MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 419/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 419         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 16 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

334. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul2018, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 

335. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

207. - Decizie privind eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

208. - Decizie privind numirea domnului Costin-Radu Canţăr în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

650. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale

 

1.485. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, cu suma de 3,000 mii lei, la capitolul 67,01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, în vederea demarării procedurii de achiziţie publică „Concurs de soluţii amenajare Muzeul Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România”.

Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”,

Alexandru Florian

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 334.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 28.200 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 335.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru plata cheltuielilor curente şi de capital

 

Nr. crt.

Judeţ

Unitate administrativ-teritorială

Motivul solicitării

Sumă solicitată

- mii lei -

1

Hunedoara

Oraşul Simeria

Finanţarea investiţiilor „Relocare/Protejare conductă de transport gaze naturale Dn500, Vest 1” şi „Amenajare drum de legătură dintre drumul naţional DN7 km 377 + 874 şi drumul naţional DN 66 km 210+218, situat în intravilanul localităţii Simeria”

4.000

2

Maramureş

Consiliul Judeţean Maramureş

Finanţarea lucrărilor la Aeroportul Internaţional Maramureş

15.000

3

Tulcea

Consiliul Judeţean Tulcea

Finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunării” Tulcea

9.200

 

TOTAL

 

 

28.200

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Răzvan-Horaţiu Radu din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Răzvan-Horaţiu Radu se eliberează din funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat În cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 207.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Costin-Radu Canţăr în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costin-Radu Canţăr se numeşte în funcţia de agent guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie, a Tribunalului Uniunii Europene, a celorlalte instituţii ale Uniunii Europene, precum şi a Curţii de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb, cu rang de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 16 mai 2018.

Nr. 208.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea unor acorduri, încheiate prin schimb de note verbale

 

În temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Aranjamentul dintre Guvernul României şi Guvernul Australiei privind autorizarea angajării membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice şi posturilor consulare încheiat prin schimb de note verbale la Canberra la 29 iulie 2013 şi la Canberra la 12 august 2013.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 650.

 

Nr. 712

 

Ambasada României la Canberra prezintă salutul său Departamentului de Afaceri Externe şi Comerţ al Australiei şi are onoarea să propună un Aranjament între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind autorizarea angajării membrilor de familie ai misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, având următorul conţinut:

1. Autorizarea desfăşurării de activităţi lucrative

(a) Membrii de familie care fac parte din familia unui membru al unei misiuni consulare sau al unui post consular al statului trimiţător vor fi autorizaţi, pe bază de reciprocitate, să se angajeze în activităţi lucrative în statul primitor, în conformitate cu legislaţia statului primitor.

(b) în sensul prezentului aranjament:

(i) „membru al unei misiuni diplomatice sau al unui post consular” reprezintă orice angajat al statului trimiţător care nu este cetăţean al statului primitor, dintr-o misiune diplomatică, consulară sau misiune la o organizaţie internaţională:

(ii) „membru de familie” înseamnă soţul/soţia unui membru al unei misiuni diplomatice sau post consular sau orice copil sub vârsta de 25 de ani care face parte din familia unui membru al unei misiuni diplomatice sau post consular.

(c) Nu se va acorda în mod normal autorizare în cazul în care solicitantul, prin accesarea serviciului propus, ar înceta să facă parte din familia membrului misiunii diplomatice sau postului consular.

(d) Un membru de familie este autorizat să se angajeze în activitate lucrativă de la momentul sosirii membrului misiunii diplomatice sau al postului consular în statul primitor până la momentul plecării acestuia sau până la sfârşitul unei perioade rezonabile după aceea.

2. Procedură

(a) Se va trimite o cerere pentru autorizare de angajare într-o activitate lucrativă în numele membrului de familie, de către Ambasada statului trimiţător către Ministerul Afacerilor Externe al statului primitor.

(b) Procedurile urmărite vor fi aplicate astfel încât să se permită angajarea membrului de familie în activitatea lucrativă cât de repede posibil, iar orice solicitări legate de permisul de muncă vor fi aplicate în mod favorabil.

(c) Autorizarea pentru ca un membru de familie să se angajeze într-o activitate lucrativă nu va implica scutirea de la orice alte cerinţe care s-ar putea aplica în mod obişnuit oricărui loc de muncă, în ceea ce priveşte caracteristicile personale, calificările profesionale sau vocaţionale, sau în alt mod.

