MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 414/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 414         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 15 mai 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

314. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1”, judeţul Prahova

 

315. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184”, judeţul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

96. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

 

1.045. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

 

1.951. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

 

1.952. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

3.619. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, maşter sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

49. - Decizie privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

50. - Decizie privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea „Catch-up TV” a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

4. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

381. - Decizie pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1”, judeţul Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - SA., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1”, judeţul Prahova, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 314.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Pasaje inferioare pe Varianta de Ocolire Comarnic la Magistrala CF 300 şi la DN1”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.

Amplasament: judeţul Prahova

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): (în preţuri la data de 22.02.2017/1 euro = 4,5217 lei)

mii lei

41.248

 

din care: C + M

mii lei

36.622

 

Capacităţi:

 

 

 

Lungime totală Profil transversal drum:

km

0,340

 

Lăţime platformă

m

9,00

 

Parte carosabilă

m

2 x 3,50

 

Benzi de încadrare

m

2 x 0,50

 

Acostamente

m

2 x 0,50

 

Tunele pe sub CF

buc.

2

 

Pasaje pe sub DN1

buc.

2

 

Intersecţie cu DN1

buc.

1

 

Durata de realizare a investiţiei

luni

12

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 +184”, judeţul Prahova

 

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - SA., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184”, judeţul Prahova, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 315.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Varianta de Ocolire Buşteni Nord km 1 + 020 - km 3 + 184”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

Amplasament: oraşul Buşteni, judeţul Prahova

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

(în preţuri la data de 22.02.2017/1 euro = 4,5217 lei) din care:

 

mii lei

94.156

 

C + M

 

mii lei

80.535

 

Eşalonarea investiţiei:

 

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

63.000

 

 

C + M

mii lei

54.000

 

Anul II

INV

mii lei

31.156

 

Capacităţi:

C + M

mii lei

26.535

 

Lungime totală Profil transversal drum:

 

km

2,164

 

Lăţime platformă

 

ml

9,00

 

Parte carosabilă

 

ml

2x3,50

 

Benzi de încadrare

 

ml

2 x 0,50

 

Acostamente

 

ml

2x0,50

 

Poduri

 

buc.

1

 

Pasaje inferioare

 

buc.

1

 

Viaducte

 

buc.

2

 

Intersecţie cu DN1 tip giraţie

 

buc.

1

 

Durata de realizare a investiţiei

 

luni

18

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

 

Având în vedere:

- Referatul Unităţii de standarde pentru serviciile de sănătate, aprobat cu nr. 270/CV din 20 aprilie 2018,

- prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (10) lit. d) şi art. 13 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate,

- Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2018*) pentru modificarea Hotărârii Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 14/2017 privind

clasificarea în cele 6 categorii de acreditare a spitalelor aferente ciclului II de acreditare, în baza avizului conform al Ministerului Sănătăţii cu nr. SP 1.434 din 15 martie 2018,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - Se aprobă categoriile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, prezentate sintetic în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în categoria a V-a de acreditare se face prin eliberarea unei decizii de prelungire a procesului de acreditare şi necesită îndeplinirea de către unităţile sanitare cu paturi a următoarelor criterii şi condiţii cumulative, indiferent de criteriu) prevăzut la art. 2 lit. c):”.

3. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) prin excepţie de la condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a), unitatea sanitară cu paturi obţine un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare.”

4. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) în situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) şi b) şi la sfârşitul unei perioade de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare unităţile sanitare cu paturi nu solicită reanalizarea, sunt încadrate în categoria a VI-a «neacreditat».

(3) în situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată de prevederile alin. (1) lit. a) şi c), la sfârşitul unei perioade de maximum 12 luni de la primirea raportului de acreditare unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza şi verificarea neconformităţilor care au condus la îndeplinirea sub 51% a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare.”

