MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 496/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 496         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 18 iunie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

405. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 3051. aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părţi din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

419. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/ acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

670. - Decizie privind sancţionarea Societăţii ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea unor părţi din acesta, pe o perioadă de 10 ani, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 867 alin. (1), art. 868 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106648, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării şi a intabulării în cartea funciară.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea pe o perioadă de 10 ani a unor părţi din imobilul 3051, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al judeţului Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - După expirarea perioadei de 10 ani, părţile de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 405.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 3051, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi adresa poştală, ca urmare a intabulării imobilului în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al sfatului

Adresa poştală a bunului imobil înscrisa în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Adresa poştala actualizată a bunului imobil

Elementele-cadru de descriere tehnica/ Carte fundării/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar a bunului imobil înscrisa în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea da inventar actualizata a bunului imobil

(lei)

Administratorul bunului

CUI

106648

8.19.01

Imobil 3051

Municipiul Bistriţa,

Bd. Republicii nr. 5

Municipiul Bistriţa,

Bd. Republicii nr. 3-5

Construcţii şi teren *

CF 75909

Nr. cad. 75909

6.136.661

6.010.246,37

Ministerul Apărării Naţionale

CUI - 4183229


* Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciala şi care au bunuri cu date da identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor părţi din Imobilul 3051, aflat în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa” al Judeţului Bistriţa-Năsăud şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care tace obiectul transmitem

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Denumirea imobilului după

transmitere

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

1.

106648 - parţial

8.19.01

Imobil 3051 - parţial

Municipiul Bistriţa,

Bd. Republicii nr. 3-5

1. Construcţii:

Pavilionul A - Apartamentul 6:

Suprafaţă construită - 383.84 mp

Valoare contabilă - 1,518.543,96 lei

2. Teren aferent construcţiilor - 160,06 mp

Valoarea contabilă - 34.680,20 lei;

Total valoare contabilă construcţii şi teren 1,553,223,55 lei

CF 75909-C1-U6

Nr. cad. 75909-C1-U6

6.010.246,37 *

1.553.224,16

4.248.118,18

**

Statul român, domeniul public, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa”

CUI - 4347496

2.

106648 - parţial

8.29.13

Imobil 3051 - parţial

Municipiul Bistriţa,

Bd. Republicii nr. 3-5

1, Construcţii:

Pavilionul A - Apartamentul 3:

- Suprafaţă construită - 16,19 mp

Valoare contabilă - 64.050,71 lei

Apartamentul 4:

Suprafaţă construită - 35,45 mp

Valoare contabilă - 140.246,93 lei

2. Teren aferent construcţiilor - 21,26 mp

Valoarea contabilă - 4.606,39 lei;

Total valoare contabilă construcţii şi teren 208.903,98 lei

CF 75909-C1-U3

Nr. cad. 75909-C1-U3

CF 75909-C1-U4

Nr. cad, 75909-C1-U4

208.904,03

 

Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Instituţia Prefectului - Judeţul

Bistriţa-Năsăud

CUI -4347798


* Valoarea de inventai loiala a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizata a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

** Denumirea imobilelor se acordă după preluare de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa* şi Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 93/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 2 de la litera A, punctul I se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„2. Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice

583**

 

**în numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.”

 

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, publicată în Monitorul Oficial ăl României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru;0.

2. La articolul 3 alineatul (3), literele g) şi m) vor avea următorul cuprins:

,,g) verifică ex ante documentaţiile de atribuire, procedurile de atribuire şi modificările contractelor/acordurilor-cadru, selectate conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele aferente derulării, respectiv realizării acestora, cu privire la conformitatea cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii;

........................................................................................................................................

m) realizează activitatea de conciliere între ANAP şi autorităţile/entităţile contractante supuse controlului ex ante, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”

3. La articolul 3 alineatul (3), literele d) şi h) se abrogă.

4. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

„(4) Numărul maxim de posturi al ANAP este de 583, exclusiv demnitarul, din care 340 de posturi sunt alocate structurii ANAP responsabile cu exercitarea funcţiei de control ex ante.”

5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. IV. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale entităţii contractante, programul anual al achiziţiilor sectoriale şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;

c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;”.

2. La articolul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) etapa de planificare/pregătire;”.

3. Alineatul (3) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de achiziţie sectorială cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 12 alin. (4) din Lege, iniţiată de entitatea contractantă.”

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10- - Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu încheierea contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru.”

5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Etapa post atribuire contract a fiecărui proces de achiziţie sectorială începe la momentul semnării contractului sectorial/acordului-cadru şi se finalizează prin realizarea unei analize la nivel de entitate contractantă a performanţei contractorului, în care se prezintă, dacă este cazul, concluziile rezultate din procesul de achiziţie derulat, inclusiv prin analiza obţinerii beneficiilor pentru entităţile contractante, aşa cum sunt acestea identificate în etapa de planificare/pregătire a procedurii în cadrul strategiei de contractare.”

6. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Totalitatea proceselor de achiziţie sectorială planificate a fi lansate de o entitate contractantă pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari decât 125 milioane de lei, face obiectul unei strategii anuale de achiziţie sectorială la nivelul entităţii contractante, elaborată în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie sectorială cuprinse în aceasta.”

7. La articolul 12 alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în condiţiile alin. (2), entitatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziţii sectoriale cel puţin următoarele elemente estimative:”.

8. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor sectoriale, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de entitate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

(2) Programul anual al achiziţiilor sectoriale se elaborează, în forma iniţială, în trimestrul IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele entităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru pe care entitatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului.”

9. La articolul 13 alineatele (3) şi (6), părţile introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Entitatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte forma iniţială a programului anual al achiziţiilor sectoriale, de a ţine cont de:

........................................................................................................................................

(6) Entitatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor sectoriale, precum şi orice modificare asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:”.

10. La articolul 13 alineatul (5), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor sectoriale.”

11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Prin excepţie de la art. 13 alin. (1), în cazul în care entitatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor sectoriale aferent proiectului respectiv, după semnarea contractului de finanţare/cofinanţare aferent.”

12. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Entitatea contractantă, prin compartimentul intern specializat În domeniul achiziţiilor sectoriale, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a programului anual al achiziţiilor sectoriale.

(2) Entitatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul programului anual al achiziţiilor sectoriale, cu condiţia identificării surselor de finanţare. Modificările/completările se aprobă şi se publică conform prevederilor art. 13 alin. (6),”

13. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Entitatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele aspecte:

a) valoarea estimată a achiziţiei;

b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;

c) îndeplinirea condiţiilor specifice de aplicare a anumitor proceduri de atribuire.

(2) în aplicarea art. 16 alin. (2) din Lege, entitatea contractantă are obligaţia ca, la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze, în funcţie de tipul contractului, la valoarea estimată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare în condiţiile alin. (1).

(3) Fără a afecta celelalte prevederi ale prezentului articol, pentru contractele de achiziţie sectorială de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, entitatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente:

a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sau se atribuie contracte diferite;

c) pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanţă, asistenţa tehnică şi altele, care necesită specialişti certificaţi/atestaţi pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte şi în funcţie de valoarea obţinută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziţie corespunzătoare.1

14. Alineatul (1) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: _

„Art. 19. - (1) în condiţiile art. 148 din Lege, entitatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului de achiziţie sectorială, în cadrul etapei de planificare/pregătire, care se iniţiază prin publicarea în SEAP, precum şi prin orice alte mijloace a unui anunţ privind consultarea, în cazul în care doreşte achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală ori din domenii cu un rapid progres tehnologic.”

15. Alineatul (4) al articolului 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Entitatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/ organizaţiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieţei, tendinţele preţurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.”

16. Alineatul (6) al articolului 20 se abrogă.

17. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi;”.

18. Alineatele (3), (6) şi (7) ale articolului 22 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi prevăzute la alin. (1) lit. a) conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care Operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare/simplificat/de concurs, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informaţii constituie bază pentru generarea automată de către SEAP a anunţului de participare/simplificat/de concurs.

........................................................................................................................................

(6) Entitatea contractantă trebuie să asigure corelaţia dintre informaţiile solicitate prin anunţul de participare/simplificat/de concuraşi cele marcate în DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi, menţionând totodată în documentaţia de atribuire modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi.

(7) în cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în anunţul de participare/simplificat/de concurs, prevalează informaţiile din anunţ, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.”

19. La articolul 22 alineatele (8) şi (9), părţile introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(8) în cazul acordului-cadru, anunţul de participare/ simplificat trebuie să conţină şi un set minim de informaţii specifice referitoare la:

........................................................................................................................................

(9) în cazul în care entitatea contractantă decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, instrucţiunile pentru ofertanţi vor cuprinde şi:”.

20. Alineatele (4)-(6) ale articolului 23 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în justificarea alegerii între procedura de licitaţie deschisă şi procedura de licitaţie restrânsă, entitatea contractantă va avea în vedere obiectul, natura şi complexitatea contractului/ acordului-cadru de achiziţie sectorială. În cazul aplicării procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii conţine numai explicaţii cu privire la determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Lege.

(5) în îndeplinirea funcţiilor sale, ANAP are acces la formularul de integritate completat de entitatea contractantă în baza prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi la orice informaţii referitoare la identificarea persoanelor care deţin funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul entităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicaţi în procedură din partea acestuia din urmă, necesare pentru verificarea îndeplinirii de către entitatea contractantă a obligaţiei prevăzute la art. 71 din Lege.

(6) Numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele prevăzute la alin. (5) se precizează şi în cadrul anunţului de participare/simplificat pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 73 din Lege,”

21. Alineatul (7) al articolului 23 se abrogă.

22. Alineatul (1) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Informaţiile cuprinse în anunţul de participare/ simplificat/de concurs se încarcă în SEAP numai prin completarea formularului specific disponibil în sistemul informatic şi numai de către entităţile contractante înregistrate.”

23. Alineatul (5) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP în cel mult o zi lucrătoare după îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 157 din Lege şi, în cazul anunţului de participare simplificat, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.”

24. Articolul 27 se abrogă.

25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - În cazul în care. din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, entităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa entitatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenelor necesare exercitării controlului ex ante de către ANAP.”

26. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Odată cu termenul/termenele-limită prevăzut/prevăzute de art. 172 alin. (2) din Lege, entitatea contractantă stabileşte în anunţul de participare/simplificat/de concura şi termenul-limită până la care operatorii economici solicită clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire, acesta trebuind să fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o perioadă suficientă de timp operatorilor economici pentru a analiza documentaţia de atribuire şi să formuleze întrebările pe care le consideră necesare.”

27. După alineatul (2) al articolului 29 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Entitatea contractantă menţionează în anunţul de participare/simplificat/de concurs că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

(4) în situaţia în care sunt stabilite două termene de răspuns ale entităţii contractante la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta poate grupa pe cele două termene întrebările şi răspunsurile aferente, pe baza unor criterii cum ar fi data înregistrării solicitării de clarificări, complexitatea aspectelor incidente, asigurându-se că timpul acordat pentru elaborarea ofertelor este unul adecvat.”

28. Articolul 30 se abrogă.

29. Alineatul (1) al articolului 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Criteriile de calificare privind capacitatea au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul/acordul-cadru şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.”

30. Alineatele (4) şi (6) ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie stabilite de entitatea contractantă sunt induse în anunţul de participare/ simplificat/de concurs

........................................................................................................................................

(6) Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie care se regăsesc în caietul de sarcini ori în documentaţia descriptivă şi care nu sunt prevăzute în anunţul de participare/simplificat/ de concurs sunt considerate clauze nescrise.”

31. Alineatele (2)-(4) ale articolului 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum şi algoritmul de punctare prevăzut la alin. (1) se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi, şi trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali şi să poată fi urmăriţi în cadrul procesului de evaluare a ofertelor şi de aplicare a criteriului de atribuire.

(3) în aplicarea art. 209 alin. (3) lit. c) şi d) din Lege, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activităţile ce fac obiectul contractului sectorial/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit poate să aibă/are un impact semnificativ asupra nivelului de executare şi a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se vor referi şi la organizarea/calificarea şi/sau experienţa respectivului personal.

(4) Entitatea contractantă nu poate folosi organizarea/ calificarea şi/sau experienţa personalului desemnat pentru a efectua activităţile contractului sectorial/acordului-cadru, respectiv cel precizat la alin. (3), ca parte a procesului de calificare şi selecţie în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract sectorial/acord-cadru.”

32. La articolul 41 alineatul (3), partea Introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Anunţul de participare/simplificat/de concurs trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea garanţiei de participare:

a) valoarea, ce nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului sectorial sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;”.

33. Alineatul (4) al articolului 41 se abrogă.

34. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 42 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

........................................................................................................................................

 (4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

35. La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;”.

36. După alineatul (2) al articolului 43 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Entitatea contractantă nu reţine garanţia de participare în cazul în care ofertantul desemnat câştigător refuză să semneze contractul sectorial/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar entitatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest caz nefiind aplicabile dispoziţiile alin. (1) lit. c) şi ale art. 150 alin. (1).”

37. Alineatul (1) al articolului 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.”

38. Alineatele (2)-(5) ale articolului 49 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul achiziţiei directe, entitatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP. Însoţită de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:

a) 100.000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, entitatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;

b) 70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;

c) 4.500 lei, entitatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legai, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.

