MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 406/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 406         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 11 mai 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

402. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017

 

403. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

404. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

405. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

294. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

295. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 429 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

53/1.997/1.454. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

575. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea poziţiilor nr. 14 şi 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

1.041. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

 

1.042. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

3. - Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 57 din 24 aprilie 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Islamică Afganistan, pe de altă parte, semnat la Munchen la 18 februarie 2017, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 402.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 386/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 31 mai 2016, doamna Camelia Manuela Stoicescu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 403.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 383/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 15 iunie 2018, domnul uliu Molcuţ, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 404.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 390/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Marilena Traşcă Staicu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, delegată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 11 mai 2018.

Nr. 405.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 885 pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 885, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul MFP 103758, ca urmare a reevaluării şi intabulării în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 885, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Art. 3. - După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza pentru construirea unei cişmele cu apă potabilă, în vederea alimentării cu apă a localităţii, în termen de 12 luni de la data preluării părţii de imobil, conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Cotmeana nr. 7/2016.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil şi termenul prevăzute la art. 3, aceasta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 294.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale Imobilului 885 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar şi adresa poştală, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a intabulării imobilului în cartea funciară

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării bunului (lei)

Administratorul bunului/CUI

103758

8.19.01

Imobil 885

Judeţul Argeş,

comuna Cotmeana,

comuna Morăreşti

Construcţii şi teren*

C.F. 80068, nr. cad. 80068

C.F. 80069, nr. cad. 80069

C.F. 80453, nr. cad. 80453

1,014.645

992.211,61

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229

 

* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şt care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 885 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Cotmeana, judeţul Argeş, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/

Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridica de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

103758 - parţial

8.19.01

Imobil 885 - parţial

Judeţul Argeş,

Comuna Cotmeana

Teren

Suprafaţa terenului -187 mp

Valoare contabilă - 2.084,97 lei

C.F. 80453 Nr. cad. 80453

992.211,61

2.084,97

990.126,64

Statul român, domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI-4183229

Comuna Cotmeana, judeţul Argeş, domeniul public CUI - 4318377

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 429 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 429, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.

Art. 2. - Partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se utilizează pentru realizarea obiectivului de investiţii „Lărgire Şoseaua Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi Şoseaua Petricani”, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 613/2017.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, aceasta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bâză de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare potrivit art. 5.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul culturii şi identităţii naţionale,

George Vladimir Ivaşcu

Ministrul finanţelor publice.

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 3 mai 2018.

Nr. 295.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii din imobilul 429 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totala a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul CUI

103562 - parţial

8.19.01

Imobil 429 - parţial

Municipiul Bucureşti, sectorul 2, şoseaua Fabrica de Glucoză nr. 2-4

2. Teren

- teren în suprafaţă de 186 mp, nr. cad. 237281,

C.F. nr. 237281 Bucureşti, sectorul 2

- teren în suprafaţă de 127 mp, nr. cad. 237282,

C.F. nr. 237282 Bucureşti, sectorul 2

Suprafaţa totală a terenului - 313 mp

Valoare contabilă - 329.276 lei

92.223.876

329.276

91.894.600

Statul român, domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Municipiul Bucureşti, domeniul public

CUI - 4267117

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 53 din 10 aprilie 2018

Nr. 1.997 din 7 mai 2018

Nr. 1.454 din 18 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Anton Anton

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

6.811

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

5.523

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1.288

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

&806

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.806

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.908

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

307

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.851

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

2 592

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

2.277

 

 

 

C2

bonusuri

14

315

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

64

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

1.114

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

81

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

740

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

5

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

739

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

498

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

45

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

39

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

5.299

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.697

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

142

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

999

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

234.482

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea poziţiilor nr. 14 şi 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. S.P. 4.512/2018,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2017 privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2017-2019,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Poziţiile nr. 14 şi 39 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 254/2018 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2018, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 2 martie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Judeţul

Plănui naţional de paturi 2018

„14

CONSTANŢA

4418

............

 

 

39

VASLUI

1933”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 27 aprilie 2018.

Nr. 575.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a)

Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 202.479 din 9.05.2018, precum şi Nota Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru PNDR nr. 202.418 din 8.05.2018, aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

potrivit prevederilor art. 65 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat nr. 78061- AM PNDR din 5.03.2015 şi nr. 6960- AFIR din 26.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului de delegare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. P135 din 8.05.2018, nr. A 188 din 8.05.2018 şi nr. 26.274 din 8.05.2018 pentru implementarea Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020),

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 300/2017 pentru stabilirea tipurilor şi dimensiunilor exploataţiilor de creştere a suinelor pe teritoriul României,

în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Beneficiarii măsurii 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor pot depune cererea prevăzută la art. 1, pentru toate exploataţiile autorizate sanitar-veterinar de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, deţinute, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului, în perioada prevăzută la art. 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 1.041.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b)

Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 202.454 din 8.05.2018, precum şi Nota Direcţiei generale dezvoltare rurală Autoritate de management pentru PNDR nr. 202.418 din 8.05.2018, aprobată de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

potrivit prevederilor art. 65 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Acordului de delegare a sarcinilor privind implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi bugetul de stat nr. 78.061- AM PNDR din 5.03,2015 şi nr. 6.960- AFIR din 26.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului de delegare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. P135 din 8.05,2018, nr. A 188 din 8.05.2018 şi nr. 26,274 din 8,05.2018 pentru implementarea Măsurii 14 - Bunăstarea animalelor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020),

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare:

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1,186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul Cererii de plată privind măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Beneficiarii măsurii 14 „Bunăstarea animalelor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - pachetul b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor pot depune cererea de plată prevăzută la art. 1, pentru toate exploataţiile autorizate sanitar-veterinar de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, deţinute, la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului, în perioada prevăzută la art. 13 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 10 mai 2018.

