MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 452/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 452         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 31 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

371. - Hotărâre pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

 

373. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

376. - Hotărâre privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

377. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

50. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

52. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

 

381. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

92. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Structura organizatorică a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezente hotărâre.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză este 235, exclusiv demnitarul şi posturile aferente cabinetului acestuia.

Art. 2. - Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în noua structură organizatorică se realizează în termen de 30 de zile lucrătoare şi cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Art. 3. - Cheltuielile bugetare suplimentare pentru noua structură organizatorică se asigură prin redistribuirea de la Secretariatul General al Guvernului şi instituţiile subordonate acestuia a alocărilor bugetare aferente posturilor bugetate şi vacante la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 771/2017 pentru stabilirea numărului de posturi şi a structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 20 octombrie 2017, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,

Ion Ghizdeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 371.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

 

Numărul maxim de posturi: 235, exclusiv demnitarul şi posturile aferente Cabinetului

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul de programare economică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizare, presă şi comunicare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală de analize şi prognoze globale

 

Direcţia generală de analize şi prognoze financiare şi sectoriale

 

Direcţia generală de programare economică

 

Direcţia generala investiţii

 

Direcţia generală ajutoare de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia conturi naţionale şi forţă de muncă

 

 

Direcţia analize şi prognoze financiare

 

 

Direcţia strategii şi politici publice

 

 

Direcţia parteneriat public-privat

 

 

Direcţia economică, administrativă, juridică şi resurse umane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia prognoze regionale

 

 

Direcţia analize de impact şi prognoze sectoriale

 

 

Direcţia de perfecţionare legislativă, simplificare şi debirocratizare

 

 

Direcţia monitorizare investiţii strategice

 

 

Direcţia proiectare, evaluare şi monitorizare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia de modelare în domeniul economico-social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia implementare scheme de ajutor de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Argeş, Dolj, Prahova, Bacău, Gorj, Călăraşi, Ialomiţa, Suceava, Sibiu, Braşov, Constanţa şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adresei poştale a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestuia în cartea funciară,

Art. 4 - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 373.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul do clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa

Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului, propuse pentru trecere în domeniul privat al statului, şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI

0

1

2

3

4

5

6

1.

103721 - parţial

8.19.01

Imobil 1671 parţial

Comuna Lereşti, judeţul Argeş

1. Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită - 292,00 mp

- valoarea contabilă = 30.338,41 lei;

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 318,00 mp

- valoarea contabilă = 10.071,36 lei;

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 251,00 mp

- valoarea contabilă = 16.383,27 lei;

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 80,00 mp

- valoarea contabilă = 778,60 lei;

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 7,00 mp

- valoarea contabilă = 472,32 lei.

Total valoare contabilă: imobil 1671 - parţial = 58.043,96 lei

CF nr. 81293 Lereşti/Nr. cadastral 81293;

CF nr. 80242 Lereşti/Nr. cadastral 80242

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

2.

103868 - parţial

8.19.01

Imobil 1228 parţial

Municipiul Craiova,

Strada Tancodromului nr. 10,

judeţul Dolj

1. Construcţii:

Pavilionul E3:

- suprafaţa construită = 602,00 mp

- valoarea contabilă = 57.908,80 lei.

Total valoare contabilă: imobil 1228 - parţial = 57.908,80 lei

CF nr. 219195 Craiova/Nr. cadastral 23538

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

3.

103781 - parţial

8.19.01

Imobil 763 parţial

Municipiul Ploieşti,

strada Mărăşeşti nr. 278,

judeţul Prahova

1. Construcţii:

Pavilionul K1/C22:

- suprafaţa construită = 4,26 mp

- valoarea contabilă = 1.369,91 lei;

Pavilionul I1/C25:

- suprafaţa construită = 310,90 mp

- valoarea contabilă = 3.829,99 lei.

Total valoare contabilă: imobil 763 - parţial = 5.199,90 lei

CF nr. 136880 Ploieşti/Nr. cadastral 10093;

CF nr. 143210 Ploieşti/Nr. cadastral 143210.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

4.

