MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 780         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 11 septembrie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

100. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

 

5.539. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 

5.540. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii „Mişcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

891. - Ordin privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, implicit, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii MINDI IFN - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 şi 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) La propunerea motivată a şefului unităţii, şeful unităţii ierarhic superioare poate aproba prelungirea cu maximum 30 de zile a termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), pentru modificarea sau completarea fişelor posturilor, analiza postului se poate dispune în situaţii temeinic justificate.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (3) se abrogă.

3. În anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

(31) în situaţia în care, pentru o perioadă determinată, titularul postului îndeplineşte şi alte sarcini/atribuţii care decurg dintr-o calitate oficială pe care o deţine în interesul MAI şi nu sunt cuprinse în fişa postului, se întocmesc anexe la fişa postului.

(32) Anexa la fişa postului cuprinde exclusiv sarcinile/atribuţiile stabilite suplimentar, precum şi, dacă este posibil, perioada pentru care sunt îndeplinite. Dispoziţiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.”

4. În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

(6) în situaţii excepţionale determinate de absenţa unui membru al comisiei de analiză a postului, motivate corespunzător, şeful unităţii poate aproba înlocuirea acestuia cu o altă persoană care asigură îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale persoanei în cauză sau, după caz, cu o altă persoană încadrată în aceeaşi structură.”

5. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Recrutarea în vederea reîncadrării are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor prevăzute la art. 9 alin. (21) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, care au studii corespunzătoare cerinţelor postului vacant şi îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant, inclusiv criteriile specifice, potrivit categoriei din care au făcut parte.

(4) Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea şi atragerea persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, inclusiv criteriile specifice.

(5) Recrutarea în vederea transferului are drept scop identificarea şi atragerea personalului din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională care îndeplineşte condiţiile legale şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, inclusiv criteriile specifice.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 4, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,m) comunică, în scris, doar candidaţilor care au depus dosarul de recrutare în volum complet, dar care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice de recrutare, motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării, Prevederile art. 2747 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională se aplică în mod corespunzător.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (2) se modificaşi va avea următorul cuprins:

(2) îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) se constată potrivit art. 10 alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.”

8. În anexa nr. 2, la articolul 6 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;”.

9. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatele (3), (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Pot fi recrutate în vederea reîncadrării ca poliţist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. a),

c), g)-i), k), l) şi n) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist persoanele care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute de art. 10 alin. (12) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

................................................................................................................

(6) Verificarea îndeplinirii criteriului specific prevăzut de art. 10 alin. (12) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu ocazia examinării medicale.”

10. În anexa nr. 3, la articolul 9, alineatele (2)-(4) se modifica şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Comisiile şi subcomisiile prevăzute la alin. (1) se alcătuiesc din persoane care nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi care nu au calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu oricare dintre candidaţi.

(3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) au funcţia cel puţin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concura. Cel puţin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concura.

(4) în cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care deţin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concura, din comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor fac parte specialişti de la eşalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/şi din afara MAI.”

11. În anexa nr. 3, la articolul 22 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) denumirea postului pentru care se organizează concursul şi cerinţele pentru ocuparea acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fişa postului;

................................................................................................................

c) normele şi baremele minime pentru a fi declarat «promovat” la proba de evaluare a performanţei fizice, după caz;”.

12. În anexa nr. 3, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Interviul structurat pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilitaţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

(2) în funcţie de atribuţiile postului scos la concurs, interviul prevăzut la alin. (1) poate cuprinde, în limitele tematicii şi bibliografiei de concurs, şi subiecte prin care se solicită analiza unor situaţii specifice ori identificarea de soluţii la speţele profesionale prezentate sau care cuprind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional, precum şi capacitatea managerială.”

13. În anexa nr. 3, la articolul 34, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), normele şi baremele minime pentru a fi declarat «promovat» la proba de evaluare a performanţei fizice se includ în anunţul de concurs.”

14. În anexa nr. 3, la articolul 39, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00.

(2) Proba de evaluare a performanţei fizice se evaluează potrivit prevederilor din anexa nr. 31, candidatului acordându-i-se calificativul «promovat» sau «nepromovat»“.

15. În anexa nr. 3, articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 41. - (1) în situaţia în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuţie vacant, mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă, iar concursul a constat şi în susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.

(2) în situaţia în care au fost susţinute mai multe probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.

(3) în situaţia în care concursul a constat doar în susţinerea probei scrise, fără susţinerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, precum şi atunci când după aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) situaţia de egalitate se menţine, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obţine nota cea mai mare.

(4) Interviul prevăzut la alin. (3) nu se contestă.”

16. În anexa nr. 3, la articolul 42, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Testul scris se corectează şi se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concura, cu excepţia preşedintelui, respectându-se baremele de corectare şi notare.”

