MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 507/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 507         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 20 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

138. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

479. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

139. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

 

480. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

 

140. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariate

 

481. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/200d> privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 

141. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

482. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

387. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017

 

Acord multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.99. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.108/2013

 

1.450. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

630. - Decizie privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

634. - Decizie privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 19 decembrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 138.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2017 pentru modificarea art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 479.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9 din 1 martie 2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 5 martie 2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 139.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)” şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 480.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea

Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 991 din 13 decembrie 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 31 se Introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:

„311. La articolul 731 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

«d) absolvenţii care, în perioada cuprinsă între data absolvirii şi data solicitării dreptului, au fost admişi într-unul dintre nivelurile de învăţământ, conform prevederilor legale.»“

2. La articolul I,  punctul 32 se abrogă.

3. La articolul I,  punctul 33 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 140.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 481.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1005 din 14 decembrie 2016.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 141.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 18 iunie 2018.

Nr. 482.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ-Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 387.

 

ACORD MULTILATERAL

al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte*)

 


*) Traducere.

 

Având în vedere că jurisdicţiile semnatarilor Acordului multilateral al autorităţilor competente privind schimbul de rapoarte pentru fiecare ţară în parte („Acordul”) sunt părţi ale sau teritorii acoperite de prevederile Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal sau ale Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, aşa cum este aceasta amendată de către Protocol („Convenţia”), ori au semnat sau şi-au exprimat intenţia de a semna Convenţia şi ca admit faptul că această convenţie trebuie să fie în vigoare şi să producă efecte asupra lor înainte să aibă loc un schimb automat de rapoarte pentru fiecare ţară în parte (CbC).

având în vedere că o ţară care a semnat ori şi-a exprimat intenţia de a semna Convenţia va deveni jurisdicţie, aşa cum este aceasta definită în secţiunea 1 a prezentului acord odată ce a devenit parte a Convenţiei,

având în vedere că jurisdicţiile doresc creşterea gradului de transparenţă a fiscalităţii internaţionale şi îmbunătăţirea accesului propriilor autorităţi fiscale la informaţii privind alocarea globală a veniturilor, impozitele plătite şi anumiţi indicatori privind localizarea activităţilor economice între jurisdicţiile fiscale în care operează grupuri de întreprinderi multinaţionale (MNE) prin intermediul schimbului automat de rapoarte CbC, cu accent pe evaluarea riscurilor mari în domeniul preţurilor de transfer, riscurilor legate de erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor, inclusiv în scop de analiză economică şi statistică, acolo unde acest lucru este posibil,

având în vedere că legile respectivelor jurisdicţii cer ori trebuie să ceară entităţii raportoare a unui grup MNE să completeze anual un raport CbC,

având în vedere că raportul CbC este parte a unei structuri pe trei niveluri, împreună cu o documentaţie la nivel de grup şi o documentaţie locală, împreună reprezentând o abordare standardizată asupra documentaţiei preţurilor de transfer care oferă administraţiilor fiscale informaţii relevante şi de încredere necesare pentru efectuarea unei analize eficiente şi robuste privind evaluarea riscurilor preţurilor de transfer,

având în vedere că capitolul III al Convenţiei autorizează schimbul de informaţii în scop fiscal, inclusiv schimbul automat de informaţii şi permite autorităţilor competente ale jurisdicţiilor să cadă de acord asupra scopului şi modalităţilor de efectuare a unor astfel de schimburi automate,

având în vedere că articolul 6 al Convenţiei prevede că două sau mai multe părţi pot cădea de acord să schimbe informaţii în mod automat, cu toate că schimbul efectiv de informaţii va avea loc în mod bilateral între autorităţile competente,

având în vedere că la momentul primului schimb de rapoarte CbC jurisdicţiile au sau trebuie să aibă (i) măsuri de precauţie corespunzătoare pentru a se asigura că informaţia primită ca rezultat al prezentului Acord rămâne confidenţială şi este utilizată numai în scopul evaluării riscurilor mari în domeniul preţurilor de transfer, precum şi a altor riscuri referitoare la erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor, precum şi al efectuării de analize economice şi statistice, acolo unde acest lucru este posibil, în conformitate cu secţiunea 5 a prezentului acord, (ii) infrastructura necesară unei relaţii de schimb eficiente (inclusiv procese puse la punct pentru asigurarea unor schimburi de informaţii la timp, corecte şi confidenţiale, precum şi capacitatea de a soluţiona prompt chestiuni legate de schimburi ori solicitări de schimburi şi de a administra prevederile secţiunii 4 a prezentului acord) şi (iii) legislaţia necesară care să ceară entităţilor raportoare să completeze raportul CbC,

având în vedere că jurisdicţiile sunt hotărâte să discute, în scopul soluţionării cazurilor de rezultate economice nedorite, inclusiv pentru afaceri individuale, în conformitate cu paragraful 2 al articolului 24 din Convenţie, precum şi cu paragraful 1 al secţiunii 6 din prezentul acord,