106929 - parţial

8.19.01

Imobil 1215 parţial

Comuna Hemeiuş,

judeţul Bacău

1. Construcţii:

Pavilionul P10/C24:

- suprafaţa construită - 681,54 mp

- valoarea contabilă = 69.412,22 lei.

Total valoare contabilă: imobil 1215 -

parţial = 69.412,22 lei

CF nr. 61465 Hemeiuş/Nr. cadastral 1341;

CF nr. 61466 Hemeiuş/Nr. cadastral 1340.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

5.

103940 - parţial

6.19.01

Imobil 2814 parţial

Comuna Drăguţeşti,

satul Urecheşti,

judeţul Gorj

1. Construcţii:

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 2,00 mp

- valoarea contabilă = 105,10 lei;

Pavilionul N1:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N2:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 iei;

Pavilionul N3:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N4:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N5:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N6:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N7:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N8:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei;

Pavilionul N9:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 210,30 lei.

Total valoare contabili: imobil 2814 - parţial = 1.997,80 lei

CF nr. 35178 Drăguţeşti/Nr. cadastral 35178;

CF nr. 36700 Drăguţeşti/Nr. cadastral 36700.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

6.

103689 - parţial

8.19.01

Imobil 727 parţial

Comuna Borcea,

judeţul Călăraşi;

comuna Movila,

judeţul Ialomiţa

1. Construcţii:

Pavilionul A18:

- suprafaţa construită = 340,10 mp

- valoarea contabilă = 133.155,86 lei.

Total valoare contabilă: imobil 727 - parţial = 133.155,86 lei

CF nr. 21624 Borcea/Nr. cadastral 21624;

CF nr. 21673 Borcea/Nr. cadastral 21673;

CF nr. 20275 Movila/Nr. cadastral 20275.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

7.

106740 - parţial

8.19.01

Imobil 2671 parţial

Municipiul Satu Mare,

judeţul Satu Mare

1. Construcţii:

Pavilionul C:

- suprafaţa construită = 8,17 mp

- valoarea contabilă = 1.728,00 lei.

Total valoare contabilă: imobil 2671 - parţial = 1.728,00 lei

CF nr. 159717 Satu Mare/Nr. cadastral 159717.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

8.

106865 - parţial

8.19.01

Imobil 3280 parţial

Comuna Şcheia,

judeţul Suceava

1. Construcţii:

Pavilionul G:

- suprafaţa construită = 4,00 mp

- valoarea contabilă = 1.091,00 lei.

Total valoare contabilă: imobil 3280 - parţial = 1.091,00 lei

CF nr. 36786 Şcheia/Nr. cadastral 4541.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

9.

153323 - parţial

8.19.01

Imobil 562 parţial

Municipiul Sibiu,

Calea Dumbrăvii nr. 28-32,

judeţul Sibiu

1. Construcţii:

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 9,00 mp

- valoarea contabilă = 3.078,65 lei;

Pavilionul T;

- suprafaţa construită = 5,00 mp

- valoarea contabilă = 14.390,00 lei.

Total valoare contabilă: imobil 562 - parţial = 17.468,65 lei

CF nr. 124689 Sibiu/Nr. cadastral 124689;

CF nr. 126116 Sibiu/Nr. cadastral 126116.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

10.

103796 - parţial

8.19.01

Imobil 667 parţial

Municipiul Slobozia,

strada Amara nr. 2,

judeţul Ialomiţa

1. Construcţii:

Pavilionul E:

- suprafaţa construită = 245,00 mp

- valoarea contabilă = 11.564,88 lei;

Pavilionul F1:

- suprafaţa construită = 60,00 mp

- valoarea contabilă = 8.840,80 lei;

Pavilionul G1:

- suprafaţa construită = 243,00 mp

- valoarea contabilă = 19.891,80 lei;

Pavilionul H:

- suprafaţa construită = 592,00 mp

- valoarea contabilă = 173.107,93 lei;

