MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 500/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 500         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 iunie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

128. - Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

467. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

130. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

469. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

131. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

470. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

132. - Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 

471. - Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României* din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 

ACTE ALE SENATULUI

 

77. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite şi recuperarea garanţiilor reale - COM (2018) 135 final

 

78. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce priveşte anumite comisioane pentru plăţile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii şi comisioanele de conversie monetară - COM (2018) 163 final

 

79. - Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparenţa şi durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanţului alimentar şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislaţia alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] şi a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018; 179 final

 

80. - Hotărâre referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

117. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După alineatul (4) al articolului 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să încheie un contract cu medicul prevăzut la alin. (1) lit. b), prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera certificate de concediu medical, bilete de trimitere pentru consultaţii şi investigaţii paraclinice gratuite, reţete gratuite sau compensate.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 128.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 467.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) realizarea de către proprietarii de amenajări de îmbunătăţiri funciare a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare situate pe terenurile pe care le deţin sau, după caz, pe terenurile altora, cu acordul acestora, inclusiv a lucrărilor de reabilitare, executare de investiţii şi suportarea costurilor acestor activităţi. Statul intervine prin Agenţie numai pentru finanţarea lucrărilor de investiţii care sunt efectuate pe terenuri proprietate publică şi privată a statului. Lucrările de îmbunătăţiri funciare noi sau extinderile de amenajări finanţate din bugetul Agenţiei se pot realiza şi pe terenurile proprietate privată a altor deţinători, cu acordul prealabil al acestora; “.

2. La articolul 8, după litera a) se introduc două noi litere, literele a1) şi a2), cu următorul cuprins:

ua1) organizaţiile/persoanele juridice care deţin în proprietate infrastructura de irigaţii independentă de infrastructura principală a Agenţiei pot încheia contracte cu Agenţia pentru asigurarea apei din alte surse de apă;

a2) pentru organizaţiile/persoanele juridice prevăzute la lit. a1) Agenţia suportă numai costurile cu apa pentru irigat;”.

3. La articolul 27, partea introductivă a alineatului (1) şi litera d), precum şi alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Infrastructura secundară de irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizaţiilor, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu următoarele condiţii rezolutorii:

d) nerespectarea prevederilor protocolului de transfer al infrastructurii de la Agenţie la organizaţia de îmbunătăţiri funciare, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

(2) Infrastructura secundară de irigaţii, aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea societăţilor reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, institutelor de cercetare şi producţie agricolă, unităţilor de învăţământ agricol şi silvic, precum şi a altor instituţii publice, situată pe teritoriul unei organizaţii, se transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea acelei organizaţii, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(3) Infrastructura de îmbunătăţiri funciare, aparţinând domeniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizaţiilor ori a federaţiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, sub condiţiile rezolutorii prevăzute la alin. (1).

(4) Infrastructura secundară de irigaţii din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei, care face obiectul transmiterii la cerere fără plată în proprietatea unei organizaţii, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării organizaţiei de preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.”

4. La articolul 27, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Infrastructura secundară de irigaţii, inclusiv terenul aferent, care nu sunt înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aflate în administrarea Agenţiei şi situate pe teritoriul unei organizaţii, se transmit în proprietate organizaţiei în baza extraselor de pe inventarul bunurilor respective, identificând-se prin orice modalitate prevăzută de lege, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,”

5. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - Infrastructura secundară de irigaţii cuprinde: staţii de pompare de punere sub presiune, inclusiv terenul aferent acestora, construcţii hidrotehnice, conducte subterane, echipamente de irigare şi alte asemenea bunuri situate pe teritoriul amenajării.”

6. La articolul 293, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Organizaţiilor şi federaţiilor care nu întreţin, nu exploatează şi/sau nu utilizează infrastructura de îmbunătăţiri funciare în condiţiile prevăzute de normele metodologice sau distrug infrastructura primită în folosinţă gratuită, în proprietate ori nu respectă una dintre condiţiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) li se retrage, la propunerea Agenţiei, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, dreptul de folosinţă gratuită a terenurilor şi zonelor de protecţie aferente şi dreptul de proprietate asupra infrastructurii preluate. Respectivele organizaţii şi federaţii au obligaţia de a preda Agenţiei infrastructura dobândită în starea în care a fost preluată, inclusiv cu îmbunătăţirile aduse ulterior, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”

7. La articolul 39, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Reacordarea recunoaşterii de utilitate publică unei amenajări de îmbunătăţiri funciare sau unei părţi a unei amenajări de îmbunătăţiri funciare se face pe bază de criterii şi proceduri care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

Art. II. - (1) Alineatul (2) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2016, se abrogă.

