MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 477/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 iunie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 147 din 27 martie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

392. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.192. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

2.337/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

72. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 147

din 27 martie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia-Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Asociaţia Crescătorilor de Taurine „Hăbeana” din Ohaba, judeţul Alba, în Dosarul nr. 1.407/298/2016 al Judecătoriei Sebeş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.674D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. Precizează că autorul excepţiei nu critică faptul că încheierea atacată nu este supusă revizuirii, ci faptul că respectiva cale de atac poate fi exercitată numai în favoarea persoanei condamnate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 6 septembrie 2016, pronunţată în Dosarul nr. 1.407/298/2016, Judecătoria Sebeş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Asociaţia Crescătorilor de Taurine „Hăbeana” din Ohaba, judeţul Alba, cu ocazia verificării admisibilităţii în principiu a unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri penale definitive pronunţate de judecătorul de cameră preliminară cu privire la plângerea împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că textul de lege criticat încalcă principiul egalităţii în faţa legii, întrucât cererea de revizuire întemeiată pe cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală poate fi formulată numai în favoarea persoanei condamnate. Consideră că persoana vătămată trebuie să beneficieze de toate căile de atac pe care legea le pune la dispoziţia părţilor din procesul penal.

6. Judecătoria Sebeş apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Arată astfel că dispoziţiile art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală nu aduc nicio atingere prevederilor art. 16 din Constituţie, invocate de autoarea excepţiei.

9. Avocatul Poporului precizează că îşi menţine punctul de vedere reţinut în Decizia Curţii Constituţionale nr.503 din 5 iulie 2016, în sensul că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală, modificate prin art. 102 pct. 272 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Prin Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 5 mai 2017, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale cu privire la cazul de revizuire prevăzut la alin. (1) lit. a). Dispoziţiile art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală au următorul cuprins: „(3) Cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi f) pot fi invocate ca motive de revizuire numai în favoarea persoanei condamnate sau a celei faţă de care s-a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea aplicării pedepsei”.

13. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autoarea excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în faţa legii.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că aceasta a fost ridicată cu ocazia verificării admisibilităţii în principiu a unei cereri de revizuire formulate împotriva unei hotărâri penale definitive pronunţate de judecătorul de cameră preliminară cu privire la plângerea împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată. Or, calea extraordinară de atac a revizuirii se poate exercita numai împotriva hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se soluţionează fondul cauzei penale, fiind inadmisibilă în materia plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată.

15. Aşadar, excepţia de neconstituţionalitate este, la rândul ei, inadmisibilă, pentru lipsa legăturii cu soluţionarea cauzei. Astfel, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti [...] privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei[...]. În acest sens, Curtea a reţinut, în jurisprudenţa sa, că o excepţie de neconstituţionalitate ridicată într-o acţiune ab initio inadmisibilă este, de asemenea, inadmisibilă, în condiţiile în care nu sunt contestate chiar dispoziţiile legale care determină o atare soluţie în privinţa cauzei în care a fost ridicată excepţia. Aceasta, deoarece, indiferent de soluţia pronunţată de Curtea Constituţională referitor la excepţia de neconstituţionalitate ridicată într-o cauză ab initio inadmisibilă, decizia sa nu va produce niciun efect cu privire la o astfel de cauză. Rezultă că o atare excepţie de neconstituţionalitate nu îndeplineşte o condiţie de admisibilitate, aceea a legăturii cu soluţionarea cauzei, în sensul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 (Decizia nr. 171 din 8 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 7 aprilie 2011, Decizia nr. 203 din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 14 mai 2012, Decizia nr. 94 din 27 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 16 aprilie 2014, Decizia nr. 254 din 5 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iulie 2016, paragraful 18, Decizia nr. 433 din 21 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 31 august 2016, paragraful 22, şi Decizia nr. 784 din 5 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 6 martie 2018, paragraful 16).

16. Astfel, ţinând cont de prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) din Codul de procedură penală este inadmisibilă.

17. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin, (3) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Asociaţia Crescătorilor de Taurine „Hăbeana” din Ohaba, judeţul Alba, în Dosarul nr. 1.407/298/2016 al Judecătoriei Sebeş.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sebeş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 27 martie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. M.F.R 103641, ca urmare a reevaluării şi intabulării imobilului în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului 2738, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - După preluare, imobilul transmis potrivit art. 2 se utilizează de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în vederea construirii Centrului Regional pentru păstrarea fondului arhivistic al acestei instituţii.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 3, acesta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru, iar Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Directorul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 31 mai 2018.

