MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 433/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 22 mai 2018

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

41. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

332. - Hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 

339. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

351. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

 

4.856. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Ordin privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

 

Având în vedere faptul că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare numeroasele solicitări din partea autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi a organizaţiilor sindicale,

având în vedere faptul că personalul din învăţământul superior de stat a beneficiat de tichete de masă în anul 2017, este necesar să se creeze posibilitatea acordării indemnizaţiei de hrană şi pentru această categorie de personal, fără includerea acesteia în anul 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzută la art. 25 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont că limitarea acordării sporurilor la 30% pentru personalul din unităţile sanitare a condus la diminuarea veniturilor salariate pentru această categorie de personal,

luând în considerare condiţionalitatea încadrării în procentul de 30% - parte variabilă din totalul cheltuielilor salariilor de bază, aspect care creează probleme În unităţile sanitare publice, motivat de faptul că începând cu 1 martie 2018 s-a realizat majorarea salariilor de bază doar pentru medici, asistenţi medicali şi ambulanţieri/şoferi autosanitară, iar determinarea cuantumului sporurilor pentru întregul personal medico-sanitar se va face prin aplicarea procentului de 30% asupra salariului de bază, făcând imposibila încadrarea în acest procent, se impune scoaterea gărzilor din calculul acestui procent.

Totodată, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi serviciul de ambulanţă al municipiului Bucureşti - Ilfov este necesară introducerea unei prevederi privind majorarea justificată a procentului care se aplică asupra sumei salariilor de bază, în vederea acordării sporurilor stabilite pentru fiecare dintre aceste unităţi sanitare, astfel încât să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare

De asemenea, pentru unele categorii de bugetari, de exemplu, personalul încadrat pe unele funcţii din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, care a beneficiat începând cu 1 martie 2018 de prevederile Regulamentului de sporuri aprobat în baza art. 23 din această lege, drepturile salariale nete începând cu luna martie 2018 au fost mai mici decât cele acordate în luna februarie 2018, drept care este necesară corectarea acestor situaţii în regim de urgenţă.

Având în vedere aspectele sus-menţionate, precum şi multitudinea de solicitări şi propuneri din partea reprezentanţilor instituţiilor şi autorităţilor publice şi ai federaţiilor sindicale de modificare şi completare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere că neefectuarea corecţiilor sus-menţionate ar conduce la stabilirea unor drepturi salariale mai mici pentru categoriile de personal bugetar mai sus menţionate,

se impune adoptarea de urgenţă a prezentului act normativ pentru a stabili salariile personalului bugetar în perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de la 1 mai 2018, în vederea rezolvării aspectelor prezentate mai sus.

În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:

„(7) începând cu luna mai 2018 şi până la data de 30 noiembrie 2018, personalul din învăţământul superior de stat poate beneficia de indemnizaţia de hrană, în cuantumul lunar stabilit la alin. (1), care se acordă în exclusivitate din venituri proprii ale universităţilor de stat.

(8) Indemnizaţia de hrană acordată potrivit alin. (7) nu va fi inclusă în anul 2018 la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (1).”

2. La articolul 25, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) începând cu luna mai 2018, la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la alin. (2) se includ drepturile prevăzute la anexa nr. II cap. II art. 2 alin. (1).”

3. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (2) se depăşeşte, după caz, plafonul prevăzut la respectivul alineat, astfel încât, pentru unităţile sanitare de monospecialitate, serviciile judeţene de ambulanţă şi Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti-Ilfov, să se asigure limita minimă a sporurilor stabilită conform prevederilor art. 23. Unităţile sanitare de monospecialitate includ unităţi sanitare cu şi fără paturi care acordă servicii medicale într-o specialitate, în conexiune, după caz, cu alte specialităţi complementare.”

4. La articolul 38 alineatul (3), după litera d1) se introduce o nouă literă, litera d2), cu următorul cuprins:

„d2) de prevederile lit. d) beneficiază începând cu luna mai 2018 şi personalul încadrat pe funcţiile de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct, inspector şcolar de specialitate şi inspector şcolar;”.

