MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 517/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 517         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 25 iunie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

497. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

498. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

 

499. - Decret privind înfiinţarea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

398. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale anti doping pentru perioada 2018-2022 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 

752/3.978/136. - Ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

95. - Ordin privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

18/466. - Hotărâre privind nestatutaritatea Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava din data de 7 mai 2018 şi revocarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava nr. 18/87 din 7 mai 2018

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 58/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 30 iunie 2018, domnului colonel Covei Nedelea Stelea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 497.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 76 din 24 mai 2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supun spre ratificare Parlamentului Convenţia dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi Protocolul la Convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017, şi se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 498.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind înfiinţarea Ambasadei României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale Legii nr. 37/1991 privind înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se înfiinţează Ambasada României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat, cu un număr de 10 posturi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 22 iunie 2018.

Nr. 499.

 

ANEXĂ

 

Ambasada României în Sultanatul Oman, cu sediul la Muscat, va fi încadrată cu un număr de 10 (zece) posturi, astfel:

1. ambasador - şef de misiune;

2. ministru plenipotenţiar (prim-colaborator);

3. consilier diplomatic;

4. consul;

5. ataşat principal comunicaţii;

6. şef serviciu administrativ;

7. referent principal relaţii;

8. secretar - dactilograf principal;

9. referent principal protecţie;

10. referent principal protecţie.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 pct. 1 şi 2 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 2.-Se aprobă Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Finanţarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională anti-doping pentru perioada 2018-2022 se face în limita fondurilor aprobate anual prin legile bugetare, precum şi alte surse constituite potrivit legii.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

p. Ministrul tineretului şi sportului,

Cosmin Răzvan Butuza,

secretar de stat

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

p. Ministrul sănătăţii,

Dan-Octavian Alexandrescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 398.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING PENTRU PERIOADA 2018-2022

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 pct. 1 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, elaborează şi supune spre aprobare Guvernului Strategia naţională anti-doping. Strategia naţională anti-doping pentru perioada 2018-2022, denumită în continuare Strategia, este elaborată în scopul concentrării/coordonării mai eficiente a activităţilor şi resurselor pentru următorii 5 ani, stabilind în acest sens obiectivele generale şi specifice pe direcţiile de acţiune asumate de toate instituţiile şi autorităţile implicate în reducerea amplorii fenomenului dopajului, precum şi în vederea prevenirii şi combaterii producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. Prezenta strategie reprezintă rezultatul unui proces transparent de consultare a instituţiilor şi autorităţilor guvernamentale, respectiv: Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Ministerul Public, Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, Ministerul Justiţiei, Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Agenţia Naţională a Medicamentului, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi structurile sportive. Strategia respectă prevederile Codului Mondial Anti-Doping, România ca ţară semnatară a Codului s-a angajat în mod automat să respecte o serie de cerinţe legale, tehnice şi operaţionale, care sunt incluse în Cod şi în Standardele internaţionale, şi stabileşte obiectivele generale şi specifice, principalele direcţii de acţiune, programele şi indicatorii de performanţă necesari pentru monitorizarea şi evaluarea eficienţei activităţii de prevenire şi combatere a dopajului în sport, precum şi a activităţii de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.

Prezenta strategie se implementează în intervalul 2018-2022 şi urmează Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2013-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2013.

Implementarea Strategiei se realizează prin planul de acţiune aferent, care va fi promovat împreună cu Strategia, prin aceeaşi hotărâre a Guvernului.

Aprobarea Strategiei de către Guvernul României reprezintă o garanţie a asumării acesteia ca document de politici publice în domeniu, conferind caracterul formal, precum şi răspunsurile necesare în ceea ce priveşte fenomenul dopajului.

Elaborarea prezentei strategii a avut ca punct de plecare, pe de o parte, evaluarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2007-2012, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 894/2007, a Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2013-2017, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 221/2013 şi, pe de altă parte, actele normative în domeniu apărute ulterior aprobării acesteia

 

CAPITOLUL II

Definirea problemei

 

În societatea contemporană nu se poate vorbi despre performanţă în sport, în general, avându-se în vedere şi sportul recreativ, fără a se vorbi despre dopaj şi de implicaţiile acestuia, de alterarea valorilor sportului şi a principiilor sportive, dar mai ales de implicaţiile acestuia asupra sănătăţii sportivilor şi a practicanţilor de sport recreativ,

În acest context, în ultimii ani, statele lumii au acordat o mai mare importanţă activităţii anti-doping prin crearea de organizaţii specializate în prevenirea şi combaterea dopajului în sport şi implementarea de strategii anti-doping, cu obiective şi direcţii de acţiune similare.

Agenţia este responsabilă cu implementarea politicilor antidoping la nivel naţional, atât la nivelul sportului de performanţă, cât şi la nivelul sportului recreativ practicat în mod organizat.

Fenomenul de dopaj însă este un fenomen complex care presupune o abordare multidisciplinară, un efort conjugat al tuturor organismelor şi organizaţiilor cu responsabilităţi în sport.

În vederea prevenirii şi combaterii dopajului în sport se impune, mai întâi de toate, existenţa unei legislaţii naţionale armonizate cu legislaţia internaţională în domeniu, implementarea unor programe educative coerente care să acopere publicul-ţintă şi a unui program de testare eficient, care să contribuie la diminuarea fenomenului de dopaj.

În ultimii ani s-a constatat că fenomenul de dopaj s-a extins la practicanţii de sport recreativ din sălile de culturism şi fitness, motiv pentru care s-a impus extinderea activităţii de prevenire şi combatere a dopajului şi la nivelul acestora. Însă, spre deosebire de mediul sportiv, care este reglementat de Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi de actele normative subsecvente acesteia, activitatea sălilor de culturism şi fitness nu este o activitate reglementată din punctul de vedere al legislaţiei referitoare la activităţile sportive. În consecinţă, pentru prevenirea şi combaterea consumului de substanţe dopante în rândul practicanţilor de sport recreativ s-a creat cadrul legislativ care reglementează acest domeniu. Astfel, pe de o parte, s-au creat premisele diminuării surselor de distribuţie a substanţelor interzise în sălile de culturism şi fitness şi, pe de altă parte, s-a redus piaţa pentru sportivi ţinând cont de faptul că nu mai pot fi comercializate în România, fără drept, substanţe interzise/ dopante şi produse care conţin substanţe interzise/dopante.

Strategia îşi propune reformarea anumitor mentalităţi ale sistemului actual, alocarea de resurse umane suficiente, instruirea şi perfecţionarea personalului calificat, precum şi eforturi financiare care trebuie asumate.

 

CAPITOLUL III

Cadrul juridic existent

 

În perioada 2007-2017 au fost elaborate, adoptate, modificate şi completate acte normative având ca obiect reglementarea utilizării suplimentelor nutritive de către sportivi şi prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe cuprinse în Lista interzisă.

Astfel, au fost adoptate de către Guvern şi Parlament următoarele acte normative:

a) Ordonanţa Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 511/2006;

b) Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 956/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc.

În prezent, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în organizarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale de specialitate prin Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia este organizată ca instituţie publică în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului Generai al Guvernului, având autonomie decizională în domeniul anti-doping.

Cadrul legislativ care stă la baza fundamentării prezentei strategii cuprinde:

A. Documente internaţionale şi regionale

a) Codul Mondial Anti-Doping, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Codul, adoptat la Conferinţa Mondială asupra Dopajului în Sport-Copenhaga, 3-5 martie 2003, asumat de România prin semnarea Memorandumului de la Copenhaga în anul 2003;

b) Convenţia împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, şi Protocolul adiţional la Convenţia împotriva dopajului, adoptat la Varşovia la 12 septembrie 2002 şi ratificat prin Legea nr. 302/2006;

c) Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006.

B. Legislaţia naţională

I. Acte normative ale Parlamentului şi Guvernului

a) Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

d) Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Ordonanţa Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 511/2006;

g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, cu modificările ulterioare;

h) Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 221/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2013-2017 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia;

k) Hotărârea Guvernului nr. 521/2016 privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Hotărârea Guvernului nr. 244/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, cu modificările şi completările ulterioare;

II. Acte normative emise de preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping

a) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 95/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping;

b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 96/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel;

c) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 160/2011 privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăşurării activităţilor în sălile de culturism sau de fitness, precum şi a Metodologiei de organizare a cursului de instruire anti-doping, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 1/2012 pentru aprobarea condiţiilor tehnice ale camerei pentru produse cu substanţe interzise, a procedurii de depozitare şi păstrare a substanţelor dopante cu grad mare de risc ridicate în vederea confiscării şi a formularelor proceselor-verbale prevăzute la art. 26 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011;

e) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 42/2012 pentru aprobarea procedurii de control privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc şi a formulam Iu i-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cu modificările ulterioare;

f) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 27/2017 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport;

g) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 156/2012 pentru aprobarea formularului-tip de proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

 

CAPITOLUL IV

Principii generale

 

Strategia se implementează cu respectarea următoarelor principii:

1. Principiul păstrării confidenţialităţii şi al respectării drepturilor şi integrităţii sportivilor;

2. Principiul responsabilităţii, care presupune asumarea responsabilităţii pentru acţiunile întreprinse şi activităţile realizate. Agenţia, prin activităţile desfăşurate, are rolul de a fi apărătorul valorilor şi spiritului sportului, aşa cum sunt descrise în Cod, promovând în acelaşi timp onestitatea şi buna-credinţă.

3. Principiul integrităţii profesionale - în activitatea lor, reprezentanţii Agenţiei vor manifesta atât integritate morală, cât şi profesională. În demersurile lor profesionale nu vor îngădui, nu vor instiga şi nu vor consimţi la nicio formă de discriminare.

4. Principiul continuităţii - activităţile desfăşurate în cadrul programelor naţionale anti-doping au un caracter permanent şi se bazează pe experienţa anterioară acumulată la nivel naţional şi internaţional.

5. Principiul eficienţei şi profesionalismului - Agenţia adoptă întotdeauna o abordare profesionistă în realizarea activităţilor, care vor fi continuu evaluate, atât din punctul de vedere al rezultatelor concrete, cât şi al managementului instituţional. Prin profesionalismul lor şi prin profilul lor moral, reprezentanţii Agenţiei vor promova imaginea şi credibilitatea instituţională a acesteia.

6. Principiul cooperării structurale-în baza căruia Agenţia şi instituţiile partenere ale acesteia implicate în prevenirea şi combaterea dopajului la nivel naţional şi internaţional trebuie să coopereze îndeaproape.

7. Principiul abordării etice - realizarea activităţilor conform celor mai înalte standarde ale comportamentului etic; dezvoltarea şi aplicarea politicilor, procedurilor şi practicilor care să reflecte dreptatea, echitatea şi integritatea;

8. Principiul celor mai bune practici şi al inovaţiei - referirea la standardele celor mai bune practici şi aplicarea acestora în toate sectoarele de activitate, precum şi dezvoltarea unor soluţii inovatoare în soluţionarea problemelor.

 

CAPITOLUL V

Misiune, viziune şi obiective generale

 

SECŢIUNEA 1

Misiune şi viziune

 

- Promovarea, coordonarea şi monitorizarea la nivel naţional a luptei împotriva dopajului în sport prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- O lume în care să se aprecieze şi să se promoveze un sport curat

- Protejarea sănătăţii, promovarea corectitudinii şi egalităţii pentru sportivii din toate sporturile

 

SECŢIUNEA a 2-a

Obiective generale

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivele generale ale strategiei sunt:

1. programele şi reglementările anti-doping conforme cu Codul Mondial Anti-Doping să se aplice în mod eficient în toate sporturile, astfel încât sportivii curaţi să aibă încredere că participă la o competiţie corectă şi să nu fie afectată încrederea publicului în integritatea sportului;

2. prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj la nivel naţional prin creşterea gradului de conştientizare asupra consecinţelor practicării dopajului şi realizarea unui număr relevant de teste în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil;

3. elaborarea şi derularea de proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică în domeniu;

4. prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc;

5. reafirmarea angajamentului României şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;

6. dezvoltarea instituţională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.