17. În anexa nr. 3, la articolul 47, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) în cadrul interviului structurat pe subiecte profesionale, comisia de concura/subcomisia de concura adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica şi bibliografia afişate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs.

(2) Pentru fiecare întrebare/subiect de interviu se elaborează o grilă de apreciere, care va fi afişată la finalizarea interviului desfăşurat cu ultimul candidat.”

18. În anexa nr. 3, la articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs/subcomisiei de concurs şi se trec în borderou.”

19. În anexa nr. 3, după articolul 51 se introduc două noi articole, articolele 511 şi art. 512, cu următorul cuprins:

„Dispoziţii comune

Art. 511. - (1) în situaţia în care, pe parcursul desfăşurării concursului sau al corectării/aprecierii şi notării lucrărilor/foilor de răspuns se constată, cel târziu până la momentul afişării rezultatelor, că grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, comisia de concurs dispune anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaţilor.

(2) în situaţia în care subiectele au fost elaborate de comisia centrală, aplicarea prevederilor alin. (1) se face în mod corespunzător de către comisia centrală, care emite o hotărâre aplicabilă tuturor comisiilor de concurs şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, indiferent de modul în care a fost sesizată.

Art. 512. - (1) în situaţia în care comisia de concura constată, înainte de susţinerea ultimei probe de concurs, aspecte privind nerespectarea procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului, altele decât cele prevăzute la art. 511 alin. (1), întocmeşte o notă motivată corespunzător, conţinând propunerea de anulare a procedurii de concurs, pe care o prezintă, spre aprobare, şefului unităţii organizatoare.

(2) în situaţia în care aspectele sunt constatate de comisia centrală de concurs, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

(3) în situaţia în care şeful unităţii organizatoare aprobă măsura prevăzută la alin. (1), se poate organiza un nou concura, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.”

20. În anexa nr. 3, la articolul 54, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în situaţia în care, în urma analizei contestaţiei, se constată că grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, comisia de soluţionare a contestaţiilor dispune anularea întrebării/subiectului, precum şi a răspunsurilor formulate pentru respectiva/respectivul întrebare/subiect şi acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/ subiectului tuturor candidaţilor.”

21. În anexa nr. 3, la articolul 54, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în situaţia în care subiectele au fost elaborate de comisia centrală, iar comisia de contestaţii sesizată constată faptul că grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere conţine erori şi/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii şi bibliografiei de concurs/greşit formulate/care se repetă, aceasta sesizează comisia centrală care, în soluţionare, emite o hotărâre obligatorie pentru toate comisiile de soluţionare a contestaţiilor. Comisiile de soluţionare a contestaţiilor se activează, din oficiu, în vederea punerii în aplicare a hotărârii pentru toţi candidaţii la concurs, indiferent dacă au fost sau nu depuse contestaţii în termenul legal.”

22. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) cererile de înscriere la concurs ale candidaţilor;”.

23. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), după litera

m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:

„n) alte documente care au legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului.”

24. În anexa nr. 3, articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) în vederea emiterii actului administrativ de acordare a gradului profesional, dosarele de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi «admis» la concurs se înaintează structurii de resurse umane a unităţii organizatoare sau, după caz, structurii de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare.

(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin, (1) verifică corectitudinea desfăşurării concursului şi întocmeşte o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum complet.

(3) în situaţia în care se constată corectitudinea desfăşurării concursului se desfăşoară următoarele activităţi, după caz:

a) structura de resurse umane a unităţii organizatoare, al cărei şef are competenţă de acordare a gradului profesional, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului profesional;

b) structura de resurse umane a unităţii organizatoare, al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului profesional, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului profesional în vederea asumării şi înaintării către persoana competentă să acorde gradul profesional, împreună cu dosarele de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi «admis» la concurs. Documentele se transmit în maximum 45 de zile de la finalizarea concursului;

c) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei şef are competenţă de acordare a gradului profesional, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului profesional;

d) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului profesional, prezintă şefului unităţii organizatoare nota cu propunere de acordare a gradului profesional, în vederea asumării, după care o prezintă persoanei competente să acorde gradul profesional.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), nota este însoţită de proiectul de act administrativ de acordare a gradului profesional.

(5) în situaţia în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi â condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, se desfăşoară următoarele activităţi:

a) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unităţii organizatoare, al cărei şef are competenţă de acordare a gradului profesional, aceasta prezintă nota cu rezultatul verificărilor şi propune acestuia dispunerea, după caz, a uneia dintre următoarele măsuri:

(i) invalidarea concursului;

(ii) invalidarea concursului în ceea ce priveşte unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;

(iii) invalidarea concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat «admis» care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet;

b) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unităţii organizatoare al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului profesional, prevederile lit. a) se aplică în mod corespunzător.

c) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei şef are competenţă de acordare a gradului profesional, aceasta prezintă nota acestuia, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a).

d) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului profesional, aceasta prezintă nota persoanei cu competenţă de acordare a gradului profesional, cu propunerea de restituire a întregii documentaţii unităţii organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a).

