MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 221/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 221         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 martie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

88. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

113. - Decizie privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză

 

114. - Decizie privind numirea doamnei Diana-Monica Isăilă în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

157. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului pentru aprobarea Procedurilor şi condiţiilor privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate

 

2.254. - Ordin al viceprim-ministrului. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului. ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici sau majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Art. 2. - Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNC1LĂ

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 7 martie 2018.

Nr. 88.

 

ANEXĂ

 

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

Şos. Petricani nr. 9A, Bucureşti, sectorul 2

CUI RO 1590120

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.176.000

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.174.400

 

 

 

a)

subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare

3

0

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

4.727

 

2

 

Venituri financiare

5

1.600

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8+Rd.20+Rd.2l)

7

2,000.000

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.998.500

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

500.000

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

40.000

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.250.000

 

 

 

CO

Cheltuieli de natura salariala (Rd.l3+Rd.l4)

12

1.219.500

 

 

 

CI

ch. cu salariile

13

1.065.000

 

 

 

C2

bonusuri

14

154.500

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

3.lM

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

300

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.900

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

25.500

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

208.500

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1.500

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

176.000

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

30,742

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

145.258

 

1

 

Rezerve legale

25

0

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

145.258

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

16.140

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

80.699

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33.a

0

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

0

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

64.559

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

41

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

245.965

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

49.665

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plaţii angajamentelor din anii precedenţi

45

0

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

245.965

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

16.258

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

245.965

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata

50

5.812

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariată recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

4.317

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

132

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

131

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)

54

0

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x l000

55

919

9

 

Plăţi restante, în preţuri curente

56

0

10

 

Creanţe restante, în preţuri curente

57

16.932

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză

 

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: Operaţionalizarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu R. P. Chineză, sub coordonarea domnului Viorel Ştefan, viceprim-ministru, aprobat de Guvern în şedinţa din 22 februarie 2018,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Comitetul este condus de către domnul Viorel Ştefan, viceprim-ministru, În calitate de preşedinte.

(3) Ministerele şi celelalte entităţi sunt reprezentate la şedinţele Comitetului de către conducătorii acestora, în calitate de membri titulari.

(4) Prin decizie a prim-ministrului se va desemna un consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului în calitate de membru titular.

(5) Membrii supleanţi vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat prin ordin al ministrului, iar în cazul celorlalte entităţi care fac parte din Comitet, prin act al conducătorilor acestora la nivel de persoană cu funcţie de conducere din cadrul entităţii respective.

Art. 2. - Comitetul are ca obiectiv îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale în scopul promovării coerente şi eficiente a intereselor României în cooperarea cu Republica Populară Chineză.

Art. 3. - (1) Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

(2) Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărui membru.

(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de secretar de stat coordonator.

(4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de către preşedintele Comitetului.

Art. 4. - Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă.

Art. 5. - Comitetul înaintează Guvernului, lunar sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 12 martie 2018.

Nr. 113.

 

 

ANEXĂ

 

COMPONENŢA

Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză

 

1. Ministerul Afacerilor Externe

2. Ministerul Finanţelor Publice

3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

4. Ministerul Economiei

5. Ministerul Energiei

6. Ministerul Transporturilor

7. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

8. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

9. Ministerul Turismului

10. Ministerul Cercetării şi Inovării

11. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

12. Ministerul Tineretului şi Sportului

13. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

14. Eximbank - S.A.

15. Consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Diana-Monica Isăilă în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea Ministerului Sănătăţii formulată prin Adresa nr. SP422 din 9 februarie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/783 din 9 februarie 2018, precum şi Adresa Ministerului Sănătăţii nr. SP/1.016/2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/2.438/A.I.L. din 8 martie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 286 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Diana-Monica Isăilă se numeşte în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în locul domnului Petru Armean, pentru durata rămasă a mandatului.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti. 12 martie 2018.

Nr. 114.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor şi condiţiilor privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate

 

Având în vedere :

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă nr. 341 din 2 februarie 2018,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedurile şi condiţiile privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 673/2015 privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 octombrie 2015.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Ioana Bran

 

Bucureşti, 21 februarie 2018.

Nr. 157.

 

 

ANEXĂ

 

PROCEDURILE ŞI CONDIŢIILE

privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate

 

Art. 1. - Angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în România a unor competiţii sportive oficiale-- campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobare prealabilă emisă de Ministerul Tineretului şi Sportului.

