tulcea, proprietarii sau deţinătorii acestora,

precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Categorie de folosinţă

Cc

Curţi-construcţii

Vh

Vie

P

Păşune

A

Arabil

 

Act de proprietate, nr. cadastral

CVC - contract de vânzare-cumpărare

PV - proces-verbal

CM - certificat moştenitor

TP - titlu de proprietate

CP - contract de partaj

NC - număr cadastral

SC - sentinţă civilă

CSM - certificat suplimentar de moştenitor

CF - carte funciară


 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului terenului

Domiciliul proprietarului

Numărul topografic/ Tarlaua; Parcela

Act de proprietate, nr. cadastral

Suprafaţa de expropiat

(mp)

Categoria de folosinţă

Valoarea justă a despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Tulcea

Babadag

Serban Gherghina

Str. Republicii nr. 280

T69, P2158

CVC 859/17.11.2004

43

Cc

2045

2

Tulcea

Babadag

Tarabus Dumitru

Str. Republicii nr. 278

T69, P2157

CVC 6829/08.09.1997

105

A

4017

3

Tulcea

Babadag

Cotarta Gherghina

Str. Republicii nr. 276

T66, P2039

PV 294/21.05.1957

85

Cc

4042

4

Tulcea

Babadag

Sasna Niculina, Lungu Adriana

Str. Republicii nr. 274

T66, P2038

CM 315/14.11.2000 CVC 369/16.05.2005 TP 57288/12.09.1995 CVC 1177/18.09.200

29

Cc

1379

5

Tulcea

Babadag

Bujoreanu Ion

Str. Republicii nr. 242

T66, P2016

CP 979/20.06.1991

6

Cc

285

6

Tulcea

Babadag

Bujoreanu Petre

Str. Republicii nr. 240

T66, P2015

CVC 1017/28.06.2002 CVC 170/06.02.2000

5

Cc

238

7

Tulcea

Babadag

Bujoreanu Dobriţa, Bujoreanu Petre, Pavel Marian

Str. Republicii nr. 240A, Str. Republicii nr. 240B

T66, P2015

CVC 23/11.01.1995 CVC 979/20.06.1991 CVC 170/06.02.2000 NC

4

Cc

190

8

Tulcea

Babadag

Stanciu Gheorghe, Tremurici Niculina

Str. Republicii nr. 236

T66, P2011,2012

CVC 255/05.07.1962 NC 31087

38

Cc

1807

9

Tulcea

Babadag

Manole Matei

Str. Republicii nr. 234

T66, P2010

CVC 1559/28.11.2000

42

Cc

1997

10

Tulcea

Babadag

Vatafii Safta

Str. Republicii nr. 232

T66, P2008,2009

CVC 285/16.03.1989

56

Cc

2663

11

Tulcea

Babadag

Stan Dumitru, Petre Alexandru

Str. Republicii nr. 230A

T66, P2006, 2007

CM 32/11.03.2014

98

Cc

4660

12

Tulcea

Babadag

Peniu Marin

Str. Republicii nr. 230

T66, P2005

CVC 498/12.04.2000 NC 1882

40

Cc

1902

13

Tulcea

Babadag

Stănescu Elena, Stanescu Raluca-Denisa

Str. Republicii nr. 223

T73,2303

Ordin 604/20.10. 2010, NC 31087

57

Cc

2710

14

Tulcea

Babadag

Stănescu Elena

Str. Republicii nr. 223A, str. Făt Frumos nr. 179

T73, P2303

SC 1028/20.12.2000

58

Cc

2758

15

Tulcea

Babadag

Nistor Gabriela

Str. Republicii nr. 219

T73, P2305

CVC 620/16.04.2013

105

A

4993

16

Tulcea

Babadag

Cotoranu Ion, Cotoranu Liviu

Str. Republicii nr. 177, nr. 221

T73, P2307

TP 101144

94

A

4470

17

Tulcea

Babadag

Titiene Mari a

str. Făt Frumos nr. 10

T73, P2306, 2309, 2310

 

202

Cc

33

18

Tulcea

Babadag

Munteanu Dumitru

Str. Republicii nr. 215

T73, P2311

SC 944/27.11.2008 NC 1882

84

Vh

3148

19

Tulcea

Babadag

Stoian Pascale

 

