MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 253/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 253         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

113. - Hotărâre privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

117. - Hotărâre pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

124. - Decizie privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

125. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

126. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

344. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon” Focşani

 

383. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru modificarea şi completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

32. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

 

33. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector unic pentru artişti interpreţi şi executanţi al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 10 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş, cu sediul în comuna Ghioroc, satul Ghioroc nr. 1, judeţul Arad, instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, denumită în continuare Staţiunea.

Art. 2. - (1) Patrimoniul Staţiunii este constituit din bunuri aparţinând domeniului public şi privat al statului, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, precum şi din bunuri proprii, datorii şi alte active, conform situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Staţiunea are înregistrată la nr. MFP 116743 suprafaţa de teren de 572,82 ha aparţinând domeniului public al statului, din care se scade suprafaţa de teren de 2,8858 ha predată în baza Sentinţei civile nr. 763/14,12.2004 emisă de Tribunalul Arad, rezultând suprafaţa de teren aparţinând domeniului public al statului de 569,9342 ha, care cuprinde:

a) 338,3489 ha, indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.22 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă suprafaţa de 0,0015 ha, ca urmare a corectării unei erori de calcul survenite la întocmirea anexei nr. 3.22 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, rezultând suprafaţa totală de 338,3504 ha;

b) 231,5838 ha, retrocedate potrivit hotărârilor Comisiei Judeţene Arad nr. 613/05.07.2006, nr. 50/29.01.2007, nr. 458/24.05.2006 şi nr. 871/20.09.2006, proceselor-verbale de delimitare şi protocoalelor de predare-preluare aferente, la comisiile locale, în baza legilor fondului funciar, suprafaţă care rămâne în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se actualizează după soluţionarea definitivă a litigiilor ce fac obiectul dosarelor nr. 654/250/2017, nr. 629/246/2017 şi nr. 630/246/2017 aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Art. 3. - (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul viticulturii şi vinificaţiei şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:

a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa - 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa - 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119* - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 121 - Cultivarea strugurilor; clasa 0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 -

Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţii pentru recoltare; clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0163 - Activităţi după recoltare; clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;

b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;

c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 - Fabricarea băuturilor; clasa 1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice; clasa 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare; clasa 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice;

d) diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 - Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract; clasa 2562 - Operaţiuni de mecanică generală;

e) diviziunea 33 - Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor; grupa 331 - Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor; clasa 3312 - Repararea maşinilor; clasa 3317 - Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport, neclasificate altundeva „n.c.a.”; clasa 3319 - Repararea altor echipamente; grupa 332 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale; clasa 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale;

f) diviziunea 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apa caldă şi aer condiţionat; grupa 353 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat; clasa 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat;

g) diviziunea 36 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; grupa 360 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei; clasa 3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

h) diviziunea 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; grupa 370 - Colectarea şi epurarea apelor uzate; clasa 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;

i) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata; clasa 4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole; clasa 4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor;

j) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 472 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete în magazine specializate; clasa 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; clasa 4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; clasa 4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; grupa 478 - Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; grupa 479 - Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; clasa 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;

k) diviziunea 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte; grupa 494 - Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare; clasa 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

l) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări; clasa 5210 - Depozitări; grupa 522 - Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 - Manipulări;

m) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 552 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; clasa 5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată; grupa 559 - Alte servicii de cazare; clasa 5590 - Alte servicii de cazare;

n) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 - Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.;

o) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 - Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;

p) diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;

q) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631- Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;

r) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 - Cumpărarea şi vânzarea de grupuri imobiliare proprii; clasa 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 - închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

s) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 - Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;

ş) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 - Activităţi de testări şi analize tehnice; clasa 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;

t) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;

ţ) diviziunea 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei; grupa 732- Activităţi de studierea pieţei şi de sondare a opiniei publice; clasa 7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice;

u) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 749 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.; clasa 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;

v) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 - Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;

w) diviziunea 85 - învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.; grupa 856 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ; clasa 8560 - Activităţi de servicii-suport pentru învăţământ;

x) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 - Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale; clasa 9411 - Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412- Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 942 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; clasa 9420 - Activităţi ale sindicatelor salariaţilor; grupa 949 - Alte activităţi asociative; clasa 9499 - Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.

(2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Finanţarea Staţiunii se realizează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru proiecte de interes naţional strategic de lungă durată şi pentru conservarea şi valorificarea resurselor genetice vegetale şi animale, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - (1) Staţiunea organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit planului de conturi pentru instituţii publice.

