MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 607         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 iulie 2018

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 248 din 19 aprilie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 

65. - Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 

512. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Aeroporturi - Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

513. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei „Telefonul Copilului” ca fiind de utilitate publică

 

518. - Hotărâre privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2018 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018

 

519. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

649/2.455/1.765. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti

 

984. - Ordin al ministrului turismului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 248

din 19 aprilie 2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală

 

Valer Dorneanu - preşedinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Cosmin Grancea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Dorin Andronic în Dosarul nr. 635/39/2015/a8 al Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 2.916D/2017.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate şi menţinerea jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 28 noiembrie 2017, pronunţată în Dosarul nr. 635/39/2015/a8, Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală. Excepţia a fost ridicată de Dorin Andronic în soluţionarea unei cauze penale. Astfel cum rezultă din actul de sesizare, în cauză a fost formulată cerere de recuzare a judecătorului.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine, în esenţă, că normele procesual penale criticate încalcă dreptul părţilor la un proces echitabil şi dreptul la apărare, în condiţiile în care acestea nu prevăd posibilitatea ca părţile şi subiecţii procesuali să dezbată, în mod efectiv, cererea de recuzare dedusă judecăţii. Apreciază, de asemenea, că, din perspectiva principiului contradictorialităţii, atât părţii civile, cât şi părţii responsabile civilmente trebuie să li se ofere aceleaşi drepturi ca şi inculpatului în soluţionarea unei cereri de recuzare. Solicită Să se constate că, potrivit normelor procesual penale criticate, judecarea cererii de recuzare, desfăşurată în camera de consiliu, nu se realizează potrivit unei proceduri orale în care părţile din proces să-şi poată expune susţinerile, ci pe baza celor depuse în scris de către inculpat.

6. Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori opinează că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, normele procesual penale nefiind contrare liberului acces la justiţie, dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare. Reţine că, în realitate, autorul excepţiei, prin motivele susţinute, tinde la o modificare a textului de lege criticat, aspect ce excedează competenţei instanţei de control constituţional.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

8. Avocatul Poporului precizează că a transmis punctul său de vedere, în sensul că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale, acesta fiind reţinut în Decizia nr. 441 din 21 iunie 2016 prin care excepţia de neconstituţionalitate ridicată a fost respinsă ca neîntemeiată. Precizează că menţine punctul de vedere anterior exprimat.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTE A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, punctul de vedere al Avocatului Poporului, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală, având următorul conţinut: „Soluţionarea abţinerii sau recuzării se face, în cel mult 24 de ore, în camera de consiliu. Dacă apreciază necesar pentru soluţionarea cererii, judecătorul sau completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări şi poate asculta procurorul, subiecţii procesuali principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită. *

12. În susţinerea neconstituţionalităţii normelor procesual penale criticate, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) privind dreptul părţilor la un proces echitabil şi art. 24 alin. (1) referitor la dreptul la apărare. Invocă şi dispoziţiile art. 6 - „Dreptul la un proces echitabil” din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, prin Decizia nr. 500 din 30 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 23 septembrie 2016, examinând critici similare celor formulate în prezenta cauză, a respins, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate, reţinând, în paragrafele 23-28, că prin recuzare se înţelege manifestarea de voinţă a uneia dintre părţi sau â procurorului, prin care se solicită ca persoana incompatibilă să nu facă parte din completul de judecată sau din constituirea instanţei de judecată. Este vorba despre o modalitate subsidiară de rezolvare a incompatibilităţii, ce are caracterul unei excepţii de incompatibilitate, utilizată doar atunci când, anterior, persoana incompatibilă nu a formulat declaraţie de abţinere. În Codul de procedură penală, recuzarea judecătorului şi procedura de soluţionare a acesteia sunt reglementate în art. 67 şi 68, normele procesual penale în vigoare nerelevând diferenţe semnificative faţă de dispoziţiile cuprinse în art. 51 şi 52 din Codul de procedură penală din 1968.