(2) în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Guvernul va adopta normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 130.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi pentru abrogarea alin. (2) al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 469.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) alimentarea cu gaze naturale;”.

2. La articolul 5 alineatul (10), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

..(10) Pentru realizarea, dezvoltarea, întreţinerea şi modernizarea reţelelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale şi a sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), asupra terenurilor aparţinând proprietăţilor publice şi private afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional se realizează în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar dreptul de trecere se exercită pe toată durata existenţei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate, astfel:

a) cu titlu gratuit, în cazul terenurilor aparţinând proprietăţii publice sau private a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile forestiere se aplică prevederile alin. (13);”.

3. La articolul 5, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:

„(13) Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional afectate de lucrări de înfiinţare şi extindere, respectiv de lucrări de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a reţelelor de distribuţie şi transport al gazelor naturale şi a sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se face astfel:

a) aprobarea pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere se emite în condiţiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) dreptul de trecere pentru utilităţile publice se emite pe toată durata existenţei sistemelor de utilităţi publice, prin derogare de la prevederile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) fără plata garanţiei pentru ocuparea temporară a terenurilor forestiere din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cu titlu gratuit pe toată durata de existenţă a sistemelor de utilităţi publice pe terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

e) fără plata contravalorii pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice, chiria şi contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate potrivit legii, se achită potrivit art. 42 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(14) Lucrările de înfiinţare şi extindere, respectiv lucrările de reabilitare, modernizare, înlocuire şi exploatare a sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice existente, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), având ca beneficiar o unitate administrativ-teritorială, se pot realiza şi prin scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, cu compensare cu terenuri, conform art. 37 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea beneficiarului. Scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional se face astfel:

a) fără plata taxei de scoatere definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) fără plata contravalorii terenului şi a pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice pentru terenurile forestiere proprietate publică a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) pentru terenurile forestiere aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice, datorate potrivit legii, se achită conform art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) la dezafectarea lucrărilor de înfiinţare şi extindere şi a lucrărilor de reabilitare, modernizare, înlocuire, întreţinere şi exploatare a sistemelor de utilităţi publice existente, beneficiarul are obligaţia să redea terenurile în circuitul agricol sau silvic, după caz.

(15) Scoaterea definitivă şi ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional necesare realizării, dezvoltării, întreţinerii, înlocuirii şi modernizării sistemelor pentru serviciile de utilităţi publice, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi f1), în vederea asigurării securităţii şi sănătăţii oamenilor şi animalelor, sunt permise inclusiv pentru suprafeţele cuprinse în zona de conservare durabilă a ariilor naturale protejate, rezervaţii naturale. În situaţia în care zona de conservare durabilă sau rezervaţie naturală se suprapune cu un sit Natura 2000, se va asigura respectarea legislaţiei comunitare în domeniul protecţiei mediului, respectiv evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.”

4. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, distribuţie şi furnizare gaze naturale sunt supuse licenţierii, reglementării şi controlului A.N.R.E.”

5. La articolul 38 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,b) A.N.R.E. - pentru serviciul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. d) şi f1);”.

6. La articolul 42, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Utilizatorii beneficiază de fumizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice, cu excepţia serviciului public de alimentare cu gaze naturale:”.

7. La articolul 42, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Utilizatorii beneficiază de fumizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu gaze naturale, conform legii speciale.”

8. La articolul 51, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul la grevă în sfera serviciilor de utilităţi publice vitale - alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termică, alimentarea cu gaze naturale, iluminatul public şi transportul public - este supus restricţiilor aplicabile ramurilor de activitate în care nu se poate declara grevă cu întreruperea totală a activităţii. În timpul conflictelor de muncă deschise şi pe perioada soluţionării acestora se asigură respectarea principiului continuităţii serviciului şi al serviciului minim şi se iau măsuri pentru asigurarea exploatării şi funcţionării în siguranţă a sistemelor şi pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătăţii populaţiei.1

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 131.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 470.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”

din municipiul Timişoara, Judeţul Timiş

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu art. 46 alin, (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă trecerea terenurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din proprietatea privată a statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea acesteia.