(2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii şi se depun la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Personalul Staţiunii reorganizate se preia de noua unitate fără concurs.

(2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

(3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

(4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. - Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este de 48.

Art. 10. - (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

(2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă prin decizie â preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, în calitate de ordonator secundar de credite, la propunerea prezidiului acesteia.

(3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 11. - (1) Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.

(2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Staţiune.

Art. 12. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, la propunerea consiliului de administraţie.

(2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 13. - (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de:

a) consiliul de administraţie format din 5 membri;

b) director.

(2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul unităţii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul unităţii.

(3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

(4) Pentru activitatea desfăşurată în calitate de membru al consiliului de administraţie, acesta poate beneficia de o indemnizaţie lunară stabilită de preşedintele Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unităţii, în funcţie de resursele financiare disponibile, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare

(5) Conducerea executivă a staţiunii este asigurată de director, numit prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, pentru un mandat de 4 ani, conform rezultatelor concursului organizat în condiţiile legii, mandat care poate fi reînnoit o singură dată pentru o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(6) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management, încheiat cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, care constituie anexă la contractul individual de muncă.

(7) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la staţiune, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Atribuţiile conducerii se stabilesc în regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

Art. 14. - Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de consiliul de administraţie al staţiunii, în condiţiile legii.

Art. 15. - Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

Art. 16. - Se aprobă trecerea bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Staţiunii, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării potrivit prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 17. - Bunul imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 poate fi închiriat, prin licitaţie publică, în condiţiile prevăzute de lege. Sumele rezultate din închirierea bunului se colectează de staţiune într-un cont de disponibil, din care aceasta virează, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, o cotă de 50% ca venit la bugetul de stat şi o cotă de 50% ca venit la bugetul propriu al Staţiunii.

Art. 18. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) diminuarea cu 2,8858 ha a suprafeţei de teren de 572,82 ha din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, înregistrat la nr. M.F. 116743, ca urmare a aplicării prevederilor Sentinţei civile nr. 763/14.12.2004, emisă de Tribunalul Arad;

b) actualizarea valorilor de inventar şi a descrierii tehnice ale bunurilor din domeniul public al statului, după caz, potrivit anexei nr. 1;

c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea valorificării şi casării, după caz, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001.

Art. 19. - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2, după caz, nu cuprind numărul cărţii funciare pentru imobile.

Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul cercetării şi inovării,

Nicolae Burnete

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 113.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Bunurile din domeniul public şi privat al statului aflate în patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş - C.U.1.3026722

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată (lei)

116513

8.28.12

Dormitor comun

Cărămidă, 430 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

108.591

116520

8.28.12

Dormitor comun

Cărămidă, 315 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

193.604

116534

8.28.08

Magazie + garaj

Cărămidă, 37 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

2.949

116559

8.29.08

Clădire adm.

Construcţie cărămidă, 140 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

18.584

116579

8.28.10

Complex de altoit şi forţat

Suprafaţă - 2.547 mp, CF 300011-C5

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

1.574.166

116666

8.28.10

Microfermă

Cărămidă, grajd 373 mp, şopron fanar, 263 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

282.116

116670

8.28.12

Cămin nefamilişti

S = 277 mp, P + 2, CF 300011-C6

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

193.572

116671

8.28.10

Depozit pesticide

Cărămidă, 58 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Şilindia

221.405

116674

8.28.10

Depoz. îng. chimice

Cărămidă, 43 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Şilindia

33.892

116694

8.28.13

Clădire centrală termică

Cărămidă, 1 nivel, 753 mp, CF 300011-C4

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

44.330

116697

8.28.10

Pivniţă vin, vinotecă

Subsol, cărămidă, piatră, 173 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

2.186

116701

8.28.10

Clădire complex vinicol

P + 3, cisterne inox, CF 300011-C3

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

738.825

116706

8.28.10

Clădire muzeu

Cărămidă, 3 nivele, 215 mp - clădiri, CF 300808, top 2175/1

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

314.715

116734

8.29.08

Clădire S.C.D.V.V.

Suprafaţă - 956 mp, P + 3, CF 300011-C2

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

524.566

116738

8.28.12

Cămin nefamilişti

Cărămida, 2 nivele, 278 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Şilindia

132.962

116743

8.05.03

Total suprafaţă

569,9342 ha

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

6.357.301

 

 

TOTAL

 

 

10.727.064

 

2. Bunurile din domeniul privat al statului

 

Grupa

Denumirea

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridică

1

Construcţii

24.279

În administrare

 

TOTAL

24.279

 

 

2.1. Bunurile din domeniul privat al statului - grupa 1

 

Nr. crt.