T73, 2312

NC

31

Vh

828

20

Tulcea

Babadag

Cristea lordana

 

T74, P2311, 2312

NC

23

A

691

21

Tulcea

Babadag

Tiiichigiu Paraschiv

str. Făt Frumos nr. 8

T73, P2312, 2314, 2315

 

99

Cc

3258

22

Tulcea

Babadag

Fotache Elena, Fotache Ion

str. Făt Frumos nr. 6

T73, P2319, 2321

CM 71/28.05.1997

96

Cc

3159

23

Tulcea

Babadag

Birica Cristian

Str. Republicii nr. 203

T76. P2366

CVC 1198/17.08.2007

88

Cc

4185

24

Tulcea

Babadag

Bujoreanu Gheorghe, Bujoreanu Ioana

Str. Republicii nr. 157

T76, P2367

CVC 727/24.06.1999 NC 32140

154

A

5892

25

Tulcea

Babadag

Ciuculet Nina, Tudorache Adriana, Petrov Maria

str. Făt Frumos nr. 4

T76, P2368/1, 2369. 2370, 2371

CM 140/03.10.2006

112

Cc

3686

26

Tulcea

Babadag

Opreanu Melodia

Str. Republicii nr. 197

T76, 2375, 2377

 

54

Cc

2568

27

Tulcea

Babadag

Opreanu Victor

Str. Republicii nr. 195A

T76, 2376

CVC 323/02.03.1993; 315/02.03.1993

23

A

880

28

Tulcea

Babadag

Ion Ionel

Str. Republicii nr. 195

T76, P2380

CVC 323/02.03.1993

78

Cc

3709

29

Tulcea

Babadag

Opreanu Victor

Str. Republicii nr. 195A

T76, P 2381, 2382

CVC 323/02.03.1993; 315/02.03.1993

36

Cc

1712

30

Tulcea

Babadag

Pantaru Simion, Pantaru Aurica

Str. Republicii nr. 191

T76, P2383, 2385

CVC 728/24.05.2006 NC 1080

85

A

3252

 

31

Tulcea

Babadag

Omer Sever

Str. Republicii Daciei nr. 4

T76, P2383

 

70

Vh

3037

32

Tulcea

Babadag

Moraru Cornel

Str. Republicii nr. 189

T76, P2385

CVC 1833/10.12.1998

83

A

3175

33

Tulcea

Babadag

Moşt. def. Fănacă Dumitru, Ceauşu Elena, Cruceru Mărioâra, Fănacă Steliana

 