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 255,00 mp

- valoarea contabilă = 19.335,91 lei;

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 64,00 mp

- valoarea contabilă = 6.067,20 lei;

Pavilionul 02:

- suprafaţa construită = 70,00 mp

- valoarea contabilă = 4.383,50 lei;

Pavilionul 03:

- suprafaţa construită = 70,00 mp

- valoarea contabilă = 1.522,60 lei;

Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 105,00 mp

- valoarea contabilă = 8.167,30 lei;

Pavilionul T1:

- suprafaţa construită = 82,00 mp

- valoarea contabilă = 24.085,76 lei;

Pavilionul T2:

- suprafaţa construită = 119,00 mp

- valoarea contabilă = 24,085,76 lei;

Pavilionul T3:

- suprafaţa construită = 119,00 mp

- valoarea contabilă = 24.085,76 lei;

Pavilionul T4:

- suprafaţa construită = 119,00 mp

- valoarea contabilă = 24.085,76 lei;

Pavilionul Y6:

- suprafaţa construită = 245,00 mp

- valoarea contabilă = 8.534,75 lei;

Pavilionul Y7:

- suprafaţa construită = 245,00 mp

- valoarea contabilă = 23.424,94 lei.

Total valoare contabilă: Imobil 667 - parţial = 381.184,65 lei

CF nr. 34383 Slobozia/Nr. cadastral 34383.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

11.

104000 - parţial

8,19.01

Imobil 2550 parţial

Comuna Cincu,

judeţul Braşov

1. Construcţii:

Pavilionul 11:

- suprafaţa construită = 19,64 mp

- valoarea contabilă = 45.224,37 lei;

Pavilionul S;

- suprafaţa construită = 99,00 mp

- valoarea contabilă = 66.090,50 lei;

Pavilionul 03:

- suprafaţa construită = 158,58 mp

- valoarea contabilă = 69.026,67 lei;

Pavilionul N:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 1.210,22 lei;

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 36,00 mp

- valoarea contabilă = 24.204,40 lei;

Pavilionul K1:

- suprafaţa construită = 378,20 mp

- valoarea contabilă = 1.423.707,53 lei;

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 3,00 mp

- valoarea contabilă = 6.656,21 lei;

Pavilionul B3:

- suprafaţa construită = 656,64 mp

- valoarea contabilă = 230.454,70 lei;

Pavilionul B4:

- suprafaţa construită = 1.117,34 mp

- valoarea contabilă = 344.245,30 lei;

Pavilionul B5:

- suprafaţa construită = 656,64 mp

- valoarea contabilă = 254.592,10 lei.

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare betonate:

- suprafaţă construită - 4.000,00 mp

- valoarea contabilă = 30,40 lei;

Reţea energie electrică aeriană:

- lungime = 490,00 ml

- valoarea contabilă = 5,90 lei;

Reţea canalizare:

- lungime = 320,00 ml

- valoarea contabilă = 29.045,28 lei.

Total valoare contabilă: imobil 2550 -

parţial = 2.494.493,58 lei

CF nr. 100398 Cincu/Nr. cadastral 100398.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

12.

103563 - parţial

8.19.01

Imobil 502 parţial

Municipiul Bucureşti,

sectorul 5,

Strada Progresului nr. 41-43

1. Amenajări la terenuri:

Reţea de gaze:

- lungime = 50,00 ml

- valoarea contabilă = 18.249,87 lei;

Reţea energie electrică subterană:

- lungime = 50,00 ml

- valoarea contabilă = 50,00 lei.

Total valoare contabilă: Imobil 502 - parţial = 18.299,87 lei

CF nr. 218081 Bucureşti/Nr. cadastral 218081.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

13.

107144 - parţial

8.19.01

Imobil 1287 parţial

Comuna Corbu,

judeţul Constanţa

1. Construcţii:

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 58,00 mp

- valoarea contabilă = 5.444,90 lei;

Pavilionul 11:

- suprafaţa construită = 60,00 mp

- valoarea contabilă = 1.369,00 Ier;

Pavilionul D1:

- suprafaţa construită = 99,00 mp valoarea contabilă = 31.113,50 lei.

