MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 492/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 492         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 14 iunie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

37. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

38. - Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

 

49. - Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

415. - Hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 

422. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

525. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

 

2.330. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii iunie 2018

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Boboc Tudoriţa-Rodica, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, în calitate de membru, în locul doamnei deputat Meiroşu Marilena-Emilia;

- doamna deputat Bogaciu Alexandra-Corina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru politică externă, în locul doamnei deputat Podaşcă Gabriela-Maria;

- domnul deputat Manole Petre-Florin, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru afaceri europene, în locul domnului deputat Bănicioiu Nicolae.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

 

Bucureşti, 6 Iunie 2018.

Nr. 37.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) şi art. 43 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.045 din 23 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează;

- doamna deputat Teiş Alina, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, în locul domnului deputat Ciuhodaru Tudor;

- domnul deputat Suciu Matei, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru transporturi şi infrastructură la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Boboc Valentin Gabriel, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură;

- domnul deputat neafiliat Dobre Mircea-Titus trece de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, în calitate de membru;

- doamna deputat neafiliat Meiroşu Marilena-Emilia este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- doamna deputat neafiliat Podaşcă Gabriela-Maria este desemnată în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- domnul deputat neafiliat Bănicioiu Nicolae este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- domnului deputat neafiliat Văcaru Alin Vasile îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă şi al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării şi este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale;

- domnului deputat neafiliat Ponta Victor-Viorel îi încetează calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă şi al Comisiei pentru afaceri europene şi este desemnat în calitate de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 iunie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 38.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene

 

Având în vedere contextul procesului de dezvoltare urbană durabilă şi faptul că una dintre principalele provocări la care trebuie să răspundă oraşele din România este mobilitatea urbană, factor care contribuie major la creşterea calităţii vieţii şi la îmbunătăţirea calităţii mediului,

având în vedere gradul redus de contractare la nivelul axelor prioritare privind mobilitatea urbană din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020,

având în vedere faptul că în perioada de programare anterioară a existat un număr redus de linii de finanţare pentru achiziţia de mijloace de transport, iar în prezent la nivel local există o experienţă limitată în pregătirea cererilor de finanţare, precum şi a procedurilor de achiziţii publice privind dotarea cu mijloace de transport a unităţilor administrativ-teritoriale, în special cu cele ce prevăd tehnologii mai noi, cum ar fi autobuzele electrice,

având în vedere asistenţa tehnică acordată de către JASPERS Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în vederea pregătirii cererilor de finanţare şi a documentaţiilor pentru lansarea procedurilor de achiziţii publice,

având în vederea necesitatea înnoirii parcului de transport public ca măsură de îmbunătăţire a mobilităţii urbane şi de limitare a emisiilor de CO2,

având în vedere necesitatea asigurării accesului elevilor la serviciile de educaţie preuniversitare.

având în vedere riscul de dezangajare a fondurilor europene la nivelul Programului operaţional regional, este necesară întreprinderea unor măsuri în regim de urgenţă, prin identificarea unor soluţii de urgentare a încheierii de contracte de finanţare şi de contracte de achiziţii publice, în vederea decontării unor cheltuieli eligibile în cadrul Programului operaţional regional şi includerea acestora în aplicaţii de plată către Comisia Europeană.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul instituţional pentru participarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la pregătirea şi implementarea unor proiecte, în parteneriat, ce au ca obiect dotarea unităţilor administrativ-teritoriale cu mijloace de transport:

a) tramvaie, troleibuze, autobuze electrice, inclusiv puncte de reîncarnare şi alte echipamente, utilizate pentru prestarea serviciului de transport public local;

b) autobuze şcolare de tip Euro 6, utilizate pentru transportul elevilor din învăţământul preuniversitar de stat.

(2) Proiectele prevăzute la alin. (1) sunt finanţate cu fonduri din cadrul Programului operaţional regional 2014-2020 şi se implementează în baza acordului de parteneriat, încheiat în condiţiile legii între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat, şi unităţile administrativ-teritoriale care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate specifice.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de lider de parteneriat, poate organiza şi derula procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a mijloacelor de transport şi a echipamentelor pentru unităţile administrativ-teritoriale partenere, în condiţiile legii.