(6) în situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), în cazul în care Direcţia generală management resurse umane/structura de resurse umane din inspectoratul general/similar constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, aceasta prezintă nota persoanei cu competenţă de acordare a gradului profesional, cu propunerea de restituire a întregii documentaţii unităţii organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (5), lit. a).”

25. În anexa nr. 3, după articolul 57 se introduc două noi articole, articolele 571 şi 572, cu următorul cuprins:

„Art. 571. - (1) Actul administrativ de numire în funcţie se emite potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.

(2) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin încadrare directă sau reîncadrare ca poliţist i se acordă gradul profesional şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile şi criteriile specifice prevăzute art. 10 alin. (1) şi (I2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.

(3) Candidatul declarat «admis» la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului profesional. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.

(4) în situaţia în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (i) şi (ii), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.

(5) în situaţia în care s-a dispus măsura prevăzută la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (iii), precum şi în celelalte situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) sau nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (3), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.

(6) Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, poliţistul este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

Art. 572. - (1) Dosarul de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi „admis” şi la concursurile de ocupare a posturilor de conducere vacante se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, la structura de resurse umane a unităţii al cărei şef are competenţa de emitere a actului administrativ de numire în funcţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.

(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin, (1) verifică corectitudinea desfăşurării concursului şi întocmeşte o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum complet.

(3) în situaţia în care se constată corectitudinea desfăşurării concursului, structura de resurse umane prezintă şefului cu competenţă de emitere a actului administrativ nota cu propunere de numire în funcţie, însoţită de proiectul de act administrativ de numire în funcţie

(4) în situaţia în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, structura de resurse umane prezintă şefului cu competenţă de emitere a actului administrativ de numire în funcţie nota cu rezultatul verificărilor şi propune acestuia dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) sau, după caz, în situaţia în care acesta nu este şeful unităţii organizatoare, restituirea întregii documentaţii unităţii organizatoare în vederea dispunerii de către şeful acesteia a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a).

(5) Prevederile art. 571 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.”

26. În anexa nr. 3, la articolul 59 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar;”.

27. În anexa nr. 3, la articolul 60, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În urma desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidatului declarat «admis» actualizarea notei de cunoaştere.”

28. În anexa nr. 3, la articolul 61 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) copie a actului de identitate;”.

29. În anexa nr. 3, la articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în urma desfăşurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de

recrutare al candidatului declarat «admis» actualizarea notei de cunoaştere.”

30. În anexa nr. 3, la articolul 611, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 611. - (1) Copiile documentelor prevăzute la art. 59-61 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor.”

31. În anexa nr. 4, la articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Formarea continuă se organizează pentru dezvoltarea carierei profesionale a poliţiştilor şi se realizează printr-un cumul al contextelor de învăţare, după cum urmează:”.

32. În anexa nr. 4, la articolul 6, alineatul (7) se abrogă.

33. În anexa nr. 4, articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43 - (1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu,

(2) Persoana căreia i-a încetat calitatea de elev ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne şi se află sub efectele unui angajament încheiat în condiţiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporţional cu perioada de şcolarizare.

(3) Agentul de poliţie care a fost admis la un program de studii de licenţă, cu frecvenţă, în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne şi se află sub efectele unui angajament încheiat în condiţiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat.

(4) Angajamentele prevăzute la alin. (1)-(3) se completează la instituţiile de formare profesională iniţială ale MAI sau, după caz, la structurile de resurse umane din unităţile MAI care au efectuat recrutare şi se introduc în dosarul personal.

(5) Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/ cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.”

34. În anexa nr. 4, la articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Poliţistul care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare.”

35. În anexa nr. 4, articolul 45 se abrogă.

36. În anexa nr. 5, la articolul 1 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Absolventul instituţiei de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, repartizat la unitatea de poliţie, este încadrat, astfel:”.

37. În anexa nr. 5, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se abrogă.

38. În anexa nr. 5, la articolul 4, literele a) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) absolventului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvenţă, încadrat în funcţie de poliţist;

................................................................................................................

e) agentului de poliţie care a trecut în corpul ofiţerilor de poliţie, dacă a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate;”.

39. În anexa nr. 5, la articolul 4, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1) absolventului instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvenţă redusă, dacă dobândeşte o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate;”.

40. În anexa nr. 5, la articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) 3 luni pentru poliţistul care a dobândit o nouă specialitate şi/sau i s-a schimbat profilul de activitate în condiţiile art. 4 lit. ai), d) şi e);”.

