MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 594         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE         Joi, 12 iulie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ȘI DECRETE

 

166. - Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

 

533. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

 

169. - Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogic㔠prin transformare

 

536. - Decret privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogic㔠prin transformare

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

Decizia nr. 128 din 20 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

491. - Hotărâre privind recunoașterea Asociației Folclorice „Someșul Napoca” ca fiind de utilitate publică

 

492. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții

 

494. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 

497. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.151/4.115. - Ordin al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 66, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Președintele Autorității poate solicita, prin ordin, personalului care deține funcții publice de conducere din cadrul Autorității și al unităților din subordinea acesteia, în exercitarea funcției, și numai raportat la specificul activității desfășurate de aceștia privind gestionarea informațiilor clasificate conform legislației specifice în vigoare să dețină certificat de securitate, respectiv autorizație de acces la informații clasificate.

(6) Pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice de conducere prevăzute la alin. (5) președintele Autorității dispune, prin ordin, obținerea de către instituția publică, în condițiile legii, a avizului pozitiv privind acordarea certificatului de securitate, respectiv a autorizației de acces la informații clasificate numai în cazurile în care specificul activității desfășurate de aceștia include gestionarea informațiilor clasificate conform legislației specifice în vigoare.”

2. La anexa nr. 1 - Definirea termenilor, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare și control în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 166.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 533.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

 

CAMERA DEPUTAȚILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogic㔠prin transformare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1.-Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76 din 11 octombrie 2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogic㔠prin transformare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 20 octombrie 2017.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei legi, patrimoniul, personalul, precum și drepturile și obligațiile rezultate din actele juridice încheiate de Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S A. vor fi preluate de Regia Autonom㠄Editura Didactică și Pedagogică”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR.

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN IORDACHE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 169.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogic㔠prin transformare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

 

Președintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome „Editura Didactică și Pedagogică" prin transformare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

București, 10 iulie 2018.

Nr. 536.

 

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

 

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 128

din 20 martie 2018

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Valer Dorneanu - președinte

Marian Enache - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ștefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Livia Doina Stanciu - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Varga Attila - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan Sorin Daniel Chiriazi.

 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (5) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, excepție ridicată de Ramona Elena Albu în Dosarul nr. 1.696/105/2016 al Tribunalului Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal. Excepția constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.405D/2016.

2. La apelul nominal lipsesc autorul excepției și părțile Direcția de Sănătate Publică Prahova, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Președintele dispune să se facă apelul și în dosarele Curții Constituționale nr. 769D/2017 și 1.816D/2017, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. (55) și (510) din același act normativ, excepție ridicată de Anca Anamaria Dobrescu și Filofteia Bursuc în dosarele nr. 1.695/105/2016 și nr. 5.607/105/2016 ale Tribunalului Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

4. La apelul nominal lipsesc autorii excepției și părțile Direcția de Sănătate Publică Prahova, Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 3.405D/2016, 769D/2017 și 1.816D/2017, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 769D/2017 și 1.816D/2017 la Dosarul nr. 3.405D/2016, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată și invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.696/105/2016, Tribunalul Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (5) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Elena Ramona Albu în cadrul unei acțiuni privind drepturi salariale.

8. Prin încheierea din 20 decembrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.695/105/2016, Tribunalul Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, raportate la cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din același act normativ. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Anca Anamaria Dobrescu în cadrul unei acțiuni privind drepturi salariale.

9. Prin încheierea din 21 aprilie 2017, pronunțată în Dosarul nr. 5.607/105/2016, Tribunalul Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014, raportate la cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din același act normativ. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de Filofteia Bursuc în cadrul unei acțiuni privind drepturi salariale.

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia arată, în esență, că art. 1 alin, (55) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 a prevăzut o majorare cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/

indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, majorare raportată la nivelul acestor venituri acordat pentru luna septembrie 2015. Prin alin. (10) al aceluiași articol de lege, de la această majorare a fost exclus personalul din direcțiile de sănătate publică. Astfel, s-a creat o diferență flagrantă între modalitatea de salarizare a unor categorii de personal cu aceleași atribuții în cadrul funcțiilor pe care le îndeplinesc.

11. Ulterior a fost adoptată Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, prin care s-au modificat parțial dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014, în sensul acordării majorării salariale de 25% și pentru personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică, prin raportare la cuantumul brut al salariilor de bază aferente lunii iunie 2015.

