MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 777         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 10 septembrie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

680. - Hotărâre privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

695. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 

698. - Hotărâre privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC” din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

700. - Hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 - „Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

701. - Hotărâre pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

 

702. - Hotărâre privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

 

705. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

708. - Hotărâre privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru aceste imobile şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) nr. 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.555/2008 al Comisiei, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis pentru măsura de promovare a vinurilor în ţări terţe, prevăzută la art. 2 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, denumită în continuare schemă

Art. 2. - (1) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.

(2) Schema este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

Art. 3. - (1) Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar naţional suplimentar în cuantum de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru programele de promovare a vinurilor în ţâri terţe, la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii aplicabile finanţării acordate prin Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA, în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

(2) Obiectivul prezentei scheme este de a contribui la îmbunătăţirea competitivităţii şi a exportului în ţările terţe a vinurilor CU denumire de origine controlată, denumită în continuare D.O.C., şi indicaţie geografică, denumită în continuare I.G., sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie.

Art. 4. - (1) Schema se aplică pe întreg teritoriul României. (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, are calitatea de furnizor de ajutor în cadrul prezentei scheme, iar Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, are calitatea de administrator al acestei schemei.

Art. 5. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) program - un ansamblu coerent de acţiuni de o amploare suficientă pentru a contribui la îmbunătăţirea competitivităţii şi a exportului în ţările terţe a vinurilor cu D.O.C./I.G. şi a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;

b) solicitanţi - producătorii din sectorul vitivinicol, respectiv:

(i) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, constituite în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;

(ii) societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită simplă, societăţi pe acţiuni, societăţi în comandită pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, constituite în temeiul Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(iii) societăţi agricole constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

(iv) cooperative agricole constituite în temeiul Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi care se acordă numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

d) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul în care este finanţată;

e) întreprindere unică - definită potrivit art. 2 alin. (2) al Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, reprezintă toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare;

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

f) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;

g) cerere de plată - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la APIA pentru obţinerea ajutorului, în limita intensităţii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării programului. La cererea de plată se ataşează, după caz, garanţia aferentă sprijinului financiar solicitat în avans sau documentele justificative;

h) ţări terţe - ţări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, unde pot fi realizate acţiuni de promovare;

i) data acordării ajutorului - data la care se încheie contractul de finanţare cu beneficiarii prezentei scheme de minimis;

j) data plătii ajutorului de minimis - data la care APIA virează în contul beneficiarului sprijinul financiar;

k) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultura prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, conform art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

l) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploatabile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

m) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi, conform prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

n) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;

o) valoarea brută totală - plafonul ajutorului de minimis exprimat în numerar, ca valoare brută, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicare, beneficiarii ajutorului de minimis şi condiţiile de eligibilitate

 

Art. 6. - (1) Prezenta schemă se aplică întreprinderilor, respectiv producătorilor din sectorul vitivinicol care promovează vinuri în ţări terţe.

(2) în cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarele racordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi cu condiţia ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.

Art. 7. - (1) Beneficiarii prezentei scheme sunt solicitanţii prevăzuţi la art. 5 lit. b) ale căror programe de promovare în ţări terţe au fost selectate şi pentru care se încheie un contract de finanţare cu APIA.

(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) sunt eligibili dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

a) au domiciliul fiscal în România şi sunt producători de vinuri cu D.O.C./I.G. sau pentru care se indică soiul viţei-de-vie;

b) nu solicită ajutor în domeniile exceptate de la finanţare prevăzute la art. 6 alin. (2). În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea în domeniile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi în unul sau mas multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare prevăzut la art. 6 alin. (1), prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta;

c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro;

d) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare sau faliment;

e) beneficiarii au acces la o capacitate tehnică suficientă pentru a face faţă constrângerilor specifice ale comerţului cu ţări terţe şi dispun de suficiente resurse pentru a asigura punerea în aplicare a acţiunilor în cel mai eficace mod cu putinţă,

f) beneficiarii dispun de suficiente produse, în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea, astfel încât să fie acoperită cererea de pe piaţă pe termen lung după acţiunea de promovare;

g) nu au fost subiectul unei decizii emise de Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei sau alt furnizor de ajutor de stat/de minimis de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente.

