MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 258/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 258         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 23 martie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

73. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

302. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

125. - Hotărâre privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cicir II, judeţul Arad

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

274. - Decizie privind stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a unor documente şi informaţii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea şi completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente şi informaţii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 23 ianuarie 2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) se calculează prin aplicarea unor procente de 60% şi, respectiv, de 80% din veniturile suplimentare, aşa cum acestea sunt determinate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, din care se deduc redevenţele aferente acestor venituri, precum şi investiţiile în segmentul upstream. Procentele de calcul al impozitului sunt:

a) 60% din venitul suplimentar pentru preţurile de până la 85 lei/MWh inclusiv;

b) pentru preţurile care depăşesc 85 lei/MWh se aplică un procent de 80% la venitul suplimentar obţinut din diferenţa dintre 85 lei/MWh şi preţul practicat.”

2. Articolul 7 se abrogă.

3. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXĂ

 

Formula de calcul pentru veniturile suplimentare

 

în funcţie de nivelul preţului se aplică următoarele formule de calcul:

a) dacă PMPC este mai mic sau egal cu 85 lei/MWh, se aplică formula:

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = 0,60 * (VS - redeventa * VS -VI)

VS = (PMPC - PRC) * VGC;

b) dacă PMPC este mai mare de 85 lei/MWh, se aplică formula:

Impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat = IVS1 + IVS2,

iar

IVS1 = 0,60* (VS1 – redeventa * VS1 - VI)

VS1 = (85 - PRC) * VGC

IVS2 = 0,80 * (VS2 – redeventa * VS2)

VS2 = (PMPC - 85) * VGC,

unde:

VS - venitul suplimentar, calculat la PMPC de până la 85 lei/MWh;

VS1 - venitul suplimentar, calculat la PMPC de 85 lei/MWh;

VS2 - venitul suplimentar calculat la PMPC care depăşeşte 85 lei/MWh;

IVS1 - impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat, calculat la PMPC de 85 lei/MWh;

IVS2- impozitul asupra veniturilor suplimentare datorat, calculat la PMPC care depăşeşte 85 lei/MWh;

VI - valoarea investiţiilor în segmentul upstream în perioada pentru care impozitul asupra veniturilor suplimentare este datorat;

PMPC - preţul mediu ponderat al gazelor naturale din producţia internă proprie vândute;

PRC - preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, ajustat cu rata IPC în anul 2014;

VGC - volumele de gaze din producţia internă vândute;

IPC - indicele preţurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică din România.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 22 martie 2018.

Nr. 73.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 302.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pe anul 2017, în sumă totală de 130 mii lei, pentru punerea în aplicare a „Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”.

Art. 2. - Plata sumei de 130 mii lei se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2018, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 125.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cicir II, judeţul Arad

 

Având în vedere:

- Licenţa de concesiune nr. 926/1999, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 275/2000 privind aprobarea unor licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „ICIM” - S.A.;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/ rezerve minerale, integrare europeană nr. 300,235 din 7,03,2018 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a anulării;

- faptul că titularul Licenţei de exploatare nr. 926/1999, Societatea ICIM ARAD - S.A., este în insolvenţă conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin Documentul nr. 387.640 din 5.03.2018;

- art. 34 lit. b) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cicir II, judeţul Arad, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 926/1999, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea ICIM ARAD - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 55, judeţul Arad, CUI 1687442, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 16.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a unor documente şi informaţii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea şi completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente şi informaţii

 

În temeiul prevederilor art. 3 lit. c), art. 11 alin. (1), precum şi ale art. 12 alin. (1), (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6)-(8), precum şi ale art. 13 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6)-(8) şi ale art. 13 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, a următoarelor;

a) formatul şi modalitatea de transmitere către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, a documentelor şi informaţiilor privind exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice;

b) condiţiile în care furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au acces la documentele şi informaţiile prevăzute la lit. a).

(2) în înţelesul prezentei decizii, prin contract de acces se înţelege orice contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a dreptului de acces asupra imobilelor aflate în proprietate publică sau privată, care produce efecte la data intrării în vigoare a prezentei decizii; nu fac parte din această categorie contractele prin care se stabilesc condiţiile de acces la infrastructura fizică a operatorilor de reţea, încheiate conform dispoziţiilor cap. III - Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de reţea din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

(3) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligaţia de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare contract de acces ori, după caz, de pe fiecare hotărâre judecătorească definitivă care ţine loc de contract, precum şi informaţiile prevăzute în anexă, în condiţiile stabilite de prezenta decizie.

(2) Pentru fiecare dintre documentele transmise ANCOM, potrivit prevederilor alin. (1), informaţiile prevăzute în anexă vor fi completate în mod corect, complet şi în acord cu forma în vigoare a documentelor la momentul transmiterii.

(3) în cazul contractelor de acces sau, după caz, al hotărârilor judecătoreşti definitive care ţin loc de contract, care au fost modificate sau completate până la data intrării în vigoare a prezentei decizii, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor transmite şi copii de pe respectivele acte de modificare şi/sau completare. Informaţiile din anexă se vor completa, cu aplicarea prevederilor alin. (2), doar pentru contractul de acces sau hotărârea judecătorească definitivă modificată ori completată.