(4) Dacă, în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), entitatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punctul de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată.

(5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie sectorială sau al unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cârdurile de plată şi/sau portofele electronice.”

39. Articolul 50 se abrogă.

40. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) SEAP pune la dispoziţia entităţilor contractante posibilitatea tehnică de a utiliza cataloagele electronice prevăzute la art. 215-218 din Lege.

(2) în cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi în SEAP au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, inclusiv preţul. Aceste cataloage trebuie să fie completate cu informaţii relevante privind specificaţiile detaliate ale produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate şi preţul acestora şi să fie actualizate permanent, astfel încât entitatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv atunci când utilizează aceste instrumente de lucru.”

41. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - Entitatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CPV.”

42. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) în cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

(2) Entitatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;

b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.”

43. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 58 - (1) în situaţia în care entitatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.

(2) în cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul sectorial, cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.”

44. Alineatul (1) al articolului 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) în cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta, entitatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, care trebuie să fie publicată nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.”

45. Alineatul (1) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 66. - (1) în cazul în care entitatea contractantă solicită îndeplinirea de către ofertanţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii.”

46. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 72 se abrogă.

47. Alineatul (2) al articolului 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în situaţia prevăzută la alin. (1), entitatea contractantă atribuie contractul sectorial/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute în anunţul de participare/simplificat/de concurs.”

48. Alineatul (1) al articolului 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 75. - (1) în cazul în care entitatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii.”

49. Alineatul (1) al articolului 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 77. - (1) în prima etapă a licitaţiei restrânse, comisia de evaluare stabileşte candidaţii selectaţi, utilizând, dacă consideră necesar, modalitatea de verificare prevăzută la art. 205 alin. (1) din Lege aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare/simplificat/de concurs şi respectând metodologia de punctare prevăzută în anunţul de participare/simplificat/de concurs.”

50. Alineatul (3) al articolului 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cadrul etapei a două a procedurii de licitaţie restrânsă, ofertantul are obligaţia de a transmite oferta în format electronic, în condiţiile prevăzute la art. 67 alin. (4) şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitaţia de participare. Prevederile art. 68 se aplică în mod corespunzător.”

51. După alineatul (3) al articolului 79 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

(4) în cadrul procesului de evaluare a ofertelor prevederile art. 69-71, art. 72 alin. (2) şi art. 73 se aplică În mod corespunzător.”

52. Alineatul (5) al articolului 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în cadrul etapei a două a procedurii de negociere competitivă, ofertantul are obligaţia de a transmite oferta iniţială în format electronic, în condiţiile prevăzute la art. 67 alin. (4) şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitaţia de participare. Prevederile art. 68 se aplică în mod corespunzător.”

53. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 81 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi ofertele iniţial depuse de participanţii la negocieri şi de adaptare a acestora la condiţiile concrete în care se va derula contractul de achiziţie sectorială/acordul-cadru care urmează a fi atribuit. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică sau contractuală, cu condiţia să nu se afecteze prevederile art. 98 alin. (2) din Lege, în sensul reducerii la un nivel inferior a cerinţelor minime stabilite explicit de entitatea contractantă sau schimbării modului în care s-au definit, în cadrul documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire şi/sau factorii de evaluare.

........................................................................................................................................

(5) în măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de participare, entitatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.”

54. Alineatul (2) al articolului 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cadrul etapei a treia a procedurii de dialog competitiv, ofertantul are obligaţia de a transmite oferta finală în format electronic, în condiţiile prevăzute la art. 67 alin. (4), şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitaţia de participare. Prevederile art. 68 se aplică în mod corespunzător.”

55. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 89. - În cadrul procesului de evaluare a ofertelor finale prevederile art. 69-71, art. 72 alin. (2) şi art. 73 se aplică în mod corespunzător.”

56. Alineatul (3) al articolului 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3)în cadrul etapei a două a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 80 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.”

57. Articolul 95 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de participare, entitatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.”

58. Alineatul (6) al articolului 103 se abrogă.

59. Alineatul (2) al articolului 106 se abrogă.

60. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 108 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 108. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, în termenul stabilit prin anunţul de participare simplificat.

(2) Entitatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, până Sa termenul stabilit în anunţul de participare simplificat.”

61. Alineatul (3) al articolului 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile paragrafelor 1-3 din prezenta secţiune se aplică în mod corespunzător, în funcţie de forma de aplicare a procedurii simplificate.”

62. La articolul 113 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) are obligaţia de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp;”.

63. La articolul 114 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, în situaţia în care cantităţile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală depăşire a acestora nu reprezintă o modificare substanţială în condiţiile art. 240 alin. (3) din Lege;”.

64. Alineatul (3) al articolului 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă, în măsura în care au fost prevăzute în documentaţia de atribuire.”

65. Alineatul (2) al articolului 119 se abrogă.

66. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 127 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii referitoare la preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice, precum şi numărul participanţilor la licitaţia electronică respectivă, în situaţia în care entitatea contractantă a prevăzut la iniţierea acestei etape procedurale posibilitatea comunicării acestor informaţii.

........................................................................................................................................

 (4) Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior.”

67. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 128 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 128. - (1) La momentul finalizării licitaţiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziţia entităţii contractante clasamentul rezultat, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanţii participanţi şi pe baza criteriului de atribuire specificat în anunţul de participare.

........................................................................................................................................

(3) în cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior, introdusă în prealabil în SEAP.”

68. Alineatul (3) al articolului 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, entitatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Entitatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

69. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 132 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând compartimentelor entităţii contractante şi, după caz, din cadrul entităţii finanţatoare a contractului de achiziţie sectorial, dacă entitatea contractantă transmite o solicitare motivată în acest sens. În cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă entitate contractantă, din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând atât entităţii contractante care organizează procedura de atribuire, cât şi entităţii contractante beneficiare.

(3) în cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ ofertelor necesită o expertiză aprofundată în domeniul achiziţiilor sectoriale ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele contractuale specifice, entitatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi numiţi experţi cooptaţi.”

70. La articolul 133 alineatul (1), partea introductivă şi literele j) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 133. - (1) în raport cu sarcinile şi responsabilităţile stabilite, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:

........................................................................................................................................

j) stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;

........................................................................................................................................

l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;”.

71. Alineatul (3) al articolului 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor la care au dreptul de a participa şi alte persoane, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi, precum şi persoanele împuternicite de către ANAP.”

72. Alineatul (3) al articolului 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în condiţiile art. 228 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.”

73. Alineatul (3) al articolului 139 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie sectorială respectiv, să fie corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situaţia prevăzută la art. 222 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la legislaţia incidenţă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor sectoriale.”

74. Alineatele (1), (5), (9) şi (10) ale articolului 140 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 140. - (1) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum o zi lucrătoare.

........................................................................................................................................

 (5) în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare potrivit dispoziţiilor alin. (1) conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

........................................................................................................................................

(9) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificările operate de ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, în legătură cu propunerea sa financiară reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente.

(10) în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

75. La articolul 140 alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (5), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una dintre categoriile de mai jos:”.

76. Alineatul (2) al articolului 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

77. Alineatul (3) al articolului 142 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată neconformă.”

78. La articolul 143 alineatul (2), literele a), g) şi h) se abrogă.

79. La articolul 143 alineatul (2), literele c) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativă care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

........................................................................................................................................

f) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la o modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 241 alin. (1) lit. b) din Lege;”.

80. Alineatul (6) al articolului 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) După finalizarea verificărilor prevăzute la art. 138 şi 139, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidaţilor/ofertanţilor ale căror candidaturi/oferte sunt admisibile, precum şi ale candidaţilor respinşi sau ale ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate inacceptabile şi/sau neconforme.”

81. La articolul 143 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 73 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;

g) în urma verificărilor prevăzute la art. 222 din Lege se constată că propunerea financiară are un preţ sau conţine costuri neobişnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.”

82. Alineatul (4) al articolului 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, cu reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au aceeaşi valoare totală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, entitatea contractantă menţionează în documentaţia de atribuire dacă uzează de prevederile alin. (3) sau dacă va încheia acordul-cadru cu toţi operatorii economici clasaţi pe locurile aferente numărului maxim stabilit în anunţul de participare.”

83. După alineatul (2) al articolului 145 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

84. După alineatul (2) al articolului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut.”

85. Alineatul (1) al articolului 152 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 152. - (1) în situaţia în care entitatea contractantă anulează procedura de atribuire, în condiţiile art. 224 sau art. 225 din Lege, aceasta are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cei mult 3 zile de la data anulării, motivul care a determinat decizia de anulare, precum şi încetarea obligaţiilor asumate de ofertanţi prin depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare,”

86. Articolul 158 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(1) În condiţiile art. 236 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(2) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.

(3) Entitatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul de achiziţie sectorială/acordul-cadru modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri.

(4) în condiţiile art. 240 alin. (2) din Lege, ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(5) în orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(6) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie sectorial nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (5).

(7) Entitatea contractantă are dreptul de a ajusta preţul contractului în situaţia în care durata de fumizare/prestare/ execuţie prevăzută în contract se prelungeşte, iar această prelungire nu se datorează sub niciun aspect din vina entităţii contractante sau contractantului.

(8) Entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni.

(9) Entitatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni.”

87. Articolul 159 se abrogă.

88. După articolul 160 se introduce un nou articol, articolul 1601, cu următorul cuprins:

„Art. 1601. -- (1) Pe parcursul execuţiei contractului plăţile se vor face exclusiv pe baza preţurilor proprii prevăzute de contractant în oferta sa iniţială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în documentele de achiziţie iniţiale şi în contract.

(2) Pe parcursul execuţiei contractului, nu este permisă modificarea preţurilor din ofertă în funcţie de variaţiile preţurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează. Din punctul de vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor, se consideră suficiente facturile emise de contractant, a căror valoare trebuie să corespundă cu valoarea ofertată iniţial sau, după caz, cu valoarea ofertată actualizată conform prevederilor documentelor de achiziţie iniţiale şi contractului.”

89. Alineatul (5) al articolului 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Documentele constatatoare emise de către entitatea contractantă pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului/soluţionării contestaţiilor, în situaţia în care acestea au fost depuse.”

90. După alineatul (5) al articolului 161 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Entitatea contractantă are obligaţia de a actualiza în SEAP informaţiile cu privire la documentul prevăzut la alin. (5) în termen de 5 zile de la momentul luării la cunoştinţă că situaţia de fapt ce a stat la baza emiterii respectivului document constatator trebuie modificată din cauze obiective.”

Art. V. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii;

c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;”.

2. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) etapa de planificare/pregătire;”.

3. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de achiziţie publică cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Lege, iniţiată de autoritatea contractantă.”

4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Etapa de organizare a procedurii de atribuire a contractul ui/acordului-cadru începe prin transmiterea documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru,”

5. Alineatul (2) al articolului 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei, fac obiectul unei strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante, elaborată în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta.”

6. La articolul 11 alineatul (6), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în condiţiile alin. (2), autoritatea contractantă utilizează ca informaţii pentru elaborarea strategiei anuale de achiziţii publice cel puţin următoarele elemente estimative:”.

7. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 12 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 12 - (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.

(2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează, în forma iniţială, în trimestrul IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante, şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.”

8. La articolul 12 alineatele (3) şi (6), părţile introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când stabileşte forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a ţine cont de:

........................................................................................................................................

 (6) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publica semestrial în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor publice, precum şi orice modificare asupra acestora, în termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la:”.

9. La articolul 12 alineatul (5), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

„i) codul unic de identificare a fiecărui obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor publice.”

10. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Prin excepţie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, după semnarea contractului de finanţare/cofinanţare aferent”

11. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca anexă la programul anual al achiziţiilor publice.

(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în cadrul programului anual al achiziţiilor publice, cu condiţia identificării surselor de finanţare. Modificările/completările se aprobă şi se publică conform prevederilor art. 12 alin. (6).”

12. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele aspecte:

a) valoarea estimată a achiziţiei;

b) complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit;

c) îndeplinirea condiţiilor specifice de aplicare a anumitor proceduri de atribuire.

(2) în aplicarea art. 11 alin. (2) din Lege, autoritatea contractantă are obligaţia ca, la alegerea procedurii de atribuire, să se raporteze la valoarea estimată a produselor, serviciilor şi lucrărilor care sunt considerate similare în condiţiile de la alin. (1).

(3) în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau având ca obiect cercetarea-dezvoltarea, prevederile prezentului articol se aplică prin raportare la durata contractului de finanţare/proiect.

(4) Fără a afecta celelalte prevederi ale prezentului articol, pentru contractele de achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele considerente:

a) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestare a serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, dacă contractul prevede o clauză privind cedarea drepturilor patrimoniale de autor;

b) valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică şi asistenţă din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, cumulată cu cea a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, indiferent dacă acestea fac obiectul aceluiaşi contract sau se atribuie contracte diferite;

c) pentru serviciile specifice aferente unei lucrări cum ar fi verificare proiecte, expertiză, audit energetic, studiu de impact asupra mediului, scenariu la incendiu, consultanţă, asistenţă tehnică şi altele, care necesită specialişti certificaţi/atestaţi pentru realizarea acestora, se va stabili valoarea estimată a fiecărui serviciu pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte şi în funcţie de valoarea obţinută, pentru fiecare serviciu, se va stabili modalitatea de achiziţie corespunzătoare.”