5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) în situaţia prevăzută la alin. (3), în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de acreditare, unitatea sanitară transmite atât către A.N.M.C.S., cât şi către forul tutelar sau patronat un grafic de remediere a neconformităţilor constatate.

(32) A.N.M.C.S. sau oficiile teritoriale ale acesteia monitorizează modalitatea de respectare a graficului de remediere prevăzut la alin. (31). În cazul în care se constată nerespectarea termenelor asumate prin graficul de remediere, A.N.M.C.S. poate întrerupe procesul de acreditare, situaţie în care unitatea sanitară cu paturi se încadrează în categoria a VI-a «neacreditat».”

6. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) a obţinut un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare;”.

7. După articolul 16 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,

Vasile Cepoi

 

Bucureşti, 20 aprilie 2018.

Nr. 96.


*) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 5/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 10/2018)

 

Categoriile de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare

 

 

Criterii şi condiţii cumulative

 

Categoria de

Criterii

Condiţii

Observaţii

acreditare

1. Punctaj total

2 Indicatori punctaţi cu (-10)

3. Plan de conformare la autorizaţia sanitară de funcţionare

1. fiecare standard să fie îndeplinit în proporţie de cel puţin 51%

2. indicatori critici 100% îndepliniţi

Categoria I Acreditat

cel puţin 90%

nu există

fără plan de conformare

 

 

fără recomandări

Categoria a II-a

Acreditat cu recomandări

cel puţin 70%

mai puţin de 10% din indicatorii punctaţi cu (- 10) aplicabili unităţii sanitare respective

termenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 12 luni de la emiterea acestuia

 

 

- în cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată de maximum 12 luni de la emiterea acestuia, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

- în cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată de maximum 12 luni de la emiterea acestuia, unitatea sanitară cu paturi poate solicita prelungirea termenului cu maximum 12 luni, caz în care este clasificată în categoria a III-a de acreditare, denumit㠄acreditat cu rezerve”.

Categoria a III-a

Acreditat cu rezerve

cel puţin 51%

mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (-10) aplicabili unităţii sanitare respective

termenul de îndeplinire a planului de conformare, asumat de către unitatea sanitară cu paturi şi de către forul tutelar sau patronat, să fie de maximum 24 luni de la emiterea acestuia

- fiecare standard de acreditare să fie îndeplinit în proporţie de cel puţin 51%; - indicatori critici privind siguranţa pacientului 100% îndepliniţi

- în cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare în perioada asumată de maximum 24 luni de la emiterea acestuia, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

- în cazul neîndeplinirii planului de conformare în perioada asumată de maximum 24 luni de la emiterea acestuia, unitatea sanitară cu paturi este clasificată în categoria a IV-a de acreditare, denumit㠄acreditat cu încredere redusă”.

Categoria a IV-a

Acreditat cu încredere redusă

cel puţin 51%

mai puţin de 30% din indicatorii punctaţi cu (- 10) aplicabili unităţii sanitare respective

Termenul de îndeplinire a planului de conformare nu este asumat de către forul tutelar sau patronat sau este asumat pentru o perioadă mai mare de 24 luni de la emiterea acestuia.

 

 

în cazul îndeplinirii în integralitate a planului de conformare, A.N.M.C.S. reanalizează încadrarea unităţii sanitare cu paturi în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Categoria a V-a

Decizie de prelungire a procesului de acreditare

cel puţin de 51%

cel mult 50% din indicatorii punctaţi cu (- 10) aplicabili unităţii sanitare respective

Indiferent de existenţa sau inexistenţa unui plan de conformare

- Prin excepţie de condiţiile minime obligatorii generale pentru clasificarea

unităţilor sanitare cu paturi în categoriile I, II, III şi IV de acreditare, unitatea sanitară obţine un punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare.