(4) La fiecare modificare ori completare a contractelor de acces ori, după caz, la fiecare modificare ori completare a condiţiilor de acces stabilite printr-o altă hotărâre judecătorească definitivă care ţine loc de contract, precum şi pentru fiecare hotărâre judecătorească definitivă care dispune încetarea unui drept de acces, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a actualiza în mod corect şi complet informaţiile din anexă corespunzătoare fiecărui document vizat, precum şi de a transmite ANCOM o copie de pe actele de modificare, completare sau de pe cele care dispun încetarea dreptului de acces.

(5) Documentele şi informaţiile prevăzute la alin. (1), (3) şi (4) se transmit ANCOM în conformitate cu prevederile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor specifice stabilite de prezenta decizie.

Art. 3. - (1) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care exercită dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată au obligaţia de a transmite ANCOM documentele şi informaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (3) în termen de maximum:

a) 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, pentru toate contractele de acces şi hotărârile judecătoreşti definitive care ţin loc de contract, încheiate, respectiv emise, până la această dată, precum şi pentru documentele care le modifică sau le completează, existente la aceeaşi dată;

b) 10 zile de la data încheierii contractului, pentru toate contractele de acces încheiate după data intrării în vigoare a prezentei decizii;

c) 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, pentru hotărârile judecătoreşti definitive care ţin loc de contract emise după data intrării în vigoare a prezentei decizii.

(2) Documentele şi informaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) se transmit ANCOM în termen de maximum:

a) 30 de zile de la data încheierii actului, în cazul actelor de modificare ori completare a contractelor de acces;

b) 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, pentru hotărârile judecătoreşti definitive care modifică ori completează condiţiile de acces stabilite printr-o altă hotărâre judecătorească care ţine loc de contract;

c) 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, pentru hotărârile judecătoreşti definitive care modifică ori completează condiţiile de acces stabilite printr-un contract de acces;

d) 10 zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti definitive, pentru hotărârile judecătoreşti definitive care dispun încetarea unui drept de acces.

Art. 4. - (1) în vederea asigurării respectării unor condiţii nediscriminatorii de exercitare a dreptului de acces asupra imobilelor proprietate publică sau privată, ANCOM pune la dispoziţia furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice, prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pe pagina sa de internet, doar informaţiile prevăzute în anexă necesare pentru respectarea principiului nediscriminării, fără a exista menţiuni cu privire la identitatea furnizorului de reţele de comunicaţii electronice care a transmis respectivele informaţii.

(2) Accesarea aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) se realizează în condiţiile Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează de către ANCOM potrivit dispoziţiilor Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice.

Art. 6. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - În anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 987/2012 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2012, la punctul 3.15 subpunctul 3.15.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare contract de acces pe proprietatea publică sau privată, de pe fiecare hotărâre judecătorească definitivă care ţine loc de contract ori, după caz, de pe fiecare act care le modifică sau completează, în termen de 30 de zile sau, după caz, în termen de 10 zile de la data încheierii contractului ori a actului de modificare ori completare, respectiv de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, precum şi de a transmite ANCOM, pentru fiecare dintre aceste documente, informaţii privind datele de identificare a imobilului care face obiectul dreptului de acces, cuantumul preţului sau tarifului şi unitatea de măsură pentru care acesta se calculează, în condiţiile stabilite prin decizie a preşedintelui ANCOM;.

Art. 8. - Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere de către furnizori a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 21 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Reprezentatul legal al furnizorului poate acorda, modifica sau revoca, în orice moment, posibilitatea unei persoane de a accesa, în tot sau în parte, aplicaţia prevăzută la alin. (1) prin intermediul unei parole distincte de a sa.”

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cererea-tip prevăzută la alin. (1) conţine, în mod obligatoriu, semnătura olografă a reprezentantului legal.”

Art. 9. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019, cu excepţia prevederilor art. 8, care intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 20 martie 2018.

Nr. 274.

 

ANEXĂ

 

Informaţii şi documente privind contractele de exercitare a dreptului de acces şi hotărârile judecătoreşti definitive care ţin loc de contract de acces pe proprietăţi

 

Categorie

 

Indicator

Mnemonică indicatori

Detalii

Identificare contract/ hotărâre judecătorească

încheiat cu/parte în hotărârea pronunţată

Categorie entitate

CTG

- UAT judeţ/consiliul judeţean şi entităţi subordonate

- UAT localitate/consiliul local şi entităţi subordonate

- Instituţie publică, alta decât UAT

- Persoană fizică

- Persoană juridică-societate (exclusiv operatorii de reţea), persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială, asociaţie sau fundaţie

 Persoană juridică-regie autonomă (exclusiv operatorii de reţea)

- Persoană juridică-asociaţie de proprietari

Denumire entitate

DEN

 

Contract/ hotărâre judecătorească

Număr

NR

 

Data încheierii/pronunţării

DA

 

Tip perioadă

TPER

- Determinată

- Nedeterminată

Perioada (luni)

PER

 

Data expirării

EX

 

Prelungire automată a valabilităţii

PR

- Da

- Nu

 

Terenuri

Identificare imobil 1

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

TRJUD

 

Localitate/Sector/SIRUTA

TRLOC

 

Denumire stradă

TRSTR

 

Număr administrativ 2

TRNRS

 

Tarla

TRTRL

 

Parcelă

TRPRC

 

Lot

TRLOT

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (mp)

TRPMP

 

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (ml)

TRPML

 

Tarif/Preţ global 3

TRPG

 