(4) în afara sarcinilor asumate prin acordurile de parteneriat încheiate pentru pregătirea şi implementarea proiectelor de finanţare, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale partenere au următoarele obligaţii:

a) să asigure infrastructura necesară pentru punerea în funcţiune a mijloacelor de transport, până la data recepţionării acestora;

b) să asigure utilizarea mijloacelor de transport şi a echipamentelor preluate în baza parteneriatului conform destinaţiei stabilite şi pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare;

c) să respecte obligaţiile stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi unităţile administrativ-teritoriale.

(5) După recepţia finală a mijloacelor de transport şi a echipamentelor, unităţile administrativ-teritoriale partenere vor înscrie bunurile achiziţionate în cadrul proiectului în evidenţele contabile, conform prevederilor legale în vigoare.

(6) în situaţia în care unitatea administrativ-teritorială, partener în proiect, nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin acordul de parteneriat până la recepţionarea bunurilor din proiect, aceasta este responsabilă pentru toate sancţiunile prevăzute de contractul economic în baza căruia a fost efectuată achiziţia mijloacelor de transport sau a echipamentelor, precum şi pentru toate consecinţele legale care decurg din neîndeplinirea indicatorilor prevăzuţi în contractul de finanţare şi acordul de parteneriat.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

p. Ministrul fondurilor europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 47.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 

În prezent, tariful chiriei care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, este prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aprobată prin Legea nr. 183/2008.

Luând în considerare nivelul redus al tarifului chiriei, care nu acoperă cheltuielile efective ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” cu aceste imobile, se impune, în regim de urgenţă, crearea cadrului legal pentru actualizarea nivelului tarifului chiriei, de către consiliul de administraţie al regiei, pe baza propunerilor fundamentate ale fiecărei sucursale, astfel încât administrarea bunurilor statului să se realizeze în condiţii de eficienţă.

Având în vedere importanţa deosebită şi rolul funcţiilor de preşedinte al Curţii Constituţionale, preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinte al Curţii de Conturi, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi de preşedinte al Academiei Române, se impune crearea cadrului legal pentru ca persoanele care ocupă aceste funcţii să beneficieze de reşedinţe oficiale din cadrul fondului locativ de protocol şi bunuri mobile aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”. Cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri aferente utilizării reşedinţei oficiale se vor suporta din fondurile regiei.

Neadoptarea măsurilor prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate, în principal, în pierderile generate de aplicarea unor tarife lunare ale chiriei pe m2 sub nivelul costurilor efective de întreţinere ale imobilelor, cu efecte directe asupra bugetului Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” şi asupra bugetului de stat, ceea ce este contrar principiilor economice.

În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Tarifele de închiriere a spaţiilor din imobilele aflate în proprietatea publică sau privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, atribuite către persoane fizice, altele decât categoriile care beneficiază de reglementări ale unor legi speciale, se stabilesc de către sucursala care administrează imobilul, cu aprobarea consiliului de administraţie al regiei, pe criterii de eficienţă economică, şi vor include obligatoriu contravaloarea amortizării imobilului, a amortizării investiţiilor proprii ale Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a impozitelor şi taxelor locale, a unei cote de reparaţii efectuate la imobil, a asigurării obligatorii a imobilului, a altor cheltuieli înregistrate în contabilitatea regiei cu imobilul respectiv, precum şi a unei cote de profit.

Art. II, - Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifici şi va avea următorul cuprins:

„a) reşedinţe oficiale - pentru Preşedintele României, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, prim-ministru, preşedintele Curţii Constituţionale, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Academiei Române şi persoanele care au avut calitatea de şef al statului român;”.

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru reşedinţele oficiale atribuite persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, R.A.- A.P.P.S. va încheia cu persoanele beneficiare contracte de folosinţă gratuită şi contracte de prestări de servicii cu privire la cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar. Aceste contracte operează permanent, indiferent dacă imobilele în cauză sunt sau nu sunt utilizate, iar cheltuielile aferente utilizării reşedinţei oficiale se suporta de către persoanele beneficiare.”

3. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru reşedinţele oficiale atribuite Preşedintelui României, preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, prim-ministrului, preşedintelui Curţii Constituţionale, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintelui Curţii de Conturi, preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii şi preşedintelui Academiei Române, R.A.- A.P.P.S. va încheia cu persoanele beneficiare contracte de folosinţă gratuită. Cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri aferente utilizării reşedinţei oficiale se suportă din fondurile R.A.- A.P.P.S. Costurile serviciilor solicitate de către beneficiari, altele decât cele suportate din fondurile R.A.- A.P.P.S., vor fi plătite de către instituţiile în care îşi desfăşoară activitatea persoanele beneficiare, în baza unor contracte de prestări de servicii încheiate cu R.A.- A.P.P.S., cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate instituţiilor cu această destinaţie, prin legea bugetară anuală.”