13. Alineatul (1) al articolului 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) în condiţiile art. 139 din Lege, autoritatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului de achiziţie publică, în cadrul etapei de planificare/pregătire, care se iniţiază prin publicarea în SEAP, precum şi prin orice alte mijloace, a unui anunţ privind consultarea, în cazul în care doreşte achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic.”

14. Alineatul (4) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea contractantă poate organiza întâlniri individuale sau comune ori evenimente deschise pentru persoanele/organizaţiile interesate, în cadrul cărora se poartă discuţii cu privire la opiniile, sugestiile sau recomandările pe care acestea le-au transmis sau la subiecte de interes general, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, structura pieţei, tendinţele preţurilor şi alte elemente comerciale specifice în sectorul de interes, aspecte tehnice, inovative, de integrare socială sau legate de protecţia mediului, care pot fi valorificate în cadrul procedurii de atribuire.”

15. Alineatul (6) al articolului 19 se abrogă.

16. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi,,,

17. Alineatele (3), (6) şi (7) ale articolului 20 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi prevăzute la alin. (1) lit. a) conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare/simplificat/de concurs, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informaţii constituie bază pentru generarea automată de către SEAP a anunţului de participare/simplificat/de concurs.

........................................................................................................................................

 (6) Autoritatea contractantă trebuie să asigure corelaţia dintre informaţiile solicitate prin anunţul de participare/simplificat/de concurs şi cele marcate în DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi, menţionând totodată în documentaţia de atribuire modul în care se poate accesa DUAE în vederea completării de către operatorii economici interesaţi.

(7) în cazul în care există discrepanţe între informaţiile prevăzute în DUAE şi cele prevăzute în anunţul de participare/simplificat/de concurs, prevalează informaţiile din anunţ, DUAE urmând a fi revizuit corespunzător.”

18. La articolul 20 alineatele (8) şi (9), părţile introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(8) în cazul acordului-cadru, anunţul de participare/ simplificat trebuie să conţină şi un set minim de informaţii specifice referitoare la:

........................................................................................................................................

 (9) în cazul în care autoritatea contractantă decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, instrucţiunile pentru ofertanţi vor cuprinde şi:”.

19. Alineatele (4)-(6) ale articolului 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în justificarea alegerii între procedura de licitaţie deschisă şi procedura de licitaţie restrânsă, autoritatea contractantă va avea în vedere obiectul, natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. În cazul aplicării procedurii simplificate, justificarea alegerii procedurii conţine numai explicaţii cu privire la determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, având în vedere prevederile de la art. 7 alin. (2) din Lege.

(5) în îndeplinirea funcţiilor sale, ANAP are acces la formularul de integritate completat de autoritatea contractantă în baza prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică, precum şi la orice informaţii referitoare la identificarea persoanelor care deţin funcţii de decizie care sunt implicate în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia în cadrul autorităţii contractante, precum şi a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare, dar şi a celor implicate în procedură din partea acestuia din urmă, necesare pentru verificarea îndeplinirii de către autoritatea contractantă a obligaţiei prevăzute la art. 58 din Lege.

(6) Numele, prenumele şi funcţia deţinută de persoanele prevăzute la alin. (5) se precizează şi în cadrul anunţului de participare/simplificat pentru a da posibilitatea operatorilor economici interesaţi de procedura de atribuire să analizeze o potenţială incidenţă a unei situaţii de natura celor precizate de art. 60 din Lege,”

20. Alineatul (7) al articolului 21 se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Informaţiile cuprinse în anunţul de participare/simplificat/ de concurs se introduc în SEAP numai prin completarea formularului specific disponibil în sistemul informatic şi numai de către autorităţile contractante înregistrate.”

22. Alineatul (5) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorul SEAP are obligaţia de a publica anunţul în SEAP în cel mult o zi lucrătoare după îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 147 din Lege şi, în cazul anunţului de participare simplificat, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.”

23. Articolul 25 se abrogă.

24. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - În cazul în care. din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autorităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenelor necesare exercitării controlului ex ante de către ANAP.”

25. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Odată cu termenul/termenele limită prevăzut/prevăzute de art. 160 alin. (2) din Lege, autoritatea contractantă stabileşte în anunţul de participare/simplificat/de concurs şi termenul-limită până la care operatorii economici solicită clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire, acesta urmând să fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o perioadă suficientă de timp operatorilor economici pentru a analiza documentaţia de atribuire şi să formuleze întrebările pe care le consideră necesare.”

26. După alineatul (2) al articolului 27 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritatea contractantă menţionează în anunţul de participare/simplificat/de concurs că va răspunde la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

(4) în situaţia în care sunt stabilite două termene de răspuns ale autorităţii contractante la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta poate grupa pe cele două termene întrebările şi răspunsurile aferente, pe baza unor criterii cum ar fi data înregistrării solicitării de clarificări, complexitatea aspectelor incidente, asigurându-se că timpul acordat pentru elaborarea ofertelor este unul adecvat.”

27. Articolul 28 se abrogă.

28. Alineatul (1) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

,Art. 29. - (1) Criteriile de calificare privind capacitatea au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedură, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul/acordul-cadru şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarată câştigătoare.”

29. Alineatele (4) şi (6) ale articolului 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie stabilite de autoritatea contractantă sunt incluse în anunţul de participare/simplificat/de concurs.

........................................................................................................................................

 (6) Criteriile de calificare şi criteriile de selecţie care se regăsesc în caietul de sarcini ori în documentaţia descriptivă şi care nu sunt prevăzute în anunţul de participare/simplificat/ de concurs sunt considerate clauze nescrise.”

30. Alineatele (2)-(4) ale articolului 32 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Factorii de evaluare a ofertelor, precum şi algoritmul de punctare prevăzut la alin. (1) se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi şi trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali şi să poată fi urmăriţi în cadrul procesului de evaluare a ofertelor şi aplicare a Criteriului de atribuire.

(3) în aplicarea art. 187 alin. (3) lit. c) şi d) din Lege, în cazul în care calitatea personalului ce va realiza efectiv activităţile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit are un impact semnificativ asupra nivelului de executare şi a rezultatului acestuia, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi şi la organizarea/calificarea şi/sau experienţa respectivului personal.

(4) Autoritatea contractantă nu poate folosi organizarea/ calificarea şi/sau experienţa personalului desemnat pentru a efectua activităţile contractului, respectiv cel precizat la alin. (3), ca parte a procesului de calificare şi selecţie în cadrul procedurii de atribuire a respectivului contract.”

31. La articolul 35 alineatul (3), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Anunţul de participare/simplificat/de concurs trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea garanţiei de participare:

a) valoarea, ce nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau în cazul acordului-cadru din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;”

32. Alineatul (4) al articolului 35 se abrogă.

33. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 36 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

........................................................................................................................................

 (4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

34. La articolul 37 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie;”

35. După alineatul (2) al articolului 37 se introduce un nou alineat, alineatul (3), ce va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea contractantă nu reţine garanţia de participare în cazul în care ofertantul desemnat câştigător refuză să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şt în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar autoritatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest caz nefiind aplicabile dispoziţiile alin. (1) lit. c) şi ale 144 alin. (1).”

36. Alineatul (1) al articolului 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - (1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.”

37. Alineatele (2)-(5) ale articolului 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în cazul achiziţiei directe, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP sau de a publica un anunţ într-o secţiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoţit de descrierea produselor, serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziţionate.

(3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei este mai mică de:

a) 100.000 iei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;

b) 70.000 de lei. autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;

c) 4.500 lei, autoritatea contractantă are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a unei oferte.

(4) Dacă în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), autoritatea contractantă primeşte doar o ofertă valabilă din punct de vedere al cerinţelor solicitate, achiziţia poate fi realizată.

(5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publică sau al unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în condiţiile legii, inclusiv în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cârdurile de plată şi/sau portofele electronice.”

38. Articolul 44 se abrogă.

39. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) SEAP pune la dispoziţia autorităţilor contractante posibilitatea tehnică de a utiliza cataloagele electronice prevăzute la art. 203-206 din Lege.

(2) în cadrul SEAP, operatorii economici înregistraţi în SEAP au posibilitatea de a publica un catalog cuprinzând produsele, serviciile sau lucrările pe care le oferă, inclusiv preţul. Aceste cataloage trebuie să fie completate cu informaţii relevante privind specificaţiile detaliate ale produselor/serviciilor/lucrărilor ofertate şi preţul acestora şi să fie actualizate permanent, astfel încât autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege în mod corect şi obiectiv atunci când utilizează aceste instrumente de lucru.”

40. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Autoritatea contractantă are obligaţia trimestrial de a transmite în SEAP o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin Obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul CRN.”

41. Articolul 48 se modifică şt va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) în cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară, respectiv capacitatea tehnică şi profesională, invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm a) persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele invocate. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare această susţinere, ca probă a îndeplinirii criteriilor minime impuse în cadrul documentaţiei de atribuire dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) terţul/terţii susţinător(i) pot dovedi că deţin resursele invocate ca element de susţinere a ofertantului/candidatului;

b) ofertantul/candidatul poate demonstra că va dispune efectiv de resursele entităţilor ce acordă susţinerea, necesare pentru realizarea contractului, în cazul în care terţul susţinător nu este declarat subcontractant.”

42. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) în situaţia în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.

(2) în cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziţie publică, cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită dacă subcontractantul nominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă.”

43. Alineatul (1) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) în cazul în care, după publicarea unui anunţ, intervin anumite modificări faţă de informaţiile deja existente în acesta, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de tip erată la anunţul iniţial, care trebuie să fie publicat nu mai târziu de 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor sau cererilor de participare.”

44. Alineatul (1) al articolului 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către ofertanţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii.”

45. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 65 se abrogă.

46. Alineatul (2) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului clasat pe locul următor, dacă acesta îndeplineşte toate criteriile de calificare prevăzute în anunţul de participare/simplificat/ de concurs,

47. Alineatul (1) al articolului 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 68. - (1) în cazul în care autoritatea contractantă solicită îndeplinirea de către candidaţi a unor criterii de calificare, aceasta are obligaţia de a introduce în SEAP informaţii referitoare la forma şi condiţiile în care se demonstrează îndeplinirea de către operatorii economici a acestor criterii.”

48. Alineatul (1) al articolului 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - (1) în prima etapă a licitaţiei restrânse, comisia de evaluare stabileşte candidaţii selectaţi, utilizând, dacă consideră necesar, modalitatea de verificare prevăzută la art. 196 alin. (1) din Lege, aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare/simplificat/de concurs şi respectând metodologia de punctare prevăzută în anunţul de participare/simplificat/de concurs.”

49. Alineatul (4) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cadrul etapei a două a procedurii de licitaţie restrânsă, ofertantul are obligaţia de a transmite oferta în format electronic, în condiţiile prevăzute la art. 60 alin. (4) şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitaţia de participare. Prevederile art. 61 se aplică în mod corespunzător.”

50. După alineatul (4) al articolului 72 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) în cadrul procesului de evaluare a ofertelor prevederile art. 62-64, art. 65 alin. (2) şi art. 66 se aplică în mod corespunzător.”

51. Alineatul (5) al articolului 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în cadrul etapei a două a procedurii de negociere competitiva, ofertantul are obligaţia de a transmite oferta iniţială în format electronic, în condiţiile prevăzute la art. 60 alin. (4) şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitaţia de participare. Prevederile art. 61 se aplică în mod corespunzător.”

52. Alineatele (3) şi (5) ale articolului 75 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Scopul negocierilor este de a îmbunătăţi ofertele iniţial depuse de participanţii la negocieri şi de adaptare a acestora la condiţiile concrete în care se va derula contractul de achiziţie publică/acordul-cadru care urmează a fi atribuit. Negocierile pot viza orice elemente de natură financiară, tehnică sau contractuală, cu condiţia să nu se afecteze prevederile art. 85 alin. (2) din Lege, în sensul reducerii la un nivel inferior a cerinţelor minime stabilite explicit de autoritatea contractantă sau schimbării modului în care s-au definit, în cadrul documentaţiei de atribuire, criteriul de atribuire şi/sau factorii de evaluare.

........................................................................................................................................

 (5) în măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.”

53. Alineatul (2) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cadrul etapei a treia a procedurii de dialog competitiv, ofertantul are obligaţia de a transmite oferta finală în format electronic, în condiţiile prevăzute la art. 60 alin. (4) şi numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în invitaţia de participare. Prevederile art. 61 se aplică în mod corespunzător.”

54. Articolul 84 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - În cadrul procesului de evaluare a ofertelor finale prevederile art. 62-64, art. 65 alin. (2) şi art. 66 se aplică în mod corespunzător.”

55. Alineatul (3) al articolului 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul etapei a două a procedurii de parteneriat pentru inovare, prevederile art. 74 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător.”

56. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. - În măsura în care a prevăzut această posibilitate în anunţul de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de oferte care urmează să fie negociate.”