- indicatori critici privind siguranţa

pacientului 100% îndepliniţi

- în situaţia în care încadrarea unităţilor sanitare cu paturi în această categorie este determinată de punctajul total de conformitate şi de ponderea indicatorilor punctaţi cu (-10) şi la sfârşitul unei perioade de maximum 6 luni de la primirea raportului de acreditare unităţile sanitare cu paturi nu solicită reevaluarea, sunt încadrate în categoria a VI-a „neacreditat”.

- în situaţia în care încadrarea în această categorie este determinată de punctajul total de conformitate şi de obţinerea unui punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare, la sfârşitul unei perioade de maximum 12 luni de la primirea raportului de acreditare unitatea sanitară cu paturi poate solicita A.N.M.C.S. analiza şi verificarea neconformităţilor care au condus la îndeplinirea sub 51 % a standardelor, în vederea reîncadrării în altă categorie de acreditare. În termen de 10 zile lucrătoare de la primirea raportului de acreditare, unitatea sanitară transmite atât către A.N.M.C.S., cât şi către forul tutelar sau patronat un grafic de remediere a neconformităţilor constatate. A.N.M.C.S. sau oficiile teritoriale ale acesteia monitorizează modalitatea de respectare a graficului de remediere. În cazul în care se constată nerespectarea termenelor asumate prin graficul de remediere, A.N.M.C.S. poate întrerupe procesul de acreditare, situaţie în care unitatea sanitară cu paturi se încadrează în categoria a VI-a „neacreditat”.

- Modalitatea de analiză şi verificare a neconformităţilor menţionate se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S.

Categoria a VI-a Neacreditat

mai mic de 51% sau

A obţinut mai mult de 50% din indicatorii punctaţi cu (- 10) aplicabili unităţii sanitare respective.

Indiferent de existenţa sau inexistenţa unui plan de conformare

punctaj mai mic de 51% pentru unul sau mai multe standarde de acreditare

Nu a îndeplinit 100% indicatori critici privind siguranţa pacientului.

Spitalele din această categorie se pot înscrie într-o nouă procedură de acreditare în următorul ciclu de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul solicitării înscrierii sau în acelaşi ciclu de acreditare la decizia Ministerului Sănătăţii.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 258.557 din 4.05.2018, în temeiul art. 17 din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată,

în temeiul art. 3 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Praf. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 şi 146 bis din 15 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) toate ovinele/caprinele din fermă să fie individualizate şi înregistrate conform sistemului oficial. Până la vârsta de 5 luni, produşii obţinuţi din ovinele/caprinele supuse controlului oficial al performanţelor de producţie se marchează prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;”.

2. La articolul 4 alineatul (3), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

„a1. toate ovinele/caprinele, masculi şi femele, animale de reproducţie de rasă pură care urmează să se înscrie într-un registru genealogic se marchează prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;”.

3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Cu ocazia controlului se verifică dacă animalele sunt individualizate după sistemul oficial şi marcate prin tatuare potrivit prevederilor art. 35, datele privind organizarea împerecherilor, evidenţa fătărilor, filiaţia maternă/paternă, precum şi durata medie a gestaţiei,”

4. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Organizarea înregistrării

(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:

- identificarea animalelor conform sistemului oficial şi marcarea acestora prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

- controlul producţiei de lapte;

- verificarea controlului producţiei de lapte prin inspecţia periodică a fermelor;

- organizarea controlului montelor, folosirea registrului de fătare.”

5. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Controlul oficial al producţiei de came necesită un sistem de identificare şi înregistrare a mieilor care include:

- identificarea animalului conform sistemului oficial şi marcarea acestuia prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

- data naşterii;

- rasa;

- numărul de ordine al fătării prin care i s-a dat naştere;

- sexul;

- identificarea părinţilor;

- metoda de reproducţie din care a fost obţinut, respectiv însămânţare artificială, montă naturală autorizată sau transfer de embrioni, precum şi tipul de produs, respectiv produs din fătare cu un singur produs sau gemelară;

- identificarea fermei unde a fost născut.”

6. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Animalele cuprinse în controlul oficial trebuie să fie individualizate şi înregistrate oficial, iar numărul matricol să fie unic pentru fiecare animal şi niciodată reutilizat. Pentru animalele cuprinse în controlul oficial se va folosi marcarea prin tatuare, ca metodă suplimentară de identificare, care se va realiza astfel:

a) până la vârsta de 5 luni, produşii obţinuţi din ovinele/caprinele supuse controlului performanţelor de producţie, obţinuţi din însămânţare artificială, montă naturală autorizată şi transfer de embrioni, se marchează prin tatuare ca metodă suplimentară de identificare;

b) toate ovinele/caprinele, masculi şi femele, animale de reproducţie de rasă pură, care urmează să se înscrie într-un registru genealogic, se marchează prin tatuare ca metodă suplimentară de identificare.”

7. La articolul 35, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Procedura operaţională privind tatuarea ca metodă suplimentară de identificare, prevăzută la alin. (1), se elaborează de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Praf. dr. G. K. Constantinescu», în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.”

8. La articolul 37, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Norme pentru verificarea originii şi descendenţei

(1) Controlul oficial cuprinde următoarele înregistrări:

a) dacă animalul montat este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

b) dacă masculul care a efectuat monta este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

c) dacă data naşterii se încadrează cu +/- 6% din lungimea medie a gestaţiei faţă de data montei;

d) dacă descendentul animalului montat este corect identificat, conform sistemului oficial, şi marcat prin tatuare potrivit prevederilor art. 35;

e) dacă masculul care a montat este verificat, fie prin evidenţele IA, fie prin evidenţe din care rezultă că masculul care a efectuat monta a fost în formă în ziua montei sau prin declaraţia medicului veterinar (de exemplu, în cazul transferului de embrioni).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 14 mai 2018.

Nr. 1.045.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori econom ico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1023 din 20 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) regiilor autonome înfiinţate de stat şi societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de stat este de peste 50%;”.

2. La articolul 1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) regiilor autonome înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale şi societăţilor la care ponderea cumulată a capitalului deţinut de una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale este de peste 50%;”.

3. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) regiilor autonome şi societăţilor la care persoanele juridice menţionate la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici sau deţin cumulat, direct ori indirect, o participaţie majoritara, după caz;”.

4. La articolul 1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) regiilor autonome şi societăţilor la care persoanele juridice menţionate la lit. b) sau instituţiile publice locale sunt acţionari unici sau deţin cumulat, directori indirect, o participaţie majoritară, după caz;”.

5. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001, după caz, publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro,”

6. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă.

7. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Autorităţile publice tutelare din administraţia publică centrală au obligaţia transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului a datelor de identificare ale noilor entităţi care urmează să aplice prevederile prezentului ordin, a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001.”

8. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(5) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi a municipiului Bucureşti şi administraţiile judeţene/de sector ale finanţelor publice au obligaţia transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului a datelor de identificare ale noilor entităţi care urmează să aplice prevederile prezentului ordin, a anexelor nr. 1-9 ale formularului S1001 “

9. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii modificării de stare la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, în termen de 20 de zile de la data modificării.”

10. La articolul 5, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 1.951.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 

Având în vedere dispoziţiile art. 31 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.072/2016 privind desemnarea direcţiei de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice,

în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin se aplică de către entităţile care exercită competenţele de autoritate publică tutelară conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia transmiterii periodice către Ministerul Finanţelor Publice a informaţiilor cuprinse în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro,

(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1100 şi serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul se semnează cu semnătura electronică,

(3) Informaţiile transmise de entităţile prevăzute la art. 1 prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale formularului, astfel:

a) anexa nr. 1 „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011” cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor şi se va completa cu date realizate semestrial, aferente perioadei pentru care se face raportarea:

b) anexa nr. 2 „Auditarea situaţiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanţă din contractele de mandat” cuprinde informaţii referitoare la auditarea situaţiilor financiare anuale şi la indicatorii-cheie de performanţă financiari şi nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi şi neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor şi se va completa cu date realizate anual, aferente anului pentru care se face raportarea;

c) anexa nr. 3 „Lista administratorilor întreprinderilor publice” cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor şi se va completa, semestrial, cu informaţii aferente perioadei pentru care se face raportarea.

