MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 497/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 497         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 iunie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 100 din 1 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2213 alin. (2) lit. ş) şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

402. - Hotărâre privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

403. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

404. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 

417. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 

423. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK  - S.A. în numele şi în contul statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

381/2.187/1.689 - Ordin al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

106. - Ordin privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 100

din 1 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2213 alin. (2) lit. ş) şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Luminiţa Nicolescu,

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 221 3 alin. (2) lit. ş)şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, excepţie ridicată de Societatea Relexim Cons - S.R.L. din Ploieşti în Dosarul nr. 12/281/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.385D/2017.

2. La apelul nominal răspunde pentru autoarea excepţiei de neconstituţionalitate avocatul Karin Monica Kusai, cu împuternicire avocaţială depusă la dosar. Lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul avocatului prezent, care, reiterând cele prezentate în notele scrise prin care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, solicită admiterea acesteia. În susţinerea argumentelor sale, depune la dosar un înscris provenit de la Biroul Român de Metrologie Legală - Direcţia Regională de Metrologie Legală Ploieşti.

4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

5. Prin încheierea din 24 martie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 12/281/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă, Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2213 alin. (2) lit. ş) şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Excepţia a fost invocată de Societatea Relexim Cons - S.R.L. din Ploieşti, cu ocazia soluţionării apelurilor declarate împotriva Sentinţei civile nr. 4.184/2016, pronunţată de Judecătoria Ploieşti, într-o cauză civilă având ca obiect o contestaţie la executare.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine, în esenţă, că orice sancţiune stabilită în materie civilă, penală sau contravenţională este condiţionată de existenţa prejudiciului pentru cel puţin una dintre părţile participante la actul şi faptul de comerţ. Arată că, în speţă, neconstituţionalitatea vizează tocmai confiscarea contravalorii produselor petroliere vândute, fără a se constata existenţa unui prejudiciu. Consideră, astfel, că nu a beneficiat de un proces echitabil şi nici de o aplicare corectă a legii, întrucât confiscarea unor sume de bani se poate efectua numai în baza unei expertize, în caz contrar, fără a se stabili, în concret, existenţa unui prejudiciu, se încalcă în mod brutal drepturile constituţionale mai sus invocate. Menţionează, totodată, că libertatea economică nu apare ca un drept absolut al persoanei, dar dreptul la muncă (de a avea o societate şi de a desfăşura o activitate care să îi asigure un venit persoanei) este garantat de Constituţia României. Prin urmare, adoptarea unor norme de natură să conducă la imposibilitatea persoanei de a desfăşura activităţi care să îi asigure existenţa încalcă în mod brutal atât dreptul de proprietate, cât şi dreptul la muncă.

7. Tribunalul Prahova - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, instanţa de judecată face referire şi la jurisprudenţa Curţii Constituţionale, concretizată, spre exemplu, prin Decizia nr. 387 din 26 iunie 2014.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

9. Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, exemplu fiind Decizia nr. 387 din 26 iunie 2014 şi Decizia nr. 308 din 13 iunie 2013.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Guvernului, susţinerile părţii prezente, înscrisurile depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2213 alin. (2) lit. ş) şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, prevederi care au următorul cuprins:

Art. 2213 : Contravenţii şi sancţiuni:

„(2) Următoarele fapte constituie contravenţii:

ş) desfăşurarea activităţilor de comercializare în sistem angro şi/sau en detail a produselor energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat - cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute în acest sens în prezentul titlu; [...]”

„(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 20,000 iei la 100.000 lei, precum şi cu:

a) confiscarea produselor, iar în situaţia când acestea au fost vândute, confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, în cazurile prevăzute la lit. a), b), c), c1), e), i), j), k), I), m), n), o), r), s), ş), t), ţ), u) şi w);”.

13. Curtea observă că prevederile criticate din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au fost abrogate începând cu 1 ianuarie 2016, prin art. 502 alin. (1) pct. 1 din titlul XI al Codului fiscal din 2015. Însă, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea este competentă să analizeze prevederile criticate, având în vedere că acestea continuă să producă efecte juridice în cauza dedusă judecăţii.

14. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale art. 44 alin.(8) potrivit cărora averea dobândită ilicit nu poate fi confiscată, iar caracterul licit al dobândirii se prezumă, precum şi celor ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi. De asemenea, apreciază că reglementarea criticată contravine şi dispoziţiilor art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitor la dreptul la un proces echitabil.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile art. 2213 alin. (2) lit. ş) şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate, din perspectiva unor critici similare celor formulate în prezenta cauză, în acest sens fiind Decizia nr. 387 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014, prin care Curtea a constatat că aceste prevederi sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

16. Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa în această materie (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 99 din 1 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 15 aprilie 2011 şi Decizia nr. 31 din 14 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 8 martie 2010), că dispoziţiile Legii fundamentale consacră libertatea economică constând în accesul liber pe care îl are oricare persoană la activitatea economică, posibilitatea de a manifesta libera iniţiativă şi de a exercita aceste drepturi „în condiţiile legii”. Astfel, libertatea economică nu apare ca un drept absolut al persoanei, ci este condiţionată de respectarea limitelor stabilite de lege, limite ce urmăresc asigurarea unei anumite discipline economice ori protejarea unor interese generale. Altfel spus, libertatea economică nu se poate manifesta decât în limitele impuse de asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale tuturor.

17. Prin Decizia nr. 387 din 26 iunie 2014, precitată, Curtea a constatat că prevederile legale criticate instituie un regim sancţiona tor iu pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de lege pentru operatorii economici care intenţionează să comercializeze în sistem en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant şi gaz petrolier lichefiat. Aceste texte legale fac, aşadar, referire la comercializarea produselor energetice, produse care sunt incluse în categoria celor acciza bile, or, tocmai datorită regimului special, din punct de vedere fiscal, al produselor accizabile, este firesc ca legiuitorul să impună anumite condiţii suplimentare operatorilor economici atunci când aceştia doresc comercializarea unor atare produse. Curtea a reţinut, de asemenea că, în contextul asigurării libertăţii economice, statul are obligaţia să impună reguli de disciplină economică, pe care operatorii economici trebuie să le respecte, iar legiuitorul are competenţa de a stabili sancţiunile corespunzătoare pentru nerespectarea acestora (a se vedea, în acest sens, şi Decizia nr. 556 din 7 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 15 august 2007).

18. Totodată, prin Decizia nr. 308 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 25 iulie 2013, Curtea a reţinut că stabilirea unor contravenţii şi a unor sancţiuni corespunzătoare reprezintă o opţiune legitimă a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie. Astfel, reglementarea unor contravenţii este justificată de imperativul protejării interesului social şi al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare şi sancţionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală. Operatorul economic în activitatea căruia s-a constatat săvârşirea unei contravenţii nu poate invoca principiul libertăţii economice, în condiţiile în care acesta nu respectă prevederile legale. Mai mult, nu se poate susţine că unei persoane juridice de drept privat, care desfăşoară activitatea de comercializare a produselor energetice în sistem en detail sau angro, în condiţiile legii, îi este îngrădit accesul la activitatea economică, deoarece statul are obligaţia să respecte acest drept, iar nu obligaţia de a menţine în viaţa economică o societate comercială, prin eforturi publice, atâta vreme cât aceasta nesocoteşte dispoziţiile legale. În mod similar, desfăşurarea activităţii economice nu se poate face decât cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege, astfel încât sancţionarea abaterilor de la prevederile legale nu poate primi semnificaţia unei restrângeri nejustificate a acestei activităţi sau o încălcare a dreptului la muncă şi a dreptului de proprietate.

19. În acelaşi context, Curtea a constatat că reglementarea legală criticată reprezintă norme coercitive ce instituie sancţiuni contravenţionale pentru operatorii economici care nu respectă dispoziţiile legale referitoare la justificarea sumelor de bani găsite la punctele de vânzare aparţinând acestora. Consecinţa încălcării acestor dispoziţii legale o constituie calificarea sumelor respective ca având provenienţă ilegală şi confiscarea acestora. Curtea a mai constatat că textele de lege criticate dau expresie prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (9) în virtutea cărora „Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii”, fiind deci în deplină concordanţă cu textele constituţionale menţionate în susţinerea excepţiei.

20. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudenţe, apreciem că cele statuate prin deciziile invocate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Relexim Cons - SRL. din Ploieşti în Dosarul nr. 12/281/2015 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi constată că prevederile art. 2213 alin. (2) lit. ş) şi art. 2213 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 1 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii administrate de Ministerul Afacerilor Interne - unităţi subordonate din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării imobilelor înregistrate la poziţiile M.F.P. nr. 34739 şi nr. 121121, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, pentru o parte din imobilul cu nr. M.F.P. 34739, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a comasării părţii de imobil prevăzute la art. 2 cu imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi, cu nr. M.F.P. 121121, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă trecerea a două construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 402.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

alo imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar

(valoare actualizată)

(lei)

34739

8.19.01

49-355

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296408

Municipiul Rădăuţi,

judeţul Suceava

7.872.500,27

121121

8.19.01

70-13

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi

CUI 21804458

Municipiul Rădăuţi,

judeţul Suceava

2.504.522,58

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat În domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru o parte din acesta, în condiţiile legii

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale părţii care se transferă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Număr M.F.P. pentru partea de imobil care îşi schimbă unitatea de administrare

34739

(parţial)

8.19.01

49-355

(parţial)

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei

CUI 4296406

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi

CUI 21804458

Municipiul Rădăuţi,

Judeţul Suceava

CF nr. 35578

S teren = 10.972 mp

5 construcţii

856.753,68

Se va atribui nr. M.F.P.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi, rezultat în urma comasării

 

Număr M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Imobilele supuse comasării

Valorile de inventar actualizate ale imobilelor

(lei)

Caracteristicile tehnice actualizate

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

121121

8.19.01

70-13

Ministerul Afacerilor interne - Inspectoratul General pentru Imigrări -

Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi CUI 21804458

Nr. M.F.P. care se va atribui CF nr. 35578

856.753,68

C1 - suprafaţă construită 1.042 mp

C2 - suprafaţă construită 314 mp

C5 - suprafaţă construită 82 mp

C6 - suprafaţă construită 202 mp

C7 - suprafaţă construită 305 mp

C8 - suprafaţă construită 155 mp

C10 - suprafaţă construită 107 mp

Teren în suprafaţă totală de 14.289 mp

3.361.276,26

121121

CF nr. 35753

2.504.522,58

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

 

Numărul de identificare al imobilului atribuit de M.F.P.

Codul de clasificaţie

Denumirea

Adresa

imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul CUI

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor

Valoarea contabilă actualizată a imobilului

(lei)

Valoarea contabilă a părţilor care ies din domeniul public

(lei)

Valoarea contabilă a părţii care rămâne în domeniul public al statului

(lei)

121121

8.19.01

70-13

Municipiul Rădăuţi,

Judeţul Suceava

Ministerul Afacerilor Interne - Centrul Regional de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil Rădăuţi

CUI 21804458

Pavilion 10 „magazie”

Nr. cadastral 35578-C6

Sc - 202 mp

Pavilion 14 „atelier”

Nr. cadastral 35578-C10

Sc -107 mp

3.361.276,26

15,43

3.361.260,83

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernişoara, judeţul Vâlcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 şi 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile”, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziţii:

- poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal - Drumul Plopişului”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: Drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, S = 5.656 mp, L = 1.200 m, I medie = 4,71 m; Adresa: comuna Cernişoara, satul Obârşia; Vecini: N - drumul Dealul Cârciumii, S - DC 115A. E, V - proprietăţi particulare”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „74.339 lei”, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018, C.F, 35710”;

- poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal (Curtuleşti)”; coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: Drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, S = 782 mp, L = 225 m, I medie = 3,47 m; Adresa: comuna Cernişoara, satul Cernişoara; Vecini: N, S, E - proprietăţi particulare, V - DJ 676D”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „14.429 lei”; coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018, C.F. 35709”;

- poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum vicinal (La Măgură)”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: Drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, S = 8.677 mp, L = 1.300 m, I medie = 6,67 m; Adresa: comuna Cernişoara, satul Cernişoara; Vecini: N, S, E - proprietăţi particulare, V - DC 114A”; coloana 6 va avea următorul cuprins: „83.368 lei”; coloana 7 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018, C.F. 35711”;

b) după poziţia nr. 113 se introduc şaisprezece noi poziţii, poziţiile nr. 114-129, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 403.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernişoara

 

SECŢIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- lei -

Situaţia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

114

1.3.7.1.

Drum vicinal - La Stadion

Tehnice; drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 2.529 mp, lungime - 330 m, lăţime medie - 7,6 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Modoia;

Vecini: N - proprietăţi particulare şi comuna Cernişoara:

S - proprietăţi particulare şi comuna Cernişoara;

E - DJ 676 C;

V - comuna Cernişoara

1997

47.539,32

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35678 şi 35680

115

1.3.7.1.