14. Curtea a observat, aşadar, că actuala reglementare, după modelul art. 51 din vechiul Cod de procedură penală, legiferează două etape de rezolvare a cererii de recuzare. În primul rând, potrivit art. 67 alin. (5) din Codul de procedură penală, cererea de recuzare presupune o etapă de examinare a admisibilităţii în principiu, care se realizează de judecătorul sau de completul de judecată în faţa căruia s-a formulat cererea de recuzare. Urmează, dacă se constată faptul că cererea de recuzare este admisibilă în principiu, ca aceasta să fie trimisă unui alt judecător sau unui alt complet de judecată din cadrul aceleiaşi instanţe, spre soluţionare. În concret, Curtea a observat că, potrivit art. 110 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 28 decembrie 2015, „incidentele procedurale referitoare la incompatibilitatea, recuzarea sau abţinerea tuturor membrilor completului de judecată, se vor soluţiona de completul cu numărul imediat următor, care judecă în aceeaşi materie. Dacă în materia respectivă nu mai există decât un singur complet de judecată, incidentele procedurale referitoare la toţi membrii completului se vor soluţiona de acesta. Dacă nu mai există un complet care judecă în acea materie, incidentele vor fi soluţionate de completul din materia şi după regulile stabilite de colegiul de conducere al instanţei.” Cu titlu de excepţie, potrivit alin. (8) al art. 68 din Codul de procedură penală, când pentru soluţionarea abţinerii sau a recuzării nu poate fi desemnat un judecător din cadrul aceleiaşi instanţe, cererea se soluţionează de un judecător de la instanţa ierarhic superioară.

15. În ceea ce priveşte procedura de soluţionare a cererii de recuzare, Curtea a reţinut că aceasta nu îmbracă forma unui contencios care să reclame un tratament jurisdicţional, ci este vorba de o chestiune de administrare a actului de justiţie. Cu alte cuvinte, procedura asupra cercetării şi judecării cererii de recuzare este o procedură incidentală, al cărei obiect este cu totul distinct de obiectul propriu al procesului penai la care se referă, această procedură nu are caracter jurisdicţional penal în sens material, ci caracter administrativ-judiciar, iar actele ce se îndeplinesc în această procedură, după ritualul procesului penai, îi dau un caracter jurisdicţional numai în sens formal.

16. Într-o analiză comparativă a cadrului legislativ actual cu cel din Codul de procedură penală din 1968, Curtea a observat că în ambele reglementări soluţionarea recuzării se realizează fără citarea părţilor şi a procurorului. Fiind sesizată cu dispoziţiile din Codul de procedură penală din 1968 referitoare la soluţionarea recuzării, instanţa de contencios constituţional a reţinut că, potrivit prevederilor constituţionale ale art. 126 alin. (2), „Competenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar, potrivit dispoziţiilor art. 127 din Constituţie,

„Şedinţele de judecată sunt publice, afară de cazurile prevăzute de lege”. De asemenea, Curtea a luat în considerare şi prevederile cuprinse în art. 129 din Constituţie, potrivit cărora „împotriva hotărârilor judecătoreşti, părţile interesate şi Ministerul Public pot exercita căile de atac, în condiţiile legii” Având în vedere aceste prevederi constituţionale, Curtea a statuat că legiuitorul este unica autoritate competentă să reglementeze procedura de judecată, cazurile în care şedinţele de judecată nu sunt publice, precum şi căile de atac şi condiţiile exercitării acestora. Aşa fiind, Curtea a reţinut că reglementarea procedurii de soluţionare a cererilor de recuzare este în deplină concordanţă cu prevederile constituţionale, având în vedere că aceasta face parte integrantă din procedura de judecată (a se vedea Decizia nr. 290 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 7 iulie 2005). De asemenea, Curtea a reţinut că reglementarea procedurii de soluţionare a cererilor de recuzare reflectă preocuparea legiuitorului pentru asigurarea celerităţii acestei proceduri. Astfel, referitor la vechea reglementare, instanţa de contencios constituţional a statuat că, potrivit art. 52 alin. *2 din Codul de procedură penală, examinarea cererii de recuzare se face „de îndată”, iar părţile sunt ascultate numai „dacă se găseşte necesar”, în vederea împiedicării tergiversării soluţionării cererii de recuzare şi, implicit, a cauzei la care aceasta a fost formulată (a se vedea Decizia nr. 1.016 din 29 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 22 decembrie 2012),