având în vedere că procedurile amiabile, pe baza unei convenţii privind evitarea dublei impozitări încheiate între jurisdicţiile autorităţilor competente, rămân aplicabile în cazurile în care raporturile CbC au fost schimbate în baza prevederilor prezentului acord,

având în vedere că autorităţile competente ale jurisdicţiilor intenţionează să încheie prezentul acord, fără a aduce atingere procedurilor legislative naţionale (acolo unde acestea există), şi luând în considerare chestiunea confidenţialităţii, precum şi celelalte

măsuri de protecţie puse la dispoziţie de către Convenţie, inclusiv cele care limitează utilizarea informaţiilor schimbate ca rezultat al prezentului,

prin urmare, autorităţile competente au agreat după cum urmează:

 

SECŢIUNEA 1

Definiţii

 

1.în scopul prevederilor prezentului acord, următorii termeni au înţelesurile explicitate mai jos:

a. termenul „jurisdicţie” înseamnă o ţară sau un teritoriu în care Convenţia este în vigoare şi produce efecte, fie prin ratificare, acceptare sau aprobare în conformitate cu articolul 28, fie prin extindere teritorială în conformitate cu articolul 29, şi care este parte semnatară a prezentului acord;

b. termenul „Autoritate competentă” înseamnă, pentru fiecare jurisdicţie, persoanele şi autorităţile enumerate în anexa 8 a Convenţiei;

c. termenul „Grup” înseamnă un ansamblu de întreprinderi legate prin dreptul de proprietate sau prin control, astfel încât acesta fie este obligat să elaboreze situaţii financiare consolidate în scopuri de raportare financiară, în temeiul principiilor contabile aplicabile, fie ar fi obligat să facă acest lucru dacă participaţiile în capitalurile proprii ale oricăreia dintre întreprinderile respective ar fi tranzacţionate la o bursă de valori publice;

d. termenul „Grup de întreprinderi multinaţionale (MNE)” înseamnă orice grup care (i) include două sau mai multe întreprinderi a căror rezidenţă fiscală se află în jurisdicţii diferite sau care include o întreprindere cu rezidenţă fiscală într-o jurisdicţie, dar care e este impozabilă în altă jurisdicţie pentru activitatea desfăşurată prin intermediul unui sediu permanent şi (ii) nu este un grup MNE exclus;

e. termenul „Grup MNE exclus” înseamnă un grup căruia nu i se cere să completeze un raport CbC datorită faptului că veniturile anuale consolidate ale grupului din anul fiscal imediat precedent anului fiscal de raportare, astfel cum se reflectă în situaţiile financiare consolidate ale grupului pentru respectivul an fiscal precedent, se află sub pragul definit prin legislaţia naţională de către jurisdicţie şi este corespunzător Raportului 2015, aşa cum ar putea fi acesta modificat ca urmare a revizuirii 2020 preconizate mai jos;

f. termenul „Entitate constitutivă” înseamnă (i) orice unitate operaţională separată a unui grup MNE care este inclusă în situaţiile financiare consolidate ale grupului de întreprinderi multinaţionale în scopul raportării financiare sau care ar fi astfel inclusă în acestea dacă participaţiile în capitalurile proprii ale respectivei unităţi operaţionale aparţinând unui grup MNE ar fi tranzacţionate la o bursă de valori publice; (ii) orice unitate operaţională separată care este exclusă din situaţiile financiare consolidate ale unui grup MNE exclusiv din motive de mărime sau de importanţă relativă şi (iii) orice sediu permanent al oricărei unităţi operaţionale separate a unui grup MNE menţionate la punctele (i) şi (ii) de mai sus, cu condiţia ca unitatea operaţională în cauză să întocmească o situaţie financiară separată pentru respectivul sediu permanent în scopul raportării financiare, al raportării în scopuri de reglementare sau al raportării fiscale ori în scopuri de control managerial intern;

g. termenul „Entitate raportoare” înseamnă entitatea constitutivă care, în virtutea legislaţiei naţionale în vigoare în jurisdicţia sa de rezidenţă fiscală, completează raportul CbC în numele grupului MNE;

h. termenul „Raport CbC” înseamnă raportul pentru fiecare ţară în parte care trebuie completat anual de către entitatea raportoare în conformitate cu legislaţia jurisdicţiei de rezidenţă fiscală şi cu informaţiile solicitate a fi raportate în baza respectivei legislaţii, cuprinzând punctele, şi reflectând formatul, stabilite de către Raportul 2015, aşa cum ar putea fi acesta modificat de către revizuirea 2020 Ea care se face referire mai jos;

i. termenul „Raport 2015” înseamnă raportul consolidat, denumit „Documentaţia preţurilor de transfer şi raportul pentru fiecare ţară în parte, privind acţiunea 13 a Planului de acţiune al OECD/G20 privind erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor”;