Total valoare contabilă: imobil 1287 - parţial = 37.927,40 lei

CF nr. 108534 Corbu/Nr. cadastral 108534.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

14.

103737 - parţial

8.19.01

Imobil 1374 parţial

Comuna Gorgota,

satul Potigrafu,

judeţul Prahova

1. Construcţii:

Pavilionul J:

- suprafaţa construită = 31,00 mp

- valoarea contabilă = 5.747,00 lei;

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 74,00 mp

- valoarea contabilă = 9.482,60 lei;

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 4.464,90 lei;

Pavilionul M:

- suprafaţa construită = 56,70 mp

- valoarea contabilă = 6.084,30 lei;

Pavilionul F/C15:

- suprafaţa construită = 53,77 mp

- valoarea contabilă = 23.448,30 lei;

Pavilionul D/C13:

- suprafaţa construită - 122,42 mp

- valoarea contabilă = 19.898,40 lei;

Pavilionul I/C16:

- suprafaţa construită = 109,05 mp

- valoarea contabilă = 1,50 lei;

Pavilionul H/C20 (parţial):

- suprafaţa construită = 79,26 mp

- valoarea contabilă = 70.180,10 lei;

Pavilionul H1/C20 (parţial):

- suprafaţa construită = 73,30 mp

- valoarea contabilă = 3.542,30 lei;

Pavilionul H2/C21:

- suprafaţa construită = 429,37 mp

- valoarea contabilă = 5.639,30 lei;

Pavilionul A/C17:

- suprafaţa construită = 388,31 mp

- valoarea contabilă = 36.890,90 lei;

Pavilionul G1/C4:

- suprafaţa construită = 383,89 mp

- valoarea contabilă = 23,448,30 lei;

Pavilionul G2/C7:

- suprafaţa construită = 383,89 mp

- valoarea contabilă = 23.448,30 lei;

Pavilionul G3/C12:

- suprafaţa construită = 383,88 mp

- valoarea contabilă = 23.448,30 lei;

Pavilionul E/C8;

- suprafaţa construită = 54,87 mp

- valoarea contabilă = 44.920,10 lei

Total valoare contabilă: imobil 1374 - parţial = 300.644,60 lei

CF nr. 22925 Gorgota/Nr. cadastral 621.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresa poştală, în urma înscrierii în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificară

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103796

8.19.01

Imobil 667

Municipiul Slobozia, strada Amara nr. 2, judeţul Ialomiţa; CF nr. 34383 Slobozia, nr. cadastral 34383

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN1, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi al art. 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.

Art. 2. - Predarea-preluarea podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, a cărei administrare se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Turda şi Ministerul Transporturilor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006. cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 376.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale podului peste râul Arieş, situat pe drumul naţional DN 1, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a activităţilor de interes naţional

în domeniul administrării drumurilor naţionale

 

Nr. crt.

Denumirea şi locul unde este situat sectorul de drum

Persoana juridică de la care se transmite podul

Persoana juridică la care se transmite administrarea podului

Caracteristici

Codul de clasificare MFP

Nr. inventar MFP

1

Pod pe DN1 km 444+840,

peste râul Arieş la Turda

Consiliul Local al Municipiului Turda

CUI 4378930

Ministerul Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

CU113633330

Pod din beton armat având o lungime totală de 145,86 m

(6 deschideri x 24,31 m)

Anul construcţiei 1965

Extras CF nr. 63237 Turda, nr. cadastral 63237, având următoarea descriere:

S construită la sol 365 mp;

val. inventar 19.395.368 lei

8.12.03.06

12143

(parţial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat

al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lechinţa nr. 46/2017, completată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Lechinţa nr. 13/2018, în vederea funcţionării structurilor specializate din cadrul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi condiţionat ca destinaţia acestui imobil să nu fie modificată.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 377.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud şi care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

imobilului

Adresa imobilului

Baza legală

Descrierea tehnică

Persoana juridică căreia i se dă în administrare imobilul

Valoarea de inventar

- lei -

Se va atribui.

