MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 550         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 2 iulie 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

444. - Hotărāre pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 

445. - Hotărāre privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

459. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

460. - Hotărāre privind modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuţi-Prut, km 106 + 650 - km 142 + 250”

 

461. - Hotărāre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate īn administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

144. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea īn siguranţă a surselor orfane

 

3.962. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar īn vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

 

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Īn anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad” la Hotărārea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 690 şi nr. 690 bis din 19 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 6753 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 6754, conform anexei la prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 444.

 

ANEXĂ

 

Completare la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Arad

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobāndirii

Valoarea de inventar

- mii lei -

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

6754

-

Teren intravilan

Situat īn satul Căpălnaş, comuna Birchiş, judeţul Arad.

Teren intravilan īnscris īn C.F. nr. 300594 Birchiş

(nr. C.F. vechi 1838), cu o suprafaţă de 30.236 mp.

Se īnvecinează la Est cu păşune Ps 866, la Vest cu vale/canal,

La Sud cu păşune nr. cad. 769, la Nord cu păşune nr. cad. 767.

2010

141,10

Domeniul public al judeţului Arad, conform Hotărārii Consiliului Judeţean Arad nr. 32/2018 şi Hotărārii Consiliului Judeţean Arad nr. 99/2018;

C.F. nr. 300594 Birchiş (nr. C.F. vechi 1838)

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi īn conformitate cu art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. a unor mijloace fixe aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Trecerea īn domeniul privat al statului se face īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, īn condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. īşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.

Art. 3. - (1) Ministerul Transporturilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare īn inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Contractul de concesiune īncheiat īntre Ministerul Transporturilor, īn calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” - S.A., īn calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat īn mod corespunzător, conform prevederilor legale īn vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 21 iunie 2018.

Nr. 445.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate īn administrarea Ministerului Transporturilor şi īn concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. - Sucursala Regională CF Galaţi, care trec din domeniul public al statului īn domeniul privat al statului şi īn administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., īn vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, fiind afectate de lucrări de investiţii

 

CS Ministerul Transporturilor: 13633330

CUI Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A.: R 11054529

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. MF

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobāndirii/ dării īn folosinţă

Valoare de inventar

(lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tip bun

Descriere tehnica

Vecinătăţi (după caz. pe scurt)

Adresa

Baza legală

Īn administrară/

concesiune

concesiune/

īnchiriat/ dat

cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147840

TOTAL parţial

CF nr. 123905,  23906,123572, 123592,70434, 61858,53094 şi 56817

8.10.01

Linii ferate da circulaţie şi aparate de cale interoperabile

Lungime totală a liniilor cf = 11.703 km

Număr aparate de cale =

84 buc. (staţiile Bărboşi Călători, Galaţi Călători, Făurei, Spicu, Murgeanca, Focşani, Focşani-Putna Seacă)

Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Republica Moldova

Sucursala Regională CF Galaţi

1998

5.228.946

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

2

147842

TOTAL

parţial

CF nr. 123572 şi 123906

8.10.03

Poduri, tuneluri, viaducte şi alte lucrări de artă interoperabile

Număr tunele = 1 buc. (tunel km 255+ 473- 256 + 243 linia 700 firul Bucureşti - Galaţi)

Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov, Bucureşti, Constanţa, Republica Moldova

Sucursala Regională CF Galaţi

1998

4.586.424

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/1998

concesionat

concesionat

imobil

3

147846

TOTAL parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul da echipamente electromecanice; instalaţiile automate; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune electrică, posturile de secţionare şi subsecţionare, posturi de transformare; grupurile electrogene; instalaţiile de lumină şi forţă cu toate anexele acestora, clădirile destinate exclusiv pentru acestea. Instalaţii staţia Focşani (CED, LC, GE) = 4 buc.

Sucursalele regionale CF Iaşi, Braşov Bucureşti, Constanţa. Republica Moldova

Sucursala Regională CF Galaţi

1998

1.865.946

Legea nr. 219/1998,

Hotărārea Guvernului nr. 581/ 1998

concesionat

concesionat

imobil

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Avānd īn vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participate majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 459.