57. Alineatul (6) al articolului 98 se abrogă.

58. Alineatul (2) al articolului 101 se abrogă.

59. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 102. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili perioada de depunere a ofertelor sau a solicitărilor de participare în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin documentele achiziţiei.”

60. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 103 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 103. - (1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, în termenul stabilit prin anunţul de participare simplificat.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, până la termenul stabilit în anunţul de participare simplificat.”

61. Alineatul (3) al articolului 104 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile paragrafelor 1-3 din prezenta secţiune se aplică în mod corespunzător, în funcţie de forma de aplicare a procedurii simplificate.”

62. La articolul 107 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) are obligaţia de a impune criterii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează a fi atribuit pe durata acordului-cadru sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp;.

63. La articolul 108 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să nu încheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract având ca obiect achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, în situaţia în care cantităţile maxime estimate nu au fost consumate sau o eventuală depăşire a acestora nu reprezintă o modificare substanţială în condiţiile art. 221 alin. (7) din Lege;”.

64. Alineatul (3) al articolului 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă, în măsura în care au fost prevăzute în documentaţia de atribuire.”

65. Alineatul (2) al articolului 113 se abrogă.

66. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 121 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Sistemul informatic pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de ofertare informaţii referitoare la preţuri sau valori noi prezentate în cadrul licitaţiei electronice, precum şi numărul participanţilor la licitaţia electronică respectivă, în cazul în care autoritatea contractantă a prevăzut la iniţierea acestei etape procedurale posibilitatea comunicării acestor informaţii.

........................................................................................................................................

 (4) Ofertele depuse în cadrul licitaţiei electronice de către ofertanţii participanţi nu pot decât să îmbunătăţească ofertele depuse anterior organizării acestei etape procedurale.”

67. Alineatele (1) şi (3) al articolului 122 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 122. - (1) La momentul finalizării licitaţiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziţia autorităţii contractante clasamentul rezultat, determinat prin luarea în considerare a ofertelor finale introduse de ofertanţii participanţi şi pe baza criteriului de atribuire specificat în anunţul de participare.

........................................................................................................................................

 (3) în cazul în care ofertantul declarat admis şi înregistrat în SEAP nu modifică în cadrul fazei de licitaţie electronică elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luată în considerare oferta depusă de către acesta anterior, introdusă în prealabil în SEAP.”

68. Alineatul (3) al articolului 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru rezolvarea eventualelor contestaţii. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun o astfel de prelungire. În cazul în care un operator economic nu se conformează acestei solicitări, oferta sa va fi respinsă ca fiind inacceptabilă.”

69. Alineatul (2) al articolului 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în sensul prevederilor alin. (1), din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând compartimentelor autorităţii contractante şi, după caz, din cadrul entităţii finanţatoare a contractului de achiziţie publică, dacă autoritatea contractantă transmite o solicitare motivată în acest sens. În cazul în care beneficiarul final al contractului/acordului-cadru este o altă autoritate contractantă, din cadrul comisiei de evaluare pot face parte membri aparţinând atât autorităţii contractante care organizează procedura de atribuire, cât şi autorităţii contractante beneficiare.

(3) în cazul în care evaluarea solicitărilor de participare/ ofertelor necesită o expertiză aprofundată 1b domeniul achiziţiilor publice ori de natură tehnică, financiară, juridică şi/sau privind aspectele contractuale specifice, autoritatea contractantă poate desemna, pe lângă comisia de evaluare, specialişti externi numiţi experţi cooptaţi.”

70. La articolul 127 alineatul (1), partea Introductivă şi literele J) şi I) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 127. - (1) în raport cu sarcinile şi responsabilităţile, comisia de evaluare are, în ansamblu, următoarele atribuţii:

........................................................................................................................................

j) stabilirea solicitărilor de participare neadecvate, a ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme, precum şi a motivelor care stau la baza încadrării acestora în fiecare din aceste categorii;

........................................................................................................................................

l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs;”

71. Alineatul (3) al articolului 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor la care au dreptul de a participa şi alte persoane, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptaţi, precum şi persoanele împuternicite de către ANAP.”

72. Alineatul (3) al articolului 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă ale garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.”

73. Alineatul (3) al articolului 133 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, respectiv să fie corelată cu elementele propunerii tehnice pentru a evita executarea defectuoasă a contractului, să nu se afle în situaţia prevăzută la art. 210 din Lege sau să nu reprezinte o abatere de la legislaţia incidenţă, alta decât cea în domeniul achiziţiilor publice.”

74. Alineatele (3), (6), (10) şi (11) ale articolului 134 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Comisia de evaluare va stabili termenul-limită în funcţie de volumul şi complexitatea clarificărilor şi completărilor formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare/oferte. Termenul astfel stabilit va fi, de regulă, de minimum 1 zile lucrătoare.

........................................................................................................................................

 (6) în cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare potrivit dispoziţiilor alin. (1) conţinutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

........................................................................................................................................

 (10) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificările operate de ofertant, la solicitarea comisiei de evaluare, în legătură cu propunerea sa financiară, reprezintă erori aritmetice, respectiv aspecte care pot fi clarificate cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de preţul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente.

(11) în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea erorilor aritmetice oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

75. La articolul 134 alineatul (7), partea Introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (6), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificările operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una din categoriile de mai jos:”.

76. Alineatul (2) al articolului 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul în care ofertantul nu este de acord cu îndreptarea viciilor de formă, în condiţiile prevăzute la alin. (1), oferta sa va fi considerată inacceptabilă.”

77. Alineatul (3) al articolului 136 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul în care ofertantul nu prezintă comisiei de evaluare informaţiile şi/sau documentele solicitate sau acestea nu justifică în mod corespunzător nivelul scăzut al preţului sau al costurilor propuse, oferta va fi considerată neconformă.”

78. La articolul 137 alineatul (2), literele a), g) şi h) se abrogă.

79. La articolul 137 alineatul (2), literele b), c) şi f) se modifică şt vor avea următorul cuprins:

,,b) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu cerinţele stabilite de autoritatea contractantă;

c) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini alternativa care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

........................................................................................................................................

f) preţul, fără TVA, inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimată comunicată prin anunţul de participare şi, deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, se constată că acceptarea unei astfel de oferte ar conduce la modificarea substanţială în sensul depăşirii procentelor de la art. 221 alin. (1) lit. f) pct. ii) din Lege;”.

80. Alineatul (6) al articolului 137 se modifică şi va avea următorul cuprins;

„(6) După finalizarea verificărilor prevăzute la art. 132 şi 133, comisia de evaluare introduce în SEAP, utilizând facilităţile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele candidaţilor/ofertanţilor ale căror candidaturi/oferte sunt admisibile, precum şi ale candidaţilor respinşi sau ale ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate inacceptabile şi/sau neconforme.”

81. La articolul 137 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:

„f) oferta este depusă cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege, raportat la data-limită stabilită pentru depunerea cererilor de participare/ofertelor şi/sau oricând pe parcursul evaluării acestora;

g) în urma verificărilor prevăzute la art. 210 din Lege se constată că propunerea financiară are un preţ sau conţine costuri neobişnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.”

82. Alineatul (4) al articolului 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în situaţia încheierii unui acord-cadru cu mai mulţi operatori economici, cu reluarea competiţiei, atunci când două sau mai multe oferte au aceeaşi valoare totală a propunerii financiare şi sunt clasate pe acelaşi loc, autoritatea contractantă menţionează în documentaţia de atribuire dacă uzează de prevederile alin. (3) sau dacă va încheia acordul-cadru cu toţi operatorii economici clasaţi pe locurile aferente numărului maxim stabilit în anunţul de participare.”

83. După alineatul (2) al articolului 139 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.”

84. După alineatul (2) al articolului 140 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea care va prezenta preţul cel mai scăzut.”

85. Alineatul (1) al articolului 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(1) în situaţia în care autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire, în condiţiile art. 212 sau 213 din Lege, aceasta are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire, în cel mult 3 zile de la data anulării, motivul care a determinat decizia de anulare, precum şi încetarea obligaţiilor asumate de ofertanţi prin depunerea ofertelor sau a solicitărilor de participare,”

86. Articolul 164 se modifică şi va avea următorul cuprins:

.(1) În condiţiile art. 221 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat prin actualizare în cazul în care pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(2) Pentru a se respecta principiul transparenţei, posibilitatea de ajustare a preţului trebuie să fie precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens.

(3) Autoritatea contractantă precizează atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul de achiziţie publică/acordul-cadru, modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri.

(4) în condiţiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, ajustarea preţului, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(5) în orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

(6) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (5).

(7) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni.

(8) Autoritatea contractantă este obligată să includă clauze de ajustare/revizuire a preţului, în conformitate cu prevederile alin. (3), pentru contractele care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 24 luni.”

87. După articolul 165 se introduce un nou articol, articolul 1651, cu următorul cuprins:

„Art. 1651. - (1) Pe parcursul execuţiei contractului plăţile se vor face exclusiv pe baza preţurilor proprii prevăzute de contractant în oferta sa iniţială, fixe sau ajustate, după cum s-a prevăzut în documentele de achiziţie iniţiale şi în contract.

(2) Pe parcursul execuţiei contractului nu este permisă modificarea preţurilor din ofertă în funcţie de variaţiile preţurilor practicate de furnizorii de la care contractantul se aprovizionează. Din punct de vedere al documentelor justificative necesare pentru efectuarea plăţilor se consideră suficiente facturile emise de contractant, a căror valoare trebuie să corespundă cu valoarea ofertată iniţial sau, după caz, cu valoarea ofertată actualizată conform prevederilor documentelor de achiziţie iniţiale şi contractului.”

88. Alineatul (5) al articolului 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Documentele constatatoare emise de către autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, se publică în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului/soluţionării contestaţiilor, în situaţia în care acestea au fost depuse.”

89. După alineatul (5) al articolului 166 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Autoritatea contractantă are obligaţia de a actualiza în SEAP informaţiile cu privire la documentul prevăzut la alin. (5) în termen de 5 zile de la momentul luării la cunoştinţă că situaţia de fapt ce a stat la baza emiterii respectivului document constatator trebuie modificată din cauze obiective.”

Art. VI. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Strategia de contractare este un document al fiecărei proceduri de atribuire a unui contract de concesiune iniţiate de entitatea contractantă.”

2. Alineatul (2) al articolului 12 se abrogă.

3. La articolul 19 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi;”.

4. Alineatul (4) al articolului 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi prevăzute la alin. (3) lit. a) conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor documentaţiei de atribuire, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate. Toate aceste informaţii constituie bază pentru generarea automată de către SEAP a anunţului de concesionare.”

5. Alineatul (1) al articolului 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Informaţiile cuprinse în anunţul de concesionare se încarcă în SEAP numai prin completarea formularului specific disponibil în sistemul informatic şi numai de către entităţile contractante înregistrate.”

6. Articolul 25 se abrogă.

7. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - În cazul în care. din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, entităţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa entitatea contractantă cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenelor necesare exercitării controlului ex ante de către ANAP”

8. Alineatul (2) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Odată cu termenul/termenele-limită prevăzut/prevăzute de art. 70 alin. (8) din Lege, entitatea contractantă stabileşte în anunţul de concesionare şi termenul-limită până la care operatorii economici solicită clarificări cu privire la conţinutul documentaţiei de atribuire, acesta trebuind să fie corelat cu termenul final de răspuns, astfel încât să fie acordată o perioadă suficientă de timp operatorilor economici pentru a analiza documentaţia de atribuire şi să formuleze întrebările pe care le consideră necesare.”

9. După alineatul (2) al articolului 27 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

.(3) Entitatea contractantă menţionează în anunţul de concesionare că va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.

(4) în situaţia în care sunt stabilite două termene de răspuns ale entităţii contractante la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici, aceasta poate grupa pe cele două termene întrebările şi răspunsurile aferente, pe baza unor criterii cum ar fi data înregistrării solicitării de clarificări, complexitatea aspectelor incidente, asigurându-se că timpul acordat pentru elaborarea ofertelor este unui adecvat.”

10. Alineatele (4) şi (6) ale articolului 29 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Criteriile de calificare şi de selecţie stabilite de entitatea contractantă sunt incluse în anunţul de concesionare.

........................................................................................................................................

 (6) Criteriile de calificare şi de selecţie care se regăsesc în caietul de sarcini/documentul descriptiv şi care nu sunt prevăzute în anunţul de concesionare sunt considerate clauze nescrise.”

11. La articolul 45 alineatul (3), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Anunţul de concesionare trebuie să conţină următoarele informaţii privind constituirea garanţiei de participare:”.

12. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 46 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii.

........................................................................................................................................

 (4) Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

13. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Entitatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei.

(2) Entitatea contractantă nu reţine garanţia de participare în cazul în care ofertantul desemnat câştigător refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei, atribuit în urma unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante şi în care ANAP a emis un aviz conform condiţionat, iar entitatea contractantă a derulat şi finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP, în acest caz nefiind aplicabile dispoziţiile alin. (1) lit. b) şi ale art. 92.”

14. Alineatul (1) al articolului 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 65. - (1) în prima etapă a dialogului competitiv comisia de evaluare stabileşte candidaţii selectaţi, aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de concesionare.”