41. În anexa nr. 5, la articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Programul activităţilor de tutelă profesională se stabileşte semestrial, respectiv pentru întreaga perioadă de tutelă dacă aceasta este mai mică, se întocmeşte de către tutore, se avizează de către persoana cu atribuţii de formare profesională din cadrul structurii care asigură gestiunea resurselor umane pentru personalul unităţii şi se aprobă de către şeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul tutelat.”

42. În anexa nr. 5, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

»Art. 18. - (1) în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17, poliţistul este definitivat în profesie şi încadrat în funcţie potrivit legii.

(2) în situaţia neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 17, poliţistului îi încetează raporturile de serviciu.

(3) Definitivarea în profesie sau, după caz, încetarea raporturilor de serviciu în condiţiile alin. (2) se realizează prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.”

43. În anexa nr. S, la articolul 21 alineatul (1), partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Evaluarea activităţii poliţistului tutelat, cu excepţia celui prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), se face pe baza:”.

44. În anexa nr. 5, la articolul 21 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d)în raport cu calificativul stabilit face propuneri, după caz, cu privire la definitivarea în profesie sau la încetarea raporturilor de serviciu pentru absolventul instituţiei de învăţământ care pregăteşte personal pentru nevoile MAI, forma cu frecvenţă, încadrat în funcţie de poliţist, pentru poliţistul încadrat direct, precum şi pentru cel transferat dintr-o instituţie din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională;”.

45. În anexa nr. 5, la articolul 21 alineatul (4), litera e) se abrogă.

46. În anexa nr. 5, la articolul 24, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în situaţia poliţistului care nu a promovat examenul de definitivare, evaluatorul, la expirarea termenului de depunere a contestaţiei sau, după caz, de soluţionare a acesteia, transmite structurii de resurse umane dosarul de examen, în vederea iniţierii demersurilor pentru emiterea actului administrativ de încetare a raporturilor de serviciu.”

47. În anexa nr. 5, articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Pentru poliţistul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), tutorele întocmeşte referatul prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a), urmând ca acesta, împreună cu rezultatele testelor lunare aplicate, să fie avute în vedere la evaluarea de serviciu anuală.”

48. În anexa nr. 6, la articolul 1 alineatul (4) litera b), pct. iv. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„iv. la un stagiu între 16 şi 19 ani - agent şef de poliţie;”.

49. În anexa nr. 6, la articolul 1 alineatul (4) litera b), după punctul iv. se introduce un nou punct, punctul v., cu următorul cuprins:

„v. la un stagiu de 20 de ani şi peste - agent şef principal de poliţie.”

50. În anexa nr. 6, la articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Agentului de poliţie care a fost trecut în corpul ofiţerilor de poliţie şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne li se acordă gradul profesional în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:

a) sub 5 ani - subinspector de poliţie:

b) între 5 şi 10 ani - inspector de poliţie;

c) peste 10 ani - inspector principal de poliţie.”

51. În anexa nr. 6, la articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prevederile alin. (4) lit. a) se aplică şi în cazul poliţistului prevăzut la alin. (5), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad^profesional mai mare decât în condiţiile alin. (5).”

52. În anexa nr. 6, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Absolventului instituţiei de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor MAI - poliţişti, forma de învăţământ cu frecvenţă, care nu promovează examenul de licenţă în prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul profesional de agent de poliţie, potrivit legii.”

53. În anexa nr. 6r articolele 7 şi 8 se abrogă.

54. În anexa nr. 6, la articolul 15, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,b) are o vechime ca militar, respectiv poliţist, de cel puţin 25 de ani şi un stagiu de ofiţer în activitate de minimum 5 ani în gradul de colonel/comisar-şef de poliţie ori comandor;

c) a fost încadrat cei puţin 2 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu gradul de general de brigadă/chestor de poliţie, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă sau superioare şi a fost evaluat în această perioadă cu calificativul de cel puţin «bun»;1.

55. În anexa nr. 7, la articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) încetarea raporturilor de serviciu se realizează de la data prevăzută în actul administrativ emis în acest sens sau, în lipsa unei astfel de menţiuni, de la data emiterii acestuia.”

56. În anexa nr. 7, la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Detaşarea poliţistului la alte autorităţi şi instituţii publice se realizează cu avizul şefului unităţii în care este încadrat poliţistul.”

57. În anexa nr. 7, la articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) împuternicirea poliţistului în altă unitate se realizează după notificarea prealabilă â şefului unităţii în care este încadrat poliţistul.”

58. În anexa nr. 7, articolul 24 se abrogă.

59. În anexa nr. 7, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) La acordarea primului grad profesional, absolventul, precum şi persoana care a dobândit calitatea de poliţist prin reîncadrare, încadrare directă, transfer sau mutare din unităţile militare ale MAI, depune jurământul de credinţă.”

