MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 451/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 mai 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

 

360. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”

 

362. - Hotărâre pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii

 

366. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana - Târgovişte - Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.839. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii OCH LOGISTIC AG - S.R.L.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

98. - Ordin privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

 

99. - Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1

 

100. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

101. - Ordin privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

102. - Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

 

103. - Ordin privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

104. - Ordin privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. în calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru adoptarea unei măsuri privind reducerea riscului de dezangajare a fondurilor europene

 

Având în vedere riscul major de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional la finalul anului 2018 este necesară întreprinderea unor măsuri, în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de decontare a unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană, până cel târziu la finalul anului 2018.

Prin transferul Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea implementării acestuia sub forma unei axe prioritare distincte în cadrul Programului operaţional regional, cheltuielile deja rambursate de către Comisia Europeană pentru Programul operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri vor putea fi raportate drept cheltuieli realizate la nivelul Programului Operaţional Regional, ceea ce va determina reducerea sumelor aflate în risc de dezangajare.

Având în vedere cererea existentă pentru tipul de instrument financiar implementat prin Programul operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri”, există posibilitatea creşterii alocării financiare pentru Programul operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri” prin realocarea sumei de 100 milioane euro prevăzuţi în Programul operaţional regional pentru implementarea unui alt tip de instrument financiar. Astfel, suma supusă riscului de dezangajare poate fi diminuată cu valoarea realocată, în condiţiile în care, pentru acest tip de instrument, rambursarea din partea Comisiei Europene se realizează imediat, pe baza cererii de plată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. 1. - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice preia de la Ministerul Fondurilor Europene activitatea privind gestionarea şi implementarea Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri” şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile acestuia.

Art. 2. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1 propun Guvernului spre adoptare proiectele actelor normative pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1 încheie protocolul de predare-preluare a documentelor aferente Programului operaţional „Iniţiativa pentru IMM-uri”, inclusiv a celor referitoare la stadiul implementării programului.

(3) Protocolul prevăzut la alin. (2) cuprinde şi prevederile bugetare, execuţia bugetară pe anul 2018 până la data protocolului de predare-preluare, precum şi patrimoniul aferent domeniului predat-preluat stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2018, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare prevăzut la alin. (2).

(5) Modificările în execuţia bugetului de stat pe anul 2018 se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (4), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii, să introducă anexe noi şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 43.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Acordarea sporului pentru condiţii de muncă, în limitele prevăzute în anexă, este în responsabilitatea ordonatorului de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 din Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rîndunică,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul sănătăţii,

Rodica Nassar,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 360.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporurilor pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestora pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”

 

Art. 1. - Prezentul regulament-cadru stabileşte locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă, precum şi condiţiile de acordare a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă şi a sporului pentru condiţii grele de muncă, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură”, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. IU „Familia ocupaţională de funcţii bugetare «CULTURĂ»“ la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se acordă în cazul în care sunt depăşite limitele maxim admisibile pentru factorii consideraţi nocivi, prevăzute în legislaţia din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

(2) Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, stabilit potrivit prezentului regulament-cadru, se acordă pe baza deciziei emise de ordonatorul de credite.

Art. 3. - Sporul pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, prevăzut în cap. VI art. 1 alin. (1) lit. a) din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă în cotă de până la 15% din salariul de bază, pentru timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, personalului salarizat din instituţiile publice de cultură prevăzut în cap. I-V din anexa nr. III la aceeaşi lege, dacă îşi desfăşoară activitatea permanent sau temporar În următoarele locuri de muncă:

a) în perimetrul cărora se dezvoltă noxe care pot provoca intoxicaţii profesionale şi se utilizează azbest, siliciu, talc, mică, precum şi alte pulberi vătămătoare;

b) la care se folosesc diferite substanţe toxice, metale sau metaloizi şi compuşii lor, hidrocarburi, acizi, precum şi alte substanţe folosite în activitatea de restaurare, conservare preventivă şi/sau curativă, investigare fizico-chimică şi/sau biologică, de cercetare şi documentare arheologică, istorică sau numismatică, în instituţii publice de cultură;

c) unde activitatea se desfăşoară în condiţii de microclimat nefavorabil, în care există zgomote, trepidaţii, temperatură neadecvată, umiditate improprie, curenţi de aer, praf, microorganisme, factori biologici sau microbiologici periculoşi, luminozitate inadecvată şi altele asemenea, dar fără a se limita la acestea;

d) în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvenţă produse de emiţători de radiodifuziune, televiziune, emiţători pentru comunicaţii, staţii de radiolocaţie, instalaţii de curent de înaltă frecvenţă, staţii de radio unde scurte şi unde ultrascurte, radiorelee în unde metrice, decimetrice, centimetrice, radiogoniometre şi staţii de bruiaj.

