MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 235/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 235         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 16 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

189. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni din judeţul Vaslui

 

190. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa

 

201. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului pentru modificarea Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018

 

212. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Huso huso

 

286. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 235/2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 24 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, litera i) va avea următorul cuprins:

,i) grupa majoră 9: Ocupaţii elementare;”.

2. Anexa „Structura Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică modifică, prin ordin comun, Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte ocupaţiile aferente grupei majore 9: Ocupaţii elementare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

p. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Elena Mihaela Iagar

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 92.

 

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2010)

 

STRUCTURA

Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază (conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08)

 

1 Membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori

11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

1111 Legislatori, membri ai executivului

1112 înalţi conducători ai administraţiei publice

1113 Conducători şi membri ai consiliilor locale

1114 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile specializate

112 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

1120 Directori generali, directori executivi şi asimilaţi

12 Conducători în domeniul administrativ şi comercial

121 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ

1211 Conducători în domeniul financiar

1212 Conducători în domeniul resurselor umane

1213 Conducători în domeniul politicilor economice şi al planificării

1219 Directori de întreprinderi şi conducători din domeniul administrativ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

122 Conducători în domeniul vânzări, marketing şi dezvoltare

1221 Conducători în domeniul vânzări şi marketing

1222 Conducători în domeniul publicităţii şi relaţiilor publice

1223 Conducători în domeniul cercetării şi dezvoltării

13 Conducători de unităţi din industrie şi servicii

131 Conducători de unităţi din industrie, agricultură, silvicultură şi piscicultură

1311 Conducători de unităţi din agricultură şi silvicultură

1312 Conducători de unităţi din domeniul acvaculturii şi pescuitului

132 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare, extractivă, construcţii şi în domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