5. La articolul 38 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) pentru personalul încadrat în unităţi sanitare publice aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariate prevăzute la lit. a)-c), inclusiv suma compensatorie prevăzută la alin. (61), precum şi sumele determinate de aplicarea art. 25 alin. (6), se asigură prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă;”.

6. La articolul 38, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) începând cu luna mai 2018, în situaţia în care veniturile salariate nete acordate potrivit prevederilor prezentei legi sunt mai mici decât cele aferente lunii februarie 2018, se acordă o sumă compensatorie cu caracter tranzitoriu care să acopere diferenţa, în măsura în care persoana îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. Suma compensatorie este cuprinsă în salariul lunar şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25. Suma compensatorie se determină lunar pe perioada în care se îndeplinesc condiţiile pentru acordarea acesteia.”

7. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 2, nr. crt. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3.

Director casa corpului didactic*)

S

7250

7871

2,90

3,15”

 

8. La anexa nr. I capitolul I litera A punctul 3, la secţiunea învăţământ preuniversitar**), nr. crt. 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„1.

Contabil-şef *) - nivel maxim

S

5528

6229

2,21

2,49

2

Secretar-şef unitate de învăţământ*) - nivel maxim

S

5528

5229

2,21

2,49”

 

9. La anexa nr. II capitolul I punctul 1 subpunctul 1.1, nr. crt. 9 se abrogă.

10. La anexa nr. II capitolul I punctul 1, tabelul de la subpunctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Funcţia

Majorare salariu de bază

%

1

Director program de rezidenţiat medicină de urgenţă

7,5

2

Director medical

7,5

3

Director de îngrijiri 1)

25

4

Asistent şef serviciu de ambulanţă 2)

20

5

Medic şef ambulatoriu de specialitate şi altele similare

5

6

Medic şef secţie, şef laborator, coordonator şi altele similare

5

7

Farmacist (biolog, biochimist, chimist, psiholog) şef secţie, şef laborator şi altele similare

7,5

8

Responsabil de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă

7,5

9

Farmacist şef serviciu, farmacist şef punct de lucru (oficină)

7,5

10

Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef/asistent coordonator 3)

15

11

Chimist, biolog, farmacist, biochimist, asistent medical, cu gestiune

5

12

Spălătoreasă cu gestiune

2,5

13

Şef echipă

2,5

14

Personal care desfăşoară control în sănătate publică - direcţia de sănătate publică

7,5

15

Medic coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă

7,5

16

Asistent medical coordonator substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţă

10

17

Ambulanţier cu atribuţii de avizare tehnică substaţie sector municipiul Bucureşti/substaţie serviciul de ambulanţa

10

18

Asistent medical responsabil pe tură cu stocul 3 de medicamente

10


1) Procentul de 25% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical şef/asistent coordonator,

2) Procentul de 20% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

3) Procentul de 15% se aplică asupra salariului de bază aferent funcţiei de asistent medical principal cu studii superioare care cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.”

 

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Ministrul educaţiei naţionale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Valentin Popa

Ministrul sănătăţii,

Ministrul finanţelor publice,

Sorina Pintea

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 41.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte condiţiile, termenele şi procedura restituirii sumelor de bani colectate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unul bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017.

Art. 2. - (1) Sumele colectate în lei vor fi restituite pe bază de ordin de plată din contul de disponibilităţi deschis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la Trezoreria Statului şi/sau din conturile în iei deschise la instituţiile de credit.

(2) Sumele colectate în valută vor fi restituite pe bază de ordin de plată din conturile în valută deschise de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la instituţiile de credit.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), sumele colectate în lei sau în valută în numerar vor fi restituite în numerar prin casieria proprie a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale persoanelor fizice sau juridice care şi-au exprimat această opţiune, în mod expres.

(4) Restituirea sumelor în lei sau valută prin intermediul instituţiilor de credit se va face din conturile deschise la acestea sau din alte conturi care se vor deschide de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la acestea în scopul returnării donaţiilor.

Art. 3. - (1) în cazul în care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale nu deţine suficiente informaţii pentru identificarea anumitor donatori, acesta va comunica public pe pagina proprie de internet şi prin mass-media necesitatea transmiterii informaţiilor necesare în vederea restituirii sumelor donate.