Nr. 1.042.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul I „Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale”, la punctul 2, subpunctul 2.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.9. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia instituţiilor de credit gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro”.

2. La capitolul II „Formatul formularelor de raportare contabilă anuală aplicabile instituţiilor de credit”, formatul formularului de raportare contabilă anuală cod 30 - „Date informative la data de 31 decembrie “ se modifică şi va avea următorul

cuprins:

„Date informative la data de 31 decembrie

 

30

 

 

 

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Cod poziţie

Număr unităţi

Sume

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

101

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

102

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

103

 

 

 

II. Date privind plăţile restante

Cod poziţie

Total col. 2 + 3

din care:

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (poz. 202+206+212 la 216+221+222+227), din care:

201

 

 

 

Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care:

202

 

 

 

- peste 30 de zile

203

 

 

 

- peste 90 de zile

204

 

 

 

- peste 1 an

205

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale-total (poz. 207 la 211), din care:

206

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

207

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

208

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

209

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

210

 

 

 

- alte datorii sociale

211

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

212

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

213

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

214

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

215

 

 

 

împrumuturi primite nerambursate la scadenţă - total (poz. 217 la 220), din care:

216

 

 

 

- restante până la 30 de zile

217

 

 

 

- restante după 30 de zile

218

 

 

 

- restante după 90 de zile

219

 

 

 

- restante după 1 an

220

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite

221

 

 

 

Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă-total (poz. 223 la 226), din care:

222

 

 

 

- restante până la 30 de zile

223

 

 

 

- restante după 30 de zile

224

 

 

 

- restante după 90 de zile

225

 

 

 

- restante după 1 an

226

 

 

 

Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite

227

 

 

 

 

III. Număr de salariaţi

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

301

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

302

 

 

 

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

401

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

402

 

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

403

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

404

 

- impozitul datorat Sa bugetul de stat

405

 

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

406

 

- impozitul datorat Sa bugetul de stat

407

 

Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

408

 

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

409

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

410

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)

411

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

412

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

413

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

414

 

 

V. Tichete acordate salariaţilor

Cod poziţie

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor

501

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

601

 

 

- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care:

602

 

 

- din fonduri publice

603

 

 

- din fonduri private

604

 

 

- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care:

605

 

 

- cheltuieli curente

606

 

 

- cheltuieli de capital

607

 

 

 

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

701

 

 

 

VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii

801

 

 

 

IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

901

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

902

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

903

 

 

 

X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 2)

1000

 

 

 

XI. Capital social vărsat****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

Sume Col. 1

% 3) Col. 2

Sume Col. 1

% 3) Col. 2

Capital social vărsat 3) (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care:

1100

 

X

 

X

- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz. 1112), din care:

1110

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală

1111

 

 

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală

1112

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:

1113

 

 

 

 

- cu capital integral de stat

1114

 

 

 

 

- cu capital majoritar de stat

1115

 

 

 

 

- cu capital minoritar de stat

1116

 

 

 

 

- deţinut de regii autonome

1117

 

 

 

 

- deţinut de societăţile cu capital privat

1118

 

 

 

 

- deţinut de persoane fizice

1119

 

 

 

 

- deţinut de alte entităţi

1120

 

 

 

 

 

XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul anului de raportare de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome***)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Total sume, din care:

1121

 

 

- către instituţii publice centrale

1122

 

 

- către instituţii publice locale

1123

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1124

 

 

 

XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi regiilor autonome****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Total sume, din care:

1130

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:

1131

 

 

- către instituţii publice centrale

1132

 

 

- către instituţii publice locale

1133

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1134

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

1135

 

 

- către instituţii publice centrale

1136

 

 

- către instituţii publice locale

1137

 

 

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ-teritoriale/instituţiile publice deţine/deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora

1138

 

 

 

XIV. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)

Cod poziţie

Exerciţiul financiar

Precedent

Încheiat

A

B

1

2

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

1140

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1141

 

 

Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:

1142

 

 

- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate

1143

 

 


*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de Învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.

****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare, şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delega: pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.

3) La secţiunea XI «Capital social vărsat» la poz. 1110-1120 în col. 2, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100

 

Administrator,

Întocmit

.....................................................

Numele şi prenumele

(numele şi prenumele)

.....................................................

Semnătura

Calitatea

.....................................................

Semnătura

 

.....................................................

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

.....................................................

 

Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.

Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:

- directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.” Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu raportarea

contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2017.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 30 aprilie 2018.

Nr. 3.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.