 

CAPITOLUL VI

Direcţii de acţiune

 

SECŢIUNEA 1

Programul de educaţie, informare şi prevenire

 

Obiectiv general

Creşterea gradului de conştientizare şi educare a sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului în sport

Obiective specifice

1. Creşterea gradului de conştientizare asupra riscurilor utilizării substanţelor şi/sau metodelor interzise de către sportivi

2. Crearea unui mediu activ în lupta anti-doping şi dezvoltarea de atitudini şi practici pentru practicarea sportului fără dopaj

3. Dezvoltarea unui sistem informaţional pentru facilitarea accesului publicului-ţintă la informaţiile relevante din domeniu

4. Educarea şi responsabilizarea sportivilor din loturile naţionale şi olimpice în raport cu exigenţele Jocurilor Olimpice şi Jocurilor Paralimpice

5. Promovarea programelor educative, a valorilor eticii, integrităţii şi fairplay-ului în sport prin implicarea sportivilor activi sau retraşi din activitatea sportivă

6. Dezvoltarea de parteneriate cu unităţile de învăţământ cu profil sportiv pentru iniţierea şi derularea unor proiecte privind lupta împotriva dopajului în sport

7. Dezvoltarea de parteneriate cu unităţile de învăţământ superior cu profil sportiv pentru introducerea cursului anti-doping în programele de învăţământ ale acestora

8. Creşterea gradului de implicare şi responsabilizare a personalului asistent şi a familiei sportivului în practicarea unui sport curat şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos

9. Informarea mass-mediei din România asupra politicilor şi legislaţiei care guvernează activitatea anti-doping, pentru o cunoaştere corectă a fenomenului dopajului în sport

10. Dezvoltarea de parteneriate cu organisme naţionale şi internaţionale din domeniul sănătăţii, cu organisme profesionale pentru informarea personalului medical cu privire la reglementările anti-doping

11 Dezvoltarea unor parteneriate educative cu entităţile care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness

 

SECŢIUNEA a 2-a

Programul de testare doping

 

Obiectiv general

Realizarea unui număr relevant de teste în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, pentru protejarea sănătăţii sportivilor şi a dreptului fundamental al acestora de a practica un sport curat

Obiective specifice

1. Elaborarea şi realizarea Planului naţional anual de testare, într-un mod relevant, coerent şi integrat

2. Stabilirea Lotului de testare înregistrat şi gestionarea acestuia conform normelor interne şi internaţionale în vigoare

3. Stabilirea Lotului de sportivi pentru paşaportul biologic şi gestionarea acestuia conform normelor interne şi internaţionale în vigoare

4. Formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping în conformitate cu standardul ocupaţional aprobat

5. Gestionarea rezultatelor controlului doping şi a scutirilor de uz terapeutic, conform normelor interne şi internaţionale în vigoare

6. Administrarea eficientă şi promovarea sistemului ADAMS al Agenţiei Mondiale Anti-Doping

 

SECŢIUNEA a 3-a

Programul de cercetare ştiinţifică

 

Obiectiv general

Realizarea de cercetări ştiinţifice în domeniu

Obiective specifice

1. Elaborarea şi coparticiparea la proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu

2. Diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate

3. Implementarea de modele de bună practică aplicabile domeniului

 

SECŢIUNEA a 4-a

Programul de prevenire şi combatere a producerii şi traficului Ilicit de substanţe dopante

 

Obiectiv general

Implementarea măsurilor privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi fitness

Obiective specifice

1. Asigurarea autorizării funcţionării sălilor de culturism şi fitness din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, în conformitate cu normele legale în vigoare

2. Asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din cadrul sălilor de culturism şi fitness, cu respectarea normelor legale în vigoare

3. Asigurarea controlului aplicării normelor privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi fitness

4. Gestionarea substanţelor dopante confiscate, în condiţiile legii

 

SECŢIUNEA a 5-a

Programul de cooperare internaţională

 

Obiectiv general

Reafirmarea angajamentului României şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport

Obiective specifice

1. Intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Agenţia Mondială Anti-Doping (Agenţia) pentru realizarea şi implementarea programelor Agenţiei

2. Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu structuri ale Consiliului Europei, Uniunii Europene şi UNESCO cu responsabilităţi în domeniul anti-doping

3. Intensificarea cooperării bilaterale cu organizaţiile naţionale anti-doping ale statelor semnatare Codului

4. Asigurarea reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale în domeniul luptei împotriva dopajului în sport, promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi români în organismele de conducere, în comisiile şi comitetele forurilor internaţionale în domeniul anti-doping

5. Intensificarea colaborării cu structurile sportive internaţionale şi alte organizaţii cu responsabilităţi în domeniul anti-doping

 

SECŢIUNEA a 6-a

Programul de dezvoltare instituţională

 

Obiectiv general

Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenţiei, astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale şi specifice

Obiective specifice

1. Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii la nivelul Agenţiei

2. Identificarea problemelor şi stabilirea politicilor publice în domeniul anti-doping şi în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe dopante

3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniile de activitate ale Agenţiei cu reglementările internaţionale în domeniu

4. Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul Agenţiei

5. Utilizarea resurselor Agenţiei în condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate pentru realizarea obiectivelor şi misiunii acesteia

6. Formarea şi perfecţionarea continuă a experţilor antidoping din cadrul Agenţiei

7. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

 

CAPITOLUL VII

Rezultatele aşteptate ale politicilor anti-doping după implementarea Strategiei

 

Rezultatele aşteptate după implementarea Strategiei, respectiv a politicilor anti-doping sunt:

1. reducerea gradului de folosire a substanţelor şi metodelor interzise de către sportivii de performanţă;

2. realizarea unui număr relevant anual de probe de control doping, raportat la numărul de sportivi, la riscul la dopaj al disciplinelor sportive şi la Documentul tehnic pentru analize specifice în sport (TDSSA);

3. menţinerea Sistemului de management al calităţii;

4. facilitarea integrării programelor anti-doping în programele guvernamentale prin educaţie, cercetare ştiinţifică, sănătate publică şi alte iniţiative conexe;

5. dezvoltarea de reguli şi modele pentru structurile sportive privind coordonarea programelor de educaţie anti-doping;

6. dezvoltarea proiectului - paşaportul biologic al sportivului, proiect internaţional al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, în urma dezvoltării metodelor de măsurare a parametrilor biologici ai sportivilor şi completarea bazei internaţionale de date cu aceşti parametri pentru fiecare sportiv;

7. scăderea disponibilităţii substanţelor interzise pe piaţa ilicită, identificarea şi confiscarea substanţelor interzise şi a suplimentelor alimentare ce conţin prohormoni şi substanţe interzise, identificarea şi închiderea laboratoarelor clandestine de producere a substanţelor dopante;

8. funcţionarea unui sistem de coordonare a politicii antidoping care să evidenţieze dacă intervenţiile din domeniul combaterii traficului de substanţe dopante sunt echilibrate şi eficiente din punct de vedere logistic şi financiar;

9. creşterea gradului de conştientizare, de către publicul-ţintă, a efectelor adverse ale substanţelor dopante asupra calităţii vieţii, sănătăţii şi siguranţei la nivel individual şi social;

10. adoptarea legislaţiei specifice domeniului, actualizată şi armonizată cu normele internaţionale existente în domeniul dopajului;

11. crearea unei baze de date cu paşapoartele biologice ale cât mai multor sportivi, un instrument facil de identificare a dopajului.

 

CAPITOLUL VIII

Rezultatul acţiunilor

 

Obiectivele generale şi specifice propuse sunt de natură să genereze până în anul 2022 un impact favorabil asupra calităţii vieţii, sănătăţii şi siguranţei individuale şi sociale, educarea publicului-ţintă în spiritul unui sport curat şi sensibilizarea acestuia vizavi de aspectele importante ale problematicii anti-doping. În acest sens, Planul de acţiune aferent Strategiei detaliază şi stabileşte concret măsurile şi intervenţiile din domeniul reducerii consumului de substanţe dopante, precum şi în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe dopante, pornind de la o abordare coerentă şi eficientă.

 

CAPITOLUL IX

Indicatori

 

Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei cuprinde activităţi/acţiuni şi indicatori cantitativi şi calitativi aferenţi fiecărei acţiuni asumate de instituţiile responsabile.

 

CAPITOLUL X

Implicaţii pentru buget

 

Realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei necesită un suport financiar adecvat, fără de care lupta în faţa fenomenului de dopaj rămâne ineficientă. Pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a Strategiei se folosesc, ca surse de finanţare, subvenţiile acordate de la bugetul de stat şi veniturile proprii ale Agenţiei.

Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor financiare, inclusiv a componentelor legislative pentru punerea în aplicare a acestora, contribuie la consolidarea rolului instituţiilor naţionale implicate şi creşterea capacităţii de reacţie a acestora la dinamica fenomenului de dopaj, utilizând în principal atragerea şi valorificarea optimă a fondurilor externe nerambursabile.

Agenţia doreşte colaborarea cu terţe persoane şi instituţii din ţară şi străinătate interesate atât în susţinerea financiară a proiectelor de prevenire şi combatere a traficului şi consumului de substanţe şi a metodelor interzise, cât şi a programelor de educaţie şi cercetare.

Pentru intervalul 2018-2022 al procesului de implementare aferent Strategiei estimăm următorul efort bugetar:

 

Programe bugetare

Valoare

- lei -

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

1. Programul de educaţie, informare şi prevenire

1.101,923

1.373 077

1.373.077

1.517,308

1.517.308

2. Programul de testare doping

1.803.462

2.111.538

2.111.538

2.371.154

2.371.154

3. Programul de cercetare ştiinţifică

801.538

938.462

938.462

1.053.846

1.053.846

4. Programul de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

1.603.077

1.876.923

1.876.923

2.107.692

2.107.692

5. Programul de cooperare internaţională

630.769

769.231

769.231

826.923

826,923

6. Programul de dezvoltare instituţională

4.959.231

5.830.769

5.830.769

6.523 077

6.523.077

TOTAL AN:

10.900.000

12.900.000

12.900.000

14.400.000

14.400.000

 

CAPITOLUL XI

Implicaţii juridice

 

În plan legislativ se impune evaluarea actelor normative aplicabile domeniului prevenirii şi combaterii dopajului în sport şi prevenirii şi combaterii producerii şi traficului ilicit de substanţe cuprinse în Lista interzisă - Standard internaţional al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, demersurile legislative urmărind, cu precădere, clarificarea competenţelor şi responsabilităţilor structurilor cu atribuţii în materie.