Nr. inventar P4000

Denumirea bunului

Descriere tehnică

Adresă

Anul dobândirii

Valoarea contabilă netă la 31.12.2016 lei

1.

INVPPS - 248274475 - 2017

Clădire administrativă

Suprafaţă desfăşurată = 245 mp;

Suprafaţă utilă = 200 mp

Ţara: România;

judeţul Arad, comuna Ghioroc, satul Cuvin, nr. 60

1957

526

2.

INVPPS - 242827477 - 2017

Magazie centrală

Suprafaţă desfăşurată = 200 mp;

Suprafaţă utilă = 160 mp

Ţara: România;

judeţul Arad, comuna Ghioroc

1964

0

3.

INVPPS - 24827479 - 2017

Depozit carburanţi

Suprafaţă desfăşurată = 200 mp;

Suprafaţă utilă = 160 mp

Ţara: România;

judeţul Arad, comuna Ghioroc

1992

117

4.

INVPPS - 24827481 -2017

Magazie cărămidă

Suprafaţă desfăşurată = 80 mp;

Suprafaţă utilă = 65 mp

Ţara: România;

judeţul Arad, comuna Ghioroc, satul Miniş

1963

0

 

 

TOTAL

 

 

 

643

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Bunurile imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş - C.U.I. 3026722, care trec în domeniul privat al statului şi în administrarea staţiunii, în vederea scoaterii din funcţiune, casării/valorificării, în condiţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

116564

8.29.08

Grup sanitar

Cărămidă, 22 mp

Ţara; România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

1.385

116658

8.28.13

Gheretă portar

Cărămidă, 20 mp

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

2.290

116714

8.28.10

Sere înmulţitor cu casa de vegetaţie

536 mp, 12 mp - scări

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

45.601

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş - C.U.1.3026722, care poate fi închiriat, în condiţiile legii

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

116579

8.28.10

Complex altoit şi forţat

Suprafaţă - 2.547 mp, CF 300011-C5

Ţara: România; judeţul Arad, comuna Ghioroc

1.574.166

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. I alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiilor Ministerului Justiţiei la organisme internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 332/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018, în limita echivalentului în lei al sumei de 18.801,36 euro.

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plăţii.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei aprobat pentru anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 117.

 

DECIZII ALE  PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Alexandru-Valentin Tachianu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 124.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

Având în vedere Adresa Ministerului pentru Românii de Pretutindeni nr. A/1.286 din 8 martie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/5.182/AIL din 21 martie 2018,

ta temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11)din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 125.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

Având în vedere propunerea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni formulată prin Adresa nr. A/1.286 din 8 martie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/5.182/AIL din 21 martie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 16.837/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni de către doamna Elena Ilie,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Elena Ilie exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar generai adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 21 martie 2018.

Nr. 126.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon” Focşani

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. SP 2.116 din 14.03.2018;

- Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon” Focşani nr. 22.828/2017,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 14 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon” Focşani, conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Judeţean de Urgenţ㠄Sf. Pantelimon” Focşani vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 19 martie 2018.

Nr. 344.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

pentru modificarea şi completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/20

 

Luând în considerare dispoziţiile art. 133 alin, (4) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executa pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administra Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Minister Justiţiei, cu completările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesară exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 17 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La litera A „Consideraţii preliminare”, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Obiectul prezentei proceduri îl constituie selecţia operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, prin publicarea unui anunţ în ziare de largă răspândire naţională, precum şi postarea pe site-ul propriu al fiecărei unităţi penitenciare.”

2. La litera A „Consideraţii preliminare”, litera e) a ultimului paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) gestionarea simplă şi eficientă a convorbirilor telefonice efectuate de deţinuţi.”

3. La litera B „Condiţii generale ale închirierii”, după ultimul paragraf se introduce un paragraf nou, cu următorul cuprins:

„Suprafaţa necesară instalării sistemului de telefonie se calculează de către fiecare ofertant pornind de la numărul concret de posturi telefonice comunicat de locul de deţinere şi nu poate fi modificată pe toată durata contractului, cu excepţia cazurilor de relocare, desfiinţarea unor spaţii sau instalarea unor noi posturi telefonice.”

4. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, punctul 1 „Cerinţe generale”, subpunctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1.2. În cazul precizat anterior, furnizorul trebuie să asigure o bună securitate a accesului la reţeaua informatică a locului de deţinere prin instalarea unor echipamente/software de filtrare a traficului între cele două reţele, respectiv cea a serverului de telefonie şi cea a unităţii, dar şi filtrarea comunicării cu conexiunea la internet, care să permită doar traficul informaţiilor strict necesare funcţionării sistemului;”.

5. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, punctul 1 „Cerinţe generale”, subpunctul 1.4 se abrogă.

6. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, punctul 2 „Cerinţe tehnice”, litera e) se abrogă.

7. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, punctul 2 „Cerinţe tehnice”, litera f) se abrogă.

8. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, punctul 2 „Cerinţe tehnice”, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) sistemul trebuie să permită:

(i) o uşoară gestiune;

(ii) preluarea din sistemul informatic al Socului de deţinere a listei numerelor de telefon solicitate de deţinuţi;

(iii) introducerea, ştergerea, activarea-dezactivarea numerelor de telefon asociate unui cod unic de identificare activ;

(iv) emiterea, la cerere, de rapoarte detaliate, individuale pentru fiecare cod unic de identificare activ în sistemul informatic al locului de deţinere;

(v) posibilitatea introducerii unor restricţii, la solicitarea locului de deţinere.

Sistemul trebuie să asigure condiţiile necesare astfel încât fiecare deţinut să aibă acces la un număr prestabilit, configurabil, de numere de telefon alese de acesta, care pot fi înlocuite la o anumită perioadă printr-o cerere aprobată de conducerea unităţii.

În acelaşi timp, sistemul informatic al Socului de deţinere trebuie să asigure faptul că mijlocul de identificare este unic, strict individual şi netransmisibil, precum şi condiţiile necesare astfel încât un deţinut să poată efectua zilnic un număr maxim prestabilit, configurabil, de convorbiri telefonice a căror durată maximă să fie prestabilită, configurabilă.

Îndeplinirea acestor cerinţe se realizează prin asigurarea de către operatorul de telefonie a logisticii necesare emiterii de către locul de deţinere a cârdurilor individuale unice pentru fiecare deţinut.”

9. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, punctul 2 „Cerinţe tehnice”, litera j) se abrogă.

10. La litera C „Documentaţia de atribuire”, al doilea paragraf, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

„4. Cerinţe de tarifare

Operatorul de telefonie ofertează tarifele de telefonie fără a depăşi media tarifelor de telefonie la cartelele PrePay pe tipuri de reţele de telefonie, practicate de operatorii naţionali de telefonie la momentul întocmirii documentaţiei de atribuire.

Media tarifelor de telefonie la cartelele PrePay pe tipuri de reţele de telefonie se calculează de către unitatea penitenciară şi se comunică ofertanţilor prin documentaţia de atribuire.”

11. La litera E „Anularea procedurii”, primul paragraf, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului.”

12. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul II „Obiectul contractului” subpunctul 11.1. „Descriere”, subpunctul 11.1.1 „Denumire” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„II. 1.1 Denumire

Contract având ca obiect:

Implementarea unui sistem de telefonie în scopul exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, în condiţiile stabilite de prezenta decizie”

13. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul II „Obiectul contractului”, subpunctul 11.1 „Descriere”, subpunctul 11.1.4 „Durata contractului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11.1.4. Durata contractului - Contractul se va încheia pentru o perioadă de 2 ani de la data semnării, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional până la instalarea şi darea în

exploatare, de către operatorul economic câştigător al următoarei proceduri de licitaţie publică, a sistemului de efectuare a convorbirilor telefonice de către deţinuţi,”

14. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul IV „Documente de calificare”, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentarea tuturor documentelor de calificare solicitate este obligatorie la depunerea ofertei, cu excepţia anexei nr. 5 la prezenta documentaţie - Angajament de confidenţialitate, care se prezintă la încheierea contractului cu operatorul de telefonie desemnat câştigător. Lipsa unui document duce la excluderea din procedura de licitaţie.”

15. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul IV „Documente de calificare”, subpunctul IV.1 „Situaţia personală a candidatului/ofertantului”, subpunctul 8 „Certificat de înregistrare ca operator de date personale” se abrogă.

16. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul IV „Documente de calificare”, subpunctul IV.2 „Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)”, cerinţa „Certificat constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Solicitat 

Certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, emis cu maximum 30 de zile înainte de data licitaţiei”.

17. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul IV „Documente de calificare”, subpunctul IV.5 „Tariful în lei/minut/apel telefonic cu TVA inclus” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Reţea fixă ........................

Reţea mobilă .....................

Tariful pentru chirie şi tarifele pentru telefonie ofertate se depun în plic sigilat, odată cu documentele de calificare, şi nu se modifică pe toată durata derulării contractului, cu excepţia apariţiei unor modificări legislative care afectează tarifele ofertate.