Nr. 392.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2738 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar şi adresa poştală, ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a intabulării imobilului în cartea funciară

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea bunului imobil înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată ca urmare a reevaluării bunului imobil (lei)

Administratorul Bunului/ CUI

103641

8.19.01

Imobil 2738

Judeţul Ilfov,

comuna Mogoşoaia,

Str. Aeroportului nr. 51

Construcţii şi teren*

C.F. 57327, Nr. cad. 57327

617.720

726.592,49

Ministerul Apărării Naţionale CUI -4183229


*Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului 2738 aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

floare inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/Nr. cadastrale

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/ CUI

103641

8.19.01

Imobil 2738

Judeţul Ilfov,

comuna Mogoşoaia,

Str. Aeroportului nr. 51

726.592,49

1. Construcţii:

Pavilionul B3-57327 - (C1)

- Suprafaţă construită = 302 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 302 mp

- Valoare contabilă = 1973.4 lei

Pavilionul B4-57327 - (C2)

- Suprafaţă construită = 90 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 90 mp

- Valoare contabilă = 5351,30 lei

Pavilionul L4-57327 - (C3)

- Suprafaţă construită = 59 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 59 mp

- Valoare contabilă = 775,90 lei

Pavilionul 05-57327 - (C6)

- Suprafaţă construită = 6 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 6 mp

- Valoare contabilă = 381,10 lei

Pavilionul W27-57327 - (C4)

- Suprafaţă construită = 70 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 70 mp

- Valoare contabilă = 2177,90 lei

Pavilionul W28-57327 - (C5)

- Suprafaţă construită = 20 mp

- Suprafaţă desfăşurată = 20 mp

- Valoare contabilă = 972,30 lei

Total suprafaţă construită - 547 mp

Total suprafaţă desfăşurată - 547 mp

Total valoare contabilă -11.631,90 lei

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei de pământ:

- Suprafaţa = 1.260 mp

- Valoare contabilă = 77,80 lei

Reţea electrică aeriană:

- Lungime = 467 ml

- Valoare contabilă = 1.370,90 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi:

- Lungime = 605 ml

- Valoare contabilă = 116,7 lei

Total valoare contabilă -1.565,40 lei

3. Teren -21.431 mp

Total -713.395,19 lei

Total valoare - 726.592,49 lei

C.F. nr. 57327 Nr. cad. 57327

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI -4183229

Statul român în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

CUI-9051601

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 241.656 din 7.06.2018 al Direcţiei generale politici agricole, precum şi prevederile art. 9 şi 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/ 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă cantităţile de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantităţile totale de motorină prevăzute la art. 1 sunt de 40.078.676,320 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 69.677.225,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 8 iunie 2018.

Nr. 1.192.

 

ANEXĂ

 

Cantităţile de motorină aferente perioadei 1 ianuarie 2018-31 martie 2018, determinate la plată de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităţi de motorină (*)

(litri)

Valoare ajutor de stat rotunjit, fără subdiviziuni (**)

(lei)

1

Sectorul vegetal

33.145.840,932

57.624.423,00

2

Sectorul zootehnic

6.932.835,388

12.052.802,00

 

Total

40.078.676,320

69.677.225,00


(*) Pentru perioada ianuarie-martie 2018, valoarea nominală a ajutorului de stat este 1,7385 lei/litru.

(**) Conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014

 

Având în vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie transmise prin adresele nr. 2.882/C/13.046/2017, 3.105/C/14.082/2017, 2.882/C/13.046/2017/2018 şi 3.105/C/14.082/2017/2018 privind completarea şi modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 557 din 15.05.2018 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 9 şi 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.632/C/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 şi 623 bis din 26 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 punctul B, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) specialist;”.

2. La articolul 11, litera f1) se abrogă.

3. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Structura Secţiei de urmărire penală şi criminalistică în cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică funcţionează:

A. Serviciul de urmărire penală:

a) Biroul de urmărire penală;

b) Biroul de criminalistică;

B. Serviciul pentru coordonarea activităţii Ministerului Public în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

C. Serviciul tehnic.”

4. La titlul III - Organizarea şi funcţionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie capitolul II, după secţiunea a 3-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a, cu următorul cuprins:

„Secţiunea a 4-a

Serviciul tehnic

Art. 221. - Atribuţiile Serviciului tehnic

(1) Serviciul tehnic exercită atribuţiile privind activităţile de supraveghere tehnică prevăzute de art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală, în condiţiile legii.

