MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 449/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 449         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 30 mai 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

95. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 

102. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică

 

350/1.946. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea anexei nr. 2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

 

357. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 

Având în vedere:

- Referatul directorului general adjunct aprobat cu nr. 267/C.V. din 18 aprilie 2018;

- prevederile art. 6 lit. d), art. 11 alin. (10) lit. g) şi art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate;

- dispoziţiile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2017*) privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea sistemului procedural de evaluare şi recunoaştere a furnizorilor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate,

în temeiul art. 13 alin. (5) lit. a) şi alin. (6) din Legea nr. 185/2017,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. 1. - În vederea ducerii la îndeplinire a Hotărârii Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2017*), se aprobă Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile organizatorice ale Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate duc la îndeplinire prevederile metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 95.


*) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2017 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 

Art. 1. - (1) Formarea profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate (denumită în continuare F.P.Q.) constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică, desfăşurate cu scopul de a dobândi cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, pentru personalul care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activitate în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.

(2) în temeiul Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate şi al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de recunoaştere a furnizorilor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate revine Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în continuare A.N.M.C.S.).

Art. 2. - (1) în vederea îndeplinirii obiectivelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, este necesară

formarea unui personal specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, care să cunoască şi să promoveze standardele naţionale de acreditare a unităţilor sanitare, precum şi principiile şi valorile care stau la baza dezvoltării calităţii serviciilor de sănătate.

(2) Specializările necesare dezvoltării la nivel naţional a unui sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate sunt:

a) manager de calitate a serviciilor de sănătate;

b) auditor de calitate a serviciilor de sănătate;

c) auditor clinic;

d) evaluator de servicii de sănătate.

Art. 3. - (1) în sensul prezentei metodologii, recunoaşterea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate pot desfăşura programe de formare profesională în specializările prevăzute la art. 2 alin. (2), finalizate prin eliberarea de certificate recunoscute de către A.N.M.C.S..

(2) Recunoaşterea dă dreptul posesorilor certificatelor eliberate de către furnizorii recunoscuţi să participe la diferite activităţi privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate.

(3) Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta metodologie este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 4. - A.N.M.C.S. recunoaşte ca furnizori de formare în specializările prevăzute la art. 2 alin. (2) instituţiile de învăţământ superior care desfăşoară activităţi de învăţământ medical, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, precum şi orice altă persoană juridică de drept public sau privat care are prevăzute în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională în managementul calităţii serviciilor de sănătate şi face dovada existenţei resurselor necesare desfăşurării programului de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.

Art. 5. - A.N.M.C.S. organizează evidenţa furnizorilor

recunoscuţi, într-un registru dedicat, în format electronic,

denumit Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 6. - Pentru obţinerea recunoaşterii de către A.N.M.C.S., furnizorii de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate depun la A.N.M.C.S. o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de dosarul al cărui conţinut este descris în anexa nr. 4.

Art. 7. - Sunt eligibili pentru recunoaştere furnizorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt persoane juridice constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare în România;

b) au prevăzută în obiectul de activitate formarea profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate;

c) dispun de formatori calificaţi pentru oricare dintre specializările prevăzute la art. 2 alin. (2);

d) au acces la facilităţi administrative corespunzătoare activităţii specifice de formare (săli de curs, spaţii pentru studiu, birotică);

e) au contracte cu unităţi sanitare în care să poată desfăşura module de practică;

f) dispun de capacitatea tehnică şi financiară necesară derulării activităţilor specifice de formare;

g) nu sunt în stare de faliment ori lichidare.

Art. 8. - (1) Recunoaşterea de către A.N.M.C.S. a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se face, pentru fiecare dintre specializările prevăzute la art. 2 alin. (2), prin înregistrarea acestora în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare În domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.

(2) înregistrarea se face pe baza rezultatelor evaluării dosarului depus la A.N.M.C.S. conform art. 6.

Art. 9. - (1) Evaluarea dosarului înaintat de furnizorii de servicii de formare profesională în specializările prevăzute la art. 2 alin. (2) se face pe baza criteriilor de evaluare şi recunoaştere prevăzute în anexa nr. 5. Dosarele incomplete sunt respinse.

(2) Termenul de răspuns ca urmare a evaluării prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii, conform cerinţelor prezentei metodologii.

Art. 10.-în situaţia neîndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea recunoaşterii de către A.N.M.C.S., furnizorul solicitant poate depune o nouă cerere, dar nu mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data notificării privind respingerea cererii.