T76, P2425

NC 108

422

P

16927

34

Tulcea

Babadag

Fotache Nicolae

Str. Republicii nr. 183

T76, P2422, 2423, 2424

CM 127/26.05.1997

130

Cc

6182

35

Tulcea

Babadag

Lungu Vasilica

Str. Republicii nr. 181

T76, P2419, 2420, 2421

CM 233/31.10.2007

72

Cc

3424

36

Tulcea

Babadag

Cristea Ion

Str. Republicii nr. 179

T76, P2416, 2417, 2418

CVC 602/21.06.2005 NC 981

132

Cc

6277

37

Tulcea

Babadag

Panait Traian

Str. Republicii nr. 177, str. V. Teilor

T79, P2511,2512, 2513, 2514

TP 57279/04.09.1995

117

Cc

5564

38

Tulcea

Babadag

Calcan Vasilica

Str. Republicii nr. 175 + pod

T79, P2508, 2509, 2510

CM 13/12.03.2014

106

A

4055

39

Tulcea

Babadag

Vrabie Emil, Vrabie Adriana

Str. Republicii nr. 173 + pod

T79, P2504, 2505, 2506, 2507

CVC 229/07.02.1992

41

Vh

1536

40

Tulcea

Babadag

Bujenita Gheorghe

Str. Republicii nr. 171

T79, P2500, 2501, 2502, 2503

CVC 1734/07.02.1992 NC 1908

36

Vh

1349

41

Tulcea

Babadag

Izdrea Petre

Str. Republicii nr. 169

T79, P2497, 2498, 2499

SC 580/20.11.2003 NC

74

A

2831

42

Tulcea

Babadag

Puşca Constantin, Kerai Ludmil. Kerai Mariana

Str. Republicii,

Str. Stejarului nr. 48

T79, P2496

NC

59

A

2879

43

Tulcea

Babadag

Finati Lucia

Str. Republicii nr. 161, Str. Republicii nr. 100, bl. 78, sc. A5, ap. 5

T79, P2492, 2493

CM 210/20.11.2002 NC 1579

53

A

2587

44

Tulcea

Babadag

Năvodaru Nicolae

Str. Republicii nr. 159, str. V. Teilor

T79, P2488, 2489, 2490

SC 817/24.09.2009 NC 1580

92

Cc

4375

45

Tulcea

Babadag

Pricop Maria

Str. Republicii nr. 157, str. Făt Frumos nr. 3, NC 31765

T79, P2484, 2485, 2486, 2487

CVC 654/08.08.1997

103

A

3941

46

Tulcea

Babadag

Dragan Ion, Pericleanu Stelian, Matescu Maria

Str. Republicii

T79, P2479, 2480, 2481,2482

NC 1908

107

A

5222

47

Tulcea

Babadag

Trofin Gheorghe, Trofin Dacian

Str. Republicii nr. 153

T79, P2477

 

118

A

5759

48

Tulcea

Babadag

Saban Pembe

Str. Republicii nr. 149A

T79, P 2476/5

CVC 542/23.03.2009

27

A

1318

49

Tulcea

Babadag

Croitoru Valeria

 

T79, P 2476/2, 2478/4

NC

42

A

2050

50

Tulcea

Babadag

Truica Chiţă

 

T79.P 2476/1, 2478/3

NC

36

A

1757

51

Tulcea

Babadag

Popa Petre

Str. Republicii nr. 149B, str. V. Tepeş nr. 15, NC 1579

T79, P2475

CVC 408/11.12.2003 NC 30456, NC 30459

62

A

3026

52

Tulcea

Babadag

Gălăţeanu Petre, Gălăţeanu Paraschiva

Str. Republicii nr. 147

T79, P2473, 2474

Ordin 13/07.03.1994

63

A

3075

53

Tulcea

Babadag

Gospodin Gabriel

Str. Republicii nr. 143, Str. Amzei nr. 3

T79, P2472

CM 51/03.05.2010

56

A

2733

54

Tulcea

Babadag

Panait Laurentiu

Str. Republicii nr. 143B, Str. Stejarului nr. 33

T79, P2470

CVC 417/09.06.2003

52

A

2538

55

Tulcea

Babadag

Mihai Maria

Str. Republicii nr. 139

T79, P2469

Decizia 31/10.08.1956

46

A

2245

56

Tulcea

Babadag

Jecu Vasile

Str. Republicii nr. 156, str. M. Sadoveanu nr. 14

T82, P2585

CM 182/6.10.1998

18

A

878

57

Tulcea

Babadag

Timiş Nicolae, Timiş Maria

Str. Republicii nr. 154

T82, P2586, 2587, 2588

 

47

A

2294

58

Tulcea

Babadag

Ursache Marian, Ursache Anica

str. Alexandru cel Bun

nr. 3B

T82, P2597

CVC 1366/01.09.1988

52

A

1989

59

Tulcea

Babadag

Potecaru Paul, Potecaru Nicoleta

Str. Republicii nr. 120

T83, P 2637, 2638

TP 42266/25.10.1994

24

Cc

1712

 

60

Tulcea

Babadag

Roşea Adrian Cosmin, Roşea Cristian

str. Mihai Viteazu nr. 12, str. Mihai Viteazu nr. 12B

T86, P2739

CM 234/17.11.2008

56

Cc

3994

61

Tulcea

Babadag

Bocancea Marius, Bocancea Otilia

 

T86, P2742

 

55

Cc

3923

62

Tulcea

Babadag

Teodorescu Elena

Str. Republicii nr. 101

T86, P2743

 

147

Cc

10485

63

Tulcea

Babadag

S.C. IELIF – S.A.

