MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 439/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 439         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 24 mai 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 779 din 28 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) şi art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

330. - Decizie a preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

 

406. - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

474. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017

 

994. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

94. - Ordin privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 779

din 28 noiembrie 2017

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) şi art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Varga Attila - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) şi art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Radu Nistor Cristian în Dosarul nr. 1.846/46/2013 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.091D/2016.

2. Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 15 iunie 2017, în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu, şi au fost consemnate În încheierea de şedinţă de la acea dată, ocazie cu care Curtea, constatând că fie nu sunt prezenţi toţi judecătorii care au participat la dezbateri, fie s-a impus necesitatea unei mai bune studieri a problemelor ce formează obiectul cauzei, în temeiul dispoziţiilor art. 57 şi art. 58 alin. (1) teza întâi şi alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 56 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 6/2012, a dispus amânarea succesivă a pronunţării pentru 22 iunie 2017, 13 iulie 2017,19 septembrie 2017, 5 octombrie 2017,17 octombrie 2017,31 octombrie 2017, 7 noiembrie 2017 şi 28 noiembrie 2017, dată la care a pronunţat prezenta decizie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

3. Prin încheierea din 2 iunie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.846/46/2013, Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) şi art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Radu Nistor Cristian în dosarul cu numărul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cauze penale aflate în judecată sub imperiul Codului de procedură penală din 1968 şi în care au fost efectuate interceptări şi înregistrări ale convorbirilor telefonice sub imperiul dispoziţiilor art. 912 din Codul de procedură penală din 1968.

4. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, precum şi dreptul la un proces echitabil, deoarece nu prevăd obligaţia parchetului de a pune la dispoziţia instanţei şi echipamentele tehnice cu care s-au efectuat înregistrările. Astfel, atunci când se dispune efectuarea unei expertize tehnice a înregistrărilor audiovideo, experţii solicită suporturile originale ale înregistrării şi echipamentele tehnice cu care s-au efectuat respectivele înregistrări, deoarece verificarea autenticităţii se efectuează numai asupra înregistrărilor originale şi aparaturii cu care s-au efectuat acestea. Mai arată că reprezentanţii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti refuză să pună la dispoziţia instanţei aparatura, cu motivarea că această obligaţie nu este prevăzută de lege şi că numai în cazul înregistrărilor efectuate de către părţi, potrivit art. 139 alin. (3) din Codul de procedură penală, acestea sunt obligate să pună la dispoziţia expertului pe lângă suporturile originale şi echipamentul cu care s-a făcut înregistrarea. De asemenea, reprezentantul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Piteşti a menţionat că, potrivit art. 32 din Codul de procedură penală, nefiind parte în proces, nu are această obligaţie.

5. Aşa fiind, susţine autorul excepţiei, se creează o diferenţiere clară între probele prezentate de către părţi şi cele ale acuzării, diferenţiere ce constituie o încălcare gravă a prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi art. 124 alin. (2), precum şi a celor referitoare la dreptul la uri proces echitabil consacrat de art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi care, în jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg, se reflectă, între altele, ca principiu al egalităţii armelor intim legat de cel al contradictorialităţii. Astfel, necesitatea respectării egalităţii armelor între procuror şi părţi este cu atât mai imperioasă cu cât Ministerul Public intervine activ în faţa instanţei, pe care o sesizează prin rechizitoriu. În mod tradiţional, în procedura penală, principiul egalităţii persoanelor îmbracă forma egalităţii armelor, iar principiul contradictorialităţii exprimă cerinţa ca funcţia de învinuire să fie despărţită de cea jurisdicţională, fiind pe o poziţie procesuală egală cu funcţia de apărare. În acest sens, autorul excepţiei face trimitere la Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată în Cauza Fitt împotriva Regatului Unit, şi Hotărârea din 16 februarie 2000, pronunţată în Cauza Jasper împotriva Regatului Unit, în care instanţa europeană a statuat că măsura a rezultat dintr-un defect al legislaţiei, în sensul că nu a reuşit să ofere o protecţie adecvată, nefiind o simplă abatere a autorităţilor care nu erau obligate să păstreze originalul înregistrărilor efectuate şi aparatura tehnică, încălcându-se, astfel, art. 6 din Convenţie. Tot astfel, în Hotărârea din 24 februarie 2014, pronunţată în Cauza Văduva împotriva României, s-a statuat că, deoarece instanţele nu au putut obţine o expertiză asupra conţinutului înregistrării, procurorul refuzând să permită experţilor desemnaţi de instanţă să examineze aparatul folosit, a fost încălcat dreptul la un proces echitabil prin aceea că autorităţile interne nu au oferit garanţiile corespunzătoare pentru a contrabalansa dificultăţile cauzate apărării prin limitarea drepturilor acestora cu privire la cererile de expertizare a înregistrării convorbirilor telefonice. În acelaşi sens sunt şi Hotărârea din 22 septembrie 2015, pronunţată în Cauza Gabriela Niţulescu împotriva României, şi Hotărârea din 10 decembrie 2013, pronunţată în Cauza Boţea împotriva României.

6. Totodată, mai susţine autorul excepţiei, în faza de cercetare judecătorească, persoanele interesate nu au acces la aceste probe, ele fiind, potrivit art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală, la dispoziţia exclusivă a instanţei de judecată, iar la procesul-verbal se ataşează numai o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică. Aşa fiind, a depus la dosarul cauzei mai multe expertize, din care rezultă că toţi experţii au constatat că asupra unor copii ale unui suport original se pot face intervenţii, fără ca acestea să poată fi depistate.

7. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968, autorul susţine că acestea încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, la tratatele internaţionale privind drepturile omului, la dreptul la un proces echitabil, la dreptul persoanei fizice de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri, la secretul corespondenţei şi la limitele restrângerii drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Astfel, sintagma „persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări” nu respectă cerinţa previzibilităţii şi clarităţii legii. În acest sens, autorul face trimitere la argumentele avute în vedere de Curtea Constituţională cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 51 din 16 februarie 2016 prin care sintagma „alte organe specializate ale statului”din cuprinsul art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală a fost constatată neconstituţională, precum şi la cele avute în vedere cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 166 din 17 martie 2015, Deciziei nr. 1,258 din 8 octombrie 2009, Deciziei nr. 553 din 16 iulie 2015, Deciziei nr. 573 din 3 mai 2011, Deciziei nr. 196 din 4 aprilie 2013 şi Deciziei nr. 603 din 6 octombrie 2015.

8. În finalul argumentelor, autorul excepţiei apreciază că constatarea ca neconstituţională a sintagmei criticate, respectiv „persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări”, ar duce şi Sa o aplicare unitară a deciziilor nr. 51 din 16 februarie 2016 şi nr. 126 din 3 martie 2016.

9. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin, (4) lit. a) din Codul de procedură penală, autorul susţine că acestea încalcă dispoziţiile constituţionale referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, la tratatele internaţionale privind drepturile omului, la dreptul la un proces echitabil, la dreptul persoanei fizice de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri, la secretul corespondenţei, la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi la unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei. Astfel, din motivarea Deciziei nr. 51 din 16 februarie 2016 rezultă faptul că ofiţerii D.G.I.P.I. şi S.R.I. nu pot efectua acte de urmărire penală şi nici înregistrări audio, video sau ambientale. Totodată, se mai susţine că efectele acestei decizii variază, deoarece înregistrările efectuate sub imperiul Codului de procedură penală din 1968 sunt diferit interpretate şi aplicate de către organele judiciare. Or, arată autorul excepţiei, în cauza sa au fost utilizate înregistrări ale convorbirilor telefonice efectuate de către S.R.I. În Dosarul nr. 221/P/2011 ataşate la Dosarul nr. 107/P/2012, de către D.G.I.P.I. În Dosarul nr. 107/P/2Q12 şi o înregistrare ambientală din 25 octombrie 2013, efectuată de către D.G.I.P.I. Aşa fiind, deoarece dosarul a depăşit faza camerei preliminare, partea interesata nu mai poate invoca nulitatea acestor convorbiri.

10. Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Astfel, cu privire la dispoziţiile art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală, instanţa arată că acestea asigură părţilor dreptul la un proces echitabil în componenta sa privind contradictorialitatea şi egalitatea armelor, fiind deopotrivă clare şi previzibile, întrucât copia suportului ce conţine activităţi de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau a completului de judecată, fără ca prin aceasta să se îngrădească părţilor accesul la aceste probe, dacă administrarea lor a fost încuviinţată de către instanţă.

11. Totodată, dispoziţiile art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 prevăd suficiente garanţii prin reglementarea în detaliu a condiţiilor şi modalităţilor de efectuare a înregistrărilor, iar eventuala nerespectare a acestora nu constituie o problemă de constituţionalitate, ti una de aplicare a legii, sens în care numai instanţa de judecată este singura care hotărăşte asupra incidenţei textelor contestate într-un anumit moment procesual.

12. În ce priveşte dispoziţiile art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, instanţa arată că acestea reglementează nulitatea relativă, care este o nulitate virtuală, ce derivă din principiul fundamental al legalităţii şi rezultă din încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea procesului penal, altele decât cele expres prevăzute delege, care atrag nulitatea absolută. Prin urmare, nulitatea relativă poate fi invocată de către procuror, părţi şi subiecţii procesuali principali şi se caracterizează prin faptul că intervine atunci când prin încălcarea dispoziţiilor legale s-a produs o vătămare drepturilor participanţilor la procesul penal, că aceasta trebuie invocată într-o anumită etapă a procesului penal sau într-un anumit moment procesual, prevăzute de lege, că se acoperă atunci când titularii dreptului de a o invoca nu îşi exercită acest drept în termenul de decădere prevăzut de lege şi prin faptul că subiecţii procesuali care pot invoca nulitatea relativă trebuie să aibă calitatea prevăzută de lege, precum şi un interes procesual propriu în respectarea dispoziţiei legale pretins încălcate. Prin urmare, acest regim juridic reprezintă opţiunea legiuitorului ce dă expresie unei anumite politici penale. Faptul că legiuitorul a limitat invocarea nulităţii relative până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură, îşi găseşte justificare în împrejurarea că, după începerea judecăţii, nu mai este posibilă restituirea cauzei la procuror, scopul reglementării fiind acela al asigurării soluţionării cu celeritate a cauzelor penale. Aşa fiind, opinează instanţa de judecată, textul criticat nu este de natură să încalce imparţialitatea justiţiei, accesul liber la justiţie, egalitatea în drepturi, dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, secretul corespondenţei şi nici dreptul la un proces echitabil şi presupune dreptul oricărui participant la procesul penal de a-şi formula apărările personal sau prin intermediul unui avocat, ales sau numit din oficiu.

13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

14. Guvernul apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale. Astfel, dispoziţiile art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală se aplică tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice, fiind operante pentru toate persoanele faţă de care s-a dispus măsura supravegherii tehnice fără privilegii şi fără discriminări. Face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 1 din 8 februarie 1994.

15. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, Guvernul face trimitere la Decizia Curţii Constituţionale nr. 840 din 8 decembrie 2015, iar cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin 1 din Codul de procedură penală din 1968 face trimitere la jurisprudenţa în materie a instanţei de contencios constituţional, respectiv Decizia nr. 92 din 27 februarie 2014 şi Decizia nr. 1.017 din 29 noiembrie 2012.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 143 alin. (2) - Consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică şi art. 282 alin. (4) lit. a) - Nulităţile relative, ambele din Codul de procedură penală, precum şi dispoziţiile art. 912 alin. 1 - Organele care efectuează interceptarea şi înregistrarea din Codul de procedură penală din 1968, care au următorul conţinut:

- Art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală: „(2) La procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată â acestuia se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care conţine activităţile de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei.”

- Art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală: (4) încălcarea dispoziţiilor legale prevăzute la alin. (1) poate fi invocată:

a) până la închiderea procedurii de cameră preliminară, dacă încălcarea a intervenit în cursul urmăririi penale sau în această procedură;”.

- Art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968: „Procurorul procedează personal la interceptările şi înregistrările prevăzute în art. 911 sau poate dispune ca acestea să fie efectuate de organul de cercetare penală. Persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări sunt obligate să păstreze secretul operaţiunii efectuate, încălcarea acestei obligaţii fiind pedepsită potrivit Codului penal.

19. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin, (1) referitor la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, art. 20 referitor la Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 26 alin. (2) referitor la dreptul persoanei fizice de a dispune de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri, art. 28 referitor la Secretul corespondenţei, art. 53 referitor la Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi art. 124 alin, (2) potrivit căruia justiţia este unică, imparţială şi egală, precum şi cele ale art. 6 referitor la Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, Curtea constată că autorul susţine că acestea sunt neconstituţionale deoarece, câtă vreme din motivarea Deciziei nr. 51 din 16 februarie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 190 din 14 martie 2016 rezultă faptul că ofiţerii D.G.I.P.I. şi S.R.I. nu puteau efectua acte de urmărire penală şi nici înregistrări audio, video sau ambientale, atunci efectele acestei decizii vizează şi înregistrările efectuate sub imperiul Codului de procedură penală din 1968, Or, arată autorul excepţiei, în cauza sa, au fost utilizate înregistrări ale convorbirilor telefonice şi ambientale efectuate de către S.R.I. şi de către D.G.I.P.I. Aşa fiind, deoarece dosarul a depăşit faza camerei preliminare, partea interesată nu mai poate invoca nulitatea mijloacelor de probă/procedeelor probatorii, nulitate ce ar putea duce la excluderea probelor astfel obţinute.

21. Raportându-se la problematica din cauza dedusă judecăţii, Curtea constată că, în esenţă, autorul excepţiei tinde, pe calea excepţiei de neconstituţionalitate, la excluderea anumitor probe din dosar, respectiv a interceptărilor şi înregistrărilor convorbirilor telefonice. Or, aşa cum s-a arătat, acesta a fost trimis în judecata sub imperiul prevederilor procedural penale din Codul de procedură penală din 1968. Drept urmare, potrivit art. 257 din Codul de procedură penală din 1968, învinuitului/inculpatului i s-a prezentat materialul de urmărire penală, ocazie cu care, în acord cu art. 913 alin. 4 din acelaşi act normativ, procurorul i-a prezentat procesele-verbale în care au fost redate convorbirile înregistrate, fiind obligat, totodată, să-i asigure, la cerere, ascultarea acestora. Aşa fiind, învinuitul/inculpatul avea posibilitatea să invoce, pe motiv de necompetenţă a organului de urmărire penală, în acord cu art. 197 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968, nulitatea absolută a interceptărilor efectuate de către un organ necompetent, respectiv Serviciul Român de Informaţii. De asemenea, după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală, potrivit art. 4 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, „actele de procedură îndeplinite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură penală, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data îndeplinirii lor, rămân valabile, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege”, iar „nulitatea oricărui act sau oricărei lucrări efectuate înainte de intrarea în vigoare a legii noi poate fi invocată numai în condiţiile Codului de procedură penală”. Totodată, potrivit art. 6 din aceeaşi lege, „cauzele aflate în curs de judecată în primă instanţă la data intrării în vigoare a legii noi în care nu s-a început cercetarea judecătorească se soluţionează de către instanţa competentă conform legii noi, potrivit regulilor prevăzute de aceeaşi lege”, instanţa pe rolul căreia se află cauza urmând a o trimite la judecătorul de cameră preliminară, pentru a proceda potrivit art. 342-348 din Codul de procedură penală, în această situaţie regăsindu-se şi cauza în care a fost invocată prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

22. Având în vedere cele mai sus arătate, Curtea constată că autorul excepţiei nu formulează veritabile critici de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, ci este nemulţumit, în realitate, de modul de interpretare şi aplicare a normelor de procedură penală ce reglementează regimul nulităţilor (absolute şi relative), prin prisma efectelor deciziilor Curţii Constituţionale. Or, Curtea a statuat, în jurisprudenţa sa, că nu este competentă să se pronunţe cu privire la aspectele ce ţin de aplicarea legii (Decizia nr. 1.402 din 2 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010, Decizia nr. 357 din 22 martie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 9 iunie 2011, Decizia nr. 785 din 17 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 3 februarie 2016, paragraful 17, Decizia nr. 145 din 17 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 10 iunie 2016, paragraful 19, Decizia nr. 698 din 29 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 6 martie 2017, paragraful 23, Decizia nr. 149 din 14 martie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 21 iulie 2017, paragraful 14, şi Decizia nr. 332 din 11 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 16 august 2017, paragraful 14), aceste aspecte intrând în competenţa instanţei judecătoreşti învestite cu soluţionarea litigiului, respectiv a celor ierarhic superioare în cadrul căilor de atac prevăzute de lege. Atât interpretarea conţinutului normelor de procedură penală ce reglementează regimul nulităţilor (absolute şi relative), prin prisma efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51 din 16 februarie 2016, ca fază indispensabilă procesului de aplicare a legii la situaţiile de fapt deduse judecăţii, cât şi, în speţă, aplicarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51 din 16 februarie 2016 ca temei pentru constatarea nulităţii proceselor-verbale de redare a convorbirilor ambientale şi telefonice întocmite în cauză prin punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnica de către Serviciul Român de Informaţii, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. În cazuri similare, Curtea a reţinut că a răspunde criticilor autorului excepţiei ar însemna o ingerinţă a Curţii Constituţionale în activitatea de judecată, ceea ce ar contraveni prevederilor art. 126 din Constituţie, potrivit cărora justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.

23. Prin urmare, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală este inadmisibilă şi urmează să dispună respingerea ei ca atare. În acelaşi sens s-a statuat şi prin Decizia nr. 466 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 27 septembrie 2017, când a avut de analizat constituţionalitatea aceloraşi dispoziţii criticate pentru aceleaşi motive invocate şi în prezenta cauză.

24. În ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală, Curtea constată că autorul excepţiei, Radu Nistor Cristian, a fost trimis în judecată pentru mai multe infracţiuni, iar între probele şi mijloacele de probă reţinute în capitolul V al rechizitoriului se regăsesc atât procese-verbale de redare a unor convorbiri telefonice, precum şi a unora purtate în mediul ambiental, cât şi procese-verbale de prezentare a materialului de urmărire penală.

25. Prin încheierea din 18 februarie 2016 pronunţată în Dosarul nr. 1.846/46/2013 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, s-a dispus şi s-a apreciat, între altele, „ca nefiind utilă şi concludentă soluţionării cauzei proba privind emiterea unei adrese către DNA ST Piteşti şi către DGIPI Argeş pentru a pune la dispoziţia instanţei suportul digital optic original şi video pe care s-a făcut înregistrarea ambientală din 25.10.2013, precum şi aparatura folosită cu acea ocazie, urmând a o respinge în raport de teza probatorie invocată”. De asemenea, instanţa a apreciat ca „nefiind utilă şi concludentă soluţionării cauzei proba privind depunerea suportului în original şi o respinge. Cu privire la proba CU expertiză la nivelul ÎNEC, privind analizarea originalului pe care s-a făcut înregistrarea şi a aparaturii folosite, Curtea apreciază ca nefiind utilă şi concludentă cauzei şi o respinge.”

26. Aşa fiind, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 143 alin. (2) din Codul de procedură penală, „(2) La procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică. Suportul sau o copie certificată a acestuia se păstrează la sediul parchetului, în locuri speciale, în plic sigilat şi va fi pus la dispoziţia instanţei, la solicitarea acesteia. După sesizarea instanţei, copia suportului care conţine activităţile de supraveghere tehnică şi copii de pe procesele-verbale se păstrează la grefa instanţei, în locuri speciale, în plic sigilat, la dispoziţia exclusivă a judecătorului sau completului învestit cu soluţionarea cauzei

27. Autorul a criticat aceste prevederi, întrucât nu impun obligaţia punerii la dispoziţia expertului a echipamentelor folosite cu prilejul activităţilor de supraveghere tehnică.

28. O astfel de critică este inadmisibilă, deoarece o asemenea posibilitate s-ar pune în discuţie numai subsecvent admiterii unei cereri de efectuare a unei expertize tehnice. Or, din analiza dosarului rezultă că, în cauză, nu s-a dispus acest lucru, nici de judecătorul de cameră preliminară, nici de judecătorul fondului, ambii apreciind că efectuarea unei expertize nu este utilă, în raport de ansamblul probator deja administrat în cauză. În aceste condiţii, Curtea constată că, indiferent de soluţia pronunţată în prezenta cauză, câtă vreme instanţa nu a dispus efectuarea unei expertize tehnice, decizia Curţii Constituţionale nu va produce niciun efect. Rezultă că textul criticat nu are legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

29. În acest sens, Curtea constată că, prin Decizia nr. 472 din 16 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 10 august 2015, paragraful 17, în situaţii similare, a respins, ca inadmisibilă excepţia invocată. Astfel, examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 din Codul de procedură penală, Curtea a reţinut că „acestea reglementează contestaţia în procedura camerei preliminare, or. cauza de faţă vizează procedura de constatare a legalităţii sesizării instanţei, a legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală de către judecătorul de cameră preliminară. Prin urmare, aceste dispoziţii de lege nu au legătură cu soluţionarea cauzei în sensul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel că excepţia de neconstituţionalitate cu un atare obiect este inadmisibilă” (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 179 din 1 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 3 iunie 2014, paragraful 23, şi Decizia nr. 540 din 15 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 30 decembrie 2014, paragraful 26).

30. Aşa fiind, Curtea urmează a dispune respingerea, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) din Codul de procedurii penală.

31. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968, Curtea constată că autorul acesteia critică sintagma „persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări” (cuprinsă în art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968), deoarece nu respectă cerinţa previzibilităţii şi clarităţii legii, sens în care face trimitere la argumentele avute în vedere de Curtea Constituţională cu prilejul pronunţării Deciziei nr. 51 din 16 februarie 2016 prin care sintagma „alte organe specializate ale statului” din cuprinsul art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală a fost constatată neconstituţională.

32. Curtea reţine că sintagma „alte organe specializate ale statului” din dispoziţiile art. 142 alin. (1) din noul Cod de procedură penală nu vizează persoanele care sunt chemate să dea concurs tehnic la executarea măsurilor de supraveghere, în Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016, Curtea şi-a fundamentat soluţia din perspectiva persoanelor care pun în executare mandatul de supraveghere tehnică, iar nu din perspectiva persoanelor care asigură suportul tehnic pentru realizarea activităţii de supraveghere tehnică.

33. Curtea constată, referitor la suportul tehnic pentru realizarea respectivei activităţi de supraveghere, că, sub imperiul vechiului Cod de procedură penală - ca, de altfel, şi sub cel al noului cod -, acesta era asigurat de persoane fără atribuţii de cercetare penată, în limitele competenţelor lor, motiv pentru care dispoziţiile art. 912 alin. 1 teza a două din Codul de procedură penală din 1968 impuneau persoanelor chemate să dea concurs tehnic la interceptări şi înregistrări obligaţia de a păstra secretul operaţiunii efectuate, încălcarea acestei obligaţii fiind pedepsită penal, aşa cum prevede şi noul Cod de procedură penală în cuprinsul dispoziţiilor art. 142 alin. (3).

34. Totodată, Curtea reţine că dispoziţiile art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, faţă de critici similare, Astfel, prin Decizia nr. 709 din 17 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 29 iulie 2008, Curtea a respins excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 912 alin, 1 din Codul de procedură penală din 1968, reţinând că dispoziţiile de lege criticate, ca, de altfel, întreaga secţiune din vechiul Cod de procedură penală referitoare la interceptările şi înregistrările audio sau video, prevăd suficiente garanţii, prin reglementarea în detaliu a justificării emiterii autorizaţiei, a condiţiilor şi a modalităţilor de efectuare a înregistrărilor, a instituirii unor limite cu privire la durata măsurii, a consemnării şi certificării autenticităţii convorbirilor înregistrate, a redării integrale a acestora, a definirii persoanelor care sunt supuse interceptării, iar eventuala nerespectare a acestor reglementări nu constituie o problemă de constituţionalitate, ci una de aplicare, ce excedează competenţei Curţii Constituţionale, întrucât, potrivit alin. (3) al art. 2 din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată

35. Prin decizia citată anterior, Curtea a mai reţinut, cu privire la vechea reglementare, că, potrivit dispoziţiilor art. 916 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968, mijloacele de probă referitoare la interceptările şi înregistrările audio sau video pot fi supuse expertizei tehnice la cererea procurorului, a părţilor interesate sau, din oficiu, de către instanţă, judecătorul având datoria să examineze valabilitatea acestora sub toate aspectele legalităţii şi temeiniciei autorizării şi efectuării înregistrărilor.