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pot beneficia de locuinţe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcţii publice: vicepreşedinţi ai Senatului şi ai Camerei Deputaţilor, miniştri şi asimilaţi ai acestora, precum şi preşedintele Consiliului Legislativ şi avocatul poporului.”

Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului, administrate de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 15 februarie 2008, aprobată prin Legea nr. 183/2008.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ioana-Andreea Lambru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 49.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

„Judeţul Braşov

Comuna Şinca Nouă intră în circumscripţia Judecătoriei Zărneşti.

Judeţul Buzău

Comuna Unguriu intră în circumscripţia Judecătoriei Buzău.”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul justiţiei,

Nicolae Liviu Popa,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 415.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pentru angajarea ulterioară a sumelor rezultate din creanţele bugetare, din rezilierea contractelor de finanţare şi din economii, autorităţile de management stabilesc valoarea acestora şi reconsideră corespunzător sumele angajate, conform procentelor de finanţare pe surse, aşa cum au fost stabilite prin contractul/decizia/ordinul de finanţare, în vederea încheierii unor noi contracte de finanţare, în conformitate cu regulile stabilite prin Ghidul solicitantului sau, după caz, în ordinea priorităţilor ce urmează a fi aprobată prin ordin al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, până la atingerea limitelor aprobate potrivit alin. (1).”

2. La articolul 13 alineatul (1), litera a) de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) depunerea de către beneficiar/lider de parteneriat a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare tranşă, care cuprinde: suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 15 alin. (1) şi (11) din Ordonanţă, defalcată, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, la nivelul liderului de parteneriat şi/sau al partenerilor care vor utiliza sumele acordate din prefinanţare;”.

3. La articolul 13 alineatul (1), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2. pentru beneficiarii care primesc finanţare sub incidenţa ajutorului de stat/de minimis, respectiv ajutor direct, cu condiţia îndeplinirii cumulativ a cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi cu constituirea unei garanţii pentru suma aferentă prefinanţării solicitate prin depunerea unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară, de o instituţie financiară nebancară sau de o societate de asigurări. În acest caz, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013, art. 131 alin. (4) lit. (b), valoarea cumulată a tranşelor de prefinanţare nu poate depăşi 40% din valoarea totală a ajutorului care trebuie acordat unui beneficiar pentru o anumită operaţiune.”

4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prefinanţarea se acordă din fonduri europene, conform prevederilor din contractul/decizia/ordinul de finanţare.”

5. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (11) din Ordonanţă, are obligaţia depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de plată din cadrul autorităţii de management, în contul său şi/sau al partenerilor, a unei cereri de rambursare în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene şi cofinanţarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranşei de prefinanţare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanţă.

(2) Autorităţile de management au obligaţia:

a) verificării modului de utilizare a prefinanţării de către beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri;

b) autorizării, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene şi naţionale, cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (1);

c) notificării beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor privind autorizarea prevăzută la lit. b), evidenţiind distinct sumele aferente fondurilor europene şi sumele reprezentând cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, după caz.”

6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii instituţii publice notificaţi potrivit alin. (2) lit. c) au obligaţia de a efectua, în termen de 3 zile lucrătoare, regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autorităţile de management în baza cererilor de rambursare, prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi la subdiviziunile de venituri specifice programelor respective «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, concomitent cu diminuarea sumelor evidenţiate la subdiviziunea de venituri «Prefinanţare». Regularizarea se efectuează de către beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii instituţii publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare «Prefinanţare» în conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanţării publice asigurată din bugetul de stat şi subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.

(22) în cazul în care termenul şi cuantumul prevăzute la alin. (1) sunt respectate, beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanţare numai după ce autoritatea de management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din prefinanţarea acordată anterior şi nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management.

(23) Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare decât diferenţa dintre valoarea maximă a tranşei de prefinanţare reglementată la art. 15 alin. (1) din Ordonanţă şi prefinanţarea nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranşa anterioară.”

7. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1), autorităţile de management au obligaţia să se asigure că sumele acordate ca tranşă de prefinanţare şi nejustificate prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor”

8. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc nouă noi alineate, alineatele (31)-(39), cu următorul cuprins:

„(31) Prin notificarea prevăzută la alin. (3), autoritatea de management poate acorda posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia.

(32) în cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) nu sunt restituite, se aplică prevederile art. 16 din Ordonanţă.

(33) în cazul în care sumele prevăzute la alin. (3) au fost restituite integral, beneficiarul/liderul de parteneriat poate solicita o nouă transă de prefinanţare,

(34) în cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă cererea de rambursare depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligaţia notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, cu aplicarea prevederilor alin. (31)-(33), după validarea cererii de rambursare depuse.

(35) Autoritatea de management are obligaţia să asigure recuperarea sumelor acordate ca prefinanţare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin. (31)-(33).

(36) Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar/liderul de parteneriat/partener, după caz, sting obligaţia de plată a acestuia şi asigură îndeplinirea condicilor prevăzute la art. 131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 în ordinea acordării tranşelor de prefinanţare.

(37) Prefinanţarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) şi (11) din Ordonanţă se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanţare prevăzute în contractul/decizia de finanţare, cu obligaţia reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.

(33) Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (37) se efectuează prin virarea sumei deduse din cofinanţare, din contul de cheltuieli bugetare aferent cofinanţării asigurate de la bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.

(39) în scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declaraţiilor de cheltuieli transmise către Autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă cofinanţării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenţia corespunzător în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea.”

9. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) în cazul în care contul este deschis la Trezoreria Statului, sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi efectuate din acesta, potrivit reglementărilor în vigoare, pot fi transferate de către beneficiari/parteneri în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării transferului.”

10. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Art. 151. - (1) în cazul operatorilor regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare se transferă de către autoritatea de management, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:

a) depunerea de către beneficiar a unei solicitări, conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare;

b) existenţa a cel puţin un contract de furnizare bunuri/prestare servicii/execuţie lucrări, din planul de achiziţie al proiectului, încheiat între beneficiar şi un operator economic;

c) respectarea calendarului/graficului pentru depunerea cererilor de rambursare aferente proiectului.

(2) Prefinanţarea se acordă în tranşe de maximum 10% din valoarea eligibilă a proiectului şi se recuperează din cererile de rambursare transmise de aceştia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare, respectiv cu sumele aferente cheltuielilor autorizate de către autoritatea de management conform legislaţiei Uniunii Europene şi celei naţionale.”

11. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, beneficiarii/liderii de parteneriate/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia de a plăti integral contribuţia proprie aferentă salariilor, burselor, subvenţiilor, premiilor, onorariilor şi facturilor incluse în cererea de plată anterior depunerii acestora.”

12. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Beneficiarii pot depune cereri de plata care să conţină facturi acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, facturi de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, state privind plata salariilor, state/centralizatoare pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor.

(2) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de plată aferentă facturilor acceptate la plată pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate, a facturilor de avans acceptate la plată în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate, a statelor privind plata salariilor, a statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, atât în nume propriu, cât şi în numele partenerilor.”

13. La articolul 18, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

„(61) Notificarea prevăzută la alin. (5) transmisă de autorităţile de management, aferentă statelor privind plata salariilor, statelor/centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente, potrivit modelului prevăzut în formularul nr. 14 - Notificare aferentă cererii de plată, prevăzut în anexa nr. 14:

a) numărul şi data statului privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor;

b) codul de identificare fiscală şi denumirea beneficiarului sumei care se înscrie şi în documentul de plată ce se depune de către plătitor la unitatea Trezoreriei Statului;

c) suma aferentă fiecărui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare care trebuie să se plătească de beneficiar, reprezentând salariul net, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management şi, respectiv, din suma care se achită din contribuţia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare instituţie de credit în parte la care sunt deschise conturile de cârd ale persoanelor care beneficiază de aceste sume;

d) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, aferentă impozitului pe venit, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management şi din suma din contribuţia proprie;

e) suma din statul privind plata salariilor, statul/centralizatorul pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor, aferentă fiecărei contribuţii de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, cu detaliere pe suma care se achită din cea primită de la autoritatea de management şi din suma din contribuţia proprie;

f) numărul contului distinct de disponibil, codul IBAN şi codul de identificare fiscală al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management în care unităţile Trezoreriei Statului vor restitui sumele, în situaţia în care nu au fost respectate prevederile legale.”