Drum vicinal - La Ciofleci

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 1.179 mp, lungime - 420 m, lăţime medie - 2,8 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Groşi;

Vecini: N - proprietăţi particulare,

S - proprietăţi particulare,

V - DJ 676 C,

E - comuna Cernişoara

1940

22.188,78

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35697

116

1.3.7.1.

Drum vicinal - Uliţa Băleştiior

Tehnice; drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 624 mp, lungime - 160 m, lăţime medie - 3,9 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Armăşeşti;

Vecini: N - proprietăţi particulare,

S - proprietăţi particulare;

E - comuna Cernişoara;

V - comuna Cernişoara

1942

11.743,68

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F 35682

117

1.3.7.1.

Drum vicinal - Peste vale

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 538 mp lungime - 126 m, lăţime medie - 4,2 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare,

S - proprietăţii particulare,

E - DJ 676C,

V - pârâul Cernişoara

1930

10.125,16

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F 35702

118

1.3.7.1.

Drum vicinal - Uliţa Cimitir Mădulari

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 282 mp, lungime - 83,1 m, lăţime medie - 3,39 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - DJ 676C;

V - comuna Cernişoara

1922

5.307,24

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018 C.F. 35703

119

1.37.1.

Drum vicinal - La Cumpănaşu

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 415 mp, lungime - 92 m, lăţime medie - 4,5 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - proprietăţi particulare;

V - DJ 676C

1936

7.810,30

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35679

120

1.37.1.

Drum vicinal - Stănişor Aurel

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 571 mp, lungime - 188 m, lăţime medie - 4,2 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare şi pârâul Cernişoara;

S - proprietăţi particulare;

E - DJ 676 C;

V - pârâul Cernişoara şi proprietăţi particulare

1943

29.246,28

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35688 şi 35686

121

1.37.1.

Drum vicinal - Stănişor Dumitru

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 669 mp, lungime - 104 m, lăţime medie - 6.43 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - pârâul Cernişoara şi proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - proprietăţi particulare;

V - DJ 676 C

1942

12.590,58

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35689

122

1.37.1.

Drum vicinal - Părul Ursului -

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 911 mp, lungime -165 m, lăţime medie - 5,52 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - DJ 676C;

V - comuna Cernişoara

1932

17.145,02

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35683

123

1.37.1.

Drum vicinal - La Nae

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 317 mp, lungime - 60 m, lăţime medie - 5,28 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - proprietăţi particulare;

V - DJ 676C

1944

5.965,94

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35687

124

1.37.1.

Drum vicinal - la Roman Vasile

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 642 mp, lungime - 140 m, lăţime medie - 4,58 m;

Adresă: comuna Cernişoara, satul Mădulari;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - proprietăţi particulare;

V - DJ676C

1932

12.082,44

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35698

125

1.3.7.1.

Drum vicinal - uliţa Urecheştilor

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 608 mp,

lungime - 170 m, lăţime medie - 3,57 m:

Adresa: comuna Cernişoara, satul Obârşia;

Vecini: N - proprietăţi particulare,

S - DJ 676C,

E - proprietăţi particulare,

V - proprietăţi particulare

1935

11.442,56

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35675

126

1.3.7.1.

Drum vicinal - uliţa Zamfir

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 201 mp, lungime - 47 m, lăţime medie - 4,27 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Cernişoara;

Vecinătăţi: N - comuna Cernişoara,

S - DJ 676D,

E - proprietăţi particulare,

V - proprietăţi particulare

1937

3.782,82

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35681

127

1.3.7.1.

Drum vicinal - La Mătuşoiu

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 345 mp, lungime - 84 m, lăţime medie - 4,10 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Cernişoara;

Vecini: N - Drum şi pârâul Cernişoara,

S - proprietăţi particulare;

E - proprietăţi particulare;

V - pârâul Cernişoara

1940

6.587,00

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35677,35676

128

1.3.7.1.

Drum vicinal - uliţa Biriboacă

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 350 mp, lungime - 85 m, lăţime medie - 4,11 m;

Adresa: comuna Cernişoara, satul Cernişoara;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare;

E - proprietăţi particulare;

V - drum DC114A

1940

6.587,00

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35685

129

1.3.7.1.