(2) Terenurile prevăzute la alin. (1) constituie baza materială aferentă procesului de educaţie, cercetare şi formare profesională şi producţie agricolă pentru asigurarea unui proces de învăţământ modern şi pentru susţinerea activităţilor ştiinţifice, în actualul context european şi internaţional.

Art. 3. - Bunurilor prevăzute la art. 2 nu li se poate schimba destinaţia şi nici nu pot fi înstrăinate sau concesionate.

Art. 4. - (1) în situaţia încălcării dispoziţiilor art. 3, bunurile prevăzute la art. 2 trec de drept în proprietatea publică a statului.

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), Guvernul, prin hotărâre, va modifica în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi, Guvernul, prin hotărâre, va modifica anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Transferul drepturilor de proprietate a terenurilor menţionate mai sus sunt scutite de taxe pentru publicitatea imobiliară.

Art. 6. - Prezenta lege intră în vigoare:

a) la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce priveşte art. 1;

b) la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, în ceea ce priveşte art. 2-5.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicata.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 132.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, Judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinari a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 

Nr. crt.

Nr. cadastral vechi

Nr. cadastral nou

Suprafaţă CF

(Ha)

Nr. CF nou

(conversie CF)

Localitatea

Observaţii

1.

A1/1

429023

29,4104

429023

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

2.

A1/4

429024

2,4167

429024

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

3.

A1/8

429025

3,1771

429025

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

4.

F3/1

429026

2,3838

429026

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

5.

F4/1

429027

3,9387

429027

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

6.

Am

429028

1,9144

429028

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

7.

Am

429029

10,8922

429029

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

8.

A8I5

429030

19,3534

429030

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

9.

F9

429032

0,5856

429032

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

10.

F14

429033

3,4406

429033

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

11.

A16/1

429034

17,3097

429034

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

12.

A16/3

429035

11,3655

429035

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

13.

A16/7

429036

9,0263

429036

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

14.

A16Î9

429037

36,9871

429037

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

15.

A18

429038

10,8686

429038

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

16.

A21

429039

25,6053

429039

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

17.

A25

429040

3,3129

429040

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

18.

A26/2

429042

16,7017

429042

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

19.

A28/1

429043

69,5744

429043

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

20.

A33

429044

40,0397

429044

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

21.

A39

429045

20,6191

429045

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

22.

A42

429046

0,2221

429046

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

23.

A55

429047

0,5986

429047

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

24.

A57

429049

0,5342

429049

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

25.

A58/1

429050

1,0311

429050

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

26.

A58/2

429051

1,1178

429051

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

27.

A60

431383

24,355

431383

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

28.

A62

429054

50,647

429054

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

29.

A65/1

429055

14,424

429055

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

30.

A66

429056

4,8636

429056

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

31.

A68

429060

53,256

429060

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

32.

A70

431330

50,1977

431330

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

33.

A73

429062

40,6025

429062

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

34.

A75

429064

52,8383

429064

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

35.

A77

431358

53,1563

431358

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

36.

A80

429067

53,2544

429067

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

37.

A82

429068

54,0068

429068

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

38.

A84

429069

52,6573

429069

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

39.

A86

429071

53,6738

429071

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

40.

A97/1

429072

10,0000

429072

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

41.

F102

429073

0,2761

429073

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

42.

A108

429074

1,8714

429074

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

43.

A109

429075

5,4522

429075

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

44.

A112

429076

5,7621

429076

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

45.

A116

429077

0,9426

429077

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

46.

A124

429078

98,9224

429078

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

47.

A125

429079

2,1811

429079

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

48.

A131

429080

19,6607

429080

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

49.

A133

429083

22,5558

429083

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

50.

F135

429084

0,0522

429084

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

51.

A136

429086

14,8423

429086

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

52.

A139

429087

67,3213

429087

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

53.

A148

429088

39,2056

429088

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

54.

F149

429089

0,6901

429089

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

55.

F151

429090

2,2778

429090

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

56.

A154

429091

25,4819

429091

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

57.

A158

429092

27,6607

429092

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

58.

A354/1

400956

82,1007

400956

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

59.