1321 Conducători de unităţi din industria prelucrătoare

1322 Conducători de unităţi din industria extractivă

1323 Conducători de unităţi din domeniul construcţiilor

1324 Conducători de unităţi din domeniul aprovizionării şi desfacerii de mărfuri

133 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

1330 Conducători în servicii de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

134 Conducători de unităţi de prestări servicii

1341 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii copilului

1342 Conducători de unităţi din domeniul sănătăţii

1343 Conducători de unităţi din domeniul îngrijirii persoanelor în vârstă

1344 Conducători de unităţi din domeniul asistenţei sociale

1345 Conducători de unităţi de învăţământ

1346 Conducători de unităţi furnizoare de servicii financiare şi de asigurări

1349 Conducători de unităţi de prestări servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

14 Conducători de unităţi din industria hotelieră, comerţ şi alte servicii

141 Conducători de unităţi hoteliere şi de restaurante

1411 Conducători de unităţi hoteliere

1412 Conducători de restaurante

142 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

1420 Conducători de unităţi din domeniul comerţului

143 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii

1431 Conducători de centre sportive, recreative şi culturale

1439 Conducători ai altor tipuri de unităţi de servicii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

2 Specialişti în diverse domenii de activitate

21 Specialişti în domeniul ştiinţei şi ingineriei

211 Specialişti în fizică şi ştiinţa pământului

2111 Fizicieni şi astronomi

2112 Meteorologi

2113 Chimişti

2114 Geologi şi geofizicieni

212 Matematicieni, actuari şi statisticieni

2120 Matematicieni, actuari şi statisticieni

213 Specialişti în ştiinţele vieţii

2131 Biologi, botanişti, zoologi şi asimilaţi

2132 Consultanţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului

214 Ingineri (exclusiv în electrotehnologie)

2141 Ingineri tehnologi şi de producţie

2142 Ingineri constructori

2143 Ingineri în domeniul protecţiei mediului

2144 Ingineri mecanici

2145 Ingineri chimişti

2146 Ingineri mineri, petrolişti, metalurgişti şi asimilaţi

2149 Ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

215 Ingineri în electrotehnologie

2151 Ingineri electricieni

2152 Ingineri electronişti

2153 Ingineri în domeniul telecomunicaţiilor

216 Arhitecţi, proiectanţi, topografi şi designeri

2161 Arhitecţi constructori

2162 Arhitecţi în domeniul peisagistic

2163 Designeri produse şi îmbrăcăminte

2164 Proiectanţi în domeniul urbanismului şi de sistematizare a traficului

2165 Cartografi şi topografi

2166 Designeri grafică şi multimedia

22 Specialişti în domeniul sănătăţii

221 Medici

2211 Medici de medicină de familie/medicină generală

2212 Medici specialişti

222 Asistenţi medicali generalişti şi moaşe

2221 Asistenţi medicali generalişti

2222 Moaşe

223 Practicieni de medicină complementară/alternativă

2230 Practicieni de medicină complementară/alternativă

224 Paramedici

2240 Paramedici

225 Medici veterinari 2250 Medici veterinari

226 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii

2261 Medici dentişti

2262 Farmacişti

2263 Specialişti în domeniul mediului şi al igienei şi sănătăţii ocupaţionale

2264 Fizioterapeuţi

2265 Dieteticieni şi nutriţionişti

2266 Audiologi şi specialişti în logopedie

2267 Optometrişti şi opticieni

2269 Specialişti în domeniul sănătăţii neclasificaţi în grupele de bază anterioare

23 Specialişti în învăţământ

231 Profesori universitari şi asimilaţi

2310 Profesori universitari şi asimilaţi

232 Profesori în învăţământul profesional

2320 Profesori în învăţământul profesional

233 Profesori în învăţământul secundar

2330 Profesori în învăţământul secundar

234 Profesori în învăţământul primar şi preşcolar

2341 Profesori în învăţământul primar

2342 Educatori în învăţământul preşcolar

235 Alţi specialişti în învăţământ

2351 Specialişti în metodologie didactică

2352 Instructori-formatori pentru elevi cu nevoi speciale

2353 Alţi instructori-formatori de limbi străine

2354 Alţi instructori-formatori de muzică

2355 Alţi instructori-formatori de artă

2356 Instructori-formatori în tehnologia informaţiei

2359 Specialişti în învăţământ neclasificaţi în grupele de bază anterioare

24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial

241 Specialişti în domeniul financiar

2411 Contabili

2412 Specialişti şi consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor

2413 Analişti financiari

242 Specialişti în domeniul administrativ

2421 Analişti de management şi organizare

2422 Specialişti în domeniul politicilor administrative

2423 Specialişti în domeniul resurselor umane şi de personal

2424 Specialişti în formarea şi dezvoltarea personalului

2429 Specialişti în administraţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

243 Specialişti în vânzări, marketing şi relaţii publice

2431 Specialişti în publicitate şi marketing

2432 Specialişti în relaţii publice