36. În continuare, prin aceeaşi decizie mai sus citată, Curtea Constituţională a menţionat şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, şi anume Hotărârea din 6 mai 2003, pronunţată în Cauză Coban (Asim Babuscum) împotriva Spaniei, în care reclamantul invoca nulitatea înregistrărilor convorbirilor sale telefonice, întrucât nu îndeplineau condiţiile de legalitate şi proporţionalitate. După ce a reamintit faptul că admisibilitatea probelor este o problemă ce ţine de reglementările naţionale şi că revine jurisdicţiilor naţionale să aprecieze elementele care le sunt prezentate, Curtea de la Strasbourg a stabilit că respectiva condamnare penală a intervenit în urma unei proceduri contradictorii, pe baza probelor discutate de părţi. Reclamantul a avut posibilitatea de a interoga martorii audiaţi şi de a contracara depoziţiile care îi erau defavorabile. De asemenea, în privinţa înregistrărilor convorbirilor telefonice, s-a constatat că instanţele naţionale au confirmat legalitatea strângerii acestor probe, iar reclamantul ar fi putut face observaţii în faţa judecătorului cu privire la aceste înregistrări, care nu au constituit, de altfel, singurul mijloc de probă invocat de acuzare. Totodată, şi în Hotărârea din 16 noiembrie 2006, pronunţată în Cauza Klimeniyev împotriva Rusiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că, pentru a asigura dreptul la un proces echitabil, este esenţial ca toate probele să fie prezentate de faţă cu acuzatul, în cadrul unei audieri publice, pentru a se putea oferi contraargumente. Acest lucru nu înseamnă totuşi că declaraţiile martorilor trebuie făcute în faţa tribunalului pentru a fi admise ca mijloace de probă. Utilizarea declaraţiilor din faza de instrucţie penală a cazului nu încalcă, în principiu, prevederile art. 6 paragraful 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, atât timp cât se respectă dreptul la apărare. De regulă, acest drept impune ca acuzatul să aibă ocazia de a pune întrebări martorului care depune mărturie împotriva sa, fie atunci când face aceste declaraţii, fie într-un stadiu ulterior al procedurilor.

37. De asemenea, prin Decizia nr. 1.017 din 29 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 10 ianuarie 2013, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 din Codul de procedură penală din 1968, Curtea Constituţională a statuat că nu poate fi primită nici susţinerea potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 28, secretul corespondenţei nefiind un drept absolut. Astfel, societăţile democratice sunt ameninţate de un fenomen infracţional din ce în ce mai complex, motiv pentru care statele trebuie să fie capabile de a combate în mod eficace asemenea ameninţări şi de a supraveghea elementele subversive ce acţionează pe teritoriul lor. Aşa fiind, asemenea dispoziţii legislative devin necesare într-o societate democratică, în vederea asigurării securităţii naţionale, apărării ordinii publice ori prevenirii săvârşirii de infracţiuni.

38. În acest sens, prin Decizia nr. 92 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 20 mai 2014, şi prin Decizia nr. 473 din 27 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 12 decembrie 2017, paragraful 22 - decizii referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 5 din Codul de procedură penală din 1968 -, Curtea a reţinut că legiuitorul ordinar a reglementat în detaliu, în secţiunea V1 din Codul de procedură penală din 1968, procedura referitoare la interceptările şi înregistrările audio sau video, Legea nr. 281/2003, Legea nr. 356/2006, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2006 şi Legea nr. 202/2010 contribuind, rând pe rând, la instituirea unor proceduri de natură să confere un plus de garanţii împotriva arbitrarului organelor de anchetă. Astfel, dacă în varianta codului existentă anterior apariţiei Legii nr. 281/2003 procedura era sumar prevăzută, înregistrările audio sau video putând fi efectuate cu autorizarea prealabilă a procurorului desemnat, cu condiţia existenţei unor indicii temeinice privind pregătirea ori săvârşirea unei infracţiuni, ulterior adoptării actelor normative mai sus menţionate, o astfel de interceptare sau înregistrare a convorbirilor ori comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează cu autorizarea motivată a judecătorului, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, în condiţiile prevăzute de lege.

39. Totodată, prin Decizia nr. 50 din 2 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 28 aprilie 2017, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală din 1968, Curtea Constituţională a arătat că însăşi instanţa europeană a validat prevederile legale contestate, prin Hotărârea din 26aprilie 2007 pronunţată în Cauza Dumitru Popescu versus România. Astfel, Curtea de la Strasbourg, după ce a reţinut existenţa unei încălcări a art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, motivat de împrejurarea că la data comiterii faptelor legislaţia în materie era alta, a afirmat că în noul cadru legislativ (prin modificările aduse de Legea nr. 281/2003 şi Legea nr. 356/2006) există numeroase garanţii în materie de interceptare şi de transcriere a comunicaţiilor, de arhivare a datelor pertinente şi de distrugere a celor nepertinente. Aşa fiind, dispoziţiile legale criticate oferă protecţie împotriva amestecului arbitrar în exercitarea dreptului la viaţă privată al persoanei, legea folosind, termeni cu un înţeles univoc (paragraful 42).

40. În acelaşi sens sunt şi deciziile Curţii Constituţionale: nr. 410 din 10 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 1 mai 2008; nr. 348 din 17 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 22 aprilie 2009, şi nr. 734 din 23 noiembrie 2017, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data pronunţării prezentei decizii. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii, soluţia de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968, pronunţată prin deciziile mai sus menţionate, precum şi considerentele care au fundamentat această soluţie îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă.

41. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 143 alin. (2) şi art. 282 alin. (4) lit. a) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Radu Nistor Cristian în Dosarul nr. 1.846/46/2013 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor, în acelaşi dosar, al aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 912 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2017.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ FEROVIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

 

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi având în vedere prevederile art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017,

preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se aprobă Mecanismul de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prevederile prezentei decizii se aplică de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, conform prevederilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

Gigi Gavrilă

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 330.

 

ANEXĂ

 

MECANISM

de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători

 

Art. 1. - (1) Nivelul preliminat al compensaţiei aferente obligaţiei de serviciu public (O.S.R.) menţionate în Regulamentul (CE) nr. 1 .370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1 .191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, care urmează să fie asigurată în anul următor, va fi stabilit de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.) până la data de 1 octombrie a fiecărui an, în baza propunerilor fundamentate ale operatorilor de transport feroviar de călători.

(2) A.R.F. va analiza informaţiile privind:

a) execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar de călători pentru exerciţiul financiar încheiat;

b) prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pentru anul în curs şi execuţia preliminată a acestuia pentru fiecare operator de transport feroviar de călători;

c) bugetul de venituri şi cheltuieli propus de operatorii de transport feroviar de călători pentru anul următor;

d) alte date statistice privind activitatea operatorilor de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli, transmise de aceştia până la date de 25 septembrie a fiecărui an, în formatul solicitat de

A.R.F.;

e) nivelul realizat/estimat al costului mediu pe un tren-km din pachetul de servicii la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli;

f) numărul de călători-km realizaţi/estimaţi la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători, pe perioadele la care se prezintă bugetele de venituri şi cheltuieli;

g) nivelul venitului mediu la nivelul fiecărui operator de transport feroviar de călători pe un tren-km aferent fiecărei categorii de trenuri din pachetul de servicii, exclusiv valoarea compensaţiei pentru pachetul social primit pentru perioadele analizate;

h) numărul de călători-km estimaţi pe fiecare categorie de tren.

Art. 2. - Diferenţa dintre costurile de operare şi veniturile înregistrate de operatorii de transport feroviar de călători din vânzarea legitimaţiilor de călătorie, la care se adaugă cote de profit conform prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, devine baza de evaluare a compensaţiei propuse pentru anul calendaristic următor, aferentă pachetului de servicii. Compensaţia propusă va fi repartizată pentru indicatorul tren-km şi călători-km, pe ranguri de tren.

Art. 3. - Sumele necesare asigurării compensaţiilor pentru serviciile cuprinse în pachetul de servicii se vor aloca din bugetul Ministerului Transporturilor (M. T.) în bugetul A.R.F., cu încadrarea în bugetul aprobat anual pentru transportul feroviar de călători, în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Repartizarea compensaţiei fiecărui operator de transport feroviar se face de către A.R.F. după primirea bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite şi ca urmare a rectificărilor bugetare ce modifică cuantumul compensaţiei anuale. Repartizarea compensaţiei se va face proporţional cu volumele de tren-km şi călători-km, pe ranguri de tren, prevăzute a fi realizate în cadrul obligaţiei de serviciu publice contractate, conform metodologiei prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul mecanism.

(2) Compensaţia repartizată fiecărui operator de transport feroviar, defalcată pe indicatorii călători-km şi tren-km, pe ranguri de tren, va fi cuprinsă în contractele/actele adiţionale încheiate cu aceştia, cu respectarea prevederilor art. 5, 38 şi 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, precum şi ale pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.

Art. 5. - (1) Pentru acordarea compensaţiei lunare de la bugetul de stat pentru serviciile publice de transport din cadrul pachetului de servicii, A.R.F. va transmite la M.T. solicitarea de deschidere de credite bugetare însoţită de documentaţia întocmită pentru fiecare operator de transport feroviar de călători (OTF).

(2) Termenele şi documentele ce trebuie transmise de fiecare operator de transport feroviar de călători către A.R.F. pentru acordarea compensaţiei sunt următoarele:

a) până la data de 7 a lunii curente:

(i) cererea de acordare a compensaţiei preliminate pe luna curentă (N), însoţită de:

- un exemplar original al certificatului de atestare fiscal, valabil, eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, din care să rezulte că operatorul respectiv nu înregistrează datorii restante;

- declaraţia pe propria răspundere, conform anexei nr. 2 la prezentul mecanism, care cuprinde o coloană cu indicatorii preliminaţi pe luna curentă (N), o coloană cu indicatorii preliminaţi pe luna anterioară (N-1) şi o coloană cu indicatorii realizaţi pe luna (N-2);

(ii) situaţia indicatorilor realizaţi pe luna (N-2), conform anexei nr. 3 la prezentul mecanism, care cuprinde volumul de tren-km, pe rang de tren, volumul de călători-km efectiv realizat, pe rang de tren, şi regularizările aferente volumului de tren-km şi călători-km, pe rang de tren;

(iii) pentru luna (N-2), documentele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;

(iv) până la încheierea actelor adiţionale cererea de acordare a compensaţiei preliminate pe luna curentă (N) va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere, întocmită tot conform anexei nr. 2 la prezentul mecanism, cu următoarele precizări:

- pentru luna ianuarie se va completa numai coloana preliminat lună curentă (N);

- pentru luna februarie se vor completa coloana preliminat lună curentă (N) şi coloana preliminat lună anterioară (N-1);

- începând cu luna martie a fiecărui an se vor completa toate coloanele cuprinse în anexa nr. 2;

- datele cuprinse în anexa nr. 2, menţionate mai sus, vor fi completate numai din punctul de vedere al indicatorilor cantitativi, pentru a demonstra pe propria răspundere a operatorilor de transport feroviar că se asigură continuitatea efectuării serviciului feroviar public de călători în anul curent;

- toate datele cuprinse în anexa nr. 2 vor fi completate numai după încheierea actelor adiţionale;

b) până la data de 28 a lunii curente:

(i) până la data de 28 a lunii următoare celei pentru care se plăteşte compensaţia preliminată, A.R.F. primeşte de la OTF declaraţiile lunare - Situaţia realizărilor pe rute de transport în perioada şi Realizări operatori de transport feroviar de călători, cu indicatorii realizaţi (tren-km şi călători-km pe rang de tren), centralizat şi detaliat în anexă, fiecare pagină fiind însuşită prin semnătură în vederea regularizării volumului de tren-km şi călători-km pe rang de tren realizat cu indicatorii aferenţi preliminaţi;

(ii) tot până la data de 28 a lunii următoare lunii pentru care se face raportarea, Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. (CNCF „CFR” - S.A.), în calitate de administrator naţional al infrastructurii feroviare, transmite prin adresă scrisă către A.R.F. situaţia volumului de tren-km realizat de OTF, pe rang de tren, şi anexele cu situaţia volumului de tren-km realizat de fiecare operator de transport feroviar de călători, pe rute de circulaţie, care face obiectul contractelor de servicii publice şi al actelor adiţionale încheiate.