8.19.01

48-400

Comuna Lechinţa,

judeţul Bistriţa-Năsăud

Hotărârea Consiliului Local Lechinţa nr. 46/2017

Teren

S = 432 mp

1 construcţie

S = 278 mp

CF nr. 28015

Nr. cadastral 28015-C1

MAI. - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud CUI-4347496

Teren = 3.506,49 lei

Construcţie = 965.299,43 lei

Total valoare imobil: 968.805,92 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), literele i) şi k) se abrogă.

2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şt (4), cu următorul cuprins:

(3) în cadrul activităţii de coordonare prevăzută la alin. (1). subsecretarul de stat desemnat să îndeplinească atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice:

a) coordonează, potrivit dispoziţiei secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, realizarea de analize sau sinteze cu privire la fenomene specifice domeniilor de competenţa structurilor prevăzute la alin. (1);

b) participă, din dispoziţia secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, la comisii şi grupuri de lucru;

c) avizează documentele promovate, spre semnare, secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, de către structurile prevăzute la alin. (1);

d) coordonează activitatea de soluţionare a petiţiilor care privesc domeniile de competenţa structurilor prevăzute la alin. (1).

(4) Subsecretarul de stat desemnat să îndeplinească atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice avizează documentele pentru care a fost delegat dreptul de semnătură secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, promovate de către Direcţia generală management resurse umane.”

4. La articolul 4, alineatul (3) se abrogă.

5. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Reprezentarea ministrului afacerilor interne în relaţia cu Parlamentul poate fi realizată şi de către subsecretarul de stat desemnat, pe bază de mandat. în acest scop, subsecretarul de stat coordonează activitatea de elaborare a punctelor de vedere ale ministerului asupra propunerilor legislative, respectiv a răspunsurilor la întrebările şi interpelările senatorilor şi deputaţilor.”

6. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

7. La articolul 6 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:

„c) Direcţia Generală de Paşapoarte;

d) Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor.”

8. La articolul 6, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

10. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Secretarii de stat şi secretarul general semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.

(2) Atunci Gând documentele prevăzute la alin. (1) sunt însuşite, inclusiv în calitate de avizator, de structuri aflate în coordonarea unor persoane diferite, delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne se exercită de secretarul de stat sau secretarul general care gestionează domeniul ce face obiectul deciziei, cu avizul celorlalţi secretari de stat sau secretarului general, după caz.

(3) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută la alin. (1) şi (2), nu aduce atingere reglementărilor privind competenţele de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne, reglementărilor privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ori altor reglementări interne care stabilesc competenţe explicite de aprobare/avizare/semnare, a căror aplicare are întâietate.

(4) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută la alin. (1) şi (2), nu se aplică pentru:

a) însuşirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare;

b) instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de iniţiator sau avizator;

c) memorandumuri, note, informări şi rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau Preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale;

d) corespondenţa adresată prim-ministrului, celorlalţi membri ai Guvernului, Parlamentului, Preşedintelui Românişi ori Administraţiei Prezidenţiale, conducătorilor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Public şi altor autorităţi publice centrale;

e) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul şedinţelor Guvernului;

f) însuşirea documentelor programatice şi documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competenţe ale acestuia;

g) convenţii, protocoale, înţelegeri şi alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituţional şi la care Ministerul Afacerilor Interne este parte;

h) semnarea statelor de organizare;

i) aprobarea numărului de posturi şi a indicatorilor aflaţi în finanţare ai tuturor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 22 mai 2018.

Nr. 50.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

 

Având în vedere prevederile art. 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte componenţa, atribuţiile şi funcţionarea Grupului de lucru pentru evaluarea riscurilor la nivel naţional, denumit în continuare GLERN.

Art. 2. - GLERN este constituit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016 privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre.