2433 Specialişti în vânzarea de produse tehnice şi medicale (exclusiv TIC)

2434 Specialişti în vânzarea produselor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

25 Specialişti în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

251 Analişti programatori în domeniul software

2511 Analişti de sistem

2512 Proiectanţi de software

2513 Proiectanţi de sisteme web şi multimedia

2514 Programatori de aplicaţii

2519 Analişti programatori în domeniul software neclasificaţi în grupele de bază anterioare

252 Specialişti în baze de date şi reţele

2521 Designeri şi administratori de baze de date

2522 Administratori de sistem

2523 Specialişti în reţele de calculatoare

2529 Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază anterioare

26 Specialişti în domeniul juridic, social şi cultural

261 Specialişti în domeniul juridic

2611 Avocaţi

2612 Magistraţi

2619 Specialişti în domeniul juridic neclasificaţi în grupele de bază anterioare

262 Bibliotecari, arhivari şi curatori

2621 Arhivari şi curatori

2622 Bibliotecari şi specialişti în alte servicii de informare

263 Specialişti în domeniul social şi religios

2631 Economişti

2632 Sociologi, antropologi şi asimilaţi

2633 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice

2634 Psihologi

2635 Specialişti în asistenţă socială şi consiliere

2636 Specialişti în religie

264 Autori, jurnalişti şi lingvişti

2641 Autori şi asimilaţi

2642 Jurnalişti

2643 Traducători, interpreţi şi alţi lingvişti

265 Artişti creatori şi actori

2651 Specialişti în arte vizuale

2652 Muzicieni, cântăreţi şi compozitori

2653 Dansatori şi coregrafi

2654 Regizori şi producători de film, teatru şi alte spectacole

2655 Actori

2656 Crainici la radio, televiziune şi alte mijloace de comunicare

2659 Artişti creatori şi actori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

3 Tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic

31 Specialişti asimilaţi în ştiinţă şi inginerie

311 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti

3111 Tehnicieni în domeniul chimiei şi fizicii

3112 Tehnicieni constructori

3113 Tehnicieni electricieni şi energeticieni

3114 Tehnicieni în electronică

3115 Tehnicieni mecanici

3116 Tehnicieni în chimie industrială şi petrochimie

3117 Tehnicieni mineri şi metalurgist]

3118 Tehnicieni proiectanţi

3119 Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare

312 Controlori-supraveghetori în industria extractivă, industria prelucrătoare şi construcţii

3121 Controlori-supraveghetori în industria extractivă

3122 Controlori-supraveghetori în industria prelucrătoare

3123 Controlori-supraveghetori în construcţii

313 Tehnicieni controlori de procese industriale

3131 Operatori în centralele de producere a energiei electrice

3132 Operatori incineratoare şi uzine de tratare a apei

3133 Controlori uzine de prelucrare chimică

3134 Operatori în uzine de rafinare a ţiţeiului şi gazelor naturale

3135 Controlori în procesul de producţie metalurgică

3139 Tehnicieni controlori de procese industriale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

314 Tehnicieni în ştiinţele vieţii şi alţi specialişti asimilaţi

3141 Tehnicieni în ştiinţele vieţii (exclusiv cei din medicină)

3142 Tehnicieni în domeniul agriculturii

3143 Tehnicieni în domeniul silviculturii

315 Controlori şi operatori pentru trafic naval şi aerian

3151 Mecanici navali

3152 Ofiţeri de punte şi pilotaj nave

3153 Piloţi de avioane şi alţi specialişti asimilaţi

3154 Controlori de trafic aerian

3155 Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

32 Tehnicieni şi asimilaţi în domeniul sănătăţii

321 Tehnicieni în domeniul medical şi farmaceutic

3211 Tehnicieni specialişti în echipamente medicale de imagistică şi tratament

3212 Tehnicieni în laboratoare medicale şi de patologie

3213 Tehnicieni şi asistenţi de farmacie

3214 Tehnicieni de protetică medicală şi dentară

322 Surori medicale, inclusiv puericultoare şi asimilaţi

3221 Surori medicale

3222 Surori puericultoare

323 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative

3230 Practicieni asociaţi în domeniul medicinii complementare/alternative

324 Tehnicieni şi asistenţi veterinari

3240 Tehnicieni şi asistenţi veterinari

325 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi

3251 Asistenţi şi terapeuţi în stomatologie

3252 Tehnicieni fişe medicale şi informaţii privind starea de sănătate

3253 Lucrători în domeniul sănătăţii publice

3254 Tehnicieni în optică medicală

3255 Tehnicieni şi asistenţi în fizioterapie

3256 Personal auxiliar de îngrijire de sănătate

3257 Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi

3258 Lucrători pe ambulanţă

3259 Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

33 Specialişti în servicii administrative şi asimilaţi

331 Specialişti financiari, matematicieni şi asimilaţi

3311 Agenţi şi brokeri în domeniul financiar şi bancar

3312 Ofiţeri de credite

3313 Specialişti în contabilitate şi asimilaţi

3314 Specialişti statisticieni, matematicieni şi alţi specialişti asimilaţi

3315 Evaluatori asigurări

332 Agenţi şi brokeri în vânzări şi aprovizionare