60. În anexa nr. 9, la articolul 3 alineatul (2) litera d), punctul ii. se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ii. procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidenţă operativă şi evidenţele speciale ale Poliţiei Române şi ale Serviciului Român de Informaţii;”.

61. În anexa nr. 9, la articolul 20, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Situaţiile statistice se întocmesc conform formularelor şi la termenele stabilite de directorul general al DGMRU şi se prelucrează în sistemul informatic.

................................................................................................................

 (4) întocmirea/Prelucrarea situaţiilor statistice este atribuţia funcţională a structurilor/lucrătorilor de resurse umane.”

62. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind numirea în funcţie, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se stabileşte altfel, revine:”.

63. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. personalul unităţii, cu excepţia personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M»;”.

64. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera c), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. personalul unităţii şi al unităţilor subordonate nemijlocit, fără structură de resurse umane, cu excepţia personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M»;”.

65. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) şefilor unităţilor prevăzute la lit. c) pct. 2, pentru personalul unităţii, cu excepţia personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M»;

e) şefilor unităţilor subordonate unor unităţi ale aparatului central al MAI, pentru personalul unităţii, cu excepţia personalului care încadrează cabinetele demnitarilor sau Statul anexă «M».”

66. În anexa nr. 11, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind acordarea dreptului de a purta uniforma pentru poliţiştii cărora le-au încetat raporturile de serviciu revine:

a) ministrului afacerilor interne, pentru ofiţerii de poliţie;

b) inspectorilor generali/similari, pentru agenţii de poliţie.

(2) Actul administrativ se emite la propunerea şefului unităţii în care a fost încadrat poliţistul.

(3) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se emite semestrial.”

67. În anexa nr. 11, la articolul 7 alineatul (1), literele b) şi e) se abrogă.

68. Anexa nr. 15 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

69. Anexa nr. 18 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 4 septembrie 2018.

Nr. 100.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 140/2016)

 

Model program activităţi de tutelă profesională

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nesecret

(inspectoratul general)

Ex. nr.

(unitatea)

Nr.

 

Aprob

(Şeful structurii)

Avizat

(Persoana cu atribuţii de formare profesională)

 

Programul activităţilor de tutelă profesională

(Persoana/persoanele tutelată/tutelate)

(Perioada pentru care este proiectat programul)

 

Obiective:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Activitatea

Documente/ asigurare materială

Data/ora/durata/locul

Cina conduce

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorele profesional (tutorii, pentru programele desfăşurate unitar şi în aceeaşi perioadă la nivelul unităţii, pentru funcţii similare)

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 140/2016)

 

Model raport de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională

 

Unitatea ................................

Raport de evaluare a perioadei de stagiu/probă/tutelă profesională

 

Numele şi prenumele poliţistului aflat în perioada de stagiu/probă/tutelă profesională

.............................................................................................................................

Categoria, gradul profesional .................................................................................

Compartimentul ....................................................................................................

Perioada de stagiu/probă/tutelă profesională: de la ...................... la ......................

Data evaluării .......................................................................................................

 

Criterii de evaluare

Pondere

Punctaj

A: capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, respectiv de executare a ordinelor primite; adaptabilitatea şi flexibilitatea în îndeplinirea atribuţiilor

60%

 

B: cunoaşterea actelor normative care reglementează domeniul propriu de activitate

10%

 

C: comunicare/uşurinţă în transmiterea ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar şi concis

10%

 

D: capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă

10%

 

E: conduita în timpul serviciului

10%

 

Total

100%

 

 

Calificativ de evaluare ......................

 

Propuneri:

......................................................................................................................................................................

Recomandări:

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

 

EVALUATOR:

Numele şi prenumele ................................

Categoria, gradul profesional................................

Data întocmirii ................................

Semnătura ................................

 

POLIŢISTUL EVALUAT:

Numele şi prenumele ................................

Categoria, gradul profesional ................................

Data luării la cunoştinţă a rezultatului evaluării ................................

Semnătura ................................

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 4 din 2.08.2018 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări a produselor pentru construcţii, conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1, prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizările preconizate, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţiile Organismului, precum şi specificaţiile tehnice aferente şi încercările de laborator efectuate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 875/2014 pentru extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări a produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 18 iunie 2014, anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.896/2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-ÎNCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 16 septembrie 2016, şi Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 3.080/2017 privind extinderea desemnării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN-INCERC în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 7 iunie 2017, se abrogă.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adrian Ionuţ Gâdea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 5.539.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-IN CERC” Adresa:

Şos. Pantelimon nr. 266, sectorul 2, Bucureşti

Tel.: +40(21) 255.25.81, fax: +40(21) 255.00.62

E-mail: urban-incerc@incd.ro, website: http://www.incd.ro

 

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CE117025:2005.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domenii de competenţă:

 