(2) Donatorii neidentificaţi vor depune la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale la adresa/adresele, inclusiv prin poşta electronică, comunicată/comunicate public pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice, o cerere de restituire a sumelor, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre, până la data de 30 septembrie 2018.

(3) Cererea de restituire va fi însoţită de documentele de plată ale solicitanţilor şi trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) denumirea solicitantului;

b) codul de înregistrare fiscală/CNP;

c) domiciliul solicitantului;

d) suma solicitată la restituire;

e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea;

f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei;

g) documente justificative/dovada depunerii sumei solicitate în original;

h) numărul de telefon la care poate fi contactat şi numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz.

(4) în cazul în care cererea prevăzută la alin. (2) cuprinde datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va proceda la restituirea sumei în condiţiile prevăzute la art. 2.

(5) în situaţia în care cererea nu conţine datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale respinge cererea şi înştiinţează solicitantul cu privire la aspectele care au stat la baza respingerii acesteia, solicitantul având posibilitatea să depună o nouă cerere, cu respectarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2).

(6) Solicitările de restituire depuse de persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani, transmise către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3), rămân valabile.

(7) Persoanele fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora îşi vor exprima această opţiune, în mod expres, în scris, către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, până la data de 30 iunie 2018.

(8) Solicitările persoanelor fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora, transmise în scris Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2016, rămân valabile.

(9) Pentru solicitările persoanelor fizice sau juridice care au donat sume de bani şi care nu doresc restituirea acestora, transmise în scris Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale după intrarea în vigoare a Legii nr. 19/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, este necesară depunerea unei noi solicitări, în scris, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (7).

(10) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va comunica public, lunar, pe pagina web proprie, precum şi pe alte căi mediatice, informaţii privind desfăşurarea efectivă a restituirii sumelor.

Art. 4. - (1) Donaţiile încasate prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pot fi restituite în mod direct donatorilor fie de către aceste persoane juridice, pe baza acordului încheiat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, fie în mod direct de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

(2) în situaţia în care restituirea sumelor se va face prin intermediul persoanelor juridice de drept privat cu sau fără scop lucrativ cu care Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a încheiat contracte pentru a sprijini colectarea fondurilor, în numele şi pe seama sa, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale va achita acestora costurile aferente restituirii sumelor.

Art. 5. - (1) Pentru donaţiile provenite prin SMS, cursul valutar la care se va face returnarea sumei de 2 EUR către donatorul final este cel din data rectificării pe factură/bonusarea la numărul de telefon în cazul cartelei prepaid.

(2) Sumele donate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016, cu completările ulterioare, respinsă prin Legea nr. 19/2017, pentru care persoanele fizice sau juridice şi-au exprimat opţiunea potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) şi (8) sau pentru care donatorii nu au putut fi identificaţi indiferent de modalitatea de colectare sau care nu au putut face dovada donaţiei, până la 31 decembrie 2018, se fac venituri la bugetul de stat; sumele colectate se vor transfera de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din contul de disponibilităţi prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, deschis la Trezoreria Statului, la bugetul statului, într-un cont de venituri ale bugetului de stat.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2016 privind stabilirea măsurilor necesare pentru restituirea sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.072 din 30 decembrie 2016, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul culturii şi identităţii raţionale,

George Vladimir Ivaşcu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 332.

 

ANEXĂ

 

CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor de bani încasate în vederea asigurării resurselor financiare pentru achiziţionarea unul bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil

 

Nr. ............... din data de ................................

 

Către

MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

Adresa ...........................................

 

Prin prezenta, subscrisa/subsemnatul(a), ......................................, cu sediul/domiciliul în localitatea ...................................... str. ..................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ......................................, având C.U.I./C.N.P. ...................................... rog a mi se restitui

suma de ...................................... depusă în lei................., valută .................., reprezentând ......................................, achitată în data de ...................... la ......................................, instituţia de credit/altele ...................................... .

 

Numărul de telefon la care pot fi contactat şi/sau numărul de telefon folosit la donarea sumei prin SMS, după caz, ......................................

 

Restituirea va fi efectuată în numerar/în contul ......................................, cod IBAN ......................................, deschis la ...................................... .

Anexez prezentei dovada depunerii sumei ...................................... .

 

Data ......................................