Drum vicinal - uliţa Andreuţa

Tehnice: drum vicinal, pietruit cu şanţuri laterale, suprafaţa = 688 mp, lungime -141 m, lăţime medie - 4,87 m;

Adresă: comuna Cernişoara, satul Cernişoara;

Vecini: N - proprietăţi particulare;

S - proprietăţi particulare,

E - proprietăţi particulare;

V - drum DC 114 A

1941

12.948,16

Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 36/2017, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Cernişoara nr. 6/2018,

C.F. 35690

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constituţia România, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Dej” la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 şi 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 184, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L1 = 84 m, 11 medie = 22,8 m SI = 1.915 mp, L2 = 424 m,

I2 medie = 15,61 m, S2 = 6.617 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „794.081,90”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62083, CF 62082”;

- la poziţia nr. 196, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L= 182 m, I medie = 12,28 m, S = 2 235 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „225.415,54”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62084”;

- la poziţia nr. 199, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L1 = 1.560 m, 11 medie = 16,92 m, SI = 26.390 mp, L2 = 224 m, I2 medie = 16,58 m, S2 - 3.713 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.313.022,13”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62086, CF 62099”;

- la poziţia nr. 201, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Dobrogeanu Gherea”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 538 m, I medie = 12,96 m, S = 6.975 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.384.862,72”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62085”;

- la poziţia nr. 220, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L= 172 m, I medie - 12,48 m,S = 2.147 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „737.636,92”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit

Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62096”;

- la poziţia nr. 225, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L = 148 m, I medie = 21,84 m, S = 3.233 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „317.666,95”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62080”;

- la poziţia nr. 234, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L = 274 m, I medie = 17,66 m, S = 4.838 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „455.418,88”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62078”;

- la poziţia nr. 236, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L = 180 m, I medie = 9,74 m, S = 1.754 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „363.900,50”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62079”;

- la poziţia nr. 239, coloana 2 va avea următorul cuprins:

„Str. Ecaterina Teodoroiu”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 811 m, I medie = 16,55 m, S = 13,421 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.276.963,28”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62098”;

- la poziţia nr. 243, coloana 3 va avea următorul cuprins:

„L = 1.120 m, I medie = 12,37 m, S = 13.859 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.393.524,11”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62095”;

- la poziţia nr. 270, coloana 1 va avea următorul cuprins:

„1.3.7.2.” coloana 3 va avea următorul cuprins: „L = 278 m, I medie = 20,38 m, S = 5.665 mp”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.880,00”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Dej potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 64/2001, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 30/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej nr. 49/2018, CF 62097”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 404.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 113 alin. (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 920 din 23 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Conducerea Direcţiei generale se asigură de directorul executiv/general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ.”

2. La anexa nr. 1, la alineatul (5) al articolului 13, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) un reprezentant al aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau, după caz, un reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, care are calitatea de funcţionar public;1.

3. La anexa nr. 1, articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean/ consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti şi este constituită din secretarul general al judeţului/secretarul sectorului municipiului Bucureşti, directorul executiv/general, directorii executivi adjuncţi/generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei generale, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean/local. Preşedintele colegiului director este secretarul general al judeţului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucureşti. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul executiv/general sau, după caz, de către directorul executiv adjunct/general adjunct al Direcţiei generale, numit prin dispoziţie a directorului executiv/general.”

4. La anexa nr. 1, la alineatul (4) al articolului 15, literele b), d) şi g) vor avea următorul cuprins:

„b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al Direcţiei generale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

...........................................................................................................................

d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale, precum şi rectificarea bugetului, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

...........................................................................................................................

g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, respectiv de consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.”

5. La anexa nr. 2, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Direcţia de asistenţă socială este instituţia publică specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, ca direcţie de asistenţă socială, denumită în continuare Direcţia, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

(2) Prin excepţie de la prevederile de la alin. (1), Direcţia se poate organiza ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului sau ca direcţie generală, instituţie publică în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, în funcţie de structura demografică şi indicatorii socio-economici ai oraşului/municipiului.”

6. La anexa nr. 2, articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1)în cazul Direcţiei organizată ca instituţie publică, conducerea acesteia se asigură de director/director executiv/ director executiv adjunct sau de director general, după caz.

(2) în cazul Direcţiei organizată ca un compartiment funcţional în aparatul de specialitate al primarului, conducerea acesteia se asigură de director.

(3) Directorii l/Directorul executiv/Di rectorul executiv adjunct/Directorul general are calitatea de funcţionar public/ personal contractual.”