j. termenul „Organism coordonator” înseamnă organismul coordonator al Convenţiei care, în conformitate cu prevederile paragrafului 3 al articolului 24 al Convenţiei, este alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor competente ale părţilor Convenţiei;

k. termenul „Secretariatul Organismului coordonator” înseamnă Secretariatul OECD care furnizează suport Organismului coordonator;

l. termenul .Acord în vigoare” înseamnă, cu referire la oricare două autorităţi competente, faptul că ambele autorităţi competente şi-au exprimat intenţia de a face schimb automat de informaţii între ele şi au agreat asupra celorlalte condiţii specificate în paragraful 2 al secţiunii 8. Lista autorităţilor competente între care prezentul acord este în vigoare va fi publicată pe site-ul web al OECD.

2. În privinţa aplicării prezentului acord în orice moment de către o autoritate competentă a unei jurisdicţii, orice altă expresie care nu este explicit definită în prevederile prezentului acord va avea, cu excepţia cazurilor în care contextul nu necesită altfel sau în care autorităţile competente nu agreează de comun acord o definiţie comună (în termenii permişi de legislaţia domestică), definiţia pe care o are dată la momentul respectiv de către legislaţia fiscală aplicabilă a respectivei jurisdicţii şi care va prevala peste orice definiţie dată respectivei expresii de legislaţia altui domeniu al respectivei jurisdicţii.

 

SECŢIUNEA 2

Schimbul de informaţii cu privire la Grupurile MNE

 

1. În conformitate cu prevederile articolelor 6, 21 şi 22 ale Convenţiei, fiecare autoritate competentă va face schimb automat anual de rapoarte CbC primite din partea fiecărei entităţi raportoare rezidente în scopuri fiscale în jurisdicţia sa cu celelalte autorităţi competente ale jurisdicţiilor cu care prezentul acord este în vigoare şi în care, pe baza informaţiilor din Raportul CbC, una sau mai multe entităţi constitutive ale Grupului MNE al Entităţii raportoare sunt fie rezidente în scopuri fiscale, fie se supun regulilor fiscale corespunzătoare activităţii desfăşurate cu caracter permanent.

2. Cu toate acestea, autorităţile competente ale jurisdicţiilor care au precizat că trebuie să fie considerate drept jurisdicţii nonreciproce, în baza notificării în conformitate cu prevederile paragrafului 1 b) al secţiunii 8, vor completa rapoarte CbC aşa cum sunt acestea definite în prevederile paragrafului 1, însă nu vor primi rapoarte CbC completate ca rezultat al aplicării prevederilor prezentului acord. Autorităţile competente ale jurisdicţiilor care nu sunt cuprinse în lista jurisdicţiilor nonreciproce vor trimite şi primi informaţiile specificate în paragraful 1. Cu toate acestea, autorităţile competente nu vor trimite astfel de informaţii către autorităţile competente ale jurisdicţiilor incluse în lista menţionată în paragraful anterior a jurisdicţiilor nonreciproce.

 

SECŢIUNEA 3

Calendarul şi modalităţile schimbului de informaţii

 

1. În scopul schimbului de informaţii menţionat în secţiunea 2 seva preciza moneda sumelor specificate în Raportul CbC.

2. În conformitate cu prevederile paragrafului 1 al secţiunii 2, un raport CbC referitor la anul fiscal al Grupului MNE începând la sau după data indicată de către autoritatea competentă în notificarea trimisă cu respectarea prevederilor paragrafului 1a) al secţiunii 8 va fi schimbat imediat ce acest lucru este posibil, dar nu mai târziu de 18 luni după ultima zi a respectivului an fiscal. În pofida celor menţionate anterior, un raport CbC este necesar să fie schimbat numai dacă ambele autorităţi competente au prezentul acord în vigoare, iar jurisdicţiile lor respective au legislaţie în vigoare care să le solicite completarea rapoartelor CbC referitoare la anul fiscal la care Raportul CbC face referire şi care este în concordanţă cu scopul schimbului la care se face referire în secţiunea 2.

3. Sub rezerva prevederilor paragrafului 2, Raportul CbC trebuie schimbat imediat ce acest lucru este posibil, dar nu mai târziu de 15 luni după ultima zi a anului fiscal al Grupului MNE la care Raportul CbC face referire.

4. Autorităţile competente vor face schimb automat de rapoarte CbC prin intermediul unei scheme comune în Extensible Markup Language (XML).

5. Autorităţile competente vor face toţi paşii necesari şi vor cădea de acord asupra metodelor electronice de transmisie a datelor, inclusiv standardele de criptare, având permanent în vedere maximizarea standardizării şi micşorarea complexităţii şi costurilor, şi vor notifica Secretariatul Organismului coordonator asupra acestor transmisii standardizate şi metode de criptare.