15. Alineatul (3) al articolului 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Entitatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi la orice clarificare solicitată, potrivit prevederilor art. 27.”

16. După alineatul (3) al articolului 74 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile art. 56-62 se aplică în mod corespunzător.”

17. Alineatul (3) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor prevăzute de art. 57 alin. (1) la care au dreptul de a participa şi alte persoane, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii externi cooptaţi şi persoane împuternicite de către ANAP.”

Art. VII. - (1) încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică ANAP se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(2) Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VIII. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 23 septembrie 2011;

b) art. 23,24 alin. (1)-(4) şi alin. (6) şi art. 127 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 25 şi 26 alin. (1)-(4) şi alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 6 iunie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

d) art. 23,24 şi art. 82 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 7 decembrie 2016;

e) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selecţie pentru evaluarea ex ante a documentaţiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică care intră sub incidenţa art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidenţa art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, precum şi pentru stabilirea modului de interacţiune cu autorităţile/entităţile contractante verificate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 9 iunie 2016, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,

Bogdan Puşcaş

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

p. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Carmen Elian,

secretar de stat

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

p. Ministrul fondurilor europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 419.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare a controlului ex ante şi organizarea sa la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

 

Art. 1. - (1) Activitatea de control ex ante, prevăzută la art. 6 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, se iniţiază odată cu emiterea deciziei de verificare şi înştiinţarea autorităţii contractante, conform art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi se finalizează la:

a) data înştiinţării cu privire la încheierea contractului, anulării procedurii şi/sau încheierii actului adiţional pentru modificări ale contractului;

b) 60 de zile de la data respingerii de la validare a documentaţiei de atribuire în condiţiile art. 6 alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă nu a retransmis la ANAP respectiva documentaţie revizuită.

(2) în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea activităţii de control ex ante, verificatorii ex ante întocmesc un raport de activitate care se transmite, în copie, autorităţilor de management pentru contractele finanţate din fonduri europene nerambursabile, respectiv Agenţiei Naţionale de Integritate, atunci când sunt incidente prevederile art. 7 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă,

(3) Raportul de activitate prevăzut la alin. (2) este întocmit de către verificatorii ex ante desemnaţi conform art. 2 alin. (2) şi conţine rezumatul activităţii de control ex ante, inclusiv situaţia avizelor conforme emise pe parcursul întregii verificări.

Art. 2. - (1) în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor şi al modificărilor contractuale, se exercită printr-o structură de specialitate din cadrul ANAP, organizată la nivel central şi teritorial,

(2) Pentru fiecare procedură de atribuire, respectiv modificare contractuală, incluse în programul de verificare, se desemnează verificatori ex ante, aceştia constituindu-se în echipe de contrai diferite, astfel:

a) o echipă care verifică procesul de atribuire în conformitate cu prevederile art. 11 alin, (1) din ordonanţa de urgenţă şi, respectiv

b) echipe care verifică derularea procedurii de atribuire conform prevederilor art. 12, a art. 20, respectiv a modificărilor contractuale conform art. 21 din ordonanţa de urgenţă, după caz.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), aspectele privind propunerea de răspuns a autorităţii contractante la solicitările de clarificări adresate de către operatorii economici în legătură cu documentaţia de atribuire şi/sau a oricăror completări/ informaţii suplimentare pe care autoritatea contractanta doreşte să le formuleze în legătură cu documentaţia de atribuire în cauză, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă sunt verificate de echipa prevăzută la alin. (2) lit. a) cu sprijinul echipei desemnate să realizeze verificările prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(4) Echipele de control prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt desemnate prin ordin al preşedintelui ANAP în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea anunţului de participare/de concurs/de participare simplificat/de concesionare, respectiv în termen de o zi lucrătoare de la momentul includerii în programul de verificare a modificării contractuale, respectiv a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă.

(5) Ordinul prevăzut la alin. (4) se transmite în maximum o zi lucrătoare, în copie, autorităţilor contractante selectate în vederea controlului ex ante. În cazul modificărilor contractuale, respectiv a procedurilor de negociere fără publicarea prealabilă, ordinul reprezintă anexă la decizia de verificare.

(6) în aplicarea art. 26 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, echipele de control prevăzute la alin. (2) lit. b) sunt împuternicite să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile la procedurile atribuire şi modificările contractuale induse în programul de verificare.

Art. 3. - (1) Metodologia de selecţie, prevăzută în capitolul li, secţiunea 1 din ordonanţa de urgenţă, are la bază evaluarea riscului asociat procedurilor de atribuire a contractelor sau modificărilor contractuale şi, pe baza rezultatului obţinut prin aplicarea unor filtre, criterii şi indicatori de risc, se realizează includerea acestora în programul de verificare.

(2) Filtrele sunt utilizate pentru a repartiza procedurile de atribuire a contractelor şi modificările contractuale, care urmează să fie introduse în programul de verificare şi se referă la:

a) obiectul contractului, respectiv contract de produse, contract de servicii sau contract de lucrări;

b) valoarea estimată, corespunzător unor praguri valorice care se stabilesc periodic prin ordinul prevăzut la alin. (12).

(3) Indicatorii de risc prevăzuţi la alin. (1) sunt;

a) impactul financiar al achiziţiei, respectiv al modificării contractuale;

b) complexitatea obiectului contractului, respectiv a modificării contractuale;

c) istoricul şi experienţa autorităţii contractante în aplicarea legislaţiei menţionate la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă.

(4) Indicatorul de risc prevăzut la alin. (3) lit. a) este evaluat, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de următoarele criterii, prin raportare la praguri valorice stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (12), acestea fiind diferite de cele prevăzute la alin. (2) lit. b):

a) valoarea estimată a contractului, respectiv a modificării contractuale iniţiate;

b) valoarea cumulată a tuturor modificărilor contractuale anterioare, efectuate în cadrul contractului în cauză, în circumstanţele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

c) ponderea valorică a modificării contractuale prin raportare la valoarea iniţială a contractului.

(5) Indicatorul de risc prevăzut la alin. (3) lit. b) este evaluat, pentru fiecare caz în parte, în funcţie de criterii, care sunt cel puţin următoarele, cele ce urmează, dar fără a se limita la acestea:

a) obiectul contractului, respectiv al modificării contractuale, aşa cum rezultă din codul/codurile CPV utilizate pentru descrierea achiziţiei în cauză;

b) tipul procedurii de atribuire aplicată. Se au în vedere procedurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă;

c) criteriul de atribuire utilizat;

d) sursa de finanţare a contractului ce urmează a fi încheiat;

e) numărul modificărilor anterioare ale contractului efectuate în conformitate cu prevederile legale menţionate la alin. (4) lit. b);

f) diversitatea aspectelor ce fac obiectul modificării contractuale în cauză, prin raportare la natura generală a obiectului contractului şi a circumstanţelor de modificare a contractului prevăzute de art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Indicatorul de risc prevăzut la alin. (3) lit. c) este stabilit periodic pentru fiecare autoritate contractantă, prin raportare la tipurile de contract atribuite în ultimii 3 ani calendaristici, respectiv de produse, servicii, sau lucrări, după caz, în funcţie de criterii, care sunt cel puţin următoarele:

a) istoricul rezultatelor controalelor efectuate de ANAP cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, sau, după caz, concesiuni de lucrări şi concesiuni de servicii;

b) rata anuală a contestaţiilor admise din numărul total de contestaţi depuse, comparativ cu cea anuală la nivel naţional, calculată ca medie pentru aceeaşi perioadă de referinţă;

c) eficacitatea în derularea procedurilor de atribuire reflectată de indicatori cum ar fi durata medie a respectivelor proceduri, calculată de la publicarea anunţurilor de participare până la data publicării anunţurilor de atribuire, ponderea procedurilor de atribuire finalizate prin anulare din totalul celor iniţiate:

d) dimensiunea achiziţiilor realizate, reflectată în numărul mediu anual al contractelor semnate şi valoarea medie anuală a acestora;

e) calitatea proceselor de achiziţie derulate, reflectată de indicatori cum ar fi numărul mediu de oferte/candidaturi primite la procedurile de atribuire, rata medie a ofertelor/candidaturilor admisibile din procedurile de atribuire, numărul mediu anual al anunţurilor de tip erată publicate în cadrul procedurilor de atribuire, calculaţi prin raportare la media naţională;

f) ponderea medie anuală a achiziţiilor directe realizate de autoritatea contractantă în raport cu valoarea tuturor contractelor semnate, comparativ cu media naţională pentru aceeaşi perioadă de referinţă;

g) capacitatea de a stabili valoarea estimată a contractului de o manieră adecvată contextului aferent lansării procedurii de atribuire, reflectată prin media anuală a ratei dintre valoarea contractelor semnate şi valoarea estimată a tuturor achiziţiilor, comparativ cu media naţională pentru aceeaşi perioadă de referinţă.

(7) Procedura de atribuire a contractului, respectiv modificarea contractuală, se clasifică în următoarele categorii de risc: risc scăzut, risc mediu, risc ridicat sau risc foarte ridicat.

(8) Programul de verificare se realizează prin includerea cu preponderenţă a procedurilor de atribuire a contractelor şi a modificărilor contractuale în funcţie de încadrarea în categoriile de risc de la alin. (7), în ordine descrescătoare, de la risc foarte ridicat la risc scăzut, iar în cazul în care se înregistrează acelaşi grad de risc, repartizarea se face aleatoriu printr-un instrument informatic.

(9) Caracterul aleatoriu al metodologiei de selecţie este asigurat prin respectarea unor condiţii cum ar fi:

a) distribuirea în mod echilibrat a procedurilor de atribuire selectate în vederea controlului ex ante în funcţie de numărul celor iniţiate de o autoritate contractantă într-o anumită perioadă de timp;

b) distribuţia geografică a autorităţilor contractante;

c) gradul de încărcare al echipelor de verificatori ex ante.

(10) în situaţia în care rezultatul aplicării zilnice a metodologiei de selecţie conduce la selectarea mai multor proceduri de atribuire a unor contracte similare, ca obiect şi valoare estimată, de la aceeaşi autoritate contractantă, care au fost încadrate în aceeaşi categorie de risc, se include în programul de verificare numai una dintre aceste proceduri, respectiv cea care are valoarea estimata cea mai mare.

(11) Metodologia de selecţie se aplică zilnic conform prevederilor acestui articol pentru:

a) documentaţiile de atribuire înregistrate în ziua precedentă în SEAP;

b) înştiinţările primite de la autorităţile contractante privind demararea unor negocieri fără publicare prealabilă sau a unor modificări contractuale, înregistrate la ANAP în ziua precedentă.

(12) Detaliile procedurale aferente realizării selecţiei procedurilor de atribuire şi a modificărilor contractuale, conform art. 3, se stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAP,

Art. 4. - (1) în aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autorităţile contractante atribuie un cod unic de identificare pentru fiecare obiect de contract pentru care se derulează o procedură de atribuire inclusă în programul anual al achiziţiilor pentru un obiect de contract, cu respectarea a cel puţin următoarelor reguli necesare pentru asigurarea trasabilităţii în timp a respectivei achiziţii:

a) codul unic de identificare conţine întotdeauna codul unic de înregistrare atribuit autorităţii contractante în conformitate cu legislaţia incidenţă înfiinţării şi funcţionării persoanelor juridice;

b) anul programului anual al achiziţiilor în care a fost inclusă pentru prima oară procedura de atribuire a obiectului de contract în cauză;

c) numărul curent alocat iniţial pentru procedura de atribuire a obiectului de contract în cauză introdusă în programului anual al achiziţiilor precizat la lit. b).

(2) Numărul curent menţionat la alin. (1) lit. c) se păstrează în toate modificările ulterioare ale programului anual al achiziţiilor.

(3) Dispoziţiile alin. (1) se aplică pentru programele anuale ale achiziţiilor elaborate de autorităţile contractante pentru procedurile de atribuire lansate după data de 15 iunie 2018, inclusiv pentru revizuirile aduse ulterior acestei date programului anual al achiziţiilor aferent anului 2018.

(4) în conformitate cu dispoziţiile art. 8 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, autorităţile contractante au dreptul să schimbe codul unic de identificare în cazul în care pentru achiziţia în cauză este încărcată o nouă documentaţie de atribuire, cu condiţia justificării în mod corespunzător a încadrării în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) tipul contractului este schimbat;

b) atribuirea contractului se modifică în sensul împărţirii pe loturi, divizării în mai multe proceduri de atribuire, sau cumulării cu alte obiecte de contract într-o singură procedură de atribuire, în aceste situaţii păstrându-se codul unic de identificare alocat obiectului principal al contractului corespunzător scopului urmărit prin respectiva achiziţie, pentru eventualele obiecte noi de contract rezultate urmând a se aloca noi coduri unice de identificare;

c) între introducerea procedurii de atribuire a obiectului de contract în cauză pentru prima oară în programul anual al achiziţiilor şi momentul în care se modifică codul unic de identificare a trecut o perioadă de cel puţin 2 ani.