 

CAPITOLUL III

Condiţii de eligibilitate a programelor şi cheltuieli eligibile

 

Art. 8. - Acţiunile din cadrul programelor de promovare a vinurilor, eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis, sunt:

a) relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special standardele înalte ale produselor din Uniunea Europeană, în mod deosebit în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară sau mediul;

b) participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională;

c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii Europene referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică;

d) studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;

e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare şi promovare.

Art. 9.-în cadrul schemei se finanţează numai programele care cuprind una sau mai multe dintre acţiunile prevăzute la art. 8 şi care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) programele de promovare cuprind acţiuni de promovare a vinurilor în ţări terţe, ce pot conduce la îmbunătăţirea echilibrului între cerere şi ofertă, consolidarea sectorului vitivinicol european, respectiv îmbunătăţirea competitivităţii vinurilor cu D.O.C./I.G. şi pentru care se indică soiul viţei-de-vie;

b) programele nu includ campanii de informare sau promovare în favoarea unei anumite societăţi, nici orientarea către mărci comerciale şi branduri;

c) originea produsului să fie indicată ca parte a unei acţiuni de informare, în cazul vinurilor cu D.O.C./I.G.;

d) informaţiile diseminate prin implementarea programelor de promovare, transmise consumatorilor şi altor grupuri-ţintă, trebuie să se refere la calităţile proprii, intrinsece ale vinurilor şi să fie conforme cu legislaţia aplicabilă din ţările terţe vizate de program;

e) operaţiunile şi acţiunile din cadrul programelor sunt definite în mod clar, prin descrierea activităţilor de promovare şi prin includerea costului estimat, precizându-se inclusiv produsele care pot fi luate în considerare;

f) produsele promovate să fie destinate consumului direct şi să existe oportunităţi privind exportul sau posibilitatea unor noi pieţe de desfacere pentru aceste produse în ţările terţe vizate;

g) există asigurarea potrivit căreia costurile propuse ale operaţiunii nu depăşesc nivelurile normale înregistrate pe piaţă;

h) coerenţa strategiilor propuse cu obiectivele fixate, impactul şi succesul probabil în ceea ce priveşte creşterea cererii pentru produsele în cauză.

Art. 10. - Cheltuielile eligibile aferente programelor prevăzute la art. 9 sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL IV

Intensitatea ajutorului, valoarea maximă a finanţării, durata şi bugetul schemei

 

Art. 11. - (1) Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme este de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

(2) Contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unul program de promovare.

(3) Contribuţia proprie a beneficiarului este de minimum 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente unui program de promovare.

(4) Valoarea totală a ajutorului de minimis prevăzut la alin. (1) nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, pe durata a 3 exerciţii financiare consecutive, în cursul exerciţiului financiar în cauză şi în cele două exerciţii financiare precedente, pentru o întreprindere unică. Suma de 200.000 euro se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse europene.

Art. 12. - (1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi până la data de 15 octombrie 2018, în limita bugetului alocat.

(2) Plăţile aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se efectuează până la data de 30 iunie 2022.

(3) Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis este de 1.500.000 euro, respectiv 7.000.000 lei, şi se asigură în limita creditelor de angajament aprobate în anul 2018 Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cap. 83 01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, art. 40.15 „Sprijinirea producătorilor”.

(4) Creditele bugetare necesare stingerii obligaţiilor de plată generate de angajamentele legale încheiate în limita maximă a creditelor de angajament prevăzute la alin. (3) se asigură anual în perioada 2018-2022, în funcţie de numărul total al beneficiarilor şi de graficele de efectuare a plăţilor, din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(5) Numărul estimat de beneficiari ai schemei de ajutor de minimis, pe durata de implementare a acesteia, este de

10 întreprinderi.