Str. Geamiei nr. 10

T87, P2774, P2773

 

132

Cc

9415

64

Tulcea

Babadag

Paiu lordana

Str. Republicii nr. 284, Str. Trandafirului nr. 9

T67,

P 2123/2124/2125

CM 8/01.02.2005

16

A

612

65

Tulcea

Babadag

Enache Florin

Str. Republicii nr. 272

T67,

P 2120/2121/2122

 

22

Cc

1046

66

Tulcea

Babadag

Preda Elisabeta, Preda Ion

Str. Republicii nr. 270

T67, P2118/2119

TP 57284/12.09.1995

15

A

574

67

Tulcea

Babadag

Marin Ion, Marin Elena

Str. Republicii nr. 268

T67, P2116/2117

CVC 848/08.05.1992

20

A

765

68

Tulcea

Babadag

Brailescu Radu

Str. Republicii nr. 266

T67, P2114/2115

CVC 782/21.04.1992

57

A

2181

69

Tulcea

Babadag

Cotoranu Ion, Cotoranu Liviu

Str. Republicii nr. 221

T74,

P2322/2323/2324

TP 101144/17.11.2008

126

A

4820

70

Tulcea

Babadag

Vadarus Ion, Vadarus Dumitrita, Ovidiu Nicolae

Str. Republicii nr. 211

T74, P2340, 2341, 2342

Act dezmembrare 1332/13.08.2014 CVC 1334/13.08.2015 NC 31623, NC 31624, NC 31506

33

A

1263

71

Tulcea

Babadag

Fotache Ion, Onofrei Dumitru

Str. Republicii nr. 187

T74, P2346, 2347, 2348

CM 71/28.05.1997 CP 942/17.12.2003

44

A

1683

72

Tulcea

Babadag

Fotache Ion

Str. Republicii nr. 207

T74,

P2343/2344/2345

CM 71/28.05.1997 NC 720

41

A

1569

73

Tulcea

Babadag

Fotache Florea

Str. Republicii nr. 205

T74,

P2350/2351/2352

CVC 1393/05.09.1991

49

Vh

1836

74

Tulcea

Babadag

Birica Cristian

Str. Republicii nr. 203

T74, P2354/2355

CVC 1198/17.08.2007

7

Vh

262

75

Tulcea

Babadag

Maxim Aurel, Maxim Vasilica, Maxim Mitica

Str. Republicii nr. 201, Str. Republicii nr. 201A, str. Făt Frumos nr.

T75, P2354, 2358

CVC 985/11.06.1996

33

A

1263

76

Tulcea

Babadag

Bujoreanu Gheorghe, Bujoreanu Ioana, Bujoreanu Nicolae, Lovin Vasilica, Ştefan Gheorghe

Str. Republicii nr. 199, str. Făt Frumos nr. 6

T74,

P2359/2360/2361

TP 64367/14.05.1997

41

A

1569

77

Tulcea

Babadag

Preda Alexandru

Str. Republicii nr. 263, str. Făt Frumos nr. 4

T74, P2362

 

163

A

6236

78

Tulcea

Babadag

Opreanu Melodia

Str. Republicii nr. 197

T74, P2363

NC 1090

94

A

3596

79

Tulcea

Babadag

Fanaca Steliana, moşt. def, Fanaca Dumitru, moşt, def. Ceausu Eiena, moşt. def. Cruceru Marioara

 

T78, P2437

 