Art. 4. - Personalul din instituţiile publice de cultură care îşi desfăşoară activitatea în condiţii periculoase sau vătămătoare sau în condiţii grele de muncă şi este încadrat pe alte anexe decât anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de sporurile prevăzute de regulamentele-cadru aferente domeniilor respective, cu respectarea prevederilor art. 25 din respectiva lege.

Art. 5. - Mărimea concretă a sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă se stabileşte de fiecare ordonator de credite, în parte, prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază, stabilit potrivit legii, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor stabilite prin lege şi prin prezentul regulament-cadru.

Art. 6. - La încadrarea locurilor de muncă în condiţii grele, vătămătoare sau periculoase şi la stabilirea cuantumului sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se vor avea în vedere:

a) natura factorilor, respectiv fizici, chimici sau biologici, precum şi mecanismul de acţiune a acestora asupra organismului;

b) intensitatea de acţiune a factorilor sau asocierea acestora;

C) durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi;

d) existenţa unor condiţii de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă sau psihică, ce determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire;

e) existenţa unor condiţii de muncă ce implică un efort fizic sau psihic mare, în condiţii nefavorabile, determinate printre altele de condiţii de microclimat, zgomot intens sau vibraţii;

f) structura şi nivelul morbidităţii în raport cu specificul locului de muncă;

g) alte condiţii de muncă periculoase, vătămătoare sau grele, care pot duce la uzura prematură a organismului.

Art. 7. - Sporul prevăzut la art. 3 se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, eliberate în condiţiile legii Acesta se acordă până la data eliminării factorilor vătămători sau periculoşi, de către angajator, conform prevederilor legale.

Art. 8. - Instituţiile publice de cultură au obligaţia să solicite refacerea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă ori de câte ori intervin modificări în ceea ce priveşte tehnologia, echipamentele de muncă şi amenajarea locurilor de muncă, dar nu mai târziu de 36 de luni de la data emiterii buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare respective.

Art. 9. - Pentru personalul prevăzut la cap. I-V din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, mărimea sporului pentru condiţii periculoase sau vătămătoare de muncă, în funcţie de numărul de factori de risc întruniţi, se stabileşte astfel:

a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 4 factori de risc dintre cei prevăzuţi la art. 6 din prezentul regulament-cadru;

b) spor de la 5,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 3 factori de risc dintre cei prevăzuţi la art. 6 din prezentul regulament-cadru;

c) spor de la 0,1% până la 5% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a 2 factori de risc dintre cei prevăzuţi la art. 6 din prezentul regulament-cadru.

Art. 10. - (1) Poate beneficia de sporul pentru condiţii grele de muncă, prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b) din cap. VI al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, personalul din instituţiile de spectacole sau concerte, biblioteci publice, muzee şi din alte instituţii publice de cultură prevăzute la cap. I-V din anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile stabilite de prezentul regulament-cadru.

(2) Locurile de muncă pentru care se poate acorda sporul pentru condiţii grele, prevăzut la alin. (1), sunt sălile şi spaţiile în care se realizează repetiţii şi/sau reprezentări de spectacole sau concerte, bibliotecile, spaţiile destinate activităţilor de conservare, circulaţie şi prelucrare de carte în depozite de carte şi biblioteci, muzeele, depozitele, laboratoarele de restaurare, conservare, şantierele arheologice, arhivele, magaziile de materiale, atelierele, birourile, încăperile, precum şi alte locuri de muncă în care îşi desfăşoară activitatea personalul prevăzut alin. (1).

(3) Cuantumul sporului pentru condiţii de muncă grele se stabileşte, în urma identificării factorilor prevăzuţi la art. 6, astfel:

a) spor de la 10,1% până la 15% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a minimum 4 factori;

b) spor de la 0,1% până la 10% din salariul de bază pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea sub influenţa a minimum 3 factori.

(4) Identificarea concretă a locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a cuantumului sporului prevăzut la alin, (1), precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc prin decizie de către ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor prezentului regulament-cadru, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens.