14. La articolul 18, alineatele (10), (12), (14), (16) şi (19) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(10) Beneficiarii/Liderii de parteneriat/Partenerii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) şi (3) prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură, stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor în parte, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. c), respectiv alin. (61) lit. c)-e), pentru suma totală virată de către autoritatea de management şi, respectiv, ordine de plată întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (6) lit. d) pentru suma achitată din contribuţia proprie, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii, ale statelor privind plata salariilor, ale statelor/ centralizatoarelor pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor care se achită.

.....................................................................................................................

(12) Plăţile dispuse de beneficiari/lideri de parteneriat/parteneri se efectuează numai pentru facturile, respectiv statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor înscrise în notificarea transmisă potrivit alin. (5), cuprinzând cel puţin elementele prevăzute la alin. (6) şi (61).

.....................................................................................................................

 (14) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (13) şi (131), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la autorităţile de management din contul deschis pe numele beneficiarului/partenerului/liderului de parteneriat potrivit alin. (3) şi (4) în contul corespunzător de venituri ale bugetelor instituţiilor publice beneficiare «Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată» sau în contul de disponibilităţi pe care beneficiarii/partenerii/liderii de parteneriat în calitate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţă, au obligaţia să îl deschidă la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia sunt înregistraţi fiscal.

.....................................................................................................................

 (16) în cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (10) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (11), sau documentele de plată nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (13) şi (131), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile autorităţilor de management sumele primite de acestea din contul prevăzut la alin. (3) sau (4), după caz.

.....................................................................................................................

 (19) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile, statele privind plata salariilor, statele/centralizatoarele pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/partenerilor.”

15. La articolul 18, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

„(131) La primirea documentelor de plată prevăzute la alin. (10), unităţile Trezoreriei Statului verifică, în cazul sumelor din notificările prevăzute la alin. (61), după caz, următoarele:

a) încadrarea în prevederile bugetare aprobate;

b) existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul;

c) concordanţa dintre numărul şi data statelor privind plata salariilor, statului/centralizatorului pentru acordarea burselor, subvenţiilor, premiilor şi onorariilor cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată depuse de beneficiarii sumelor;

d) concordanţa dintre sumele reprezentând total salariu net care se achită din sumele primite de la autoritatea de management şi, respectiv, din contribuţia proprie în fiecare din conturile deschise la instituţiile de credit, precum şi dintre sumele aferente impozitului pe venit şi contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale care se achită din sumele primite de la autoritatea de management şi, respectiv, din contribuţia proprie, potrivit notificării prevăzute la alin. (61), cu cele înscrise în ordinele de plată depuse de beneficiari la unităţile Trezoreriei Statului;

e) dacă suma totală a ordinelor de plată depuse este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (61).”

16. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Recuperarea sumelor, inclusiv a sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2), se efectuează pe baza mecanismului detaliat la art. 16 din Ordonanţă.”

17. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile contabile ale autorităţilor de management şi cele ale beneficiarilor pentru operaţiunile gestionate în cadrul programelor operaţionale, beneficiarii au obligaţia transmiterii trimestriale, până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare, a formularului nr. 10 - Notificare cu privire la reconcilierea contabilă, prevăzut în anexa nr. 10, din care să rezulte sumele primite de la autorităţile de management şi cele plătite acestora, conform prevederilor din contractele/deciziile/ ordinele de finanţare.”

18. La articolul 37, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management se deschid, la solicitarea acestora, la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, următoarele conturi de disponibilităţi pentru gestionarea sumelor restituite de unităţile Trezoreriei Statului în condiţiile art. 18 alin. (6) lit. e), art. 18 alin. (61) lit. f) şi alin. (16), cu detaliere pe programe operaţionale:

a) 57.07.07.61 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Asistentă tehnică” 2014-2020»;

b) 57.07.07.62 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Competitivitate” 2014-2020»;

c) 57.07.07.63 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Capital uman” 2014-2020»;

d) 57.07.07.64 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Capacitate administrativă” 2014-2020»;

e) 57.07.07.65 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Regional” 2014-2020»;

f) 57.07.07.66 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Infrastructură mare” 2014-2020»;

g) 57.07.07.67 «Disponibil din sume restituite conform mecanismului decontării cererilor de plată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare - Programul operaţional „Ajutorarea persoanelor defavorizate” 2014-2020.»“

19. La articolul 41, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii intermediare/finale rambursate de către Comisia Europeană/ IN EA, beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (1) sunt obligaţi:

a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;

b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (1) rămas neutilizat, astfel:

1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificaţiei funcţionale şi respective economice (alineat 85.01.03);

2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;

c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).”