90

A

3443

80

Tulcea

Babadag

Ertache Mihai

Str. Republicii nr. 141

T78, P2441

TP 57270/04.09.1995

21

A

1025

81

Tulcea

Babadag

Calcan Vasilica

Str. Republicii nr. 175

T78, P2442

CM 13/12.03.2014

52

A

1989

82

Tulcea

Babadag

Vrabie Emil, Vrabie Adriana

Str. Republicii nr. 173

T78, P2443

CVC 229/07.02.1992

44

A

1683

83

Tulcea

Babadag

Bujenita Gheorghe

Str. Republicii nr. 171

T78, P2443

CM 60/07.04.2014, NC 251

38

A

1454

84

Tulcea

Babadag

izdrea Florica

Str. Republicii nr. 169

T78, P2444

NC 251/1

51

A

1951

85

Tulcea

Babadag

Kerai Ludmil

Str. Republicii nr. 163

T78, P2445

CVC 291/17.03.2004 NC 251/1

41

A

1569

86

Tulcea

Babadag

Finati Lucia

Str. Republicii nr. 161

T78, P2446

CM 210/20.11.2002

34

A

1301

87

Tulcea

Babadag

Navodaru Lucia

Str. Republicii nr. 159

T78, P2447

SC 817/24.09.2002

63

A

2410

88

Tulcea

Babadag

Galateanu Petre

Str. Republicii nr. 147

T78,

P2455/2456/2457

Ordin 13/07.03.1994

89

Cc

4455

89

Tulcea

Babadag

Gospodin Gabriel

Str. Republicii nr. 145

T78, P2458

CM 51/03.05.2010

27

A

1318

 

90

Tulcea

Babadag

Teodorescu Gabriela

Str. Republicii nr. 145A Str. Stejarului nr. 37

T78, P2458

CVC 156/26.02.2002

19

A

927

91

Tulcea

Babadag

Panait Laurenţiu

Str. Republicii nr. 145B Str. Stejarului nr. 33

T78, P2458

CVC 417/09.06.2003

33

A

1611

92

Tulcea

Babadag

Procop Petre

Str. Republicii nr. 141

T78, P2458

CVC 374/16.02.1994 NC 1637

101

Cc

5056

93

Tulcea

Babadag

Biserica Penticostala Sion

Str. Trandafirului

T48, P1286

NC 30931

21

A

803

94

Tulcea

Babadag

Pirlitu Ileana

 

T47, P1266,1267, 1226

NC 30933

11

A

537

95

Tulcea

Babadag

Amet Elmaz

Str. Stejarului nr. 5

T47, P1266, 1266, 1267, 1268

CVC 248/07.05. 2012 NC 30323

21

A

1025

96

Tulcea

Babadag

Bobocea Marius, Bobocea Otilia

 

T36, P828/829

NC 31453

26

A

995

97

Tulcea

Babadag

Trofim Lucica, Moraru Angelica, Costea Simona

Str. Republicii nr. 103

T36, P827

CVC 1311/10.12. 2013 NC 31493

114

Cc

8131

98

Tulcea

Babadag

Grosu Florin Sever

Str. Republicii/str. Plavăţ nr. 2

T34, P817

 

24

Cc

1141

99

Tulcea

Babadag

Benul Ali

str. Plavăţ nr. 2A

T34, P817/1

CM 263/15.09.1987

49

Cc

2330

100

Tulcea

Babadag

Cuculescu Ioan

 

T104, P3119

TP 20330/13.09.1993

400

A

12013

101

Tulcea

Babadag

Lungu Dumitru

 

 

TP 20380/20.09.1993

404

Cc

13294

102

Tulcea

Babadag

Cocolea Costică

 

T26, P553

 

100

P

3003

103

Tulcea

Babadag

Constantin Ruxandra

 

T25, P484

NC 1265

185

A

5556

104

Tulcea

Babadag

Buica Valentin, Buica Daniela

 

T26, P442

NC 1413

30

A

901

105

Tulcea

Babadag

Durbala

str. Valea Teilor

T178, P5789, 5790

 

134

A

5127

106

Tulcea

Babadag

Nica Ghiorghe, Nica Ecaterina

str. Valea Teilor

T178, P5791,5792

TP 64383/16.05.1997 NC 30678

58

A

2219

107

Tulcea

Babadag

Nica Ghiorghe, Nica Ecaterina

str. Valea Teilor

T178, P5792/1, 5793

TP 64383/16.05.1997 NC 30679

84

A

3214

108

Tulcea

Babadag

Panait Ion

str. Valea Teilor

T178, P5794, 5795

 

108

A

4132

109

Tulcea

Babadag

Munteanu Dorina

str. Valea Teilor nr. 67

T178, P5796

TP 64383/16.05.1997

121

A

4629

110

Tulcea

Babadag

Munteanu Ion

 

T179, P5823A, 5822Cc

 

50

A

1913

111

Tulcea

Babadag

Spinu Daniela

str. Valea Teilor nr. 69

T179, P 5824, 5825, 5826

CM 115/4.07.2005

47

A

1798

112

Tulcea

Babadag

Ciuperca Mihai

str. Valea Teilor nr. 71

T179, P5827, 5828, 5829, 5830

CVC 8836/27.09.2009 NC 866

64

A

2448

113

Tulcea

Babadag

Nediu Toader

 