(2) Serviciul tehnic este condus de un procuror şef serviciu, care exercită următoarele atribuţii:

a) coordonează, controlează şi îndrumă activitatea personalului din cadrul serviciului, luând sau, după caz, propunând conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie măsurile care se impun;

b) propune conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie detaşarea şi numirea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie judiciară în cadrul serviciului;

c) exercită orice alte atribuţii prevăzute de legi, regulamente şi ordine sau stabilite din dispoziţia conducerii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.”

5. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

„Art. 241. - Specialiştii în analiza informaţiilor şi percheziţii informatice

În cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică îşi desfăşoară activitatea specialişti în analiza informaţiilor şi percheziţii informatice, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, care au următoarele atribuţii:

a) analizează, la solicitarea procurorului, informaţiile specifice domeniului tehnologiei informaţiei colectate, în condiţiile legii, în cursul urmăririi penale;

b) efectuează, în prezenţa procurorului sau a organului de cercetare penală, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, percheziţii în sistemele informatice;

c) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege, regulamente şi ordine sau stabilite prin dispoziţia procurorului ierarhic superior, în condiţiile legii.”

6. La articolul 41, punctul A se modifică şi va avea următorul cuprins:

„A. Serviciul de urmărire penală şi judiciar:

a) Biroul de urmărire penală;

b) Biroul judiciar.”

7. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Conducerea serviciului

Serviciul de urmărire penală şi judiciar este condus de un procuror militar şef serviciu.”

8. După articolul 43 se introduc două noi articole, articolele 431 şi 432, cu următorul cuprins:

„Art. 431. Biroul de urmărire penală

(1) Procurorii militari din cadrul Biroului de urmărire penală au următoarele atribuţii:

a) efectuează urmărirea penală în cauzele penale de competenţa Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în care unul dintre subiecţii activi ai infracţiunii este militar, prevăzute la art. 56 alin. (4) şi (5) raportat la art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală sau preluate de la parchetele militare ierarhic inferioare, în condiţiile prevăzute de lege;

b) din dispoziţia procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, analizează plângerile formulate împotriva măsurilor dispuse şi a actelor de urmărire penală efectuate de procurorul general militar al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti ori a soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de acesta şi propun măsuri corespunzătoare, potrivit legii;

c) exercită atribuţiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. c) şi d) în cauzele de competenţă proprie;

d) întocmesc lucrările în legătură cu cererile de asistenţă judiciară internaţională, potrivit legii;

e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare care efectuează activităţi de urmărire penală şi supraveghere a cercetărilor penale efectuate de organele de cercetare penală specială;

f) asigură folosirea eficientă a mijloacelor tehnice criminalistice şi îndrumă, în acest sens, procurorii militari de la parchetele militare;

g) analizează cauzele în care procurorii militari au dispus clasarea faţă de inculpaţii arestaţi preventiv şi propun măsuri corespunzătoare;

h) organizează activităţi comune cu Ministerul Apărării Naţionale şi celelalte structuri militare pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii, precum şi pentru stabilirea cauzelor care generează sau favorizează criminalitatea în rândul personalului militar şi salariaţilor civili ai structurilor militarizate, conform art. 102 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în conferinţe, seminare şi alte acţiuni de colaborare sau cooperare;

i) centralizează şi analizează datele şi informaţiile rezultate în urma acţiunilor de îndrumare şi cooperare, precum şi pe cele privind evenimentele la care se deplasează procurorii militari;

j) întocmesc analiza fenomenului infracţional şi evoluţia indicatorilor statistici, pe baza datelor proprii şi a celor primite de la parchetele militare;

k) elaborează metodologii criminalistice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor de competenţa parchetelor militare;

l) organizează, pe baza datelor statistice proprii şi a celor primite de la parchetele militare, activitatea de cercetare criminologică, precum şi de valorificare a rezultatelor cercetării cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează criminalitatea în rândul personalului militar şi salariaţilor civili ai structurilor militarizate;

m) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia conducerii secţiei şi a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) în cadrul Biroului de urmărire penală îşi desfăşoară activitatea specialişti în analiza informaţiilor şi percheziţii informatice, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, care exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art. 241 .