Art. 3. - GLERN are ca scop principal integrarea activităţilor desfăşurate de către grupurile de lucru pe tipuri de riscuri, din cadrul Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre, denumită în continuare PNRRD, în domeniul evaluării şi cartografierii riscurilor, precum şi al coordonării şi executării procesului de evaluare a riscurilor la nivel naţional.

Art. 4. - GLERN este un organism cu activitate temporară, fără personalitate juridică.

 

CAPITOLUL II

Componenţa

 

Art. 5. - Componenţa GLERN este următoarea:

a) preşedinte;

b) vicepreşedinte;

c) membri;

d) secretariat;

e) invitaţi.

Art. 6. - (1) Preşedintele şi vicepreşedintele GLERN sunt aleşi prin vot deschis în cadrul primei întâlniri de lucru a grupului, din cadrul membrilor acestuia, pentru o perioadă de 3 ani.

(2) Membrii GLERN sunt desemnaţi în condiţiile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 768/2016, Pentru fiecare tip de risc specific teritoriului României sunt desemnaţi un membru titular şi un membru supleant.

(3) Secretariatul GLERN este asigurat de către inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi este format din 3 persoane nominalizate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

(4) La întâlnirile de lucru ale GLERN pot participa, cu statut de invitaţi, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale sau locale, ai institutelor de cercetare, ai mediului academic, ai organizaţiilor neguvernamentale, grupurilor defavorizate etc. cu expertiză relevantă pentru subiectele în dezbatere în cadrul respectivei reuniuni.

Art. 7. - Calitatea de membru încetează când persoana nominalizată în GLERN se află în una dintre următoarele situaţii:

a) coordonatorul grupului de lucru pe tip de risc din care face parte îi retrage nominalizarea în GLERN. În acest caz, nominalizarea unei alte persoane ca membru titular/supleant este comunicată, în scris, secretariatului GLERN, în termen de 5 zile lucrătoare de la data retragerii nominalizării;

b) s-a primit o nouă nominalizare din partea coordonatorului grupului de lucru pe tip de risc din care face parte, ca urmare a încălcării regulilor de conduită, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Solicitarea de revocare a calităţii de membru, respectiv de o nouă nominalizare se semnează de către preşedintele GLERN şi se transmite de secretariatul GLERN.

 

CAPITOLUL III

Atribuţii

 

Art. 8. - GLERN are următoarele atribuţii:

a) analizează rapoartele de activitate elaborate de către grupurile de lucru pe tipuri de risc în cadrul PNRRD;

b) analizează evaluările sectoriale de risc şi propune scenariile de riscuri şi multiriscuri care să fie introduse în sinteza evaluării riscurilor ce se înaintează către Comisia Europeană, folosind instrumente cum ar fi metodologii, baze de date, hărţi şi portale GIS;

c) actualizează anual evaluarea riscurilor la nivel naţional;

d) propune modificări şi actualizări ale metodologiei de evaluare unitară a riscurilor la nivel naţional în baza propunerilor primite de la grupurile de lucru pe tipuri de risc şi de la membrii GLERN sau a progresului tehnic;

e) propune, după caz, iniţierea de acte normative în domeniul reducerii riscului de dezastre, către ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale responsabile cu managementul tipurilor de risc;

f) elaborează rapoarte de activitate semestriale pe parcursul activităţii de evaluare a riscurilor la nivel naţional;

g) îndeplineşte şi alte sarcini, pe domeniul de competenţă, în funcţie de solicitările preşedintelui PNRRD.

Art. 9. - (1) Preşedintele GLERN are următoarele atribuţii:

a) convoacă reuniunile GLERN;

b) stabileşte agenda reuniunilor GLERN;

c) propune un plan anual de lucru al GLERN;

d) aprobă materialele care urmează a fi transmise membrilor GLERN, în vederea discutării acestora în cadrul reuniunilor GLERN;

e) stabileşte, după caz, lista invitaţilor la reuniunile GLERN în baza propunerilor primite de la membrii GLERN;

f) semnează adresele de invitare pentru invitaţii la reuniunile GLERN;

g) prezidează reuniunile GLERN;

h) urmăreşte respectarea termenelor şi activităţilor stabilite prin planul anual de lucru al GLERN şi a deciziilor luate în cadrul şedinţelor;

i) prezintă în cadrul PNRRD activităţile desfăşurate de GLERN;

j) reprezintă GLERN în relaţiile cu terţii,

(2) Vicepreşedintele GLERN preia atribuţiile preşedintelui în situaţia în care acesta nu poate îndeplini, din motive obiective, atribuţiile ce îi revin.