17. În aceste condiţii, Curtea a constatat că soluţionarea cererilor de recuzare, potrivit noii reglementări, trebuie însoţită, de asemenea, de dezideratul asigurării celerităţii acestei proceduri, tocmai pentru a nu se impieta asupra soluţionării în ansamblu a cauzei. De altfel, Curtea a observat că, potrivit tezei a două a alin. (5) al art. 68 din Codul de procedură penală, „dacă apreciază necesar pentru soluţionarea cererii”, judecătorul sau completul de judecată, după caz, poate efectua orice verificări şi poate asculta procurorul, subiecţii procesuali principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită. Curtea a reţinut, totodată, că, deşi procedura soluţionării cererii de recuzare este în principiu nepublică, nimic nu împiedică partea care a formulat cerere de recuzare ca, în cazul prezentării la termenul stabilit, să depună concluzii scrise la dosarul cauzei sau chiar să îşi susţină prin avocat cererea.

18. Având în vedere toate cele arătate. Curtea a constatat că prevederile art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală sunt în acord cu dispoziţiile constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul la un proces echitabil.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a modifica jurisprudenţa Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei precitate sunt aplicabile şi în prezenta cauză.

20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dorin Andronic în Dosarul nr. 635/39/2015/a8 al Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziţiile art. 68 alin. (5) din Codul de procedură penală sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 19 aprilie 2018.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

 

Luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 şi faptul că, în anul 2010, în cele opt euroregiuni de dezvoltare ale României a încetat activitatea de colectare şi neutralizare a subproduselor de origine animală de către concesionar şi, ca urmare, se pot crea condiţii favorabile pentru izbucnirea de epizootii grave ce pot pune în pericol sănătatea publică,

având în vedere prevederile Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020, capitolul I, secţiunea 1.2.1.4 - Ajutoare pentru animale moarte, Comisia Europeană a recomandat ca „autorităţile române să identifice, cât mai repede posibil, un Plan de acţiune pentru un sistem adaptat condiţiilor din România şi viabil din punct de vedere financiar şi al rentabilităţii”, astfel încât să se evite deschiderea acţiunii de infringement împotriva României, cu repercusiuni asupra producătorilor români care vor fi penalizaţi prin interzicerea accesului la piaţa europeană.

Luând în considerare recomandările Comisiei Europene cu privire la activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, ţinând cont de necesitatea evitării şi acoperirii unor riscuri la adresa securităţii şi siguranţei alimentare a populaţiei, precum şi combaterea unor situaţii de criză care ar conduce la restricţii comerciale care pot afecta întreg sectorul de creştere a animalelor, precum şi pentru evitarea deschiderii acţiunii de infringement împotriva României, cu repercusiuni asupra producătorilor români care vor fi penalizaţi prin interzicerea accesului la piaţa europeană, este necesar ca, în regim de urgenţă, să fie luate măsuri care să asigure ecarisarea teritoriului,

Ca urmare a observaţiilor transmise de Comisia Europeană, este necesar să se modifice unele prevederi ale Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, astfel încât sprijinul financiar instituit pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale să fie compatibil cu legislaţia europeană în domeniul ajutoarelor de stat.

Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să genereze imposibilitatea autorităţilor române de a adopta normele metodologice de aplicare a ordonanţei Guvernului sus-menţionate, aşa cum au fost asumate şi aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. 4.357/2018 de acordare a ajutorului de stat pentru realizarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite de la crescătorii individuali de animale. Precizăm că autorităţile române şi-au asumat modificările prevăzute prin prezenta ordonanţă faţă de Comisia Europeană, în vederea emiterii deciziei de acordare a ajutorului de stat menţionate anterior.

Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să genereze imposibilitatea ecarisării teritoriului din cauza lipsei normelor metodologice care reglementează relaţiile contractuale între consiliile judeţene şi unităţile de ecarisare, ceea ce creează condiţii favorabile pentru izbucnirea de epizootii grave ce pot pune în pericol sănătatea publică, cu riscuri la adresa securităţii şi siguranţei alimentare şi, implicit, riscul de deschidere a acţiunii de infringement.

De asemenea, având în vedere evoluţia agresivă a pestei porcine africane în România, în condiţiile în care gradul de contagiozitate este extrem de ridicat pentru efectivele de suine, atât din exploataţiile nonprofesionale, cât şi din exploataţiile comerciale, se impune urgentarea adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru evitarea consecinţelor negative generate de imposibilitatea ecarisării teritoriului.

Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este de natură să genereze aspecte sociale negative, precum şi destabilizarea veniturilor producătorilor români.

În considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară, ce vizează interesul public major pentru evitarea deschiderii acţiunii de infringement împotriva României, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 30 august 2016, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 55/2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) animale moarte - potrivit prevederilor capitolului 2, pct. 2.4. „Definiţii”, nr. crt. 27 din Orientările UE, animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spaţiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau deţin animale de interes economic în gospodăriile individuale, în exploataţii nonprofesionale;”.

3. La articolul 5, alineatele (3), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) La nivelul judeţelor, consiliile judeţene, iar la nivelul municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislaţiei în vigoare.

........................................................................................................................................

(5) Resursele financiare necesare realizării activităţii de colectare, transport, depozitare şi neutralizare a animalelor moarte de către consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale judeţelor, respectiv bugetul local al municipiului Bucureşti, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

........................................................................................................................................

 (7) Pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Autoritatea Naţională Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar şi modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul I, secţiunea 1.2.1.4 «Ajutoarele pentru animale moarte ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020».”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 14/2015, s-a aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, care prevede realizarea perdelelor forestiere de protecţie pe suprafaţa de 5.257 ha, în vederea protejării a 1.752 km drumuri naţionale şi autostrăzi.

Până în prezent s-au realizat documentaţiile tehnico-economice aferente mai multor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţii pentru o suprafaţă totală de 643 ha.

La identificarea terenurilor pe care urmează să se realizeze perdelele forestiere de protecţie conform poziţiilor kilometrice ale autostrăzilor sau drumurilor naţionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a constatat că la un număr de 53 tronsoane numele judeţului înscris în anexă este incorect.

Pentru realizarea perdelelor forestiere de protecţie Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de expropriator, a realizat documentaţiile cadastrale şi evaluarea terenurilor pe care urmează să se realizeze perdelele forestiere de protecţie în conformitate cu amplasamentele reale din teren.

În vederea aprobării hotărârilor Guvernului de expropriere pentru cauză de utilitate publică este necesară corectarea anexei la Legea nr. 289/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înscrierii corecte a judeţelor pe raza cărora urmează a se realiza perdelele. este absolut necesară adoptarea măsurilor de corectare în regim de urgenţă a acestei situaţii, prin înscrierea corectă a judeţelor în care urmează a fi realizate perdele forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie, întrucât fără aceste corecturi nu se pot emite hotărârile de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Ţinând seama de faptul că la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpeziră a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere - efectul vânturilor dominante care âu generat înzăpezirea căilor de comunicaţii, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicaţie, cu înălţimi de până la 4 m, întreruperea circulaţiei şi izolarea localităţilor, cu toate consecinţele negative care derivă din această situaţie, în special pentru siguranţa oamenilor şi a animalelor. Pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi biologice.