Art. 6. - Până la data de 31 ianuarie a anului următor fiecare operator de transport feroviar de călători va transmite către A.R.F. următoarele documente:

1. decontul final privind utilizarea compensaţiilor acordate de la bugetul de stat, cu încadrarea în prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în ceea ce priveşte respectarea ponderii compensaţiei pentru tren-km şi a celei pentru călători-km în totalul veniturilor realizate;

2. dovada, confirmată de CNCF „CFR” - S.A. până la data de 20 ianuarie a fiecărui an, privind efectuarea transportului feroviar public de călători aferent obligaţiei de serviciu public, declaraţia pe propria răspundere privind volumul de călători-km realizat, precum şi situaţia lunară privind volumul de călători-km efectiv realizat.

Art. 7. - (1) Compensaţia ce se va acorda în luna curentă (N) va fi afectată de sumele de regularizat din luna (N-2).

(2) Pentru luna decembrie, compensaţia se va acorda ca diferenţă dintre compensaţia prevăzută în contractul/actul adiţional la acesta şi compensaţia acordată până la luna decembrie.

(3) Compensaţia necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorilor tren-km şi călători-km, precum şi neîncadrarea în ponderile compensaţiei pe tren-km şi călători-km în total venituri vor fi regularizate cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(4) Regularizarea indicatorului călători-km, care este estimat de operatorii de transport feroviar în prima etapă la semnarea contractului/actului adiţional, va fi efectuată la totalul indicatorului călători-km realizat pentru fiecare rang de tren în parte.

(5) La data depunerii situaţiilor financiare încheiate pentru anul de referinţă, operatorii de transport feroviar de călători vor transmite la A.R.F. dovada încadrării în cota de profit prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat până la aceeaşi dată, aceasta constituind termenul legal de regularizare cu bugetul statului.

Art. 8. - (1) CNCF „CFR” - S.A. va urmări, va certifica şi va transmite spre avizare lunar A.R.F. situaţia volumului de tren-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport.

(2) A.R.F. va verifica trimestrial situaţia volumului de călători-km realizat de operatorii de transport feroviar de călători, pe rute de transport, pe baza documentelor centralizatoare, emise de sistemele de ticketing pe care le deţine fiecare operator, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Art. 9. - Modul de calcul al numărului de călători-km care utilizează abonamente de călătorie, cărţi de circulaţie şi autorizaţii de călătorie este prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul mecanism.

Art. 10. - Prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), în scopul asigurării continuităţii serviciului public de transport feroviar de călători, acordarea compensaţiei se va face după cum urmează:

a) în cazul în care legea bugetului nu a fost aprobată până la finele anului anterior, în lunile până la aprobarea bugetului de stat, sumele acordate de la bugetul de stat vor fi în limita a 1/12 din sumele alocate prin contractele/actele adiţionale aprobate pentru anul anterior;

b) în cazul în care legea bugetului de stat a fost aprobată, dar contractele se aprobă ulterior începerii anului bugetar, dar nu mai târziu de 30 iunie, serviciile prestate până la data la care contractele se aprobă se decontează după aprobarea contractelor, conform prevederilor contractuale, în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;

c) după aprobarea legii bugetului de stat/ca urmare a rectificărilor bugetare, a contractelor/actelor adiţionale, după caz, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate şi ale prezentului mecanism;

d) până la încheierea actului adiţional şi a filei de repartizare a creditelor bugetare corespunzătoare actului adiţional, A.R.F. va acorda lunar operatorilor de transport feroviar compensaţia în cuantum de 1/12 din prevederile contractelor/actelor adiţionale încheiate în anul anterior, astfel:

- după aprobarea contractelor/actelor adiţionale anuale, regularizarea sumelor acordate se face potrivit prevederilor contractelor/actelor adiţionale încheiate şi ale prezentului mecanism;

- pentru contractele încheiate în anul anterior, valoarea compensaţiei ce se va acorda operatorilor de transport feroviar public de călători se va calcula direct proporţional cu numărul de luni pentru care s-a încheiat contractul, iar compensaţia va fi în cuantum de 1/n, unde „n” reprezintă numărul lunilor din anul anterior pentru care s-a încheiat contractul.

Art. 11. - Responsabilitatea pentru datele şi informaţiile transmise A.R.F, de operatorii de transport feroviar de călători revine acestora. În baza certificării fiecărui document prin semnăturile autorizate.

Art. 12. - (1) Responsabilitatea în monitorizarea contractelor/actelor adiţionale la acestea, încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători, precum şi stabilirea nivelului indicatorilor preliminaţi/realizaţi pentru serviciul public de transport feroviar de călători revine A.R.F.

(2) Responsabilitatea pentru acordarea lunară a compensaţiei calculate pe baza indicatorilor menţionaţi în mecanismul aprobat prin decizia preşedintelui A.R.F, În baza avizului Consiliului Concurenţei, atât în ceea ce priveşte compensaţia potrivit indicatorilor preliminaţi, cât şi sumele de regularizat potrivit indicatorilor realizaţi, precum şi corelarea cu sumele justificate şi avizate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2016, revine A.R.F.

(3) Deconturile finale transmise de operatorii de transport feroviar de călători până la data de 31 ianuarie a anului următor avizate, conform procedurilor interne ale A.R.F., din punctul de vedere al indicatorilor realizaţi în cadrul pachetului de servicii contractat, precum şi din punctul de vedere al compensaţiilor acordate pentru serviciile prestate, vor constitui documentele potrivit cărora se vor înregistra în evidenţa contabilă a A.R.F. cheltuielile cu compensaţiile utilizate de operatorii de transport feroviar de călători, în limita prevăzută în contractele/actele adiţionale încheiate.

Art. 13. - (1) Modificarea în cursul anului a O.S.P., aprobată conform prezentului mecanism, se poate face, fără depăşirea volumului anual aprobat de tren-km şi călători-km, cu condiţia ca acestea să fie aprobate conform modelului din anexa nr. 5, în baza avizului CTE - A.R.F., după cum urmează:

a) în funcţie de cerinţele pieţei de transport, astfel:

(i) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF „CFR” - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF „CFR” - S.A. privind capacităţile disponibile;

(ii) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură privind capacităţile disponibile;

(iii) pentru trenurile nou-introduse şi/sau a căror trasă se modifică odată cu schimbarea mersului de tren. În termen de trei zile lucrătoare de la schimbarea mersului de tren, operatorii de transport feroviar vor transmite la A.R.F. datele actualizate, în formatul solicitat, iar CNCF „CFR” - S.A. va verifica încadrarea în capacităţile disponibile în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării de la A.R.F.;

b) în funcţie de lucrările la infrastructura feroviară sau de necesitatea adaptării la situaţii independente de voinţa operatorului de transport - inundaţii, fenomene meteorologice deosebite, defectarea materialului rulant în parcurs (locomotive, automotoare, rame electrice, vagoane), defectări ale elementelor infrastructurii feroviare, accidente sau evenimente feroviare, greva personalului de mişcare, precum şi alte cazuri fortuite, astfel:

(i) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie interoperabile sau pe secţiile de circulaţie neinteroperabile administrate de CNCF „CFR” - S.A., la propunerea operatorului de transport feroviar de călători interesat, cu avizul CNCF „CFR” - S.A. privind capacităţile disponibile, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de Nota privind modificarea obligaţiei de serviciu pe anul în curs, elaborată conform modelului din anexa nr. 5, cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de A.R.F. În termen de 10 zile de la data primirii, în vederea aprobării;

(ii) pentru trenurile programate să circule pe secţiile de circulaţie neinteroperabile închiriate, la propunerea operatorului de transport feroviar care are contract de servicii publice încheiat pe acele secţii de circulaţie, cu avizul gestionarului de infrastructură, modificări care se transmit lunar, centralizat, însoţite de Nota privind modificarea obligaţiei de serviciu pe anul în curs, elaborată conform modelului din anexa nr. 5, cei mai târziu până la data de 15 a lunii următoare, care vor fi analizate de către A.R.F. În termen de 10 zile de la data primirii, în vederea avizării şi aprobării.

(2) Operarea modificărilor O.S.P., în condiţiile şi cu respectarea prevederilor de la alin. (1), se face prin includerea în situaţia realizărilor aferente lunii respective a modificărilor intervenite.

Art. 14. - Prezentul mecanism va fi aprobat prin decizie a preşedintelui A.R.F., conform prevederilor art. 6 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017, şi se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea Normelor metodologice privind calculul, evidenţierea şi acordarea compensaţiei de serviciu public, prin ordin de ministru, conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 6 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017.

Art. 15. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul mecanism.

 

ANEXA Nr. 1

la mecanism

 

METODOLOGIE

de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public în transportul feroviar public de călători

 

Repartizarea compensaţiei ce va fi cuprinsă în contractele de servicii publice/actele adiţionale la acestea pentru a fi acordată de la bugetul de stat pentru susţinerea transportului feroviar public de călători se face după cum urmează:

1. Valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat se repartizează în funcţie de cei doi indicatori luaţi în calcul, tren-km şi, respectiv, călători-km, a căror pondere în total compensaţie poate diferi de la un an la altul, dar a căror valoare procentuală însumată este 100%:

(procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul tren-km) + (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul călători-km) = 100%

Pentru anul 2018, ponderile celor doi indicatori luaţi în calcul sunt de 65% pentru indicatorul tren-km şi 35% pentru indicatorul călători-km.

Pentru anul 2018, până la primirea următorului aviz al Consiliului Concurenţei pentru aprobarea Mecanismului de stabilire a compensaţiei serviciilor publice pentru transportul feroviar public de călători prin decizie a preşedintelui A.R.F., ce face obiectul serviciilor de consultanţă ce vor fi contractate ca urmare a anunţului de participare publicat în SEAP cu nr. 183.638 din 17.03.2018, pentru definirea criteriilor de dimensionare a pachetului minim de servicii, rutelor de circulaţie, categoriilor şi numărului de trenuri care compun pachetul minim de servicii, precum şi a standardelor de cost, ponderile celor doi indicatori luaţi în calcul vor fi de 65% pentru indicatorul tren-km şi 35% pentru indicatorul călători-km.

Stabilirea compensaţiei în funcţie de indicatorii tren-km şi călători-km se face astfel:

- valoarea compensaţiei pentru volumul total de tren-km = (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul tren-km) x (valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat)

- valoarea compensaţiei pentru volumul total de călători-km = (procentul din valoarea totală a compensaţiei acordat pentru indicatorul călători-km) x (valoarea totală a compensaţiei de la bugetul de stat).

2. Stabilirea compensaţiei aferente indicatorului călători-km în funcţie de rangul trenului

Întrucât se consideră că operarea trenurilor de rang inferior, respectiv trenuri Regio, are nevoie de o compensare diferenţiată faţă de trenurile de rang superior, respectiv InterRegio, valoarea compensaţiei pentru volumul total de călători-km se distribuie diferenţiat pe ranguri de trenuri, Regio şi InterRegio, în funcţie de cei doi indicatori luaţi în calcul, călători-km - tren Regio şi călători-km - tren InterRegio, cu o pondere în valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km care poate diferi de la un an la altul, dar a căror valoare procentuală însumată este 100%.

(procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren Regio) + (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio) = 100%

Pentru anul 2018, până la primirea următorului aviz al Consiliului Concurenţei, ponderile celor doi indicatori luaţi în calcul sunt de 80% pentru indicatorul călători-km - tren Regio şi 20% pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio.

a) Pentru trenurile Regio, valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio se calculează astfel: valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio = (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren Regio) * (compensaţia pentru volumul total de călători-km).

b) Pentru trenurile InterRegio, valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren InterRegio se calculează astfel: valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren InterRegio = (procentul din valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km acordat pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio) * (compensaţia pentru volumul total călători-km).

3. Calculul valorii unitare a compensaţiei pentru indicatorul tren-km

Această valoare este aceeaşi indiferent de rangul trenului şi se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru tren-km - valoarea compensaţiei pentru volumul total de tren-km/numărul total de tren-km

4. Calculul valorii unitare a compensaţiei pentru indicatorul călători-km în funcţie de rangul trenului

a) Valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km pentru trenurile Regio se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km - tren Regio - valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren Regio/numărul total de călători-km - tren Regio.

b) Valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km pentru trenurile InterRegio se calculează astfel: valoarea unitară a compensaţiei pentru indicatorul călători-km - tren InterRegio = valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km - tren InterRegio/număr total călători-km - tren InterRegio.