T1795831/1, 5832/2, 5833/3

NC 31653

33

A

1263

114

Tulcea

Babadag

Roşu Mariana, Stanciu Nicolae

str. Valea Teilor nr. 73 str. Valea Teilor nr. 46

T179, 5833, 5832, 5831

CVC 691/18.03.2012 CSM 187/22.03.2008

72

A

2755

115

Tulcea

Babadag

Andrei Paraschiva

str. Valea Teilor nr. 75

T179, P5834CC,

5835A, 5836VH

TP 64415/02.06.1997

39

A

1492

116

Tulcea

Babadag

Şoricel D. Victor

str. Valea Teilor nr. 77

T179, P5837Cc, 5838A, 5839Vh

CM 157/26.10.1999

67

A

2563

117

Tulcea

Babadag

Dobre Niculae

str. Valea Teilor nr. 79

T179, P5840, 5841, 5842

 

51

A

1951

118

Tulcea

Babadag

Murat Fanica, Ciucurovschi Ionela

str. Valea Teilor nr. 81

T179, P5845, 5846, 5847

 

119

A

4553

119

Tulcea

Babadag

Cotoranu Ion, Cotoranu Liviu

str. Valea Teilor nr. 83

T179, P5848, 5849, 5850, 5851

 

65

A

2487

 

120

Tulcea

Babadag

Ştefan Iordana

str. Valea Teilor nr. 85

T179, P5852, 5853, 5856

NC 30758

64

A

2448

121

Tulcea

Babadag

Tănăsescu Anastasia

str. Valea Teilor nr. 87

T179, 5857, 5858, 5859

 

65

A

2487

122

Tulcea

Babadag

Tănăsescu Niculina

str. Valea Teilor nr. 89

T179, 5860, P5861, 5863, 5864

CM 508/17.12.1992

43

A

1645

123

Tulcea

Babadag

Tănăsescu Dumitru

str. Valea Teilor nr. 89A

T179, P5862, 5863/1

 

42

A

1607

124

Tulcea

Babadag

Stan Maria

str. Valea Teilor nr. 91

T179, P5864, 5864/1, 5864/2, 5864/3, 5864/4

SC 535/12.03.1990

105

A

4017

125

Tulcea

Babadag

Lazăr D. Dumitru

str. Valea Teilor nr. 93

T179, P5865, 5866, 5867

SC 924/30.09.1992 NC 1432

132

A

5050

126

Tulcea

Babadag

Tanase Costica

str. Valea Teilor nr. 95

T179, 5868,5870, 5871

CVC 362/13.03.2006 NC 1056

94

A

3596

127

Tulcea

Babadag

Gindac Vasile, Gindac Ştefan

str. Făt Frumos nr. 97

T179, P5872, 5873, 5874

NC 1198

33

A

991

128

Tulcea

Babadag

Baluta Ion

str. Făt Frumos nr. 99

T180, P5877, 5878, 5879

 

71

A

920

129

Tulcea

Babadag

Stoian Mihai

str. Făt Frumos nr. 101, NC 1587

T180, P5886, 5887, 5890

NC 1587

410

A

12313

130

Tulcea

Babadag

Puiu Matilda, Puiu Toader

localitatea Babadag, str. Făt Frumos nr. 107, localitatea Constanţa, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 6, bl. I56, sc. T, ap. 117

T180, 5891,5892, 5892

 

121

A

3634

131

Tulcea

Babadag

Maxim Aurel

str. Făt Frumos Str. Republicii nr. 201

 

NC 1052

13

A

390

132

Tulcea

Babadag

Nistor Gabriela

 

T73, P2305

 

12

A

360

133

Tulcea

Babadag

Simion Nicolae Daniel

 

T22, P26

TP 9785/11.05.95

111

A

663

134

Tulcea

Babadag

Buganu Tudorita

 

T22, P27

TP 57280/08.09.95 CM 122/16.05.1996

749

A

1563

135

Tulcea

Babadag

Selaru Adrian, Selaru Marian Valentin, Selaru Florin

 

