MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 390/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 390         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 7 mai 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

101. - Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

389. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

44/1.941/1.422. - Ordin al ministrului energiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

445. - Ordin al ministrului transportului privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale .Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa

 

601/896. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

3.565. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 3 iulie 2017, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru legi şi pentru actele Parlamentului adoptate în şedinţe comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi pentru actele birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, respectiv pentru deciziile comune ale preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, cheltuielile de publicare se suportă în mod egal din bugetele Camerei Deputaţilor şi Senatului, conform unei metodologii aprobate prin ordin comun al secretarilor generali ai celor două Camere, cu excepţia rapoartelor prezentate Parlamentului potrivit art. 6 lit. D, ale căror cheltuieli de publicare se suportă din bugetul autorităţilor publice respective. Pentru actele Camerei Deputaţilor şi actele Senatului, ale birourilor permanente ale acestora şi pentru deciziile preşedinţilor celor două Camere, cheltuielile de publicare se suportă distinct din bugetul fiecăreia dintre acestea.”

Art. II. - Metodologia prevăzută la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, astfel cum aceasta a fost modificată prin prezenta lege, se aprobă prin ordin comun al secretarului general al Camerei Deputaţilor şi al secretarului general al Senatului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 mai 2018.

Nr. 101.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 mai 2018.

Nr. 389.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ENERGIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 44 din 26 martie 2018

Nr. 1.941 din 26 aprilie 2018

Nr. 1.422 din 5 aprilie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul energiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea MINPREST SERV - S.A.. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul energiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Anton Anton

Eugen Orlando Teodorovici

Adrian Marius Rîndunică,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ENERGIEI

Societatea MINPREST SERV - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

33.658

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

33.658

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

0

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

33.552

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33 546

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.388

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

930

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

30.527

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

29.303

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

29.186

 

 

 

C2

bonusuri

14

117

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

140

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

415

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

689

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

701

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

6

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

106

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

94

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

12

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

12

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

6

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

6

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

282

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

282

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.138

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.126

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

2.160

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

1.511

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

30

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

997

9

 

Plăţi restante

56

0

10

 

Creanţe restante

57

625

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa

 

Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 13.532/628 din 28.03.2018, prin care se propune aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa,

ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (4) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securităţii portuare şi ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securităţii navelor şi a instalaţiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Evaluarea de securitate portuară a portului Medgidia, a portului Basarabi, a portului Ovidiu şi a portului Luminiţa, aparţinând Companiei Naţionale .Administraţia Canalelor Navigabile” - S.A. Constanţa, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 11 aprilie 2018.

Nr. 445.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 601 din 4 mai 2018

Nr. 896 din 26 aprilie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. SP 4.682 din 2.05.2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.767 din 26.04.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 83, 152, 383, 384, 385 şi 386 se abrogă.

2. La secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A) „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 38, 39, 45, 236, 237, 238, 239, 240, 382 şi 396 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

 

"38

W55163002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Augmentin

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/ 125 mg

Beecham Group Plc

Marea Britanie

Cutie x 2 blistere pvc-pvdc/al x 7 comprimate filmate, fiecare blister fiind introdus într-o pungă protectoare din al laminat, conţinând un desicant

P-RF

14

0,489428

0,661714

0,247571

39

W54971008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilina/ Acid Clavulanic Aurobindo

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/ 125 mg

Aurobindo Pharma Limited

Marea Britanie

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 14 compr. Film.

P-RF

14

0,407857

0,551428

0,000000

..................

45

W62046002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoksiklav Quicktab

625 mg

Compr. pt. dispersie orală/ orodispersabile

625 mg

Sandoz - S.R.L.

România

Cutie x 7 blist. Al/al x 2 compr. Pt. Dispersie orală/ orodispersabile

P-RF

14

0,489428

0,661714

0,563286

..................

236

W55702001

J01MA12

Levofloxacinum

Tavanic I.V.

500 mg

Sol. perf.

5 mg/ml

Terapia - S.A.

România

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 100 ml sol. Perf.

P-RF/S

1

44,400000

49,921999

29,948001

237

W55815004

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacina Actavis

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Actavis Group Ptc Ehf.

Islanda

Cutie cu 1 flac. din sticlă x 100 ml sol. Perf.