(6) Cursul de schimb utilizat de beneficiar pentru constituirea garanţiei aferente avansului, pentru cererea de plată în avans, respectiv justificarea parţială/finală este ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană, denumită în continuare BCE, în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată, în conformitate cu prevederile art. 37, 38 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din

11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, Acest curs de schimb este utilizat şi de APIA pentru verificarea constituirii de către beneficiari a garanţiei aferente avansului, plată avans, justificare parţială/finală avans.

(7) Pentru plată intermediară şi sold, cursul de schimb utilizat de beneficiar este ultimul curs de schimb stabilit de BCE în luna anterioară celei în care este depusă cererea de plată. Cursul de schimb utilizat de APIA pentru efectuarea plăţii către beneficiar este penultimul curs de schimb stabilit de BCE înainte de luna pentru care se declară cheltuielile sau veniturile alocate, în conformitate cu art. 11 alin. (1) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014, adică penultimul curs stabilit de BCE înaintea lunii în care se efectuează plata.

 

CAPITOLUL V

Acordarea ajutorului de minimis şi reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 13. - (1) Ajutorul se acordă sub formă de fonduri nerambursabile, iar plata efectivă a acestuia se poate efectua în avans, ca plată intermediară şi sold, în urma prezentării de către beneficiar a cererilor de plată şi a documentelor justificative, la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii ca şi pentru plăţile din FEGA aferente ajutorului financiar nerambursabil.

(2) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, conform prevederilor art. 5 lit. i), indiferent dedata la care ajutorul de minimis este plătit.

Art. 14. - (1) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis acordate potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în limita a 200.000 euro pe o durată a trei exerciţii financiare, doi ani anteriori acordării ajutorului plus anul acordării ajutorului de minimis, sau cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului de 500.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare.

(2) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe durata a trei exerciţii financiare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

(3) în cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

(4) în cazul în care o întreprindere se divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de divizare se alocă întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis, în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor între prinderi la data la care divizarea produce efecte.

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

 

CAPITOLUL VI

Modalitatea de implementare a schemei, monitorizarea şi raportarea ajutorului de minimis

 

Art. 15. - (1) în cadrul prezentei scheme sprijinul se acordă în baza unei propuneri de program de promovare a vinurilor în ţări terţe.

(2) Programul de promovare va fi însoţit de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind:

a) ajutoarele de minimis de care a beneficiat acesta ca întreprindere/întreprindere unică conform art. 5 lit. d) şi e), într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori plus anul curent, precum şi suma acestora nu depăşesc echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro;

b) eventualele ajutoare de stat primite anterior pentru aceleaşi costuri eligibile precum cele finanţate;

c) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta schemă.

(3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale activităţilor, programelor şi cheltuielilor se realizează de către Comisia de evaluare şi selecţie, constituită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, înainte de acordarea facilităţii.

(4) Comisia de evaluare şi selecţie verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului privind sprijinul de minimis acordat unei întreprinderi unice, respectiv faptul că se respectă prevederile art. 14 alin. (2).

(5) Sprijinul se acordă în urma selectării şi notificării solicitantului privind acceptarea programului de promovare, respectiv după încheierea contractului de finanţare între acesta şi APIA.

(6) APIA, înainte de a încheia contractul de finanţare cu solicitantul, verifică în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România, denumit în continuare RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.

(7) în cazul în care solicitantul nu este eligibil să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, APIA îi comunică în scris această situaţie.

(8) APIA întocmeşte şi transmite MADR o situaţie centralizată a cererilor de plată â ajutorului de minimis.

(9) în baza situaţiei centralizatoare a cererilor de plată a formelor de ajutor de minimis, transmisă de APIA, MADR transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de minimis.

(10) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care efectuează plăţile către beneficiar.

Art. 16. - Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.

Art. 17. - (1) APIA păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani fiscali de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în aplicarea prezentei hotărâri. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de minimis.

(2) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să păstreze, pentru o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei şi să transmită APIA/MADR sau Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

Art. 18. - APIA verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând ajutor de minimis şi dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă.