Art. 5. - (1) Raportat la dispoziţiile art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, controlul aspectelor de calitate se referă la următoarele elemente, în măsura în care presupune o analiză, prin raportare la obiectul contractului, a relevanţei utilizării acestora şi a modului în care se asigură respectarea principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor, în elaborarea documentaţiei de atribuire, a eventualelor modificări aduse acesteia, respectiv în formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici, astfel:

a) alegerea tipului de procedură de atribuire aplicat;

b) utilizarea adecvată a instrumentelor şi tehnicilor specifice de atribuire a contractelor;

c) stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie, precum şi nivelurile minime asociate acestora şi/sau modul în care se poate proba îndeplinirea de către operatorii economici;

d) alegerea criteriului de atribuire şi/sau a factorilor de evaluare din cadrul acestuia, precum şi stabilirea ponderilor asociate respectivilor factori şi/sau coerenţa metodologiei de acordare a punctajului;

e) strategia de contractare referitoare la atribuirea pe loturi a obiectului contractului;

f) corelarea specificaţiilor tehnice ce fac obiectul caietului de sarcini cu cerinţele formulate în celelalte secţiuni ale documentaţiei de atribuire, cum ar fi cele referitoare la modul de întocmire a propunerilor tehnice şi/sau financiare, sau clauzele contractuale referitoare la recepţia serviciilor, bunurilor sau lucrărilor, după caz;

g) corelaţia dintre natura/scopul contractului, mecanismele contractuale aferente recepţiei produselor/serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul acestuia şi cele de plată aferente;

h) stabilirea clauzelor contractuale de o manieră care să asigure că drepturile şi obligaţiilor părţilor reflectă o alocare corespunzătoare a riscurilor aferente implementării;

i) termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor/ solicitărilor de participare;

j) claritatea şi caracterul complet al răspunsurilor autorităţii contractante prin raportare la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare formulate cu privire la elementele precizate la lit. a)-i).

(2) în cazul documentaţiilor de atribuire aferente contractelor care au obiecte ce aparţin unor sectoare specifice de activitate economică, care se stabilesc pe parcursul unei perioade determinate prin ordin al preşedintelui ANAP, se consideră aspecte de calitate, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), acelea referitoare la specificaţii tehnice restrictive/diseriminatorii şi/sau care favorizează anumiţi operatori economici.

(3) Sunt considerate aspecte de calitate următoarele, cu condiţia să presupună o analiză, în condiţiile dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cu privire la modul de respectare a principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor în contextul specific al unei proceduri de atribuire, în legătură cu evaluarea ofertelor/candidaturilor:

a) modul de respectare de către comisia de evaluare a principiului tratamentului egal în elaborarea şi transmiterea de solicitări de clarificări ofertanţilor/candidaţilor, precum şi la stabilirea ofertelor/candidaturilor respinse;

b) aplicarea consecventă a criteriilor de calificare şi selecţie, a criteriului de atribuire şi a celorlalte cerinţe formale precizate în instrucţiunile pentru ofertanţi, precum şi a prevederilor caietului de sarcini referitoare la organizarea, calificarea şi experienţa personalului ce va realiza efectiv activităţile care fac obiectul contractului, prin raportare la ofertele/candidaturile depuse.

(4) Sunt considerate aspecte de calitate următoarele, cu condiţia să presupună o analiză în condiţiile dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţi cu privire la posibilitatea realizării unei modificări contractuale în condiţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz:

a) măsura în care modificarea propusă afectează sau nu natura generală a contractului;

b) justificările aduse de autoritatea contractantă cu privire la caracterul imprevizibil al evenimentului care determină necesitatea modificării contractuale, respectiv cu privire la imposibilitatea înlocuirii contractorului iniţial.

(5) în cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, se consideră aspecte de calitate acelea prevăzute la alin. (1) şi (3), prevederile acestora urmând a fi aplicate în mod corespunzător.

(6) Aspectele care nu sunt încadrate ca aspecte de calitate, potrivit alin. (1)-(5), reprezintă aspecte de regularitate, acestea acoperind toate acele aspecte care decurg din aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale care reglementează achiziţiile publice/sectoriale, sau a concesiunilor de lucrări şi concesiunilor de servicii, după caz, sau pentru aplicarea cărora ANAP emite ordine/instrucţiuni/notificări, fiind preluate ca abordări de bună practică prin intermediul listelor de verificare aprobate în conformitate cu prevederile alin. (8).

(7) Aspectele de oportunitate şi/sau de natură tehnică, cum ar fi următoarele, nu fac obiectul controlului ex ante:

a) identificarea nevoii autorităţii contractante şi stabilirea necesităţii cu privire la obiectul contractului pentru care se lansează procedura de atribuire;

b) analiza opţiunilor în vederea identificării soluţiei adecvate pentru satisfacerea nevoii identificate;

c) stabilirea specificaţiilor tehnice şi/sau alegerea standardelor de performanţă aferente acestora;

d) succesiunea şi durata activităţilor în cadrul contractului;

e) conformitatea propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice ale caietului de sarcini, cu excepţia cazurilor în care aplicarea eronată sau neaplicarea prevederilor legislaţiei menţionate la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, incidente procesului de evaluare a ofertelor, este de natură a conduce la încălcarea principiilor prevăzute de aceasta;

f) preţurile practicate de către ofertanţi, cu excepţia situaţiilor în care există indicii că ofertele depuse conţin elementele de preţ sau cost ce sunt aparent neobişnuit de scăzute în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului care urmează a fi atribuit, avându-se în vedere valoarea estimată a acestora şi/sau preţurile ofertate pe respectivele elemente de preţ/cost de ceilalţi ofertanţi;

g) aspectele tehnice şi/sau economice cuprinse în rapoartele experţilor/specialiştilor cooptaţi în comisiile de evaluare, cu excepţia cazurilor în care modul de utilizare a acestor aspecte de către respectivele comisii în procesul de evaluare este de natură a conduce la încălcarea principiilor prevăzute de legislaţia menţionată la art. 2 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă.

(8) în aplicarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, ANAP detaliază modul de verificare al aspectelor de regularitate şi de calitate, conform celor prevăzute în prezentul articol, în cadrul unor liste de verificare aprobate prin ordin al preşedintelui ANAP.

(9) Următoarele aspecte nu fac obiectul controlului ex ante:

a) punctele de vedere elaborate de autorităţile contractante în legătură cu contestaţiile/plângerile depuse în conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) comunicările transmise de autoritatea contractantă ofertanţilor/candidaţilor în baza art. 214 alin. (1) şi (2) şi art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 227 alin. (1) şi (2) şi art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau a art. 92 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Desfăşurarea activităţii de control ex ante al documentaţiei de atribuire, anunţului de participare/ de participare simplificat/de concurs/de concesionare, al anunţului de tip erată şi al propunerii de răspuns la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare

 

Art. 6. - (1) Controlul ex ante prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă se efectuează în termen de 9 zile lucrătoare de la data transmiterii deciziei de verificare prevăzută la art. 1 alin. (1), respectiv de la data primirii documentelor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, în situaţia în care acestea din urmă nu sunt disponibile în SEAP.

(2) ANAP transmite constatările sale rezultate din verificarea aspectelor de calitate şi de regularitate autorităţii contractante, respectiv avizul conform necondiţionat sau condiţionat, prin intermediul SEAP, sub forma comunicării acceptului de publicare, respectiv a respingerii de la validare a documentaţiei de atribuire în cauză.

(3) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu 5 zile lucrătoare în căzui verificărilor aferente documentaţiilor de atribuire prevăzute la art. 5 alin, (2).

Art. 7. - (1) în urma controlului ex ante al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgentă, ANAP are obligaţia ca în termen de 2 zile lucrătoare de la data încărcării anunţului în SEAP:

a) fie să emită către operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunţul respectiv, dispoziţiile art. 11 alin (2) din ordonanţa de urgenţă şi ale art. 6 alin. (2) fiind aplicabile în mod corespunzător;

b) fie să respingă publicarea anunţului, caz în care emite autorităţii contractante aviz conform condiţionat, dispoziţiile art. 11 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă fiind aplicabile.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), operatorul SEAP are obligaţia:

a) de a transmite anunţul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cel mult o zi lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, în cazul în care este prevăzută o obligaţie în acest sens sau autoritatea contractantă selectează voluntar această opţiune; operatorul SEAP are obligaţia de a asigura înregistrarea în sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunţul spre publicare, ca probă privind momentul transmiterii;

b) de a publica anunţul în SEAP 1h cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare.

(3) Autorităţile contractante stabilesc la momentul transmiterii anunţului de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare, conform prevederilor legislaţiei menţionate la art. 4 din ordonanţa de urgenţă, termenele procedurale aferente derulării procedurilor de atribuire, inclusiv, printre altele, termenul pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, termenul/termenele de răspuns la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare, termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita respectivele clarificări/informaţii suplimentare, precum şi calendarul de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ ofertelor.

(4) Anunţul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare se transmite spre verificare în maximum 30 de zile de la comunicarea avizului conform în condiţiile art. 6 alin. (2).

(5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage după sine anularea avizului conform emis de ANAP, autoritatea contractantă având obligaţia de a obţine un nou aviz conform pentru documentaţia de atribuire în cauză.

Art. 8. - (1) Controlul ex ante al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă se realizează în termen de 3 zile de la data primirii fiecărei propuneri de răspuns consolidat formulată de autoritatea contractantă la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare potrivit termenului, sau, după caz, termenelor de răspuns precizate în anunţul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare conform prevederilor art. 161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 70 alin. (8) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare cu cel puţin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunţul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare.

(3) în cazul în care procedura de atribuire nu se derulează integral prin mijloace electronice, sau din motive tehnice nu este posibilă vizualizarea acestora în SEAP de către verificatorii ex ante, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite ANAP periodic, prin poşta electronică sau fax, dar nu mai târziu de termenele prevăzute de alin. (2), solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare transmise de operatorii economici interesaţi de accesul la respectiva procedură de atribuire, în vederea exercitării controlului ex ante

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea activităţii de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor şi de atribuire a contractului

 

Art. 9. - (1) Controlul ex ante prevăzut la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se realizează cu respectarea următoarelor termene, calculate de la data încărcării înscrisurilor ce conţin deciziile formalizate ale comisiei de evaluare în SEAP, respectiv de la data înregistrării acestora la ANAP, în situaţia în care, din motive tehnice, nu este posibilă utilizarea SEAP:

a) 3 zile lucrătoare pentru verificarea aspectelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), d), respectiv art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă;

b) 4 zile lucrătoare pentru verificarea aspectelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;

c) 2 zile lucrătoare pentru verificarea aspectelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) din ordonanţa de urgenţă.

(2) în cazul în care procedura de atribuire implică şi derularea unor runde de negociere/dialog, la termenele prevăzute conform alin. (1) lit. b) şi c) se adaugă 3 zile lucrătoare pentru realizarea controlului ex ante prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b), respectiv c), din ordonanţa de urgenţă, asupra înscrisului/înscrisurilor ce conţin deciziile formalizate ale comisiei de evaluare rezultate în urma finalizării negocierii/dialogului.

(3) Prin controlul ex ante se verifică dacă concluziile comisiei de evaluare sunt complete şi fundamentate corect prin raportare la prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, sau, după caz, concesiuni de lucrări sau servicii, la cerinţele din documentaţia de atribuire, la răspunsurile/informaţiile suplimentare/eratele transmise de autoritatea contractantă şi conţinutul ofertelor/candidaturilor depuse.

Art. 10. - (1) Verificatorii ex ante pot participa la întâlnirile comisiei de evaluare/şedinţele de evaluare cu ocazia finalizării fazelor procesului de evaluare prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă numai pentru solicitarea de clarificări cu privire la fundamentarea concluziilor comisiei de evaluare în adoptarea deciziilor cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor depuse, aplicarea criteriului de atribuire şi stabilirea ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători, şi numai dacă aceste aspecte nu pot fi soluţionate în scris.

(2) în aplicarea alin. (1) se vor avea în vedere următoarele aspecte în vederea calculării termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1):

a) verificatorii ex ante îşi pot exprima, prin intermediul structurii responsabile cu controlul ex ante prevăzută la art. 2 alin. (1), intenţia de a se organiza o întâlnire pentru discutarea anumitor aspecte punctuale cu membrii comisiei de evaluare, în condiţiile prevederilor art. 10 alin. (2) Iii a) din ordonanţa de urgenţă, prin transmiterea unei solicitări la autoritatea contractantă înainte de datele calendaristice precizate în calendarul procesului de evaluare pentru finalizarea fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă; în situaţia în care vizita la sediul autorităţii contractante se poate organiza în aceeaşi zi cu transmiterea înscrisurilor ce conţin deciziile formalizate ale comisiei de evaluare conform art. 9 alin. (1), termenele prevăzute de acesta din urmă nu sunt afectate;

b) perioadele de timp necesare pentru organizarea şi derularea vizitelor la autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 10 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, se adaugă termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) în cazul în care autoritatea contractantă nu a trimis actualizările calendarului procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de momentul formalizării deciziilor luate de comisia de evaluare cu ocazia finalizării fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, sau nu a fost exprimată intenţia de a se organiza o întâlnire conform lit. a) având în vedere că, datorită complexităţii ridicate a obiectului contractului şi/sau a ofertelor depuse şi/sau numărul mare al acestora, este necesar să fie analizate, în prealabil, concluziile comisiei de evaluare şi alte informaţii/documente puse la dispoziţie de autoritatea contractantă cum ar fi cele de la alin. (4).