Numărul deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/464/CE

Produse de construcţie pentru instalaţiile de epurare a apelor uzate din exteriorul clădirilor (2/3):

Canal de evacuare prefabricat (pentru utilizări la exteriorul clădirilor, pentru apele uzate de la clădiri şi de la lucrările de construcţii civile care includ drumurile)

Sistem 3

EN 1433:2003

EN 1433:2003/A1:2006

EN 1433:2003/AC:2006

LAB(î)

97/808/CE

Pardoseli (2/2):

Produse pentru şape (pentru utilizări la interior)

Sistem 3

EN 13813:2002

EN 14016-1:2004

EN 13454-1:2005

LAB (î)

98/436/CE

Învelitori, luminatoare, lucarne, ferestre de acoperiş şi produse auxiliare pentru acoperiş (2/6):

Ferestre de acoperiş (pentru utilizări supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 14351-1+A2:2016

LAB (î)

LAB (c)

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori şi de plafoane (3/5): Dale (pentru utilizări ca finisaje interioare sau exterioare ale pereţilor sau plafoanelor care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 1469:2015

EN 12057:2015

LAB (î)

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori şi de plafoane (2/5): Dale (ca finisaje interioare sau exterioare ale pereţilor sau plafoanelor care sunt supuse cerinţelor de siguranţă în exploatare)

Sistem 3

EN 1469:2015

EN 12057:2015

LAB (î)

98/437/CE

Finisaje de pereţi interiori şi exteriori şi de plafoane (3/5): Panouri (ca finisaje interioare sau exterioare ale pereţilor sau plafoanelor care sunt supuse reglementărilor referitoare la comportarea la foc)

Sistem 3

EN 438-7:2005

LAB (î)

99/90/CE

Membrane (1/3):

Membrane barieră contra vaporilor (pentru utilizări în clădiri)

Sistem 3

EN 14909:2012

LAB (î)

99/90/CE

Membrane (2/3):

Membrane de etanşare a acoperişului (pentru utilizări la materiale care sunt supuse reglementărilor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13859-1:2014

EN 14909:2012

EN 14967:2006

LAB (î)

99/91/CE

Produse termoizolante (1/2):

Produse termoizolante, produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate în situ (pentru orice utilizare)

Sistem 3

EN 13162+A1:2015

EN 13163+A22016

EN 13164+A1:2015

EN 13165+A2:2016

EN 13166+A2:2016

EN 13167+A1:2015

EN 13168+A1:2015

EN 13169+A1:2015

EN 13170+A1:2015

EN 13171+A1:2015

EN 14303+A1:2016

EN 14307+A1:2016

EN 14308+A1:2016

EN 14309+A1:2016

EN 14313:2016

EN 14315-1:2013

EN 16069+A1:2015

LAB (î)

 

99/91/CE

Produse termoizolante (2/2):

Produse termoizolante, produse fabricate industrial şi produse preconizate a fi formate în situ (pentru utilizări supuse cerinţelor privind reacţia la foc)

Sistem 3

EN 13162+A1:2015

EN 13163+A2:2016

EN 13164+A1:2015

EN 13165+A2:2016

EN 13166+A2:2016

EN 13167+A1:2015

EN 13168+A1:2015

EN 13169+A1:2015

EN 13170+A1:2015

EN 13171+A1:2015

EN 14303+A1:2016

EN 14307+A1:2016

EN 14308+A1:2016

EN 14309+A1:2016

EN 14315-1:2013

EN 14315-2:2013

EN16069+A1:2015

LAB (î)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Uşi şi porţi cu sau fără feronerie aferentă (pentru alte utilizări specifice declarate şi sau utilizări supuse altor cerinţe speciale, mai ales în ceea ce priveşte zgomotul, energia, izolarea şi siguranţa în exploatare, adică nu aplicaţii de izolare antifoc sau antifum şi pe trasee de evacuare)

Sistem 3

EN 14351-1+A2:2016

LAB (î)

LAB (c)

99/93/CE

Uşi, ferestre, obloane, jaluzele, porţi şi feronerie aferentă (1/1):

Ferestre cu sau fără feronerie aferentă (pentru orice alte utilizări)

Sistem 3

EN 14351-1+A2:2016

LAB (î)

LAB (c)

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (1/2):

Adezivi pentru faţade placate (pentru utilizări la interiorul şi exteriorul clădirilor şi la alte lucrări de inginerie civilă)

Sistem 3

EN 12004-1:2017

EN 12004-1:2017/C91:2017

LAB (î)

99/470/CE

Adezivi utilizaţi în construcţii (2/2):

Adezivi pentru faţade placate (pentru utilizări care se supun unei reglementări în materie de reacţie la foc)

Sistem 3

EN 12004-1:2017

EN 12004-1:2017/091:2017

LAB (î)

99/471/CE

Aparate de încălzit (1/2):

Aparate de încălzit fără sursă internă de energie (pentru toate utilizările)

Sistem 3

EN 442-1:2015

EN 14037-1:2016

LAB (î)

2000/245/CE

Sticlă plană, sticlă profilată şi produse din sticlă turnată (5/6):

Elemente de sticlă termoizolantă (pentru utilizare la aplicaţii de conservare a energiei şi sau de reducere a zgomotelor)

Sistem 3

EN 1279-5+A2:2010

LAB (î)

LAB (c)

 

NOTĂ

LAB (î) - laborator de încercări, pentru determinări prin încercări;

LAB (c) - laborator de încercări, pentru determinări prin calcul.