12. Cu toate acestea, autorii excepției consideră că discriminarea este perpetuată, întrucât majorarea este mai mare pentru categoriile de personal pentru care creșterea salarială se raportează la nivelul veniturilor acordate pentru luna septembrie 2015. Astfel, amintesc că în luna iulie 2015 a avut loc asimilarea acestor categorii de personal la funcțiile și salariile personalului din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și, prin urmare, în luna septembrie 2015, au avut venituri mai mari față de luna iulie a aceluiași an. Pentru personalul din cadrul direcțiilor de sănătate publică majorarea se aplică însă luându-se în calcul salariul de bază din luna iunie 2015, chiar dacă și acestor categorii de salariați li s-a operat, în cursul lunii iulie 2015, asimilarea cu salariile personalului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Prin urmare, baza de calcul al majorării salariate este diferită, rezultând salarii mai mici decât cele pentru care baza de calcul este cuantumul veniturilor aferente lunii septembrie 2015.

13. Autorii excepției consideră că nu se poate susține că salariile lor au fost deja majorate prin aplicarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății și al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 43/491/6,7.2015, astfel încât nu s-ar mai impune o majorare a salariului în plată în luna septembrie 2015, întrucât la momentul aplicării dispozițiilor ordinului amintit cuantumul salariilor lor a ajuns la un nivel pe care personalul Casei de Asigurări de Sănătate îl încasa deja de mai mulți ani.

14. Tribunalul Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată, având în vedere că personalul din direcțiile de sănătate publică, deși este tratat diferit de alte categorii de personal din sistemul public sanitar, nu este supus unei măsuri disproporționate în raport cu scopul urmărit. Astfel, reglementarea criticată a fost impusă de rațiuni ce țin de politica economico-financiară a statului, fapt ce a determinat instituirea unui tratament juridic distinct.

15. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate.

16. Guvernul, invocând cele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 242 din 19 aprilie 2016, arată că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată.

17. Avocatul Poporului, invocând aceeași decizie a instanței de contencios constituțional, apreciază, de asemenea, că dispozițiile de lege criticate sunt constituționale.

18. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatul Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

19. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

20. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 1 alin. (13) coroborate cu cete ale art. 1 alin. (55) și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014 și a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 6 aprilie 2015. Totodată, Curtea reține că dispozițiile art. 1 alin. (55) și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 au fost introduse prin art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 2 septembrie 2015, aprobată, cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 25 noiembrie 2015. Acest din urmă act normativ a introdus alin. (13) la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014.

21. Curtea observă că, prin încheierea din 13 decembrie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 1.696/105/2016, Tribunalul Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (5) și (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014. Examinând însă încheierea de sesizare, motivarea excepției de neconstituționalitate invocată de autorul excepției, precum și opinia pe care instanța de judecată a formulat-o cu privire la excepția de neconstituționalitate, Curtea apreciază că, în realitate, dispozitivul acestei încheieri conține o eroare materială, excepția de neconstituționalitate referindu-se, în realitate, tot la dispozițiile art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 coroborate cu cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din același act normativ, care au următorul conținut:

- Art. 1 alin, (55): „Începând cu data de 1 decembrie 2015, prin excepție de la prevederile alin. (1), cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015 “;

- Art. 1 alin. (510): „Beneficiază de prevederile alin. fS5) și (56) personalul din rețeaua de medicină școlară și universitară, preșcolară și antepreșcolară, asistență medicală comunitară, precum și personalul altor unități sanitare și medico-sociale publice.

- Art. 1 alin. (13): „Pentru personalul direcțiilor de sănătate publică prevederile alin. (55) se aplică la cuantumul brut al salariilor de bază aferente lunii iunie 2015.”

22. Autorii excepției apreciază că dispozițiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi din Constituție: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi și art. 41 privind dreptul la muncă.

23. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că dispozițiile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituționalitate în raport cu critici asemănătoare celor invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 221 din 4 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 28 iulie 2017, Decizia nr. 507 din 4 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 18 august 2017, și Decizia nr. 387 din 6 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 20 septembrie 2017, Curtea, referindu-se la principiul constituțional al egalității în drepturi, a amintit cele statuate în jurisprudența sa, potrivit cărora „egalitatea în fața legii și a autorităților publice, consacrată cu titlu de principiu de art. 16 alin. (1)din Constituție, își găsește aplicare doar atunci când părțile se găsesc în situații identice sau egale, care impun și justifică același tratament juridic și deci instituirea aceluiași regim juridic. Per a contrario, când acestea se află în situații diferite, regimul juridic aplicabil fiecăreia nu poate fi decât diferit, soluție legislativă care nu contravine, ci, dimpotrivă, decurge logic din chiar principiul enunțat”. În acest sens a fost invocată Decizia nr. 192 din 31 martie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 21 iunie 2005. În ceea ce privește salarizarea, Curtea a apreciat că un tratament juridic identic „apare ca un imperativ în situația în care categoriile de persoane comparate desfășoară o muncă egală, în condiții identice ori similare și cu rezultate ori un impact comparabil, iar în situația în care aceste cerințe nu sunt satisfăcute, o reglementare asemănătoare sub aspectul salarizării este o opțiune exclusivă a legiuitorului, motivată de diferite rațiuni obiective, dar care nu sunt un reflex al prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție”. Cât privește categoriile de persoane comparate de autorii excepției, respectiv personalul direcțiilor de sănătate publică, pe de o parte, și personalul din sistemul public sanitar, precum și personalul din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă și al serviciilor teritoriale de expertiză medicală aflate în subordinea caselor teritoriale de pensii, de cealaltă parte, Curtea a constatat că acestea au atribuții diferite, îndeplinind sarcini diferite, chiar dacă obiectivul final urmărit, acela de a asigura sănătatea publică, este comun. Astfel, a observat că, în ansamblul activităților prin care se asigură funcționarea sistemului public de sănătate, personalul direcțiilor de sănătate publică este orientat doar către anumite sarcini specifice, respectiv punerea în aplicare a unor politici și programe naționale de sănătate publică pe plan local, identificarea problemelor locale prioritare de sănătate publică, elaborarea și implementarea acțiunilor locale de sănătate publică [art. 17 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015]. De asemenea, Curtea a constatat că diferența de reglementare instituită de art. 1 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 nu reprezintă o excepție în ansamblul unei reglementări cu caracter uniform sub aspectul salarizării categoriilor de personal comparate, ci, dimpotrivă, reflectă opțiunea legiuitorului care, prin dispozițiile art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 6 noiembrie 2014 și aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 185/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015, a stabilit, începând cu luna iulie 2015, un regim juridic diferit din punctul de vedere al salarizării pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Sănătății, precum și al celui din direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, asimilându-l cu cel al personalului din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, respectiv al caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București. Prin urmare, Curtea a apreciat că dispozițiile de lege criticate nu creează un regim juridic diferit între persoane aflate în situații identice ori analoage, astfel că nu poate fi reținută critica referitoare la încălcarea principiului egalității în drepturi a cetățenilor.

24. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale, considerentele și soluțiile deciziilor nr. 221 din 4 aprilie 2017, nr. 507 din 4 iulie 2017 și nr. 387 din 6 iunie 2017 își păstrează valabilitatea și în prezenta cauză.

25. În ceea ce privește critica referitoare la încălcarea dreptului la muncă, Curtea constată că autorii excepției de neconstituționalitate nu invocă aspecte distincte de cele analizate deja în jurisprudența Curții Constituționale.

26. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Ramona Elena Albu, Anca Anamaria Dobrescu și Filofteia Bursuc în dosarele nr. 1.696/105/2016, nr. 1.695/105/2016 și nr. 5.607/105/2016 ale Tribunalului Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 1 alin. (13) coroborate cu cele ale art. 1 alin. (55) și (510) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Prahova - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 20 martie 2018.

 

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoașterea Asociației Folclorice „Someșul Napoca” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaște Asociația Folcloric㠄Someșul Napoca”, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, strada Albert Einstein nr. 15, apartament 1, județul Cluj, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul culturii și identității naționale,

George Vladimir Ivașcu

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 491.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 lit. k), art. 20, art. 33, 34 și 41 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind controlul de stat al calității în construcții, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toți factorii implicați în procesul de construire prevăzuți la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, oricare ar fi sursa de finanțare sau forma de proprietate.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Paul Stănescu

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Grațiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul economiei,

Dănuț Andrușcă

Ministrul sănătății,

Sorina Pintea

p. Ministrul apărării naționale,

Andrei Ignat,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,

Gheorghe Nucu Marin,

secretar de stat

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 492.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind controlul de stat al calității în construcții

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabilește cadrul normativ general, obiectivele, conținutul, organizarea și modul de exercitare a controlului de stat privind calitatea în construcții.