(3) în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin, (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, calendarul de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor include de asemenea, în cazul procedurilor de atribuire care implică derularea unor runde de negociere/dialog, detalii privind datele şi organizarea întâlnirilor de negociere, verificatorii ex ante asistă la derularea acestora în vederea documentării constatărilor ce urmează a sta la baza emiterii avizului conform ca urmare a finalizării verificărilor prevăzute art. 12 alin. (1) lit. b), respectiv c), din ordonanţa de urgenţă.

(4) în aplicarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă, ANAP poate solicita copii ale unor extrase din ofertele/candidaturile depuse, prin indicarea paginilor la care se regăsesc informaţiile/documentele considerate relevante, termenele prevăzute la art. 9 alin. (1) calculându-se de la data înregistrării respectivelor informaţii/ documente la ANAP.

 

CAPITOLUL IV

Aspecte specifice ale controlului ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă şi al modificărilor contractuale

 

Art. 11. - (1) Notificarea intenţiei de a iniţia procedura de negociere fără publicare prealabilă, respectiv de a modifica contractul, se transmite către ANAP prin mijloacele de comunicare prevăzute în cap. II secţiunea 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau prin intermediul SEAP, şi conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 1.1., respectiv anexa nr. 1.2. la prezentele norme metodologice.

(2) în vederea derulării controlului ex ante, autoritatea contractantă pune la dispoziţia ANAP, în căzui procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, în termen de o zi lucrătoare de la data solicitării de către verificatorii ex ante, informaţiile/documentele necesare, art. 10 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă aplicându-se în mod corespunzător, inclusiv completările aduse în relaţie cu justificările aferente demonstrării încadrării în prevederile legale pentru derularea negocierii fără publicare prealabilă, dacă este cazul.

(3) în caz de anulare a procedurii de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă transmite ANAP, în copie conform cu originalul, hotărârea de anulare, în termen de o zi de la adoptarea acesteia.

Art. 12. - (1) ANAP analizează, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora, conţinutul documentelor transmise de autoritatea contractantă şi emite. În acelaşi termen, avizul conform cu privire la modul în care autoritatea contractantă a demonstrat respectarea prevederilor legale invocate, ce permit aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă, precum şi cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire.

(2) în situaţii excepţionale, în care complexitatea documentelor puse la dispoziţie de autoritatea contractantă impun o analiză ce necesită un interval de timp mai îndelungat, sau acestea sunt trimise cu întârziere, ori sunt necesare deplasări ale verificatorilor ex ante la sediul autorităţii contractante pentru obţinerea unor clarificări suplimentare, termenul pentru emiterea avizului conform se prelungeşte CU 3 zile lucrătoare.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), ANAP informează autoritatea contractantă şi aceasta amână, în mod corespunzător, termenul pentru demararea rundelor de negociere.

(4) Prevederile art. 9 şi 10 se aplică în mod corespunzător.

Art. 13. - (1) în sensul art. 21 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, etapele de modificare a contractului includ toate demersurile dintre autoritatea contractantă şi contractant cu privire la stabilirea şi formalizarea condiţiilor ce vor guverna implementarea modificării contractuale.

(2) Până la data-limită de începere a demersurilor dintre autoritatea contractantă şi contractant cu privire la etapele de modificare a contractului, respectiv data expirării termenului de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării la ANAP, verificatorii ax ante fundamentează constatările aferente emiterii, în cadrul acestui termen, a opiniei prin care se aduc la cunoştinţa autorităţii contractante în cauză motivele pentru care ANAP consideră că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte modificarea contractului.

(3) în situaţia în care autoritatea contractantă aduce justificări suplimentare în raport cu cele semnalate de ANAP prin opina transmisă conform alin. (2), ANAP emite, în termen de 3 zile lucrătoare, opinia finală cu privire la modul în care întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru efectuarea modificării contractuale în cauză.

(4) în aplicarea art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, verificatorii ex ante nu participă la derularea propriu-zisă a etapelor de modificare a contractului.

(5) Modul de interacţiune dintre ANAP şi autoritatea contractantă în procesul de control ex ante al modificărilor contractuale incluse în programul de verificare se stabileşte prin ordin al preşedintelui ANAP.

 

CAPITOLUL V

Avizul conform al ANAP

 

Art. 14. - (1) Avizul conform este emis în limita informaţiilor comunicate de autoritatea contractantă, aceasta având obligaţia de a transmite ANAP informaţii corecte şi complete.

(2) Verificatori] ex ante răspund de acurateţea constatărilor rezultate din exercitarea atribuţiilor şi de fundamentarea propunerilor ce stau la baza emiterii avizului conform.

(3) Avizul conform se emite în format letric, acesta transmiţându-se autorităţii contractante prin mijloacele de comunicare prevăzute la art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (1).

(4) Termenele pentru emiterea şi comunicarea avizului conform, prevăzute la art. 6-8, 9 şi 11, nu includ:

a) perioadele de timp în care au fost puse la dispoziţia ANAP informaţiile şi/sau documentele necesare conform art. 10 alin. (1) lit. a), c), e) şi i) şi alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă;

b) perioadele de timp, prevăzute la capitolul II, secţiunea a 6-a din ordonanţa de urgenţă, în eventualitatea organizării şi derulării procedurii de conciliere.

(5) Termenele de emitere şi comunicare a avizului conform sunt aplicabile şi în cazul controlului ulterior al actelor autorităţii contractante transmise ANAP în scopul remedierii abaterilor constatate prin avizul conform condiţionat, cu excepţia controlului documentelor transmise în scopul remedierii abaterilor constatate cu privire la documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă pentru care aceste termene sunt reduse cu 5 zile lucrătoare, dispoziţiile alin. (41 rămânând aplicabile.

(6) în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 14 alin. (91) din ordonanţa de urgenţă, constatările ANAP cu privire la măsurile de remediere dispuse de autoritatea contractantă, ca urmare a avertismentului de integritate emis de Agenţia Naţională de Integritate, se aduc la cunoştinţa acestei instituţii prin transmiterea raportului de activitate prevăzut la art. 1 alin. (21 în care se detaliază respectivele constatări.

(7) În aplicarea art. 14 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, abaterile constatate de verificatorii ex ante cu privire la aspectele de calitate se transmit autorităţii contractante împreună cu recomandările de remediere aferente, prevederile alin. (3) aplicându-se în mod corespunzător. Odată cu acestea se transmite şi avizul conform emis ca urmare a realizării controlului ex ante asupra aspectelor de regularitate conform art. 6 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.

(8) în situaţia în care autoritatea contractantă decide să adopte măsurile de remediere recomandate pentru aspectele de calitate, aceasta retransmite corectat documentul ce a făcut obiectul controlului ex ante, verificatorii ex ante reluând controlul, cu respectarea aceloraşi termene generale ca la emiterea avizului conform, eventualele constatări şi recomandări aduse la cunoştinţa autorităţii contractante conform alin. (7) fiind considerate finale. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a modifica informaţiile din documentul supus controlului ex ante ce privesc aspecte de regularitate pentru care a primit aviz conform necondiţionat, cu excepţia cazurilor în care este aplicabil art. 10 alin. (2) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.

(9) Avizele conforme emise de ANAP, precum şi eventualele recomandări formulate conform alin. (7) şi (8), ca urmare a efectuării controlului ex ante, devin parte a dosarului achiziţiei publice.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de conciliere

 

Art. 15. - (1) în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării avizului conform condiţionat, autoritatea contractantă poate transmite ANAP o scrisoare de intenţie, în cazul în care optează să iniţieze o procedură de conciliere, conform secţiunii a 6-a a capitolului li din ordonanţa de urgenţă, pentru anumite aspecte de calitate cu care nu este de acord în raport cu constatările şi/sau măsurile dispuse. Prin scrisoarea de intenţie se precizează doar aceste aspecte, verificatorii ex ante desemnaţi, conform art. 2, urmând a analiza mai întâi dacă măsurile de remediere acceptate de către autoritatea contractantă, ca urmare a avizului conform condiţionat, au fost implementate în mod corespunzător.

(2) Dacă în urma analizei prevăzute la alin. (1) se constată că autoritatea contractantă nu a implementat în mod corespunzător măsurile de remediere dispuse, ANAP emite un nou aviz conform condiţionat, autoritatea contractantă având posibilitatea de a transmite o nouă scrisoare de intenţie, în termen de maximum 2 zile lucrătoare.

(3) în cazul în care toate măsurile dispuse prin avizul conform şi comunicate de autoritatea contractantă ca fiind acceptate sunt implementate în mod corespunzător, ANAP emite un nou aviz conform condiţionat care conţine numai abaterile ce au făcut obiectul scrisorii/scrisorilor de intenţie.

(4) Autoritatea contractantă poate transmite la ANAP cererea de conciliere, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la comunicarea avizului conform condiţionat prevăzut la alin. (3), sau poate renunţa la cele sesizate prin scrisoarea/scrisorile de intenţie transmisă/transmise anterior, informând ANAP în acest sens.

(5) în cazul în care autoritatea contractantă are obiecţii cu privire la toate constatările privind aspectele de calitate comunicate prin avizul conform condiţionat, atunci aceasta poate transmite cererea de conciliere în termen de 2 zile lucrătoare de la comunicarea respectivului aviz, fără a fi necesară transmiterea prealabilă a scrisorii de intenţie, cu condiţia să nu existe abateri de la legislaţia în domeniul achiziţiilor încadrate ca şi aspecte de regularitate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (6).

(6) Cererea de conciliere, respectiv scrisoarea de intenţie prevăzute de prezentul articol se elaborează conform modelului din anexa nr. 1.3, respectiv anexa nr. 1.4.

Art. 16. - Procedura de conciliere se derulează în scris, cu excepţia şedinţei de clarificare prevăzute la art. 17, fiind instrumentată de o structură de specialitate din cadrul ANAP diferită de cea prevăzută la art. 2 alin. (1).

Art. 17. - (1) în termen de 2 zile lucrătoare de la înregistrarea la ANAP a cererii de conciliere, structura de specialitate prevăzută la art. 16 poate solicita autorităţii contractante în scris, în cadrul examinării pe fond a celor semnalate, să participe la o şedinţă de clarificare în vederea lămuririi documentelor şi/sau a informaţiilor care au stat la baza emiterii avizului conform condiţionat, sau a aspectelor care au fost precizate în respectiva cerere de conciliere şi/sau în scrisoarea de intenţie.

(2) Şedinţa de clarificare prevăzută la alin. (1) poate avea loc în maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării, în cadrul acesteia, structura de specialitate prevăzută la art. 16 neavând dreptul de a lua hotărâri cu privire la soluţionarea solicitării autorităţii contractante sau de a se antepronunţa în acest sens. În cadrul şedinţei de clarificare autoritatea contractantă nu poate depune documente noi, cu excepţia celor care au stat la baza emiterii documentelor ce au făcut obiectul controlului ex ante, şi/sau versiuni revizuite ale acestora din urmă.

(3) Neprezentarea autorităţii contractante la şedinţa de clarificare nu împiedică soluţionarea cererii de conciliere, decizia urmând să fie adoptată pe baza informaţiilor disponibile.

Art. 18. - (1) Cererea de conciliere este respinsă ca inadmisibilă, fără examinare pe fond, în cazul în care:

a) nu a fost depusă în termenele prevăzute la art. 15 alin. (4) sau alin. (5), după caz;

b) intenţia de conciliere nu a fost exprimată prin transmiterea scrisorii de intenţie conform prevederilor art. 15 alin. (1) şi (2);

c) obiectul cererii de conciliere nu corespunde cu cel inclus în scrisoarea/scrisorile de intenţie prevăzute la art. 15 alin. (1) şi (2);

d) nu conţine toate informaţiile prevăzute de modelul de cerere de conciliere din anexa nr. 1.3.;

e) obiectul concilierii nu vizează abateri legate de aspecte de calitate şi/sau măsurile de remediere dispuse.

(2) Examinarea cererii de conciliere pe fond vizează măsura în care aspectele constatate şi măsurile de remediere dispuse de ANAP prin avizul conform condiţionat sunt susţinute, în fapt şi în drept, de argumentele aduse de verificatorii ex ante, personalul ANAP implicat în formularea recomandării de soluţionare a cererii de conciliere având obligaţia de a acţiona cu diligenţă şi respectarea termenelor procedurale aferente examinării acesteia; pentru fundamentarea recomandării de soluţionare a cererii de conciliere, se are în vedere, de câte ori este posibil, jurisprudenţa şi/sau bunele practici în materia achiziţiilor publice/sectoriale/concesiune la nivel european, precum şi deciziile precedente adoptate în cazuri similare, în măsura în care se poate demonstra că acestea sunt relevante în raport cu cazul în discuţie.

(3) Dacă în urma examinării cererii de conciliere pe fond se constată că aspectele identificate şi măsurile de remediere dispuse de ANAP prin avizul conform condiţionat sunt susţinute, în fapt şi în drept, neexistând o justificare pertinentă şi obiectivă pentru înlăturarea argumentele aduse de verificatorii ex ante, se menţine respectivul aviz conform condiţionat, cererea de conciliere fiind respinsă.