20. La articolul 41, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(71) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea plăţii finale din partea Comisiei Europene/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 40 alin. (11) sunt obligaţi:

a) să transfere, în conturile prevăzute la art. 45 alin. (4), cuantumul sumei primite de la Comisia Europeană/INEA;

b) să transfere orice disponibil primit din sursele prevăzute la art. 40 alin. (11) rămas neutilizat, astfel:

1. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anilor precedenţi în contul 23.A «Cheltuieli ale bugetului de stat», cu detaliere în structura clasificaţiei funcţionale şi respective economice (alineat 85.01.03);

2. sumele primite de la Ministerul Fondurilor Europene în cursul anului curent în conturile de cheltuieli ale Ministerului Fondurilor Europene din care beneficiarul a încasat sumele respective;

c) să notifice Ministerul Fondurilor Europene cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).”

21. La articolul 45, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor rambursate de către Comisia Europeană/INEA, beneficiarii prevăzuţi la art. 6 alin. (7) din Ordonanţă sunt obligaţi să vireze, în lei, sumele reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile cheltuite iniţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, astfel:

a) în contul 20.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 20.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral de la bugetul de stat;

b) în contul 22.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 22.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) în contul 28.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 28.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

d) în contul 26.A.48.19.01 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent» sau contul 26.A.48.19.02 «Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori», după caz, deschise pe codul de identificare fiscală al beneficiarilor finanţaţi integral din bugetul fondului naţional de asigurări sociale de sănătate.”

22. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

23. La articolul 13, alineatele (11) şi (3) se abrogă.

24. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.

25. Articolul 36 se abrogă.

26. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

27. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 13 iunie 2018.

Nr. 422.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

Formularul nr. 2 - Notificare cu privire la sumele virate în conturile de venituri corespunzătoare rambursării cheltuielilor aferente fondurilor europene

Nr.  ...................... din data de ..........................

De la: Autoritatea de management

Către: .................................................

(beneficiar)

 

Referitor:

 

Proiect ................................................. (numărul contractului de finanţare)  - Autorizare/Certificare cheltuieli eligibile şi rambursare

cotă-parte cheltuieli eligibile aferente FEDR/FC/FSE ca urmare a Cererii de rambursare nr. .......................... din data de .......................... vă informăm că în data de .......................... a fost virată suma de .......................... în contul de venituri reprezentând rambursarea cotei-părţi din cheltuielile eligibile aferente FEDR/FC/FSE.

 

Suma menţionată anterior corespunde următoarei cereri de rambursare:

 

Cererea de rambursare

Cheltuieli totale autorizate (lei)

Suma FEDR/FC/FSE virata în contul de venituri (lei)

 

 

 

Total FEDR/FC/FSE

 

 

 

Director general/Director,

.................................................

Autoritatea de management

.................................................

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 14 la normele metodologice)

 

Autoritatea de management ....................................../

Cod de identificare fiscală ......................................

Simbol cont ......................................

Cod IBAN ......................................

 

Formularul nr. 14 - Notificare aferentă Cererii de plată nr. .........................

 

Beneficiar/Lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/Partener (după caz) ......................................

Cod de identificare fiscală beneficiar/lider de parteneriat pentru acţiunile proprii/partener ......................................

E-mail ......................................

Cod SMIS ......................................

Denumire proiect ......................................

 

Nr. crt.

Natura cheltuielilor

Document justificativ

Date de identificare ale beneficiarului sumei*)

Sume pe unităţi bancare *)

Total de plătit

Denumire beneficiar/ lider de parteneriat/ partener

CIF

beneficiar/ lider de parteneriat/ partener

IBAN

beneficiar/ lider de parteneriat/ partener

Banca

beneficiarului/ lider de parteneriat/ partener

Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/ lider de parteneriat/ partener din fonduri virate AM (lei)

Sume aferente cheltuielilor plătite de beneficiar/ lider de parteneriat/ partener din fonduri proprii (lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 8 + 9

I

Salarii nete aferente lunii .....

Stat de plată aferent lunii ...

nr. ..... data .....

1. .....

 

 

 

 

 

 

Impozite privind salarii aferente lunii .....