3. Privilegii şi imunităţi civile şi administrative

În ceea ce priveşte membrii de familie care se bucură de imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă a statului primitor, în conformitate cu Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice de la Viena din 1961 sau cu alte acorduri internaţionale, această imunitate nu se va aplica în ceea ce priveşte acţiunile care intră în jurisdicţia civilă şi administrativă a statului primitor şi care decurg din angajarea în activităţi lucrative private a membrului de familie.

 

4. Imunitate penală

În ceea ce priveşte membrii de familie care se bucură de imunitatea de jurisdicţie penală a statului primitor, în conformitate cu Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice de la Viena din 1961 sau în temeiul oricărui altui instrument internaţional aplicabil, prevederile privind imunitatea de jurisdicţie penală a statului primitor se vor aplica în continuare pentru orice act realizat în decursul activităţii lucrative.

Cu toate acestea, statul trimiţător va acorda o atenţie deosebită unei solicitări scrise pentru ridicarea imunităţii de jurisdicţie penală a statului primitor membrului de familie vizat. De asemenea, statul trimiţător va acorda o atenţie deosebită unei solicitări scrise de renunţare la imunitate pentru punerea în aplicare a unei decizii penale care îi este prezentată de către statul primitor.

5. Dispoziţii privind taxele şi asigurările sociale

În conformitate cu Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice de la Viena din 1961 sau în temeiul oricărui altui instrument internaţional aplicabil, membrii de familie vor fi supuşi regimurilor de impozitare şi asigurări sociale din statul primitor pentru toate aspectele legate de activitatea lor lucrativă din statul respectiv.

6. Durată şi încetare

Prezentul aranjament va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi îl poate denunţa în orice moment prin notificarea celeilalte părţi, prin canale diplomatice. Acordul va înceta din prima zi a celei de-a treia luni de la data notificării.

În cazul în care această propunere este acceptată, această notă verbală şi răspunsul afirmativ al Departamentului pentru Afaceri Externe şi Comerţ vor constitui un Aranjament între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind autorizarea angajării membrilor de familie ai misiunilor diplomatice şi posturile consulare, care va intra în vigoare de la data notei verbale de răspuns din partea Departamentului pentru Afaceri Externe şi Comerţ,

Ambasada României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Departamentului pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Australia asigurările maltei sale consideraţii.

Canberra, 29 iulie 2013

(.semnătură ilizibilă)

(Ştampilă rotundă:„Ambasada României - CANBERRA “)

Către: Departamentul de Afaceri Externe şi Comerţ, Compartimentul Protocol

NR. PRB 13/284

Departamentul pentru Afaceri Externe şi Comerţ îşi prezintă salutul său Ambasadei României şi are onoarea să confirme primirea Notei verbale a ambasadei nr. 712 din data de 29 iulie 2013, având următorul conţinut:

Ambasada României la Canberra îşi prezintă salutul său Departamentului de Afaceri Externe şi Comerţ al Australiei şi are onoarea să propună un Aranjament între Guvernul României şi Guvernul Australiei privind autorizarea angajării membrilor de familie ai misiunilor diplomatice şi posturilor consulare, cu următoarele clauze:

1. Autorizarea desfăşurării de activităţi lucrative

(a) Membrii de familie care fac parte din familia unui membru al unei misiuni consulare sau al unui post consular al statului trimiţător vor fi autorizaţi, pe bază de reciprocitate, să se angajeze în activităţi lucrative în statul primitor, în conformitate cu legislaţia statului primitor.

(b) în sensul prezentului aranjament:

(i) „membru al unei misiuni diplomatice sau al unui post consular” reprezintă orice angajat al statului trimiţător care nu este cetăţean al statului primitor, dintr-o misiune diplomatică, consulară sau misiune la o organizaţie internaţională;

(ii) „membru de familie” înseamnă soţul/soţia unui membru al unei misiuni diplomatice sau post consular sau orice copil sub vârsta de 25 de ani care face parte din familia unui membru al unei misiuni diplomatice sau post consular.

(c) Nu se va acorda în mod normal autorizare în cazul în care solicitantul, prin accesarea serviciului propus, ar înceta să facă parte din familia membrului misiunii diplomatice sau postului consular.

(d) Un membru de familie este autorizat să se angajeze în activitate lucrativă de la momentul sosirii membrului misiunii diplomatice sau al postului consular în statul primitor până la momentul plecării acestuia sau până la sfârşitul unei perioade rezonabile după aceea.