Art. 19. - (1) Structura de specialitate prevăzută la art. 16 pregăteşte recomandarea privind soluţionarea aspectelor ce fac obiectul cererii de conciliere, iar decizia de conciliere este adoptată de către comitetul decizional prevăzut la art. 18 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

(2) Recomandarea prevăzută la alin. (1) este adoptată prin vot al membrilor comitetului decizional, cu majoritate simplă, aceştia neavând dreptul de a se abţine de la exprimarea votului.

(3) Membrii comitetului decizional care nu sunt de acord cu recomandarea emisă conform alin. (1) au obligaţia de a prezenta justificări concrete, similar modului prevăzut la art. 18 alin. (2J.

(4) În cazul în care în urma exprimării votului nu se ajunge la obţinerea majorităţii, conform alin. (2), decizia de conciliere va fi adoptată de către reprezentantul legal al ANAP, prin alegerea uneia dintre următoarele soluţii, cu prezentarea unor justificări în acest sens:

a) respingerea cererii de conciliere, aplicându-se art. 18 alin. (3);

b) acceptarea abordării autorităţii contractante, urmând a fi emis aviz conform necondiţionat;

c) admiterea parţială a obiectului cererii de conciliere, prin menţinerea constatărilor controlului ex ante şi propunerea de măsuri de remediere a abaterilor constatate prin avizul conform condiţionat diferite de cele precizate la lit. (a) şi (b).

(5) După adoptarea deciziei de conciliere, în termen de o zi lucrătoare este emis avizul conform final pe baza rezultatului acesteia.

(6) Membrii comitetului decizional diseminează deciziile de conciliere în cadrul structurilor pe care le reprezintă, în vederea asigurării unei abordări unitare şi coerente a problematicilor evidenţiate de acestea la nivelul ANAP.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 20. - (1) în vederea facilitării îndeplinirii funcţiei de control ex ante prevăzute în ordonanţa de urgenţă, operatorul SEAP are obligaţia, pe baza datelor disponibile, de a pune la dispoziţia ANAP, în format electronic, rapoartele solicitate de aceasta, în scopul exercitării funcţiei de control ex ante în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice.

(2) Operatorul SEAP adoptă toate măsurile necesare pentru a adapta sistemul electronic al achiziţiilor publice, având următoarele obligaţii;

a) să asigure personalului ANAP accesul la toate documentele încărcate de autoritatea contractantă în SEAP sau primite de aceasta de la operatorii economici, în timp real;

b) să adapteze modul curent de raportare al datelor către ANAP în vederea selecţiei pentru controlul ex ante, cât şi modul de distribuire a dosarelor procedurilor de atribuire potrivit nevoilor noii metodologii de selecţie, inclusiv să permită înregistrarea în SEAP a codului unic de identificare prevăzut la art. 4;

c) să permită autorităţilor contractante transmiterea prin SEAP a intenţiilor de efectuare a unor modificări contractuale şi/sau de derulare a unor proceduri de negociere fără publicare prealabilă ce fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă;

d) să permită autorităţilor contractante transmiterea prin SEAP a înscrisurilor de formalizare a deciziilor aferente fiecărei faze a procesului de evaluare către ANAP, precum şi comunicarea avizului conform al ANAP şi publicarea acestuia, după caz, păstrând trasabilitatea asupra acţiunilor de control realizate de către ANAP şi asupra răspunsurilor/modificărilor formulate/realizate de către autoritatea contractantă;

e) să permită transmiterea scrisorii de intenţie de conciliere şi a cererii de conciliere de către autoritatea contractantă prin SEAP.

Art. 21. - Autoritatea contractantă ara obligaţia de a transmite ANAP orice informaţie solicitată de aceasta, inclusiv prin secţiunile suplimentare din cadrul formularelor de anunţuri puse la dispoziţie prin intermediul SEAP, în scopul exercitării funcţiei de control ex ante în cadrul sistemului naţional de achiziţii publice.

Art. 22. - În aplicarea prezentelor norme metodologice, preşedintele ANAP emite ordine.

Art. 23. - Anexele nr. 1.1.-1.4. fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1.1.

la normele metodologice

 

Informaţii pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă În notificarea către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind negocierile fără publicare prealabilă derulate în baza art. 104, cu excepţia art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 117, cu excepţia art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a art. 64 şi 65 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor Iniţiate în baza art. 122 lit. I) sau art. 252 lit. J) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioara, în situaţia în care sunt Incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 223 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de internet ale autorităţii contractante şi persoana de contact;

2. Numele/prenumele reprezentantului legal al autorităţii contractante;

3. Data şi valabilitatea contractului iniţial (acolo unde este cazul);

4. Denumirea contractului ce urmează a fi atribuit prin procedura de negociere fără publicare prealabilă, tipul acestuia - contract de lucrări/servicii/produse şi codul/codurile CPV;

5. Obiectul principal al contractului iniţial (acolo unde e cazul);

6. Sursa de finanţare - fonduri europene nerambursabile/ fonduri bugetare/fond uri proprii;

7. Data stabilită pentru începerea demersurilor de negociere şi adresa la care vor avea loc acestea;

8. Valoarea de atribuire a contractului iniţial (acolo unde e cazul);

9. Valoarea estimată a viitorului contract/act adiţional încheiat în urma procedurii de negociere;

10. Numărul/Data anunţului de participare şi a anunţului de atribuire a contractului iniţial, publicat în SEAP (acolo unde e cazul);

11. Descrierea circumstanţelor care au condus la necesitatea iniţierii negocierii fără publicare prealabilă a unui anunţ în baza art. 104, cu excepţia art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, a art. 117, cu excepţia art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 64 şi art. 65 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare (după caz);

12. Autoritatea de management (acolo unde sursa de finanţare este reprezentată de fonduri europene);

13. Data invitaţiei/invitaţiilor de participare transmise operatorilor economici pentru participarea la procedura de negociere fără publicare prealabilă;

14. Codul unic de identificare a procedurii de atribuire;

15. Orice alte informaţii relevante, cum ar fi criteriul de atribuire utilizat.

Anexate notificării vor fi prezentate şi copii ale invitaţiei/invitaţiilor de participare transmise operatorilor economici pentru participarea la procedura de negociere fără publicare prealabilă.

 

ANEXA Nr. 1.2.

la normele metodologice

 

Informaţii pe care autoritatea/entitatea contractantă trebuie să le includă în notificarea către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice privind modificarea contractului/acordului-cadru de achiziţie publică, contractului/acordului-cadru sectorial, în situaţiile prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 102 şi 103 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de internet sie autorităţii contractante şi persoana de contact;

2. Denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail şi adresa de internet ale contractantului cu care se încheie actul adiţional;

3. Numele/prenumele reprezentantului legal al autorităţii contractante;

4. Data semnării contractului iniţial şi perioada de valabilitate a acestuia;

5. Tipul contractului iniţial: contract de lucrări/servicii/produse;

6. Obiectul principal al contractului iniţial;

7. Descrierea aspectelor ce fac obiectul modificării contractuale ce urmează a fi iniţiată;

8. Sursa de finanţare (contract iniţial, act adiţional) - fonduri europene nerambursabile/fonduri bugetare/fonduri proprii;

9. Data stabilită pentru începerea etapelor de modificare a contractului;

10. Valoarea estimată a contractului iniţial, procedura de atribuire aplicată pentru semnarea acestuia, valoarea la care a fost atribuit şi semnat;

11. Numărul/Data anunţului de participare şi a anunţului de atribuire a contractului iniţial, publicat în SEAP;

12. Criteriul de atribuire şi factorii de evaluare ai procedurii de atribuire a contractului iniţial;

13. Numărul modificărilor contractuale, de tipul celor prevăzute la pct. 15, efectuate pe respectivul contract şi valoarea actelor adiţionale aferente contractului iniţial (dacă există);

14. Valoarea modificării contractuale ce se doreşte a fi realizată (exprimată în valoare nominală şi în procent din contractul iniţial);

15. Descrierea circumstanţelor imprevizibile care au condus la necesitatea iniţierii modificării în cauză şi argumentele autorităţii contractante care justifică încadrarea în prevederea legală, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 237 şi 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 102 şi 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Orice alte informaţii relevante.

 

ANEXA Nr. 1.3.

la nomele metodologica

 

Cerere de conciliere

 

În atenţia preşedintelui ANAP

 

Subsemnatul,

Numele autorităţii contractante/entităţii: ..........................................................

Adresa autorităţii contractante/entităţii: ..........................................................

Persoană de contact, adresă de e-mail: ..........................................................

Reprezentant legal: ..........................................................

 

În ceea ce priveşte avizul conform condiţionat nr. .................... din data .................... emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ca rezultat al activităţii controlului ex ante asupra documentaţiei de atribuire/anunţului de participare/solicitării de clarificări/procesului-verbal de evaluare nr. .................... din data ....................,

transmitem pe această cale cererea pentru conciliere cu privire la următoarele abateri identificate în cadrul controlului ex ante şi măsurile de remediere corespunzătoare acestora, solicitând emiterea unui aviz conform necondiţionat. Vă prezentăm în continuare argumentele pentru păstrarea formei propuse de noi:

 

Motivele în fapt:

 

Motivele de drept:

 

Numele autorităţii contractante/entităţii  ..........................................................

Numele reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii  ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii  ..........................................................

 

Se anexează scrisoarea de intenţie de conciliere, atunci când aceasta a fost formulată.

 

ANEXA Nr. 1.4.

la normele metodologice

 

Scrisoare de intenţie pentru conciliere

 

Subsemnatul,

 

Numele autorităţii contractante/entităţii: ..........................................................

Adresa autorităţii contractante/entităţii: ..........................................................

Persoană de contact, adresă de e-mail: ..........................................................

Reprezentant legal: ..........................................................

În ceea ce priveşte avizul conform condiţionat nr. ...................., emis de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice ca rezultat al activităţii controlului ex ante asupra documentaţiei de atribuire/anunţului de participare/solicitării de clarificări/procesului-verbal de evaluare nr. ....................,

vă aducem la cunoştinţă pe această cale că intenţionăm să depunem cererea pentru conciliere cu privire la următoarele abateri identificate în cadrul controlului ex ante şi remediile aferente acestora:

..........................................................

 

Numele autorităţii contractante/entităţii  ..........................................................

Numele reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii  ..........................................................

Semnătura reprezentantului legal al autorităţii contractante/entităţii  ..........................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)

 

Numărul maxim de posturi: 583 posturi (exclusiv demnitarul)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

 

 

 

 

Cabinet preşedinte

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia managementul resurselor umane

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul audit public intern

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia economică si administrativ

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul corp control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia juridică

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul structura de securitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentul comunicare şi relaţii publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia generală politici publice, strategie şi proiecte

 

 

Direcţia generala reglementare şi armonizare legislativa

 

Direcţia generala monitorizare şi supervizare sistem

 

 

Direcţia coordonare metodologica şi suport

 

 

Direcţia generală control ex ante

 

 

Direcţia conciliere cu autorităţile

contractante verificate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcţia politici publice şi relaţii internaţionale

 

 

Direcţia reglementare

 

Direcţia monitorizare şi statistică

 

 

Direcţia supervizare sistem

 

 

Direcţia de evaluare documentaţii de atribuire

 

Direcţia verificare derulare procedură de atribuire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 8 structuri regionale*

* se organizează la nivel de serviciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind sancţionarea Societăţii ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, cod de înregistrare fiscală 31588130/30.04.2013, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în cadrul şedinţei din data de 16 mai 2018, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a analizat Nota de aprobare a Referatului de constatare întocmit de Direcţia reglementare-autorizare, Serviciul autorizare-avizare cu nr. SA-DRA 5103.10/24.04.2018, ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Episcop Radu nr. 15A, parter, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/11234/09.09.2013, cod unic de înregistrare 32223973/09.09.2013, şi înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK - 759/20.12.2013, reprezentată legal de doamna Osman Vasilica în calitate de administrator,

şi a constatat următoarele:

Societatea ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L. nu a depus în termenul legal documentaţia pentru aprobarea unui nou conducător executiv.

Astfel, au fost încălcate prevederile art. 7 alin. (7) şi (13) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoare decizie:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. d) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) şi g) şi ale art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează Societatea ZOOM INSURANCE REINSURANCE BROKER - S.R.L., denumită în continuare Societatea, cu sediul în localitatea Bucureşti, str. Episcop Radu nr. 15A, parter, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. J40/11234/09.09.2013, cod unic de înregistrare 32223973/09.09,2013, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare al Autorităţii de Supraveghere Financiară cu numărul RBK- 759/20.12.2013 şi reprezentată legal de doamna Osman Vasilica în calitate de administrator, cu interzicerea temporară a exercitării activităţii până la aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a conducătorului executiv care să îndeplinească condiţiile prevăzute în Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2015 privind autorizarea şi funcţionarea brokerilor de asigurare şi/sau de reasigurare.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a exercitării activităţii de intermediere, Societăţii i se interzic desfăşurarea activităţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Societatea are obligaţia să aducă la cunoştinţa clienţilor săi interzicerea temporară a exercitării activităţii de intermediere în asigurări, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activităţii Societăţii se dispune prin decizie motivată a Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea poate formula plângere prealabilă adresată Autorităţii de Supraveghere Financiară, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei, şi poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti în termen de 6 luni, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii dispuse, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 30 mai 2018.

Nr. 670.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.