 

Specificaţiile tehnice şi încercările de laborator efectuate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

 

Caracteristica esenţială pentru care se aplică standardul

Indicativul standardului

Încercările de laborator efectuate pentru evaluarea performanţei aferente caracteristicilor esenţiale prevăzute la pct. 3 din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011

încercări de reacţie la foc

SR EN ISO 1182:2010

Încercarea la incombustibilitate

SR EN ISO 1716:2010

Determinarea căldurii de ardere superioară

SR EN 13823+A1:2014

Determinarea performanţei de reacţie la foc

SR EN ISO 11925-2:2011

Aprinzabilitatea produselor care vin în contact direct cu flacăra. Încercare cu o singură flacără

SR EN 13501-1+A1:2010

SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014

Clasificarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacţie la foc

încercări de rezistenţă la foc

SR EN 1364-1:2015

încercări de rezistenţă la foc a elementelor neportante. Partea 1: Pereţi

SR EN 1364-2:2002

încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii neportante. Partea 2: Plafoane

SR EN 1365-2:2015

încercări de rezistenţă la foc pentru elemente de construcţii portante. Partea 2: Planşee şi acoperişuri

SR EN 1634-1:2014

încercări de rezistenţă la foc şi etanşeitate la fum pentru uşi, obloane, ferestre şi elemente de feronerie. Partea 1: încercări de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare

SR EN 13501-2+A1:2016

Clasificarea la foc a produselor şi elementelor de construcţie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de rezistenţă la foc, cu excepţia produselor utilizate în instalaţiile de ventilare

încercări de determinare a absorbţiei zgomotului

SR EN ISO 354:2004

Acustică. Măsurarea absorbţiei acustice în camera de reverberaţie

SR EN ISO 11654:2002

Acustică. Absorbanţi acustici utilizaţi în clădiri. Evaluarea absorbţiei acustice

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii „Mişcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

 

Având în vedere Procesul-verbal nr. 1 din 2,08,2018 al Comisiei de evaluare a organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi a organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii,

în conformitate cu prevederile art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 11 alin. (2) din Procedura privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii „Mişcarea Română pentru Calitate” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia tehnică va notifica Comisiei Europene organismul prevăzut la art. 1 prin înscrierea în banca de date NANDO a următoarelor date/informaţii:

a) elementele de identificare a organismului;

b) perioada de valabilitate a notificării;

c) familiile de produse/produsele, utilizarea preconizată, sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei şi funcţia organismului, precum şi specificaţiile tehnice armonizate pentru care organismul a fost acreditat de Asociaţia de Acreditare din România - RENAR şi evaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Adrian Ionuţ Gâdea,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 august 2018.

Nr. 5.540.

 

ANEXĂ

 

Denumirea organismului:

Mişcarea Română pentru Calitate Adresa:

Str. Părului nr. 8, Craiova, judeţul Dolj, cod poştal 200346 Punct de lucru:

Bd. Unirii nr. 61, bl. F3, sc. 2, ap. 301, sectorul 3, Bucureşti, cod postai 030828 Tel.: +40.351.451.047, +4021.3203.053, fax: + 40251.545.553 E-mail: office@mrco.ro, website: www.mrco.ro

 

Competenţa organismului a fost evaluată folosind ca referenţial standardul SR EN ISO/CEI 17065:2013.

Valabilitatea notificării se acordă pe termen nelimitat (cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza desemnării).

Domeniile de competenţă:

 

Nr. deciziei CE

Familiile de produse şi utilizările preconizate

Sistemul de evaluare şi verificare

Specificaţiile tehnice armonizate

Funcţia organismului

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): - Produse de zidărie categoria I Utilizare preconizată: în stâlpi, pereţi şt compartimentări

Sistem 2+

EN 771-1+A1:2015

EN 771-2+A1 2015

EN 771-3+A1:2G15

EN 771-4+A1:2015

EN 771-5+A1:2015

EN 771-6+A1:2015

CPF

97/740/CE

Produse de bază şi auxiliare pentru zidărie (1/3): - Mortare de zidărie fabricate industrial Utilizare preconizată: în stâlpi, pereţi şi compartimentări