Art. 11. - (1) Certificatul de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, este valabil pentru o perioadă de 3 ani de la data eliberării acestuia.

(2) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterior datei expirării certificatului, în vederea reînnoirii acestuia, se înaintează A.N.M.C.S. cererea de evaluare a dosarului furnizorului de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, conform art. 6 din prezenta metodologie.

(3) Orice modificare intervenită în condiţiile care au stat la baza recunoaşterii furnizorului de servicii de formare profesională se comunică A.N.M.C.S. în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta a survenit.

(4) A.N.M.C.S. poate retrage certificatul de recunoaştere, în cazul în care se constată modificări ale condiţiilor care au stat la baza eliberării acestuia şi nu au fost aduse la cunoştinţa A.N.M.C.S. în termenul prevăzut la alin. (3).

(5) Neîndeplinirea pe toată durata de valabilitate a certificatului a condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii furnizorului de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate de către A.N.M.C.S. conduce la anularea acestuia.

Art. 12. - (1) Se stabileşte taxa de evaluare a dosarului în vederea recunoaşterii ca furnizor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate pentru specializările prevăzute la art. 2 alin. (2), în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare specializare.

(2) Taxa de evaluare a dosarului în vederea reînnoirii certificatului de recunoaştere se determină potrivit alin. (1).

(3) Taxa de evaluare se plăteşte prin virament în contul A.N.M.C.S., cod de identificare fiscală 34998410, sau în numerar, prin casieria A.N.M.C.S. din Splaiul Independenţei nr. 202A, sectorul 6, Bucureşti.

Art. 13. - (1) Anterior organizării fiecărui program de formare, furnizorii înscrişi în Registrul naţional al furnizorilor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate solicită A.N.M.C.S., în baza documentaţiei întocmite conform anexelor nr. 7 şi 8, autorizarea organizării cursului, a curriculumului acestuia, a numărului maxim de cursanţi şi a listei formatorilor implicaţi în desfăşurarea cursului.

(2) La autorizarea organizării cursului, A.N.M.C.S. desemnează, dintre angajaţii săi, persoanele care participă în cadrul comisiilor de examinare a absolvenţilor, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor.

(3) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea angajaţilor A.N.M.C.S. în cadrul comisiilor de examinare a absolvenţilor, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor se suportă de către furnizori.

Art. 14. - Condiţiile de înscriere la programul de formare pentru specializările prevăzute la art. 2 alin. (2) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi sunt obligatorii pentru toţi furnizorii înscrişi în Registrul naţional al furnizorilor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.

Art. 15. - Un extras din Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se publică pe pagina web a A.N.M.C.S..

Art. 16. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Semnificaţia termenilor specifici

 

Competenţă - ansamblul structurat de cunoştinţe şi deprinderi dobândite prin procesul de formare; se concretizează în capacităţi intelectuale care presupun transfer, aplicabilitate şi operare cu conţinuturi diverse; permit identificarea şi rezolvarea în contexte diverse a unor probleme specifice unui anumit domeniu. Competenţele generale se definesc pe obiect de studiu, au un grad ridicat de generalitate şi complexitate şi au rolul de a orienta demersul didactic către achiziţiile finale dobândite prin învăţare. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, fiind etape în dobândirea acestora. Şi acestea se definesc pe obiect de studiu.

Curriculum - lato sensu, este un proiect educativ care defineşte scopurile şi obiectivele unei acţiuni educative, căile, mijloacele şi activităţile utilizate pentru realizarea finalităţilor, metode şi instrumente de evaluare;

- stricto sensu, din perspectiva pedagogică a educaţiei continue, se referă la cunoştinţe, abilităţi şi comportamente obligatorii pentru toţi. Cuprinde ariile auriculare. disciplinele aferente, număr de ore proiectate, finalităţi, obiective generale,

sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare, obiectivele diferitelor arii auriculare, conţinuturi, standarde de competenţă etc.

Formator - persoană specializată care elaborează şi susţine un proces de formare.

Manual - document curricular care conţine detalierea temelor pe capitole şi subcapitole, utilizat ca instrument de lucru în procesul de formare.

Metodă de formare-calea parcursă în cadrul procesului de formare, pentru atingerea obiectivelor stabilite, privind însuşirea de cunoştinţe şi abilităţi care trebuie înţelese şi aplicate ulterior în practică.