Iniţiativele legislative de modificare şi/sau de completare a unor acte normative se vor realiza pe baza cerinţelor şi oportunităţilor rezultate din Strategie

Demararea procedurilor referitoare la modificarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, ca urmare a noilor modificări ale Codului, precum şi continuarea procedurilor de modificare şi completare a Legii nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XII

Proceduri de monitorizare şi evaluare

 

Monitorizarea Strategiei va fi efectuată prin colectarea regulată şi sistematică de date şi informaţii cu privire la activităţile prevăzute în planul de acţiune al acesteia,

utilizându-se instrumente precum: rapoarte de activitate lunare, trimestriale, semestriale şi/sau anuale, după caz, chestionare de evaluare; situaţii statistice; studii privind impactul social şi economic al rezultatelor obţinute şi al modalităţilor propuse pentru atingerea acestora; sistemul de evaluare a ofiţerilor de control doping; participarea la conferinţe, congrese, simpozioane cu lucrări ştiinţifice; utilizarea semnalelor venite din partea instituţiilor cu care Agenţia cooperează şi din partea mass-mediei cu privire la activitatea de control desfăşurată.

Pentru evaluarea performanţei măsurilor propuse, procesul de monitorizare se va desfăşura atât pe parcursul implementării, cât şi după implementarea măsurilor. Pe parcursul implementării Strategiei, unele activităţi pot produce rezultate care să conducă la modificări ale modului în care au fost concepute activităţile.

 

CAPITOLUL XIII

Etape ulterioare şi instituţii responsabile

 

Pe baza rezultatelor evaluării Strategiei, la sfârşitul acestei perioade se va elabora şi implementa o nouă strategie, avându-se în vedere contextul intern şi internaţional al fenomenului dopajului. Instituţiile responsabile cu implementarea noii strategii se vor stabili la acel moment, în funcţie de noile obiective, acţiuni şi competenţe.

 

ANEXA Nr. 2

 

PLANUL DE ACŢIUNE

pentru implementarea Strategiei naţionale anti-doping pentru perioada 2018-2022

 

1. Programul de educaţie, informare şi prevenire

 

Obiectiv general: Creşterea gradului de conştientizare şi educare a sportivilor, a personalului asistent şi a celorlalţi factori implicaţi asupra pericolelor şi consecinţelor practicării dopajului în sport

 

Obiective specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de

finalizare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

1. Creşterea gradului de conştientizare asupra riscurilor utilizării substanţelor şi/sau metodelor interzise de către sportivi

1.1. Derularea Campaniei „Nu Dopajului!”; Modulul I

Cunoaşterea normelor legale în domeniul anti-doping şi conştientizarea implicaţiilor utilizării substanţelor şi metodelor interzise

Număr de acţiuni educative Derularea în proporţie de 100% a acţiunilor prevăzute în Planul anual de educaţie

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

1.2. Derularea Campaniei „Primii paşi pentru un sport curat”

Idem pct. 1.1

Număr de acţiuni educative Derularea în proporţie de 100% a acţiunilor prevăzute în Pianul anual de educaţie

Anual prin raport de evaluare

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul tastare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

1.3. Lansarea unei campanii educative pentru sportivii juniori

Idem pct. 1.1

Număr de acţiuni educative organizate

Derularea în proporţie de 100% a acţiunilor prevăzute în Planul anual de educaţie

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

1.4. Lansarea unor campanii pentru Jocurile Olimpice de tineret

Idem pct. 1.1

Număr de acţiuni educative Derularea în proporţie de 100% a acţiunilor prevăzute în Planul anual de educaţie Promovarea 100% a cursurilor de instruire anti-doping, prin obţinerea Atestatului de instruire anti-doping de către toţi sportivii componenţi ai loturilor olimpice

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2. Crearea unui mediu activ în lupta anti-doping şi dezvoltarea de atitudini şi practici pentru practicarea sportului fără dopaj

2.1. Încheierea de

protocoale bilaterale de cooperare

Implicarea şi responsabilizarea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, a organizaţiilor naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în domeniul sportului în prevenirea şi combaterea dopajului în sport

încheierea a cel puţin unui protocol de colaborare anual

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2.2. Difuzarea de spoturi şi materiale audio-video educative pe canalele media

Implicarea mass-mediei în promovarea şi susţinerea, prin mijloace specifice, a programelor, proiectelor şi campaniilor educative

Difuzarea unui spot anual

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2.3. Colaborarea cu Agenţia Mondială Anti-Doping (ANAD) în vederea derulării Campaniei

educative „Athlete Outreach” prin participarea la 90% din competiţiile internaţionale organizate pe teritoriul României

Facilitarea accesului sportivilor la programele desfăşurate de organizaţia mondială anti-doping În parteneriat cu organizaţiile antidoping

Număr de acţiuni educative la campionatele internaţionale desfăşurate pe teritoriul României

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

3. Dezvoltarea unui sistem informaţional pentru facilitarea accesului publicului-ţintă la informaţiile relevante din domeniu

3.1. Afişarea pe site-ul ANAD a informaţiilor cu caracter educativ şi actualizarea permanentă a acestora

Facilitarea accesului la informaţiile şi materialele cu caracter educativ şi creşterea numărului de beneficiari

Număr de vizitatori/beneficiari mai mare faţă de anii precedenţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

3.2. Postarea pe pagina de Facebook a informaţiilor utile pentru sportivi şi personalul asistent şi a materialelor cu caracter informa tiv-educativ Postarea informaţiilor despre acţiunile şi activităţile desfăşurate de ANAD, precum şi a fotografiilor de la aceste acţiuni

Facilitarea accesului la informaţiile, materialele cu caracter educativ şi evenimentelor desfăşurate de ANAD Creşterea vizibilităţii ANAD în mediul social

Creşterea în fiecare an a numărului de persoane care urmăresc pagina de Facebook a ANAD

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

3.3. Dezvoltarea platformei

e-learning pentru sportivi şi antrenori

Accesul comod şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi, metode noi şi eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor, instruire şi formare permanentă

Creşterea numărului de utilizatori faţă de anii precedenţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

3.4. Realizarea şi difuzarea de materiale informativ-educative (prinţ, audio şi audiovideo)

 

Numărul de materiale informativ-educative (cel puţin un material informativ-educativ nou pe an)

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4. Educarea şi responsabilizarea sportivilor din loturile naţionale şi olimpice în raport cu exigenţele jocurilor olimpice şi ale jocurilor paralimpice

4.1. Lansarea campaniei educative pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE]:

- „Buenos Aires 2018 - Şansa sportivilor curaţi!”

- „Sarajevo2019 - Şansa sportivilor curaţi!”

- „Baku 2019 - Şansa sportivilor curaţi!”

- „Laussanne2020 - Şansa sportivilor curaţi!”

- „Kosice 2021 - Şansa sportivilor curaţi!”

- „Vuokatti 2021 - Şansa sportivilor curaţi!”

Creşterea gradului de educare şi responsabilizare a sportivilor juniori din loturile naţionale şi olimpice

Promovarea 100% a cursurilor de instruire anti-doping. prin obţinerea Atestatului de instruire anti-doping de către toţi sportivii componenţi ai loturilor olimpice

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4.2. Lansarea Campaniei educative pentru Jocurile

Olimpice de Iernă „Şanse sportivilor curaţi”

- „Pyeongchang 2018 - Şansa sportivilor curaţi!”

- „Beijing 2022 - Şansa sportivilor curaţi!”

Creşterea gradului de educare şi responsabilizare a sportivilor seniori

din ioturile naţionale şi olimpice - sporturi de iarnă

Derularea în proporţie de 100% a acţiunilor prevăzute în Planul

anual de educaţie Promovarea 100% a cursurilor de instruire anti-doping, prin obţinerea atestatului de instruire anti-doping de către toţi sportivii componenţi ai loturilor olimpice

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4.3. Lansarea Campaniei educative pentru Jocurile Olimpice de Vară „Tokyo 2020 - Şansa sportivilor curaţi”

Creşterea gradului de educare şi responsabilizare a sportivilor din loturile naţionale şi olimpice - sporturi de vară

Număr de cursuri anti-doping adresate sportivilor din lotul olimpic lărgit

Număr de atestate eliberate pentru sportivii calificaţi la jocurile olimpice

2020

2020

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

5. Promovarea programelor educative, a valorilor eticii, integrităţii şi fairplay-ului în sport prin implicarea sportivilor activi sau retraşi din activitatea sportivă

5.1. Participarea sportivilor de elită în campaniile educative

Implicarea sportivilor de elită, prin conceptul de role-model, în promovarea programelor educative, a valorilor eticii, integrităţii şi fairplay-ului în sport

2 sportivi de elită pe an, implicaţi în acţiunile educative

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

6. Dezvoltarea de parteneriate cu unităţile de învăţământ pentru iniţierea şi derularea unor proiecte privind lupta împotriva dopajului în sport

6.1. Organizarea unor acţiuni în baza parteneriatelor

Creşterea gradului de implicare a unităţilor de învăţământ în derularea unor proiecte privind lupta împotriva dopajului în sport

Număr de acţiuni educative organizate în parteneriat Număr de sportivi participanţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

6.2. Informarea elevilor cu privire la riscul utilizării substanţelor şi/sau metodelor interzise

întărirea atitudinilor elevilor de a practica un sport curat, fără dopaj

Număr de acţiuni educative

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

6.3. Încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ cu profil sportiv în scopul formarii şi educării viitorilor sportivi

Introducerea unor activităţi extracurriculare cu tematică antidoping în programa şcolară

Număr de activităţi extracurriculare cu tematică anti-doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

7. Dezvoltarea de parteneriate cu unităţile de învăţământ gimnazial, liceal şi superior pentru introducerea cursului antidoping în programele de învăţământ ale acestora

7.1. Încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ superior cu profil sportiv în scopul introducerii cursului antidoping în curricula programelor de studii universitare

Acumularea informaţiei primare cu privire la activitatea anti-doping de către potenţialii sportivi şi personalul asistent al sportivilor

Număr de instituţii de învăţământ superior în care se efectuează cursuri anti-doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice şi ARCIS

7.2. Încheierea de parteneriate cu unităţile de învăţământ liceale şi gimnaziale cu profil sportiv în scopul introducerii cursului anti-doping în extracurricular programelor de studii

Acumularea informaţiei primare cu privire la activitatea anti-doping de către potenţialii sportivi şi personalul asistent al sportivilor

Număr de instituţii de învăţământ liceale şi gimnaziale în care se efectuează cursuri anti-doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

8. Creşterea gradului de implicare şi responsabilizare a personalului asistent şi a familiei sportivului în practicarea unui sport curat şi adoptarea unui stil de viaţă sănătos

8.1. Organizarea unor campanii de educare, cursuri anti-doping, conferinţe cu tematică antidoping

Implicarea şi responsabilizarea personalului asistent şi a familiei sportivului în practicarea unui sport curat şi adoptarea unui stil de viaţă

sănătos prin participarea acestora la: cursuri anti-doping, acţiuni educative periodice, conferinţe Participarea trimestrială a unui număr de participanţi

Număr de cursuri anti-doping organizate pentru personalul asistent

Numărul personalului asistent

participant la cursurile anti-doping Număr de atestate eliberate pentru personalul asistent participant la jocurile olimpice Număr de acţiuni educative organizate pe categorii de participanţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

8.2. Realizarea unor lecţii deschise

Crearea unor legături adulţi - copii în vederea implementării unor atitudini anti-doping

Număr de lecţii deschise realizate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

9. Informarea mass-mediei din România asupra politicilor şi legislaţiei care guvernează activitatea anti-doping, pentru o cunoaştere corectă a fenomenului dopajului în sport

9.1. Organizarea unor întâlniri periodice de informare şi transmiterea comunicatelor de presă

Informarea corectă a mass-mediei

Număr de întâlniri şi comunicate de presă (cel puţin o conferinţă de presă anual)

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

10. Dezvoltarea de parteneriate cu organisme naţionale şi internaţionale din domeniul sănătăţii, cu organisme profesionale pentru informarea personalului medical cu privire la reglementările antidoping