 

SECŢIUNEA 4

Colaborarea în materie de respectare şi aplicare a prezentului acord

 

O autoritate competentă va notifica altă autoritate competentă atunci când prima are motive întemeiate să considere, în ce priveşte o entitate raportoare rezidentă în scop fiscal în jurisdicţia celeilalte autorităţi competente, că apariţia unor erori a dus la raportarea de informaţii incorecte sau incomplete ori că respectiva entitate raportoare nu respectă obligaţia de a completa un raport CbC. Autoritatea competentă notificată va lua toate măsurile corespunzătoare posibile sub legislaţia sa domestică în vederea reparării erorilor ori a nerespectării prevederilor descrise în notificare.

 

SECŢIUNEA 5

Confidenţialitate, protecţie şi utilizare corespunzătoare a datelor

 

1. Toate informaţiile schimbate fac obiectul regulilor de confidenţialitate şi al altor măsuri de protecţie specificate în Convenţie, inclusiv al prevederilor care limitează utilizarea informaţiilor astfel schimbate.

2. În plus faţă de restricţiile specificate în paragraful 1, utilizarea informaţiilor va fi limitată suplimentar la scopurile permise descrise în acest paragraf. Informaţiile primite prin intermediul Raportului CbC vor fi folosite îndeosebi pentru evaluarea riscurilor legate de preţurile de transfer de înalt nivel, erodarea bazei impozabile şi transferul profiturilor şi, acolo unde acest lucru este posibil, pentru analiză statistică şi economică. Informaţiile nu vor fi folosite ca substitut al unei analize detaliate a preţurilor de transfer ale tranzacţiilor şi preţurilor individuale pe baza unei analize funcţionale complete şi a unei analize comparative complete. Se recunoaşte faptul că informaţia conţinută în Raportul CbC nu constituie, prin ea însăşi, dovadă concludentă a faptului că preţurile de transfer sunt sau nu corespunzătoare şi, aşadar, ajustările preţurilor de transfer nu trebuie să se bazeze pe Raportul CbC. Ajustările necorespunzătoare care contravin acestui paragraf, efectuate de către administraţiile fiscale naţionale, vor fi admise în cadrul sesiunilor de lucru ale oricărei autorităţi competente. În pofida celor specificate mai sus, nu există nicio restricţie în a utiliza informaţiile din Raportul CbC ca bază pentru efectuarea unor investigaţii ulterioare referitoare la aranjamentele preţurilor de transfer ale Grupului MNE ori la alte chestiuni fiscale în decursul unei inspecţii fiscale şi, drept rezultat, pot fi efectuate ajustări corespunzătoare ale veniturilor impozabile ale unei entităţi constitutive.

3. În măsura în care legislaţia în vigoare permite acest lucru, o autoritate competentă va notifica fără întârziere Secretariatul Organismului coordonator în legătură cu orice caz de încălcare a prevederilor paragrafelor 1 şi 2 ale prezentei secţiuni, inclusiv în legătură cu posibilele acţiuni în remediere şi orice măsuri luate în legătură cu nerespectarea paragrafelor mai sus menţionate. Secretariatul Organismului coordonator va notifica toate autorităţile competente în legătură cu care prezentul constituie acord în vigoare cu prima autoritate competentă menţionată.

 

SECŢIUNEA 6

Consultări

 

1. În cazul în care o ajustare a venitului impozabil al unei entităţi constitutive, ca rezultat al unor investigaţii suplimentare pe baza datelor furnizate în Raportul CbC, conduce la rezultate economice nedorite, inclusiv dacă un astfel de caz apare pentru o activitate specifică, autorităţile competente din jurisdicţiile în care entităţile constituante afectate îşi au reşedinţa fiscală se vor consulta reciproc în vederea soluţionării respectivului caz.

2. În situaţia în care ar apărea orice dificultăţi în implementarea ori interpretarea prezentului contract, o autoritate competentă poate solicita consultări cu una sau mai multe alte autorităţi competente în vederea dezvoltării de măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului acord. În mod explicit, o autoritate competentă se va consulta cu altă autoritate competentă, înainte de a identifica existenţa unei erori sistemice în schimbul de rapoarte CbC cu cealaltă autoritate. În situaţia în care mai sus menţionata autoritate competentă face o astfel de constatare, va notifica de îndată Secretariatul Organismului coordonator care, după ce a informat la rândul său cealaltă autoritate competentă, va notifica toate celelalte autorităţi competente. În măsura în care acest lucru este permis de legislaţia în vigoare, oricare autoritate competentă poate, şi dacă doreşte poate să facă acest lucru prin intermediul Secretariatului Organismului coordonator, să implice şi alte autorităţi competente pentru care prezentul acord este în vigoare în identificarea unei soluţii acceptabile la această problemă.