(4) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia şi valabilitatea semnăturii electronice.

(5) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a prezenta în cadrul anexei nr. 2 din formularul S1100 cauzele care au condus la abateri mai mari de 10% faţă de ţintele aprobate în realizarea indicatorilor-cheie de performanţă.

Art. 3. - (1) Formularul S1100 conţinând anexele nr. 1-3 se transmite de către entităţile prevăzute la art. 1, astfel:

a) până la data de 20 iulie, anexele nr. 1 şi 3 pentru semestrul I al anului de raportare şi anexa nr. 2 pentru anul precedent de raportare;

b) până la data de 20 ianuarie a anului următor încheierii perioadei de raportare, anexele nr. 1 şi 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare.

(2) Pentru anul 2017, transmiterea anexelor nr. 1-3 cu datele prevăzute la art. 2 se realizează până la data de 20 iunie 2018 de către entităţile prevăzute la art. 1.

Art. 4. - (1) Lista cuprinzând datele de identificare a întreprinderilor publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, şi conţine minimum următoarele elemente:

a) denumirea autorităţii publice tutelare;

b) CUI autoritate publică tutelară;

c) denumirea întreprinderii publice;

d) CUI întreprindere publică;

e) stare întreprindere publică (în activitate/în stare de lichidare).

(2) Entităţile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară procedează la actualizarea datelor din lista prevăzută la alin. (1), după caz, cel mai târziu până la sfârşitul perioadei pentru care se fac raportările prevăzute la art. 3, prin transmiterea la Ministerul Finanţelor Publice, în vederea centralizării, a datelor de identificare ale noilor întreprinderi publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum şi a modificărilor de stare a întreprinderilor publice deja existente în această listă.

Art. 5. - (1) Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor Publice va avea următoarele atribuţii:

a) ţinând cont de datele minimale prevăzute la art. 2 alin. (3) va crea, va dezvolta şi va menţine în funcţiune aplicaţia informatică a formularului S1100;

b) va elabora, în consultare cu Direcţia generală de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, şi va publica pe internet instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice a formularului S1100;

c) va asigura entităţilor prevăzute la art. 1 accesul prin internet la această aplicaţie informatică;

d) va asigura publicarea pe site-ul www.mfinante.gov.ro a formularului S1100.

(2) Termenul de punere în funcţiune a aplicaţiei informatice a formularului S1100 şi de asigurare a accesului la aceasta prin internet este până la data de 31 mai 2018.

Art. 6. - Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 se face la solicitarea Direcţiei generale de legislaţie şi reglementare în domeniul activelor statului, prin notă aprobată de secretarul de stat coordonator şi publicarea unei noi versiuni a aplicaţiei informatice a formularului S1100 pe site-ul www.mfinante.gov.ro

Art. 7. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1027 din 21 decembrie 2016, cu modificările ulterioare.

(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 1.952.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, maşter sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza art. 5 şi 11 din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Convenţiei cu privire la recunoaşterea atestatelor obţinute în învăţământul superior în statele din regiunea Europei, adoptată la Lisabona la 11 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 172/1998,

având în vedere recomandările prevăzute în Manualul european de recunoaştere pentru instituţiile de învăţământ superior, ediţia a doua, 2016, dezvoltat şi utilizat în cadrul Reţelei ENIC/NARIC a centrelor naţionale de recunoaştere,

în baza dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008*) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor şi a Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.121/2016 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a actelor de studii de nivel licenţă, maşter sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.863/2011**) privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Echivalare a Diplomelor,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, maşter sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

.Art. 2. - Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene şi instituţiile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 26 aprilie 2018.