3321 Agenţi de asigurări

3322 Agenţi de vânzări

3323 Agenţi contractări şi achiziţii

3324 Brokeri comerciali

333 Agenţi de servicii comerciale

3331 Agenţi concesionari

3332 Organizatori de conferinţe şi evenimente

3333 Agenţi de recrutare şi contractori

3334 Agenţi şi administratori imobiliari

3339 Agenţi de servicii comerciale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

334 Secretari administrativi şi specializaţi

3341 Coordonatori de birou

3342 Secretari în domeniul serviciilor juridice

3343 Secretari executivi în domeniul administrativ

3344 Secretari în domeniul medical

335 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi

3351 Inspectori de vamă şi frontieră

3352 Inspectori fiscali

3353 Inspectori de asigurări sociale

3354 Inspectori guvernamentali în licenţe, permise şi autorizaţii

3355 Inspectori de poliţie şi detectivi

3359 Specialişti guvernamentali cu funcţii de reglementare şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

34 Alţi specialişti în domeniul juridic, social şi cultural

341 Alţi specialişti în domeniul juridic şi social

3411 Specialişti în domeniul juridic şi asimilaţi

3412 Specialişti în asistenţă socială şi asimilaţi

3413 Specialişti în domeniul religiei şi asimilaţi

3414 Personal în învăţământul primar

3415 Personal în învăţământul preşcolar

3416 Instructori şi asimilaţi din învăţământ

3419 Personal în învăţământ neclasificat în grupele de bază anterioare

342 Lucrători în domeniul sportului şi al pregătirii fizice

3421 Atleţi şi sportivi

3422 Antrenori, instructori şi funcţionari din domeniul sportului

3423 Instructori şi coordonatori de programe de pregătire fizică şi activităţi recreative

343 Alţi specialişti în domeniul artistic, cultural şi culinar

3431 Fotografi

3432 Designeri de interior şi decoratori

3433 Tehnicieni în domeniul artei (expoziţii, muzee şi biblioteci)

3434 Bucătari-şefi

3435 Alţi specialişti asimilaţi din domeniul artistic şi cultural

35 Tehnicieni în informatică şi comunicaţii

351 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

3511 Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

3512 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori

3513 Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme

3514 Tehnicieni web

352 Tehnicieni în domeniul telecomunicaţiilor şi al radiodifuziunii şi televiziunii

3521 Tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune

3522 Tehnicieni în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

4 Funcţionari administrativi

41 Funcţionari cu atribuţii generale, inclusiv operatori la maşini de scris/calcul

411 Funcţionari cu atribuţii generale

4110 Funcţionari cu atribuţii generale

412 Secretari

4120 Secretari

413 Operatori la maşini de scris/calcul

4131 Dactilografi şi operatori la prelucrarea textelor

4132 Operatori introducere date

42 Funcţionari în serviciul cu publicul

421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi

4211 Casieri de bancă şi asimilaţi

4212 Agenţi de pariuri, crupieri şi alţi lucrători asimilaţi

4213 Agenţi la case de amanet şi birouri de împrumut nebancare

4214 Agenţi de colectare a creanţelor şi asimilaţi

422 Agenţi în centre de informare

4221 Consultanţi şi funcţionari în agenţiile de voiaj

4222 Funcţionari în centrele de informare

4223 Operatori centrale telefonice

4224 Recepţioneri în domeniul hotelier

4225 Funcţionari în birouri de informaţii

4226 Recepţioneri (exclusiv în domeniul hotelier)

4227 Operatori de interviu pentru sondaje şi cercetare de piaţă

4229 Agenţi în centre de informare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

43 Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară

431 Funcţionari în gestiune economică şi administrativă

4311 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă

4312 Funcţionari în domeniul statistic, financiar şi asigurări

4313 Funcţionari în domeniul salarizării

432 Funcţionari în gestiunea materialelor şi în transport

4321 Funcţionari în evidenţa stocurilor

4322 Funcţionari de planificare şi urmărire a producţiei

4323 Funcţionari în transporturi

44 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ

441 Alţi lucrători în servicii-suport în domeniul administrativ

4411 Funcţionari bibliotecă

4412 Curieri şi sortatori corespondenţă

4413 Codificatori, corectori şi asimilaţi

4414 Copişti şi funcţionari asimilaţi

4415 Funcţionari pentru activităţi de secretariat

4416 Funcţionari în domeniul resurselor umane

4419 Lucrători în servicii-suport neclasificaţi în grupele de bază anterioare

5 Lucrători în domeniul serviciilor

51 Lucrători în domeniul serviciilor personale

511 însoţitori de zbor, conductori şi ghizi

5111 însoţitori de zbor şi stewarzi

5112 Conductori în transporturi

5113 Ghizi

512 Bucătari

5120 Bucătari

513 Chelneri şi barmani

5131 Chelneri

5132 Barmani

514 Coafori, cosmeticieni şi asimilaţi

5141 Coafori

5142 Cosmeticieni şi asimilaţi

515 Supraveghetori clădiri şi gospodării

5151 Personal de supraveghere, inclusiv pentru activităţi de curăţenie şi întreţinere în birouri, hoteluri şi alte instituţii