5. Pachetul de servicii de rezervă

a) Pachetul de servicii de rezervă se stabileşte anual şi se actualizează lunar de către CNCF „CFR” - S.A. până în luna octombrie când îşi încetează aplicabilitatea, iar suma calculată/constituită va reîntregi suma alocată de Ministerul Transporturilor pentru plata subvenţiilor conform contractelor de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar public de călători.

b) După schimbarea mersului de tren, CNCF „CFR” - S.A., anterior datei de 31 decembrie, stabileşte pachetul de servicii de rezervă la un număr de 4 trenuri/zi pentru fiecare secţie neinteroperabilă pe care nu se realizează transport public de călători şi îl transmite cu celeritate A.R.F.

c) în limita pachetului de rezervă constituit conform celor de mai sus, CNCF „CFR” - S.A. are dreptul să scoată lunar la licitaţie linii neinteropenabile neînchiriate, cu un pachet de servicii de 4 trenuri/zi pentru fiecare secţie, cu încadrarea în pachetul de rezervă calculat până la sfârşitul anului.

d) Diferenţa de cuantum în lei dintre pachetul de rezervă alocat la angajarea acestuia şi cel rezultat în urma actualizării lunare poate fi folosită la încheierea unor contracte noi cu operatorii de transport feroviar de călători licenţiaţi care solicită/prestează servicii de transport feroviar de călători şi îndeplinesc condiţiile legale, cu realocarea fondurilor neutilizate din rezervă şi/sau pentru completarea compensaţiei ce poate fi acordată operatorilor de transport feroviar de călători care au încheiat contract de servicii publice.

6. Încheierea contractelor de servicii publice

a) Operatorii de transport feroviar care îndeplinesc condiţiile legale pentru a opera pe piaţa de transport feroviar de călători au obligaţia să depună la A.R.F. documentaţia completă pentru încheierea unui contract de servicii publice cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea anului bugetar.

b) Operatorii de transport feroviar care îndeplinesc condiţiile legale pentru a opera pe piaţa de transport feroviar de călători şi demarează activitatea de transport în primul semestru al anului respectiv au obligaţia să depună la A.R.F. documentaţia completă pentru încheierea unui contract de servicii publice cu cel puţin 90 de zile înainte de începerea celui de-al doilea semestru al anului.

c) Ministerul Transporturilor va aloca către A.R.F. sumele de la bugetul de stat necesare achitării compensaţiei pentru operatorii de transport feroviar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi la art. 6 din prezentul mecanism, iar A.R.F. va încheia contractul de servicii publice în cel mult 30 de zile de la data primirii documentaţiei complete din partea operatorilor de transport feroviar, coroborat cu prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

la mecanism

 

Societatea: ............................... - S.A./S.R.L.

 

DECLARAŢIE

cu indicatorii preliminaţi pentru luna curentă (N)

 

Societatea ................................................., reprezentată prin ................................................., având în vedere prevederile Contractului de servicii publice/Actului adiţional nr. ................................................. din data de ................................................., aprobat prin Decizia nr. ................................................. din data de ................................................., declar:

 

Luna anul

Preliminat luna curentă (N)

Preliminat luna anterioara (N-1)

Realizat luna (N 2)

Realizat cumulat

(km) Număr total de tren-km preliminaţi din care:

 

 

 

 

Regio

 

 

 

 

Interregio

 

 

 

 

(călători) Număr total de călători-km preliminaţi, din care:

 

 

 

 

Regio

 

 

 

 

InterRegio

 

 

 

 

(lei) Valoarea unitară per mia de tren-km - conform contractului

 

 

 

 

(lei) Valoarea unitară per mia de călători-km - conform contractului

 

 

 

 

Tren R

 

 

 

 

Tren IR

 

 

 

 

(CE) Costuri estimate - total

 

 

 

 

(V-R)Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - Regio, din care:

 

 

 

 

- Venituri din transportul de călători

 

 

 

 

- Alte venituri

 

 

 

 

(V-IR) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - InterRegio, din care:

 

 

 

 

- Venituri din transportul de călători

 

 

 

 

- Alte venituri

 

 

 

 

(Pr) Profit rezonabil estimat

 

 

 

 

(C) Total compensaţie preliminată solicitată, din care:

 

 

 

 

Tren-km R

 

 

 

 

Tren-km ir

 

 

 

 

Călători-km R

 

 

 

 

Călători-km IR

 

 

 

 

 

Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

 

 

Director generai,

Director economic,

.................................................

.................................................

 

NOTĂ:

Numărul total de tren-km şi, respectiv, călători-km preliminaţi, solicitat de către operatorul de transport feroviar (OTF) pentru plata preliminată, nu va depăşi 1/12 din volumul total anual de tren-km şi, respectiv, călători-km angajat prin actele adiţionale/contractele încheiate.

 

 

ANEXA Nr. 3

la mecanism

 

Societatea: ............................... - S.A./S.R.L.

 

DECLARAŢIE

cu indicatorii realizaţi pentru luna N-2

 

Societatea ................................................., reprezentată prin ................................................., având în vedere prevederile Contractului de servicii publice/Actului adiţional nr. ................................................. din data de ................................................., aprobat prin Decizia nr. ................................................. din data de ................................................., declar:

 

Luna ............... anul ...............

Valoare realizată

Valoare preliminată*)

Diferenţe +/-

Realizat cumulat

Diferenţe de regularizat

(km) Număr total de tren-km, din care:

 

 

 

 

 

Regio

 

 

 

 

 

InterRegio

 

 

 

 

 

(călători) Număr total de călători-km, din care:

 

 

 

 

 

Regio

 

 

 

 

 

InterRegio

 

 

 

 

 

(lei) Valoarea unitară per mia de tren-km - conform contractului

 

 

 

 

 

(lei) Valoarea unitară per mia de călători-km - conform contractului

 

 

 

 

 

tren R

 

 

 

 

 

tren IR

 

 

 

 

 

(CE) Costuri realizate - total

 

 

 

 

 

(V - R) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - Regio, din care:

 

 

 

 

 

- Venituri din transportul de călători

 

 

 

 

 

- Alte venituri

 

 

 

 

 

(V- IR) Total venituri lunare estimate/lună pentru servicii de transport public - InterRegio, din care:

 

 

 

 

 

- Venituri din transportul de călători

 

 

 

 

 

- Alte venituri

 

 

 

 

 

(Pr) Profit rezonabil

 

 

 

 

 

(C) Total compensaţie preliminată solicitată, din care:

 

 

 

 

 

Tren-km R

 

 

 

 

 

Tren-km IR

 

 

 

 

 

Călători-km R

 

 

 

 

 

Călători-km IR

 

 

 

 

 

 

w) Valoarea înscrisă în coloana „Valoare preliminată” este identică cu valoarea înscrisă în Declaraţia cu indicatorii preliminaţi, completată şi depusă la Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 7 a lunii curente pentru care se acordă compensaţia.

 

Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

 

Director generai,

Director economic,

.................................................

.................................................

 

ANEXA Nr. 4

la mecanism

 

MECANISMUL

de calcul al indicatorului călători-km în transportul feroviar de călători pe tipuri de legitimaţii de călătorie

 

Nr. crt.

Tip legitimaţie

Călători expediaţi

Călători-km

1

Abonament lunar

2 călătorii/zi x 22 de zile

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

2

Abonament 15 zile (la alegere)

2 călătorii/zi x 15 zile

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

3

Abonament 15 zile (consecutive)

2 călătorii/zi x 11 zile

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

4

Abonament 10 zile

2 călătorii/zi x 10 zile

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

5

Abonament 5 zile/săptămânal

2 călătorii/zi x 5 zile

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

6

Abonament reducere elevi/studenţi

2 călătorii/zi x 22 de zile

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

7

Abonament anual

44 de călătorii/lună x 12 luni

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

8

Cărţi circulaţie pentru deplasarea la/de la serviciu de la/la domiciliu

nr. zile lucrate x 2 călătorii

Călători expediaţi x distanţa (km) parcursă

9

Abonament PARTENER - 32 km

2 călătorii/zi x 22 de zile

Călători expediaţi x distanţa (32 km) parcursă

10

Abonament PARTENER - 93 km

2 călătorii/zi x 22 de zile

Călători expediaţi x distanţa (93 km) parcursă

11

Autorizaţii de călătorie emise în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999, republicată, cu modificările ulterioare

2 călătorii/zi x 22 de zile

Călători expediaţi x distanţa medie (70,6 km - IR/50,8 km - R) parcursă

12

Cărţi de călătorie

2 călătorii/zi x 12 zile

Călători expediaţi x distanţa medie parcursă

13

Cărţi de călătorie în interes de serviciu

2 călătorii/zi x 22 de zile

Călători expediaţi x distanţa medie parcursă

 

NOTĂ:

Se aplică pentru legitimaţiile emise după data intrării în vigoare a mecanismului, cu excepţia legitimaţiilor emise cu valabilitate anuală, pentru care se va aplica începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentului mecanism.

 

ANEXA Nr. 5

la mecanism

 

Antet operator de transport feroviar de călători

 

Nr. ....................... /zz/ll/aa ...........................

 

 

Aprobat

 

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară,

 

.............................................................................................

 

NOTĂ

privind modificarea obligaţiei de serviciu pe anul în curs

 

Se va prezenta scopul solicitării operatorilor de transport feroviar şi se vor indica actele normative care permit şi justifică modificarea O.S.P în cursul anului

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Se vor prezenta cerinţele pieţei de transport, care nu au putut fi prevăzute în încheierea contractului de servicii publice/actului adiţional şi nu au fost incluse în O.S.P

...................................................................................................................................................................................................

Se va menţiona şi anexa în copie avizul CNCF „CFR” - S.A. sau al gestionarului de infrastructură (după caz) privind capacităţile disponibile, pentru modificările solicitate ale O.S.P.

Se va menţiona că prin modificarea propusă nu va depăşi volumul anual de tren-km aprobat în contractul de servicii publice şi se va anexa în original declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului de transport feroviar, datată şi înregistrată la acesta,,

Se vor indica actele normative (inclusiv articolul) în baza cărora se face solicitarea

...................................................................................................................................................................................................

Expunerea de motive şi justificarea solicitării

...................................................................................................................................................................................................

Se va prezenta necesitatea/motivaţia solicitării de modificare a O.S.P., anexând documente/analize doveditoare, în vederea adaptării serviciului de transport feroviar public de călători la cerinţele pieţei de transport/condiţiile de forţă majoră apărute

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Se vor prezenta şi justificarea solicitării, inclusiv rutele şi perioadele aferente acesteia, precum şi alte elemente necesare, dacă este cazul, cu referiri la documentaţia în cauză ce va fi anexată

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Prezentarea solicitării:

Se vor prezenta sub formă tabelară rutele propuse pentru modificare, conform structurii O.S.P. din contractul de servicii publice/actului adiţional al operatorilor de transport feroviar, cu indicarea numărului poziţiei din O.S.P., sub forma:

- poziţia iniţială;

- poziţia modificată;

- poziţia nouă (dacă este cazul);

- diferenţele +/- ale volumului de tren-km anual an faţă de poziţia iniţială pentru fiecare poziţie, categorie de trenuri (R, IR) şi cumulat, dacă este cazul.

Se va face sumarul solicitării cu indicarea volumului de tren-km (total şi pe categorii de trenuri) solicitat pentru modificare. Se va face raportarea situaţiei O.S.P. propuse a fi modificată faţă de O.S.P. aprobată prin contractul de servicii publice în vigoare.

Pe total notă se va menţiona totalul modificărilor pe rang de tren faţă de totalul asumat din contractul de servicii publice/ actul adiţional la contractul de servicii publice, ţinând cont de toate aprobările primite până la acea dată pe total O.S.P asumat.

 

Nr. crt.

Volum O.S.P.

asumat prin contract servicii publice/act adiţional

Volum O.S.P.

rezultat în urma tuturor aprobărilor obţinute

Volum O.S.P. propus prin prezenta notă

Volum O.S.P. rezultat (2) + (3)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentaţia referită (anexele nr. ................................................., cu un total general de ......................... file numerotate).

Exemple de documente - anexă:

- anexa nr. 1 - Documentaţia OTF de susţinere a necesităţii/motivării solicitării, cu un total de ......................... file numerotate;

- anexa nr. 2 - Documentaţia aferentă primită/solicitată de la CNCF „CFR” - S.A. sau de la gestionarul de infrastructură, după caz, inclusiv avizul privind capacităţile disponibile, cu un total de ......................... file numerotate;

- anexa nr. 3 - Alte documente considerate relevante, după cum urmează:

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

cu un total de ......................... file numerotate.

 

Director general,

Director economic,

.................................................

.................................................

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot li depăşite.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

 

Bucureşti, 21 mai 2018.

Nr. 406.

 

ANEXĂ

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei –

INDICATORI

Nr. Rd.