Mijloace de formare - ansamblul instrumentelor, materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor utilizate pentru transmiterea şi asimilarea cunoştinţelor şi abilităţilor, precum şi pentru înregistrarea şi evaluarea rezultatelor obţinute în cadrul unui proces de formare.

Proces de formare - procesul prin intermediul căruia participanţii adulţi dobândesc noi cunoştinţe şi abilităţi, în cadrul unui anumit domeniu de activitate.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

REGISTRUL NAŢIONAL

al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 

Nr. crt.

Furnizorul de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

Programul de formare

Date privind eliberarea de către A.N.M.C.S. a documentului de recunoaştere a furnizorului de FPQ

Observaţii 2

Date de identificare

Reprezentant legal

Denumirea programului

Tipul de program 1

Data cererii furnizorului

Data de eliberare a certificatului

Serie

Număr

Denumire furnizor FPQ

Cod fiscal

Adresa

Numele şi prenumele

Funcţia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 Se completează cu iniţiala tipului de program, respectiv: F - formare.

2 Se completează, după caz, „ANULAT sau „DUPLICAT”, indicându-se şi data.

 

ANEXA Nr. 3

Ia metodologie

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

în procedura de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 

Subsemnata/Subsemnatul, ............................................................,

reprezentant legal al .............................................., CUI .............................................., având sediul în .............................................., tel .............................................., fax .............................................., e-mail , înregistrată în registrul comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sub nr.  ..............................................vă solicit prin prezenta:

ÎNSCRIEREA ÎN PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A FURNIZORILOR DE SERVICII DE FORMARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE. PENTRU URMĂTOARELE SPECIALIZĂRI:

a) manager de calitate a serviciilor de sănătate 

b) auditor de calitate a serviciilor de sănătate 

c) auditor clinic D

d) evaluator de servicii de sănătate 

Anexez dosarul cu documentaţia aferentă şi declar pe propria răspundere că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.

 

Data ..............................................

Reprezentant legal,

 

..............................................

 

(numele şi prenumele)

 

..............................................

L.S. ..............................................

Semnătura

 

LISTA DOCUMENTELOR

din dosarul furnizorului de servicii de formare 1h domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 

1. Documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate

1.1. Certificat de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului sau, după caz, de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (copie „conform cu originalul”).

1.2. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului care solicită recunoaşterea din partea A.N.M.C.S. şi, după caz, actele adiţionale la acesta (copie „conform cu originalul”).

1.3. Dovada de achitare a taxei de evaluare a dosarului depus în vederea recunoaşterii ca furnizor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate (copie „conform cu originalul”).

2. Documente care atestă îndeplinirea criteriilor privind capacitatea furnizorului în elaborarea şi susţinerea programelor de formare m domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

2.1. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului furnizorului care să ateste că organizarea programului se face cu respectarea condiţiilor privind spaţiile asigurate în vederea desfăşurării acestuia (săli de curs dimensionate în conformitate cu numărul participanţilor şi dotate corespunzător: mobilier de curs, laptop şi videoproiector, suprafaţă de proiecţie, flipchart. număr posturi de acces la reţeaua de internet, acces la grup sanitar etc.).1

2.2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

2.2.1. Lista nominală a formatorilor/lectorilor care participă la elaborarea şi susţinerea programului de formare (însoţită de copii ale documentelor de identitate ale acestora)

2.2.2. Curriculum vitae al fiecărui formator/lector în care să se detalieze experienţa în specializarea corespunzătoare programului/programelor de formare

2.2.3. Diplomele şi certificatele din care să reiasă că fiecare formator/lector deţine specializarea şi experienţa cerută de programul de formare (copie „conform cu originalul”)

2.3. Documente privind asigurarea condiţiilor de desfăşurare a stagiilor practice

2.3.1. Contracte/parteneriate încheiate cu spitalele

2.3.2. Contracte/parteneriate încheiate cu alte categorii de unităţi sanitare (cabinete, laboratoare, etc.), după caz

3. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, precum şi rezultatele activităţii anterioare

3.1. Document/documente din care să reiasă experienţa furnizorului în organizarea şi susţinerea de programe de formare (copie „conform cu originalul”)

3.2. Document/documente din care să reiasă experienţa în organizarea şi susţinerea de programe de formare adresate personalului din domeniul sănătăţii (copie „conform cu originalul”)

3.3. Document/documente din care să reiasă experienţa în organizarea şi susţinerea de programe de formare în specializările pentru care solicită recunoaşterea (copie „conform cu originalul”)

3.4. Document/documente din care să reiasă numărul persoanelor participante - absolvenţi ai programelor de formare, susţinute în perioada ultimilor 5 ani (copie „conform cu originalul”)

3.5. Document/documente din care să reiasă numărul persoanelor participante - absolvenţi ai programelor de formare adresate personalului din domeniul sănătăţii, susţinute în perioada ultimilor 5 ani (copie „conform cu originalul”)

3.5. Document/documente din care să reiasă numărul persoanelor participante - absolvenţi ai programelor de formare în specializările pentru care solicită recunoaşterea, susţinute în perioada ultimilor 5 ani (copie „conform cu originalul”).