Buget de stat

 

 

 

 

 

 

Contribuţii privind salariile aferente lunii .....

Bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale

 

 

 

 

 

 

II

Burse aferente lunii .....

Stat de plată/ centralizator burse aferent lunii .....

1 .....

 

 

 

 

 

 

III

Subvenţii aferente lunii .....

Stat de plată/ centralizator subvenţii aferent lunii .....

1 .....

 

 

 

 

 

 

TOTAL

X

X

X

X

X

0.00

0.00

0.00

 

Semnătura şi ştampila,

.............................................


*) Informaţii care trebuie să corespundă cu cele din documentele de plată care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013,

luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa Internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 6.698 din 4.06.2018,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. I. - Schema de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv „Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale de competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014- 2020”, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 18 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:

- La capitolul VII „Modalitatea de acordare a ajutorului de stat”, articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Valoarea maximă a ajutorului pentru un proiect de formare este de 250.000 euro - echivalentul în lei la cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a schemei.”

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul fondurilor europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 525.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii iunie 2018

 

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur,

în temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 4,1 a), b),12 pct. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetar şi refinanţării datoriei publice se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur - ediţia Centenar, aferent lunii iunie 2018, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Tiberiu-Valentin Mavrodin,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 2.330.

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română* - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iunie 2018

 

 

 

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, expresiile sau termenii folosiţi au înţelesul din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., În cadrul Programului Tezaur:

 

Codul fiscal din România

aprobat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Dobânda

suma de bani care reprezintă dobânda datorată de către emitent, în conformitate cu prezentul prospect, pentru un titlu de stat, corespunzătoare perioadei de dobândă relevante şi pe care se obligă să o plătească investitorului la data de plată a dobânzii;

Emitent

Ministerul Finanţelor Publice sau MFP;

Preţ de emisiune

suma plătită de investitori pentru un titlu de stat subscris, netă de orice comisioane;

RON sau leu

înseamnă leul românesc, noua monedă naţională a României, ca urmare a denominării monedei din România, realizată la data de 1 iulie 2005;

Zi lucrătoare

orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă sau duminică sau altă sărbătoare legală din România.

 

Art. 2. - Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea următoarei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, cu următoarele caracteristici:

 

Cod emisiune

Data de început a perioadei de subscriere

Data de încheiere a perioadei de subscriere

Data de emisiune

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Rata dobânzii %

0001

15.06.2018

6.07.2018

9.07.2018

9.07.2023

5

5,00%

 

Subscrierile realizate prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - SA. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

a) în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;

b) în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Art. 3. - Valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând preţul de emisiune al unui titlu de stat. Subscrierea de fracţiuni ale unui titlu de stat nu se acceptă.

Art. 4. - Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni, în cadrul perioadei de subscriere, dar valoarea maximă cumulată a subscrierilor efectuate de către un investitor pentru o emisiune nu poate depăşi plafonul valoric de 100,000 lei pentru subscrierile realizate prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi 100.000 lei pentru subscrierile realizate prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A.

Art. 5. - Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de emitent ca urmare a emisiunii de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Art. 6. - (1) Titlurile de stat sunt emise în conformitate cu legile din România.

(2) Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în forma dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, şi dau investitorilor drepturi egale.

(3) Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadenţă, sunt netransferabile şi nu se tranzacţionează.

(4) în cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moştenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moştenitori.

Art. 7. - Investitorii au dreptul la:

a) rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenţei corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute; şi

b) plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deţinute.

Art. 8. - Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plăteşte anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform următorului grafic;

 

Cod emisiune 0001

Plata dobânzii numărul

Perioada de dobândă

Data de plată a dobânzii

1

9 iulie 2018-8 iulie 2019

9 iulie 2019

2

9 iulie 2019-8 iulie 2020

9 iulie 2020

3

9 iulie 2020-8 iulie 2021

9 iulie 2021

4

9 iulie 2021-8 iulie 2022

11 iulie 2022

5

9 iulie 2022-8 iulie 2023

10 iulie 2023

Plata valorii nominale

Data de plată a valorii nominale

10 iulie 2023

 

Art. 9. - (1) Toate plăţile aferente deţinerii titlurilor de stat sunt efectuate de către Ministerul Finanţelor Publice conform legislaţiei în vigoare. Rambursarea sumelor aferente titlurilor de stat şi plata dobânzii aferente titlurilor de stat se efectuează în lei, la datele indicate în tabelul prevăzut la art. 8, astfel:

a) pentru titlurile de stat subscrise prin unităţile operative ale Trezoreriei Statului, în contul de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului conform procedurii descrise în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare;

b) pentru titlurile de stat subscrise prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - SA, în cadrul Programului Tezaur.