Program 2018

A

0

1

I. VENITURI TOTALE, din care:

1

49.484,00

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

2

49.384,00

a) Venituri din activitatea de bază

3

38.401,00

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

4

10.973,00

c) Alte venituri din exploatare

5

10,00

2. VENITURI FINANCIARE

6

100,00

II CHELTUIELI TOTALE, din care:

7

48,560,00

1. Cheltuieli de exploatare, total, din care:

8

48.360,00

a) Bunuri şi servicii

9

5.113,00

b) Cheltuieli de personal, din care:

10

18.695,00

- cheltuieli de personal, din care:

11

16.615,00

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

12

189,00

. drepturile salariale ale directorului (general)

13

146,00

- contribuţii de asigurări sociale de stat

14

0,00

- contribuţii de asigurări de şomaj

15

0,00

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

16

0,00

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

17

0,00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

18

0,00

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

19

0,00

- contribuţii la fondul de pensii facultative

20

0,00

- contribuţia asiguratorie de muncă

21

374,00

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă

22

0,00

- contribuţia de asigurări sociale datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

23

0,00

- alte cheltuieli de personal, din care:

24

1.706,00

- tichete de masă

25

584,00

- deplasări, detaşări

26

1.000,00

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

27

23.034,00

d) Cheltuieli de protocol

28

23,00

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

29

0,00

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

30

0,00

g) Cheltuieli prevăzute de art. 25 alin (3) lit. b) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

31

831,00

h) Alte cheltuieli

32

664,00

2. Cheltuieli financiare, din care:

33

200,00

- cheltuieli privind dobânzile

34

50,00

- alte cheltuieli financiare

35

150,00

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

36

924,00

IV. IMPOZIT PE PROFIT

37

148,00

V. REZULTATUL NET

38

776,00

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

776,00

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI:

40

0,00

a) pentru cointeresarea personalului

41

0,00

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

42

0,00

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

43

0,00

VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

44

26.226,000

1 Surse proprii

45

10.098,000

2. Sume de la bugetul de stat pentru investiţii

46

0,00

3. Credite bancare pentru investiţii

47

0,00

- interne

48

0,00

- externe

49

0,00

4. Alte surse

50

16.128,000

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

51

26.226,000

1. Investiţii,, inclusiv investiţii în curs la finele anului

52

26.226,000

2.Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

53

0,00

- interne

54

0,00

- externe

55

0,00

X. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd. 01)

56

49.484,00

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd. 07)

57

48.560,00

3. Rezultate (+/-) (rd. 56 - rd. 57)

58

924,00

4. Număr mediu de personal, total instituit, din care:

59

170,00

- număr mediu personal de cercetare - dezvoltare

60

77,00

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total instituit - lei/persoană/lună

61

8.028,00

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare - dezvoltare - lei/persoană/lună

62

6.798,00

7. Rentabilitate (rd. 58/rd.57*100)

63

1,83

8. Productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. frd.01/rd59)

64

291,00

9. Rata rentabilităţii financiare (rd38*100/capital propriu)

65

2,05

10. Plăţi restante

66

0,00

11. Creanţe de încasat

67

8.017,00

 

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 752/CB din 22.05.2018 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.

Art. I. - Ghidul de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 9 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) cerere de plată - solicitare a beneficiarului, operator de transport feroviar, adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea; formularul cererii de plată este prevăzut în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

J) coeficient de program - raportul dintre suma solicitată şi suma produselor dintre distanţa în kilometri a fiecărei rute propuse şi numărul de vehicule rutiere transportate pe fiecare rută propusă.”

3. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(8) Pentru documentele redactate într-o limbă străină, Autoritatea poate solicita beneficiarului traducerea autorizată a acestora.”

4. La articolul 8 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) în cadrul Programului vor avea prioritate solicitanţii cu coeficientul de program cel mai mic.”

5. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

-(5) Proiectele selectate spre finanţare, coeficienţii de program ai acestora, sumele aferente şi solicitanţii vor fi cuprinşi într-un centralizator, cu indicarea valorii totale a sumelor solicitate de către aceştia.”

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele selectate spre finanţare, coeficienţii de program ai acestora, sumele aferente şi solicitanţii, în baza centralizatorului înaintat de Comisie, şi le supune Comitetului de avizare spre aprobare.”

7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Comitetul de avizare aprobă, prin hotărâre, proiectele, coeficienţii de program ai acestora, sumele aferente şi solicitanţii, avizaţi potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cuprinşi în centralizatorul înaintat de către Comisie.”

8. La articolul 13, alineatele (1), (4), (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile aferente transportului tip RO-LA aprobate spre finanţare, efectuate înaintea încheierii contractului de finanţare, nu se vor deconta.

...................................................................................................................................

(4) Cererile de plată se pot depune lunar, la o dată stabilită prin contractul de finanţare. Prima cerere de plată va fi depusă nu mai târziu de 90 de zile de la data încheierii contractului pentru finanţare nerambursabilă, sub sancţiunea rezilierii unilaterale a contractului pentru finanţare, fără nicio notificare prealabilă.

...................................................................................................................................

(7) Contractul pentru finanţare nerambursabilă intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante, iar valabilitatea încetează în termen de 6 luni de la depunerea raportului de finalizare, prevăzut în anexa nr. 3 la contractul pentru finanţare nerambursabilă.

(8) Durata maximă de realizare, stabilită în cadrul contractului de finanţare nerambursabilă, este de 12 luni. Prin excepţie, durata poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii, în cazuri bine justificate, până la expirarea valabilităţii Schemei de ajutor de stat pentru transportul combinat tip RO-LA, aprobată prin Hotărârea Comitetului de avizare nr. 12 din 14.12.2017.”

9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Orice modificare şi/sau completare a contractului de finanţare nerambursabilă şi a anexelor la acesta se vor/va face cu acordul părţilor, prin act adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă. În cazul în care solicitarea de modificare, prin act adiţional, aparţine beneficiarului, aceasta va fi prezentată cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data la care se doreşte a se opera modificarea.”

10. La articolul 15, alineatele (1), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Decontarea se realizează prin virament în contul de trezorerie al beneficiarului, ca urmare a cererilor de plată succesive, efectuate pe măsura realizării activităţilor. Decontarea se face pe bază de cerere de plată, depusă la Autoritate la data stabilită prin contractul pentru finanţare.

...................................................................................................................................

(4) La fiecare cerere de plată, Autoritatea finanţează valoarea transporturilor tip RO-LA înscrise în factură şi formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA, în limita coeficientului de program aprobat (în urma verificării documentelor obligatorii care însoţesc cererea de piaţă).

(5) La fiecare cerere de plată, Autoritatea finanţează suma rezultată în urma aplicării procentului de 60% din preţul facturii fără TVA emise de către operatorul de transport feroviar operatorului de transport rutier de mărfuri pentru activităţile finanţate în cadrul Programului.

La fiecare cerere de plată, suma finanţată se va determina astfel:

La valorile fără TVA ale facturilor aferente cheltuielilor efectuate pentru transportul tip RO-LA, depuse la cererea de plată, se aplică procentul de 60%. Valorile astfel determinate se vor însuma, totalul reprezentând valoarea maximă ce poate fi finanţată. Se verifică încadrarea în coeficientul de program aprobat, prin determinarea coeficientului aferent cererii de plată, folosind algoritmul de calcul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. I) şi utilizând valoarea maximă ce poate fi finanţată.

În cazul în care coeficientul de program aferent sumei maxime ce poate fi finanţată la cererea de plată este mai mic decât coeficientul de program aprobat, se va acorda valoarea maximă ce poate fi finanţată.

În cazul în care coeficientul de program aferent sumei maxime ce poate fi finanţată la cererea de plată este mai mare decât coeficientul de program aprobat, finanţarea se va acorda în limita sumei rezultate prin înmulţirea coeficientului de program aprobat cu suma produselor dintre distanţa în kilometri a fiecărei rute realizate şi numărul de vehicule rutiere transportate pe respectiva rută. În această situaţie, diferenţa dintre suma maximă ce poate fi finanţată la cererea de plată şi valoarea finanţată se poate regulariza după finanţarea ultimei cereri de plată, conform mecanismului descris mai jos.

După finanţarea ultimei cereri de plată, Autoritatea procedează la calcularea valorii ce putea fi acordată, determinată ca diferenţă între valoarea rezultată în urma aplicării coeficientului de program aprobat la suma produselor dintre distanţa în kilometri a rutelor realizate şi numărul de vehicule rutiere transportate şi valoarea totală finanţată. În cazul în care valoarea totală finanţată este mai mică decât valoarea ce putea fi acordata, diferenţa se finanţează beneficiarului în limita valorii contractului pentru finanţare nerambursabilă, în baza cererilor de plată depuse pe parcursul derulării acestuia.

La fiecare cerere de plată suma finanţată nu depăşeşte suma solicitată de beneficiar prin aceasta.

(6) Finanţarea este acordată pentru realizarea activităţilor de transport tip RO-LA pe teritoriul României, pe rutele şi secţiile de circulaţie propuse prin cererea de finanţare. În cazul în care intervin modificări ale rutelor/secţiilor de circulaţie propuse prin cererea de finanţare, solicitantul informează Autoritatea cu privire la acestea, înainte de efectuarea cheltuielii. Decontarea cheltuielilor aferente noilor rute/secţii de circulaţie se realizează cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ghid pentru realizarea activităţilor, respectarea încadrării în coeficientul de program aprobat iniţial şi în limita sumei aprobate.”

11. La articolul 16, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Beneficiarii finanţării vor depune la sediul Autorităţii cereri de plată (conform anexei nr. 1 la contractul pentru finanţare nerambursabilă), în original, însoţite de documentele justificative (conform anexei nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă) în fotocopie, certificate pentru conformitate cu originalul, cu excepţia certificatelor de atestare fiscală:”.

12. La articolul 16, literele b), d), e), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA (conform anexei nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă) aferent facturii fiscale, semnat de către operatorul de transport feroviar şi operatorul de transport rutier de mărfuri din care să reiasă ruta pe care s-a efectuat serviciul de transport, distanţa, numărul de vehicule rutiere autopropulsate transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculelor transportate şi data transportului; pentru fiecare vehicul rutier transportat se vor menţiona marca, modelul, motorizarea (tip de combustibil, capacitate motor-MC) şi emisii CO2 conform certificatului de conformitate;

...................................................................................................................................

d) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, fără datorii, în original/copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, fără datorii, în original/copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află sediul social, fără datorii, în original/copie legalizată;

g) licenţa de operator de transport feroviar emisă de către Organismul de Licenţe Feroviare Român, valabilă la data efectuării transporturilor solicitate la plată, în copie certificată conform cu originalul, dacă aceasta a fost reînnoită în perioada trecută de la data depunerii dosarului de finanţare sau de la data plăţii anterioare, după caz, şi până la data depunerii cererii de plată;”.

13. La articolul 17, alineatele (1), (2), (4), alineatul (5) litera b) şi alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Documentele din dosarul cererii de plată vor fi prezentate conform ordinii din anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare nerambursabilă. Documentele depuse de către beneficiar trebuie să fie lizibile, numerotate, opisate, referinţele din opis trebuie să corespundă cu numărul paginii la care se află documentul, iar la finalul dosarului se menţionează «Acest dosar conţine ... pagini, numerotate de la 1 la ........».

(2) Factura trebuie să fie corect completată, să precizeze perioada în care au fost prestate activităţile aferente.

...................................................................................................................................

(4) În factura emisă operatorului de transport rutier de mărfuri pentru servicii de transport tip RO-LA, operatorul de transport feroviar trebuie să evidenţieze preţul, să facă referire la formularul aferent şi, distinct, să facă menţiunea: «Suma de ................... lei, din care ................... lei, în cuantum de 60% fără TVA, se suportă de către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul vizând transporturile tip RO-LA». Sub rubrica «Total de plată» se înscrie textul «Diferenţă de plată operator de transport rutier de mărfuri servicii transport tip RO-LA» şi se menţionează suma rămasă de achitat de către acesta.

b) atributele de identificare ale operatorului de transport rutier de mărfuri care îşi asumă plata tarifelor pentru serviciile de transport tip RO-LA.

...................................................................................................................................

 (6) Formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA (conform anexei nr. 4 la contractul pentru finanţare nerambursabilă) care însoţeşte factura fiscală trebuie să fie semnat de către operatorul de transport feroviar şi operatorul de transport rutier de mărfuri din care să reiasă ruta pe care s-a efectuat serviciul de transport, distanţa, numărul de vehicule rutiere autopropulsate transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculelor transportate şi data transportului; pentru fiecare vehicul rutier transportat se vor menţiona marca, modelul, motorizarea (tip de combustibil, capacitate motor - CMC) şi emisii CO2 conform certificatului de conformitate.