10.1. Încheierea unor parteneriate de cooperare cu organismele naţionale şi internaţionale din domeniul sănătăţii şi organizaţiile profesionale

Informarea farmaciştilor şi medicilor asupra Listei interzise şi procedurii de acordare a scutirilor de uz terapeutic (SUT). În vederea evitării prescrierii tratamentelor cu substanţe şi metode cuprinse în Lista interzisă

încheierea a cel puţin unui parteneriat anual cu entităţi naţionale şi internaţionale din domeniul sănătăţii

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

10.2. Acţiuni de informare şi educare a personalului medical

Creşterea conştientizării aspectelor anti-doping în rândul personalului medical. În special al medicilor de medicină sportivă, fizioterapeuţilor sportivi, dar şi al medicilor şi farmaciştilor, în general

Număr de acţiuni organizate Număr de participanţi la acţiunile de educare/informare

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

11. Dezvoltarea unor parteneriate educative cu entităţile care desfăşoară activităţi de culturism şi fitness

11.1. Încheierea unor parteneriate de cooperare

Informarea administratorilor Informarea practicanţilor de sport recreativ

Derularea în proporţie de 100% a acţiunilor planificate anual

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

 

2. Programul de testare doping

Obiectiv general: Realizarea unui număr relevant de teste în competiţie şi în afara competiţiei, fără aviz prealabil, pentru protejarea sănătăţii sportivilor şi a dreptului fundamental al acestora de a practica un sport curat

 

Obiectiva specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Taman de finalizare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

1. Elaborarea şi realizarea Planului naţional anual da testare relevant, coerent şi integrat

1.1. Planificarea testărilor în competiţie şi în afara competiţiei

Planul naţional anual de testare, cu un număr minim de 3.000 de probe anual, în competiţie şi în afara competiţiei, din care cel puţin 40% în afara competiţiei

Număr de probe planificate anual

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

1.1.1 Solicitarea şi centralizarea acţiunilor sportive interne şi internaţionale ale federaţiilor sportive naţionale 1.1.2. Introducerea datelor în programul Risk assessment

Creşterea cu 20% a numărului de teste doping efectuate la disciplinele sportive cu risc crescut şi mediu la dopaj, precum şi la sportivii cădeţi, juniori şi tineret

Număr de probe recoltate anual

 

 

 

1.2. Recoltarea probelor conform planificării

 

 

 

 

 

2. Stabilirea Lotului de testare înregistrat şi gestionarea acestuia conform normelor interne şi internaţionale în vigoare

2.1. Centralizarea loturilor naţionale şi olimpice şi includerea sportivilor în Lotul de testare înregistrat

2.1.1. Consultarea cu federaţiile internaţionale cu privire la sportivii români componenţi ai loturilor de testare înregistrate

Lotul de testare înregistrat

Minimum 100 de sportivi induşi în Lotul de testare înregistrat anual

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

2.2. Completarea datelor de localizare, în termen, a Sportivilor prin Sistemul de administrare şi management anti-doping al Agenţiei Mondiale Anti-Doping

Monitorizarea sportivilor din Lotul de testare înregistrat

Verificarea datelor de localizare de minimum 4 ori pe an pentru fiecare sportiv din Lotul de testare înregistrat

Anual

2022

 

2.3. Testarea sportivilor din Lotul de testare înregistrat

Monitorizarea sportivilor din Lotul de testare înregistrat

Minimum 3 testări/sportiv/a n/fără aviz prealabil, în afara competiţiei

Anual

2022

 

3. Administrarea eficientă şi promovarea Sistemului de administrare şi management anti-doping al Agenţiei Mondiale Anti-Doping

3.1. Crearea conturilor de localizare pentru sportivii din Lotul de testare înregistrat şi pentru sportivii calificaţi la Jocurile Olimpice

Conturi de localizare pentru sportivi

Minimum 100 de conturi de localizare create

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

3.2. Deblocarea conturilor de localizare a sportivilor

Conturi de localizare deblocate

Minimum 100 de conturi de localizare deblocate

Anual

2022

 

4. Formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control în conformitate cu standardul ocupaţional aprobat

4.1. Organizarea cursului de formare profesională şi perfecţionare a ofiţerului control doping

Eliberarea de atestate pentru ofiţer control doping

Promovarea a cel puţin 90% dintre cursanţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

4.2 Instruirea şi perfecţionarea anuala a ofiţerilor de Control doping

Actualizarea cunoştinţelor legate de procedura de control doping

Minimum două instruiri pe an

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

5. Gestionarea rezultatelor controlului doping şi a scutirilor de uz terapeutic, conform normelor interne şi internaţionale în vigoare

5.1. Verificarea rezultatelor de laborator în programul ADAMS

Statistica controalelor doping

Număr de sportivi care au încălcat reglementările anti-doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare programe social-educative

5.2. Încălcarea reglementărilor anti-doping la 3 abateri privind localizarea aceluiaşi sportiv în 12 luni

Informarea sportivilor şi a structurilor sportive specifice cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping

Număr de posibile încălcări ale reglementărilor anti-doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

5.3. Întocmirea notificărilor pentru sportivii care au încălcat reglementările anti-doping

Informarea sportivilor şi a structurilor sportive specifice cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor anti-doping

Număr de posibile încălcări ale reglementărilor anti-doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

5.4. Organizarea audierilor pentru sportivii şi personalul asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping pe parcursul controlului doping

Se stabileşte dacă au fost încălcate reglementările anti-doping.

Numărul deciziilor

Anual

2022

Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi Comisia de apel

5.5. Gestionarea cazurilor de încălcări ale reglementărilor anti-doping pentru sportivii care nu au solicitat întrunirea comisiei de audiere

întocmirea deciziilor de către Agenţie

Numărul deciziilor

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

5.6. Primirea şi analiza solicitării de scutire pentru uz terapeutic şi comunicarea acestora în Sistemul de administrare şi management anti-doping, pentru sportivii de nivel naţional

Scutiri pentru uz terapeutic aprobate şi respinse

 

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

 

3. Programul de cercetare ştiinţifică

Obiectiv general: Elaborarea şi dezvoltarea de proiecte şi de programe de cercetare ştiinţifică în domeniu

 

Obiectiva specifice

Activităţi

Rezultata

Indicatori de evaluare

Taman de evaluare

Termen de finalizare

Responsabili

1. Elaborarea şi coparticiparea la proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniu

1.1. Documentarea ştiinţifică premergătoare redactării proiectelor

Bibliografie relevantă

Mu măr de proiecte de cercetare ştiinţifică

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I.. Compartimentul testare şi programe social-educative

1.2. Redactarea proiectelor de cercetare ştiinţifică şi depunerea acestora în cadrul programelor de cercetare naţionale şi internaţionale

Cel puţin un proiect aplicat spre finanţare

Număr de proiecte depuse

 

 

 

1.3. Cooptarea reprezentanţilor instituţiilor de învăţământ superior sau institutelor de cercetare în vederea realizării de proiecte de cercetare comune

Cel puţin un proiect comun cu alţi parteneri

Număr de parteneri cooptaţi

 

 

 

1.4. Implementarea rezultatelor proiectelor

 

 

 

 

 

2. Diseminarea rezultatelor cercetărilor efectuate

2.1. Participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi publicarea de articole în reviste de specialitate

Cel puţin o participare la manifestări ştiinţifice în domeniu Cel puţin două lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate

Număr de participări la manifestări ştiinţifice

Număr de lucrări ştiinţifice publicate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

3. Implementarea de modele de bună practică aplicabile domeniului

3.1. Identificarea de modele de bună practică

3.2. Aplicarea modelelor de bună practică

3.3. Evaluarea aplicabilităţii în practică a modelelor

Cel puţin un model de bună practică implementat în sistem

Număr de modele de bună practică implementate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

 

4. Programul de prevenire şi combatere a producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

Obiectiv general: Implementarea măsurilor privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi fitness

 

Obiective specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de finalizare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

1. Asigurarea autorizării funcţionării sălilor de culturism şi fitness din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, în conformitate cu normele legale în vigoare

1.1. Primirea şi verificarea dosarelor de autorizare în conformitate cu normele legale în vigoare

Obţinerea certificatului de funcţionare anti-doping de către sălile de culturism sau fitness nou-înfiinţate şi cele ce urmează a se reautoriza

Număr de cereri de autorizare primite

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

 

1.2. Analizarea dosarelor de autorizare

 

 

 

 

 

1.3. Eliberarea certificatelor

de funcţionare din punctul de vedere al

reglementărilor anti-doping

Certificate de funcţionare antidoping eliberate

Număr de certificate de autorizare

eliberate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

1.4. Actualizarea bazei de date

Bază de date actualizată

Grad de realizare 100%

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

2. Asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din cadrul sălilor de culturism şi fitness, cu respectarea normelor legale în vigoare

2.1. Primirea şi verificarea dosarelor de înscriere la cursul de instruire antidoping

Obţinerea atestatului de instruire anti-doping de către reprezentanţii sălilor de culturism sau fitness

Număr de cereri de înscriere la curs primite

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

2.2. Organizarea şi desfăşurarea cursului de instruire anti-doping şi eliberarea atestatelor de instruire

Organizarea mai multor serii de curs instruire anti-doping, anual

Cel puţin 3 serii pe an Număr de persoane instruite

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

2.3. Crearea şi gestionarea bazei de date cu privire la persoanele participante la cursul de instruire antidoping

Bază de date actualizată

Grad de realizare 100%

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţa dopante

3. Controlul aplicării normelor privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi fitness

3.1. Întocmirea Planului anual de control

Plan anual de control al sălilor de culturism şi fitness

200 de săli de culturism şi fitness controlate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

3.2. Instruirea agenţilor constatatori

Agenţi constatatori instruiţi cu privire la modificările legislative

Număr de agenţi constatatori instruiţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţa dopante

3.3. Verificarea sălilor de culturism sau fitness din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping

Entităţi verificate din punct de vedere anti-doping

Număr de sancţiuni contravenţionale aplicate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

4. Gestionarea substanţelor dopante confiscate, în condiţiile legii

4.1. Primirea substanţelor dopante, în baza procesului-verbal

Substanţe dopante primite în custodie

Cantitatea de substanţe dopante primite în custodie

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

4.2. Distrugerea substanţelor dopante confiscate, cu respectarea procedurilor aprobate

Substanţe dopante distruse

Cantitatea de substanţe dopante distruse

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I.  Compartimentul prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

 

5. Programul de cooperare internaţională

Obiectiv general: Reafirmarea angajamentului României şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în Sport

 

Obiective specifice

Activităţi

Rezultate

Indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de Analizare

Responsabili

0

1

2

3

4

5

6

1. Intensificarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu Agenţia Mondială Anti-Doping pentru realizarea şi implementarea programelor Agenţiei Naţionale Anti-Doping

1.1. Participarea activă la reuniunile şi activităţile Agenţiei Mondiale Anti-Doping şi la procesul de revizuire a Codului Mondial Anti-Doping şi a documentelor aferente acestuia

Implementarea 100% la nivel naţional a deciziilor majore adoptate de acest for

Situaţia României în Raportul privind respectarea Codului Mondial Anti-Doping, întocmit de Agenţia Mondială Anti-Doping

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

1.2. Respectarea prevederilor Codului Mondial Anti-Doping

Armonizarea legislaţiei naţionale cu Codul Mondial Anti-Doping şi cu standardele internaţionale aferente, inclusiv modelele de bună practică actualizate sau modificate