Având în vedere că plantarea perdelelor forestiere se poate face numai primăvara şi toamna şi necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.720 km, iar în prezent sunt realizate perdele forestiere de protecţie pe o suprafaţă neînsemnată de aproximativ 31 ha pe terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pentru urgentarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor pe care urmează a se realiza perdele forestiere de protecţie este necesară adoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de corectare a anexei la Legea nr. 289/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preconizate prin prezentul act normativ.

Apreciind că neadoptarea măsurilor de corectare a prevederilor Legii nr. 289/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către Ministerul Apelor şi Pădurilor conduce la neîndeplinirea unora dintre obiectivele care revin autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură privind realizarea cu continuitate a sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, potrivit prevederilor art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece neadoptarea măsurilor stabilite prin prezentul act normativ ar avea drept consecinţă negativă amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităţilor din cauza înzăpezirilor viscolite, luând în considerare faptul că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă conduce la blocarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică şi, implicit, la neînfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie, situaţie care îngreunează şi/sau blochează circulaţia pe anumite secţiuni ale infrastructurii rutiere, în perioada de iarnă, cu consecinţe negative din punct de vedere economic şi social,

având în vedere că lucrările de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie se realizează numai în sezonul de repaus vegetativ, respectiv toamna şi primăvara, este necesară corectarea în regim de urgenţă a anexei din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a avea timpul necesar pentru finalizarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, astfel încât în toamna anului 2018 să poată fi realizate perdelele forestiere de protecţie.

Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă amână cu cel puţin un an realizarea perdelelor forestiere de protecţie, cu consecinţe negative asupra circulaţiei pe anumite secţiuni ale infrastructurii rutiere, producând pierderi economice şi sociale majore.

Ţinând seama de faptul că elementele sus-menţionate constituie premisele unei situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin, (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - Anexa la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

D.R.D.P.

Judeţul

DN

Roz km

Partea drumului

Lungime

Suprafaţa

m

mp

............

 

„6

Bucureşti

Prahova

1

42 + 200 - 42 + 900

dreapta

700

21.000

7

48+000 - 49 + 000

dreapta

1.000

30.000

8

50 + 000 - 50 + 500

dreapta

500

15.000

9

57 + 500 - 58 + 800

dreapta

1.300

39.000

10

59 + 450 - 59 + 750

dreapta

300

9.000

11

67 + 500 - 68 + 500

dreapta

1.000

30.000

12

71 + 000 - 72 + 500

dreapta

1.500

45.000

13

Ilfov

2

17 + 870 - 18 + 070

stânga

200

6.000

14

Ialomiţa

60 + 200 - 60 + 350

stânga

150

4.500

15

61 + 460 - 61 + 700

stânga

250

7.500

16

Ilfov

3

22+400 - 23 + 220

stânga

820

24.600

17

Călăraşi

23 + 220 - 24 + 100

stânga

880

26.400

18

Ilfov

4

12 + 800-12 + 900

stânga

100

3.000

19

13 + 200-13 + 400

stânga

200

6.000

20

Călăraşi

17 + 900-19 + 100

stânga

1.200

36.000

21

19 + 900 - 20 + 000

stânga

100

3.000

............

 

 

39

Bucureşti

Giurgiu

A1

13 + 400-19 + 000

dreapta

5.600

168.000

............

 

68

Bucureşti

Ilfov

A2

12 + 000-13 + 600

stânga

1.600

48.000

69

21 +900 - 26 + 550

stânga

4.650

139.500

70

28 + 490 - 28 + 690

stânga

200

6.000

............

 

281

Bucureşti

Ialomiţa

2

60+450 - 61 +050

dreapta

600

18.000

............

 

517

Timişoara

Timiş

A1

508 + 400 - 508 + 800

stânga

400

12.000

518

508 + 400 - 508 + 800

dreapta

400

12.000

519

514 + 000 - 515 + 000

stânga

1.000

30.000

520

514 + 000 - 515 + 000

dreapta

1.000

30.000

521

517 + 000 - 519 + 000

stânga

2.000

60.000

522

517 + 000 - 519 + 000

dreapta

2.000

60.000

............