Fiecare unitate penitenciară stabileşte în anexa nr. 2 la prezenta documentaţie, prezentată în original, tipurile de reţea, mobilă sau fixă, pe care ofertanţii le completează cu propunerea tarifelor (lei/minut/apel cu TVA inclus) pe care le ofertează.”

18. La anexa „Documentaţia da atribuire”, punctul V „Desfăşurare procedură”, subpunctul V.1 „Taxa de participare” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Taxa de participare

Cuantumul taxei de participare este fix, respectiv 500 lei.

Forma de constituire a taxei de participare:

- virament în contul autorităţii organizatoare;

- depunere în numerar în casieria unităţii.

Taxa de participare, indiferent de forma de constituire, trebuie să fie prezentată cel mai târziu până la ora de începere a procedurii de licitaţie publică.

Taxa de participare depusă de câştigătorul licitaţiei i se restituie acestuia după încheierea contractului, iar celorlalţi participanţi li se restituie după adjudecare.

În cazul în care oferta este retrasă după deschiderea plicurilor şi înainte de adjudecarea licitaţiei, ofertantul pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca taxă de participare.

De asemenea, în situaţia în care, după adjudecarea licitaţiei, ofertantul câştigător refuză semnarea contractului, acesta pierde dreptul de recuperare a sumei depuse ca taxă de participare.”

19. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul V „Desfăşurare procedură”, subpunctul V.3 „Deschiderea plicurilor cu documentele depuse” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Deschiderea plicurilor cu documentele depuse în data de ........................ ora ........................, la sediul autorităţii organizatoare

După deschiderea plicurilor ofertanţilor şi vizualizarea documentelor de calificare prezentate, comisia de licitaţie stabileşte ofertanţii care îndeplinesc condiţiile de participare.

Modul de desfăşurare a procedurii va fi consemnat într-un proces-verbal întocmit de comisia de licitaţie, document care va fi pus la dispoziţia participanţilor.

Criteriul de atribuire al procedurii de licitaţie este «oferta cea mai avantajoasă din punctul de vedere al chiriei şi al tarifelor pentru telefonie», utilizându-se următoarea formulă:

Punctaj final = 20 x V chirie oferta_/V max. chirie + 80 x V tarife telefonie oferta A/ tarife telefonie min.

Punctajul final poate avea maximum 100 de puncte.

V chirie oferta_ = valoarea în lei a chiriei ofertate, reprezentând preţul ofertat pe mp înmulţit cu suprafaţa închiriată;

V max. chirie = oferta cu cea mai mare valoare a chiriei/mp, respectiv valoarea totală în lei a chiriei ofertate, reprezentând preţul ofertat pe mp înmulţit cu suprafaţa închiriată;

V tarife telefonie oferta = valoarea ofertei în urma aplicării formulei de calcul, din perspectiva proporţiilor alocate tipurilor de reţea de telefonie;

V tarife telefonie min. = valoarea ofertei care a obţinut cel mai mare punctaj după aplicarea formulei de calcul, din perspectiva proporţiilor alocate celor mai uzitate tipuri de reţea de telefonie.

Modul de calcul al V tarife telefonie oferta_ = proporţia minutelor în reţea fixă România din totalul minutelor vorbite x (tarif minim ofertat reţea fixă România/tarif ofertat reţea fixă România) + proporţia minutelor în reţea mobilă România din totalul minutelor vorbite x (tarif minim ofertat reţea mobilă România/tarif ofertat reţea mobilă România) + proporţia minutelor în reţea fixă internaţională din totalul minutelor vorbite x (tarif minim ofertat în reţea fixă internaţională/tarif ofertat în reţea fixă internaţională) + proporţia minutelor în reţea mobilă internaţională din totalul minutelor vorbite x (tarif minim ofertat în reţea mobilă internaţională/tarif ofertat în reţea mobilă internaţională).

Suma proporţiilor minutelor vorbite în diferite reţele de telefonie trebuie să fie 100.

V tarife telefonie oferta, trebuie să însumeze maximum 100 de puncte, din perspectiva celor maximum 80 de puncte acordate tarifelor de telefonie în punctajul final al operatorului participant la procedură.

Fiecare unitate penitenciară stabileşte tipurile de tarife de reţea de telefonie în funcţie de tipul acesteia, mobilă sau fixă, destinaţia acesteia, România, Republica Moldova, Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, alte destinaţii internaţionale.