S

1

41,790000

49,921999

4,738001

238

W61707001

J01MA12

Levofloxacinum

LEVALOX 5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Krka, D.D., Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu dop din cauciuc bromobutilic şi capac din al a 100 ml sol. Perf.

PR

1

41,790000

49,921999

4,738001

239

W63747004

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacina Aurobindo

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. Perf.

PR

1

41,040000

49,921999

3,758001

240

W54108003

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacin Kabi

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg /ml

Fresenius Kabi România - S.R.L.

România

Cutie x 1 flac. pejd kabipac x 100 ml conţinând 100 ml sol. Perf. (500 mg levofloxacină)

S

1

41,790000

49,921999

4,738001

..................

382

W60057003

J05AB04

Ribavirinum

REBETOL

200 mg

Caps.

200 mg

Merck Sharp & Dohme

Marea Britanie

Cutie x 140 caps. ( blist. Pvc/pe/pvdc )

P-RF/R

140

6,981214

7,882071

0,000000

..................

396

W59955001

J05AE03

Ritonavirum **

NORVIR

100 mg

Compr. film.

100 mg

Abbvie Ltd.

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. peid x 30 compr. Film.

P-RF/R

30

2,486400

3,144000

0,886666"

 

3. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", după poziţia 494 se introduc treisprezece noi poziţii, poziţiile 495-507, cu următorul cuprins:

 

"495

W64211008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilină/Acid Clavulanic Aurobindo

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/ 125 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

0,407857

0,551428

0,000000

496

W64212008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilină/Acid Clavulanic Aurobindo

875 mg/125 mg

Compr. film.

875 mg/ 125 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

0,712142

0,962142

0,000000

497

W62972004

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacină Infomed

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Infomed Fluids - S.R.L.

România

Cutie cu 30 pungi de perfuzie din poliolefină având capacitatea de 100 ml a câte 100 ml sol. perf.

PRF

30

37,000000

41,601666

0,000000

498

W62972002

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacină Infomed

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Infomed Fluids - S.R.L.

România

Cutie cu 50 pungi de perfuzie din poliolefină având capacitatea de 100 ml a câte 50 ml sol. perf.

PRF

50

18,930000

21,396800

0,000000

499

W64072005

J02AC03

Voriconazolum**

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

500

W64072008

J02AC03

Voriconazolum**

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000

501

W64072003

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000

502

W63758001

J02AX04

Caspofunginum**

Caspofungin Accord

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 50 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

503

W63759001

J02AX04

Caspofunginum**

Caspofungin Accord

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 70 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

504

W63507001

J05AE03

Ritonavirum**

Ritonavir Accord

100 mg

Compr. film.

100 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. peid x 30 compr. film.

PR

30

2,072000

2,620000

0,000000

505

W63769001

J05AF07

Tenofovirum Disoproxil**1

Tenofovir Disoproxil Accord

245 mg

Compr. film.

245 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu blist. unidoză opa-al-pvc/al x 30x1 compr. film.

PR

30

23,265600

26,885599

0,589734

506

W63802004

J05AR03

Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum)

Emtricitabina/ Tenofovir Disoproxil Accord

200 mg/ 245 mg

Compr. film.

200 mg/ 245 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu blist. perforat pt. eliberarea unei unităţi dozate opa-al-pvc/al x 30x1compr. film.

PR

30

27,047333

30,753333

0,000000

507

W63820001

J05AX08

Raltegravirum

Isentress

600 mg

Compr. film.

600 mg

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Marea Britanie

Cutie x 1 flac. peid x 60 compr. filmate

PR

60

40,691833

44,990000

0,000000"

 

4. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţiile 31 şi 34 se abrogă.

5. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", poziţiile 108, 109, 115, 150, 151, 152, 153 şi 154 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"108

W54971008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilină/Acid Clavulanic Aurobindo

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/ 125 mg

Aurobindo Pharma Limited

Marea Britanie

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 14 compr. film.

P-RF

14

0,407857

0,551428

0,000000

109

W55163002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Augmentin

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/ 125 mg

Beecham Group Plc

Marea Britanie

Cutie x 2 blistere pvc-pvdc/al x 7 comprimate filmate, fiecare blister fiind introdus într-o pungă protectoare din al laminat, conţinând un desicant

P-RF

14

0,489428

0,661714

0,247571

..................

115

W62046002

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoksiklav Quicktab

625 mg

Compr. pt. dispersie orală/ orodispersabile

625 mg

Sandoz - S.R.L.