(2) Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este acelaşi ca şi cel pentru ultima plată de dobândă aşa cum este indicat în tabelul prevăzut la art. 8.

(3) în cazul în care data scadenţei sau o dată de plată a dobânzii nu este o zi lucrătoare, atunci respectiva plată se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei scadenţei sau a datei de plată a dobânzii, după caz, iar investitorul nu are dreptul la o dobândă suplimentară şi/sau o dobândă penalizatoare sau la o altă plată pentru perioada dintre data iniţială a scadenţei pentru respectiva plată şi data plăţii efective.

Art. 10. - Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea şi deţinerea titlurilor de stat nu sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 11. - Titlurile de stat sunt purtătoare de dobândă la rata dobânzii, care curge de la data de emisiune inclusiv.

Art. 12. - Titlurile de stat încetează să mai fie purtătoare de dobândă la data scadenţei lor inclusiv.

Art. 13. - Ministerul Finanţelor Publice calculează dobânda datorată pentru fiecare titlu de stat şi dobânda datorată fiecărui investitor pentru perioada de dobândă relevantă.

Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă şi pe baza numărului de zile din anul respectiv utilizând următoarea formulă:

D = (valoarea nominală x rata dobânzii (%) x număr zile acumulate)/număr zile an curent,

unde;

- D = valoarea dobânzii pentru fiecare dată de plată a dobânzii pentru un titlu de stat;

- valoare nominală = valoarea nominală a unui titlu de stat, respectiv 1 leu;

- rata dobânzii=rata dobânzii precizată în tabelul de la art. 2;

- număr zile acumulate = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- număr zile an curent = numărul efectiv de zile din perioada de dobândă;

- an curent = perioada de dobândă curentă.

Fiecare investitor primeşte dobânda determinată conform formulei de mai sus înmulţită cu numărul de titluri de stat deţinute de respectiva persoană.

Dobânda totală plătită de emitent la fiecare dată de plată a dobânzii este calculată conform formulei:

Dobânda totală = Dx numărul total de titluri de stat deţinute

Valoarea rezultată a dobânzii totale calculate în baza formulei de mai sus este rotunjită în minus până la cea mai apropiată valoare de ban (respectiv 0,01 lei), valoarea egală sau mai mare decât 0,005 lei rotunjindu-se crescător pana la 0,01 lei.

Art. 14. - Condiţiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele:

a) titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepţia persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere inclusiv.

b) orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască şi să respecte restricţiile şi limitările aplicabile acestei emisiuni, aşa cum sunt ele specificate în acest prospect şi în legislaţia aplicabilă;

c) în luarea deciziei de a investi în titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor şi condiţiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii şi riscuri aferente acesteia. Emitentul nu va fi responsabil în niciun fel pentru încălcarea de către investitori a normelor juridice aplicabile şi/sau a prevederilor acestui prospect.

Art. 15. - Procedurile privind subscrierea şi rambursarea titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, sunt prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin intermediul subunităţilor poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 2.311/452/2018 privind aprobarea intermedierii vânzării, colectării subscrierilor şi efectuării plăţilor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în cadrul Programului Tezaur.

Art. 16. - În cazul decesului investitorului, pentru transferul titlurilor de stat şi a sumelor de bani aferente acestora, moştenitorii se adresează unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului de care a aparţinut investitorul sau către subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A. cu documente doveditoare privind decesul, în vederea obţinerii unui document care să conţină deţinerile persoanei decedate, în vederea efectuării transferului titlurilor în contul moştenitorilor în baza documentelor legale ce atestă succesiunea asupra acestora.

Art. 17. - (1) în perioada cuprinsă între începerea perioadei de subscriere şi data scadenţei, fotocopii ale prospectului de emisiune pot fi examinate la sediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi al subunităţilor postate din reţeaua Companiei Naţionale „Poşta Română” - S.A., în timpul orelor de program,

(2) Prezentul prospect de emisiune şi orice modificări ale acestuia sunt disponibile şi pe website-ul emitentului - www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro şi www.posta-romana.ro.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.