Art. 19. - Pe baza unei cereri scrise, APIA transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul stabilit în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

Art. 20. - (1) APIA are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.

(2) în cazul în care APIA nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(3) Erorile constatate de APIA şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentar, cu privire la datele transmise de către APIA, în cazul în care consideră necesar.

Art. 21. - APIA are obligaţia, conform Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în RegAS datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis, precum şi contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri.

 

CAPITOLUL VII

Recuperarea ajutorului de minimis şi reguli privind transparenţa

 

Art. 22. - (1) Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către APIA a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

(2) Sumele acordate sub formă de sprijin din fondurile publice naţionale aferente acestora, reprezentând ajutor de minimis, se recuperează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Constatarea ajutorului care trebuie recuperat, calculul şi individualizarea acestuia se efectuează de către instituţia responsabilă pentru implementarea ajutoarelor de minimis, respectiv APIA.

Art. 23. - (1) în cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, APIA comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul de minimis al acestuia, făcând referire expresă  la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

(2) Textul prezentei scheme se publică integral şi pe site-ul MADR.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 29 august 2018.

Nr. 680.

 

ANEXĂ

 

Cheltuielile eligibile în cadrul schemei

 

a) Cheltuieli privind participarea la evenimente, târguri sau expoziţii de importanţă internaţională, ce includ:

(i) taxele de participare;

(ii) mostre de produse;

(iii) elaborare, transport materiale de informare;

(iv) costurile pentru transportul, asigurarea şi manipularea mostrelor şi materialelor promoţionale, formalităţile vamale aferente acestora;

(v) costurile înscrierii beneficiarului în catalogul expoziţiei;

(vi) închirierea spatiilor şi a standurilor;

(vii) costurile aferente elaborării proiectului de execuţie, construirii şi/sau amenajării spaţiului expoziţional, transportului materialelor aferente;

(viii) costuri aferente instalării şi demontării standului;

(ix) costuri de funcţionare în cadrul evenimentului: apă, electricitate, echipament personal stand; costuri aferente creării unei baze de date şt organizării unor evenimente pe parcursul acţiunii, întâlniri cu potenţiali importatori asociate cu dineuri tematice, prezentări/ degustări de vinuri, seminare de mică şi mare anvergură.

b) Cheltuieli privind relaţii publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care vizează în mod special vinurile cu D.O.C., I.G. ori vinurile pentru care se indică soiul, respectiv standardele înalte ale produselor din Uniune, în mod special în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară sau mediul, orientate către consumator şi organizate în mass-media sau în cadrul punctelor de vânzare cu amănuntul, ce includ:

(i) costuri aferente publicaţiilor tipărite şi electronice: spoturi prezentate în media electronică, la radio sau

televiziune, bannere, plachete, broşuri, respectiv realizare, traduceri, fabricare, expediere;

(ii) costurile aferente utilizării reţelelor de socializare, blogurilor, site-urilor internet, respectiv creare, actualizare, traduceri, optimizare pe motoare de căutare;

(iii) costuri aferente participării la concursuri;

(iv) costuri aferente organizării evenimentelor în cadrul punctelor de vânzare cu amănuntul, respectiv închirierea spaţiului şi standului, degustări şi materiale necesare degustării, taxa de raft, organizării evenimentelor de presă însoţite de degustări şi asocierea vinurilor cu diferite preparate culinare, costurile aferente organizării seminarelor;

(v) costuri aferente materialelor promoţionale.

c) Cheltuieli privind campanii de informare şi promovare, respectiv diseminarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a informaţiilor referitoare la sistemele Uniunii privind denumirile de origine, indicaţiile geografice şi producţia ecologică, inclusiv vizite la locul de producţie şi degustări

d) Cheltuieli privind realizarea studiilor noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere

e) Cheltuieli privind realizarea studiilor de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare şi promovare

f) Cheltuieli generale, inclusiv pentru contabilitatea aferentă programului, costuri cu auditurile externe şi costuri de personal, cheltuieli de transport, cazare, diurnă necesare pentru punerea în aplicare a acţiunilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 439/2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 19 iunie 2018 şi la Paris la 9 iulie 2018 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003, ratificat prin Legea nr. 439/2003, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 695.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 741.078 din 19.06.2018