A363

425181

18,1958

425181

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

60.

A359

425180

25,8264

425180

Timişoara

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

Total Timişoara

1371,6389 ha

 

 

 

61.

A38H

401076

3,7585

401076

Dumbrăviţa

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

62.

A47/1

402572

5,3215

402572

Dumbrăviţa

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

63.

A52

402573

4,5993

402573

Dumbrăviţa

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

64.

A70/2/1

401078

3,1100

401078

Dumbrăviţa

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

65.

A70/2/2

401079

0,8100

401079

Dumbrăviţa

Fără sarcini sau alte înscrieri privitoare la proprietate în sensul afectării acesteia

Total Dumbrăviţa

17,5993 ha

 

 

Total Timişoara şi Dumbrăviţa

1389,2382 ha

 

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai i al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai i al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în domeniul privat al statului şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, în proprietatea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş, şi în administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din municipiul Timişoara, judeţul Timiş şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 471.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind administratorii de credite, cumpărătorii de credite şi recuperarea garanţiilor reale - COM (2018) 135 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/277 din 6.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

1. Consideră că propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii, deoarece statele membre nu au reuşit să ia măsuri eficace care să intervină pe partea de cerere transfrontalieră a cesionării de credite neperformante.

Prin urmare, doar crearea unui cadru la nivelul UE ar asigura condiţii de intrare pe piaţă uniforme pentru cumpărătorii şi administratorii de credite şi un „paşaport” pentru ca aceştia să îşi desfăşoare activităţile în întreaga piaţă unică.

De asemenea consideră că propunerea de Directivă respectă principiul proporţionalităţii sub aspectul formei juridice alese, dar sub aspectul conţinutului este inadecvată obiectivelor pe care şi le propune.

2. Constată că, în versiunea actuală, proiectul de Directivă conţine prevederi care ar conduce la slăbirea cadrului legislativ naţional existent la acest moment pe unele dintre palierele ce se intenţionează a fi reglementate.

3. Solicită:

a) restrângerea explicită a domeniului de aplicare a Directivei numai la creditele neperformante, deoarece prin uniformizarea regimului cesiunii creditelor (indiferent de calitatea acestora) şi, respectiv, al administrării creditelor (indiferent de calitatea acestora) se va ajunge la cerinţe mai permisive privind calitatea persoanelor care administrează creditele performante. În plus, faţă de cele de mai sus, nu se justifică diferenţa de tratament în ceea ce priveşte accesul la activitate atunci când cesionarii de credite aleg să îşi administreze direct creditele achiziţionate, respectiv un regim mult mai relaxat faţă de cel aplicabil administratorilor de credite, păstrarea unor cerinţe diferite putând avea ca efect prejudicierea debitorilor;

b) susţinerea corelării cerinţelor legale aplicabile cesionarilor (cu excepţia creditorilor profesionişti) care administrează direct creditele achiziţionate cu cele aplicabile administratorilor de credite;

c) asigurarea condiţiilor care să permită cunoaşterea de către creditori a informaţiilor necesare determinării gradului de îndatorare a unui solicitant de credit prin impunere în sarcina creditorilor şi cesionarilor (indiferent de categoria de entitate) a obligaţiei de raportare a informaţiilor privind creditele neperformante cedate către un registru unic, stabilit în acest scop la nivel european (de exemplu, la nivelul Autorităţii Bancare Europene), care să fie în măsură să furnizeze informaţii privind creditele neperformante cedate. În acest sens, proiectul de Directivă ar trebui să prevadă, de asemenea, faptul că forma şi periodicitatea raportării urmează să fie stabilite prin reglementări aplicabile la nivelul Uniunii Europene, emise în acest scop.

4. Atrage atenţia cu privire la crearea, prin propunerea de Directivă, a unei pieţe secundare a creditelor neperformante, fără însă a fi prevăzute măsuri pentru protecţia debitorilor. Propunerea are un nivel de protecţie mai scăzut decât legislaţia naţională şi expune consumatorii la un posibil risc, în special prin crearea posibilităţii transferării transfrontaliere a creditelor.