2. Procedură

a) Se va trimite o cerere pentru autorizare de angajare într-o activitate lucrativă în numele membrului de familie, de către ambasada statului trimiţător către Ministerul Afacerilor Externe al statului primitor.

b) Procedurile urmărite vor fi aplicate astfel încât să se permită angajarea membrului de familie în activitatea lucrativă cât de repede posibil, iar orice solicitări legate de permisul de muncă vor fi aplicate în mod favorabil.

c) Autorizarea pentru ca un membru de familie să se angajeze într-o activitate lucrativă nu va implica scutirea de la orice alte cerinţe care s-ar putea aplica în mod obişnuit oricărui loc de muncă, în ceea ce priveşte caracteristicile personale, calificările profesionale sau vocaţionale, sau în alt mod.

3. Privilegii şi imunităţi civile şi administrative

În ceea ce priveşte membrii de familie care se bucură de imunitatea de jurisdicţie civilă şi administrativă a statului primitor, în conformitate cu Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice de la Viena din 1961 sau cu alte acorduri internaţionale aplicabile, această imunitate nu se va aplica în ceea ce priveşte acţiunile care intră în jurisdicţia civilă şi administrativă a statului primitor şi care decurg din angajarea în activităţi lucrative private a membrului de familie.

4. Imunitate penală

În ceea ce priveşte membrii de familie care se bucură de imunitatea de jurisdicţie penală a statului primitor, în conformitate cu Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice de la Viena din 1961 sau în temeiul oricărui altui instrument internaţional aplicabil, prevederile privind imunitatea de jurisdicţie penală a statului primitor se vor aplica în continuare pentru orice act realizat în decursul activităţii lucrative.

Cu toate acestea, statul trimiţător va acorda o atenţie deosebită unei solicitări scrise pentru ridicarea imunităţii de jurisdicţie penală a statului primitor membrului de familie vizat. De asemenea, statul trimiţător va acorda atenţie deosebită unei solicitări scrise de renunţare la imunitate pentru punerea în aplicare a unei decizii penale care îi este prezentată de către statul primitor.

5. Dispoziţii privind taxele şi asigurările sociale

În conformitate cu Convenţia cu privire la relaţiile diplomatice de la Viena din 1961 sau în temeiul oricărui altui instrument internaţional aplicabil, membrii de familie vor fi supuşi regimurilor de impozitare şi asigurări sociale din statul primitor pentru toate aspectele legate de activitatea lor lucrativă din statul respectiv.

6. Durată, încetare şi statut

Prezentul aranjament va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată. Oricare dintre participanţi îl poate denunţa în orice moment prin notificarea celuilalt participant, prin canale diplomatice. Încetarea va produce efecte din a treia lună de la data notificării.

Acest aranjament nu dă naştere unor drepturi şi obligaţii legale între participanţi.

În cazul în care Departamentul pentru Afaceri Externe şi Comerţ este de acord cu această propunere, această notă verbală şi răspunsul afirmativ vor constitui un Aranjament între Guvernul României şi Guvernul Australiei (participanţii) privind autorizarea angajării membrilor de familie ai misiunilor diplomatice şi posturile consulare, care va intra în vigoare de la data notei verbale de răspuns din partea Departamentului pentru Afaceri Externe şi Comerţ.

Ambasada României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Departamentului pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Australia asigurările Înaltei sale consideraţii.

Departamentul pentru Afaceri Externe şi Comerţ al Australiei are onoarea să confirme că Guvernul Australiei este de acord cu propunerea de mai sus, cu modificările aferente, şi că nota verbală a Ambasadei României împreună cu prezenta notă verbală de răspuns vor constitui un Aranjament între Guvernul României şi Guvernul Australiei cu privire la autorizarea angajării membrilor de familie din misiunile diplomatice şi posturile consulare, care va intra în vigoare de la data prezentei note verbale drept răspuns.

Departamentul pentru Afaceri Externe şi Comerţ foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei României asigurările Înaltei sale consideraţii.

(semnătură, ştampilă ilizibile)

CANBERRA 12 august 2013 11/21670

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii

 

Având în vedere:

- prevederile art. 36 şi 175 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 489/2018 pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta, utilizate în sistemul public de pensii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 26 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează:

1. Nota de subsol aferentă punctului 3.1 va avea următorul cuprins:

„*) Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.”

2. Punctul 4.3 va avea următorul cuprins:

„4.3 notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege, ca urmare a modificării, prin act normativ, a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 24 aprilie 2018.

Nr. 1.485.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.