 

1209

Constanţa

Ialomiţa

A2

139 + 420 - 142 + 800

C2

3.380

101.400

1210

147 + 000 - 156 + 780

C2

9.780

293.400

1211

Constanţa

A2

182 + 183 - 182 + 823

C2

640

19.200

1212

183 + 183 - 183 + 983

C2

800

24.000

1213

184 + 503 - 185 + 723

C2

1220

36.600

1214

185 + 963 - 186 + 403

C2

440

13.200

1215

186 + 663 - 187 + 583

C2

720

21.600

1216

188 + 123 - 189 + 443

C2

1320

39.600

1217

191 + 583 - 192 + 123

C2

540

16.200

1218

192 + 483 - 194+ 163

C2

1680

50.400

1219

194 + 843 - 195 + 363

C2

320

9.600

1220

196 + 103 - 196 + 863

C2

540

16.200

1221

197 + 183 - 197 + 363

C2

180

5.400

1222

199 + 403 - 199 + 903

C2

380

11.400

1223

200 + 403 - 202 + 083

C2

1680

50.400

1224

202 + 403 - 203 + 863

C2

1140

34200

1225

204 + 163 - 204 + 423

C2

160

4800

1226

205 + 323 - 206 + 023

C2

580

17400

1227

Constanţa

Constanţa

A2

206 + 683 - 207 + 003

C2

320

9600

1228

207 + 403 - 207 + 983

C2

520

15600

1229

208 +443 - 209 + 183

C2

740

22200

1230

209 + 743 - 210 + 223

C2

480

14400

1231

210 + 923 - 211 +923

C2

1000

30000

1232

A4

0 + 300 - 5 + 000

C2

4700

141000

1233

6 + 000 -11 + 000

C2

5000

150000

1234

13 + 000 - 21 + 000

C2

7000

210000”

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează.

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

p. Ministrul transporturilor,

Ion Iordăchescu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 65.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Aeroporturi - Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale „Aeroporturi - Bucureşti” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Ion Iordăchescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 512.

 

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

COMPANIA NAŢIONALA „AEROPORTURI - BUCUREŞTI” - S.A.

Adresa: Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224E

Cod unic de înregistrare: 26490194

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

1.215.354,51

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

1.189.164,51

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

26.190,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

775.897,16

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

760.792,16

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

372.382,70

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

17.644,29

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

242.480,40

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

212,132,01

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

169.835,49

 

 

 

C2

bonusuri

14

42.296,52

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

23.619,75

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

1.338,92

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

5.389,72

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

128.284,77

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

15.105,00

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

439.457,35

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

71.108,05

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

368.349,30

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

368.349,30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

6.897,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

187.623,15

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

150.098,52

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

37.524,63

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

180.726,15

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

338.738,65

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

338.738,65

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.516

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.492

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială  *)

50

11.249,74

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat of. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

9.269,28

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

797,03

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

 

797,03

 

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

638,41

 

9

 

Plăţi restante

55

0,00

 

10

 

Creanţe restante

56

5.300,00

 

*) Rd. 50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei „Telefonul Copilului” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia „Telefonul Copilului”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Bozieni nr. 9, bl. 830 bis, sc. 1, et. 5, ap. 24, sector 6, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 513.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a - 2018 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 57 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 1.000 lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a -2018.

Art. 2. - Se aprobă acordarea de stimulente financiare în valoare de 3,000 lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018.

Art. 3. - Sumele necesare acordării stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 se alocă din bugetul aprobat pe anul 2018 Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 57.02 „Ajutoare sociale”, cap. 65.01 „învăţământ”.

Art. 4. - Lista beneficiarilor stimulentelor financiare prevăzute la art. 1 şi 2 şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 518.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 16 ianuarie 2018, se modifică după cum urmează;

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru a fi eligibili în cadrul schemei de ajutor de minimis pentru aplicarea Programului, beneficiarii, aşa cum sunt prevăzuţi la art. 4 alin. (2), trebuie să deţină exploataţii înregistrate în Sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA), supuse, după caz, controlului sanitar-veterinar, înregistrării sanitar-veterinare sau autorizării sanitar-veterinare.