Grad de realizare 100%

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2. Extinderea şi diversificarea relaţiilor de colaborare cu structuri ale Consiliului Europei, ale Uniunii Europene şi ale UNESCO cu responsabilităţi m domeniul anti-doping

2.1. Participarea în mod direct la reuniunile şi activităţile grupurilor de lucru şi ale grupurilor consultative ale Consiliului Europei - Grupul de monitorizare, Grupul consultativ ştiinţific, Grupul consultativ pe probleme legale, Grupul de experţi privind prevenirea şi educaţia anti-doping, Grupul consultativ privind respectarea angajamentelor şi CAHAMA - Comitetul ad-hoc pentru Agenţia Mondială Anti-Doping

Implementarea la nivel naţional a deciziilor adoptate în cadrul sesiunilor de lucru ale acestor instituţii europene

Participări internaţionale în proporţie de 100%

Implementarea 100% a propunerilor cuprinse şi aprobate în rapoartele întocmite ca urmare a participării la reuniunile structurilor Consiliului Europei

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2.2. Organizarea şi găzduirea de evenimente internaţionale în domeniul anti-doping în România

Promovarea imaginii României din perspectiva de gazdă a unui eveniment internaţional notabil în domeniu

Cel puţin un eveniment internaţional organizat şi găzduit de România

în funcţie de calendarul evenimentelor la nivel internaţional

în funcţie de calendarul evenimentelor la nivel internaţional

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2.3. Participarea activă la activităţile şi şedinţele Grupurilor de experţi antidoping ale Comisiei Europene

Susţinerea şi consolidarea poziţiei României faţă de politicile antidoping la nivel european

Participarea în proporţie de 80% la reuniunile internaţionale

Anual

Anual

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

2.4. Participarea la conferinţele statelor părţi la Convenţia Internaţională împotriva Dopajului în Sport a UNESCO, precum şi la procesul de luare de decizii prin corespondenţă aplicabil în perioada dintre conferinţe

Adoptarea modificărilor la anexele Convenţiei Internaţionale împotriva Dopajului în Sport a UNESCO şi efectuarea demersurilor necesare respectării acestora la nivel naţional

Participarea în proporţie de 80% la reuniunile internaţionale Adoptarea modificărilor necesare respectării Convenţiei la nivel naţional

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

3. Intensificarea cooperării bilaterale cu organizaţiile naţionale anti-doping ale statelor semnatare ale Codului Mondial Anti-Doping

3.1. Organizarea de schimburi de experienţă bilaterale cu organizaţiile naţionale anti-doping ale ţârilor semnatare ale Codului Mondial Anti-Doping, pe baza protocoalelor de cooperare internaţională semnate cu acestea

Efectuarea şi găzduirea de vizite de lucru în cadrul acordurilor bilaterale aflate în derulare Efectuarea şi găzduirea de traininguri ale specialiştilor antidoping

Dezvoltarea de proiecte de cercetare comune şi aplicarea în vederea câştigării de granturi pentru finanţarea acestora

Număr de vizite efectuate şi găzduite: participarea în procent de 80% la acţiunile cuprinse în Planul acţiunilor internaţionale 0 sesiune de pregătire pe an Număr de proiecte de cercetare dezvoltate şi granturi câştigate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

3.2. Iniţierea de întâlniri bilaterale în vederea încheierii de noi protocoale bilaterale de cooperare internaţională

Negocierea termenilor şi încheierea de noi protocoale bilaterale de cooperare

Număr de protocoale bilaterale de cooperare: cel puţin un protocol de colaborare anual

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4. Asigurarea reprezentării României în cadrul evenimentelor internaţionale în domeniul luptei împotriva dopajului în sport şi promovarea şi susţinerea unor reprezentanţi români în organismele de conducere, comisiile şi comitetele forurilor internaţionale în domeniul anti-doping

4.1. Promovarea imaginii României şi a experţilor anti-doping români prin participarea cu postere şi lucrări ştiinţifice la manifestările ştiinţifice internaţionale în domeniul anti-doping

Elaborarea de lucrări ştiinţifice, realizarea de postere şi publicarea de articole în reviste de specialitate

Număr de lucrări ştiinţifice şi postere prezentate: cel puţin o lucrare/poster pe an Număr de articole ştiinţifice publicate: cel puţin un articol ştiinţific publicat anual

Anual

Anual

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4.2. Promovarea poziţiei, intereselor şi imaginii României prin participarea la conferinţe, congrese, simpozioane şi workshopuri internaţionale la care ANAD este invitată

Menţinerea poziţiei şi a imaginii pe care România le deţine în acest moment în domeniul luptei împotriva dopajului în sport la nivel global, acela de pol de putere în Europa de Est

Participarea în proporţie de 80% la manifestările internaţionale în domeniul luptei împotriva dopajului în sport

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4.3. Schimb eficient de

date, bune practici şi acţiuni comune desfăşurate în cadrul manifestărilor internaţionale în domeniu

Recunoaşterea eficienţei

programului anti-doping aplicat la nivel naţional de către partenerii internaţionali în lupta împotriva dopajului în sport

Număr de intervenţii şi participări

active ale experţilor români în cadrul manifestărilor internaţionale la care participă

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

4.4. Susţinerea candidaturii şi, ulterior, a poziţiei experţilor anti-doping români în comisiile şi comitetele forurilor internaţionale în domeniul anti-doping

Susţinerea şi consolidarea poziţiei României prin participarea la procesul de luare a deciziilor din cadrul comisiilor şi comitetelor forurilor internaţionale

Număr de experţi români promovaţi şi susţinuţi în diverse poziţii sau funcţii în cadrul comisiilor şi comitetelor forurilor internaţionale

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

5. Intensificarea colaborării cu structurile sportive internaţionale şi alte organizaţii cu responsabilităţi în domeniul anti-doping

5.1. Dezvoltarea unor relaţii concrete de colaborare cu federaţiile sportive internaţionale şi alte organisme internaţionale, care să permită un schimb constant de experienţă şi informaţii în domeniu

Transmiterea reciprocă de rapoarte de informare relevante

Număr de protocoale bilaterale

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

5.2. Menţinerea calităţii de membru şi participarea la activităţile INADO - Institutul Organizaţiilor Naţionale Anti-Doping

Menţinerea poziţiei câştigate de România în asociaţia organizaţiilor naţionale anti-doping

Număr de participări la şedinţe şi activităţi

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative şi Serviciul relaţii publice

 

6. Programul de dezvoltare instituţională

Obiectiv general: Organizarea, funcţionarea şi coordonarea activităţii Agenţiei Naţionale Anti-Doping, astfel încât să asigure îndeplinirea misiunii, a obiectivelor generale şi specifice

 

Obiectiva specifice

Activităţi

Rezultate

indicatori de evaluare

Termen de evaluare

Termen de finalizare

Responsabili

0

1

2

3

i

5

6

1. Menţinerea certificării sistemului de management al calităţii la nivelul ANAD în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015

1.1. Orientarea către client prin oferirea unor servicii de calitate pe măsura aşteptării clienţilor naţionali şi internaţionali, îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii

Certificatul de la firma de certificare prin care domeniul de activitate al ANAD este certificat

Raportul auditului de supraveghere anuală de la firma de certificare

Raportul auditului de recertificare de la firma de certificare

Anual

La fiecare 3 ani

2022

La fiecare 3 ani

Agenţia Naţională Anti-Doping

2. Identificarea problemelor şi stabilirea politicilor publice În domeniul anti-doping şi în domeniul combaterii traficului ilicit de substanţe dopante

2.1. Analizarea şi evaluarea activităţii de control privind prevenirea şi

combaterea dopajului în sport şi a prevenirii şi combaterii producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

Diminuarea cazurilor de dopaj ca urmare a încălcării reglementărilor anti-doping, precum şi diminuarea

fenomenului de producere şi trafic al substanţelor dopante

Statistica controalelor doping Raportări ale analizelor şi evaluărilor efectuate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. Compartimentul testare şi programe social-educative

3. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniile de activitate ale ANAD cu reglementările internaţionale în domeniu

3.1. Armonizarea legislaţiei naţionale conform reglementărilor în domeniu

Legislaţie armonizată în domeniu

Număr de acte normative iniţiate/avizate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. şi D.J.R.U.

4. Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial în cadrul ANAD

4.1. Implementarea standardelor de control intern/managerial

- Realizarea Programului de dezvoltare a SCIM la termenele stabilite

- Organizarea unui sistem unitar de monitorizare a performanţelor pe baza rapoartelor de monitorizare la nivelul compartimentelor

- Responsabilizarea personalului cu privire la gestionarea riscurilor, prin menţionarea atribuţiilor specifice în fişele de post

- Actualizarea procedurilor formalizate, ca urmare a modificărilor legislative şi organizatorice intervenite în derularea activităţii procedurate

- Operaţiunea de autoevaluarea SCIM la nivelul compartimentelor să

Sistem de control intern implementat/conform

Număr de standarde implementate conform OSGG nr. 400/2015 Gradul de implementare 100%

Anual

2022

Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping

nu se realizeze pe

răspunsuri subiective şi

explicaţii asociate criteriilor generale de evaluare, care să conducă la o supraevaluare a stadiului implementării standardelor de control intern managerial

 

 

 

 

 

5. Utilizarea resurselor În condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate pentru realizarea obiectivelor şi misiunii entităţii

5.1. Execuţia bugetară, cu respectarea principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate

Realizarea obiectivelor ANAD cu costuri minime şi rezultate optime

Gradul de îndeplinire a obiectivelor raportat la resursele utilizate

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.E.A.A.P.

6. Formarea şi perfecţionarea continuă a experţilor antidoping din cadrul ANAD

6.1. Participarea la cursuri de perfecţionare

Personal calificat

Număr de cursuri de perfecţionare

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I. şi D.J.R.U.

6.2. Organizarea de cursuri de formare

 

 

 

 

 

7. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

7.1. Postarea pe pagina oficială a ANAD a informaţiilor de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Actualizarea permanentă

Afişarea tuturor informaţiilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

Anual

2022

Agenţia Naţională Anti-Doping D.G.T.A.S.I.R.P.I.

Serviciul relaţii publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 

În conformitate cu prevederile:

- art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

având în vedere:

- Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005;

- Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

luând în considerare:

- Directiva 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive;

- Referatul de aprobare al Direcţiei ciclul combustibilului nuclear nr. 12.846 din 5.06.2018,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 28 martie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDIN

pentru aprobarea Normelor fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1 - Se aprobă Normele fundamentale privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolele 3 şi 4 se abrogă.

4. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:

a) Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

NORME FUNDAMENTALE

privind gestionarea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

b) La articolul 25 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) deţine instalaţii de depozitare definitivă în operare autorizate care să poată accepta deşeurile radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, provenite din România, ce urmează a fi depozitate definitiv, iar instalaţiile de depozitare definitivă sunt gestionate în conformitate cu cerinţele prevăzute în cadrul programelor din ţara respectivă prevăzute la lit. i).”

c) La articolul 25, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În cazul în care combustibilul nuclear uzat sau deşeurile radioactive sunt trimise din România pentru procesare sau reprocesare către un stat membru ai Uniunii Europene sau către o ţară terţă, răspunderea finală pentru depozitarea definitivă responsabilă şi în condiţii de securitate a materialelor, inclusiv a oricăror deşeuri create ca subproduse, revine României în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 111/1996.”

d) După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

„Art. 481. - Titularul de autorizaţie trebuie să asigure disponibilitatea tuturor resurselor necesare, inclusiv umane, financiare şi de infrastructură, adecvate pentru securitatea radiologică a activităţilor şi instalaţiilor de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat. În orice moment în care acestea sunt necesare.”

e) Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Securitatea activităţilor şi instalaţiilor de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi de depozitare definitivă trebuie asigurată corespunzător pentru toată perioada de dezvoltare şi desfăşurare a activităţilor, respectiv pentru fazele de realizare, de funcţionare şi de dezafectare/închidere a instalaţiilor şi pentru perioada postînchidere a instalaţiilor de depozitare definitivă, după caz.”

f) La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) în vederea îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 49, în procesul de autorizare a tuturor etapelor gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv a activităţilor şi instalaţiilor conexe, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze, pe bază de probe şi documentat, că este asigurată securitatea instalaţiilor şi activităţilor, precum şi protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a lucrătorilor, a populaţiei şi a mediului, în condiţii normale de funcţionare, precum şi în cazul evenimentelor anticipate în exploatare şi în caz de accidente bază de proiect.”

g) La articolul 50, după alineatul (2) se introduc şapte noi alineate, alineatele (3)-(9), cu următorul cuprins:

„(3) Demonstrarea securităţii prevăzute la alin. (1) se realizează pentru dezvoltarea şi desfăşurarea activităţilor de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, pentru fazele de realizare, de funcţionare şi de dezafectare/închidere a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi a instalaţiilor de depozitare definitivă, precum şi pentru perioada postînchidere a instalaţiilor de depozitare definitivă, după caz.

(4) în susţinerea documentaţiei pentru demonstrarea securităţii, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze evaluarea de securitate pentru activităţile sau instalaţiile autorizate.

(5) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii instalaţiei sau activităţii se verifică de către CNCAN în procesul de autorizare.

(6) Titularul de autorizaţie trebuie să identifice toate incertitudinile semnificative pentru securitatea radiologică.

(7) Titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze în documentaţia pentru demonstrarea securităţii că incertitudinile prevăzute la alin. (6) sunt luate în considerare în mod corespunzător.

(8) Ca parte a documentaţiei de securitate radiologică, titularul de autorizaţie trebuie să descrie un program de management al incertitudinilor care să includă identificarea, caracterizarea şi, în măsura în care este necesar şi posibil, reducerea acestora.

(9) Cerinţele specifice privind demonstrarea securităţii şi evaluările de securitate pentru fiecare etapă a gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat sunt prevăzute în reglementările emise de CNCAN privind predepozitarea şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat.”

h) Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi pe tot parcursul desfăşurării activităţilor de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, după caz, titularul de autorizaţie trebuie să efectueze evaluări periodice de securitate pentru a fi analizate securitatea, conformitatea cu cerinţele de securitate aplicabile şi impactul asupra mediului.

(2) Evaluările prevăzute la alin. (1) se realizează la intervale de 10 ani.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evaluările de securitate trebuie revizuite şi actualizate:

a) când există schimbări semnificative care pot afecta securitatea radiologică şi nucleară a instalaţiei sau activităţii;

b) când există progrese importante în cunoaşterea şi înţelegerea activităţii desfăşurate rezultate din cercetare sau din experienţa de operare;

c) Când au apărut îmbunătăţiri semnificative ale tehnicilor de evaluare, ale codurilor de calcul sau ale datelor iniţiale utilizate în evaluările de securitate.

(4) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze orice actualizare a securităţii care este necesară şi orice cerinţă a CNCAN rezultată din evaluarea periodică.

(5) Titularul de autorizaţie trebuie să documenteze rezultatele evaluării periodice de securitate şi să elaboreze un plan de acţiuni pentru implementarea tuturor îmbunătăţirilor necesare privind securitatea.

(6) Rezultatele evaluării periodice de securitate trebuie să fie incluse în versiunea actualizată a documentaţiei pentru demonstrarea securităţii instalaţiei sau activităţii.

(7) Titularul de autorizaţie trebuie să deţină aranjamente pentru analiza independentă a evaluării de securitate elaborată de către o organizaţie independentă.

(8) Titularul de autorizaţie trebuie să implementeze un program de îmbunătăţire continuă a securităţii activităţilor şi instalaţiilor de gestionare a deşeurilor radioactive, a combustibilului nuclear uzat şi de depozitare definitivă.”

i) După articolul 56 se Introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

„Art. 561. - (1) înainte de începerea realizării unei instalaţii de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, solicitantul de autorizaţie trebuie să demonstreze că sunt în vigoare aranjamentele financiare necesare şi suficiente pentru toate fazele de realizare, funcţionare şi dezafectare, respectiv de închidere, inclusiv pentru monitorizarea şi controlul postînchidere a instalaţiei de depozitare definitivă.

(2) Dovada deţinerii aranjamentelor financiare prevăzute la alin. (1) este condiţie de autorizare conform regimului de autorizare prevăzut în Legea nr. 111/1996.

(3) Aranjamentele financiare prevăzute la alin. (1) trebuie revizuite periodic şi, după caz, ajustate conform necesităţilor.”

j) După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 62, cu următorul cuprins:

„Art. 62. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme fundamentale.”

k) La anexa nr. 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1. Etapele gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat sunt: predepozitarea şi depozitarea definitivă.”

l) La anexa nr. 1, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. Predepozitarea reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate cu scopul asigurării securităţii şi/sau din motive economice, desfăşurate înainte de depozitarea definitivă, care cuprind pretratarea, tratarea, condiţionarea şi depozitarea intermediară.”

m) La anexa nr. 2, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) Depozitare definitivă - amplasarea şi păstrarea deşeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau o anumită locaţie fără intenţia de a fi recuperate.”

n) La anexa nr. 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

„i1) Documentaţia pentru demonstrarea securităţii - colecţia de documente care conţin argumente, dovezi şi date ştiinţifice şi tehnice aduse în sprijinul demonstrării securităţii unei instalaţii sau activităţi.”

o) La anexa nr. 2, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1), cu următorul cuprins:

„o1) Evaluarea de securitate - analiza sistematică a performanţei de securitate a unei instalaţii sau activităţi autorizate care confirmă respectarea cerinţelor de securitate radiologică.”

p) La anexa nr. 2, după litera v) se introduce o nouă literă, litera v1), cu următorul cuprins:

„v1) Perioada postînchidere - perioada ulterioară închiderii instalaţiei de depozitare definitivă pentru care s-a calculat, evaluat şi demonstrat securitatea radiologică.”

q) În tot cuprinsul anexei, termenul „gospodărire” se înlocuieşte în mod corespunzător cu termenul „gestionare”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 3 pct. 3, art. 4 alin. (2) şi alin. (4) lit. c) şi art. 7 alin. (2) şi (3) din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituirea unul cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului uzat şi a deşeurilor radioactive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 199 din 2.08.2011.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Rodin Traicu

 

Bucureşti, 5 iunie 2018.

Nr. 129.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

Nr. 752 din 13 iunie 2018

Nr. 3.978 din 18 iunie 2018

Nr. 136 din 12 iunie 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică

 

În conformitate cu:

- Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere:

- Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/64f/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom;

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 175 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (1), art. 35 lit. a)r art. 38, 39 şi 391 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare; Referatul de aprobare nr. SP6.584 din 13.06.2018 al Ministerului Sănătăţii, nr. 9.726 din 18.06.2018 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi nr. 3.355 din 12.06.2018 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

ministrul sănătăţii, ministrul educaţiei naţionale şi preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Autorizaţiile, certificatele de înregistrare şi permisele de exercitare emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi menţin valabilitatea până la termenul prevăzut de acestea.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică şi cererilor de eliberare a certificatelor de înregistrare, autorizaţiilor şi permiselor de exercitare în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acestuia.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică şi se completează corespunzător:

a) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 285/79/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, cu completările ulterioare.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi 404 bis din 29 august 2000, cu completările ulterioare,

b) anexa nr. 12 la Normele de dozimetrie individuală, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 180/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 şi 769 bis din 22 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) cap. I, cuprinzând art. 1-15, din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 381/2004 privind aprobarea Normelor sanitare de bază pentru desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 11 iunie 2004, cu modificările ulterioare;

d) art. 3 şi 11 din Norma privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 944/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 34 din 18 ianuarie 2002, cu completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune art. 1-3, art. 4 pct. 1-20, 22- 27, 29-40, 42-93 şi 95-99, art. 5-12, art. 14, art. 15 alin. (1)-(4), art. 18-20, art. 21 alin, (2) şi (4), art. 22-24, art. 25 alin. (1) - parţial, art. 25 alin. (2)-(4), art. 28 lit. a) şi c), art. 29 alin. (4)- parţial, art. 30 alin. (2>-(4), art. 31-43, art. 44 alin. (1), (2), (4)-(6). art. 45-52, art. 53 alin. (4) şi (5) - parţial, art. 54-64, art. 65 alin. (1) şi (2), art. 66-68, art. 72, art. 73 alin. (2), art. 74-75, art. 77 - parţial, art. 78-81, art. 82 alin. (3) şi (4), art. 83, art. 84 alin. (1) şi (3), art. 96, art. 100- 102, art. 103 alin. (1) - parţial, art. 104 alin. (1) - parţial, (3) şi (5), anexa I, anexele IV-VIII, anexa X, anexa XIII, anexa )6/II şi anexa XVIII din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/ Euratom, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 13/1 din 17 ianuarie 2014.

 

Ministrul sănătăţii,

Ministrul educaţiei naţionale,

p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Sorina Pintea

Valentin Popa

Cantemir Ciurea-Ercău

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial” Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi ale art. 46 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Clauzele obligatorii prevăzute la art. 1 se aplică în situaţia prevăzută la art. 44 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare. În măsura în care acestea nu contravin specificului raporturilor contractuale dintre părţi.

Art. 3. - Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., operatorii de distribuţie din sectorul energiei electrice şi operatorii economici atestaţi care proiectează şi/sau execută instalaţii electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 25 mai 2018.

Nr. 95.

 

ANEXĂ

 

Clauzele obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public

 

CAPITOLUL I

Părţile contractante

 

A. ................................................, cu sediul social în ................................................, număr de înmatriculare ................................................, cod fiscal ................................................, atribut fiscal RO, cont bancar ................................................, deschis la ................................................, reprezentată legal prin dl/dna ................................................, având funcţia de ................................................, în calitate de operator al reţelei electrice de transport/distribuţie, denumit în continuare OR,

şi

B. ................................................, cu sediul social în ................................................, str. ................................................ nr. ...., telefon................................................/fax ................................................, e-mail ................................................, număr de înmatriculare ................................................, cod fiscal................................................, cont bancar ................................................, deschis la ................................................, reprezentată legal prin dl/dna ................................................, având funcţia de ................................................, în calitate de operator economic atestat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei [ANRE), titular al atestatului/atestatelor ANRE nr. ................................................, denumit în continuare OE.

 

CAPITOLUL II

Obiectul şi preţul contractului

 

Art. 1. - (1) Contractul are ca obiect proiectarea şi/sau execuţia de către OE a instalaţiei de racordare la reţeaua electrică de transport/distribuţie a locului de consum şi/sau de producere din ................................................ (adresa), stabilite în ATR nr. ................................................ .

(2) Preţul contractului este preţul convenit între OE şi utilizator, ce reprezintă rezultatul negocierii prevăzute la art. 52 lit. c), şi este în valoare de ........................ lei, la care se adaugă TVA în valoare de ....................... lei, conform legii.

(3) Preţul contractului este fix. Eventuala modificare a preţului se poate efectua prin act adiţional, numai cu acordul părţilor sau dacă această posibilitate este impusă de legislaţia fiscală aplicabilă.