Art. 2. - (1) Pentru obţinerea aprobării prealabile, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:

1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internaţional sub autoritatea căruia se va desfăşura competiţia pentru a cărei organizare se candidează;

2. devizul estimativ de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;

3. angajamentul scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia, care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare conforme cu reglementările internaţionale;

4. programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei;

5. extras din regulamentul competiţiei stabilit de organismul internaţional, din care să rezulte drepturile şi obligaţiile ţării organizatoare, copie tradusă, conformă cu originalul.

(2) Documentaţia se va depune în anul anterior desfăşurării competiţiei, cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei-limită fixate de organismul sportiv internaţional pentru depunerea candidaturilor sau, după caz, potrivit deciziilor organismelor internaţionale.

(3) în situaţia în care regulamentele internaţionale nu prevăd depuneri de candidaturi şi/sau se aplică principiul rotaţiei, federaţiile sportive naţionale au obligaţia să solicite în anul anterior organizării competiţiei autorizaţie prealabilă.

Art. 3. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de organizare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la acestea, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:

1. solicitarea pentru eliberarea autorizaţiei;

2. aprobarea prealabilă eliberată de Ministerul Tineretului şi Sportului;

3. documentul care atestă acceptul organismului internaţional de organizare pe teritoriul României a competiţiei oficiale, copie tradusă, conformă cu originalul;

4. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii şi a componenţei delegaţiei României, care va cuprinde:

a) competiţia care va fi organizată, cu precizarea categoriei de vârstă a participanţilor;

b) oraşul în care se organizează;

c) perioada de desfăşurare;

d) criteriile care stau la baza stabilirii loturilor naţionale;

e) numele şi prenumele sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, inclusiv ale rezervelor care vor participa la competiţie, potrivit regulamentului competiţiei, precum şi ale celorlalţi membri oficiali ai delegaţiei;

f) obiectivele de performanţă propuse;

g) categoriile şi valoarea cheltuielilor finanţate din sumele prevăzute în contractul încheiat între federaţie şi Ministerul Tineretului şi Sportului, după caz;

h) categoriile şi valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei.

(2) în termen de maximum 15 zile de la finalul competiţiei se va depune un raport care să cuprindă modul în care a fost promovată imaginea României, precum şi îndeplinirea sau nu a obiectivelor de performanţă propuse.

(3) Termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 15 zile calendaristice înaintea datei de desfăşurare a competiţiei.

Art. 4. - (1) Pentru obţinerea autorizaţiei de participare a reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente :

1. solicitarea pentru eliberarea autorizaţiei;

2. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii şi a componenţei delegaţiei României, care va cuprinde:

a) competiţia la care se va participa, cu precizarea categoriei de vârstă a participanţilor;

b) ţara, oraşul în care se organizează;

c) perioada de desfăşurare;

d) criteriile de selecţie care stau la baza stabilirii loturilor naţionale;

e) numele şi prenumele sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, inclusiv ale rezervelor care vor participa la competiţie, potrivit regulamentului competiţiei, precum şi ale celorlalţi membri oficiali ai delegaţiei;

f) obiectivele de performanţă propuse;

g) extras din regulamentul competiţiei stabilit de organismul internaţional, din care să rezulte clar drepturile şi obligaţiile ţărilor participante, copie tradusă, conformă cu originalul;

h) categoriile şi valoarea cheltuielilor finanţate din sumele prevăzute în contractul încheiat între federaţie şi Ministerul Tineretului şi Sportului, după caz;

i) categoriile şi valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei;

j) categoriile cheltuielilor efectuate de organizatori.

(2) Termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru deplasarea delegaţiei la competiţia internaţională respectivă.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 1.153 din 14 februarie 2018,

luând în considerare prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 760/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 2 iunie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii», prioritatea de investiţii 2.1 «Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri» - 2.1.A. Microîntreprinderi.

(2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 527,65 milioane euro, aproximativ 2.454,63 milioane lei, respectiv 448,50 milioane euro, aproximativ 2.086,42 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 79,15 milioane euro, aproximativ 368,21 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).

(3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:

 

- milioane euro –

Anul

2017

2018

2019

2020

Total

Buget total, din care:

90,04

145,78

145,78

146,05

527,65

FEDR

76,53

123,90

123,90

124,17

448,50

Buget de stat

13,51

21,88

21,88

21,88

79,15

 

2. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 2.640.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Iuliana Camelia Coporan,

secretar general adjunct

 

Bucureşti, 27 februarie 2018.

Nr. 2.254.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.