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

Domnul Thierry Poirel, director general

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

Fax: +33 (0)1 47 55 37 52

 

Ref.: Acordul-cadru de împrumut F/P 1.450 (2002) - Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare

 

Stimate domnule Poirel,

În ultima perioadă de timp au fost înregistrate realizări importante în implementarea proiectului, datorită unei organizări mai bune şi muncii intense a Unităţii de management a proiectelor pentru modernizarea reţelei şcolare şi universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN).

Obiectivele proiectului sunt reabilitarea, modernizarea şi mobilarea a 1.329 de unităţi şcolare şi a 16 cămine studenţeşti pentru a restabili siguranţa clădirilor, a asigura condiţii de igienă, sanitare şi de confort, pentru â atenua dezavantajele educaţionale ale studenţilor, pentru a îmbunătăţi condiţiile de învăţământ şi pentru a spori calitatea şi procesul educaţional.

În prezent, stadiul proiectului este după cum urmează:

- finalizarea lucrărilor de execuţie şi dotare cu mobilier pentru 1.323 de unităţi şcolare şi finalizarea lucrărilor pentru 16 cămine studenţeşti;

- pentru 6 unităţi şcolare lucrările sunt executate în proporţie de 90% (procent mediu de execuţie).

Întârzierile s-au datorat, în principal, modificării soluţiilor tehnice, necesităţii corelării permanente între lucrările executate şi proiectul tehnic, toate datorate situaţiilor neprevăzute care au avut loc în timpul execuţiei lucrărilor.

Câteva exemple ale acestor situaţii neaşteptate sunt menţionate mai jos:

- Şcoala cu clasele I-VIII Bicaz-Chei, judeţul Neamţ:

- în urma modificărilor soluţiei tehnice, la această şcoală a fost abandonată consolidarea unei clădiri şcolare, iar în cadrul şi valoarea aceluiaşi contract se va realiza mansarda corpului clădirii. Această modificare a dus la emiterea unui nou permis de construcţie, care a necesitat o serie de documente suplimentare. Completarea acestor documente suplimentare a condus la întârzieri importante în finalizarea lucrărilor.

- Şcoala cu clase I-VIII Augustin, judeţul Braşov:

- constructorul nu a respectat proiectul tehnic în baza căruia a fost autorizată construcţia şi lucrările au fost oprite până la rezolvarea necorelărilor, inclusiv a remedierilor necesare.

Pe baza celor menţionate mai sus este necesar să extindem termenul-limită pentru finalizarea lucrărilor, ştiind că livrarea mobilierului şcolar se poate realiza doar după finalizarea lucrărilor.

Avem plăcerea de a vă informa că unele cheltuieli ar putea fi incluse ca proiecte retrospective în Programul operaţional regional actual, ceea ce va contribui la absorbţia acestor fonduri.

Ca urmare, la solicitarea MEN, vă rugăm să fiţi de acord cu modificarea anexei 1, constând în extinderea cu şase luni a graficului de lucrări, respectiv din iunie 2018 până în decembrie 2018.

Această extindere va permite Ministerului Educaţiei Naţionale să finalizeze în mod corespunzător toate activităţile contractate ale proiectului.

Pe cale de consecinţă, anexa 1 la Acordul-cadru de împrumut va fi modificată după cum urmează:

„[...] Graficul lucrărilor: începutul lucrărilor: octombrie 2003

Sfârşitul lucrărilor: decembrie 2018 [...]”