(3) Membrii supleanţi înlocuiesc titularii care nu pot participa la întâlnirile GLERN şi preiau atribuţiile acestora,

(4) Secretariatul GLERN asigură fluxul informaţional între grupurile de lucru pe tipuri de riscuri şi GLERN, precum şi cu secretariatul PNRRD şi desfăşoară următoarele activităţi:

a) asigură convocarea GLERN, transmiterea agendei de lucru şi a altor documente către membrii grupului;

b) transmite adresele către invitaţii la şedinţele GLERN;

c) propune preşedintelui GLERN structura şi conţinutul agendei de lucru, în baza propunerilor făcute de către membrii GLERN;

d) primeşte şi pregăteşte materialele pentru şedinţele GLERN şi le prezintă membrilor acestuia;

e) gestionează documentele la nivelul GLERN;

f) realizează schimbul de informaţii între membrii GLERN;

g) execută lucrările şi operaţiunile de secretariat pe timpul şedinţelor;

h) întocmeşte minutele reuniunilor şi le transmite în format electronic tuturor membrilor şi invitaţilor;

i) asigură redactarea deciziilor luate în cadrul şedinţelor GLERN;

j) asigură redactarea propunerilor elaborate în cadrul şedinţelor pe care le prezintă secretariatului PNRRD spre a fi înscrise pe ordinea de zi a acesteia;

k) difuzează factorilor interesaţi documentele emise de GLERN.

 

CAPITOLUL IV

Funcţionarea GLERN

 

Art. 10. - Şedinţele GLERN se desfăşoară în baza convocării şi agendei transmise tuturor membrilor, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei, la iniţiativa preşedintelui GLERN.

Art. 11. - GLERN îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan de lucru anual propus de preşedinte şi asumat prin decizie a GLERN.

Art. 12. - GLERN se întruneşte semestrial, de regulă în lunile aprilie-mai, respectiv octombrie-noiembrie.

Art. 13. - GLERN se poate întruni în şedinţe extraordinare la iniţiativa preşedintelui sau la propunerea a cel puţin o treime din membrii GLERN, situaţie în care propunerea se transmite în scris secretariatului, urmând ca preşedintele să decidă data convocării şedinţei.

Art. 14. - Convocarea şedinţelor GLERN se face întotdeauna în scris, invitaţiile căire membri fiind transmise prin fax sau e-mail.

Art. 15. - La începutul fiecărei şedinţe, preşedintele supune la vot agenda şedinţei curente şi minuta precedentei şedinţe, care se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 15. - (1) Deciziile GLERN se iau prin consensul membrilor prezenţi.

(2) în situaţia în care consensul nu poate fi obţinut, preşedintele propune luarea deciziei prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi,

(3) în cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui este decisiv.

(4) Invitaţii care participă la şedinţele GLERN nu au drept de vol.

(5) în minutele şedinţelor GLERN se consemnează rezultatul votului pentru adoptarea deciziilor GLERN.

Art. 17. - (1) Deciziile adoptate în cadrul şedinţei GLERN sunt elaborate în formă scrisă de către secretariat, semnat© de către preşedinte şi se transmit tuturor membrilor GLERN, precum şi altor responsabili desemnaţi pentru îndeplinirea deciziilor, inclusiv invitaţilor, nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei.

(2) Deciziile GLERN se anexează la minutele şedinţelor în care s~au adoptat, după aprobarea acestora din urmă.