Suprafaţa (mp) 4

TRSUP

 

Periodicitate plată

TRPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială

- Anuală

- Alta

Moneda

TRPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

TRPMA

 

Tarif/Preţ în condiţii speciale 6

TRCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

TRD

 

Elementul de reţea/ infrastructură instalat 7

TREL

- Segmente de reţea

- Echipamente

- Cabinet (stradal)

- Camera de tragere (cămin/cameretă)

- Conductă/grup de conducte - Stâlp

- Pilon/turn

 

Clădiri

Identificare imobil 1

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

CJUD

 

Localitate/Sector/SIRUTA

CLOC

 

Denumire stradă

CSTR

 

Număr administrativ 2

CNRS

 

Tarla

CTRL

 

Parcelă

CPRC

 

Lot

CLOT

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (mp)

CPMP

 

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (ml)

CPML

 

Tarif/Preţ global 3

CPG

 

Suprafaţa (mp) 4

CSUP

 

Periodicitate plată

CPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială - Anuală - Alta

Moneda

CPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

CPMA

 

Tarif/Preţ în condiţii speciale 6

CCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

CD

 

Elementul de reţea/ infrastructură instalat 7

CE

- Segmente de reţea

- Echipamente

 

Drumuri judeţene/sectoare de drumuri naţionale şi judeţene/locale/private

Identificare imobil 8

Categorie drum

DCATJ

- Drumuri judeţene

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

DJUDDJ

 

Drumuri judeţene 9

DJUDAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare drumuri judeţene 9

DJUDID

 

Categorie drum

DCATL

- Sector drum naţional

- Sector drum judeţean

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

DJUDDL

 

Localitate/Sector/SIRUTA

DLOC

 

Drumuri la nivel de localitate 10

DLOCAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare sector drum naţional 10

DLOCIDDN

 

Identificare sector drum judeţean 10

DLOCIDDJ

 

Categorie drum

DCATC

- Drum comunal

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

DJUDDC

 

Oraş/Comună/SIRUTA

DJORC

 

Drumuri comunale11

DCAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare drumuri comunale11

DCOMID

 

Categorie drum

DCATPRIV

- Drumuri private

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

DJUDDP

 

Localitate/Sector/SIRUTA

DDCLOC

 

Identificare drumuri private 12

DPRIVID

 

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (mp)

DPMP

 

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (ml)

DPML

 

Tarif/Preţ global 3

DPG

 

Lungime km+m13

DKML

 

Periodicitate plată

DPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială - Anuală - Alta

Moneda

DPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

DPMA

 

Tarif/Preţ în condiţii speciale 6

DCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

DCSD

 

Elementul de reţea/ infrastructură instalat 7

DE

- Segmente de reţea

- Echipamente

- Cabinet (stradal)

- Camera de tragere (cămin/cameretă)

- Conductă/grup de conducte

- Stâlp

- Pilon/turn

 

Străzi

Identificare imobil

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

SJUD

 

Localitate/Sector/SIRUTA

SLOC

 

Stradă 14

SSTR

- Toate

- Unele străzi

Identificare străzi 14

SSTRIO

 

Număr administrativ 15

SNRS

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (mp)

SPMP

 

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (ml)

SPML

 

Tarif/Preţ global 3

SPG

 

Periodicitate plată

SPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială

- Anuală - Alta

Moneda

SPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

SPMA

 

Tarif/Preţ în condiţii speciale 6

SCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

SCSD

 

Elementul de reţea/ infrastructură instalat 7

SE

- Segmente de reţea

- Echipamente

- Cabinet (stradal)

- Camera de tragere (cămin/cameretă)

- Conductă/grup de conducte - Stâlp

- Pilon/turn

 

Stâlp

(exclusiv operatorii de reţea)

Identificare imobil 16

Categorie drum

STCATJ

* Drumuri judeţene

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

STJUDDJ

 

Drumuri judeţene 9

STJUDAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare drumuri judeţene 9

STJUDID

 

Categorie drum

STCATL

- Sector drum naţional  Sector drum judeţean

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

STJUDDL

 

Localitate/Sector/S I RUTA

STLOC

 

Drumuri la nivel de localitate 10

STLOCAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare sector drum naţional 10

STLOCIDDN

 

Identificare sector drum judeţean 10

STLOCIDDJ

 

Categorie drum

STCATC

- Drum comunal

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

STJUDDC

 

Oraş/Comună/SIRUTA

STJORC

 

Drumuri comunale 11

STCAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare drumuri comunale 11

STCOMID

 

Categorie drum

STCATPRIV

- Drumuri private

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

STJUDDP

 

Localitate/Sector/SIRUTA

STDCLOC

 

Identificare drumuri private 12

STPRIVID

 

Categorie drum

STCATSTR

- Străzi

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

STJUDSTR

 

Localitate/Sector/SIRUTA

STLOCSTR

 

Stradă

STSTR

- Toate

- Unele străzi

Identificare străzi

STSTRID

 

Număr administrativ 15

STNRS

 

Tarla

STTRL

 

Parcelă

STPRC

 

Lot

STLOT

 

Număr bucăţi 17

STBUC

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ

pe unitatea de măsură (buc.)