Sperând că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Al dumneavoastră,

Attila György,

secretar de stat

 

BDCE

 

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

 

Domnului Attila György,

 

secretar de stat

 

Ministerul Finanţelor Publice

 

Str. Apolodor nr. 17,

 

Bucureşti, sectorul 5

 

România

 

 

 

Paris, 9 iulie 2018

Ref.: LD 1450 (2002) - „Reabilitare şcoli”

 

 

Amendament la Acordul-cadru de împrumut datat 11 iulie 2003

 

Suma împrumutului aprobată: 43.500.000 euro

Stimate domnule György,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, din data de 19 iunie 2018, de amendare a anexei 1 a Acordului-cadru de împrumut menţionat mai sus, avem plăcerea de a vă informa că BDCE nu are nicio obiecţie la modificările propuse şi confirmă faptul că graficul lucrărilor este extins cu şase luni până la 31 decembrie 2018.

Aşteptăm cu nerăbdare să continuăm buna noastră colaborare şi finalizarea proiectului.

 

Melanie Wieschollek-Lacroix,

Thierry Poirel,

director,

director general,

Departamentul de asistenţă operaţiuni

Direcţia generală pentru împrumuturi şi dezvoltare socială

 

În copie: Doamnei Carmen Ghiţă, Ministerul Finanţelor Publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea mijlocului fix „Sistem de semnalizare la trecerea la nivel cu calea ferată tip SAT SPIACT BRAŞOV - EFACEC” din domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 47 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, în condiţiile legii, a unui mijloc fix - trecut din domeniul public al oraşului Mioveni în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mioveni nr. 81/2016, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Mioveni nr. 100/2017, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., care funcţionează sub autoritatea acestui minister, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 698.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijlocului fix care se transmite din domeniul public al oraşului Mioveni şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Mioveni în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A.

 

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului predat

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/Cartea funciară/ Număr cadastral

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

147787

(parţial)

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare neinteroperabile

Sucursala Regională Craiova, Goleşti - Câmpulung km 119+741

492.169,39

Număr de elemente; ansamblu de echipamente mecanice, electrice şi electronice şi tehnică de calcul SWB,CEM = 1 buc.

CED = 5 buc., staţie transformare = 5 buc., ELF = 8 buc.; instalaţie SAT, km 119+741, Goleşti-Câmpulung

Domeniul public al oraşului Mioveni şi administrarea Consiliului Local al Oraşului

Mioveni/4318199

Statul român, în

administrarea

Ministerului

Transporturilor/

13633330

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 - „Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2)

din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare” cuprins în Proiectul nr. 4 „Sistem integrat de management al deşeurilor în Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, de la bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite.

Art. 3. - La data Intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. II/2 la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 4- Sistem integrat de management al deşeurilor Iaşi, Satu Mare şi Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 privind aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006- 2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 700.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deşeuri din judeţul Satu Mare”

 

Titular: Ministerul Mediului

Beneficiar: Unitatea administrativ-teritorială judeţul Satu Mare, prin Consiliul Judeţean Satu Mare

Amplasament: localităţile Doba şi Livada, judeţul Satu Mare

Indicatorii tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

 

mii lei

116.315

 

(în preţuri valabile la 20.03.2017; 1 euro = 4.5627 lei),

 

 

 

 

din care: construcţii-montaj,

 

mii lei

60.062

 

din care:

 

 

 

 

- Valoarea investiţiei rest de executat,

 

mii lei

44.661

 

din care:

 

 

 

 

construcţii-montaj

 

mii lei

17.100

 

Eşalonarea investiţiei - rest de executat

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

17.000

 

 

C+M

mii lei

6.900

 

Anul II

INV

mii lei

27.661

 

 

C+M

mii lei

10.200

 

- Capacităţi

 

 

 

 

- Depozit central - 1 buc.

 

mp

200.000

 

- Zona depozitare total (deşeuri, etanşare de bază, sistem de acoperire),

 

mp

100.223

 

 

 

mc

1.285.829

 

din care:

 

 

 

 

- depozitare deşeuri

 

mc

1.110.856

 

- zonă tehnică

 

mp

99.777

 

- staţie sortare - 1 buc.

 

t/h

7

 

- staţie compostare - 1 buc.

 

t/an

1.080

 

- staţie epurare - 1 buc.