T17, P74

TP 6623/26.03.1993

1223

A

2551

136

Tulcea

Babadag

Paraschiv Mihai

 

T17. 75

TP 11690/25.10.1993

1057

A

2204

137

Tulcea

Babadag

Paraschiv Ioana

 

T17, 76

TP 11689/25.05.1993

1157

A

2413

138

Tulcea

Babadag

Gindac Ştefan, Gindac Vasile

 

T17, 77

TP 11688/25.05.1993

4917

A

10255

139

Tulcea

Babadag

Sica Isan, Chiroiu Eleonora

 

T17, 78

TP 37853/28.03.1994

1932

A

4028

140

Tulcea

Babadag

Frangulea Marian, Frangulea Ioana

 

T17, 79

TP 11687/25.05.1993

149

A

311

141

Tulcea

Babadag

Acsinte Domnica

 

T17, 80

TP 11686/25.05.1993

78

A

162

142

Tulcea

Babadag

Lica Vasilica

 

T17, 81

TP 1618/20.01.1993

287

A

598

143

Tulcea

Babadag

Cernea Tudor

 

T17, 82

TP 11685/25.05.1993 CVC 492/17.07.2002 CVC 531/5.08.2002

147

A

307

144

Tulcea

Babadag

Buganu Tudorita

 

T17, 83

TP 57280/08.09.1995 CM 122/16.05.1996 NC 1155

153

A

319

145

Tulcea

Babadag

Moise Gheorghe, Petcu Ilenuţa

 

T4, P38

TP 20168/20.09.1993

127

A

755

146

Tulcea

Babadag

Petre Profira

 

T4, P38

TP 20159/17.09.1993

39

A

232

147

Tulcea

Babadag

Stănciulescu Anastasia, Toni Vasile, Alexe Tanase, Toni Nicolae

 

T4, P38

TP 23302/12.10.1993

608

A

3614

148

Tulcea

Babadag

Savlovschi Margareta

 

T4, P38

TP 57140/3.01.1996

78

A

464

149

Tulcea

Babadag

Gociu Isabela Luciana

 

T20, P374, 375, 376

NC 31000

80

A

2403

150

Tulcea

Babadag

Neacşu Constantin, Neacşu Ion

 

T20, P377, 378, 379

 

65

A

1952

TOTAL GENERAL

22.883

 

435.697

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Ardeoani din judeţul Bacău

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, în sectoarele cadastrale nr, 2, 3, 4, 5, 9, 17, 18, 19 şi 31 din unitatea administrativ-teritorială Ardeoani din judeţul Bacău,

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 22 august 2018.

Nr. 932.

ANEXĂ*)

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

 

Judeţ: BACĂU

UAT: ARDEOANI

Sectoare: 2, 3, 4, 5, 9, 17, 18, 19, 31 *)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală”

 

În baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile:

- Acordului de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi Fondul European de Investiţii, semnat la 28 noiembrie 2017;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 11.397 din 30.08.2018 şi de Referatul de aprobare nr. 204.028 din 31.08.2018, întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală" prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 3 septembrie 2018.

Nr. 1.353.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

 

În temeiul prevederilor art. 94 alin. (2) lit. c)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea octombrie 2018, pentru seria de elevi ianuarie 2018-noiembrie 2018:

- Înscrierea candidaţilor: 18-19 octombrie 2018;

- Desfăşurarea probei practice: 20-23 octombrie 2018;

- Desfăşurarea probei scrise: 24 octombrie 2018;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 25 octombrie 2018;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor Ia proba scrisă: 25-26 octombrie 2018;

- Desfăşurarea probei orale/proiectului de absolvire: 27-29 octombrie 2018;

- Afişarea rezultatelor finafe: 30 octombrie 2018.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 28-31 ianuarie 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 4-5 februarie 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 6 februarie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 7 februarie 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 8 februarie 2019;

- Susţinerea proiectului: 11-12 februarie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 13 februarie 2019.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 8-10 mai 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 13-14 mai 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 15 mai 2019.

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 10-14 iunie 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 18-21 iunie 2019:

- Afişarea rezultatelor finale: 21 iunie 2019.