NOTĂ:

Documentele precizate la pct. 3 din prezenta anexă pot include, fără a se limita doar la acestea: acte de proprietate/închiriere a spaţiilor, contracte/parteneriate încheiate cu furnizori de servicii de cazare/organizare evenimente etc., contracte/parteneriate încheiate cu diverse unităţi, autorităţi, instituţii sau persoane fizice pentru furnizarea serviciilor de formare şi care au fost executate/se află în curs de executare, rapoarte către ANC 2 sau alte instituţii abilitate, privind seriile de programe de formare susţinute şi certificate, documente care atestă plata serviciilor de formare profesională furnizate şi care includ şi numărul de participanţi/absolvenţi (facturi înregistrate, ordine de plată/chitanţe semnate şi ştampilate etc.), matcă/cotor al carnetelor de certificate de absolvire înseriat(ă) şi numerotat(ă) şi care este completat(ă) şi semnată) 3, precum şi orice alte documente oficiale (formalizate) considerate relevante pentru a susţine nivelul de îndeplinire a criteriilor de recunoaştere.


1 În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor corespunzător declaraţiei pe propria răspundere, A.N.M.C.S. poate revoca certificatul de recunoaştere al furnizorului. Constatarea se face prin vizite inopinate la faţa locului, ca urmare a sesizărilor din partea participanţilor sau la autosesizare.

2 Autoritatea Naţională pentru Calificări.

3 Pentru acest tip de documente, furnizorul de servicii de formare va depune o listă în format tabelar pa suport hârtie care să cuprindă datele de identificare pentru toate exemplarele de matcă/cotor al carnetelor de certificate de absolvire însoţită de originalul documentului respectiv. La depunerea dosarului, persoana responsabilă cu primirea dosarului - angajat al A.N.M.C.S., va verifica şi va certifica prin semnătură, împreună cu solicitantul, conformitatea datelor din listă cu cele ale documentelor însoţitoare prezentate în original. Ulterior verificării şi certificării conformităţii, documentele în original se returnează deţinătorului.

 

ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

CRITERII

do evaluare şi recunoaştere

 

I. Criteriile de evaluare şi recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se referă la:

a) calitatea programului de formare;

b) capacitatea furnizorului de servicii de formare de a asigura resursele necesare pentru elaborarea, susţinerea şi desfăşurarea programului de formare;

c) experienţa furnizorului de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.

II. Criteriile cumulative de evaluare şi recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate sunt următoarele:

1. furnizorul îndeplineşte condiţiile de recunoaştere pentru cel puţin o specializare din cele 4 specializări prevăzute la art. 2 alin. (2) din metodologie;

2. furnizorul dispune de minimum 2 persoane calificate 1/domeniu de specializare.

Notă: Pentru fiecare persoană calificată/domeniu de specializare, documentele justificative sunt cele prevăzute la pct. 2.2 din anexa nr. 4 la metodologie;

3. furnizorul asigură condiţiile necesare desfăşurării cursurilor din cadrul programelor de formare, respectiv dispune de sală de curs cu mobilier adecvat (mese şi scaune), acces la grup sanitar, birotică (laptop, videoproiector şi suprafaţă de proiecţie, flipchart) şi acces la reţea de internet;

4. furnizorul are încheiate contracte sau parteneriate pentru desfăşurarea stagiilor practice din cadrul programelor de formare cu mai mult de 5 unităţi sanitare (spitale, cabinete, laboratoare etc.), în funcţie de specificul fiecărui program de formare elaborat şi susţinut;

5. experienţa furnizorului, din ultimii 5 ani, în elaborarea şi susţinerea programelor de formare;

a) furnizorul a elaborat şi susţinut minimum 5 programe de formare 2;

b) furnizorul are experienţă de minimum 4 ani în furnizarea programelor de formare adresate personalului din domeniul sănătăţii;

Notă: Pentru fiecare dintre programele elaborate şi susţinute, furnizorul de servicii de formare va prezenta documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4 la metodologie, inclusiv documentele privind curriculumul şi structura 3 programului.