(7) Pentru documentele redactate în limbă străină, Autoritatea poate solicita beneficiarului traducerea autorizată a acestora.”

14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Finanţarea se acordă în cuantum de 60% din valoarea fără TVA a facturii emise de către operatorul de transport feroviar operatorului de transport rutier de mărfuri pentru activităţile finanţate în cadrul Programului.”

15. La articolul 23 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) certificat de siguranţă emis de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, din care să rezulte că operatorul de transport feroviar este autorizat să efectueze servicii de transport feroviar de marfă pe secţiile de circulaţie care compun rutele solicitate în cererea de finanţare (copie legalizată).

În cazul în care din certificatul de siguranţă nu reies aceste elemente se vor depune documente emise de autorităţile competente care să certifice cele solicitate.”

16. La anexa nr. 1 la ghid, litera B, primul paragraf şi tabelul se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Operatorul economic ................................................ solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ................... lei, reprezentând .......% din valoarea tarifelor integrale necesare desfăşurării activităţi de transport de tip RO-LA pe teritoriul României, pe o durata de ................... luni, din care:

- ................... lei pentru transportul unui număr de ................... vehicule rutiere pe o distanţă de ................... km pe ruta de circulaţie ...................;

- ................... lei pentru transportul unui număr de ................... vehicule rutiere pe o distanţă de ................... km pe ruta de circulaţie ...................;

- ...................  (Se va completa în continuare în funcţie de numărul de secţii/rute de circulaţie pentru care se solicită finanţare.).

 

Ruta de circulaţie

Secţii de circulaţie care compun ruta

Nr. km

Nr. de vehicule rutiere transportate

Sumă solicitată

De la

La

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Coeficient de program= Total coloana 6/Σ(4 x 5)”

 

17. La anexa nr. 2 la ghid, punctul I, numărul curent 1.2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Certificatul de siguranţă, emis de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română (copie legalizată)”.

18. La anexa nr. 2 la ghid, punctul II, numărul curent 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Din certificatul de siguranţă emis de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română rezultă că operatorul de transport feroviar este autorizat să efectueze servicii de transport feroviar de marfă pe secţiile de circulaţie care compun rutele solicitate în cererea de finanţare.”

19. La anexa nr. 2 la ghid, tabelul privind secţia/ruta de circulaţie se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

.Ruta de circulaţie

Secţii de circulaţie care compun ruta

Nr. km

Nr. de vehicule rutiere transportate

Sumă solicitată

De la

La

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

Coeficient de program= Total coloana 6/Σ(4 x 5)”

 

20. Anexa nr. 3 la ghid se modifică şi se Înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Laurenţiu Adrian Neculaescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 mai 2018.

Nr. 474.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la ghid)

 

Contract pentru finanţare nerambursabilă

Nr. ..................../......................

 

1. Părţile contractante:

între:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, reprezentată legal prin preşedinte ................................................., în calitate de autoritate contractantă, denumită în continuare AFM,

şi

Societatea ................................................., cu sediul în ................................................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ................................................. cu nr. ................................................., CUI ................................................., cont nr. ................................................., deschis la ................................................., reprezentată legal prin ................................................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar, a intervenit prezentul contract pentru finanţare nerambursabilă, denumit în continuare Contract.

2. Obiectul şi valoarea contractului

2.1. Prin prezentul contract, Administraţia Fondului pentru Mediu acordă Beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în vederea susţinerii finanţării din cadrul Programului vizând transporturile tip RO-LA, denumit în continuare Program, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. ................................................ din ................................................., în temeiul Ghidului de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017.

Finanţarea acordată beneficiarului din Fondul pentru Mediu prin prezentul contract constituie ajutor de stat şi este acordată în baza Hotărârii Comitetului de avizare nr. ................................................. din data de ................................................., pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind transportul combinat de tip RO-LA în România. Acordarea ajutorului de stat conform acestei scheme se face cu respectarea prevederilor „Liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat acordate întreprinderilor feroviare”, comunicare a Comisiei publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 184 din 22 iulie 2008.

2.2. Valoarea totală a contractului este de ................................................. lei.

2.3. Coeficientul de program în baza căruia a fost aprobat proiectul este de ................................................. .

2.4. Destinaţia finanţării

Finanţarea este acordată pentru realizarea activităţilor de transport de tip RO-LA pe teritoriul României, potrivit coeficientului de program aprobat, Beneficiarul obligându-se să o utilizeze numai pentru acest scop.

3. Durata de realizare a activităţilor şi durata de valabilitate a contractului

3.1. Durata de realizare a activităţilor precizate la pct. 2 subpct. 2.4 este de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract. Prin excepţie, durata poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii, în cazuri bine justificate, până la expirarea valabilităţii Schemei de ajutor de stat pentru transportul combinat tip RO-LA, aprobată prin Hotărârea Comitetului de avizare nr. 12 din 14 decembrie 2017.

3.2. Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părţi şi valabilitatea încetează în termen de 6 luni de la depunerea raportului de finalizare.

4. Modalitatea de finanţare

4.1. Cererile de plată pot fi depuse de Beneficiar în fiecare luna, la data de ................................................. .

4.2. La fiecare cerere de plată, AFM finanţează suma rezultată în urma aplicării procentului de 60% din preţul facturii/facturilor fără TVA, emisă/emise de Beneficiar societăţii de transport rutier, cu condiţia respectării coeficientului de program, prevăzut la pct. 2 subpct. 2.3, şi conform algoritmului de calcul prevăzut la art. 15 alin. (5) din ghidul de finanţare. Finanţarea nu va putea depăşi valoarea rezultată din aplicarea coeficientului de program.

4.3. Finanţarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al Administraţiei Fondului pentru Mediu, pe măsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ................................................., deschis la ................................................., de către Beneficiar, pe bază de cerere de plată, conform anexei nr. 1 la prezentul contract, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 16 din Ghidul de finanţare a Programului vizând transporturile tip RO-LA, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.378/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anexele nr. 2 şi 4 la prezentul contract.

4.4. Virarea sumelor din contul Administraţiei Fondului pentru Mediu în contul Beneficiarului se va face în termen de 30 de zile de la depunerea cererii de plată, în condiţiile în care cererea de plată este completă şi documentaţia conţinută este corect întocmită, în ordinea depunerii cererilor de plată de către Beneficiar, în limita disponibilului existent la Fondul de mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de AFM. Ultima cerere de plată se depune cel mai târziu pe data de ................................................. .

4.5 Suma rămasă neutilizată la sfârşitul perioadei menţionate la pct. 3 se consideră anulată şi rămâne la dispoziţia Administraţiei Fondului pentru Mediu.

4.6, Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, beneficiarul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

5. Obligaţii ale Beneficiarului

Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finanţarea în exclusivitate pentru realizarea activităţilor de transport de tip RO-LA pe teritoriul României, potrivit coeficientului de program aprobat;

b) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

c) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru, pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;

d) să informeze Administraţia Fondului pentru Mediu şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finanţare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

e) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în căzui în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială Ori în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice ori se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;

f) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în care a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

g) să informeze AFM, în termen de maximum 10 zile de la producerea evenimentului, în cazul în care nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanţare;

h) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;

i) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, orice informaţii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea contractului;

j) să întocmească şi să remită Administraţiei Fondului pentru Mediu un raport de finalizare, întocmit conform anexei nr. 3 la prezentul contract pentru finanţare, privind realizarea obiectivelor programului, care să reflecte beneficiile pentru mediu în raport cu sumele acordate, în termen de 30 de zile de la primirea ultimei tranşe din finanţare;

k) să întocmească evidenţe contabile distincte, aferente activităţii susţinute financiar din Fondul pentru mediu, pe durata valabilităţii contractului;

l) în îndeplinirea prezentului contract să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

m) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea cu privire la realitatea, regularitatea şi legalitatea documentelor care au stat la baza efectuării cheltuielilor solicitate la finanţare la cererile de plată.

6. Obligaţiile Administraţiei Fondului pentru Mediu

Administraţia Fondului pentru Mediu se obligă:

a) să asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita sumelor alocate cu această destinaţie prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu;

b) să pună la dispoziţie Beneficiarului informaţiile legate de operaţiunea de finanţare.

7. Cazuri de culpă

1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu prezentul contract de finanţare, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) nu notifică faptul că împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

d) situaţia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a obiectivelor propuse prin cererea de finanţare.

3. AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 20 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală.

8. Încetarea contractului

1. Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilităţii obiective a Beneficiarului de a realiza obiectivele propuse, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenţiei unui act de autoritate;

d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe;

e) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că împotriva beneficiarului a fost demarată procedura falimentului, procedura de executare silită, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, sau i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;

f) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că beneficiarul face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. e), precum şi pentru orice altă situaţie similară;

g) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că beneficiarul a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă şi/sau în cazul în cate a fost înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

h) în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care AFM a constatat că beneficiarul nu mai corespunde unuia sau mai multor criterii de eligibilitate îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanţare.

2. Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

a) Beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b) Beneficiarul este în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau în oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute Sa pct. 7 subpct. 2.

3. Rezilierea contractului de finanţare din culpa Beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către Beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese În cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

4. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

5. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima plată, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

6. Pentru nedepunerea primei cereri de plată în primele 90 de zile de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

7. Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu sunt folosite conform scopului stabilit.

9. Forţa majoră şi cazul fortuit

1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării, în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

3. Dacă nu se procedează la anunţare în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsă notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 9 subpct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că vor/va dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7. Prevederile de mai sus se aplică şi în caz fortuit.

10. Cesiunea

Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

11. Alte clauze

1. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării contractului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului implicat în activităţile care constituie obiectul finanţării.

3. În nicio circumstanţa şi din niciun motiv neimputabil, AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării contractului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

4. În cazul în care realizarea activităţilor propuse generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

5. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

6. AFM şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor prezentului contract.

7. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele obţinute în cadrul Programului.

8. Beneficiarul se obligă ca. În orice notă, raport, material publicat, conferinţe şi seminare cu privire la Programul vizând transporturile tip RO-LA, să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

9. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor Beneficiarului faţă de aceasta.

10. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

12. Litigii

1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul Administraţia Fondului pentru Mediu.

13. Notificări

1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

pentru AFM: Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

pentru Beneficiar: ................................................. .

2. În cazul în care Beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele menţionate la subpct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

4. Notificările se pot transmite şi prin fax, la nr. 021.317.86.16 pentru AFM şi nr. ................................................. pentru Beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.

14. Amendamente

1. Prezentul contract, inclusiv anexele la acesta, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, prin act adiţional.

2. Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreşte să opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către Beneficiar.

15. Anexe

1. Anexa nr. 1 - Cerere de plată

2. Anexa nr. 2 - Lista documentelor justificative pentru efectuarea decontărilor de către Autoritate şi care însoţesc cererea de plată

3. Anexa nr. 3 - Raport de finalizare

4. Anexa nr. 4 - Formular de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA

16 Dispoziţii finale

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii legali ai Beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.

3. Anexele nr. 1-4, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract s-a semnat la data de la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Administraţia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ........................./........................

 

Solicitant .................................................

Sediul .......................................................

C.U.I.  ........................................................

Cont nr. ................................................. deschis la Trezoreria .................................................

Nr. de înregistrare la AFM .................................................

 

CERERE DE PLATĂ

Nr. ........................./........................

 

În baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ................................................. din ............/ ............/ ............ vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de plată, pentru suma de ................................................. lei (în litere: .................................................), din finanţarea nerambursabilă în valoare de ................................................. lei (în litere: .................................................).

Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor aferente activităţilor desfăşurate în perioada .................................................

Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere, în original si/sau copii.

Situaţia finanţării la data prezentei cereri de plată

 

Suma totală aprobată conform contractului de finanţare nerambursabilă

Suma acordată până la data prezentei cereri de plată

Suma solicitată prin prezenta cerere de plată

Suma aprobată prin prezenta cerere de plată

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv

suma aprobată prin prezenta cerere de plată

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată (col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

Numele şi prenumele .................................................

Funcţia ........................................................................

Semnătura ..................................................................

L.S.

 

Aprobat AFM

Preşedinte,

................................................

Director Direcţia economică,

................................................

Director Direcţia implementare proiecte,

................................................

Şef Serviciu implementare,

................................................