STPU

 

Tarif/Preţ global 3

STPG

 

Periodicitate plată

STPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială

- Anuală - Alta

Moneda

STPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

STPMA

 

Tarif/Preţ în condiţii speciale 6

STCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

STCSD

 

Elementul de reţea/ infrastructura instalat 7

STE

- Segmente de reţea

- Echipamente

 

Turn/Pilon

(exclusiv operatorii de reţea)

Identificare imobil 18

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

TJUD

 

Denumire drum

TDR

 

La km + m

TKMF

 

Localitate/Sector/SIRUTA

TLOC

 

Denumire stradă

TSTR

 

Număr administrativ 2

TNRS

 

Tarta

TTRL

 

Parcelă

TPRC

 

Lot

TLOT

 

Număr bucăţi 17

TBUC

 

Înălţime turn/pilon 19

TH

 

Înălţimea la care este instalată antena/antenele 19

THA

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (buc.)

TPU

 

Tarif/Preţ global 3

TPG

 

Periodicitate plată

TPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială

- Anuală - Alta

Moneda

TPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

TPMA

 

Tarif/Preţ în condiţii speciale 6

TCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

TCSD

 

Elementul de reţea/ infrastructură instalat 7

TE

- Segmente de reţea

- Echipamente

 

Canalizaţie

(exclusiv operatorii de reţea)

Identificare imobil20

Categorie drum

CNCATJ

- Drumuri judeţene

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

CNJUDDJ

 

Drumuri judeţene 9

CNJUDAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare drumuri judeţene 9

CNJUDID

 

Categorie drum

CNCATL

- Sector drum naţional

- Sector drum judeţean

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

CNJUDDL

 

Localitate/Sector/S I RUTA

CNLOC

 

Drumuri Sa nivel de localitate 10

CNLOCAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare sector drum naţional 10

CNLOCIDDN

 

Identificare sector drum judeţean 10

CNLOCIDDJ

 

Categorie drum

CNCATC

- Drum comunal

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

CNJUDDC

 

Oraş/Comună/SIRUTA

CNJORC

 

Drumuri comunale 11

CNCAC

- Toate

- Unele drumuri

Identificare drumuri comunale 11

CNCOMID

 

Categorie drum

CNCATPRIV

- Drumuri private

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

CNJUDDP

 

Localitate/Sector/ SIRUTA

CNDCLOC

 

Identificare drumuri private 12

CNPRIVID

 

Categorie drum

CNCATSTR

- Străzi

Judeţ/Bucureşti/SIRUTA

CNJUDSTR

 

Localitate/Sector/SIRUTA

CNLOCSTR

 

Stradă

CNSTR

- Toate

- Unele străzi

Identificare străzi

CNSTRID

 

Număr administrativ 15

CNNRS

 

Tarta

CNTRL

 

Parcelă

CNPRC

 

Lot

CMLOT

 

Tarif/Preţ

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (ml)

CNPML

 

Tarif/Preţ pe unitatea de măsură (mp)

CNPMP

 

Tarif/Preţ global 3

CNPG

 

Dimensiune canalizaţie (ml) 21

CNML

 

Dimensiune canalizaţie (mp) 21

CNMP

 

Periodicitate plată

CNPP

- Unică

- Lunară

- Trimestrială

- Semestrială

- Anuală - Alta

Moneda

CNPM

- RON

- EUR

- USD

- ALTA

Moneda alta 5

CNPMA

 

Tarif/Preţ

în condiţii speciale 6

CNCS

- DA

- NU

Detaliere condiţii speciale 6

CNCSD

 

Elementul de reţea/ infrastructură instalat 7

CNE

- Segmente de reţea

- Echipamente

 

NOTE:

1. Prin segment de reţea se înţelege linia de cabluri metalice sau de fibră optică, inclusiv fibra optică neechipată - „darkfiber", prin intermediul căreia se pot transporta semnale electrice, respectiv optice, între echipamente ale reţelei.

2. Prin echipament se înţelege shelter, staţie de bază, comutator, staţie de distribuţie CATV (head-end), antenă, alte echipamente de comunicaţii electronice.

3. Cabinet (stradal) reprezintă o construcţie cu rol de protejare a unor echipamente specifice, amplasată de regulă pe trotuare, spaţii verzi sau în incintele şi nişele construcţiilor.

4. Cameră de tragere reprezintă o construcţie subterană destinată în principal instalării cablurilor prin conducte. Camerele de tragere sunt concepute de asemenea pentru accesul personalului la cabluri în vederea realizării de joncţiuni, teste, precum şi pentru a găzdui echipamente de linie şi rezerve de cabluri. Camerele de tragere se pot clasifica în cămine (manhole) şi camerete (handhole).

4.1. Cămin (manhole) reprezintă o cameră de tragere cu un volum interior mai mare decât al cameretei, care nu este condiţionat de suprafaţa capacului de acces, deschiderea interioară a căminului fiind mai mare decât cea conferită de capac. Căminul are intrare/capac standardizat, precum şi tavan. Formele căminelor sunt diverse, permiţând accesul unei persoane în interior. Conductele ce găzduiesc subconducte sau direct cabluri pot intra în cămin prin doi sau mai mulţi pereţi verticali.

4.2. Cameretă (handhole) reprezintă o cameră de tragere care are dimensiuni mai mici decât căminul. De regulă, suprafaţa deschiderii (capacului/capacelor) cameretei este egală şi de aceeaşi formă cu baza (fundul) cameretei, având o formă paralelipipedică. În acest caz accesul la cabluri se face fără intrarea personalului în interior. Cameretele pot fi vizitabile (cu capac la vedere) sau îngropate.