3. Autoritatea competentă care a solicitat consultările conform prevederilor paragrafului 2 se va asigura, în mod corespunzător, că Secretariatul Organismului coordonator este notificat de orice concluzie şi orice măsură luate, inclusiv de absenţa unor astfel de concluzii ori măsuri, iar Secretariatul Organismului coordonator va notifica toate autorităţile competente, chiar şi pe cele care nu au luat parte la consultări, în legătură cu respectivele concluzii ori măsuri. Informaţiile referitoare la contribuabili, inclusiv informaţiile care ar putea dezvălui identitatea contribuabilului implicat, nu vor fi furnizate.

 

SECŢIUNEA 7

Modificări

 

Prezentul acord poate fi modificat, cu unanimitate, prin acordul scris al tuturor autorităţilor competente pentru care prezentul acord este în vigoare. Cu excepţia situaţiilor în care s-a căzut de acord în alt mod, un astfel de acord îşi produce efectele cu începere din prima zi a lunii ce urmează după trecerea unei perioade de o lună de la data ultimei semnări a unui astfel de acord.

 

SECŢIUNEA 8

Durata Acordului

 

1.0 autoritate competentă trebuie să furnizeze, la momentul semnării prezentului acord sau în cel mai scurt timp posibil, o notificare către Secretariatul Organismului coordonator:

a. conform căreia jurisdicţia sa are în vigoare legislaţia necesară care să solicite entităţilor raportoare să completeze un raport CbC şi că jurisdicţia obligă la completarea de rapoarte CbC referitoare la anii fiscali ai entităţilor raportoare care încep la sau după data specificată în notificare;

b. care să specifice dacă jurisdicţia va fi inclusă în lista de jurisdicţii nonreciproce;

c. care să specifice una sau mai multe metode de transmitere electronică a datelor, inclusiv metoda de criptare;

d. prin care să declare existenţa cadrului legal în vigoare şi a infrastructurii menite să asigure confidenţialitatea necesară şi standardele de protecţie a datelor în conformitate cu articolul 22 al Convenţiei şi cu paragraful 1 şi secţiunea 5 ale prezentului acord, precum şi utilizarea corespunzătoare a informaţiei conţinute în Raportul CbC, aşa cum este descrisă în paragraful 2 al secţiunii 5 a prezentului acord, şi la care să ataşeze chestionarul privind confidenţialitatea şi protecţia datelor, completat, sub formă de anexă la prezentul acord; şi

e. care să includă (i) o listă a jurisdicţiilor autorităţilor competente în legătură cu care doreşte să încheie prezentul acord, urmând procedurile legislative naţionale pentru intrarea în vigoare (dacă acestea există) sau (ii) o declaraţie a autorităţii competente că intenţionează să încheie prezentul acord cu toate celelalte autorităţi competente care furnizează o notificare în conformitate cu prevederile paragrafului 1e) al secţiunii 8.

2. Autorităţile competente trebuie să notifice Secretariatul Organismului coordonator în legătură cu orice modificare ulterioară care urmează să fie efectuată asupra susmenţionatului conţinut al notificării.

3. Prezentul acord va intra în vigoare între două autorităţi competente în ultima dintre următoarele date: (i) data la care a două autoritate competentă a furnizat Secretariatului Organismului coordonator o notificare cu respectarea prevederilor paragrafului 1, care să includă jurisdicţia celeilalte autorităţi competente, în conformitate cu subparagraful 1e), şi

(ii) data la care Convenţia a intrat în vigoare şi produce efecte pentru ambele jurisdicţii,

4. Secretariatul Corpului coordonator va păstra o listă, publicată pe site-ul web al OECD, a autorităţilor competente care au semnat prezentul acord şi a autorităţilor competente între care prezentul acord este în vigoare. În plus, Secretariatul Organismului coordonator va publica informaţiile furnizate de către autorităţile competente, în conformitate cu prevederile subparagrafelor 1(a) şi (b), pe site-ul web al OECD.

5. Informaţiile furnizate în conformitate cu prevederile subparagrafelor 1 (c) până la (e) vor fi puse la dispoziţia celorlalţi semnatari în urma unei solicitări scrise adresate Secretariatului Organismului coordonator. O autoritate competentă poate suspenda temporar schimbul de informaţii prevăzut în prezentul acord în urma unei notificări scrise adresate celeilalte autorităţi competente în care să precizeze constatarea unei nerespectări importante de către cealaltă autoritate competentă a prevederilor prezentului acord. Înainte de efectuarea unei astfel de constatări, prima autoritate competentă se va consulta cu cealaltă autoritate competentă. În scopul prevederilor prezentului paragraf, nerespectare importantă reprezintă nerespectarea prevederilor paragrafelor 1 şi 2 din secţiunea 5 şi ale paragrafului 1 din secţiunea 6 a prezentului acord şi/sau a prevederilor corespunzătoare ale Convenţiei, precum şi eşecul autorităţii competente de a furniza informaţii corecte şi la timp, aşa cum sunt acestea solicitate de către prevederile prezentului acord. Suspendarea va intra în vigoare imediat şi va fi activă până când cea de-a două autoritate competentă stabileşte de o manieră acceptabilă pentru ambele autorităţi competente că nu a avut loc nicio nerespectare importantă sau că a două autoritate competentă a adoptat măsurile corespunzătoare menite să soluţioneze respectiva nerespectare importantă. În măsura în care acest lucru este permis de legislaţia în vigoare, oricare autoritate competentă poate, şi dacă doreşte poate să facă acest lucru prin intermediul Secretariatului Organismului coordonator, să implice şi alte autorităţi competente pentru care prezentul acord este în vigoare în identificarea unei soluţii acceptabile la această problemă.