Nr. 3.619.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.022/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi Sportului nr. 4.863/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind susţinerea măsurilor compensatorii în vederea recunoaşterii actelor de studii de nivel licenţă, maşter sau postuniversitar eliberate de instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate

 

Art. 1. - (1) Prezenta metodologie se aplică cetăţenilor români, cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, precum şi cetăţenilor străini şi persoanelor ce solicită sau beneficiază de protecţie internaţională şi care aplică pentru recunoaşterea studiilor absolvite în străinătate în vederea continuării studiilor sau accesului pe piaţa forţei de muncă din România.

(2) în sensul prezentei metodologii, măsurile compensatorii se dispun în cazul în care, în urma evaluării programului de studii efectuat în străinătate, se evidenţiază diferenţe substanţiale prin raportare la sistemul românesc de învăţământ universitar şi pot consta în susţinerea de examene de diferenţă şi/sau efectuarea de stagii de practică în cadrul unor programe de studii acreditate în România.

(3) Măsurile compensatorii se dispun, de la caz la caz, de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale sau de către instituţiile acreditate de învăţământ superior.

Art. 2 - (1) Măsurile compensatorii menţionate la art. 1 se susţin în cadrul instituţiilor acreditate de învăţământ superior după cum urmează:

a) susţinerea de examene de diferenţă are loc fără înmatricularea la studii a aplicantului, cu respectarea normelor interne privind activitatea profesională a studenţilor;

b) efectuarea de stagii de practică sau alte măsuri se realizează fără înmatricularea la studii a aplicantului, cu respectarea normelor interne privind activitatea profesională a studenţilor.

(2) Susţinerea măsurilor compensatorii se aprobă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, de către conducerea instituţiei acreditate de învăţământ superior şi se comunică aplicantului în termen de 5 zile de la aprobare.

(3) Organizarea susţinerii măsurilor compensatorii se realizează de instituţia acreditată de învăţământ superior conform structurii anului universitar astfel încât aplicantul să aibă posibilitatea de a susţine măsurile compensatorii menţionate la alin. (1) în termen de cel mult 6 luni de la decizia iniţială privind obligativitatea susţinerii acestor măsuri,

Art. 3. - (1) în urma susţinerii măsurilor compensatorii, instituţiile acreditate de învăţământ superior transmit direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale o adeverinţă care atestă susţinerea acestora.

(2) Adeverinţa menţionată la alin. (1) este necesar să conţină funcţia, numele, prenumele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia acreditată de învăţământ superior, precum şi celelalte informaţii care atestă susţinerea măsurilor compensatorii, respectiv domeniul de studii universitare, programul de studii/specializarea şi disciplinele promovate.

Art. 4. - Instituţiile acreditate de învăţământ superior au autonomie în stabilirea cuantumului taxelor pentru susţinerea măsurilor compensatorii, cu respectarea cuantumului minim prevăzut de normele legale, şi au obligaţia să le comunice tuturor celor interesaţi, inclusiv pe site-ul universităţii.

Art. 5. - (1) Instituţiile acreditate de învăţământ superior întocmesc un registru de evidenţă al aplicanţilor care nu sunt înmatriculaţi la studii şi care susţin una dintre masurile compensatorii prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Instituţiile acreditate de învăţământ superior consemnează rezultatele susţinerii măsurilor compensatorii în cataloage şi registrul de evidenţă prevăzut la alin. (1).

Art. 6. - Refuzul aprobării de către instituţia acreditată de învăţământ superior a susţinerii măsurilor compensatorii se comunică, în scris, aplicantului în termen de 30 de zile de la data formulării solicitării. Refuzul nu trebuie să constituie un obstacol în recunoaşterea studiilor efectuate în străinătate.