România

Cutie x 7 blist. al/al x 2 compr. pt. dispersie orală/ orodispersabile

P-RF

14

0,489428

0,661714

0,563286

..................

150

W61707001

J01MA12

Levofloxacinum

Levalox

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Krka, D.D., Novo Mesto

Slovenia

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu dop din cauciuc bromobutilic Și capac din al a 100 ml sol. perf.

PR

1

41,790000

49,921999

4,738001

151

W55815004

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacină Actavis

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Actavis Group Ptc Ehf.

Islanda

Cutie cu 1 flac. din sticlă x 100 ml sol. perf.

S

1

41,790000

49,921999

4,738001

152

W63747004

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacină Aurobindo

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf.

PR

1

41,040000

49,921999

3,758001

153

W55702001

J01MA12

Levofloxacinum

Tavanic I.V.

500 mg

Sol. perf.

5 mg/ml

Terapia - S.A.

România

Cutie x 1 flacon din sticlă incoloră x 100 ml sol. perf.

P-RF/S

1

44,400000

49,921999

29,948001

154

W54108003

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacin Kabi

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Fresenius Kabi Romania - Srl

România

Cutie x 1 flac. pejd kabipac x 100 ml conţinând 100 ml sol. perf. (500 mg levofloxacină)

S

1

41,790000

49,921999

4,738001"

 

6. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera B) "Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după poziţia 166 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 167-170, cu următorul cuprins:

 

"167

W64211008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilină/Acid Clavulanic Aurobindo

500 mg/125 mg

Compr. film.

500 mg/ 125 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

0,407857

0,551428

0,000000

168

W64212008

J01CR02

Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum

Amoxicilină/Acid Clavulanic Aurobindo

875 mg/125 mg

Compr. film.

875 mg/ 125 mg

Aurobindo Pharma Romania - S.R.L.

România

Cutie cu blist. opa-al-pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

0,712142

0,962142

0,000000

169

W62972004

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacină Infomed

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Infomed Fluids - S.R.L.

România

Cutie cu 30 pungi de perfuzie din poliolefină având capacitatea de 100 ml a câte 100 ml sol. perf.

PRF

30

37,000000

41,601666

0,000000

170

W62972002

J01MA12

Levofloxacinum

Levofloxacină Infomed

5 mg/ml

Sol. perf.

5 mg/ml

Infomed Fluids - S.R.L.

România

Cutie cu 50 pungi de perfuzie din poliolefină având capacitatea de 100 ml a câte 50 ml sol. perf.

PRF

50

18,930000

21,396800

0,000000"

 

7. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 38, 39, 97, 100, 108, 198, 200, 202, 204, 205, 212, 213, 273, 284, 345 şi 480 se abrogă.

8. La secţiunea P3 "Programul naţional de oncologie", poziţiile 211 şi 371 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"211

W58249002

L01DC01

Bleomycinum Sulfas

Bleomycin Medac

15000 UI

Pulb. pt. sol. inj.

15000UI

Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezial-Praparate

Germania

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră cu capacitatea de 10 ml cu pulb. pt. sol. inj.

PR

1

99,230000

125,470000

0,000000

..................

371

W62045001

L01XX32

Bortezomibum **1

Bortega

3,5 mg

Pulb. pt. sol. inj.

3,5 mg

Heaton K.S.

Republica Cehă

Cutie cu 1 flac. din sticlă incoloră de tip i, cu capacitatea de 8 ml, prevăzut cu capsă din al tip flip-off şi disc alb de pp

PR

1

636,000000

731,390000

0,000000"

 

9. La secţiunea P6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever", subprogramul P6.4: Mucoviscidoza, poziţia 23 se abrogă.

10. La secţiunea P7 "Program naţional de boli endocrine", Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne, după poziţia 90 se introduce o nouă poziţie, poziţia 91, cu următorul cuprins:

 

"91

W60296002

M05BA04

Acidum Alendronicum **

Fosamax

70 mg

Compr.

70 mg

Merck Sharp & Dohme

România

Cutie cu 1 blist. al/al x 4 compr.

P6L

4

2,208000

2,985000

5,675000"

 

11. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1: Transplant medular, poziţiile 238, 242 şi 264 se abrogă.

12. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.1: Transplant medular, după poziţia 294 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 295-299, cu următorul cuprins:

 

"295

W64072008

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000

296

W64072005

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

297

W64072003

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000

298

W63758001

J02AX04

Caspofunginum **

Caspofungin Accord

50 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 50 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

299

W63759001

J02AX04

Caspofunginum **

Caspofungin Accord

70 mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 70 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000"

 

13. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.2: Transplant de cord, poziţiile 103 şi 107 se abrogă.

14. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.2: Transplant de cord, după poziţia 120 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 121-123, cu următorul cuprins:

 

"121

W64072005

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

122

W64072008

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000

123

W64072003

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000"

 

15. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3: Transplant hepatic, poziţiile 99 şi 103 se abrogă.

16. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.3: Transplant hepatic, după poziţia 117 se introduc cinci noi poziţii, poziţiile 118-122, cu următorul cuprins:

 

"118

W64072003

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 Mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000

119

W64072005

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 Mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

120

W64072008

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 Mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000

121

W63758001

J02AX04

Caspofunginum **

Caspofungin Accord

50 Mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 50 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

122

W63759001

J02AX04

Caspofunginum **

Caspofungin Accord

70 Mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 70 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000"

 

17. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4: Transplant renal combinat rinichi şi pancreas, poziţiile 166 şi 170 se abrogă.

18. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.4: Transplant renal combinat rinichi şi pancreas, după poziţia 194 se introduc şase noi poziţii, poziţiile 195-200, cu următorul cuprins:

 

"195

W64072005

J02AC03

Voriconazolum **

Verria 50 Mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

196

W64072008

J02AC03

Voriconazolum**

Verria 50 Mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000

197

W64072003

J02AC03

Voriconazolum**

Verria 50 Mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000

198

W63758001

J02AX04

Caspofunginum**

Caspofungin Accord

50 Mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

50 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 50 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

820,670000

932,680000

0,000000

199

W63759001

J02AX04

Caspofunginum**

Caspofungin Accord

70 Mg

Pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

70 mg

Accord Healthcare Limited

Marea Britanie

Cutie cu 1 flac. din sticlă transparentă cu capacitatea de 10 ml care conţine 70 mg pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

PR

1

1.061,930000

1.195,660000

0,000000

200

W60296002

M05BA04

Acidum Alendronicum

Fosamax

70 Mg

Compr.

70 mg

Merck Sharp & Dohme

România

Cutie cu 1 blist. al/al x 4 compr.

P6L

4

2,208000

2,985000

5,675000"

 

19. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.5: Transplant celule pancreatice, după poziţia 34 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 35-37, cu următorul cuprins:

 

"35

W64072003

J02AC03

Voriconazolum**

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000

36

W64072005

J02AC03

Voriconazolum**

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

37

W64072008

J02AC03

Voriconazolum**

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000"

 

20. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6: Transplant pulmonar, poziţiile 110, 114 şi 120 se abrogă.

21. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.6: Transplant pulmonar, după poziţia 143 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 144-146, cu următorul cuprins:

 

"144

W64072005

J02AC03

Voriconazolum**

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

145

W64072003

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000

146

W64072008

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000"

 

22. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi, poziţiile 114, 115, 122 şi 123 se abrogă.

23. La secţiunea P9 "Program naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană", subprogramul P9.7: Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi, după poziţia 137 se introduc trei noi poziţii, poziţiile 138-140, cu următorul cuprins:

 

"138

W64072008

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 56 compr. film.

PRF

56

20,182678

22,680357

0,000000

139

W64072005

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 28 compr. film.

PRF

28

20,718214

23,945357

0,000000

140

W64072003

J02AC03

Voriconazolum **

Verria

50 mg

Compr. film.

50 mg

Medochemie Ltd.

Cipru

Cutie cu blist. pvc/al x 14 compr. film.

PRF

14

21,610714

26,280714

0,000000"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna mai 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan-Teohari Vulcănescu

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea şi utilizarea acestora, precum şi scoaterea din folosinţă a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devin nefolosibile,

în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.511/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 9 august 2017, se modifică după cum urmează:

- La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sigiliile şi matriţele timbru sec cu stema României, confecţionate din metal, scoase din uz, se predau Direcţiei arhivelor naţionale istorice centrale sau direcţiilor judeţene ale Arhivelor Naţionale, pe bază de proces-verbal de predare-primire şi de inventar.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi şi Biroul acte de studii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 13 aprilie 2018.

Nr. 3.565.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.