6. O autoritate competentă poate denunţa participarea la prezentul acord ori în relaţie cu o altă autoritate competentă, prin intermediul unei notificări scrise de încheiere adresate Secretariatului Organismului coordonator. Respectiva încheiere va intra în vigoare în prima zi a lunii ce urmează după trecerea unei perioade de 12 luni de la data furnizării respectivei notificări, în situaţia unui astfel de eveniment, toate informaţiile primite anterior ca rezultat al aplicării prevederilor prezentului acord îşi vor păstra caracterul confidenţial şi vor face obiectul prevederilor Convenţiei.

 

SECŢIUNEA 9

Secretariatul Organismului Coordonator

 

Cu excepţia cazurilor în care se precizează altfel în acord, Secretariatul Organismului coordonator va notifica toate autorităţile competente în legătură cu orice notificare primită ca rezultat al aplicării prevederilor prezentului acord şi va notifica toate părţile semnatare ale prezentului acord în situaţia în care o nouă autoritate competentă va semna prezentul acord.

Încheiat în limbile engleză şi franceză, ambele texte având valoare de original.

 

DECLARAŢIE

 

Subsemnatul, Ionuţ Mişa, ministrul finanţelor publice, declar prin prezenta, în numele autorităţii competente din România, că sunt de acord să respect prevederile din Acordul multilateral pentru autorităţi competente privind schimbul de rapoarte ţară-cu-ţară,

denumit în continuare „Acordul” şi anexat acestei declaraţii.

Prin intermediul prezentei declaraţii, Autoritatea competentă din România este considerată ca parte semnatară a Acordului începând cu data 19 decembrie 2017.

Acordul va intra în vigoare cu privire la Autoritatea competentă din România în conformitate cu Secţiunea 8 din Acord.

Acordul intră în vigoare în ceea ce priveşte Autoritatea competentă din România odată cu notificarea de către Autoritatea competentă din România prin intermediul canalelor diplomatice a faptului că procedurile interne necesare intrării în vigoare a acestuia au fost parcurse în România.

Semnat la Bucureşti la data 19 decembrie 2017

 

Ionuţ Mişa,

ministrul finanţelor publice

[semnătură indescifrabilă]

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.108/2013

 

Având în vedere Avizul Ministerului Mediului nr. 27.108/TD din 25 mai 2018,

pentru aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 326/2013,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind acordarea exceptărilor prevăzute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.108/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 noiembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, recunoaşte exceptările acordate de celelalte state membre ale Uniunii Europene forţelor armate străine care intră, staţionează, prepoziţionează produse militare sau desfăşoară operaţiuni pe teritoriul României, la solicitarea reprezentantului autorizat al părţii trimiţătoare.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), reprezentantul autorizat al părţii trimiţătoare depune documentele justificative care atestă exceptarea de la aplicarea Regulamentului REACH obţinute în alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi documente justificative privind respectarea condiţiilor de protecţie a mediului şi sănătăţii umane prevăzute de Regulamentul REACH,

(3) în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2), Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, eliberează solicitantului un înscris prin care se recunoaşte exceptarea de la Regulamentul REACH pe teritoriul naţional.”

2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cererea de eliberare a certificatului este însoţită de următoarele documente:

a) documentele de înfiinţare care stabilesc regimul juridic, obiectul de activitate, modul de organizare şi funcţionare, precum şi actele adiţionale întocmite ulterior constituirii, în copie;

b) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;

e) formularul de aplicare;

f) dosarul de înregistrare;

g) documentele justificative, în copie, din care să rezulte utilizarea substanţei ca atare, în preparat sau în articol, pentru care se cere exceptarea;

h) autorizaţia de mediu, în copie;

i) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie;

j) autorizaţia de securitate la incendiu;

k) alte documente relevante pe care Ministerul Apărării Naţionale, prin Departamentul pentru armamente, le poate solicita pe durata evaluării cererii.