Semnătura......................................

L.S. (dacă este cazul)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Încadrarea personalului în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile şi maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condiţiilor legale pentru fiecare categorie de personal.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru românii de pretutindeni,

Debelka Boglarka Lilla,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 339.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

 

Numărul maxim de posturi: 64, exclusiv demnitarii şi cabinetele acestora

 

 

 

Cabinet ministru

 

MINISTRU

 

 

 

 

 

 

Corp control ministru*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinet secretar de stat

 

Secretar de stat

 

 

 

 

Secretar de stat

 

Cabinet secretar de stat

 

 

Audit public intern*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub secretar de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaţii clasificate*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general

 

Secretar general adjunct

 

 

 

 

Colegiul ministerului**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariat general*

 

Direcţia strategie, politici publice şi comunicare

 

Direcţia juridică şi proiecte pentru comunităţi

 

Direcţia servicii interne-financiar, contabilitate

 

Achiziţii publice*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se organizează la nivel de compartiment.

**Se organizează prin ordin al ministrului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

 

Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2014) 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a anumitor elemente din programul operaţional „Competitivitate” pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România,

luând în considerare prevederile Acordului de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la 20 septembrie 2016,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 2.461 din 20.03.2018,

luând în considerare prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin: Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 351.

 

ANEXĂ

 

Schemă de ajutoare de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin instituie o schemă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) în cadrul Programului operaţional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2,2 „Instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc”, denumită în continuare schemă.

(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 12,2013 (denumit în continuare Regulamentul de minimis);

b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;

c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;

d) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 cu privire la definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;

e) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate;

f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei

 

Art. 2. - Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul unor împrumuturi.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;

2. administratorul schemei estet Fondul European de Investiţii (FEI), instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii, cu sediul în Luxemburg;

3. Acordul de finanţare este acordul de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul POC;

4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari care vor fi desemnaţi pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;

5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari;

6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanţare separat” în cadrul FEI, în baza Acordului de finanţare;

7. Întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

A. Întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

d) întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

e) întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

B. Întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;

8. regiuni de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;

9. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primeşte o finanţare sub formă de împrumut de la FEI acţionând ca Fond de fonduri.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prezenta schemă are ca scop facilitarea accesului la finanţare sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor şi descrisă în apelul pentru expresii de interes,

Art. 5. - (1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare sub formă de împrumut în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.

(2) Măsura nu se aplică sectoarelor şi activităţilor prevăzute la art. 1 al Regulamentului de minimis:

a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

b) producţia primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

(3) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi activităţile excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu schema.

 

CAPITOLUL V

Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis

 

Art. 6. - Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de împrumuturi. Astfel, FEI (acţionând ca Fond de fonduri) cofinanţează împrumuturi pentru IMM acordate de către intermediarii financiari selectaţi. Proporţia de cofinanţare şi rata dobânzii se stabilesc prin acordul încheiat între FEI şi fiecare intermediar.

Art. 7. - Prin procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulţi intermediari financiari şi semnează acorduri operaţionale cu aceştia. Fiecare intermediar financiar selectat acordă întreprinderilor eligibile împrumuturi, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv:

a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;

b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activităţi pe care acestea le desfăşoară şi care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menţionat la lit. a) şi sub condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutor de minimis şi că acest ajutor de minimis nu se foloseşte pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de credit), În temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte;

d) pentru ajutoarele de minimis plătite eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;

e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis,

f) în cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate;

g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

 

CAPITOLUL VI

Beneficiarii ajutorului de minimis şi condiţiile de eligibilitate

 

Art. 8. - Beneficiarii ajutoarelor trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) se încadrează în categoria de IMM;

b) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile din dreptul naţional pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;

c) nu sunt întreprinderi cotate la o bursă de valori;

d) activitatea finanţată se încadrează în cel puţin unul din domeniile de specializare inteligentă stabilite prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, adică este corespunzătoare cel puţin unuia din sectoarele industriale cu potenţial de specializare inteligentă enumerate în Tabelul 2 al Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aşa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la schemă;

e) cel puţin unul din următoarele criterii este îndeplinit:

- beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puţin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenţie, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc. şi suportul financiar este direcţionat spre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi drept tehnologic); sau

- beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituţie UE sau de un organism competent la nivel UE/naţional/regional şi suportul financiar este direcţionat spre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi premiu; sau

- beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiţiei de la articolul 2(80) al Regulamentului general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv şi care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială; fie b) ale cărei costuri aferente activităţii de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau

- beneficiarul intenţionează să utilizeze finanţarea în scopul inovării, aşa cum este aceasta definită în Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea şi interpretarea datelor privind inovarea, ediţia a 3-a, capitolul 3 Această obligaţie va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor şi declaraţiilor beneficiarului la momentul primirii finanţării. Cheltuielile eligibile pentru finanţarea în scopul inovării sunt definite în anexa nr. 3 la prezenta schemă.

 

CAPITOLUL VII

Calcularea echivalentului subvenţie brut

 

Art. 9. - Pentru calculul echivalentului subvenţie brut se aplică prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, completat cu reglementările naţionale în vigoare, conform următoarei metodologii:

(i) Echivalentul subvenţie brut se calculează pentru fiecare împrumut o singură dată şi se va actualiza în cazul modificări] sumei sau a maturităţii împrumutului;

(ii) Pentru calcularea echivalentului subvenţie brut se aplică prevederile art. 4 (3) (c) din Regulamentul de minimis.

 

CAPITOLUL VIII

Durata şi bugetul schemei

 

Art. 10. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilităţii Regulamentului de minimis, respectiv până la 31 decembrie 2020.

Art. 11. - Bugetul schemei este de 15.150.000 euro, din care 12.777.674,42 euro provin de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 2.372.325,58 euro de la bugetul de stat. Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 80.

Repartizarea anuală, orientativă, a bugetului schemei este următoarea:

 

Anul

2018

2019

2020

Total

Ajutoare de minimis (milioane euro)

5,05

5,05

5,05

15,15

 

CAPITOLUL IX

Modalitatea de implementare a schemei

 

Art. 12. - MFE, prin AMPOC, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii conform Acordului de finanţare. Subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari selectaţi prin apelul pentru expresii de interes.

Art. 13. - Intermediarii financiari, în calitate de subadministratori ai schemei, au următoarele atribuţii:

a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanţare;

b) verifică respectarea regulilor de cumul al ajutoarelor de minimis pentru întreprinderile eligibile;

c) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de minimis;

d) înregistrează informaţiile de acordare a finanţării de risc şi plăţile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016;

e) recuperează ajutoarele de minimis, În cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

 

CAPITOLUL X

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 14, - Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro.

Art. 15. - Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menţionează informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea documentaţiei de acordare a finanţării, respectiv încheierea contractului de finanţare.

Art. 16. - Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis şi dacă se respectă plafonul de minimis.

 

CAPITOLUL XI

Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 17. - (1) Schema se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro

(2) în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 18. - Informaţiile legate de contractele de finanţare cu beneficiarii, plăţile, obligaţiile de recuperare/rambursare, precum şi recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiţii, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligaţii.

Art. 19. - MFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafonul maxim admis şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 20. - (1) în vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis la nivel european şi naţional, MFE prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari au obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

(2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

Art. 21. - (1) MFE prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

(2) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia MFE, prin AMPOC, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.

(3) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

Art. 22. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia ie consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă.

Art. 23. - MFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XII

Recuperarea ajutorului de minimis

 

Art. 24. - (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele care trebuie recuperate includ şi o dobândă, calculată de la data acordării ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr. 1

la schemă

 

Lista sectoarelor şi activităţilor eligibile (coduri CAEN)

 

10

Industria alimentară

11

Industria băuturilor

13

Fabricarea produselor textile

14

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şt marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din pale şi din alte materiale vegetale împletite

17

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

18

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2410

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

255

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

26

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27

Fabricarea echipamentelor electrice

2811

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

31

Fabricarea de mobilă

 