(2) Dispozițiile regulamentului sunt obligatorii pentru toți factorii implicați care fac obiectul activităților prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare, și care au obligația asigurării cerințelor fundamentale pentru obținerea unor construcții de calitate, potrivit responsabilităților fiecăruia stabilite în condițiile legii, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, de producere și furnizare de produse pentru construcții, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora.

Art. 2. - Controlul de stat al calității în construcții constituie o componentă a sistemului calității în acest domeniu, sistem stabilit prin Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prin care statul exercită controlul în toate componentele acestuia, în scopul prevenirii sau limitării unor situații ce pot apărea la construcții și care pot pune în primejdie sau afecta negativ viața, sănătatea, mediul înconjurător sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entități sau societății, în parte sau în ansamblul ei.

Art. 3. - (1) Controlul de stat al calității în construcții se aplică tuturor construcțiilor, inclusiv instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursa de finanțare, cu excepția locuințelor unifamiliale parter și anexelor gospodărești din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural și în satele aparținătoare municipiilor și orașelor, precum și construcțiilor provizorii și lucrărilor de construcții care se pot executa fiară autorizație de construire sau desființare, după caz, potrivit legii.

(2) Instalațiile aferente construcțiilor sunt cele definite potrivit art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Controlul prevăzut la alin. (1) se exercită atât la lucrările noi, la construcțiile existente, cât și la lucrările de intervenții în timp, diferențiat, potrivit legii, în toate etapele ciclului de existență a construcțiilor.

(4) Lucrările de intervenții în timp se efectuează potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(5) Exigențele privind calitatea și controlul calității instalațiilor, utilajelor și echipamentelor tehnologice de producție/industriale se stabilesc și se realizează, potrivit legii, prin reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate

Art. 4. - Controlul de stat este independent de factorii implicați în activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 5. - Controlul de stat al calității în construcții urmărește, în principal, următoarele obiective:

a) îndeplinirea, de către organele de specialitate ale administrației publice centrale, comisiile tehnice sau operatorii economici, a obligațiilor prevăzute de lege referitoare la:

(i) declararea, certificarea, în condițiile legii, a performanței și a conformității produselor pentru construcții;

(ii) agrementarea tehnică pentru produse sau seturi, denumite produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice;

(iii) atestarea și autorizarea specialiștilor în domeniul construcțiilor;

(iv) acreditarea și/sau autorizarea laboratoarelor de analiză și încercări în construcții;

(v) certificarea sistemelor de management al calității în construcții;

(vi) certificarea performanței energetice și auditarea energetică a clădirilor;

(vii) alte obligații similare prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

b) respectarea, de către toți factorii care contribuie sau sunt implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în conceperea, realizarea, exploatarea și postutilizarea construcțiilor, a prevederilor legale privind:

(i) reglementările tehnice în construcții;

(ii) declararea, certificarea, în condițiile legii, a performanței și conformității produselor pentru construcții;

(iii) agrementarea tehnică pentru produse sau seturi, denumite produse pentru construcții, care nu fac obiectul unei specificații tehnice;

(iv) verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor;

(v) verificarea calității lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuției construcțiilor, precum și auditul energetic al clădirilor;

(vi) implementarea sistemului de management al calității în construcții;

(vii) verificarea calității execuției lucrărilor pentru care, în condițiile legii, se emit autorizații de construire/desființare, prin dinginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților;

(viii) stabilirea de către proiectant a modului de tratare a neconformităților identificate în etapa de proiectare și a defectelor apărute în etapa de execuție, la construcțiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerințelor, precum și urmărirea aplicării pe șantier a soluțiilor adoptate după însușirea acestora de către verificatori de proiecte atestați, la cererea investitorului/proprietarului/beneficiarului/ administratorului;

(ix) utilizarea de produse pentru construcții pentru care este declarată și certificată, în condițiile legii, performanța și conformitatea;

(x) funcționarea laboratoarelor de analize și încercări în construcții;

(xi) asigurarea activității metrologice în construcții;

(xii) recepția la terminarea lucrărilor, precum și recepția finală la expirarea perioadei de garanție;

(xiiî) urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor și intervențiile în timp asupra acestora;

(xiv) postutilizarea construcțiilor;

c) respectarea prevederilor autorizațiilor de construire/ desființare, a avizelor, acordurilor și a altor documente referitoare la construcții, emise de autorități sau organe ale administrației publice centrale și locale, precum și de alte organe abilitate de lege;

d) îmbunătățirea sistemului calității în construcții și a regulamentelor aferente componentelor acestuia.