Fiecare unitate penitenciară stabileşte proporţia tarifelor de reţea de telefonie în algoritmul de calcul privind V tarife telefonie oferta. În funcţie de cele mai uzitate tipuri de reţea de telefonie, date obţinute din analiza ultimului an a opţiunilor rezultate din convorbirile deţinuţilor din acea unitate.

Tarifele de telefonie ofertate de către operator nu trebuie să depăşească media tarifelor de telefonie la cartelele PrePay pe tipuri de reţele de telefonie practicate de operatorii naţionali de telefonie la momentul întocmirii documentaţiei de atribuire. Nerespectarea cerinţei duce la excluderea din procedură.

În situaţia în care există deja în derulare un astfel de contract cu unitatea penitenciară, prestarea serviciilor ca urmare a prezentei proceduri se va desfăşura în paralel cu serviciile contractate anterior, potrivit clauzelor specifice fiecăruia dintre contracte.

La solicitarea operatorului de telefonie din contractul anterior, contractul poate fi reziliat, prin acordul părţilor, dar numai după operaţionalizarea sistemului de telefonie al operatorului de telefonie declarat câştigător, potrivit prezentei proceduri.

În termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării procesului-verbal de declarare a ofertei câştigătoare, participanţii la licitaţie pot formula contestaţii referitoare la organizarea şi desfăşurarea procedurii.

Directorul unităţii organizatoare va nominaliza o altă comisie, care va analiza şi soluţiona eventualele contestaţii, în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, la sediul autorităţii organizatoare.

După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor şi de soluţionare a eventualelor contestaţii se comunică în scris fiecărui ofertant calificat rezultatul procedurii.

În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatului procedurii de licitaţie publică, ofertantul declarat câştigător este invitat la sediul locatorului în vederea încheierii contractului având ca destinaţie implementarea sistemului de efectuare a convorbirilor telefonice.”

20. La anexa „Documentaţia de atribuire”, punctul V „Desfăşurare procedură”, subpunctul V.4 „Stabilirea chiriei” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„V.4 Stabilirea chiriei

Chiria care urmează a fi achitată de către operatorul de telefonie declarat câştigător este preţul ofertat în lei/mp/lună, raportat la suprafaţa închiriată.

Calculul suprafeţei închiriate se realizează luând în calcul amprenta la orizontală a echipamentelor/dispozitivelor din compunerea sistemului,”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Marian Dobrică

 

Bucureşti, 2 martie 2018.

Nr. 383.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

 

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

luând în considerare Adresa Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/1.857 din 14 martie 2018,

având în vedere Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RGII/1.893 din 15 martie 2018, luând în considerare Adresa comună a părţilor semnatare Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) şi Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/1.857 din 14 martie 2018,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, Protocolul privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 32.

 

PROTOCOL

privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

 

Subscrisele:

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul în str. C.A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, Bucureşti, tel. 037.2723.146/147/148, fax 021.318,58,13, e-mail office@credidam.ro, fax, 021.318.58.13, înfiinţat prin H.J.207/1996 pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, C.I.F. R09089320, reprezentat legal prin director general Ştefan Gheorghiu,

Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi - ARAIEX, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 19, bl, 4B, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 4 şi sediul procesual ales în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 36-40, sc. A, et. 2, ap. 8, sectorul 1, tel. 031.110.81.07, fax 031.110.77.69, e-maii.contact@asodatiaartistilor.ro, înregistrată în Registrul special al Ministerului Justiţiei, partea IA secţiunea 1 sub nr. 70/20.06.2011, în baza încheierii de şedinţă nr. 157/2011, pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, C.I.F. R028793232, reprezentat legal prin director general Cristina Todor;

Uniunea Artiştilor Interpreţi din România - UNART, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 54, sectorul 1, tel. - MO 21210 3456, MO 21 210 4567, fax MO 311 017 849, e-mail: office@unart.ro, având RO30179227, cont bancar R084BACX0000000604684001, deschis la UNICREDIT ŢIRIAC BANK, Sucursala Mihalache, reprezentată legal prin director general Florin Petre Apostol,

având în vedere dispoziţiile art. 133 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de plătitori se face de organismul de gestiune colectivă al cărui repertoriu se utilizează, părţile convin printr-un protocol organismul de gestiune colectivă ce urmează a fi desemnat colector al remuneraţiilor suplimentare,

având în vedere dispoziţiile Directivei 2011/77/UE transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 53/2015 privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în referire expresă la dispoziţiile art. 1021 din Legea nr. 8/1996,

având în vedere că remuneraţia suplimentară anuală prevăzută la art. 1021 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă un drept patrimonial al artistului interpret sau executant, fiind o remuneraţie datorată artistului interpret de producătorii de fonograme pentru fiecare an întreg imediat următor celui de-al 50-lea an de la publicarea legală a fonogramei sau, în lipsa unei astfel de publicări, celui de-al 50-lea an de la comunicarea legală a acesteia către public,

au convenit încheierea prezentului protocol, după cum urmează:

Art. 1. - (1) Remuneraţia suplimentară anuală prevăzută la art. 1021 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, va fi colectată de către Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (denumit în continuare CREDIDAM), desemnat astfel colector al acestei remuneraţii, în condiţiile prezentului protocol, şi repartizată de CREDIDAM către membrii organismelor de gestiune colectivă semnatare ale prezentului protocol, în raport cu utilizarea fonogramelor ce îndeplinesc condiţiile art. 1Q21 din lege.

(2) CREDIDAM, în calitatea sa de colector al remuneraţiei suplimentare anuale prevăzute de art. 1021 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă drepturile şi interesele artiştilor interpreţi sau executanţi, membri CREDIDAM nemembri ai niciunui organism de gestiune colectivă, membrii organismelor de gestiune colectivă din străinătate cu care CREDIDAM a încheiat acorduri bilaterale, dar şi membri ai celor două organisme de gestiune colectivă ARAIEX şi UNART.

Art. 2. - (1) în vederea determinării remuneraţiei cuvenite şi efectuării repartiţiei remuneraţiei suplimentare anuale colectate, CREDIDAM va comunica ARAIEX şi UNART, până la data de 25 a fiecărei luni următoare celei pentru care s-a făcut colectarea, fonogramele pentru care s-a achitat remuneraţia suplimentară anuală, precum şi informaţiile primite de la utilizatorul plătitor

ARAIEX şi UNART, în termen de 30 de zile, vor verifica informaţiile comunicate de CREDIDAM, vor identifica propriii titulari (acolo unde este cazul) şi vor transmite CREDIDAM rezultatul analizei, în vederea repartizării remuneraţiei suplimentare anuale conform anexei la prezentul protocol (sistemul de punctaj internaţional).

(2) Sumele colectate de CREDIDAM în calitate de colector al remuneraţiei suplimentare anuale se vor evidenţia într-un cont analitic distinct.

(3) înainte de repartizarea sumelor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare, CREDIDAM va deduce şi va reţine din acestea cheltuielile ce acoperă costurile reale efectuate pentru colectarea remuneraţiei suplimentare anuale. Cheltuielile reale legate de activitatea de colectare şi repartizare vor fi suportate proporţional cu sumele încasate de beneficiari şi nu vor putea depăşi 2% din remuneraţia colectată în acel an

(4) Potrivit prezentului protocol, se consideră cheltuieli reale privind colectarea:

a) cheltuielile salariale (drepturile salariale - un angajat);

b) comisioanele bancare;

c) cotă-parte din costurile funcţionării posturilor telefonice şi a unui fax (abonament şi convorbiri telefonice);

d) consumabile (toner, hârtie etc.);

e) cotă-parte a cheltuielilor de regie aferente suprafeţei unei camere;

f) cheltuieli judiciare şi de executare silită pentru recuperarea remuneraţiilor şi depunerea raportărilor (taxe de timbru, timbru judiciar, onorarii experţi contabili, onorarii avocaţi, onorarii executori judecătoreşti etc.);

g) cheltuieli poştale;

h) cheltuieli de mentenanţă şi actualizare programe informatice pentru realizarea în format unitar a raportărilor de către utilizatori;

i) cheltuieli de deplasare;

j) cheltuieli pentru mijloace tehnice necesare (calculatoare, inclusiv programele informatice aferente, imprimante, fax, copiatoare, scaner etc.);

k) alte cheltuieli necesare desfăşurării activităţii de colectare a remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme.

Art. 3. - (1) Repartizarea remuneraţiei suplimentare anuale rezultate în urma deducerii costurilor reale de colectare se va efectua de către CREDIDAM, în calitatea sa de colector, către organismele de gestiune colectivă beneficiare, cu respectarea dispoziţiilor art. 134 lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv trimestrial, dacă unul din cei trei producători identificaţi până în prezent (Electrecord, SRR şi SRTV) indică fonograme ce fac parte din repertoriul CREDIDAM, ARAIEX sau UNART, respectiv până cel târziu la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se realizează repartiţia.

(2) întrucât la data semnării prezentului protocol nu se cunoaşte o dimensiune a sumelor ce vor fi colectate, în cazul în care va fi necesar, CREDIDAM va convoca organismele beneficiare pentru a decide asupra comisionului real de colectare.