2. La articolul 5 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) să utilizeze efectivul nelivrat, pentru reproducţie sau autoconsum;”.

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - În prezenta schemă de ajutor de minimis se poate accesa Programul doar într-o singură calitate, respectiv de furnizor de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de crescător de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de procesator/altă persoană juridică, astfel cum este definită la art. 3 lit. o), în cadrul Programului, un participant nu poate cumula în acelaşi timp atât calitatea de furnizor, cât şi cea de crescător de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa,”

4. La articolul 12 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) document care atestă că exploataţiile de porcine sunt identificate şi înregistrate în RNE, eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA), sau copie de pe certificatul de înregistrare sanitar-veterinară ori copie de pe autorizaţia sanitar-veterinară, după caz;”.

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1)din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, furnizorii de purcei din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa şi procesatorii/alte persoane juridice, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/201B, pot solicita înscrierea în Program, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia, cu condiţia ca cererea de plată şi documentele însoţitoare prevăzute la art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 să se depună cu respectarea termenului prevăzut, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie 2020. Solicitarea înscrierii în Program se face în baza cererii al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2018.

(2) Beneficiarii, crescători de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, persoane fizice, care solicită înscrierea în Program potrivit prevederilor alin. (1), pot depune documentele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b) şi c)din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018, astfel cum a fost modificată prin prezenta hotărâre, până la data încheierii contractului cu procesatorul/altă persoană juridică, aşa cum este definită la art. 3 lit. o) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

Dănuţ Sebastian Neculăescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Cristian-Gabriel Winzer,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 iulie 2018.

Nr. 519.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Nr. 649 din 30 mai 2018

Nr. 2.455 din 2 iulie 2018

Nr. 1.765 din 11 iunie 2018

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROM ARM - S.A. Bucureşti

 

Având În vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul economiei, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea „Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A. Bucureşti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei,

Ministrul finanţelor publice,

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Dănuţ Andruşcă

Eugen Orlando Teodorovici

Daniela-Gheorghiţa Barbu,

 

 

secretar de stat

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Societatea .Uzina Mecanică Cugir” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - SA Bucureşti

Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1, Cugir, judeţul Alba

Cod unic de înregistrare: RO 1769224

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curant 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

186.285

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

178.735

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

7.550

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

16&.955

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

147.245

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

75.178

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1.330

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

63.927

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

61.878

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

53.655

 

 

 

C2

bonusuri

14

8,223

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

258

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

390

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.401

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.810

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

16.710

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

5035

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

4.285

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

18.045

 

1

 

Rezerve legale

25

1.590

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

16.455

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

12.150

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

4.750

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

12.150

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.231

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

4.146

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

3.388

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

149

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

148

7

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

880

9

 

Plăţi restante

56

6

10

 

Creanţe restante

57

14,380

 

MINISTERUL TURISMULUI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003

 

În temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 452/2003 privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic şi al art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice privind desfăşurarea activităţii de agrement nautic, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 292/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 19 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 3 subpunctul 3.2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) să respecte aria şi profilul activităţilor ce pot fi practicate în zona de agrement nautic, delimitarea culoarului de lansare la apă, distanţele minime prevăzute pentru zona

de circulaţie a ambarcaţiunilor în funcţie de tipul acestora şi amplasarea balizelor de delimitare, potrivit schiţei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice şi potrivit autorizaţiei de funcţionare emise de primăria în a cărei rază teritorială se află zona de agrement nautic;”.

2. După punctul 3 se introduce o anexă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul turismului,

Bogdan Gheorghe Trif

 

Bucureşti, 3 iulie 2018.

Nr. 984.

 

ANEXĂ1

(Anexa la normele metodologice)

 

SCHIŢĂ

delimitare zona de agrement nautic

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.