Art. 7. - (1) Instituţiile acreditate de învăţământ superior elaborează norme interne privind susţinerea măsurilor compensatorii.

(2) Instituţiile acreditate de învăţământ superior publică pe pagina web toate informaţiile necesare privind aplicarea prezentei metodologii.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului

nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/3.080 din 3.05.2018,

luând în considerare cererea comună a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/3.036 din 3 mai 2018,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1 - Se constituie Comisia de negociere a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie, după cum urmează: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) - reprezentând organismele de gestiune colectivă; Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) - reprezentând structurile asociative; Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) - reprezentând instituţia publică, inclusiv societatea publică de radiodifuziune; Societatea Comercială GRUPUL MEDIA CAMINA - S.R.L. (Radio ZU), Societatea Comercială EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R - S.A. (Europa FM), A.G RADIO HOLDING - S.R.L. (Kiss FM) - reprezentând utilizatorii majori; Asociaţia Radiodifuzorilor Mici şi Mijlocii Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) şi Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale (ARLR) - reprezentând structuri asociative ale utilizatorilor la nivel local.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.

Art. 3. - Înţelegerea părţilor, realizată într-un termen de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei, astfel cum este prevăzut în cuprinsul art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se va consemna într-un protocol care se va depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile art. 1312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Dorn Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 49.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei de negociere pentru Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea „Catch-up TV” a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie

 

În conformitate cu prevederile art. 131 alin. (2) şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/3.081 din 3.05.2018.

luând în considerare cererea comună a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/3.035 din 3 mai 2018,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se constituie Comisia de negociere a Metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea şi utilizarea prin modalitatea „Catch-up TV” a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune, prin gestiune colectivă obligatorie, după cum urmează: Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), Uniunea Naţională a Artiştilor din România (UNART), Asociaţia Română pentru Artişti Interpreţi sau Executanţi (ARAIEX) - reprezentând organismele de gestiune colectivă: Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) - reprezentând structurile asociative; Societatea Română de Televiziune (SRTV) - reprezentând instituţia publică, inclusiv societatea publică de televiziune; Societatea Comercială ANTENA TV GROUP - S.A., Societatea Comercială DOGAN MEDIA INTERNATIONAL - S.A. (Kanal D), Societatea Comercială PRO TV - S.R.L. - reprezentând utilizatorii majori; Societatea Comercială INTEX PRIM - S.R.L. (Post TV: Muscel TV), Societatea Comercială DORITHEA MEDIA - S.R.L. (Post TV: Roman TV) - reprezentând utilizatorii locali.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei.

Art. 3. - Înţelegerea părţilor, realizată într-un termen de maximum 60 de zile de la data constituirii comisiei, astfel cum este prevăzut în cuprinsul art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se va consemna într-un protocol care se va depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile art. i312 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Doru Adrian Păunescu

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 50.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 24.04.2018,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind procedura de soluţionare de către entităţile reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în baza Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a Legii nr. 74/2015 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative a petiţiilor referitoare la activitatea acestora pe piaţa de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 20 iulie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

»b) petiţie - cererea, reclamaţia sau sesizarea prin care se aduc la cunoştinţa entităţii fapte de natură a aduce atingere drepturilor sau intereselor petentului, formulată în scris şi depusă la sediul entităţii, la sediile secundare ale acesteia ori la sediile distribuitorilor, după caz, transmisă prin poştă sau poşta electronică ori prin sistem on-line sau pe orice altă cale de comunicare care poate fi înregistrată pe un suport fizic sau optic (de exemplu, telefon), prin intermediul căreia un petent sau împuterniciţii legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi fără un interes comercial propriu, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la serviciul şi activitatea de investiţii prestate în baza Legii nr. 297/2004, la prestarea serviciului de administrare a portofoliului de plasament colectiv al organismului de plasament colectiv (O.P.C.) sau la informaţiile furnizate de entitate în urma solicitărilor de informaţii primite de la petenţi;”.

2. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 3

 

Denumirea

Trimestrul

 

RAPORT TRIMESTRIAL

privind petiţiile primite de la clienţi

 

Numărul total de petiţii primite exclusiv pentru investiţii în perioada de raportare menţionată:

 

Nr. de petiţii în funcţie de cauză1 în perioada raportată2

 

Executarea ordinelor în numele clientului/recepţie şi transmitere de ordine

Informaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului

 

Neefectuarea testului privind caracterul oportun

 

Termenii contractului/taxe/comisioane

 

Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă)

 

Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor

 

Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii)

 

 

1 În situaţia în care obiectul unei petiţii este multiplu, se completează doar obiectul principal al acesteia pentru a evita dubla raportare.

2 În situaţia în care obiectul petiţiei descris nu este aplicabil pentru entitate, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă obiectul petiţiei descris este aplicabil pentru entitate, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat nici un caz, se completează ,0”.

 

Administrarea portofoliului

Informaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului

 

Neefectuarea testului privind adecvarea

 

Termenii contractului/taxe/comisioane

 

Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă)

 

Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor

 

Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii)

 

Consultanţă pentru investiţii

Informaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului

 

Neefectuarea testului privind adecvarea

 

Termenii contractului/taxe/comisioane

 

Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă)

 

Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor

 

Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii)

 

Petiţii care nu sunt legate de un anumit serviciu MiFID (ce nu pot fi încadrate la una dintre categoriile de mai sus)

Informaţii insuficiente/lipsa informaţiilor furnizate clientului

 

Termenii contractului/taxe/comisioane

 

Administrare generală/servicii furnizate clientului (inclusiv custodie/păstrare în siguranţă)

 

Activităţi neautorizate oferite sau prestate

 

Aspecte legate de retragerea disponibilităţilor băneşti ale investitorilor

 

Alte cauze (a se detalia în rubrica de observaţii)

 

Total

 

 

Observaţii

 

 

 

Nr. de petiţii după tipul de instrument financiar în perioada raportată3

 

Titluri de capital (Shares/stock/equities)

 

Titluri de creanţă (Bonds/debentures/loan stock/debt securities)

 

Titluri de valoare structurate (inclusiv titluri de valoare cu protecţia capitalului şi fonduri structurate)

 

Titluri de valoare ale pieţei monetare (Money-market securities)

 

O.P.C.V.M./F.I.A./alte fonduri (excluzând fondurile structurate)

 

Contracte pe opţiuni, futures, swapuri, forward pe rata dobânzii şi alte contracte derivate (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivatives)

 

Contracte financiare pentru diferenţe (Financial contracts for differences - CFDs)

 

Alte produse de investiţii/fonduri (a se detalia în rubrica de observaţii) (Other investment products/funds)

 

Total

 

Observaţii

 


3 În situaţia în care entitatea nu prestează servicii de investiţii în legătură cu instrumentul financiar menţionat, se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă entitatea prestează servicii de investiţii în legătură cu instrumentul financiar menţionat, dar pentru perioada raportată nu s-a înregistrat nicio petiţie, se completează ,0”.

 

Vă rugăm să includeţi orice altă informaţie relevantă în legătură cu datele privind petiţiile.

Exemplu: Petiţiile vizează în special servicii furnizate prin internet Care este procedura pentru soluţionarea petiţiilor?”

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 25 aprilie 2018.

Nr. 4.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

pentru modificarea art. 19 alin. (2) din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

 

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 27, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 75 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. I. - La articolul 19 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, sunt datorate de furnizorul acceptor. Tarifele percepute de către furnizorul donor potrivit prevederilor acestui alineat nu vor depăşi:

a) 4,64 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor geografice, numerelor independente de locaţie şi al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile;

b) 2,13 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilităţii numerelor nongeografice pentru servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 15 zile de la data publicării.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Eduard Lucian Lovin

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 381.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.