Sistem 2+

EN 998-1:2010

EN 998-2:2010

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Blocuri de piatră pentru protecţie

Utilizare preconizată: construcţii hidraulice şi alte

lucrări de construcţii civile

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Balast feroviar

Utilizare preconizată: lucrări feroviare

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

 

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate şi filere pentru beton, mortar şi pastă de ciment

Utilizare preconizată: la clădiri, drumuri şi alte lucrări de construcţii civile

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi inerte sau cu lianţi hidraulici

Utilizare preconizată: drumuri şi alte lucrări de construcţii civile

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1;2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC;2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Agregate pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă

Utilizare preconizată: drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC:2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/598/CE

Agregate pentru utilizări supuse unor cerinţe stricte de securitate (2/2):

- Filere pentru mixturi bituminoase şi tratamente de suprafaţă

Utilizare preconizată: drumuri şi alte lucrări de inginerie civilă

Sistem 2+

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002

EN 13043:2002/AC;2004

EN 13055-1:2002

EN 13055-1:2002/AC:2004

EN 13055-2:2004

EN 13139:2002

EN 13139:2002/AC:2004

EN 13242:2002+A1:2007

EN 13383-1:2002

EN 13383-1:2002/AC:2004

EN 13450:2002

EN 13450:2002/AC:2004

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2):

- Tratamente de suprafaţă

Utilizare preconizată: tratarea suprafeţei drumurilor

Sistem 2+

EN 12271:2007

EN 12273:2008

CPF

 

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): - Bitumuri

Utilizare preconizată: la construcţia şi tratarea suprafeţei drumurilor

Sistem 2+

EN 12591:2009

EN 13808:2013

EN 13924:2006

EN 13924:2006/AC:2007

EN 14023:2010

EN 15322:2013

CPF

98/601/CE

Produse pentru construcţia drumurilor (1/2): - Amestecuri bituminoase Utilizare preconizată: la construcţia şi tratarea suprafeţei drumurilor

Sistem 2+

EN 13108-1:2006

EN 13108-1:2006/AC:2008

EN 13108-2:2006

EN 13108-2:2006/AC:2008

EN 13108-3:2006

EN 13108-3:2006/AC:2008

EN 13108-4:2006

EN 13108-4:2006/AC:2008

EN 13108-5:2006

EN 13108-5:2006/AC:2008

EN 13108-6:2006

EN 13108-6:2006/AC:2008

EN 13108-7:2006

EN 13108-7:2006/AC:2008

CPF

99/94/CE

Produse prefabricate din beton normal/uşor/celular autoclavizat (1/1):

- Produse prefabricate din beton normal, din beton uşor sau din beton celular autoclavizat Utilizare preconizată: cu rol structural

Sistem 2+

EN 1168:2005+A3:2011

EN 1520:2011

EN 12737+A1:2008

EN 12794:2005+A1:2007

EN 12794:2005 +A1:2007/AC:2008

EN 12843:2004

EN 13224:2011

EN 13225:2013

EN 13693+A1:2009

EN 13747:2005+A2:2010

EN 13978-1:2005

EN 14844:2006+A2:2011

EN 14991:2007

EN 14992:2007+A1:2012

EN 15050:2007+A1:2012

EN 15037-1:2008

EN 15037-2+A1:2011

EN 15037-3+A1:2011

EN 15037-4+A1:2013

EN 15037-5:2013

EN 15258:2008

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2): - Aditivi

Utilizare preconizată: pentru beton, mortar şi pastă de ciment

Sistem 2+

SR EN 934-2+A1:2012

SR EN 934-3+A1:2012

SR EN 934-4:2009

SR EN 934-5:2008

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2): - Adaosuri tip I

Utilizare preconizată: pentru beton, mortar şi pastă de ciment

Sistem 2+

SR EN 12878:2005

SR EN 12878:2005/AC:2006

CPF

99/469/CE

Produse pentru beton, mortar şi pastă de ciment (1/2): - Produse de protecţie şi de reparare a betonului Utilizare preconizată, pentru alte utilizări în clădiri şi lucrări de inginerie civilă

Sistem 2+

SR EN 1504-2:2005

SR EN 1504-3:2006

SR EN 1504-4:2005

SR EN 1504-5:2005

SR EN 1504-6:2007

SR EN 1504-7:2007

CPF

 

NOTĂ

CPF = funcţia specifică de certificare a controlului producţiei în fabrică.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, implicit, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a societăţii MINDI IFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către societatea MINDI IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 11.463/13.08.2018, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a societăţii MINDI IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Bilciureşti nr. 9A, etaj 7, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/12362/2016, cod unic de înregistrare 36542096, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110319, respectiv nr. RS-PJR-41-110095 la secţiunea k) - „Activităţi multiple de creditare”.

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 24 august 2018.

Nr. 891.