6. rezultatele activităţii anterioare a furnizorului, ca urmare a elaborării şi susţinerii programelor de formare, în ultimii 5 ani:

a) furnizorul are mai mult de 100 de absolvenţi 4 ai programelor de formare elaborate şi susţinute;

b) furnizorul are mai mult de 100 de absolvenţi ai programelor de formare elaborate şi susţinute, adresate personalului din domeniul sănătăţii;

c) furnizorul are mai mult de 100 de absolvenţi ai programelor de formare elaborate şi susţinute, în specializările pentru care solicită recunoaşterea.


1 Prin persoane calificate se înţelege: formatori sau lectori autorizaţi (certificaţi de către Autoritatea Naţională pentru Calificări sau Ministerul Sănătăţii) sau cadre didactice din învăţământul universitar, cu experienţă în formare de minimum 3 ani.

2 Prin programe de formare se înţelege: tipuri sau categorii de programe de formare pe diferite domenii de activitate.

3 Prin structura programului se înţelege: număr lectori/program, număr ore/curs, orarul cursurilor etc.

4 Prin absolvenţi se înţelege: numărul total de persoane participante pentru care, la finalul programului de formare, s-au eliberat certificate/diplome de absolvire.

 

ANEXA Nr. 6*)

la metodologie

 

Modelul certificatului de recunoaştere a furnizorilor de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

 


*) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 7

la metodologie

 

FIŞA DE PREZENTARE

a programului do formare în specializarea

„..........................................................................”

 

I. Scopul programului de formare:

........................................................................................................................................

II. Obiectivele programului de formare:

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

III. Grupul-ţintă căruia i se adresează programul de formare:

........................................................................................................................................

IV. Structura programului de formare:

1. Durata: (număr zile şi număr total ore), din care:

a) număr de ore alocate pentru pregătirea teoretică (curs):

b) număr de ore alocate pentru pregătirea practică (stagiu):

c) număr de ore alocate pentru evaluare (examen):

2, Orarul (ora zilnică de începere, pauze, ora zilnică de închidere):

V. Formatul programului de formare:

1. Metode de formare propuse (prelegere, prezentare, studii de caz, lucru în grup, discuţii, joc de rol, brainstorming etc.):

a) ....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

2. Mijloace de formare utilizate (suport de curs, planşe, tablă, flipchart. laptop, fotografii, filme etc.):

a) ....................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................

3. Unităţile de învăţare din cadrul programului (tematicile):

a) titlul:

b) obiectivele specifice:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

c) sinteza fiecărei tematici:

(i) ......................................

(ii) .....................................

d) Testele/exerciţiile propuse în cadrul fiecărei tematici:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

e) Bibliografia fiecărei tematici (autor, titlul lucrării, editură, anul publicării):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

VI. Modalităţi de evaluare şi criterii:

1. Modalităţile de evaluare utilizate:

a) evaluare iniţială (după caz): scop şi mod de desfăşurare;

b) evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătirea teoretică şi practică, respectiv pe tematici/module): scop şi mod de desfăşurare;

c) evaluare finală (se prezintă separat pe probe: scrisă, orală, practică): scop şi mod de desfăşurare.

2. Metode - instrumente de evaluare (subiecte scrise, test-grilă, interviu):

a) ......................................

b) .....................................

3. Scală de apreciere/Barem de notare (notă, punctaj):

VII. Competenţele conferite prin participarea la programul de formare:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

VIII. Lectorii care elaborează şi susţin programul de formare:

1. Nume şi prenume:

2. Domeniul de expertiză:

3. Denumirea tematicilor/modulelor pe care le susţin:

IX. Locaţia stabilită şi perioada estimată pentru desfăşurarea programului de formare:

........................................................................................................................................