Art. 4. - ARAIEX şi UNART garantează CREDIDAM că vor repartiza propriilor membri ARAIEX şi UNART pe durata mandatului acordat, potrivit propriilor criterii de repartiţie, remuneraţia colectată şi virată de CREDIDAM în condiţiile stabilite prin prezentul protocol. În acest sens, CREDIDAM este absolvit de orice pretenţie din partea oricărui membru al ARAIEX şi UNART pe perioada valabilităţii prezentului protocol.

Art. 5. - (1) ARAIEX şi UNART recunosc şi susţin calitatea de colector a CREDIDAM, pentru remuneraţia suplimentară anuală ce face obiectul prezentului protocol, remuneraţie cuvenită artiştilor interpreţi sau executanţi, membri ARAIEX, UNART şi membri şi nemembri CREDIDAM.

(2) ARAIEX şi UNART se obligă faţă de CREDIDAM să se abţină de la orice demers de natură să obstrucţioneze activitatea de colectare a remuneraţiei suplimentare anuale către titularii de drepturi prin intervenirea în relaţia cu producătorii de fonograme de natură să creeze confuzie ori să îngreuneze colectarea remuneraţiei datorate de aceştia, asocierea ori înţelegerea cu alte organisme de gestiune colectivă cu scopul de a obstrucţiona activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiilor către artiştii interpreţi.

Art. 6. - Organismele de gestiune colectivă convin întâlniri trimestriale, la convocarea colectorului sau la solicitarea organismelor beneficiare, în cadrul cărora vor fi discutate: evoluţia încasărilor, situaţia litigiilor (dacă este cazul), precum şi propuneri şi soluţii la eventuale probleme.

Art. 7. - Organismele de gestiune colectivă se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor primite de la organismul de gestiune colectivă colector, organismul de gestiune colectivă ce ar divulga terţilor astfel de informaţii fiind direct răspunzător pentru prejudiciile ce ar fi cauzate şi solicitate de plătitorii remuneraţiei suplimentare anuale, cu excepţia obligaţiilor legale de furnizare a informaţiilor şi a utilizării acestora în cadrul procedurilor judiciare.

Art. 8. - Drepturile asupra bazelor de date constituite de colector sunt proprietatea acestuia şi protejate potrivit legii şi nu vor putea fi comunicate către celelalte organisme de gestiune colectivă, utilizate de acestea sau comunicate terţilor decât în condiţiile legii.

Art. 9. - Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiţionale încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Prezentul protocol s-a încheiat la Bucureşti astăzi, 13.03.2018, în 4 (patru) exemplare originale cu forţă probantă egală, din care noi, fiecare parte semnatară, am primit câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României.

 

CREDIDAM

ARAIEX

UNART

Preşedinte - membru al Comisiei de negociere,

Director general,

Director general,

Mihai Cernea

Cristina Todor

Florin Petre Apostol

Vicepreşedinte - membru al Comisiei de negociere,

 

Secretar general,

Iulian Vrabete

 

Daniela Daminescu

Director general - membru al Comisiei de negociere,

 

 

Ştefan Gheorghiu

 

 

Avocat/membru al Comisiei de negociere,

 

 

Mariana Savu

 

 

 

ANEXĂ

 

Sistemul de punctaj internaţional

 

Funcţii

Nr. puncte

DO = dirijor orchestră, formaţie

5

DC = dirijor cor

5

CM = concertmaistru

4

SP = şef partida

3

SO = solist

5

CO = artist liric/corist

2

SG2 = solist grup 2-5

3

SG6 = solist grup 6-10

2

MF = membru formaţie, peste 10

2

TU = tuttist

2

AC = acompaniator

2

RE = regizor teatru

5

AP = actor principal

5

AS = actor secundar

3

AE = actor rol episodic

2

CA = cascador

2

PA = păpuşar

2

CI = artist circ

2

DA = dansator principal

5

DA6 = dansator grup 6-10

3

DA2 = dansator grup 2-5

4

DA10 = dansator grup peste 10

2

BP = balerin solist

5

BS = balerin secundar

3

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector unic pentru artişti interpreţi şi executanţi al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

 

În conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre, gestiune colectivă nr. RG 11/1.894 din 15 martie 2018,

luând în considerare Adresa comună a părţilor semnatare Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) şi Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/1.857 din 14 martie 2018,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. C.A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, drept colector unic pentru artişti interpreţi şi executanţi al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ,

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 15 martie 2018.

Nr. 33.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.