5. Conducta reprezintă un tub prin care se instalează cablurile metalice sau de fibră optică, delimitat de două elemente de infrastructură adiacente de tip cabinet stradal, cameră de tragere, stâlp, pilon sau clădire. Cablurile pot fi instalate direct prin conductă, prin subconducte sau prin microconducte. Prefabricatele de beton şi canalele folosite pentru protecţia cablurilor sau a conductelor vor fi asimilate, în măsura posibilului, conductelor.

6. Stâlpul reprezintă un element de construcţie, cu lungime mare în raport cu dimensiunile secţiunii, confecţionat din beton armat, metal, lemn etc. şi care poate fi folosit pentru amplasarea şi susţinerea unei reţele de cabluri aeriene de comunicaţii electronice.

7. Pilonul reprezintă un element de construcţie, cu lungime mare în raport cu dimensiunile secţiunii, confecţionat din metal sau din structură metalică ori, mai rar, din beton armat sau alte tipuri de construcţie (ca în cazul turnurilor) şi care este folosit ca suport pentru una sau mai multe antene.

8. Lista denumirilor oficiale ale drumurilor de interes naţional, judeţean, local şi ale drumurilor private va fi disponibilă în aplicaţia informatică prin care se vor transmite informaţiile din prezenta anexă.


1 Informaţiile se vor completa pentru fiecare imobil în parte, după cum urmează:

Se vor completa în mod obligatoriu rubricile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA” şi „Localitate/Sector/SIRUTA”.

Rubricile «Denumire stradă”, „Număr administrativ”, „Tarla”, „Parcelă”, „Lot” se vor completa 1h raport cu amplasamentul imobilului şi cu modalitatea în care acesta este identificat în contractul încheiat sau în hotărârea judecătorească (informaţiile care nu reies din contract/hotărârea judecătorească nu sunt obligatoriu de completat).

2 Se va indica, prin completarea în format text a câmpului, numărul administrativ de pe strada unde este localizat imobilul şi unde se exercită efectiv dreptul de acces sau, după caz, se va indica o succesiune de numere sau un interval de numere.

3 Se va completa în situaţia în care tariful/preţul nu este exprimat prin raportarea la o unitate de măsură identificată (tarif/preţ per metru liniar, tarif/preţ per metru pătrat ori tarif/preţ per bucată), ci prin stabilirea unei sume globale, care se datorează cu o anumită periodicitate.

4 Se va completa cu suprafaţa imobilului (mp) asupra căreia se exercită efectiv dreptul de acces (aceasta poate fi egală sau mai mică cu suprafaţa totală a imobilului). Rubrica se va completa doar în situaţia în care preţul/tariful este stabilit în mod global şi dacă această informaţie reiese din contract/hotărârea judecătorească

5 Se va completa în situaţia în care tariful/preţul nu este stabilit în lei (RON), euro (EUR) sau dolar american (USD). Se va menţiona în format text moneda corespunzătoare în care este exprimat tariful/preţul.

6 Se va completa în situaţia în care prin contract/hotărârea judecătorească se stabilesc condiţii speciale cu privire la tarif/preţ, ca de exemplu reduceri, preţuri/tarife variabile, facilităţi de plată etc. În secţiunea „Detaliere condiţii speciale” se vor detalia, prin completare în format text, care sunt condiţiile speciale stabilite pentru plata tarifului/preţului.

7 Se va opta pentru una sau mai multe categorii, în funcţie de elementele de reţea/elementele de infrastructură care au fost instalate ca urmare a exercitării dreptului de acces.

8 Se vor completa informaţiile necesare identificării imobilului, în raport cu categoriile de drumuri care fac obiectul contractului încheiat/hotărârii judecătoreşti şi cu entitatea care administrează respectivul drum, după cum urmează:

a) pentru drumurile judeţene se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”. „Drumuri judeţene”, „identificare drumuri judeţene”;

b) pentru sectoarele de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor şi sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, administrate la nivelul consiliilor locale, se vor completa câmpurile: „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”. „Drumuri la nivel de localitate”, „Identificare sector drum naţional” şi/sau „Identificare sector drum judeţean”;

c) pentru drumurile comunale se vor completa câmpurile Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Oraş/Comună/SIRUTA”, „Drumuri comunale”, «Identificare drumuri comunale”;

d) pentru drumurile private se vor completa câmpurile Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”. „Localitate/Sector/SIRUTA”, „Identificare drumuri private”.

Sectoarele de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor, respectiv sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane vor fi raportate la această categorie chiar dacă servesc ca străzi în localităţile pe care le traversează. Prin excepţie, în situaţia în care sectoarele de drumuri respective sunt menţionate în contractul de acces/hotărârea judecătorească ca fiind străzi în localităţile respective, neputând exista posibilitatea identificării lor ca sectoare de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor, respectiv ca sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, acestea vor fi raportate la categoria .Străzi”.

9 Se va opta pentru varianta „Toate” dacă contractul încheiat/hotărârea judecătorească se referă la toate drumurile judeţene de pe raza judeţului, administrate la nivelul consiliului judeţean respectiv, sau pentru varianta „Unele drumuri” dacă contractul încheiat/hotărârea judecătorească se referă la un drum sau la un grup de drumuri. În acest ultim caz se va completa câmpul „Identificare drumuri judeţene”, menţionându-se, în format text, denumirea drumului/drumurilor care fac obiectul contractului încheiat/hotărârii judecătoreşti.