5152 Administratori în gospodării individuale

5153 Administratori de clădiri

516 Alţi lucrători în domeniul serviciilor personale

5161 Astrologi, prezicători şi asimilaţi

5162 însoţitori şi valeţi

5163 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători

5164 îngrijitori animale, inclusiv animale de companie

5165 Instructori conducere auto

5169 Lucrători în domeniul serviciilor personale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

52 Lucrători în domeniul vânzărilor

521 Vânzători stradali şi în pieţe

5211 Vânzători la standuri şi în pieţe

5212 Vânzători stradali de produse alimentare

522 Vânzători în magazine

5221 Vânzători în magazine

5222 Supraveghetori în magazine

5223 Asistenţi vânzări în magazine

523 Casieri şi vânzători de bilete

5230 Casieri şi vânzători de bilete

524 Alţi lucrători în domeniul vânzărilor

5241 Manechine şi asimilaţi

5242 Prezentatori produse

5243 Vânzători la domiciliu

5244 Vânzători în case de comenzi

5245 Lucrători în benzinării

5246 Lucrători în unităţi de alimentaţie publică

5249 Lucrători în domeniul vânzărilor neclasificaţi în grupele de bază anterioare

53 Personal de îngrijire

531 Personal de îngrijire copii, inclusiv în servicii-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

5311 Personal de îngrijire copii

5312 Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial

532 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii

5321 îngrijitori în domeniul sănătăţii

5322 îngrijitori la domiciliu

5329 Personal de îngrijire în domeniul sănătăţii neclasificat în grupele de bază anterioare

54 Lucrători în servicii de protecţie

541 Lucrători în servicii de protecţie

5411 Pompieri

5412 Poliţişti

5413 Agenţi de penitenciare

5414 Paznici

5419 Lucrători în servicii de protecţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

61 Muncitori calificaţi în agricultură

611 Grădinari şi cultivatori

6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură

6112 Arboricultori şi pomicultori

6113 Agricultori şi lucrători calificaţi în grădinărit, horticultura şi pepiniere

6114 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale mixte

612 Crescători de animale

6121 Crescători de animale pentru producţia de lapte şi carne

6122 Crescători de păsări

6123 Apicultori şi sericicultori

6129 Crescători de animale neclasificaţi în grupele de bază anterioare

613 Muncitori calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

62 Lucrători calificaţi în silvicultură, pescuit şi vânătoare

621 Lucrători forestieri şi asimilaţi

6210 Lucrători forestieri şi asimilaţi

622 Lucrători în domeniul pescuitului şi vânătorii

6221 Lucrători în culturi acvatice

6222 Pescari pe cursuri de ape interioare şi în zone costiere

6223 Pescari în mări şi oceane

6224 Lucrători în domeniul vânătorii

63 Fermieri, pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

631 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu

6310 Fermieri a căror producţie este destinată consumului propriu

632 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu

6320 Crescători de animale a căror producţie este destinată consumului propriu

633 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu

6330 Lucrători în ferme mixte a căror producţie este destinată consumului propriu

634 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

6340 Pescari şi vânători a căror producţie este destinată consumului propriu (inclusiv culegători de produse agricole din flora spontană)