Referent de specialitate,

................................................

 

NOTĂ:

Coloanele nr. 1,2 şi 3 se completează de către Beneficiar, iar coloanele nr. 4,5 şi 6 se completează de către personalul AFM. Se va avea în vedere la completarea cererii de plată ca formularul împreună cu semnăturile să se încadreze pe o singură pagină.

 

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ........................./........................

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea decontărilor de către Autoritate şi care însoţesc cererea de plată

 

a) factura emisă de operatorul de transport feroviar pentru transportul de tip RO-LA efectuat pe căile ferate din România;

b) formularul de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA aferent facturii fiscale, semnat de către operatorul de transport feroviar şi operatorul de transport rutier din care să reiasă ruta pe care s-a efectuat serviciul de transport, distanţa, numărul de vehicule rutiere autopropulsate transportate, numărul de înmatriculare al autovehiculelor transportate şi data transportului; pentru fiecare vehicul rutier transportat se vor menţiona marca, modelul, motorizarea (tip de combustibil, capacitate motor - CMC) şi emisii CO2 conform certificatului de conformitate (anexa nr. 4 la contract);

c) dovada achitării de către societatea de transport rutier (ordin de plată şi extras de cont, chitanţă) a 40% din factura fără TVA menţionată mai sus, la care se adaugă cota de TVA pentru valoarea totală a facturii;

d) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, fără datorii, în original/copie legalizată;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, fără datorii în original/copie legalizată;

f) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află sediul social, fără datorii în original/copie legalizată;

g) licenţa de operator de transport feroviar emisă de către Organismul de Licenţe Feroviare Român, valabilă la data efectuării transporturilor solicitate la plată, în copie certificată conform cu originalul, dacă aceasta a fost reînnoită în perioada trecută de la data depunerii dosarului de finanţare sau de la data plăţii anterioare, după caz, şi până la data depunerii cererii de plată;

h) scrisoarea de trăsură pentru fiecare vagon transportat sau pentru un grup de vagoane transportate, întocmită conform prevederilor legale în vigoare;

i) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al Beneficiarului potrivit căreia nu beneficiază de altă finanţare pentru aceleaşi cheltuieli solicitate în cadrul Programului.

 

ANEXA Nr. 3

la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ........................./........................

 

RAPORT DE FINALIZARE

 

Program ......................................................................

Denumire Finanţator: ................................................

Denumire Beneficiar: ................................................

Forma de organizare: ................................................

Adresa: .......................................................................

Tel./Fax/E-mail: ..........................................................

 

A. Date generale ale proiectului

Durata contractului: .........................................................................................

Data semnării contractului pentru finanţare: ................................................

Data începerii activităţilor: ..............................................................................

Data finalizării activităţilor: .............................................................................

 

B. Deviz (decont) general postcalcul pentru perioada analizată

 

Nr. crt.

Cereri de plată

Factură fiscală nr.

Finanţare AFM

Contribuţie beneficiar transport

Ordin de plată nr.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

C. Rezultatele activităţilor de transport tip RO-LA

Beneficii pentru mediu în raport cu sumele acordate (cantitatea de emisii CO2 redusă prin atragerea mărfurilor către sistemul de transport combinat tip RO-LA) ................................................

Rezultate specifice (contribuţii ale proiectului în dezvoltarea/îmbunătăţirea operaţiunilor specifice obiectului de activitate, acorduri de colaborare cu alte instituţii şi persoane, resurse atrase prin participări în cadrul altor programe şi lista lucrărilor elaborate în cadrul proiectului) .............................................................

 

D. Analiza postimplementare

D1. Factori majori care au afectat derularea şi rezultatele activităţilor de transport tip RO-LA (Dacă au existat, comentaţi modul în care aceşti factori au influenţat derularea şi rezultatele activităţilor de transport tip RO-LA.)

Factori care au determinat întârzieri în derularea activităţilor ................................................

Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor ................................................

Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ................................................

Factori care au influenţat pozitiv proiectul ................................................

D2. Acţiuni de promovare a rezultatelor activităţilor de transport tip RO-LA (activităţi de promovare, materiale promoţionale, prezentări în pagini web etc.)

...............................................................................................................

 

Reprezentant legal autorizat:

Numele şi prenumele reprezentantului legal al societăţii/organizaţiei ................................................

Funcţia: ................................................

Semnătura: ................................................

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul pentru finanţare nerambursabilă nr. ........................./........................

 

Nr. Înregistrare operator feroviar. ........................./........................

 

Formular de control şi management al traficului pentru transportul tip RO-LA aferent facturii fiscale nr. ........................./........................

 

Operator feroviar:

Operator rutier:

Atribute de identificare:

Atribute de identificare:

................................................

................................................

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - numărul de Kilometri parcurşi:

B - numărul şi data scrisorii de trăsură;

C - numărul de înmatriculare al vehiculului transportat;

D - modelul, marca, motorizarea vehiculului transportat;

E - cantitatea de emisii CO2;

F - preţul final.

 

Nr. crt.

Număr vagon RO-LA

Staţie expediţie

Staţie destinaţie

Ruta de circulaţie

A

B

C

D

E

F

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ex: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal,

Operator feroviar

Operator rutier

................................................

................................................

Semnătura

Semnătura

................................................

................................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR

 

Având în vedere Referatul Direcţiei economice nr. 19.099 din 9.05.2018 prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2018 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor şi care se finanţează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - ISCTR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 18 mai 2018.

Nr. 994.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER - ISCTR

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI MODIFICAT PE ANUL 2018

 

 

 

 

 

- mii lei –

Cap./ Titlu

Subcap. Articol

Paragraf Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2018

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

51.580,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

32.000,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

32.000,00

30.10

 

 

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

-

31.10

 

 

VENITURI DIN DOBÂNZI

-

 

03

 

Alte venituri din dobânzi

-

33.00

10

 

C2.VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII

32.000,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

23.000,00

 

50

 

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

23.000,00

35.10

 

 

AMENZI. PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI

9.000,00

 

50

 

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

9.000,00

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

19.580,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

19.580,00

84.10

50

 

CHELTUIELI TOTAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

51.580.00

 

 

 

II. Credite bugetare

51.580,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

35.324,00

 

 

 

II. Credite bugetare

35.324,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

29.303,00

 

 

 

II. Credite bugetare

29.303.00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

27.562,00

 

 

 

II. Credite bugetare

27.562,00

 

 

01

Salarii de bază

 

 

 

 

I. Credite de angajament

24.926,00

 

 

 

II. Credite bugetare

24.926,00

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.368,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.368.00

 

 

06

Alte sporuri

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

138,00

 

 

 

II. Credite bugetare

138,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

 

 

 

 

I, Credite de angajament

56,00

 

 

 

II. Credite bugetare

56,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

 

 

 

 

I. Credite de angajament

74,00

 

 

 

II. Credite bugetare

74,00

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

 

 

 

 

I. Credite de angajament

755,00

 

 

 

II. Credite bugetare

755.00

 

 

06

Vouchere de vacanţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

755,00

 

 

 

II. Credite bugetare

755,00

 

10.03

 

Contribuţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

986,00

 

 

 

II. Credite bugetare

986,00

 

 

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

255,00

 

 

 

II. Credite bugetare

255,00

 

 

 

02

Contribuţii de asigurări de şomaj

 

 

 

 

I. Credite de angajament

9,00

 

 

 

II. Credite bugetare

9,00

 

 

03

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

84,00

 

 

 

II. Credite bugetare

84,00

 

 

04

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

4,00

 

 

 

II. Credite bugetare

4,00

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16,00

 

 

07

Contribuţia asiguratorie pentru muncă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

618,00

 

 

 

II. Credite bugetare

618,00

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

 

 

 

 

I Credite de angajament

5.996,00

 

 

 

II. Credite bugetare

5.996,00

 

20,01

 

Bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.074,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.074,00

 

 

01

Furnituri de birou

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

 

 

 

 

I. Credite de angajament

60,00

 

 

 

II. Credite bugetare

60,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

15,00

 

 

 

II. Credite bugetare

15,00

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

 

 

 

 

I. Credite de angajament

760,00

 

 

 

II. Credite bugetare

760.00

 

 

06

Piese de schimb

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

07

Transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

 

 

 

 

I. Credite de angajament

520,00

 

 

 

II. Credite bugetare

520,00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

 

 

 

 

I. Credite de angajament

86,00

 

 

 

II. Credite bugetare

86,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

533,00

 

 

 

II. Credite bugetare

533,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

01

Medicamente

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Materiale sanitare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.250,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.250,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.150,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.150,00

 

 

03

Lenjerie şi accesorii de pat

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

30

Alte obiecte de inventar

 

 

 

 

I. Credite de angajament

100,00

 

 

 

II. Credite bugetare

100,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

200,00

 

 

 

II. Credite bugetare

200,00

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

 

 

 

 

I. Credite de angajament

95,00

 

 

 

II. Credite bugetare

95,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

105,00

 

 

 

II. Credite bugetare

105,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

20.14

 

Protecţia muncii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

59,00

 

 

 

II. Credite bugetare

59,00

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

20.30

 

Alte cheltuieli

 

 

 

 

I. Credite de angajament

2.388,00

 

 

 

II. Credite bugetare

2.388,00

 

 

01

Reclamă şi publicitate

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Protocol şi reprezentare

 

 

 

 

I. Credite de angajament

10,00

 

 

 

II. Credite bugetare

10,00

 

 

03

Prime de asigurare non-viaţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

.

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

04

Chirii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.800,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.800,00

 

 

07

Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice

 

 

 

 

I. Credite de angajament

8,00

 

 

 

II. Credite bugetare

8,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

570,00

 

 

 

II. Credite bugetare

570,00

57

 

 

Titlul IX. ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

57.02

 

Ajutoare sociale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

 

01

Ajutoare sociale în numerar

 

 

 

 

 

I. Credite de angajament

25,00

 

 

 

II. Credite bugetare

25,00

 

 

03

Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16.256,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16.256,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16.256,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16.256,00

 

71.01

 

Active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

16.256,00

 

 

 

II. Credite bugetare

16.256,00

 

 

01

Construcţii

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

 

 

 

 

I. Credite de angajament

14.271,00

 

 

 

II. Credite bugetare

14.271,00

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

 

 

 

 

I. Credite de angajament

3,00

 

 

 

II. Credite bugetare

3,00

 

 

30

Alte active fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

1.982,00

 

 

 

II. Credite bugetare

1.982,00

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

 

 

 

 

I. Credite de angajament

-

 

 

 

II. Credite bugetare

-

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018:

1) Număr mediu de personal: 397 persoane;

2) Câştigul mediu brut lunar: 5.718 lei/salariat;

3) în câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 121 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (138 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 56 mii iei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita urmare sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 74 mii lei).

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice, perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice

 

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) şi ale art. 76 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003, ale Regulamentului (UE) nr. 838/2010 al Comisiei din 23 septembrie 2010 privind stabilirea orientărilor referitoare la mecanismul compensărilor între operatorii de sisteme de transport şi abordarea comună de reglementare în domeniul stabilirii taxelor de transport, precum şi ale Procedurii operaţionale „Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă aplicarea de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. a tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice de 0,6 euro/MWh, exclusiv TVA.

Art. 2. - Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor tranzacţiilor de import, export şi tranzit de energie electrică, programate cu sistemele electroenergetice ale ţărilor perimetrice.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 50/2016 privind aprobarea tarifului reglementat pentru schimburile de energie electrică cu ţările perimetrice perceput de operatorul de transport şi de sistem pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 septembrie 2016.

Art. 4. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA. duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 22 mai 2018.

Nr. 94.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului transporturilor nr. 444/2018 privind aprobarea tarifelor pentru activităţile şi operaţiunile specifice desfăşurate sau pentru activităţile efectuate în legătură cu acestea de către Autoritatea Navală Română, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 şi 389 bis din 7 mai 2018, se fac următoarele rectificări:

- în anexa nr. 1, la nota 19, în loc de: prevăzute în Anexa 3 “ se va citi: prevăzute în Anexa 4”;

- în anexa nr. 2, la nota 16, în loc de: „... prevăzute în Anexa 3. “ se va citi: „... prevăzute în Anexa 4”;

- în anexa nr. 4, la nota 3, în loc de:„... prevăzute în Anexa nr. 3 ...” seva citi: „...prevăzute în Anexa nr. 4

- în anexa nr. 4, la nota 5, în loc de: „... prevăzute la Anexa nr. 3 ...”se va citi: „...prevăzute la Anexa nr. 4 ...”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.