 

NOTĂ:

Pentru fiecare program de formare pentru care se solicită recunoaşterea A.N.M.C.S., furnizorul de servicii de formare va completa formularul „FIŞĂ DE PREZENTARE”. Fişa de prezentare a programului de formare va fi însoţită de documentele justificative privind condiţiile de organizare şi lectorii, prevăzute în anexele la prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 8

la metodologie

 

FIŞĂ CURS/MODUL/DISCIPLINĂ

 

Denumire

 

 

 

Codul

 

Durata

(în ore)

 

Credite

(dacă este cazul)

 

 

Furnizor de FPQ

 

 

 

 

 

Domeniul

 

 

Total ore

Curs

Studiu individual*

Activitate practică

Specialitate

 

 

 

 

 

 

 

Categoria formativă a cursului din cadrul programului de FPQ

F - fundamentală, S - de specialitate, C - complementară

 

Categoria formativă a cursului din cadrul programului de FPQ

O = obligatoriu, Op. = opţional, F = facultativ

 

 

Cursuri anterioare

Obligatorii

(condiţionate)

 

Recomandate

 

Obiectivele cursului

 

Conţinutul tematic/Nr. de ore alocate (descriptori)

Conţinutul activităţii de curs

 

Conţinutul activităţii practice

 

 

Forma de evaluare - E - examen ( PO - probă orală, PS - probă scrisă, PP - probă practică), SP - susţinerea unui proiect

 

Stabilirea notei finale

(procentaje)

- răspunsurile la examen

%

 

 

- elaborarea şi susţinerea unui proiect

%

Bibliografie obligatorie utilizată

 

Bibliografie opţională

 

Lista materialelor didactice necesare

 

 

Competenţe asigurate cursantului

 

 

Lector curs

Gradul didactic, titlul, prenumele, numele

Semnătura

 

 

 

 

* Studiu individual = minimum o săptămână în vederea pregătirii activităţii practice.

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică

 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 şi 936 bis din 20 decembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor în protecţie radiologică”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.1. - Se aprobă Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor în protecţie radiologică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolele 3 şi 4 se abrogă.

4. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor în protecţie radiologică”;

b) La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) cerinţele de calificare, de examinare şi modul de eliberare a permiselor de exercitare pentru personalul expus profesional, responsabilii cu protecţia radiologică şi experţii în protecţie radiologică;”;

c) La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) în scopul prezentelor norme:

a) reînnoirea permisului de exercitare înseamnă solicitarea eliberării unui nou permis de exercitare la o dată ulterioară datei de expirare înscrise pe permis; data solicitării este data înregistrării cererii la CNCAN;

b) prelungirea valabilităţii permisului de exercitare înseamnă solicitarea eliberării unui nou permis de exercitare la o dată anterioară datei de expirare înscrise pe permis; data solicitării este data înregistrării cererii la CNCAN.”

d) La articolele 12, 14 şi 15, sintagma „securitate radiologic㔠se înlocuieşte în mod corespunzător cu sintagma „protecţie radiologică”.

e) La articolul 28 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) responsabilii cu protecţia radiologică cu o vechime de cel puţin 10 ani în această funcţie;”;

f) Articolul 44 se abrogă.

g) Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) în cazul prelungirii valabilităţii permisului de exercitare de nivel 1 şi 2 pentru domeniile generatori de radiaţii, surse închise de radiaţii, surse deschise de radiaţii, radiodiagnostic, radioterapie, complex, acceleratori de particule, activităţi cu risc nesemnificativ - tehnici nucleare, cererea va fi însoţită de:

a) copiile documentelor care demonstrează îndeplinirea condiţiilor specificate în prezentele norme;

b) absolvirea, în ultimii 5 ani, a unui curs de radioprotecţie adecvat pentru nivelul permisului şi practica desfăşurată;

c) copia documentelor care atestă achitarea tarifului de autorizare prevăzute de regulamentul în vigoare;

d) copia permisului pentru care se solicită prelungirea valabilităţii.

(2) Cererea de prelungire şi documentaţia prevăzută la alin, (1) trebuie înregistrate la registratura C.N.C.A.N. înainte de data expirării permisului. În acest caz, valabilitatea permisului specificat la alin. (1) lit. d) se prelungeşte fără a mai fi necesară examinarea posesorului permisului.