Art. 6. - (1) Controlul de stat al calității în construcții se exercită, pentru obiectivele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, de către personalul cu atribuții de control și inspecție din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. și din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, prin structurile proprii de control ale acestora.

(2) Personalul cu atribuții de control și inspecție primește legitimație de control, insignă și ștampilă.

(3) Modelele legitimației de control, insignei și ștampilei sunt stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, respectiv ordine ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 7. - Controlul de stat al calității în construcții se organizează și se exercită în mod diferențiat, pe bază de proceduri aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, precum și ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 6, în următoarele moduri:

a) controale curente la factorii și operatorii economici implicați în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, în diverse etape ale acestui proces, pe bază de programe trimestriale aprobate de conducerea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. sau de către conducerile instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după caz;

b) controale prin sondaj la factorii și operatorii economici implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în procesul de proiectare, execuție, recepție și exploatare a construcțiilor, în diverse etape ale acestui proces, efectuate din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. sau a conducătorilor inspectoratelor regionale și/sau județene/Inspectoratului în Construcții al Municipiului București - ICMB, precum și de către conducerile instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după caz;

c) controale în faze determinante ale execuției lucrărilor de construcții, pe baza programelor de control ale obiectivelor de investiții avizate de Inspectoratul Județean în Construcții - IJC/Inspectoratul în Construcții al Municipiului București - ICMB sau, după caz, de către structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și a fazelor determinante acceptate. Prin fază determinantă se înțelege stadiul fizic la care o lucrare de construcții, odată ajunsă, nu mai poate continua fără acceptul scris al investitorului/beneficiarului, proiectantului și executantului;

d) controale tematice, dispuse de conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. sau ale instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, după caz, la factorii și operatorii economici implicați în producerea și furnizarea de produse pentru construcții, în procesul de proiectare, execuție și exploatare a construcțiilor, având ca obiect analiza unor probleme complexe legate de calitatea construcțiilor sau modul de funcționare și de aplicare a componentelor sistemului calității în construcții;

e) controale ca urmare a producerii unor accidente tehnice sau dezastre, în urma cărora se concluzionează că nu este asigurată cerința fundamental㠄rezistență mecanică și stabilitate” și sunt puse în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor sau se pot înregistra distrugeri totale sau parțiale ale construcției;

f) controale sectoriale, la operatorii economici implicați în producerea, furnizarea și punerea în operă a produselor pentru construcții, efectuate din dispoziția conducerii Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., în conformitate cu legislația europeană de armonizare a produselor pentru construcții.

Art. 8. - (1) în exercitarea controlului de stat al calității în construcții, personalul cu atribuții de control și inspecție din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 6 are următoarele obligații și răspunderi principale:

a) controlează calitatea execuției lucrărilor și dispune măsuri de oprire, refacere, expertizare tehnică a acestora, când se constată încălcarea de către executant a proiectului tehnic de

execuție, precum și a reglementărilor tehnice, în vigoare la data execuției, în acord cu obligațiile ce îi revin potrivit legii;

b) controlează existența pieselor scrise și desenate din cadrul proiectelor și conformitatea conținutului acestora cu conținutul-cadru prevăzut în legislația în vigoare;

c) controlează corespondența între documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, proiectul tehnic de execuție, pentru lucrările ce se realizează, modul în care sunt corelate acestea cu caietele de sarcini, modul în care se respectă prevederile Legii nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, și reglementările tehnice;

d) verifică dacă în contractele încheiate pentru proiectarea și execuția lucrărilor de construcții, inclusiv în anexele la contracte, sunt înscrise clauze referitoare la nivelul de calitate al construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale prevăzute de lege;