 

mc/zi

150

 

- staţie TMB - 1 buc.

 

t/an

53.000

 

 

 

mp

52.777

 

- Microstaţii transfer Livada - 1 buc.

 

t/zî

35

 

 

 

mp

1x2.000

 

- închidere - depozite existente - 4 buc.

 

mp

291.427

 

- Durata de execuţie a investiţiei (rest de executat)

 

luni

16

 

Până la data de 31 decembrie 2019

 

 

 

 

 

Factori de risc

încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colţ Tc = 0,7 sec. şi zonei seismice de calcul „B” şi „C”, conform Normativului P100/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii, de la bugetul local, precum şi din alte surse legal constituite.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 5 februarie 2018, punctul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„42. Art. 10 lit. f)-h), j), u) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,

Ştefan-Radu Oprea

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 701.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale inspecţiei Judiciare

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 66 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Numărul maxim actual de posturi ale Inspecţiei Judiciare, prevăzut la art. 66 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, se suplimentează cu 17 posturi.

Art. 2. - Finanţarea posturilor prevăzute la art. 1 se asigură cu încadrare în bugetul aprobat Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 702.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 4 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nehoiu” la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 şi 621 bis din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I - „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) la poziţia nr. 329, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Nehoiu, Cv - 40, P-1883, judeţul Buzău, teren aferent în suprafaţă de 366 mp, C1 - suprafaţa construită 312 mp, suprafaţa desfăşurată 312 mp; fundaţie beton, structură diafragmă şi stâlpi din beton armat, zidărie din BCA, acoperiş terasă şi o şarpantă într-o singură apă, învelitoare de tablă; construcţia este echipată cu un cazan apă caldă tip MTN C 4000 cu NF/AN 32170/2017 şi alimentare automatizată: coloana 4 va avea următorul cuprins: „1994 şi 2017”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „C1 - 1.886.349 lei, teren aferent - 13.542 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Nehoiu nr. 44/1999, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Nehoiu nr. 103/2017; Autorizaţia de construire nr. 46/03.11.2017 şi Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13,982 din 18.12.2017, Cartea funciară nr. 22438 Nehoiu”;

b) la poziţia nr. 396, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grup gospodăresc, Centrală termică”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Nehoiu, Cv - 29, Str. Al. Ioan Cuza, judeţul Buzău, structură din beton, pereţi zidărie cărămidă şi beton, acoperiş ţiglă, grupul gospodăresc este echipat cu cazan apă caldă tip MTN C 2000 cu NF/AN 32171/2017 şi alimentare automatizată; corp grup gospodăresc - C7 - Suprafaţa construită la sol 656 mp, centrala termică - C8 - suprafaţa construită la sol 56 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1985 şi 2017”, coloana 5 va avea următorul cuprins; „C7 - Corp grup gospodăresc - 2.058.590 lei, C8 - Centrala termică 16.524 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Nehoiu nr. 44/1999, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local Nehoiu nr. 103/2017; Autorizaţia de construire nr. 46/03.11.2017 şi Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 13,982 din 18 12.2017, Cartea funciară nr. 20188 Nehoiu”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 705.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru aceste imobile şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome .Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 144/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Imobilele prevăzute la alin. (1) se înscriu în fondul locativ de protocol şi bunuri mobile, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Se aprobă atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) pentru persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Imobilele prevăzute la art. 1 alin. (1), împreună cu dotările aferente, se pun la dispoziţia beneficiarilor de către Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pe întreaga perioadă a exercitării mandatului.

(2) Cheltuielile aferente utilizării imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi a dotărilor aferente vor fi suportate conform dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat9, după numărul curent 552 se introduc trei noi numere curente, numerele curente 553, 554 şi 555, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire imobil şi adresa

Teren - mp -

„553

Imobil şi garaj str. Nicolae Starostescu Cucu nr. 6, sectorul 1, Bucureşti

1.343

554

Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti, str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2A, sectorul 1

541

555

Apartament nr. 1, parter din imobil situat în str. Constantin Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

289,81”

 

2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate În administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, numerele curente 695,7661 şi 833 se abrogă.