(2) Documentele justificative prevăzute la alin. (1) lit. g) sunt necesare în oricare din următoarele situaţii:

a) realizarea unui contract de furnizare către instituţiile din cadrul forţelor sistemului naţional de apărare;

b) asigurarea îndeplinirii responsabilităţilor şi sarcinilor prevăzute în Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, aprobat în condiţiile legii;

c) asigurarea menţinerii operabilităţii şi interoperabilităţii forţelor armate străine care intră, staţionează, prepoziţionează produse militare sau desfăşoară operaţiuni pe teritoriul României, în condiţiile legii;

d) dezvoltarea şi realizarea programelor de cooperare în vederea conectării industriei naţionale de apărare la activităţile industriei europene de apărare;

e) realizarea şi menţinerea capacităţii operaţionale a instituţiilor din cadrul forţelor sistemului naţional de apărare, pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acestora “

3. La articolul 14, literele a) şi b) se abrogă.

4. La anexa nr. 1, tabelul anexei cu date tehnice se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

5. La punctul nr. 2, Date referitoare la substanţa de exceptat, al Formularului de aplicare prevăzut în anexa nr. 3, ultimele două rubrici se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„Elemente de clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare (fraze de pericol - H)

 

Elemente de etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare (fraze de precauţie - P)”

 

 

6. În anexa nr. 3 „Formular de aplicare”, la punctul 2 „Date referitoare la substanţa de exceptat” din Ghidul de completare a Formularului de aplicare, al cincilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Nr. INDEX - codul din anexa VI a Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 6 iunie 2018.

Nr. M.99.

 

ANEXĂ

 

Anexa cu date tehnice

 

Date referitoare la substanţa ca atare, în amestec sau în articol:

 

Nr. crt.

Denumirea substanţei

Alte denumiri

Nr. CAS

Nr. EC

Nr. INDEX

Cantitate exceptată

Cantitate produsă/importată/an

Elemente de clasificare CLP

(fraze de pericol - H)

Elemente de etichetare CLP*

(fraze de precauţie - P)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Conform Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE. precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 iunie 2018.

Nr. 1.450.

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

 

1. Prin organ fiscal central competent, în sensul prezentelor norme, se înţeleg:

a) Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili - pentru contribuabilii mari;

b) administraţiile judeţene ale finanţelor publice - pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal pe raza lor teritorială;

c) administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice - pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal pe raza lor teritorială;

d) administraţiile fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti - pentru contribuabilii mijlocii;

e) administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi - pentru contribuabilii, persoane impozabile înregistrate direct în scopuri de TVA

2. Prezentele norme se aplică persoanelor prevăzute la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru angajaţii care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unui contract individual de muncă şi se află în următoarele situaţii:

a) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat;

b) persoane fizice care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator;

c) persoane fizice care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare;

d) persoane fizice care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.

De asemenea prezentele norme se aplică inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifică raportul de muncă, respectiv: detaşare, suspendare sau încetare.

3. Sumele deduse de către angajatorii/plătitorii prevăzuţi la art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 se vor înscrie în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112.

4. (1) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unităţii de Trezorerie a Statului:

a) un fişier conţinând sumele reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate dedusă potrivit art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 şi înscrisă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - formular 112. Data plăţii acestor sume este reprezentată de scadenţa contribuţiei de asigurări sociale de sănătate declarate;

b) un fişier conţinând sumele reprezentând diferenţe în plus sau în minus ale contribuţiei de asigurări sociale de sănătate faţă de suma dedusă de angajator/plătitor prin Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, fie prin corectarea declaraţiei fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal competent, după caz, potrivit art. I alin. (12) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018;

c) pe baza informaţiilor conţinute de fişierele prevăzute la lit. a) şi b) reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate dedusă potrivit art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 şi diferenţe în plus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor, unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central debitează contul 20.A.21.27.00 „ Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/ plătitorului şi creditează contul 26.A.21.27.00 „Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului;

d) pe baza informaţiilor conţinute de fişierul prevăzut la lit. b) reprezentând diferenţe în minus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor, în vederea recuperării la bugetul de stat a acestor diferenţe, unitatea Trezoreriei Statului care deserveşte organul fiscal central debitează contul 26.A.21.27.00 „Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului şi creditează contul 20.A.21.27.00 „Diferenţe aferente contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. În acest caz, angajatorul/plătitorul este obligat la plata diferenţei în minus.

(2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) nu se înregistrează în evidenţa analitică pe plătitori a contribuabililor.

(3) Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare prevăzute la lit. c) şi d) nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.

5. Verificarea modului de determinare a diferenţei prevăzute la art. I alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 se va realiza de către organele fiscale potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice, după cum urmează:

a) Organul fiscal va proceda la identificarea contribuabililor/ plătitorilor, după caz, care au obligaţia de stabilire, reţinere la sursă şi plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. I alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018.

b) în vederea identificării riscurilor de neconformare în ceea ce priveşte îndeplinirea de către contribuabilii/plătitorii în cauză a obligaţiilor prevăzute la art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018, după identificarea contribuabililor/ plătitorilor, potrivit lit. a), organul fiscal va proceda la efectuarea unei analize de risc specifice, care va avea în vedere următoarele:

- examinarea modului de declarare: declaraţie iniţială sau declaraţie rectificativă;

- variaţia în timp a numărului de persoane scutite de impozitul pe veniturile din salarii;

- modul de calcul al sumei deduse în cadrul Formularului 112 în baza documentelor care atestă încadrarea în una dintre categoriile de angajaţi menţionate la pct. 2, depuse de angajaţi la angajator.

c) Ca urmare a analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru fiecare dintre contribuabilii/plătitorii supuşi analizei, precum şi nivelul riscului.

d) în funcţie de gradul de risc identificat şi de nivelul de risc stabilit, ca urmare a analizei de risc specifice se vor dispune măsuri în ceea ce priveşte modul de evaluare, gestionare şi tratare a riscurilor stabilite.