e) controlează, pe parcursul execuției obiectivelor de investiții, în fazele determinante, dacă sunt îndeplinite, de către factorii implicați, condițiile tehnice din proiecte și reglementările tehnice și autorizează continuarea lor numai dacă sunt îndeplinite aceste condiții;

f) controlează modul de efectuare a recepției la terminarea lucrărilor potrivit prevederilor legale în vigoare, inclusiv a reglementărilor specifice emise de către autoritățile/instituțiile publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare;

g) controlează la proprietari, administratori și utilizatori de construcții modul de respectare a reglementărilor privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții la construcții existente, precum și postutilizarea construcțiilor;

h) controlează în perioada de utilizare, la construcțiile pentru care a fost stabilită, prin norme și proiecte, urmărirea specială a comportării în exploatare, modul de respectare de către beneficiari, proprietari sau utilizatori a prevederilor elaborate în acest scop;

i) controlează și urmărește respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcții;

j) dispune măsuri proprietarilor, administratorilor sau utilizatorilor, pentru reducerea riscurilor privind siguranța vieții oamenilor, în condițiile legii, după caz:

(j) efectuarea de expertize tehnice la construcții, indiferent de forma de proprietate, destinație sau sursa de finanțare a acestora, atunci când în urma controlului se concluzionează astfel;

(ii) încetarea utilizării construcțiilor când în urma unei expertize se concluzionează că prin neasigurarea cerinței fundamentale rezistență mecanică și stabilitate este pusă în pericol viața sau integritatea corporală a cetățenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parțială a construcției;

k) controlează existența și implementarea sistemelor de management al calității în construcții la persoanele fizice autorizate și juridice cu activitate în construcții;

l) controlează modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile, domeniile și condițiile de utilizare ale produselor, procedeelor și echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerințele de calitate a construcțiilor și posibilitatea propunerii autorității de reglementare, după caz, a reanalizării sau suspendării agrementelor tehnice;

m) sesizează organele abilitate, cu privire la faptele ce pot fi încadrate ca infracțiuni, potrivit legii;

n) constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de lege;

o) valorifică informațiile și experiența dobândită în scopul fundamentării propunerilor privind politicile publice și strategiile în domeniul calității construcțiilor, dezvoltării durabile și utilizării sustenabile a resurselor naturale;

р) efectuează periodic și ori de câte ori este necesar analize și elaborează sinteze și rapoarte privind calitatea în construcții.

(2) Ca urmare a activității proprii de control, Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. sau, după caz, structurile proprii de control din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, emit acorduri pentru intervenții asupra construcțiilor existente, precum și la cele noi, în situațiile în care acestea pot induce influențe asupra construcțiilor existente, potrivit unor proceduri care se aprobă prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale și administrației publice sau ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 6.

Art. 9. - (1) Controalele efectuate în domeniul calității în construcții se consemnează și se finalizează prin acte de control, stabilite prin proceduri aprobate prin ordine al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, respectiv ale conducătorilor instituțiilor prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul cu atribuții de control răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, constatărilor, măsurilor și sancțiunilor menționate/dispuse, după caz, în actele întocmite.

Art. 10. - Pe perioada controlului, factorii și operatorii economici implicați în proiectarea, executarea, recepția, exploatarea și intervențiile la construcțiile existente, precum și postutilizarea construcțiilor au următoarele obligații și răspunderi:

a) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele și informațiile solicitate pentru efectuarea controlului și să asigure copii, în conformitate cu originalul, ale acestora;

b) să permită accesul la locul și punctele necesare pentru efectuarea controlului și să asigure instruirea și echipamentul de protecție a muncii conform legii:

с) să ducă la îndeplinire dispozițiile și măsurile aplicate, la termenele stabilite de organele de control;

d) să comunice, în scris, în termenele prevăzute prin actele de control, modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse. Comunicarea va fi însoțită de documente care să ateste îndeplinirea măsurilor și va fi înregistrată în cartea tehnică a construcției.

Art. 11. - Personalul cu atribuții de control și inspecție din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 6 are obligația de a păstra confidențialitatea datelor tehnice, a performanțelor, soluțiilor tehnice, metodelor tehnologice și altele asemenea, de care a luat cunoștință în timpul exercitării activității de control.