(3) Prelungirea valabilităţii permisului de exercitare de nivel 3 se face în urma examinării efectuate conform prevederilor prezentelor norme.”

h) Anexa nr. 4 la norme se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Atribuţiile şi responsabilităţile responsabilului cu protecţia radiologică

1. Responsabilului cu protecţia radiologică îi revin, după caz, cel puţin următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) să asigure desfăşurarea activităţilor care implică radiaţii ionizante, în conformitate cu procedurile şi metodele de lucru, astfel încât să se reducă la minim pericolul de supraexpunere sau contaminare;

b) să supravegheze punerea în aplicare a programului pentru monitorizarea locului de muncă;

c) să păstreze evidenţe corespunzătoare ale tuturor surselor de radiaţii şi să verifice eficienţa măsurilor de asigurare împotriva degradării, răspândirii sau furtului acestora;

d) să asigure şi să controleze amplasarea sistemelor de avertizare;

e) să efectueze evaluări periodice privind starea sistemelor relevante de securitate şi de avertizare;

f) să supravegheze punerea în aplicare a programului de monitorizare dozimetrică individuală;

g) să supravegheze punerea în aplicare a programului de monitorizare a sănătăţii;

h) să urmărească efectuarea controlului medical la angajare;

i) să asigure informarea corespunzătoare a noilor lucrători în legătură cu metodele şi procedurile de lucru;

j) să consilieze şi să prezinte observaţii privind planurile de lucru;

k) să stabilească planurile de lucru;

l) să furnizeze rapoarte conducerii locului de muncă;

m) să participe la măsurile privind prevenirea, pregătirea şi răspunsul în cazul expunerilor de urgenţă, inclusiv să verifice periodic gradul de pregătire a echipelor de răspuns;

n) să informeze şi să instruiască personalul expus profesional cu privire la aspectele practice specifice legate de protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, inclusiv să efectueze instruiri periodice în domeniul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante;

o) să asigure ca orice vizită să fie efectuată cu respectarea măsurilor de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante şi utilizarea echipamentului corespunzător de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante;

p) să asigure cooperarea cu expertul în protecţie radiologică;

q) să anunţe, de îndată, reprezentantul legal al titularului de autorizaţie unde acesta îşi desfăşoară activitatea despre orice Situaţie ce ar putea conduce la supraexpunere sau contaminare, în vederea asigurării măsurilor de prevenire şi protecţie, şi să întreprindă măsurile preliminare necesare pentru evitarea supraexpunerii lucrătorilor şi a populaţiei;

r) să anunţe, de îndată, reprezentantul legal al titularului de autorizaţie unde acesta îşi desfăşoară activitatea despre orice pierdere sau furt de surse de radiaţii;

s) să anunţe, de îndată, reprezentantul legal al titularului de autorizaţie unde acesta îşi desfăşoară activitatea despre orice urgenţă radiologică apărută, să adopte, de îndată, măsuri pentru limitarea şi reducerea consecinţelor, pentru acordarea primului ajutor şi pentru asigurarea asistenţei medicale corespunzătoare şi să interzică accesul oricăror persoane în zona contaminată sau în zona în care nivelul de iradiere depăşeşte limitele admise în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor desemnate pentru răspunsul la urgenţă, care trebuie să utilizeze echipamentul de protecţie corespunzător;

ş) să ţină evidenţa consumului de surse deschise, pe baza actelor justificative întocmite de către lucrătorii care au primit şi utilizat sursele deschise;

t) să ţină evidenţa deşeurilor radioactive pentru transferul acestora în vederea tratării în unităţi specializate ori depozitării intermediare sau definitive, cu precizarea stării de agregare, precum şi a radioactivităţii pe radionuclizii conţinuţi.

2. Suplimentar faţă de atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la pct. 1, responsabilul cu protecţia radiologică are obligaţia să înregistreze, într-un registru special, intrarea în gestiune a surselor închise, a surselor deschise şi a generatorilor de radiaţii după cum urmează:

a) sursele închise şi deschise trebuie înregistrate în registrul special menţionat mai sus, cu următoarele date: denumirea materialului radioactiv, activitatea fiecărui radionuclid conţinut, data măsurării radioactivităţii, denumirea producătorului, seria, după caz, conform datelor înscrise în documentele de recepţie ale sursei respective;

b) instalaţiile, aparatele sau dispozitivele care folosesc surse închise trebuie înregistrate cu următoarele date: denumirea materialului radioactiv, activitatea fiecărui radionuclid conţinut, data măsurării radioactivităţii, numărul de preparate sau materiale radioactive care intră în componenţa instalaţiei, aparatului sau dispozitivului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie ale instalaţiei respective;

c) generatorii de radiaţii trebuie înregistraţi cu următoarele date: denumirea, tipul de radiaţie generat, energia şi intensitatea radiaţiei, seria şi anul de fabricaţie, denumirea producătorului, conform datelor înscrise în documentele de recepţie a generatorului respectiv;

d) menţionarea explicită a surselor pe care le eliberează din depozitul titularului de autorizaţie sau de la locul de păstrare, numele lucrătorilor care le primesc şi care urmează să le utilizeze în incintele autorizate sau în afara acestora, ora şi data de eliberare;

e) menţionarea explicită a surselor reintrate în depozit, care au fost utilizate în incintele autorizate sau în afara acestora, ora şi data reintrării sursei în depozit.”

i) Anexa nr. 5 la norme se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Atribuţiile şi responsabilităţile expertului în protecţie radiologică

1. Expertul în protecţie radiologică oferă consiliere de specialitate titularului de autorizaţie cu privire la aspectele legate de respectarea cerinţelor legale aplicabile în ceea ce priveşte expunerea profesională şi expunerea publică.