10 Se va opta pentru varianta „Toate” dacă contractul încheiat/hotărârea judecătorească se referă la toate sectoarele de drumuri naţionale situata în intravilanul municipiilor şi/sau la toate sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, administrate la nivelul consiliului local respectiv, sau pentru varianta „Unele drumuri” dacă contractul încheiat/hotărârea judecătorească se referă la un drum sau la un grup de drumuri. În acest ultim caz se vor completa, după caz, câmpurile „Identificare sector drum naţional” şi/sau „Identificare sector drum judeţean”, menţionându-se, în format text, denumirea drumului/drumurilor respective ce fac obiectul contractului/hotărârii judecătoreşti.

11 Se va opta pentru varianta „Toate” dacă contractul încheiat/hotărârea judecătorească se referă la toate drumurile comunale administrate la nivelul consiliului local respectiv sau pentru varianta „Unele drumuri” dacă contractul încheiat/hotărârea judecătorească se referă la un drum sau la un grup de drumuri, în acest ultim caz se va completa câmpul „Identificare drumuri comunale”, menţionându-se, în format text, denumirea drumului/drumurilor respective ce fac obiectul contractului/hotărârii judecătoreşti.

12 Se va completa în format text denumirea drumului sau drumurilor private care fac obiectul dreptului de acces.

13 Se va completa cu lungimea, exprimată în kilometri şi/sau kilometri + metri, a segmentului de drum pe care se exercită efectiv dreptul de acces (care poate fi egală sau mai mică cu lungimea totală a drumului). Rubrica se va completa doar în situaţia în care preţul/tariful este stabilit în mod global şi dacă această informaţie reiese din contract/hotărârea judecătorească.

14 Se va opta, după caz, pentru varianta „Toate” dacă contractul/hotărârea judecătorească se refera la toate străzile dintr-o localitate sau pentru varianta „Unele străzi” dacă contractul/hotărârea judecătorească se referă la o stradă sau la un grup de străzi, în acest ultim caz se va menţiona, în format text, numele străzii/străzilor la rubrica „Identificare străzi”.

15 Se va indica, prin completarea în format text a câmpului, numărul administrativ de pe strada respectivă până unde se exercită efectiv dreptul de acces sau, după caz, se va indica o succesiune de numere sau un interval de numere ori se va completa sintagma „Toate” în situaţia în care dreptul de acces se exercită pe întreaga stradă

Rubrica se va completa doar în situaţia în care informaţiile aferente acestui câmp reies din contract/hotărârea judecătorească care ţine loc de contract.

16 În funcţie de amplasamentul stâlpului/reţelei de stâlpi se vor completa în mod corespunzător următoarele categorii de rubrici:

a) dacă stâlpul/stâlpii este/sunt amplasat/amplasaţi pe drumuri administrate la nivel judeţean, se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Drumuri judeţene”, „Identificare drumuri judeţene”;

b) dacă stâlpul/stâlpii este/sunt amplasat/amplasaţi pe sectoare de drumuri naţionale şi/sau pe sectoare de drumuri judeţene, administrate la nivel local, se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”, „Drumuri la nivel de localitate”, „Identificare sector drum naţional” şi/sau „Identificare sector drum judeţean”;

c) dacă stâlpul/stâlpii este/sunt amplasat/amplasaţi pe dramuri comunale se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Oraş/Comună/SIRUTA”, „Drumuri comunale”, „Identificare dramuri comunale”;

d) dacă stâlpul/stâlpii este/sunt amplasat/amplasaţi pe un dram privat, se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”, „Identificare dramuri private”;

e) dacă stâlpii sunt amplasaţi pe străzile dintr-o anumită localitate, se vor completa câmpurile Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”, iar câmpurile „Stradă”, „Identificare străzi „Număr administrativ”, „Tarla”, „Parcelă”, „Lot” se vor completa în raport cu amplasamentul stâlpului/reţelei de stâlpi şi cu modalitatea de identificare a acestuia în contractul încheiat. La câmpul „Stradă” se va opta pentru varianta „Toate” dacă stâlpii sunt amplasaţi pe toate străzile dintr-o localitate sau pentru varianta „Unele străzi dacă sunt amplasaţi pe o stradă sau pe un grup de străzi. În acest ultim caz, se va menţiona, în format text, numele străzii/străzilor la rubrica „Identificare străzi”.

Stâlpul sau reţelele de stâlpi amplasate pe sectoarele de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor, respectiv pe sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane vor fi raportate conform indicaţiilor de la lit. b), chiar dacă servesc ca străzi 1h localităţile pe care le traversează. Prin excepţie, în situaţia în care sectoarele de drumuri respective sunt menţionate în contractul de acces/hotărârea judecătorească ca fiind străzi în localităţile respective, neputând exista posibilitatea identificării lor ca sectoare de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor, respectiv ca sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, informaţiile de identificare a stâlpului ori reţelei de stâlpi vor fi raportate conform indicaţiilor de la lit. e).

Câmpul .Număr bucăţi se va completa pentru toate variantele de identificare de mai sus.

Atenţie: Nu vor face obiectul raportării contractele încheiate cu operatorii de reţea [astfel cum sunt definiţi conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 159/2016] pentru acces la reţeaua acestora.