33

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

36

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37

Colectarea şi epurarea apelor uzate

38

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

39

Activităţi şi servicii de decontaminare

4677

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

474

Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate

476

Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

4791

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

5222

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

55

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

581

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare

582

Activităţi de editare a produselor software

59

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

61

Telecomunicaţii

62

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

63

Activităţi de servicii informatice

71

Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

7211

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

73

Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

741

Activităţi de design specializat

742

Activităţi fotografice

7490

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

79

Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

8122

Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor

86

Activităţi referitoare la sănătatea umană

871

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

872

Activităţi ale centrelor de recuperare publică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

90

Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

931

Activităţi sportive

951

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

Declaraţie pe propria răspundere

 

Subsemnatul(a), ......................................., identificară) cu B.I./C.I. seria ................ nr. ......................................., eliberat(ă) de ......................................., la data de ......................................., cu domiciliul în localitatea ......................................., str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................................., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................., declar pe propria răspundere următoarele:

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.

DA 

NU 

De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.

DA 

NU 

Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului de minimis

(pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul de ajutor

Programul prin care s-a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

(euro)

Denumire

C.U.I.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele şi prenumele .......................................

Funcţia .......................................

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului .......................................

Data semnării .......................................

 

ANEXA Nr. 3

la schemă

 

Tipuri de cheltuieli eligibile pentru inovare

 

- Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare sau inovare)

- Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor inovării în producţie; activele second-hand sunt eligibile pentru instrumente financiare

- în scopul inovării de proces prin îmbunătăţirea eficienţei energetice:

- cheltuieli privind achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport noi pentru întreprinderea respectivă, în vederea obţinerii unei eficienţe energetice ridicate a proceselor de producţie;

- exemple: sisteme de răcire, boilere pentru încălzire, boilere industriale pe gaz/biogaz, echipamente CNC, motoare electrice, injectoare plastice, echipamente IT, camere de răcire şi/sau congelare, sisteme combinate de căldură şi energie, pompe de căldură/sisteme de aer condiţionat, sisteme eficiente de iluminat (de exemplu, LED).

- Cheltuieli pentru construcţia de noi clădiri/sedii de birouri/hale industriale, depozite etc., având specificat un consum de energie cu cel puţin 20% mai puţin decât cerinţele energetice maxime la nivel de ţară şi cheltuieli aferente renovării unor clădiri/sedii de birouri/hale industriale/depozite etc. al căror efect este obţinerea unui consum de energie cu cel puţin 20% mai puţin decât cerinţele energetice maxime la nivel de ţară

- Cheltuielile pentru servicii de audit energetic şi consultanţă energetică

- Cheltuieli privind asigurarea necesarului de capital de lucru aferent companiilor producătoare, prestatoare de servicii/distribuitoare de produse eficiente energetic sau care utilizează energia regenerabilă sau cu impact redus asupra mediului înconjurător în legătură cu inovarea de produs/proces/ marketing/organizaţională la nivelul acestor întreprinderi

- Cheltuieli pentru implementarea de soluţii/proiecte noi pentru întreprinderea respectivă privind utilizarea energiei regenerabile - exemple:

- colectori solari de producere a apei calde;

- sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;

- boilere pe biomasă;

- sisteme de încălzire geotermală;

- sisteme de biogaz,

- Cheltuieli privind implementarea sistemelor de tratare a apei, care sunt noi pentru firma respectivă

- Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale relevante pentru inovare

- Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor inovării în ciclul productiv (aplicaţii informatice, licenţe). Achiziţia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

- contract pentru obţinerea dreptului de proprietate (în cazul cunoştinţelor tehnice sau al brevetului);

- contract de licenţă sau de cesiune pentru obţinerea unui drept de utilizare.

- Cheltuieli aferente obţinerii, validării şi protejării brevetelor

- Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de consultanţă în domeniul inovării (servicii de consultanţă, asistenţă şi formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe; servicii de consultanţă privind achiziţionarea de active şi valorificarea activelor necorporale; servicii de consultanţă privind utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin) - exemple:

- asistenţă tehnologică;

- servicii de transfer de tehnologie;

- consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală;

- servicii de consultanţă referitoare la utilizarea standardelor.

- Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării (costuri cu spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace) - exemple:

- servicii de cercetare de piaţă;

- servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de specialitate;

- servicii referitoare la certificarea, testarea şi marcarea calităţii produselor obţinute în proiect.