Art. 11. - (1) Sporul pentru condiţii grele de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare eliberate în condiţiile legii, în limita prevederilor stabilite prin lege şi prin prezentul regulament-cadru, de către fiecare ordonator de credite, în parte, prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază, stabilit potrivit legii.

(2) Sporul pentru condiţii grele de muncă se acordă pe baza deciziei emise de ordonatorul de credite.

Art. 12. - (1) Personalul care în cadrul programului normal de muncă îşi desfăşoară activitatea fracţionat, la mai multe locuri de muncă, pentru care sunt prevăzute sporuri diferite, va beneficia de sporul prevăzut pentru fiecare loc de muncă în funcţie de timpul efectiv lucrat în aceste locuri.

(2) Evidenţa timpului lucrat efectiv în ore şi zile, în locuri de muncă pentru care se acordă spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia se realizează de către ordonatorul de credite.

Art. 13. - Actul administrativ prevăzut la art. 2 alin. (2) şi art. 11 alin. (2) se modifică ori de câte ori intervin modificări de natură să impună o astfel de măsură.

Art. 14. - Instituţiile publice de cultură vor lua toate măsurile tehnice, sanitare, organizatorice sau de altă natură pentru eliminarea factorilor vătămători sau periculoşi care afectează diversele categorii de personal în activitatea desfăşurată.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2010 privind necesarul de efective de poliţie militară pentru paza sediilor instanţelor şi parchetelor militare, a bunurilor şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 13 decembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Serviciul se execută cu un număr de 86 de poliţişti militari.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

p. Ministrul justiţiei,

Sofia Mariana Moţ,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 362.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.416/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana - Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 20 noiembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În titlu şi în cuprinsul hotărârii sintagma „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130, km 51+041-109+905” se înlocuieşte cu sintagma „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-109+905 drum de două benzi”.

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii «Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-109+905 drum de două benzi», judeţele Dâmboviţa şi Prahova, prevăzuţi în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.”

4. Anexa, care devine anexa nr. 1, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

5. După anexa nr. 1 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Mircea Florin Biban,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 mai 2018.

Nr. 366.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2008)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-km 44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-km 109+905 drum de două benzi”

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: judeţele Dâmboviţa şi Prahova

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

 

 

2.136.328

 

mii lei

 

(1 euro = 4,5175 lei/03.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

din care C+M (inclusiv TVA):

 

 

 

1.811.785 mii lei

 

 

 

Capacităţi:

 

 

 

 

 

 

 

Lungime totală

 

 

 

km

 

101,696

 

Lăţime platformă

 

 

 

m

 

7,00-14,00 m şi 18,60 m

 

din care: parte carosabilă

 

 

 

m

 

6,00-13,00 m şi 14,00 m

 

Poduri/pasaje reabilitate şi dublate

 

 

 

buc.

 

2 reabilitate şi dublate/9 reabilitate

 

Poduri/pasaje noi

 

 

 

buc

 

15 cu 2 benzi/3 cu 4 benzi

 

Parcări noi

 

 

 

buc.

 

4

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

 

 

luni

 

36

 

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

 

 

 

 

INV mii lei:

ANUL I

744.346

ANUL II

702.677

ANUL III

689.305

 

C+M mii lei:

 

597.889

 

616.007

 

597.889

 

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 /a Hotărârea Guvernului nr. 1.416/2008)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-km 44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-km 109+905 drum de două benzi” Sector I km 0+000-km 44+130 - lărgire la 4 benzi de circulaţie

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: judeţul Dâmboviţa

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

 

915.252

 

mii lei

 

(1 euro = 4,5175 lei/03.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

din care C+M (inclusiv TVA):

 

 

 

776.452

 

mii lei

 

Capacităţi:

 

 

 

 

 

 

 

Lungime totală

 

 

 

km

 

44,222

 

Lăţime platformă

 

 

 

m

 

18,60

 

din care: parte carosabilă

 

 

 

m

 

14,00(4x3,50)

 

Poduri reabilitate şi dublate

 

 

 

buc.

 

1

 

Poduri noi cu 4 benzi

 

 

 

buc.

 

3

 

Pasaj CF reabilitat şi dublat

 

 

 

buc.

 

1

 

Parcări roi

 

 

 

buc.