 

CAPITOLUL III

Durata contractului

 

Art. 2. - (1) Contractul produce efecte de la data convenită de părţi sau, în cazul în care nu există prevăzută o dată, la data semnării de către părţi prevăzută la art. 56.

(2) Contractul se încheie pe o durată de ......................... zile, corespunzătoare realizării lucrărilor care fac obiectul contractului.

Art. 3. - Graficul de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor necesare racordării este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele clauze obligatorii.

Art. 4. - Durata contractului prevăzută la art. 2 se stabileşte în funcţie de clauzele contractului de racordare nr. ......................./........................., încheiat de OR cu utilizatorul, prevăzut la art. 52 lit. b).

Art. 5. - Durata contractului prevăzută la art. 2 poate fi prelungită de către părţi prin act adiţional, în condiţiile prelungirii termenelor din Contractul de racordare nr. ................................................, prin act adiţional încheiat de OR cu utilizatorul.

 

CAPITOLUL IV

Termeni şi abrevieri

 

Art. 6 - (1) în Contract următorii termeni se definesc astfel:

a) contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b) documente - ansamblul documentaţiilor tehnice, economice, administrative, precum şi a tuturor informaţiilor, pe orice suport, inclusiv atestatele emise de ANRE în favoarea OE, pentru proiectare şi/sau execuţie;

c) forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, conform art. 1.351 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

d) operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie;

e) operator economic - operatorul economic, definit la art. 6 alin. (1) pct. 8 din Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, titular al unui atestat emis de ANRE, care poate presta lucrările prevăzute în cadrul obiectului contractului.

(2) Termenii prevăzuţi la alin, (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi din legislaţia aplicabilă în domeniul energiei electrice.

(3) în sensul contractului se utilizează următoarele abrevieri:

ATR - avizul tehnic de racordare;

OR - operator de reţea;

OE - operator economic, titular al unui atestat emis de ANRE;

PVRTL - proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

PVRF - proces-verbal de recepţie finală.

 

CAPITOLUL V

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

SECŢIUNEA 1

Drepturile şi obligaţiile OR

 

Art. 7. - OR are, în principal, următoarele drepturi:

a) să respingă documentaţiile tehnico-economice întocmite de OE, dacă acestea nu respectă soluţia de racordare prevăzută prin ATR, avizele şi autorizaţiile emise de către autorităţi sau prevederile reglementărilor şi legislaţia în vigoare;

b) să sisteze execuţia lucrărilor în situaţia în care OE nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale sau nu respectă prevederile legale privind execuţia obiectivelor din sectorul energiei electrice, situaţie în care se încheie un proces-verbal între OR şi OE;

c) să execute garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă OE nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract.

Art. 8. - OR are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile legale în vigoare în derularea activităţilor ce fac obiectul contractului;

b) să urmărească proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor realizate de OE pe tot parcursul derulării contractului;

c) să notifice utilizatorul cu privire la neîndeplinirea/ îndeplinirea cu întârziere de către OE a obligaţiilor asumate prin contract;

d) să plătească OE preţul convenit pentru serviciile prestate, în condiţiile şi la termenele convenite prin contract;

e) să pună la dispoziţia OE documentele şi informaţiile necesare acestuia în vederea executării contractului, la data semnării contractului;

f) să notifice OE intenţia de executare a garanţiei de bună execuţie, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul acordat pentru remedierea prejudiciului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile şi obligaţiile OE

 

Art. 9. - (1) OE care proiectează instalaţia de racordare are, în principal, următoarele drepturi:

a) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractului;

b) să primească garanţia de bună execuţie, dacă nu a fost executată până la PVRF, conform prevederilor art. 22 alin. (3);

c) să solicite OR punerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor necesare executării contractului.

(2) OE care execută instalaţia de racordare are, în principal, următoarele drepturi:

a) să factureze şi să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractului;

b) să primească garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 22 alin. (3), dacă nu a fost executată până la PVRF;

c) să solicite OR punerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor necesare executării contractului;

d) să sisteze executarea lucrărilor în cazul în care OR nu achită integral preţul contractului/valoarea unei rate, în conformitate cu valorile şi termenele prevăzute în graficul de eşalonare a ratelor de plată, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele clauze obligatorii.

Art. 10. - (1) OE care proiectează instalaţia de racordare are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să execute integral şi la termen lucrările care fac obiectul contractului, cu respectarea termenelor şi cerinţelor prevăzute în legislaţia în vigoare şi cu luarea în considerare a graficului de execuţie a lucrărilor;

b) să întocmească toate documentaţiile tehnico-economice necesare executării obiectului contractului, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare şi cu impunerile autorităţilor competente;

c) să execute lucrările cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnic» în vigoare, a legislaţiei muncii, a celei cu privire la siguranţa şi sănătatea la locul de muncă, a legislaţiei privind protecţia mediului şi a celei privind protecţia datelor cu caracter personal, a oricăror altor norme legale aplicabile în vigoare;

d) să pună la dispoziţia OR documentaţia tehnico-economică ce stă la baza execuţiei lucrărilor de racordare, precum şi documentele necesare întocmirii cărţii construcţiei, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de termenul până la care OR trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului această documentaţie, aşa cum este stabilit prin contractul de racordare nr. ................................................;

e) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OR, documentele şi informaţiile referitoare la stadiul lucrărilor de proiectare contractate; OE garantează corectitudinea datelor transmise şi conformitatea acestora cu informaţiile din documentele originale;

f) să realizeze activitatea de proiectare în baza unui atestat valabil, emis de ANRE;

g) să notifice în scris OR cu cel puţin 60 de zile anterior datei la care va expira atestatul emis de autoritatea competentă şi care îi conferă OE dreptul să proiecteze lucrări în domeniul energiei electrice conform obiectului contractului.

(2) OE care execută instalaţia de racordare are, în principal, următoarele obligaţii:

a) Să execute integral şi la termen lucrările care fac obiectul contractului, cu respectarea termenelor şi cerinţelor prevăzute în legislaţia în vigoare, cu luarea în considerare a graficului de execuţie a lucrărilor, precum şi de a remedia viciile ascunse până la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;

b) să înceapă execuţia lucrărilor care fac obiectul contractului numai după ce au fost îndeplinite cerinţele prevăzute la pct. 13.1 din contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2015;

c) să utilizeze toate documentaţiile tehnico-economice aferente executării obiectului contractului, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare;

d) să execute lucrările cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, a legislaţiei muncii, a celei cu privire la siguranţa şi sănătatea la locui de muncă, a legislaţiei privind protecţia mediului şi a celei privind protecţia datelor cu caracter personal şi a oricăror altor norme legale aplicabile în vigoare;

e) să anunţe începerea lucrărilor la OR, la emitentul autorizaţiei de construire şi la Inspectoratul de Stat în Construcţii, în numele OR, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

f) să nu acopere lucrările care devin ascunse fără participarea reprezentantului OR desemnat cu urmărirea lucrărilor şi fără ca acesta să accepte modul de execuţie/etapele de montaj. În caz contrar, lucrările de descoperire şi refacere a lucrărilor ne verificate, precum şi refacerea lucrărilor neconforme vor fi suportate de către OE;

g) să notifice prompt OR despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea, descoperite de el în documentaţia tehnico-economică ce stă la baza execuţiei lucrărilor de racordare pe durata îndeplinirii contractului;

h) să folosească numai materiale care îndeplinesc cerinţele reglementărilor legale în vigoare;

i) să remedieze pe cheltuială proprie lucrările care nu au fost executate conform cerinţelor reglementărilor legale în vigoare;

j) să transmită, prin intermediul canalelor de comunicare precizate de OR, documentele şi informaţiile referitoare la stadiul lucrărilor contractate; OE garantează corectitudinea datelor transmise şi conformitatea acestora cu informaţiile din documentele originale;

k) să realizeze activitatea de execuţie în baza unui atestat ANRE valabil;

l) să notifice în scris OR cu cel puţin 60 de zile anterior datei la care va expira atestatul emis de autoritatea competentă şi care îi conferă OE dreptul să execute lucrări în domeniul energiei electrice conform obiectului contractului.

 

CAPITOLUL VI

Termene şi modalităţi de plată

 

Art. 11. - Părţile convin ca OR să plătească preţul contractului în minimum 2 (două) rate, conform graficului de eşalonare a ratelor de plată prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 12. - Termenele şi modalităţile de plată prevăzute la art. 11 se corelează cu cele din Contractul de racordare nr. ................................................ prevăzut la art. 52 lit. b).

Art. 13. - (1) Prima rată este în valoare de minimum 20% din preţul contractului prevăzut la art. 1 alin. (2), dar nu mai mult de valoarea achitată de utilizator conform Contractului de racordare nr. ................................................, prevăzut la art. 52 lit. b), şi se achită de către OR în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului.

(2) Plata ultimei rate se achită de către OR în termen de 5 zile lucrătoare de la data PVRTL.

Art. 14. - Toate plăţile se efectuează prin virament bancar în contul OE.

Art. 15. - Părţile pot conveni alte mijloace de plată legitime şi valabile, cu respectarea dispoziţiilor contractuale.

 

CAPITOLUL VII

Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

 

Art. 16. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a rezilia contractul şi de a pretinde plata de daune-interese, în condiţiile art. 17-20,

Art. 17. - În cazul în care, din vina sa, OE execută necorespunzător obligaţiile sale contractuale, întârzie începerea lucrărilor sau orice etapă intermediară a acestora conform graficului de execuţie a lucrărilor, OE este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, din preţul contractului prevăzut la art. 1 alin. (2), pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenele asumate şi nerespectate (inclusiv cele intermediare, prevăzute în graficul de execuţie a lucrărilor). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 18, - După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalităţi conform prevederilor art. 17, OR are dreptul să rezilieze unilateral contractul, printr-o notificare transmisă OE şi utilizatorului, pe care îi înştiinţează că, dacă în maximum 10 zile nu desemnează alt OE, OR asigură ducerea la îndeplinire a contractului de racordare

Art. 19. - În cazul în care, din vina sa, OR nu plăteşte facturile emise de OE la termenele prevăzute în contract, OR este obligat să plătească o penalitate, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, din valoarea ratei neachitate, pentru fiecare zi de întârziere faţă de termenele asumate şi nerespectate. Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

Art. 20. - După o perioadă de 30 de zile în care percepe penalităţi conform prevederilor art. 19, OE are dreptul să rezilieze unilateral Contractul, printr-o notificare transmisă OR şi utilizatorului.

 

CAPITOLUL VIII

Garanţii

 

Art. 21. - (1) Perioada de garanţie a lucrărilor curge de la data PVRTL, pe ansamblu sau pe părţi din lucrare, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la data PVRF, dar nu mai puţin de 24 de luni.

(2) în perioada de garanţie OE are obligaţia, în urma dispoziţiei date de OR, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi de remediere a viciilor şi a defectelor, a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(3) în cazul în care OE nu execută lucrările prevăzute la alin. (2) în termen de ........................ zile de la data notificării scrise din partea OR, acesta din urmă are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă OE şi utilizatorului, să angajeze şi să plătească alt OE care să execute lucrările. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi reţinute de către OR din garanţia de buna execuţie.