(3) Biroul de urmărire penală este condus de un procuror militar şef birou.

Art. 432. Biroul judiciar

(1) Procurorii militari din cadrul Biroului judiciar au următoarele atribuţii:

a) participă la judecarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cauzelor privind infracţiunile săvârşite de militari, cu înştiinţarea prealabilă a instanţei şi a Secţiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

b) exercită căile de atac, potrivit legii, împotriva hotărârilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cauzele penale judecate cu participarea procurorilor militari;

c) analizează hotărârile judecătoreşti penale definitive în care problemele de drept au fost soluţionate diferit şi fac propuneri motivate pentru promovarea recursului în interesul legii;

d) analizează cauzele cu inculpaţi arestaţi preventiv în care procurorii militari au dispus trimiterea în judecată, iar instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive de achitare, restituire sau trimitere la procuror, precum şi cauzele în care s-a dispus, prin hotărâri definitive, punerea în libertate a unor inculpaţi trimişi în judecată în stare de arest preventiv de către procurorii militari;

e) îndrumă procurorii militari de la parchetele militare care efectuează activitate judiciară;

f) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege şi regulamente sau stabilite prin dispoziţia conducerii secţiei şi a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) Biroul judiciar este condus de un procuror militar şef birou.”

9. La titlul III - Organizarea şi funcţionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, capitolul VII1 se abrogă.

10. La articolul 80, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cadrul Secţiei de urmărire penală îşi desfăşoară activitatea specialişti în analiza informaţiilor şi percheziţii informatice, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală, care exercită în mod corespunzător atribuţiile prevăzute la art. 241.”

11. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. III. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 30 mai 2018.

Nr. 2.337/C.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 2.632/C/2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCUROR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIM - ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL

 

 

ADJUNCT AL PROCURORULUI GENERAL

 

 

 

 

 

 

CONSILIERI Al PROCURORULUI GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAŢIONALĂ. RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI PROGRAME

 

 

MODUL 1

 

SECŢIA JUDICIARĂ

 

SECŢIA DE RESURSE UMANE ŞI DOCUMENTARE

 

MODUL 2

 

MODUL 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL DE DOCUMENTE CLASIFICATE

 

 

 

 

A. SERVICIUL JUDICIAR PENAL

 

B. SERVICIUL JUDICIAR CIVIL

 

 

 

 

 

A. SERVICIUL DE DOCUMENTARE ŞI STATISTICĂ JUDICIARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 

 

 

BIROUL DE RECURSURI PENALE ÎN INTERESUL LEGII

 

BIROUL DE RECURSURI CIVILE ÎN INTERESUL LEGII

 

 

 

 

B. SERVICIUL DE ORGANIZARE ŞI RESURSE UMANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE APLICAŢII SOFTWARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SERVICIUL DE REGISTRATURĂ GENERALĂ, GREFĂ, ARHIVĂ ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 

 

 

 

 

 

BIROUL DE REPREZENTARE

 

BIROUL DE REPREZENTARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL DE RESURSE HARDWARE ŞI COMUNICAŢII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL JURIDIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA DE AUDIT PUBLIC INTERN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1

 

 

SECŢIA DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI CRIMINALISTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SERVICIUL DE URMĂRIRE PENALĂ

 

B. SERVICIUL PENTRU COORDONAREA MINISTERULUI PUBLIC ÎN DOMENIUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (DPI)

 

C. SERVICIUL TEHNIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL DE URMĂRIRE PENALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL DE CRIMINALISTICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 2

 

 

 

SECŢIA PARCHETELOR MILITARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SERVICIUL DE URMĂRIRE PENALĂ ŞI JUDICIAR

 

B. SERVICIUL DE ORGANIZARE, MOBILIZARE, RESURSE UMANE, ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV

 

C. COMPARTIMENTUL DE DOCUMENTE CLASIFICATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL ECONOMICO-FINANCIAR, CONTABILITATE ŞI ADMINISTRATIV

 

 

BIROUL DE URMĂRIRE PENALA

 

BIROUL JUDICIAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 3

 

DEPARTAMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR ŞI ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. SERVICIUL FINANCIAR, SALARIZARE, CONTABILITATE ŞI ANGAJAMENTE BUGETARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL DE CONTABILITATE ŞI ANGAJAMENTE BUGETARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SERVICIUL BUGET ŞI CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. SERVICIUL DE INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biroul de achiziţii PUBLICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SERVICIUL ADMINISTRATIV, ÎNTREŢINERE-DESERVIRE ŞI TRANSPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL ADMINISTRATIV ŞI ÎNTREŢINERE-DESERVIRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTIMENTUL TRANSPORTURI ŞI ÎNTREŢINERE PARC AUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. COMPARTIMENTUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

 

 

 

 

 

 

 

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

 

Având în vedere Adresa Consiliului de disciplină nr. 6 din 6.02.2018 prin care s-au înaintat propuneri privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

ţinând seama de amendamentele susţinute de domnul notar public Cîrstoiu Marin, membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, amendamente transmise de Consiliul de disciplină prin Adresa nr. 15 din 16.04.2018,

luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. j) şi art. 75 alin. (4) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) şi art. 26 alin. (2) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma discuţiilor care au avut loc în şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România din data de 17.05.2018,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 22 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Art. III. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de disciplină şi Camerelor Notarilor Publici.

Art. IV. - Serviciul registratură şi comunicare din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,

Dumitru Viorel Mănescu

 

Bucureşti, 17 mai 2018.

Nr. 72.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

 

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - Consiliul de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul de disciplină, judecă abaterile disciplinare săvârşite de notarii publici din România.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Consiliul de disciplină are sediul în Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea în sediul pus la dispoziţie de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea. Consiliul de disciplină are sigiliu/ştampilă propriu/proprie, care cuprinde cel puţin denumirea Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România - Consiliul de disciplină, având modelul prevăzut în anexa nr. 8 la prezentul regulament.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Consiliul de disciplină este compus din câte un reprezentant al fiecărei Camere a Notarilor Publici, denumită în continuare Camera, ales de adunarea generală a acesteia. Mandatul membrilor Consiliului de disciplină este de 4 ani şi începe la data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care au fost validaţi de către Congresul Notarilor Publici din România, denumit în continuare Congresul.

(2) Membrii Consiliului de disciplină aleşi între congrese, validaţi de către Consiliul Uniunii conform art. 22 alin. (1) lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu modificările şi completările ulterioare (Statutul Uniunii), îşi vor începe mandatul de la data stabilită prin hotărârea de validare de către Consiliul Uniunii, urmând ca hotărârea de validare să fie ratificată de către Congres.”

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de disciplină primesc o indemnizaţie lunară pentru activitatea lor, iar ceilalţi membri primesc o indemnizaţie pentru şedinţa de judecată la care participă. Cuantumul indemnizaţiilor se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii.”

5. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

„(3) Când preşedintele sau vicepreşedintele face parte din completuri de judecată, acesta va primi indemnizaţia de şedinţă stabilită pentru ceilalţi membri ai Consiliului de disciplină.

(4) în îndeplinirea mandatului primit de la adunările generale ale Camerelor, membrii Consiliului de disciplină au următoarele atribuţii:

a) ca membri ai Consiliului de disciplină:

- vor participa la şedinţele de plen şi vor manifesta un rol activ la dezbateri pe marginea ordinii de zi aprobate;

- vor efectua propuneri pentru modificarea sau completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină şi pentru unificarea practicii disciplinare şi îmbunătăţirea activităţii Consiliului de disciplină;

- vor studia normele procedurale din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină şi din Codul de procedură civilă, precum şi jurisprudenţa din materia răspunderii disciplinare a notarilor publici;

- vor participa la judecarea cauzelor disciplinare în completuri de judecată în care au fost desemnaţi de către preşedintele consiliului;

- vor informa anual adunările generale ale Camerelor din care provin despre starea disciplinară ce rezultă din dosarele soluţionate;

b) ca membri ai completului de judecată:

- vor studia temeinic dosarele ce urmează să fie judecate, în vederea formării propriei opinii cu privire la faptele disciplinare reţinute în sarcina notarilor publici cercetaţi disciplinar şi la sancţiunile ce ar putea fi aplicate;

- vor motiva hotărârile pronunţate dacă li s-a delegat de către preşedintele completului de judecată această sarcină;

- vor semna alături de preşedintele completului de judecată încheierile de şedinţă, încheierile de amânare a pronunţării, minuta hotărârii şi hotărârea pronunţată;

- după caz, vor formula şi depune la dosarul cauzei propria Opinie separată, argumentată conform dispoziţiilor legale.”

6. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului de disciplină pot fi revocaţi din aceste funcţii prin votul a 2/3 din membrii consiliului.”

7. La articolul 9, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) cu privire la activitatea jurisdicţională a Consiliului de disciplină, stabileşte prin rezoluţie:

- primul termen de judecată pentru acţiunile înregistrate;

- citarea părţilor pentru primul termen;

- componenţa completului de judecată şi preşedintele acestuia;

- convocarea completului de judecată pentru primul termen;

- participarea la judecarea unor cauze în calitate de membru al completului de judecată, caz în care este, de drept, preşedintele completului;

- aprobarea înlocuirii unui membru al unui complet de judecată la cererea scrisă a acestuia. Membrul completului înlocuit nu va reveni în acelaşi complet pentru judecarea cauzei;

- pentru cauzele disciplinare rămase nesoluţionate la sfârşitul unui mandat al membrilor Consiliului de disciplină, va stabili componenţa noilor completuri de judecată;

- cu privire la cererile de recuzare formulate împotriva membrilor completului de judecată şi cu privire la cererile de abţinere formulate de către aceştia în condiţiile art. 24 şi 25 din prezentul regulament;

c) pentru prevenirea săvârşirii unor abateri disciplinare, întocmeşte analize şi sinteze referitoare la abaterile disciplinare, pe baza acţiunilor soluţionate de către Consiliul de disciplină, pe care le supune analizei şi adoptării plenului Consiliului de disciplină şi le înaintează Consiliului Uniunii spre informare şi dezbatere. Consiliul Uniunii poate hotărî ca sintezele şi propunerile de uniformizare a practicilor notariale să fie publicate în una dintre revistele Uniunii şi să constituie teme de dezbatere la sesiunile ştiinţifice ale congreselor sau simpozioanelor;”.

8. La articolul 11 alineatul (1), a două liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- toţi membrii Consiliului de disciplină vor face parte din completurile de judecate, prin rotaţie, având în vedere necesitatea respectării principiului continuităţii în procedura de soluţionare a cauzelor înregistrate.”

9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Consiliul de disciplină judecă în primă instanţă:

a) acţiunile disciplinare exercitate împotriva notarilor publici în exerciţiul funcţiei sau suspendaţi în temeiul art. 42 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, republicată;

b) cererile privind constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii de către notarul public a condiţiei de bună reputaţie. Hotărârea pronunţată într-o astfel de cauză cuprinde, după caz, şi propunerea de încetare a calităţii în temeiul art. 41 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 36/1995, republicată, pentru neîndeplinirea de către notarul public a condiţiei prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 36/1995, republicată.

(2) Consiliul de disciplină adoptă, în plenul său, analizele şi sintezele întocmite de preşedintele Consiliului de disciplină în temeiul art. 9 lit. c).”

10. Articolul 17 se abrogă.

11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Acţiunea disciplinară se exercită într-un termen de 6 luni de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea faptei care întruneşte elementele abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia.”

12. La articolul 23, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) este soţ, rudă sau afin până la gradul IV inclusiv cu notarul public cercetat disciplinar în acea cauză, cu titularul acţiunii sau cu un membru al Colegiului director care a promovat acţiunea sau se află cu aceştia în alte relaţii care pot afecta obiectivitatea şi echidistanţa cerute pentru judecarea cauzei;”.

13. La articolul 35, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Preşedintele completului asigură poliţia şedinţei şi poate dispune îndepărtarea din sala de judecată a persoanelor care tulbură şedinţa, nu au o purtare şi o ţinută cuviincioase şi nu respectă ordinea şi buna-cuviinţă. De asemenea, va putea dispune interzicerea înregistrării audio/video a şedinţei de judecată sau utilizării telefoanelor mobile în timpul şedinţei de judecată.

(7) La primul termen de judecată completul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe sau, după caz, cercetarea în fond a cauzei.”

14. La articolul 35, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Excepţiile ridicate de părţi sau de completul de judecată vor fi soluţionate în ordinea şi conform art. 248 alin. (2)-(5) din Codul de procedură civilă. După soluţionarea excepţiilor se trece, dacă este cazul, la cercetarea în fond a cauzei.”

15. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Amânarea cauzei la cererea uneia dintre părţi pentru lipsă de apărare sau la cererea ambelor părţi se poate acorda o singură dată.”

16. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Termenul poate fi preschimbat prin dispoziţia preşedintelui Consiliului de disciplină, pentru motive temeinice, care nu se referă la fondul cauzei, la cererea părţilor sau a completului, părţile fiind citate de îndată pentru noul termen.”

17. La articolul 38, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

.(4) În cazul în care cauza disciplinară nu se va putea soluţiona până la data încetării mandatului membrilor Consiliului de disciplină, completul de judecată va amâna cauza şi va acorda termen, urmând ca noul preşedinte al Consiliului de disciplină (după validarea alegerilor membrilor Consiliului de disciplină şi alegerea sa în această funcţie) să numească un nou complet format din reprezentanţii aceloraşi Camere care au format completul anterior/

18. La articolul 45, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) în faţa Consiliului de disciplină părţile vor putea propune şi se vor putea administra următoarele probe: prezumţiile, interogatoriul, înscrisurile, proba cu martori, precum şi mijloacele materiale de probă, cum ar fi: fotografii, fotocopii, filme, benzi de înregistrare a sunetului, precum şi alte asemenea mijloace tehnice definite în acest sens de Codul de procedură civilă.”

19. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Când completul consideră că au fost lămurite toate împrejurările de fapt şi temeiurile de drept ale cauzei, preşedintele declară cercetarea cauzei încheiată şi acordă părţilor cuvântul pentru dezbaterea în fond a acesteia. Părţile pot depune concluzii scrise.”

20. La articolul 51, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) prin cererea formulată de petent, la care va fi anexată hotărârea definitivă pronunţată de instanţa de judecată în cauza penală care a dus la suspendare.”

21. După articolul 60 se introduc trei noi articole, articolele 601-603, cu următorul cuprins:

„Art. 601. - (1) După închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunţe.

(2) La deliberare iau parte numai membrii completului, fiecare având îndatorirea să îşi exprime opinia. Preşedintele îşi exprimă opinia cel din urmă.

(3) Completul este obligat să se pronunţe asupra tuturor cererilor deduse judecăţii, neputând acorda mai mult sau altceva decât s-a cerut.

Art. 602. - (1) Hotărârea trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată.

(2) Când nu este întrunită unanimitatea, hotărârea se ia cu votul majorităţii membrilor completului de judecată.

(3) Când nici majoritatea nu poate fi realizată, procesul se judecă în complet de divergenţă, constituit prin includerea în completul iniţial şi a preşedintelui consiliului sau a vicepreşedintelui ori a unui membru al Consiliului de disciplină desemnat de preşedinte.

(4) Judecarea cauzei în complet de divergenţă se va face cu respectarea art. 399 din Codul de procedură civilă.

Art. 603. - (1) După ce a fost luată hotărârea, se va întocmi de îndată o minută care va cuprinde soluţia şi în care se va arăta, când este cazul, opinia separată a membrilor completului de judecată aflaţi în minoritate.

(2) Sub sancţiunea nulităţii hotărârii, minuta se va semna de toţi membrii completului.

(3) Hotărârea se va pronunţa în şedinţă publică la locul unde s-au desfăşurat dezbaterile, prin citirea minutei de către preşedintele completului şi indicarea căii de atac ce poate fi folosită împotriva hotărârii.”

22. La articolul 61, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) dispozitivul, în care se vor menţiona soluţia, menţiunile referitoare la pronunţarea în şedinţă publică, calea de atac şi semnăturile membrilor completului de judecată. În cazul admiterii cererii, se vor preciza abaterea disciplinară săvârşită de notarul public, cu indicarea textului legal care o prevede, precum şi sancţiunea disciplinară aplicată, cu indicarea textului legal care o reglementează. În cazul în care sancţiunea aplicată va fi amenda, se va face precizarea că aceasta constituie venit la bugetul Uniunii. În cazul în care sancţiunea aplicată va fi avertisment scris, dispozitivul va cuprinde şi următoarea precizare: «Prezenta hotărâre constituie avertisment scris conform art. 77 alin, (1) lit. a) din Legea nr. 36/1995, republicată.».”

23. La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 63. - (1) Hotărârea prin care notarul public a fost sancţionat disciplinar rămasă definitivă va fi comunicată de secretarul Consiliului de disciplină, de îndată, Consiliului Uniunii pentru a lua măsurile ce se impun şi, după caz, Institutului Notarial Român.”

24. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 73. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

25. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

Modelul*) sigiliului/ştampilei Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România

 


*) Modelul este reprodus În facsimil.”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.