 

2

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

 

 

luni

 

36

 

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

 

 

 

 

INV mii lei

ANUL I

321.286

ANUL II

300.920

ANUL III

293.046

 

C+M mii lei

 

256.229

 

263.994

 

256.229

 

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1415/2008)

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 71 Bâldana-Târgovişte-Sinaia, km 0+000-km 44+130 lărgire la patru benzi de circulaţie şi km 51+041-km 109+905 drum de două benzi” Sector II km 51+041-km 109+905 - drum la două benzi de circulaţie

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

Amplasament: judeţele Dâmboviţa şi Prahova

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

 

 

1.221.076

 

mii lei

 

(1 euro = 4,5175 lei/03.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

din care C+M (inclusiv TVA):

 

 

 

1.035.333

 

mii lei

 

Capacităţi:

 

 

 

 

 

 

 

Lungime totală

 

 

 

km

 

57,474

 

Lăţime platformă

 

 

 

m

 

7,00-14,00

 

din care: parte carosabilă

 

 

 

m

 

2x3,00-13,00

 

Poduri reabilitate

 

 

 

buc.

 

8

 

Poduri noi

 

 

 

buc.

 

14

 

Pasaj CF reabilitat

 

 

 

buc.

 

1

 

Pasaj CF nou

 

 

 

buc.

 

1

 

Parcări noi

 

 

 

buc.

 

2

 

Durata de realizare a investiţiei:

 

 

 

luni

 

36

 

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

 

 

 

 

INV mii lei

ANUL I

423.060

ANUL II

401.757

ANUL III

396.259

 

C+M mii lei

 

341.660

 

352.013

 

341.660

 

 

Factori de risc

Conform prevederilor Normativului P100-1/2013

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii OCH LOGISTIC AG - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, şi ale art. 8 alin. (7) şi

(8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii OCH LOGISTIC AG - S.R.L., cu sediul social în judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, şos. Amara nr. 2, corp C2, cod unic de înregistrare 12662320, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 20 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, şi identificat în baza extrasului de carte funciară pentru informare nr. 38056, emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ialomiţa, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Slobozia, la data de 9.03.2018;

b) are o suprafaţă de 5,75 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, şi de art. 456 alin. (1) lit. i) şi art. 464 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările ulterioare;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 15 mai 2018.

Nr. 4.839.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 78 din Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Tarifele de transport pentru activitatea de transportai gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport, desfăşurată în perioada 1 octombrie 2018-30 septembrie 2019, se stabilesc după cum urmează:

a) tariful de rezervare de capacitate pe grup de puncte de intrare/ieşire pentru servicii ferme/întreruptibile de transport, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) tariful volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată către sistemele de distribuţie: 1,97 lei/MWh transportat;

c) tariful volumetric pentru cantitatea de gaze naturale transportată numai prin Sistemul naţional de transport: 2,72 lei/MWh transportat.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) conţin şi valoarea impozitului pe monopol prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 23 ianuarie 2013, cu modificările ulterioare.

(3) Tarifele pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, prevăzute la alin. (1), nu conţin T.V.A.

Art. 2. - Se stabilesc venitul reglementat şi venitul total aferente celui de-al şaptelea an (1 octombrie 2018- 30 septembrie 2019) din a treia perioadă de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 98.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tarife de rezervare de capacitate pe grup de puncte de intrare/ieşire pentru servicii ferme/întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

 

 

- lei/MWh/h -

Grup de puncte de intrare/ieşire în/ din SNT

Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale

Termen lung

Termen scurt

Anual

Trimestrial

Lunar

Zilnic

vară

iarnă

vară

iarnă

vară

iarnă

1.

grupul punctelor de intrare în sistemul de transport al gazelor naturale din perimetrele de producţie, din terminalele GNL şi din instalaţiile de producere a biogazului sau a altor gaze care îndeplinesc condiţiile de calitate pentru a putea fi livrate/transportate în/prin sistemul de transport al gazelor naturale, din interconectarea cu alte sisteme de transport al gazelor naturale şi din depozitele de înmagazinam subterană a gazelor naturale

1,68

1,51

2,85

1,74

3,29

3,48

6,58

2.

grupul punctelor de ieşire din sistemul de transport al gazelor naturale spre consumatorii direcţi, sisteme de distribuţie, depozitele de înmagazinam subterană, conductele de alimentare din amonte şi alte sisteme de transport interconectate

1,63

1,47

2,78

1,70

3,20

3,39

6,41

 

ANEXA Nr. 2

 

Venitul reglementat şi venitul total aferente celui de-al şaptelea an (1 octombrie 2018-30 septembrie 2019) din a treia perioadă de reglementare, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport desfăşurată de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - SA

Activitatea de transport gaze naturale

(1 octombrie 2018-30 septembrie 2019)

U.M.