- Cheltuieli generale de administraţie relevante cercetării, dezvoltării sau inovării

- Activităţi de realizare (şi comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, din care pot face parte, de exemplu, următoarele activităţi:

- elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.;

- pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări; încercări, analize etc.);

- revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare etc.;

- punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalaţiei-pilot);

- exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă [realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovativ(e)];

- comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi care este şi producător.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018

 

Luând în considerare Adresa Institutului Naţional de Administraţie nr. 1.714 din 15.05.2018, înregistrată la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu nr. 54.808 din 15.05.2018, prin care se solicită aprobarea tarifului participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018,

văzând Hotărârea nr. 2 din 14,05,2018 a Consiliului de coordonare care funcţionează pe lângă Institutul Naţional de Administraţie, prin care s-a avizat tariful participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018, şi s-a propus spre aprobare viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

ţinând cont de dispoziţiile art. 7 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 44/2017, cu modificările ulterioare,

îh conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2016 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă tariful de 150 lei participant/zi pentru programele de perfecţionare profesională în administraţia publică, organizate de Institutul Naţional de Administraţie în anul 2018.

Art. 2. - Direcţia generală management financiar, resurse umane şi administrativ va comunica prezentul ordin Institutului Naţional de Administraţie.

Art. 3. - Institutul Naţional de Administraţie va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Institutului Naţional de Administraţie.

 

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 4.856.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1)-(3), art. 276, 277, art. 281 alin. (2), precum şi ale art. 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) începând cu 30 iunie 2018, instituţiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, menţin, la nivel consolidat, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condiţiile prevăzute la art. 276, 277, 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) începând cu data de 30 iunie 2018, instituţiile de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitată de Banca Naţională a României menţin, la nivel individual, un amortizor de capital pentru risc sistemic aplicabil tuturor expunerilor, în condiţiile prevăzute la art. 277, 288 şi 289 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - În vederea menţinerii amortizorului de capital pentru risc sistemic potrivit art. 1, instituţiile de credit determină nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 9 mai 2018.

Nr. 4.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind determinarea nivelului amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de fiecare instituţie de credit, persoană juridică română

 

1. Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic ce trebuie menţinut de instituţiile de credit, persoane juridice române, se stabileşte în funcţie de valorile medii pentru indicatorii privind rata creditelor neperformante şi gradul de acoperire cu provizioane, astfel:

 

Rata creditelor neperformante

Gradul de acoperire cu provizioane

Nivelul amortizorului de capital pentru risc sistemic

< 5%

> 55%

0%

>5%

> 55%

1%

<5%

< 55%

1%

>5%

< 55%

2%

 

2. Indicatorii menţionaţi la punctul 1 se determină după următoarele formule de calcul:

2.1 Rata creditelor neperformante = valoare credite şi avansuri neperformante/valoare totală credite şi avansuri

2.2 Grad acoperire cu provizioane = valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri ne performante aferentă creditelor şi avansurilor/valoare credite şi avansuri neperformante

3. Aplicarea amortizorului de risc sistemic se face la cel mai înalt nivel de consolidare, după cum urmează:

3.1 Instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată exercitată de Banca Naţională a României potrivit prevederilor art. 297 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările consolidate, întocmite pentru datele de referinţă 30.09.2016, 31.12.2016, 31.03.2017 şi 30.06.2017, în formularul F 18.00 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituţiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, după cum urmează:

a) valoare credite şi avansuri neperformante - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060

b) valoare totală credite şi avansuri - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010

c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor şi avansurilor - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.

3.2 Instituţiile de credit care fac obiectul supravegherii doar pe bază individuală exercitată de Banca Naţională a României determină media ratelor creditelor neperformante şi gradul mediu de acoperire cu provizioane pe baza datelor înscrise în raportările lunare întocmite la nivel individual aferente perioadei septembrie 2016 - august 2017, în cadrul formularului F18.00 din anexa Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) valoare credite şi avansuri neperformante - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 060

b) valoare totală credite şi avansuri - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 010

c) valoarea deprecierii cumulate, a modificării cumulate a valorii juste datorată riscului de credit şi a provizioanelor pentru expuneri neperformante aferentă creditelor şi avansurilor - Formularul 18.00, rândurile 070 + 250, coloana 150.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.