(3) Deciziile GLERN sunt cu titlul de recomandare pentru entităţile din care fac parte persoanele cărora le-au fost transmise, potrivit alin. (1).

Art. 18. - Punctele, aflate în agendă, care nu sunt discutate în şedinţa în care au fost propuse, pot fi amânate pentru şedinţa următoare.

Art. 19. - Şedinţele GLERN nu au caracter public, cu excepţia cazului în care preşedintele decide altfel.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 20. - Propunerile de modificare a prezentului regulament pot fi iniţiate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă la propunerea preşedintelui PNRRD sau a preşedintelui GLERN.

 

ANEXA

 

Reguli de conduită a membrilor GLERN

 

Membrii GLERN au obligaţia de a respecta următoarele reguli de conduită:

1. să acţioneze în interesul GLERN, în concordanţă cu rolul şi obiectivele stabilite;

2. să acţioneze în interes public, şi nu în scopul obţinerii de avantaje financiare sau alte beneficii pentru sine sau pentru alţii;

3. să declare preşedintelui GLERN, la începutul oricărei reuniuni sau pe parcursul acesteia, orice situaţie de conflict de interese în care s-ar putea afla în legătură cu un anumit subiect dezbătut;

4. să informeze, după încheierea reuniunilor, autoritatea publică, instituţia sau organizaţia pe care o reprezintă în legătură cu principalele chestiuni discutate şi deciziile luate;

5. să păstreze confidenţialitatea acelor informaţii, expres menţionate ca atare, prin a căror divulgare s-ar putea leza interesul legitim al oricărei instituţii, organizaţii sau persoane sau prin a căror utilizare privilegiată s-ar putea crea avantaje nelegitime;

6. să acţioneze în conformitate cu deciziile GLERN;

7. să respecte libertatea opiniilor şi să nu se lase influenţaţi de considerente personale;

8. să manifeste o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind stabilirea valorii compensaţiei unitare pentru transportul feroviar public de călători şi a volumului de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018

 

În temeiul prevederilor:

- art. 2 alin. (1) lit. f), h) şi i) şi art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată eu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;

- art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;

- art. 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Valorile unitare ale compensaţiei pentru serviciul public de călători ce se vor aplica în anul 2018, conform celor menţionate în Referatul nr. 3.2/436 din 23.05.2018, sunt următoarele:

a) pentru trenurile Interregio, 27,6703 lei pe mia de călători-km şi 13.344,2708 lei pe mia de tren-km;

b) pentru trenurile Regio, 183,4568 lei pe mia de călători-km şi 13.344,2708 lei pe mia de tren-km.

Art. 2. - Volumul de transport feroviar public de călători pe care operatorii de transport feroviar de călători îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care aceştia primesc compensaţii de la bugetul de stat în anul 2018 se stabileşte după cum urmează:

a) pentru trenurile Interregio - 25.414.987, 8 tren-km;

b) pentru trenurile Regio - 37.537.871,4 tren-km.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Gigi Gavrilă

 

Bucureşti, 23 mai 2018.

Nr. 381.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România

 

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (5) lit. a) şi art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completărilor ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. g) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008 privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 1 iulie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

Având în vedere prevederile art. 130 alin. (5) lit. a) şi art. 138 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completărilor ulterioare, şi ale art. 10 alin. (1) lit. g) şi q)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,”.

2. În anexă, la articolul 51, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru situaţiile în care temperatura gazelor naturale, după reducerea presiunii, poate scădea sub 0°C, se vor prevedea din proiectare sisteme de încălzire pentru menţinerea unei temperaturi a gazelor naturale de cel puţin 0°C.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică de operatorul de transport şi de sistem, producători şi de operatorii de înmagazinare.”

Art. II. - Producătorii, operatorii economici titulari ai licenţelor de operare a sistemelor de transport/distribuţie/ înmagazinare subterană, operatori economici titulari ai licenţei de furnizare gaze naturale, proprietarii sistemelor/mijloacelor de măsurare a gazelor naturale, precum şi ceilalţi participanţi la piaţa gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 92.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.