Valoare

Venitul reglementat

mii lei

1.128.577,85

Venitul total

mii lei

882.982,99

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale

Isaccea 1-Negru Vodă 1

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 24 din Metodologia de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 11 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 99.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 40/2016)

 

Tarife de transport pentru rezervarea capacităţii de transport pe puncte de intrare/ieşire în/din conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1, pentru perioada 1 octombrie 2018-30 septembrie 2019

 

 

 

 

 

- lei/kWh/h –

Nr. ort.

Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacităţii de transport pe conductele de transport Isaccea 1-Negru Vodă 1

Punctul de intrare Isaccea 1

Grupul punctelor de ieşiră, Negru Vodă 1 şi punctele de ieşire destinate alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul Românişi

1.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen lung, contractate pentru un an

0,0007991

0,0007991

2.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru un trimestru

vara

0,0008870

0,0008870

iama

0,0011907

0,0011907

3.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru o lună

vara

0,0010229

0,0010229

iama

0,0013745

0,0013745

4.

servicii ferme/întreruptibile de transport pe termen scurt, contractate pentru o zi

vara

0,0020378

0,0020378

iama

0,0027570

0,0027570

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1.-Se aprobă venitul reglementat unitar de 26,20 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 21,29 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale clienţilor care se încadrează în următoarele categorii de consum:

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

21,72

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

21,45

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

21,18

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

20,92

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

20,67

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale la data publicării prezentului ordin.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 100.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. În calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare

municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 178 alin, (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, şi ale art. 5, 7 şi 888 din Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1.-Se aprobă venitul reglementat unitar de 13,90 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. al activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru anul 2018.

Art. 2. - Se aprobă venitul total unitar de 13,97 lei/MWh aferent serviciului de distribuţie a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. al activităţii de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru anul 2018.

Art. 3. - (1) Se aprobă tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale preluat din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

1. Tarife de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

8,34

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

8,23

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

8,13

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

8,03

B.5. Cu un consum anual între 11.627.79 MWh şi 116.277,79 MWh

7,93

 

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 4. - Operatorul de distribuţie licenţiat duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate de distribuţie pentru operarea sistemului de distribuţie preluat şi aprobarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, realizate de Societatea GAZ SUD - S.A. În calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 9 ianuarie 2018.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 101.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. f) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 iulie 2018 Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 121/2017 pentru aprobarea condiţiilor de aplicare a tarifelor componenta de piaţă concurenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, se abrogă.

Art. 2.-începând cu data de 1 iulie 2018, preţui pentru serviciul universal avizat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 21 martie 2018, se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi/opţionali inclusiv clienţilor care, până la data de 30 iunie 2018, beneficiază de tariful componenta de piaţă concurenţială (CPC) diferenţiat.

Art. 3*.- (1) Furnizorii de ultimă instanţă desemnaţi prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, au obligaţia de a informa clienţii din portofoliul propriu cărora li se aplică tariful CPC diferenţiat cu privire la prevederile art. 2.

(2) Obligaţia de informare prevăzută la alin. (1) se realizează până cel târziu la data de 30 iunie 2018.

Art. 4. - Furnizorii de ultimă instanţă prevăzuţi la art. 3 alin. (1) şi furnizorii de ultimă instanţă obligaţi/opţionali desemnaţi conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018 pentru aprobarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 102.

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea venitului unitar pentru anul 2018 şi aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se stabileşte venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 3. - Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 103.

 

ANEXA Nr. 1

 

Venitul unitar pentru anul 2018, aferent activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

 

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea estimată a fi furnizată în anul 2018

MWh

251.509

Venitul unitar

- lei/MWh -

6,26

 

ANEXA Nr. 2

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

115,51

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

115,24

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

114,97

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. În calitate de operator desemnat să preia operarea sistemului de distribuţie a gazelor naturale din localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman

 

Având în vedere prevederile art. 104 alin. (10), art. 138 alin. (1) lit. g), art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) şi (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Procedura privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, precum şi ale art. 30 din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitatea Zimnicea, aparţinătoare municipiului Zimnicea, judeţul Teleorman, pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale şi care optează pentru un astfel de preţ.

(3) Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.

Art. 2. - Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 29 mai 2018.

Nr. 104.

 

 

ANEXĂ

 

Preţurile reglementate pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienţii casnici din localitatea Zimnicea, judeţul Teleorman, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate

 

Categoria de clienţi

- lei/MWh -

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

102,13

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

102,02

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

101,92

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.