Art. 12. - Controlul de stat al calității în construcții nu exclude și nu suplinește controlul intern sau alte forme de control și nu absolvă factorii implicați în procesul de construire de obligațiile și răspunderile ce le revin prin dispoziții legale cu privire la realizarea condițiilor referitoare la calitatea construcțiilor pentru produsele de servicii furnizate sau pentru lucrările executate.

Art. 13. - (1) Personalul cu atribuții de control și inspecție dispune, în condițiile legii, oprirea executării lucrărilor de construcții atunci când constată că acestea se realizează necorespunzător, cu încălcarea dispozițiilor legale și a cerințelor privind asigurarea calității în construcții.

(2) Condiții de oprire a lucrărilor de construcții sunt

a) nerespectarea prevederilor din autorizația de construire, a soluțiilor tehnice din proiect și a detaliilor de execuție, precum și a reglementărilor tehnice în vigoare prin încălcarea uneia sau mai multor cerințe fundamentale;

b) utilizarea de produse pentru construcții fără declararea și, după caz, fără certificarea, în condițiile legii, a performanței, respectiv a conformității acestora sau în lipsa avizelor obligatorii emise de Ministerul Sănătății sau Ministerul Mediului, acolo unde se impune;

c) execuția de lucrări fără proiecte sau în baza unor proiecte neverificate de specialiști atestați, în condițiile legii;

d) constatarea unor neconformități care pot afecta siguranța construcțiilor:

e) execuția de lucrări fără personal calificat de supraveghere tehnică, respectiv fără responsabil tehnic cu execuția și diriginte de șantier.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea juridică aferentă, potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La secțiunea I „Bunuri imobile” din anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Vâlcea” la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă poziția nr. 779.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,

Paul Stănescu

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 494.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naționale a României”, aflată în subordinea Băncii Naționale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii și justiției sociale,

Lia-Olguța Vasilescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

București, 5 iulie 2018.

Nr. 497.

 

ANEXĂ

 

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

IMPRIMERIA BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Adresa: str. Luica nr. 198-202, sectorul 4, București RO 361242

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

 

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

81000

 

 

 

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1500

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

72047

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

70557

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

42160

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

155

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

13177

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

12079

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

10175

 

 

 

C2

bonusuri

14

1904

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0

 

 

 

 

cheltuieli cu plați compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere și control,CA, AGA, CENZORI

17

746

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

352

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

15065

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1490

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10453

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

1725

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

8728

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

8728

 

7

 

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

450

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

4589

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

4589

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acționari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

4139

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

78550

 

1

 

Alocații da la buget

44

 

 

 

 

I alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

78171

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

140

2

 

Nr. mediu de salariați total

49

140

3

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

6744

4

 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

5922

5

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

579

6

 

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

 

7

 

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

800000

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

873

9

 

Plăți restante

56

 

10

 

Creanțe restante

57

 

 

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Nr. 1.151 din 9 martie 2018

Nr. 4.115 din 9 iulie 2018

 

ORDIN

privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

 

Având în vedere prevederile:

- art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 și art. 4 alin. (2) lit. g) pct. 1 și 8 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 211 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul muncii și justiției sociale și ministrul educației naționale emit următorul ordin:

Art. 1. - Furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de perfecționare și specializare finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională, pentru persoanele care au absolvit studii universitare, numai pentru ocupațiile pentru care există standarde ocupaționale validate de comitetele sectoriale și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Art. 2. - Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate CU certificate de absolvire cu recunoaștere națională, pentru absolvenții de studii universitare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Anexa prevăzută la art. 2 se actualizează periodic, în funcție de dinamica pieței muncii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii și justiției sociale,

Ministrul educației naționale

Lia-Olguța Vasilescu

Valentin Popa

 

ANEXĂ

 

LISTA

specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare

 