Art. 5. - La anexa nr. 3 „Lista imobilelor din domeniul privat al statului aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» şi a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările şi completările ulterioare, numerele curente 111 şi 591 se abrogă.

Art. 6. - Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 5 septembrie 2018.

Nr. 708.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilelor aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” care se transmit din proprietatea privată în proprietatea publică a statului, cu destinaţia de reşedinţe oficiale

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Denumirea şi adresa imobilului

Cod clasificaţie

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoare de inventar

- lei -

1.

 

Imobil şi garaj str. Starostescu nr. 6, sectorul 1, Bucureşti

8.29.08

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

- clădire S + P+1E + M

- suprafaţă construită la sol - 396 mp, CF 269624-C1

- suprafaţă construită la sol - 36 mp foişor, CF 269624-C2

- teren aferent 1.343 mp,

CF 269624

Valoare inventar proprietate privată a statului

Construcţie: 1,381,929,56

Teren: 6.395.676,57 Investiţii proprietate RAAPPS: 42.810,71

Investiţii în curs proprietate RAAPPS: 4.026.532,31

2.

 

Apartament nr. 1r parter, din imobilul din str. Constantin Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

8.29.08

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

- apartament compus din 3 camere şi dependinţe cu suprafaţa totală 350,66 mp,

CF 265782-C1-U12

- suprafaţa utilă 278,45 mp

- cote părţi comune 3398/10000

- cote teren 28981/100 (289,81 mp)

Valoare proprietate privată a statului

Clădire: 679.847,59

Teren: 716.887,29 Investiţii proprietate RAAPPS: 214,364,79

Investiţii în curs proprietate RAAPPS: 247 862,13

3.

 

Imobil şi garaj cu terenul aferent din str. Emile Zola (fostă Eugen Lovinescu) nr. 2At sectorul 1, Bucureşti

8.29.08

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

CUI 2351555

- Construcţie C1 înscrisă în CF 252648-C1-U3, ap. FN, etaj, 116,71 mp, compusă din:

- hol - 21,97 mp

- boxă garderobă -2,36 mp

- cam. depozit - 5,48 mp

- sufragerie - 21,18 mp

- cam. serv. - 16,28 mp

- bale - 4,56 mp

- bale - 0,92 mp

- duş - 1,55 mp

- bucătărie - 4,99 mp

- dormitor - 15,47 mp

- dormitor - 15,54 mp

- terasă + logie - 6,41 mp

- Construcţie înscrisă în CF 252648-C1-U2, ap. FN, parter 124,12 mp, compusă din:

- hol - 5,96 mp

- vestibul - 5,36 mp

- hol - 15,05 mp

- garderobă - 1,86 mp

- wc serviciu - 1,48 mp

- cam serv. - 8,99 mp

- living - 32,90 mp

- sufragerie -16,79 mp

- oficiu - 3,37 mp

- bucătărie - 9,02 mp

- hol - 3,50 mp

- hol - 1,24 mp

- hol - 1,17 mp

- wc - 1,46 mp

- bale - 3,72 mp

- dormitor - 7,01 mp

- dormitor - 5,31 mp

Construcţie înscrisă în

CF 252648-C1-U1, ap. subsol, 99,02 mp, compus din:

- depozit - 5,91 mp

- centrală termică - 13,65 mp

- uscătorie - 9,47 mp

- depozit - 4,82 mp

- depozit - 5,80 mp

- coridor - 4,89 mp

- spălătorie - 8,47 mp

- depozit - 11,46 mp

- depozit - 18,53 mp

- depozit - 15,72 mp

- accesiune demisol Construcţie înscrisă în CF 252648-C1-U4, garaj 43,22 mp

- suprafaţă teren: 541 mp,

CF 252648

Valoare proprietate privată a statului

- Clădire: 416.817,36

Teren: 2.577.033,82

Investiţii în curs - proprietate RAAPPS: 15.958,58