2. Consilierea oferită de expertul în protecţie radiologică cuprinde, fără a se limita la acestea, aspecte referitoare la:

a) optimizarea şi stabilirea constrângerilor de doză corespunzătoare;

b) planuri pentru noi instalaţii şi recepţia la punerea în funcţiune a surselor de radiaţii noi sau modificate, în ceea ce priveşte controalele tehnice, caracteristicile de proiectare, caracteristicile privind securitatea şi dispozitivele de avertizare relevante pentru domeniul protecţiei radiologice;

c) clasificarea zonelor controlate şi a zonelor supravegheate;

d) clasificarea lucrătorilor;

e) programe de monitorizare a locului de muncă şi de monitorizare individuală şi dozimetria personală aferentă;

f) instrumente adecvate de monitorizare a radiaţiilor;

g) asigurarea calităţii;

h) programul de monitorizare a mediului;

i) măsuri pentru gestionarea deşeurilor radioactive;

j) măsuri pentru prevenirea accidentelor şi incidentelor;

k) pregătirea şi răspunsul în situaţii de expunere de urgenţă;

l) programe de formare şi de reinstruire pentru personalul expus profesional;

m) investigarea şi analiza accidentelor şi incidentelor şi întreprinderea acţiunilor de remediere adecvate;

n) condiţiile de angajare pentru lucrătoarele însărcinate şi pentru cele care alăptează;

o) pregătirea documentaţiei corespunzătoare, precum evaluările prealabile ale riscurilor şi procedurile scrise.”

j) Anexa nr. 6.5*) la norme se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 6.5

la norme


*) Anexa nr. 6.5 este reprodusă în facsimil.

k) Anexa nr. 6.6*) la norme se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 6.6

la norme


*) Anexa nr. 6.6 este reprodusă în facsimil.

l) în tot cuprinsul anexei, sintagmele „expert acreditat”, „expert acreditat în protecţie radiologic㔠şi „expert acreditat în radioprotecţie” se înlocuiesc în mod corespunzător cu sintagma „expert în protecţie radiologică”, sintagma „responsabil cu securitatea radiologic㔠se înlocuieşte în mod corespunzător cu sintagma „responsabil cu protecţia radiologică”, iar termenul „radioprotecţie” se înlocuieşte în mod corespunzător cu sintagma „protecţie radiologică”.

Art. II. - (1) Permisele de exercitare, emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, îşi menţin valabilitatea până la termenul prevăzut de acestea.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică şi cererilor de eliberare a permiselor de exercitare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 82 alin. (1) şi (2) şi art. 84 alin. (2) din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/ Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/ Euratom şi 2003/122/Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 13/1 din 17.01.2014.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Rodin Traicu

 

Bucureşti, 7 mai 2018.

Nr. 102.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 350 din 20 martie 2018

Nr. 1.946 din 26 aprilie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport rutier nr. 1.608/2018 pentru aprobarea Ordinului pentru modificarea şi înlocuirea modelului biletelor speciale de călătorie gratuită pe căile auto judeţene, prevăzut în anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005,

ţinând seama de prevederile art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. I. - (1) Anexa nr. 2 la Instrucţiunile privind tipărirea şi decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului finanţelor publice nr. 266/312/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 6 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Biletele speciale de călătorie gratuită pe căile auto judeţene tipărite pentru anul 2018 rămân valabile şi se utilizează conform instrucţiunilor în vigoare la data tipăririi (or.

Art. II. - Structurile din cadrul Ministerului Transporturilor şi Ministerului Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, întocmit în două exemplare originale.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ministrul finanţelor publice,

Lucian Şova

Eugen Orlando Teodorovici

 

anexă *)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 266/312/2015)

 

Fată

 

Verso


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Specificaţiile tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 533/2016 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 şi 362 bis din 11 mai 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 357.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.