În ceea ce priveşte titlul V - Executarea extrajudiciară accelerată a garanţiilor reale atrage atenţia asupra faptului că sistemul propus afectează societăţile comerciale prin limitarea posibilităţii restructurării creditului sau a acordării unei a două şanse.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 iunie 2018. cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 77.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce priveşte anumite comisioane pentru plăţile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii şi comisioanele de conversie monetară -

COM (2018) 163 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de

modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/279 din 6.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al art. 114 TFUE. Statelor membre li s-a oferit posibilitatea de a aplica dispoziţiile Regulamentului 2.560/2001 şi ale Regulamentului 924/2009, care îi succede, la monedele lor naţionale, însă, până în prezent, această opţiune a fost utilizată numai de Suedia. Din acest motiv este de preferat ca această problemă să fie abordată prin intermediul acţiunii la nivelul UE, mai degrabă decât de statele membre individuale sau de piaţă, având în vedere că niciuna dintre acestea nu poate garanta progrese rapide şi acoperirea întregului teritoriu al UE. În plus, acţiunea la nivelul UE ar genera economii de scară (creşterea volumului tranzacţiilor transfrontaliere, care va conduce la o eficienţă sporită a infrastructurii de plăţi).

De asemenea, propunerea de Regulament respectă principiul proporţionalităţii, deoarece extinderea aplicării prezentului Regulament la alte monede în afară de euro ar prezenta avantaje clare, în special din punctul de vedere al numărului de plăţi acoperit.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 78.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparenţa şi durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanţului alimentar şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislaţia alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1.829/2003 [privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2.065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1.935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare şi aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 [privind produsele fitosanitare] şi a Regulamentului (UE) 2015/2.283 [privind alimentele noi] - COM (2018) 179 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/275 din 5,06,2018,

 

Senatul adopta prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Senatul României:

Constată că principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii sunt respectate.

a) Subsidiaritatea

Verificarea adecvării LAG (legislaţia alimentară generală) a arătat în mod clar că atingerea unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii publice şi a intereselor consumatorilor din întreaga Uniune în domeniul alimentar se realizează cel mai bine printr-o acţiune la nivelul Uniunii.

În special, implementarea sistematică a principiului analizei riscurilor la nivelul Uniunii a ridicat nivelul general de protecţie a sănătăţii umane în întreaga Uniune şi a minimizat diferenţele de abordare dintre statele membre cu privire la principalele riscuri în materie de siguranţă alimentară. Acest lucru asigură faptul că există o înţelegere şi o abordare comună în ceea ce priveşte siguranţa alimentară care promovează punerea în aplicare eficace şi asigurarea respectării legislaţiei şi care facilitează funcţionarea pieţei interne într-un sector esenţial al economiei europene.

Statele membre consideră că provocările în materie de siguranţă alimentară, într-un mediu cu un nivel foarte ridicat al schimburilor comerciale şi un lanţ de aprovizionare cu alimente complex, necesită un sistem de reglementare puternic la nivelul Uniunii. Părţile interesate din industrie şi din societatea civilă sunt de acord cu abordarea de mai sus,

Este încă marcantă experienţa pagubelor produse de crizele succesive din domeniul siguranţei alimentare de dinainte de Regulamentul LAG care au subminat credibilitatea Uniunii de a asigura faptul că alimentele sunt sigure. În plus, după cum se menţionează în verificarea adecvării LAG, măsurile din domeniul siguranţei alimentelor şi hranei pentru animale au cel mai mare impact atunci când sunt luate la nivelul Uniunii,

b) Proporţionalitatea

Având în vedere problemele identificate mai sus, scopul prezentului regulament este de a introduce modificări în cadrul juridic existent care sunt limitate la ceea ce este strict necesar pentru a se atinge obiectivele stabilite pentru această iniţiativă de a îmbunătăţi încrederea cetăţenilor şi a părţilor interesate în ceea ce priveşte transparenţa şi durabilitatea abordării Uniunii referitor la siguranţa alimentelor, în special în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor.

În special, nivelul mai ridicat de transparenţă şi responsabilitate a studiilor utilizate de EFSA pentru evaluarea riscurilor nu ar putea fi realizat fără supunerea acestor studii şi a datelor pe care acestea le folosesc controlului public. În plus, normele actuale privind confidenţialitatea variază în funcţie de subregiunea în cauză, ceea ce nu garantează o metodă uniformă de gestionare a transparenţei.