1. Administrator baze de date 1

2. Administrator credite 1

3. Administrator de rețea de calculatoare 1

4. Administrator risc 1

5. Administrator structuri sportive 2

6. Analist credite 2

7. Analist de informații 2

8. Analist informații de firmă 2

9. Analist piața muncii 2

10. Arhivist 2

11. Auditor de mediu 1

12. Auditor de sistem de management pentru sănătate și securitate ocupațională  2

13. Auditor în domeniul siguranței alimentare 1

14. Auditor în domeniul calității

15. Auditor intern 1

16. Auditor intern în sectorul public 1

17. Bibliograf 1

18. Bibliotecari

19. Broker de tehnologii 2

20. Cascador

21. Conservator opere de artă și monumente istorice 1

22. Consilier de orientare profesională/consilier orientare privind cariera 1

23. Consilier probațiune

24. Consilier în domeniul adicțiilor 1

25. Consilier juridic 1

26. Consilier pentru dezvoltare personală 2

27. Consilier școlar 1

28. Consilier sportiv 2

29. Consilier vocațional 1

30. Consultant în administrația publică 2

31. Consultant bancar 2

32. Consultant bugetar 2

33. Consultant de securitate 1

34. Consultant fiscal

35. Consultant în domeniul forței de muncă 2

36. Consultant în informatică 1

37. Consultant în management

38. Consultant tehnic în producția de cereale, plante tehnice și furaje 1

39. Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

40. Dansator

41. Dealer 2

42. Designer instrucțional 1

43. Designer video 2

44. Dezvoltator de e-learning 1

45. Evaluator de competențe profesionale

46. Evaluator de risc la securitatea fizică

47. Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă 1

48. Evaluator în sistemul formării profesionale continue 2

49. Evaluator de evaluatori 2

50. Evaluator extern 2

51. Evaluator de furnizori și programe de formare 2

52. Evaluator proiecte 1

53. Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene 2

54. Expert achiziții publice 1

55. Expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei și comerțului 2

56. Expert evaluator de întreprinderi 1

57. Expert evaluator de bunuri mobile 2

58. Expert fiscal 2

59. Expert în conducerea și organizarea activităților de mentenanță

60. Expert în egalitatea de șanse

61. Expert informații pentru afaceri 1

62. Expert legislația muncii

63. Expert poligraf 2

64. Expert prevenire și combatere a corupției 1

65. Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice 2

66. Expert/specialist în parteneriat public-privat 2

67. Formator

68. Gemolog 1

69. Inginer de sistem software 1

70. Inspector de probațiune

71. Inspector de specialitate daune

72. Logistician gestiune flux 2

73. Lichidator 1

74. Maestru magician 2

75. Manager al sistemului calității

76. Manager al sistemului de management securitate și sănătate în muncă 2

77. Manager de inovare 1

78. Manager de operațiuni/produs 1

79. Manager de produs 1

80. Manager de proiect 1

81. Manager de securitate 1

82. Manager îmbunătățire procese 1

83. Manager în domeniul siguranței alimentare 2

84. Manager de responsabilitate socială 2

85. Manager marketing (tarife, contracte, achiziții) 1

86. Manager resurse umane 1

87. Muzeograf

88. Ofițer bancar 2

89. Ofițer conformitate

90. Ofițer control doping 1

91. Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurii critice naționale/europene 2

92. Prezentator de televiziune 1

93. Producător delegat pentru teatru 1

94. Programator de sistem informatic 1

95. Proiectant sisteme de securitate 1

96. Proiectant sisteme informatice 1

97. Referent de specialitate așezământ cultural 1

98. Regizor scenă 1

99. Regizor tehnic 1

100. Regizor tehnic emisie 1

101. Reporter radio 2

102. Responsabil proces 2

103. Specialist arii protejate 2

104. Specialist îmbunătățire procese 1

105. Specialist în activitatea de lobby 2

106. Specialist în angajare asistată 2

107. Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator 1

108. Specialist în evaluare vocațională a persoanelor cu dizabilități 1

109. Specialist în management și remediere situri contaminate 2

110. Specialist în planificarea, controlul și raportarea performanțelor economice 1

111. Specialist în proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice 1

112. Specialist în sănătate și securitate în muncă

113. Manager de facilități

114. Consilier mediator

115. Specialist în activitate de coaching

116. Director general societate comercială

117. Manager securitatea informației

118. Specialist în domeniul calității

119. Specialist în iluminat

120. Specialist în recrutare

121. Manager cultural

122. Curator

123. Specialist educație muzeală

124. Manager în servicii sociale

125. Supervizor în servicii sociale

126. Ergonomist

127. Consultant sisteme de calitate

128. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

 

NOTE:

1. Profesie pentru care studiile universitare trebuie să fie în domeniul specializării sau în domenii conexe.

2. Programe de perfecționare pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională, pe o perioadă de maximum un an, finalizate cu certificate de recunoaștere națională, pentru absolvenții de studii universitare.