Ca urmare a analizei de risc specifice, organul fiscal va efectua verificarea în mai multe etape, după caz:

- notificarea contribuabililor/plătitorilor în cauză, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale referitoare la stabilirea corectă a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea de declaraţii rectificative;

- în caz de neconformare a contribuabililor se va proceda la efectuarea de controale fiscale potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia efectuării controalelor fiscale vor fi avute în vedere prevederile legale referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili diferenţe de obligaţii fiscale.

6. Pentru a beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018, în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă, de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) şi (3) din ordonanţă, angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declaraţii rectificative, până la 31 decembrie 2018.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 3 mai 2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota de aprobare a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare, Serviciul autorizare-avizare cu nr. SA-DRA 5603.7/12.04.2018, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Buzeşti nr. 71, etajul 3, camerele 305 şi 306, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15054/2011, cod unic de înregistrare 21474287/29.03.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 634/8.06.2010,

şi a constatat următoarele:

Societatea EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia pentru aprobarea unui nou conducător executiv.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (7) şi (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea EURORISK BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Buzeşti nr. 71, etajul 3, camerele 305 şi 306, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/15054/2011, cod unic de înregistrare 21474287/29.03.2007, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 634/8.06.2010, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite În Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 630.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, Bucureşti, cod de înregistrare fiscală 31588130, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 24.04.2018 Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat rezultatele controlului inopinat efectuat la Societatea UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, şoseaua Mihai Bravu nr. 327, bloc 54, parter, lot 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7267/25.06.2009, cod unic de înregistrare 25708402/25.06.2009, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 588/19.10.2009, reprezentată de către domnul Nedelcu Adrian-Sorin-Dumitru, în calitate de administrator,

şi a constatat următoarele:

1. Prin Hotărârea adunării generale a asociaţilor Societăţii UNJTY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nr. 11/8.12.2017 s-a stabilit „suspendarea activităţii societăţii, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 1.01.2018”.

2. A fost verificată situaţia financiară a Societăţii UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. şi s-a constatat că aceasta a realizat, în anul 2017, venituri din activitatea de intermediere în asigurări, în sumă de 50.991 lei. La data de 31.12.2017 societatea a înregistrat pierdere în sumă de 11.620.547 lei.

3. Societatea UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a notificat societăţile de asigurare şi/sau de reasigurare cu care a avut încheiate contracte de intermediere cu privire la rezilierea contractelor de brokeraj.

4. Societatea UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a solicitat societăţilor de asigurare cu care a colaborat informaţii privind situaţia decontărilor (prime intermediate şi documente cu regim special).

5. Societatea UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. a notificat asiguraţii cu privire la decizia de suspendare a activităţii societăţii, aceştia fiind totodată îndrumaţi, ca pentru plata primelor de asigurare la contractele de asigurare în curs de derulare, să se adreseze direct societăţilor de asigurare emitente ale acestora.

6. Societatea UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. nu are înregistrate litigii/reclamaţii pe rolul Instanţelor de judecată din România, cu societăţi de asigurare/intermediari în asigurări/clienţi sau foşti clienţi/angajaţi sau foşti angajaţi/asistenţi în brokeraj/alte persoane fizice/juridice, în legătură cu activitatea de intermediere în asigurări.

 7. La data de 31.12.2017 Societatea UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE S.R.L. nu figurează cu debite faţă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, în contul taxei de funcţionare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 lit. f) şi art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă, la cerere, suspendarea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a activităţii Societăţii UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul social în municipiul Bucureşti, şoseaua Mihai Bravu nr. 327, bloc 54, parter, lot 1, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/7267/25.06.2009, cod unic de înregistrare 25708402/25.06.2009, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK-588/19.10.2009, reprezentată de către domnul Nedelcu Adrian-Sorin-Dumitru, în calitate de administrator.

Art. 2. - (1) După data suspendării activităţii, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare Societatea este obligată să comunice Autorităţii de Supraveghere Financiară fie reluarea activităţii de asigurare, fie încetarea activităţii de broker de asigurare.

(3) Reluarea activităţii Societăţii se va dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 3. - Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi suspendarea activităţii societăţii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 18 mai 2018.

Nr. 634.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.