7. La anexa nr. 2, articolele 14 şi 15 se abrogă.

8. La anexa nr. 2, la alineatul (3) al articolului 16, literele a), b), d), e) şi g) vor avea următorul cuprins:

„a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei în calitate de persoană juridică, după caz;

b) exercită funcţia de ordonator de credite, potrivit legii, în cazul direcţiei organizate ca instituţie publică;

...........................................................................................................................

d) elaborează şi supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acţiune;

e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţire a activităţii;

...........................................................................................................................

g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului local statul de funcţii al Direcţiei;”.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

PRIM-MINISTRU

Ministrul finanţelor publice,

Lia-Olguţa Vasilescu

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Eugen Orlando Teodorovici

 

Contrasemnează:

 

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

 

 

Sirma Caraman,

 

 

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Mr. 417.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele şi în contul statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Operaţiunile individuale prevăzute la art. 3 lit. c) se vor aproba după cum urmează:

a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operaţiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.

(2) Expunerea pe debitor sau grup de debitori nu va depăşi 25% din fondurile totale ale statului pentru operaţiunile de finanţare, garantare sau asigurare acordate în numele şi contul statului. Guvernul poate aproba proiecte care conduc la expuneri pe debitor sau grup de debitori ce depăşesc 25% din fondurile totale ale statului, cu condiţia ca această expunere pe debitor sau grup de debitori să nu depăşească 50% din fondurile totale ale statului.

(3) Prin expunere în sensul prezentei hotărâri se înţelege orice angajament asumat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. În numele şi în contul statului în raport cu un singur debitor sau un grup de debitori. Grupul de debitori este constituit din două sau mai multe entităţi care reprezintă un singur risc pentru operaţiunile de finanţare, garantare şi asigurare în numele şi în contul statului.

(4) Operaţiunile ce conduc la o expunere cumulată, pe acelaşi debitor sau grup de debitori se aprobă după cum urmează:

a) pentru operaţiunea ce conduce la o expunere cumulată de până la echivalentul a 50 milioane euro aprobarea se va face de către Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări va supune operaţiunea spre aprobare Guvernului.

(5) Prin expunere cumulată în sensul prezentei hotărâri se înţelege suma dintre expunerea existentă rezultată din operaţiuni în derulare şi expunerea potenţială aferentă noilor operaţiuni.

(6) Aprobarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi alin. (4) lit. a) poate fi delegată de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări Consiliului de administraţie al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări va ratifica deciziile de aprobare a unor operaţiuni luate de Consiliul de administraţie al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (6), prin hotărâre, la prima şedinţă a Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări după aprobarea operaţiunii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aprobării.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pregătirea lucrărilor şi analiza operaţiunilor care se supun aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări se realizează de către direcţiile de specialitate din cadrul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit competenţelor acestora.

(2) Responsabilitatea privind analiza operaţiunilor care se supun aprobării Guvernului potrivit art. 6, a riscurilor ce decurg din aceste operaţiuni efectuate în numele şi contul statului, precum şi legalitatea operaţiunii supuse aprobării Guvernului revine Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. prin direcţiile de specialitate şi Comitetul de Direcţie. Pentru operaţiunile supuse aprobării Guvernului Ministerul Finanţelor Publice are rolul de a transmite propunerea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. avizată favorabil de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări spre analiză şi aprobare Guvernului României.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 423.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 381 din 8 mai 2018

Nr. 2.187 din 8 iunie 2018

Nr. 1.689 din 21 mai 2018

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin, (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii „Romfilatelia” - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Petru Bogdan Cojocaru

Eugen Orlando Teodorovici

Lia-Olguţa Vasilescu

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea ROMFILATELIA - S.A., filială a Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

Sediul/Adresa: Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, sectorul 5

Cod unic de înregistrare: RO 16184414

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

9396

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

9365

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

31

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

9266

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

 

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

4734

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

156

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3853

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

3089

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

2569

 

 

 

C2

bonusuri

14

520

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

681

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

83

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

489

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

34

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

130

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

20

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

110

 

1

 

Rezerve legale

25

7

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

51

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

51

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

51

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

481

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

481

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

66

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

65

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

3915

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3321

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

144

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

144

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

986

9

 

Plăţi restante

56

 

10

 

Creanţe restante

57

 

 

*) Rd.50 = Rd.154 clin Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă

 

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2017 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 13 decembrie 2017.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2018.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 106.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.