7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi

71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni

711 Muncitori constructori şi asimilaţi

7111 Constructori de case

7112 Zidari şi asimilaţi

7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră

7114 Muncitori constructori în lucrări de beton şi asimilaţi

7115 Dulgheri şi tâmplari

7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

712 Muncitori constructori la lucrări de finisare şi asimilaţi

7121 Constructori de acoperişuri

7122 Parchetari, linolişti, mozaicari, faianţari şi asimilaţi

7123 Ipsosari

7124 Montatori izolaţii

7125 Geamgii

7126 Instalatori şi montatori de ţevi

7127 Mecanici pentru instalaţii de climatizare şi refrigerare

713 Zugravi, vopsitori, curăţitori de faţade şi asimilaţi

7131 Zugravi şi asimilaţi

7132 Vopsitori, lăcuitori şi asimilaţi

7133 Curăţitori de faţade

72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi

721 Turnători, tinichigii-cazangii, sudori, formatori şi asimilaţii

7211 Formatori şi miezuitori

7212 Sudori şi debitatori autogen

7213 Tinichigii-cazangii

7214 Constructori şi montatori de structuri metalice

7215 Macaragii şi alţi lucrători la instalaţii de ridicat

722 Forjori, matriţeri şi asimilaţi

7221 Forjori, fierari şi matriţeri

7222 Lăcătuşi şi asimilaţi

7223 Reglori şi operatori de maşini-unelte

7224 Operatori pe maşini de polizat, rectificat şi ascuţit

723 Mecanici de maşini şi utilaje

7231 Mecanici de autovehicule

7232 Mecanici de motoare de avioane

7233 Mecanici de maşini agricole şi industriale

7234 Lucrători specializaţi în repararea de biciclete şi asimilaţi

73 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere şi muncitori tipografi

731 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere

7311 Muncitori calificaţi în fabricarea/repararea instrumentelor şi aparatelor de precizie

7312 Muncitori calificaţi în fabricarea/acordarea instrumentelor muzicale

7313 Giuvaergii şi lucrători în metale preţioase

7314 Olari şi lucrători asimilaţi

7315 Sticlari (suflători, şlefuitori, tăietori de sticlă)

7316 Pictori decoratori, gravori pe sticlă şi ceramică

7317 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din lemn şi alte materiale

7318 Muncitori calificaţi în executarea de produse artizanale din textile, piele şi materiale similare

7319 Muncitori calificaţi în domeniul produselor manufacturiere neclasificaţi în grupele de bază anterioare

732 Lucrători poligrafi

7321 Zeţari şi linotipişti

7322 Tipografi

7323 Legători şi lucrători finisare

74 Tehnicieni la echipamente electrice şi electronice

741 Montatori de echipamente electrice

7411 Electricieni construcţii şi asimilaţi

7412 Mecanici şi instalatori de echipamente electrice

7413 Montatori de linii electrice

742 Montatori de echipamente electronice şi de telecomunicaţii

7421 Mecanici de echipamente electronice

7422 Muncitori în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

75 Muncitori calificaţi în industria alimentară, prelucrarea lemnului, confecţii şi alţi lucrători asimilaţi

751 Muncitori calificaţi în industria alimentară

7511 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrarea cărnii şi peştelui