17 Se va completa cu numărul de stâlpi/piloni/turnuri care fac obiectul contractului încheiat/hotărârii judecătoreşti şi doar în situaţia în care această informaţie reiese din contractul încheiat/hotărârea judecătorească.

18 În funcţie de amplasamentul imobilului şi de modalitatea în care acesta este identificat în contract/hotărârea judecătorească, se vor completa în mod corespunzător următoarele variante de identificare a acestuia:

a) „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, .Denumire drum”, .La km + m”;

b) „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”,,Localitatea/Sector/SI RUTA”, .Denumire stradă, .Număr administrativ”;

c) Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”,.Localitatea/Sector/SIRUTA”, .Tarla”, „Parcelă”, .Lot”.

Câmpurile „Număr bucăţi”, .înălţime turn/pilon” şi „înălţimea la care este instalată antena/antenele” se vor completa pentru toate variantele de localizare a imobilului de mai sus.

Atenţie: Nu vor face obiectul raportării contractele încheiate cu operatorii de reţea [astfel cum sunt definiţi conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 159/2016] pentru acces la reţeaua acestora.

19 Se va completa doar în situaţia în care informaţiile privind înălţimea turnului/pilonului şi înălţimea la care este instalată antena/antenele reies din contractul încheiat/hotărârea judecătorească.

20 În funcţie de amplasarea canalizaţiei, se vor completa în mod corespunzător următoarele variante de identificare a imobilului:

a) dacă canalizaţia este amplasată pe drumuri administrate la nivel judeţean, se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Drumuri judeţene”, „Identificare drumuri judeţene”;

b) dacă canalizaţia este amplasată pe sectoare de drumuri naţionale şi/sau pe sectoare de drumuri judeţene, administrate la nivel local, se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”, „Drumuri la nivel de localitate”. „Identificare sector drum naţional” şi/sau „Identificare sector drum judeţean”;

c) dacă canalizaţia este amplasată pe drumuri comunale se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA, „Oraş/Comună/SIRUTA”, „Drumuri comunale”, „Identificare drumuri comunale”;

d) dacă canalizaţia este amplasată pe un drum privat, se vor completa câmpurile Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”, „Identificare drumuri private ;

e) dacă canalizaţia este amplasată pe străzile dintr-o anumită localitate, se vor completa câmpurile „Judeţ/Bucureşti/SIRUTA”, „Localitate/Sector/SIRUTA”, iar câmpurile „Stradă”, „Identificare străzi”, „Număr administrativ”, „Tarla”, „Parcelă”. „Lot” se vor completa în raport cu amplasarea canalizaţiei şi cu modalitatea de identificare a acesteia în contractul încheiat. La câmpul „Stradă” se va opta pentru varianta „Toate” dacă canalizaţia este amplasată pe toate străzile dintr-o localitate sau pentru varianta „Unele străzi” dacă este amplasată pe o stradă sau pe un grup de străzi. În acest ultim caz, se va menţiona. În format text, numele străzii/străzilor la rubrica „Identificare străzi”.

Canalizaţia amplasată pe sectoarele de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor, respectiv pe sectoarele de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane va fi raportată conform indicaţiilor de la lit. b), chiar dacă servesc ca străzi în localităţile pe care le traversează. Prin excepţie, în situaţia în care sectoarele de drumuri respective sunt menţionate în contractul de acces/hotărârea judecătorească ca fiind străzi în localităţile respective, neputând exista posibilitatea identificării lor ca sectoare de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor, respectiv ca sectoare de drumuri judeţene situate în intravilanul localităţilor urbane, informaţiile de identificare a canalizaţiei vor fi raportate conform indicaţiilor de la lit. e).

Atenţie: Nu vor face obiectul raportării contractele încheiate cu operatorii de reţea [astfel cum sunt definiţi conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 159/2016] pentru acces la reţeaua acestora.

21 Se va completa cu dimensiunea canalizaţiei (în metri liniari şi/sau în metri pătraţi) asupra căreia se exercită efectiv dreptul de acces (care poate fi egală sau mai mică ou lungimea totală/suprafaţa totală a canalizaţiei existente); rubrica se va completa doar în situaţia în care preţul este stabilit în mod global şi dacă această informaţie reiese din contractul încheiat/hotărârea judecătorească.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

 

Având în vedere prevederile art. 77 alin. (1), art. 150, 289, 320 şi art. 333 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 33 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1c) şi 1 d) la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 21 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2*, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 13 martie 2018.

Nr. 1.


* Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1c) /a Ordinul nr. 22/2011)

 

lei echivalent/Euro/lei

 

 

REPARTIZAREA PE SCADENTE

a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de primit  aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare

şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere

Denumirea instituţiei de credit:

Data raportării:

 

Angajamente în afara bilanţului primite

Cod

poz.

VALORI CONTABILE

Coeficient de ajustare*

VALORI AJUSTATE

D 1 lună

1 lună < D

3 luni

3 luni < D

6 luni

6 luni < D 12 luni

12 lini < D

D 1 lună

1 lună < D 3 luni

3 luni < D 6 luni

6 luni < D 12 luni

12 luni < D

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANGAJAMENTE DE CREDITARE

C1

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la instituţii de credit

C2

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

Angajamente primite de la clientelă

C3

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

GARANŢII FINANCIARE

04

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Garanţii financiare primite de la instituţii de credit

C5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB

LA VEDERE

C6

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE

C7

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

C8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANTELOR FINANCIARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

C9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

C10

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 


* Coeficienţii de ajustare aferenţi rd. C5, C9, şi C8 vor fi completaţi conform prevederilor art. 19 şi art. 20.1, respectiv an. 29.3

 

Persoană de contact

Persoană autorizată

.......................................