Art. 22. - (1) OE are obligaţia de a constitui în favoarea OR garanţia de bună execuţie a contractului în următoarele condiţii:

a) în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care Contractul produce efecte juridice, OE va constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din preţul contractului.

b) garanţia de bună execuţie va fi constituită prin scrisoare de garanţie bancară sau alt instrument de garanţie emis de o societate de asigurări, instrument care va avea aceeaşi forţă juridică şi aplicabilitate cu scrisoarea de garanţie bancară, fiind necondiţionat, ferm, irevocabil şi reprezentând o garanţie autonomă şi independentă. Instrumentul de garantare nu va conţine termeni şi condiţii de excludere/limitare a răspunderii OE pentru obligaţiile asumate prin contract şi va fi valabil până la data semnării PVRF, aferent lucrărilor executate în baza contractului.

c) în cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie, OR are dreptul să rezilieze contractul.

(2) OR are dreptul de a executa garanţia de bună execuţie în limita prejudiciului creat, dacă OE nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract:

a) anterior executării garanţiei de bună execuţie, OR are obligaţia de a notifica acest lucru OE, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi termenul acordat pentru remedierea prejudiciului;

b) dacă OE nu remediază prejudiciul în termenul acordat, OR execută garanţia de bună execuţie;

c) orice executare a garanţiei de bună execuţie creează în sarcina OE obligaţia reîntregirii valorii respectivei garanţii.

(3) Garanţia de bună execuţie va fi eliberată, în 2 (două) etape, după cum urmează:

a) ........................ % din valoarea garanţiei, în termen de 14 (paisprezece) zile de la data încheierii PVRTL aferent lucrării executate în baza contractului, dacă nu a fost executată în tot sau în parte;

b) ....................... % din valoarea garanţiei, după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate prevăzută la art. 21 alin. (1), respectiv în termen de 14 (paisprezece) zile de la data PVRF, aferent lucrării executate în baza contractului.

(4) în situaţia în care din fapta culpabilă a OE se naşte un prejudiciu a cărui valoare excedează cuantumului valoric acoperit de garanţia de bună execuţie astfel cum este determinată această valoare la momentul executării garanţiei, OR îşi rezervă dreptul de a solicita recuperarea diferenţei dintre prejudiciul efectiv creat şi prejudiciul acoperit ca urmare a executării garanţiei de bună execuţie.

 

CAPITOLUL IX

Securitate şi sănătate în muncă

 

Art. 23. - OE trebuie să respecte dispoziţiile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile.

Art. 24. - Răspunderea pentru nerespectarea normelor de protecţie a muncii revine în integralitate OE, indiferent dacă locul producerii evenimentului este amplasamentul lucrărilor ce fac obiectul contractului.

 

CAPITOLUL X

Protecţia mediului

 

Art. 25. - OE trebuie să respecte dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte reglementări legale aplicabile.

Art. 26. - OE are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru protejarea mediului, înăuntrul şi în afara şantierului, pentru a evita orice pagubă sau neajunsuri provocate persoanelor, proprietăţilor publice şi private, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori, generate de metodele sale de lucru, respectând legislaţia de mediu în vigoare.

 

CAPITOLUL XI

Asigurări

 

Art. 27. - OE are obligaţia să încheie, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare, valabilă pe toată durata contractului, ce va cuprinde toate riscurile care ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

Art. 26. - OR nu este responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina OR sau a angajaţilor acestora.

 

CAPITOLUL XII

Încetarea contractului

 

Art. 29. - Contractul încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei prevăzute la art. 2;

b) în caz de reziliere/încetare a Contractului de racordare nr. ................................................, încheiat între OR şi utilizator şi/sau ca urmare a comunicării de către utilizator a retragerii cererii prevăzute la art. 52 lit. c);

c) prin reziliere, în situaţiile prevăzute în contract;

d) prin reziliere, în cazul retragerii atestatului emis de autoritatea competentă sau pierderii valabilităţii acestuia;

e) în caz de forţă majoră care se prelungeşte mai mult de 30 de zile;

f) în situaţia refuzului autorităţilor competente de a elibera avizele şi autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor.

Art. 30. - În cazul încetării contractului conform art. 29, obligaţiile părţilor sunt:

a) în termen de cel mult 10 zile anterior încetării contractului, părţile vor proceda la întocmirea unui proces-verbal care să cuprindă: lucrările sau părţile de lucrări executate, inventarul materialelor aprovizionate, precum şi inventarul descriptiv al materialelor şi al instalaţiilor existente pe şantier;

b) în termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OR stabileşte măsurile care trebuie luate înainte de închiderea şantierului pentru a asigura conservarea şi securitatea lucrărilor sau a părţilor de lucrări executate. Aceste măsuri pot include demolarea anumitor părţi de lucrări;

c) în cazul în care OE nu execută măsurile prevăzute la lit. b) în termenul acordat de OR, acesta le execută din oficiu, costul acestor lucrări urmând sa fie suportat de OE, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 29 lit. c), caz în care costul este suportat de partea din vina căreia a fost reziliat contractul;

d) OE este obligat să evacueze amplasamentul în termenul fixat de OR;

e) în termen de 5 zile de la data încheierii procesului-verbal prevăzut la lit. a), OE are obligaţia de a preda OR:

(i) toate planurile şi orice alte documente puse la dispoziţia OE de către OR, în legătură cu executarea lucrărilor contractate;

(ii) toate avizele şi autorizaţiile obţinute, precum şi documentaţiile complete, pentru a permite OR continuarea procedurilor;

(iii) toate materialele, produsele, componentele, echipamentele, dacă acestea au fost puse la dispoziţia OE de către OR; în situaţia în care din culpa OE materialele nefolosite nu mai corespund din punct de vedere calitativ, OR va recupera contravaloarea respectivelor materiale prin reţinerea din garanţia de bună execuţie,

Art. 31. - Încetarea contractului nu are efect asupra obligaţiilor ce decurg din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

 

CAPITOLUL XIII

Cesiunea

 

Art. 32. - Părţile nu au dreptul de a cesiona total sau parţial prezentul contract şi nici de a transfera prin cesiune totală sau parţială Obligaţiile asumate prin contract şi nici de a transforma Obligaţiile sale prin novaţie.

Art. 33. - Cesiunea se poate realiza doar dacă cealaltă parte consimte la aceasta.

 

CAPITOLUL XIV

Forţa majoră

 

Art. 34. - Existenţa cazului de forţă majoră este avizată de Camera de Comerţ şi Industrie a României la solicitarea scrisă a operatorilor.

Art. 35. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, pe toată perioada în care acţionează aceasta.

Art. 36. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

Art. 37. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi de a lua orice măsurile care îi stau la dispoziţie, în vederea limitării consecinţelor.

Art. 38. - Dacă forţa majoră acţionează pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

CAPITOLUL XV

Soluţionarea litigiilor

 

Art. 39. - OR şi OE vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art. 40. - Dacă după 15 zile de la începerea tratativelor prevăzute la art. 39, OR şi OE nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

 

CAPITOLUL XVI

Limba care guvernează contractul şi legea aplicabilă

 

Art. 41. - Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 42. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

CAPITOLUL XVII

Comunicări

 

Art. 43. -- Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea Contractului, trebuie să fie transmisă în scris.

Art. 44. - Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Art. 45. - Comunicările între părţi se pot face prin poştă, fax, poştă electronică, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, sau direct la registratura OR/OE.

Art. 46. - OE are obligaţia de a notifica imediat OR orice modificare intervenită pe parcursul derulării contractului, cu privire la:

a) persoanele care au dreptul de a reprezenta OE;

b) denumirea OE;

c) sediul social al OE şi în general toate modificările importante cu privire la funcţionarea acestuia, inclusiv cele privind deschiderea procedurii insolvenţei.

 

CAPITOLUL XVIII

Alte clauze

 

Art. 47. - OE va despăgubi OR împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, precum ş orice amendă, penalitate şi altă măsura de sancţionare impusă OR de orice autoritate, instituţie sau terţ abilitat rezultând din sau în legătură cu obligaţiile pentru care responsabilitatea revină OE.

Art. 48. - OE răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile de orice natură ale lucrării, apărute în perioada de garanţie şi, după expirarea acesteia, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă apărute ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente executării lucrării.

Art. 49. - Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, OE are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza şantierului şi orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse OR sau unor terţe persoane.

Art. 50. - În sensul contractului, lucrările sunt considerate finalizate la data semnării PVRF.

Art. 51. - Riscul şi paza lucrării trec în sarcina OR la momentul recepţiei la terminarea lucrărilor (PVRTL).

 

CAPITOLUL XIX

Dispoziţii finale

 

Art. 52. - Documentele aferente contractului sunt:

a) ATR nr. ................................................;

b) Contractul de racordare nr. ................................................ şi, dacă este cazul, actele adiţionale la acesta;

c) Cererea utilizatorului de încheiere a contractului cu un anumit OE, ales de către utilizator, înregistrată la OR sub nr. ......................./........................., însoţită de rezultatul negocierii dintre acesta şi proiectantul şi/sau constructorul ales;

d) Autorizaţia de construire pentru realizarea instalaţiei de racordare nr. ................................................;

e) garanţia de bună execuţie;

f) graficul de proiectare şi/sau execuţie a lucrărilor (anexa nr. 1 la contract).

g) graficul de eşalonare a ratelor de plată (anexa nr. 2 la contract).

Art. 53. - Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor clauzelor obligatorii şi reglementărilor în vigoare.

Art. 54. - OE declară expres că a luat la cunoştinţă şi îşi asumă toate clauzele contractuale.

Art. 55. - Fiecare persoană care semnează contractul declară şi garantează părţilor că este reprezentantul autorizat al părţii pentru care semnează.

Art. 56. - Contractul se încheie astăzi ................................................, în două exemplare originale în limba română, având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

 

Reprezentant OR

Reprezentant OE

Numele şi prenumele: ................................................

Numele şi prenumele: ................................................

Funcţia: ................................................

Funcţia: ................................................

Semnătura: ................................................

Semnătura: ................................................

 

ANEXA Nn 1

(Anexa nr. 1 la contract)

 

Graficul de proiectare si/sau execuţie a lucrărilor

 

................................................

 

Reprezentant OR

Reprezentant OE

Numele şi prenumele: ................................................

Numele şi prenumele: ................................................

Funcţia: ................................................

Funcţia: ................................................

Semnătura: ................................................

Semnătura: ................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la contract)

 

Graficul de eşalonare a ratelor de plată

 

Tranşa 1, în valoare de .......................... lei, din care TVA .......................... lei (minimum 20% din preţul contractului)

Termen de plată tranşa 1: 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului

 

Tranşa 2, în valoare de .......................... lei, din care TVA v.......................... lei

Termen de plată tranşa 2: zile lucrătoare de la data

 

Tranşa 3, în valoare de .......................... lei, din care TVA .......................... lei

Termen de plată tranşa 3: - zile lucrătoare de la data  

 

Reprezentant OR

Reprezentant OE

Numele şi prenumele: ................................................

Numele şi prenumele: ................................................

Funcţia: ................................................

Funcţia: ................................................

Semnătura: ................................................

Semnătura: ................................................

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERŢILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

privind nestatutaritatea Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava din data de 7 mai 2018 şi revocarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava nr. 18/87 din 7 mai 2018

 

În temeiul:

- art. 27 alin. (1) şi art. 32 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 3, pct. 17 paragraful al doilea, pct. 18 şi 147 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi nr. 1/1995, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se constată că Adunarea generală extraordinară a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava din data de 7 mai 2018 este nestatutară şi se hotărăşte revocarea în tot a Hotărârii Adunării generale extraordinare a filialei Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Suceava nr. 18/87 din 7 mai 2018.

Art. 2. - Organele alese şi structurile executive ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România,

Robert Aurelian Şova

 

Bucureşti, 6 iunie 2018.

Nr. 18/466.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.