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar- maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 3-21 iunie 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 8-10 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba practică: 10 iulie 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 11-12 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 12 iulie 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 12 iulie 2019;

- Susţinerea proiectului: 15-17 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 18 iulie 2019.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar-subofiţeri pentru forţele terestre şi torţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 10-28 iunie 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 15-16 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba practică: 16 iulie 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 17 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 17 iulie 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 17 iulie 2019;

- Susţinerea proiectului: 18 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 19 iulie 2019.
Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 18-21 iunie 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 24-28 iunie 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 1 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 2 iulie 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 2-3 iulie 2019;

- Susţinerea proiectului: 4-5 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 8 iulie 2019.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 22-26 iulie 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 29-31 iulie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 1 august 2019.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiţiei, calificarea profesională agent de penitenciare

- nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 31 iulie-2 august 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 5-14 august 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 16 august 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 21 august 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 21 august 2019;

- Susţinerea proiectului: ' 22-27 august 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 28 august 2019.

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 5-9 august 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 12-13 august 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 14 august 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 19 august 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 19-20 august 2019;

- Susţinerea proiectului: 21-23 august 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 23 august 2019.

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional si stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 26-30 august 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 2-3 septembrie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 4 septembrie 2019,

Art. 12. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 26-30 august 2019;

- Desfăşurarea probelor de examen: 2-3 septembrie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 4 septembrie 2019.

Art. 13. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea august-septembrie 2019, pentru seria de elevi noiembrie 2018-septembrie 2019:

- Înscrierea candidaţilor: 30 august-6 septembrie 2019;

- Desfăşurarea probei practice: 7-10 septembrie 2019;

- Desfăşurarea probei scrise: 11 septembrie 2019;

- Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 12 septembrie 2019;

- Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 12-13 septembrie 2019;

- Desfăşurarea probei orale/proiectului de absolvire; 14-16 septembrie 2019;

- Afişarea rezultatelor finale: 17 septembrie 2019,

Art. 14. - Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 15. - Direcţia generala învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 30 august 2018.

Nr. 4.824.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale si cercetării ştiinţifice

nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial

 

În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Metodologia privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.593/2014,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 15 iunie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Începând cu anul şcolar 2018-2019, la anexele nr. 2-6, la punctul VII, rubrica „Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare

CDS

0-1

0-1

0-1

0-1”

 

2. La anexele nr. 2-7, rubrica „Opţional*” se modifică şi se înlocuieşte cu „Opţional”.

3. La anexele nr. 2-7, nota „*” se abrogă.

4. La finalul anexei nr. 2 se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTA:

La clasele cu program de studiu intensiv al unei limbi moderne, disciplina se studiază 4 ore/săptămână astfel: 2 ore/săptămână prevăzute în trunchiul comun (TC) şi 2 ore/săptămână din curriculumul la decizia şcolii (CDS), aplicându-se programa şcolară în vigoare la această disciplină.”

5. La finalul anexei nr. 3 se introduce o notă cu următorul cuprins:

NOTA:

Limba modernă 2 poate fi studiată în cadrul CDS cu o alocare de 2 ore/săptămână, aplicându-se programa şcolară în vigoare la această disciplină."

6. La anexa nr. 4, la „Precizări privind aplicarea planului- cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial cu program integrat şi suplimentar de artă - muzică”, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„4. Începând cu anul şcolar 2018-2019, la disciplina de studiu Instrument principal, în care se studiază un alt instrument decât pianul, orga, harpa, ţambalul sau acordeonul, activitatea de predare este asigurată de un profesor de Instrument principal normat cu 3 ore/săptămână, precum şi de un profesor corepetitor/acompaniament, normat cu 1/2 oră pe săptămână. Activitatea se desfăşoară cu predare individuală; corepetiţia începe cu cel de al doilea an de studiu al instrumentului."

7. Începând cu anul şcolar 2018-2019, la anexa nr. 7, la punctul VII, rubrica „Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Opţional(e) integrat(e) la nivelul mai multor arii curriculare****

CDS

0-1

0-1

0-1

0-1”

 

Art. II. - Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia minorităţi, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 30 august 2018.

Nr. 4.828.