.......................................

........................

........................

(nume, prenume, telefon)

(nume, prenume, semnătură)

 

Conţinutul poziţiilor din situaţia „Repartizarea pe scadenţe a angajamentelor primite, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de primit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a activelor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare şi a garanţiilor financiare date în elemente bilanţiere”

 

ANGAJAMENTE DE CREDITARE

C1

rd. C2 + rd. C3

Angajamente primite de la instituţii de credit

C2

902

Angajamente primite de la clientelă

C3

904

GARANŢII FINANCIARE

C4

rd. C5

Garanţii financiare primite de la instituţii de credit

C5

912

SUME I)E PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

C6

9311 + 9312

SUME DE PRIMIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN. CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DL VALUTE

C7

95131 +95133 +95135 + 95141 +95143 +95145 +95231 +95233 + 95235 + 95241 +95243 +95245 + 95331 + 95333 + 95335 + 95341 + 95343 + 95345

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE DATE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

C8

Sume înregistrate potrivii art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit

ACTIVE CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA GARANŢIILOR FIN ANUARE DATE IN ELEMENTE BILANŢIERE

C9

Sume înregistrate potrivit art. 29 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit

TOTAL

C10

rd. C1 + rd. C4 + rd. C6 + rd.C7 + rd. C8 + rd. C9

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1d) la Ordinul nr. 22/2011)

 

lei echivalent/Euro/lei

 

REPARTIZAREA PE SCADENTE

a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum ţi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere

 

Denumirea instituţiei de credit:

Data raportării:

 

Angajamente în afara bilanţului date

Cod

poz.

VALORI CONTABILE

Coeficient de ajustare*

VALORI AJUSTATE

D 1 lună

1 lună < D

3 luni

3 luni < D

6 luni

6 luni < D 12 luni

12 lini < D

D 1 lună

1 lună < D 3 luni

3 luni < D 6 luni

6 luni < D 12 luni

12 luni < D

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ANGAJAMENTE DE CREDITARE

Dl

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Angajamente acordate clienţilor financiari

D2

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

Angajamente acordate clienţilor retail

D3

 

 

 

 

 

100%/5%

 

 

 

 

 

Angajamente acordate clienţilor, alţii decât clienţii financiari şi clienţii retail

D4

 

 

 

 

 

100%/10%

 

 

 

 

 

GARANŢII FINANCIARE

D5

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

Garanţii financiare date instituţiilor de credit

D6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanţii financiare date pentru clientelă

D7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

D8

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

SUME DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN, CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE

D9

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

D10

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

TOTAL

D11

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 


* Coeficienţii de ajustare aferenţi rd. D6 ţi D 7 vor fi completaţi conform prevederilor ari. 28 ţi art. 29.1

Coeficienţii de ajutare aferenţi rd. d3 ţi D4 vor fi completaţi, după caz, conform prevederilor 29.1 lit. a) sau conform prevederilor art. 29.2 lit. b), respectiv c)

 

Persoană de contact

Persoană autorizată

.......................................

.......................................

........................

........................

(nume, prenume, telefon)

(nume, prenume, semnătură)

 

Conţinutul poziţiilor din situaţia „Repartizarea pe scadenţe a angajamentelor date, evidenţiate în afara bilanţului, şi a sumelor de plătit aferente unor operaţiuni cu instrumente derivate, precum şi a datoriilor ce ar rezulta din transformarea angajamentelor de creditare primite în elemente bilanţiere

 

ANGAJAMENTE DE CREDITARE

Dl

rd. D2 + rd. D3 - D4

Angajamente acordate clienţilor financiari

D2

901 + ex. 903

Angajamente acordate clienţilor retail

D3

ex. 903

Angajamente acordate clienţilor, alţii decât clienţii financiari şi clienţii retail

D4

ex. 903

GARANŢII FINANCIARE

D5

rd. D6 + rd. D7

Garanţii financiare date instituţiilor de credit

D6

911

Garanţii financiare dale pentru clientelă

D7

913

SUME. DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR DE SCHIMB LA VEDERE

D8

9313 + 9314

SUME. DE PLĂTIT AFERENTE OPERAŢIUNILOR FERME DE SCHIMB LA TERMEN. CONTRACTELOR SWAP DE TREZORERIE SI CONTRACTELOR SWAP FINANCIAR DE VALUTE

D9

95132 + 95134 + 95136 + 95142 + 95144 + 95146 + 95232 + 95234 + 95236 + 95242 + 95244 + 95246 + 95332 + 95334 + 95336 + 95342 - 95344 + 95346

DATORII CE AR REZULTA DIN TRANSFORMAREA ANGAJAMENTELOR DE CREDITARE PRIMITE ÎN ELEMENTE BILANŢIERE

D10

Sume înregistrate potrivit art. 20 alin. 3 din Regulamentul privind lichiditatea instituţiilor de credit

TOTAL:

D11

rd. Dl + rd. D5+ rd. D8 + rd. D9 + rd. D10

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.