Armonizarea acestor norme este proporţională, menţinându-se, în acelaşi timp, după caz, echilibrul specific al intereselor din legislaţiile sectoriale. Sunt incluse dispoziţii adecvate pentru a proteja drepturile solicitanţilor din sectorul comercial.

Art. 2, - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p.  PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 79.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru furnizorii prin servicii de intermediere online - COM (2018) 238 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale Protocolului (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

în baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/278 din 6.06.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul României:

Consideră că propunerea de Regulament respectă principiul subsidiarităţii, încadrându-se în domeniul de reglementare al art. 114 TFUE. Dat fiind caracterul în mod intrinsec transfrontalier al serviciilor online în discuţie, obiectivele nu pot fi atinse în mod eficace de statele membre în mod individual. O acţiune la nivelul Uniunii constituie, prin urmare, singurul mod de a se garanta că furnizorilor de servicii în cauză şi utilizatorilor acestor servicii li se aplică norme comune, adecvate şi eficace, indiferent care sunt legea aplicabilă şi instanţele competente identificate în cadrul termenelor şi condiţiilor.

De asemenea se respectă principiul proporţionalităţii, prezenta propunere urmărind să le ofere furnizorilor prin servicii de intermediere online şi furnizorilor prin site-uri web care efectuează tranzacţii pe teritoriul Uniunii un mediu de afaceri îmbunătăţit. Totodată, furnizorii de servicii online în cauză au în continuare, în principiu, libertatea să îşi stabilească politicile generale referitoare la furnizarea serviciilor lor, precum şi oportunitatea de a-şi modela angajamentele voluntare cu ajutorul unor coduri de conduită sectoriale, într-un cadru juridic bazat pe principii. Prin urmare, propunerea încearcă să ofere un răspuns adecvat la problema identificată, protejând în acelaşi timp capacitatea de inovare a furnizorilor de servicii online.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 80.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 

Având în vedere:

- Cererea Societăţii Conpet - S.A. Ploieşti nr. 1.440 din 12.01.2018, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu nr. 414 din 16.01.2018, Nota de fundamentare a tarifului de transport, Anexa privind structura costurilor cuprinse în tariful de transport pentru activitatea subsistemului TARĂ, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu nr. S/4/284 din 17.05.2018, şi Anexa privind structura costurilor cuprinse în tariful de transport pentru activitatea subsistemului Import, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale cu nr. S/4/8/16.01.2018;

- Referatul de analiză privind actualizarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului la Societatea Conpet - S.A. Ploieşti nr. 5.722 din 10.05,2018:

- Referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului nr. 400.430 din 15.06.2018;

- art. XIV din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 793/2002 privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Conpet” - S.A. Ploieşti, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 20 alin. (4) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 - „Situaţia tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului gazolinei, condensatului şi etanului din ţară” se modifică şi are următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 1

 

SITUAŢIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului din ţară

 

Tipul de activitate

Tariful*)

- lei/tonă -

- Transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

84,37


*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.”

 

2. Anexa nr. 2. - „Situaţia tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din import către Rafinăria Arpechim” se modifică şi are următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUAŢIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din Import către Rafinăria Arpechim

 

Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni

Tariful*)

- lei/tonă -

- Până la 120.000 tone

38,85

- Peste 120.000 tone

16,60


*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.

 

Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.

 

3. Anexa nr. 3 - „Situaţia tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din import la rafinăriile din Bazinul Ploieşti” se modifică şi are următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 3

 

SITUAŢIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din import la rafinăriile din Bazinul Ploieşti

 

Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni

Tariful*)

- lei/tonă -

- Până la 120.000 tone

38,00

- Peste 120.000 tone

16,00


*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.

 

Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.”

 

4. Anexa nr. 5 - „Situaţia tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din import la Rafinăria Petromidia” se modifică şi are următorul cuprins:

 

„ANEXA Nr. 5

 

SITUAŢIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al ţiţeiului din import la Rafinăria Petromidia

 

Interval de cantităţi de transportat în cursul unei luni

Tariful*)

- lei/tonă -

- Până la 120.000 tone

27,00

- Peste 120.000 tone

24,74


*) Tariful calculat nu include consumurile tehnologice şi TVA.

 

Tarifele se aplică pe intervale de cantităţi transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, astfel cum sunt prezentate în grilă.”

 

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gigi Dragomir

 

Bucureşti, 15 iunie 2018.

Nr. 117.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.