7512 Brutari, patiseri şi cofetari

7513 Lucrători în fabricarea produselor lactate

7514 Lucrători în conservarea fructelor şi legumelor

7515 Controlori de calitate şi degustători de mâncăruri şi băuturi

7516 Lucrători în prelucrarea tutunului şi produselor din tutun

752 Muncitori calificaţi în tratarea lemnului şi asimilaţi

7521 Lucrători în tratarea lemnului

7522 Ebenişti şi asimilaţi

7523 Reglori şi operatori la maşini de prelucrat lemn

753 Lucrători în industria textilă şi confecţii

7531 Croitori, confecţioneri, blănari şi pălărieri

7532 Confecţioneri de şabloane şi tipare

7533 Lucrători în broderie şi asimilaţi

7534 Tapiţeri şi asimilaţi

7535 Tăbăcari şi alţi muncitori în prelucrarea pielii

7536 Cizmari şi asimilaţi

754 Alţi muncitori calificaţi

7541 Scafandri

7542 Artificieri

7543 Sortatori şi controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri şi băuturi)

7544 Lucrători specializaţi în servicii de erbicidare şi dezinsecţie

7549 Alţi muncitori calificaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

8 Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente

81 Operatori la maşini şi instalaţii

811 Operatori la instalaţiile de exploatare şi prelucrare a minereurilor

8111 Mineri şi lucrători în carieră

8112 Operatori la instalaţiile de prelucrare a minereurilor şi rocilor

8113 Operatori la instalaţii de foraj şi sonde de extracţie a ţiţeiului

8114 Operatori la maşini de preparare a cimentului, rocilor şi altor produse minerale

812 Operatori la instalaţiile de prelucrare şi finisare a metalelor

8121 Operatori la instalaţiile de prelucrare a metalelor

8122 Operatori la instalaţiile de finisare şi tratare chimică a suprafeţelor metalice

813 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice şi fotografice

8131 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor chimice

8132 Operatori la maşini şi instalaţii destinate fabricării produselor fotografice

814 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc, plastic şi hârtie

8141 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din cauciuc

8142 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din plastic

8143 Operatori la maşini şi utilaje pentru fabricarea produselor din hârtie

815 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele

8151 Operatori la maşini şi utilaje de filatură

8152 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat

8153 Operatori la maşini şi utilaje pentru industria confecţiilor

8154 Operatori la maşini de curăţat, albit şi vopsit materiale textile

8155 Operatori la maşini pentru tratarea blănurilor şi pieilor

8156 Operatori la maşini şi utilaje din industria încălţămintei

8157 Operatori la maşini de spălat

8159 Operatori la maşinile şi utilajele pentru fabricarea produselor şi articolelor din textile, blănuri şi piele neclasificaţi în grupele de bază anterioare

816 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare

8160 Operatori la maşinile pentru fabricarea produselor alimentare şi a altor produse similare

817 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului şi fabricare a hârtiei

8171 Operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei şi hârtiei

8172 Operatori la instalaţiile de prelucrare a lemnului

818 Alţi operatori la maşini şi utilaje

8181 Operatori la utilaje pentru fabricarea produselor din sticlă şi ceramică

8182 Fochişti la maşini cu abur şi cazane

8183 Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat

8189 Operatori la maşini şi utilaje neclasificaţi în grupele de bază anterioare

82 Asamblori 821 Asamblori

8211 Asamblori de maşini şi echipamente mecanice

8212 Asamblori de echipamente electrice şi electronice

8219 Asamblori neclasificaţi în grupele de bază anterioare

83 Conducători de vehicule şi operatori la instalaţii şi utilaje mobile

831 Mecanici de locomotivă şi asimilaţi

8311 Mecanici de locomotivă

8312 Frânări, acari şi agenţi de manevră

832 Conducători autovehicule

8321 Conducători de motociclete

8322 Şoferi de autoturisme şi camionete

833 Conducători de maşini de mare tonaj şi autobuze

8331 Şoferi de autobuze şi tramvaie

8332 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj

834 Operatori la instalaţii şi utilaje mobile

8341 Operatori de maşini agricole şi forestiere

8342 Conducători de maşini şi utilaje terasiere

8343 Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane şi asimilaţi

8344 Operatori la instalaţiile de transport mărfuri paletizate

835 Marinari, navigatori şi asimilaţi 8350 Marinari, navigatori şi asimilaţi

9 Ocupaţii elementare

91 Menajere şi personal de serviciu

911 Menajere şi personal de serviciu la hoteluri şi birouri

9111 Menajere

9112 Personal de serviciu în birouri, hoteluri şi alte instituţii

912 Personal pentru servicii de spălare vehicule, vitrine, geamuri, rufe etc.

9121 Personal pentru servicii de spălat şi călcat

9122 Personal pentru servicii de spălare vehicule

9123 Personal pentru servicii de spălare vitrine şi geamuri

9129 Alţi muncitori în servicii pentru curăţenie

92 Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit

921 Muncitori în agricultură, silvicultură şi pescuit

9211 Muncitori în culturi vegetale

9212 Muncitori în creşterea animalelor

9213 Muncitori în ferme mixte

9214 Muncitori în grădinărit şi horticultura

9215 Muncitori forestieri

9216 Muncitori în pescuit şi culturi acvatice

93 Muncitori în industria extractivă, construcţii, industria prelucrătoare şi transporturi

931 Muncitori în industria extractivă şi construcţii

9311 Muncitori în industria extractivă şi exploatările în carieră

9312 Muncitori în lucrări publice

9313 Muncitori în construcţia de clădiri

932 Muncitori în industria prelucrătoare

9321 Ambalatori

9329 Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare

933 Muncitori în transporturi şi depozitarea mărfurilor

9331 Conducători de vehicule acţionate manual sau de pedale

9332 Conducători de maşini şi vehicule cu tracţiune animală

9333 Manipulanţi de marfă

9334 Manipulanţi de mărfuri la raft

94 Ajutori de bucătari

941 Ajutori de bucătari

9411 Ajutori la prepararea produselor alimentare de tip „fast food”

9412 Ajutori în bucătărie

95 Vânzători ambulanţi şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

951 Prestatori ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţi

9510 Prestatori ambulanţi de mici servicii pentru populaţie şi asimilaţi

952 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

9520 Vânzători ambulanţi (exclusiv produse alimentare)

96 Muncitori în salubritate şi alţi lucrători cu pregătire elementară

961 Muncitori în salubritate

9611 Muncitori în servicii de colectare deşeuri şi materiale reciclabile

9612 Sortatori de deşeuri

9613 Măturători şi asimilaţi

962 Alţi muncitori în ocupaţii cu pregătire elementară

9621 Curieri, comisionari şi hamali

9622 Muncitori pentru diverse servicii ocazionale

9623 Cititori de contoare şi încasatori

9624 Muncitori pentru servicii de colectare/distribuţie a apei şi a lemnelor de foc

9629 Muncitori cu pregătire elementară neclasificaţi în grupele de bază anterioare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni din judeţul Vaslui

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni din judeţul Vaslui, lucrări ce se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară.

(2) Lucrările de înregistrare sistematică cuprind întreg teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni din judeţul Vaslui.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 189.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, îşi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 190.

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018;

- Nota de fundamentare înregistrată la Direcţia juridică cu nr. 397 din 8.03.2018,

în temeiul art. 8 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin

Articol unic. - Metodologia privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 şi 44 bis din 17 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că federaţia sportivă naţională nu are obligaţii de plată stabilite prin titluri executorii, din anii 2015-2017, la Ministerul Tineretului şi Sportului, unităţile subordonate sau faţă de alte persoane fizice sau juridice;”.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

 

Bucureşti, 9 martie 2018.

Nr. 201.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Huso huso

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.550/AC din 1 martie 2018 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.086 din 22 februarie 2018,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, transportul, reproducerea controlată şi eliberarea ulterioară a unui număr de 5 exemplare din specia Huso huso din localitatea Grindu, Dunăre, Mm 76-68,5, şi Isaccea, Dunăre, Mm 53-54.

Art. 2. - În vederea capturării speciilor de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va utiliza sistemul de galvano-narcoză SEN 01.

Art. 3. - (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 mai 2018.

(2) Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării.

(3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

Art. 4. - (1) în termen de cel mult 7 de zile de la data capturării beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.

(2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Eugen Constantin Uricec,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 martie 2018.

Nr. 212.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

- model –

 

Solicitant ........................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea ........................................................

Numărul exemplarelor ........................................................

Stadiul de dezvoltare ........................................................

Starea exemplarelor înainte de prelevare . ........................................................

Starea exemplarelor după prelevare ........................................................

Locul de prelevare ........................................................

Data prelevării ........................................................

Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ........................................................

Stocarea şi destinaţia specimenelor ........................................................

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

 în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data .........................................

Semnătura ..............................

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 235/2008

 

Având în vedere Referatul nr. 126 din 1 martie 2018 al Serviciului management resurse umane înregistrat la cabinetul ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale cu nr. 996 din 1 martie 2018, privind modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 235/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- S.A.,

în temeiul art. 1 alin. 2 şi al art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale „Poşta Român㔠- SA, aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 235/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 5 iunie 2008, se modifică după cum urmează:

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

Cuantumul garanţiilor în numerar şi funcţiile prin a căror ocupare angajatul dobândeşte calitatea de gestionar

 

Nr. crt.

Denumirea funcţiei

Cuantumul garanţiei în numerar

Termenul de restituire a garanţiei la încetarea contractului individual de muncă sau la trecerea într-o funcţie pentru care nu se cere garanţie

1.

Casier depozit de timbre oficiu poştal

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

2.

Casier oficiu poştal rural

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

3.

Casier oficiu poştal urban

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

4.

Casier central

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

5.

Diriginte care cumulează şi funcţia de casier

2,5 salarii pe perioada în care cumulează şi funcţia de casier

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

6.

Supraveghetor sală (numai la Muzeul Naţional Filatelic)

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

7.

Magaziner

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

8.

Casier - activitatea de bază

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

9.

Gestionar (numai la Fabrica de Timbre)

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii

10.

Şef depozit

2,5 salarii

Maximum 10 zile lucrătoare de la predarea gestiunii”

 

Art. II. - Compania Naţional㠄Poşta Român㔠- S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin. Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. 286.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.