 

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Regia Autonom㠄Autoritatea Aeronautică Civilă Romānă”

 

Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 38-40, sectorul 1

Cod unic de īnregistrare RO 5205651

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri an curent 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

71.141/14

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

70.658,44

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale īn vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale īn vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

465,00

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

66.902.13

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

66.572,86

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

15.909,08

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

132,92

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

47.346.99

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)

12

43.155,37

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

39.229,42

 

 

 

C2

bonusuri

14

3.925,95

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.132,84

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente organe de conducere şi control,CA, AGA, CENZORI

17

1.108,94

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

1.949,84

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

3.183,87

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

329.27

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.239,31

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

956.97

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3282,34

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

3-282,34

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

31

364,70

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 1h cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

1.623,52

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.458,82

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

609,22

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

609,22

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

145,80

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

139,82

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

323,80

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

344171,88

 

1

 

Alocaţii da la buget

44

 

 

 

 

I alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

34.371,56

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

238

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

223

3

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

15.185,66

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat **)

51

12.143,10

5

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)

52

316,85

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

53

316,85

7

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

940,41

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

354.00

 

*) Rd.50=Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind modificarea anexei la Hotărārea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 24C, Manoleasa-Rădăuţi-Prut, km 106 + 650 - km 142 + 250”

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărārea Guvernului nr. 579/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DN 24C Manoleasa - Rădăuţi-Prut km 106 + 650 - km 142 + 250”, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 494 din 16 iulie 2010, se modifică şi se īnlocuieşte cu anexa la prezenta hotărāre.

Art. II. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute īn anexă, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 460.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărārea Guvernului nr. 579/2010)

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Modernizare DN 24C, Manoleasa - Rădăuţi - Prut, km 106 + 650 - km 142 + 250”

 

Ordonator principal de credite: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. - D.R.D.P. Iaşi

Amplasament: judeţul Botoşani

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

mii lei

138.961

 

(īn preţuri la data de 08.02.2017/1 euro = 4,4888 lei) din care:

 

 

 

- construcţii-montaj (C+M): Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):

 

118.275

 

Anul I

mii lei

 

 

Anul II

mii iei

83.376/70.965

 

Capacităţi:

mii lei

55.585/47.310

 

Lungime:

km

35,6

 

Lăţime platformă

m

8,00

 

din care: - parte carosabilă

m

2x3,00

 

Poduri noi

buc.

2

 

Poduri reabilitate

buc.

1

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

24

 

 

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform prevederilor Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei:

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, īn limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate īn administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

Avānd īn vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate

publică, Cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate īn administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărāre, ca urmare a reevaluării efectuate īn conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate īn patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Serviciul de Protecţie şi Pază īşi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, īmpreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare īn anexa nr. 42 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Gabriel Creţu,

prim-adjunct al directorului

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 28 iunie 2018.

Nr. 461.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMĀNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea īn siguranţa a surselor orfane

 

Īn conformitate cu prevederile:

- art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

avānd īn vedere:

- Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele de bază de securitate radiologică,

luānd īn considerare:

- Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia īmpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom;

- Codul de conduită privind securitatea şi siguranţa surselor radioactive al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică;

- Referatul de aprobare nr. 2.874 din 13.06.2018 al Direcţiei autorizare utilizare radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea īn siguranţă a surselor orfane, prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - La data intrării īn vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor īnchise de mare activitate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I

*

Prezentul ordin transpune art. 2 alin. (1) - parţial, art. 4 pct. 41 şi 94, art. 15 alin. (5), art. 16, art. 85-95, art. 99 alin. (3), anexa III, anexa XIV, anexa XV şi anexa XVI din Directiva 2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de bază privind protecţia īmpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţiile ionizante şi de abrogare a directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 13/1 din 17.01,2014.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Rodin Traicu

 

Bucureşti, 26 iunie 2018.

Nr. 144.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind controlul reglementat al surselor radioactive şi gestionarea īn siguranţă a surselor orfane

 

CAPITOLUL I

Scopul, domeniul de aplicare, definiţii

 

SECŢIUNEA 1

Scopul

 

Art. 1. - Scopul prezentelor norme este de a asigura protecţia sănătăţii persoanelor īmpotriva pericolelor cauzate de radiaţiile ionizante de la sursele orfane şi de la sursele radioactive, supuse controlului reglementat al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită īn continuare CNCAN.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniul de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezentele norme se aplică activităţilor cu surse deschise şi surse īnchise, inclusiv surse īnchise de mare activitate, precum şi detectării, recuperării, gestionării şi depozitării definitive a surselor orfane.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei norme sursele īnchise a căror activitate este mai mică decāt nivelurile de exceptare prevăzute īn Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

(3) Prezentele norme detaliază cerinţele privind controlul reglementat stabilite īn Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii

 

Art. 3. - Īn scopul prezentelor norme, pe lāngă definiţiile şi abrevierile specificate īn Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea īn siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită īn continuare Legea nr. 111/1996, şi īn Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, se folosesc următoarele definiţii:

a) containerul sursei - un ansamblu de componente destinat să garanteze izolarea unei surse īnchise şi care nu este parte integrantă a sursei, ci este destinat sa protejeze sursa īn timpul transportării şi manipulării acesteia;

b) sistem de protecţie fizică - ansamblu de măsuri tehnice şi administrative pentru prevenirea accesului neautorizat, deteriorării, pierderii, furtului şi transferului neautorizat al surselor radioactive;

c) sursă īnchisă de mare activitate - sursă īnchisă pentru care activitatea radionuclidului prezent este mai mare sau egală cu valoarea activităţii relevantă prevăzută īn anexa nr. 2 la prezentele norme.

 

CAPITOLUL II

Controlul reglementat al surselor radioactive

 

SECŢIUNEA 1

Cerinţe generale pentru sursele radioactive

 

Art. 4. - (1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat care intenţionează să desfăşoare activităţi de producere, fabricare, furnizare, īnchiriere, transfer, manipulare, deţinere, utilizare, reciclare, depozitare intermediară sau definitivă, transport, tranzit, import şi export, după caz, de surse radioactive se autorizează de către CNCAN, īn baza Legii nr. 111/1996.

(2) Titularul de autorizaţie este pe deplin răspunzător pentru:

a) asigurarea securităţii radiologice a surselor radioactive şi a instalaţiilor care conţin surse radioactive:

b) daunele rezultate ca urmare a unui incident sau accident cu privire la desfăşurarea activităţilor autorizate sau a altor activităţi care au ca rezultat moartea, vătămarea integrităţii corporale sau sănătatea unei persoane, distrugerea sau degradarea sau imposibilitatea utilizării temporare a unui bun.

(3) Expirarea valabilităţii autorizaţiilor pentru activităţile menţionate la alin. (1) nu exonerează titularul de autorizaţie de responsabilităţile prevăzute la alin. (2) lit. a) şi de plata daunelor ca urmare a producerii unui incident sau accident cu privire la sursele radioactive care poate avea consecinţele menţionate la alin. (2) lit. b).

Art. 5. - Titularul de autorizaţie care deţine o sursă radioactivă informează imediat CNCAN, precum şi orice alte autorităţi publice, după caz, despre orice pierdere, furt, scurgeri semnificative datorate neetanşeităţii, deversare semnificativă sau utilizare ori eliberare neautorizată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Sursele radioactive deschise

 

Art. 6. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să ţină evidenţa, īn format digital, a surselor radioactive deschise aflate īn responsabilitatea sa, inclusiv a datelor referitoare la locaţie, transfer, depozitare definitivă, deversare sau eliberare de sub regimul de control al CNCAN, după caz.

(2) CNCAN menţine controlul asupra surselor radioactive deschise īn ceea ce priveşte amplasarea şi utilizarea acestora, precum şi īn ceea ce priveşte reciclarea şi depozitarea definitivă, după scoaterea din utilizare.

Art. 7. - (1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat trebuie să notifice la CNCAN intenţia de a desfăşura activităţi cu surse radioactive deschise cu cel puţin 30 de zile īnainte de desfăşurarea activităţii.

(2) Activităţile cu surse radioactive deschise se autorizează de către CNCAN, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.

(3) īn vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să demonstreze că:

a) există amenajările, dotările şi măsurile pentru desfăşurarea īn siguranţă a practicilor cu surse radioactive deschise;

b) a instruit şi autorizat corespunzător personalul care urmează să manipuleze sursele radioactive deschise;

c) are proceduri de lucru cu surse radioactive deschise;

d) are echipament corespunzător de protecţie radiologică pentru a lucra cu surse radioactive deschise;

e) are un plan sau o procedură, după caz, de răspuns īn caz de urgenţă radiologică;

f) are prevăzute măsuri corespunzătoare pentru păstrarea controlului asupra locaţiei surselor, utilizării şi reciclării sau depozitării lor definitive ca deşeu radioactiv sau evacuării de efluenţi, atāt pe perioada utilizării, cāt şi după scoaterea acestora din utilizare;

g) face dovada ca deţine un instrument financiar adecvat prin care asigură securitatea radiologică a surselor radioactive deschise īn situaţia īn care intervine insolvenţa, falimentul, reorganizarea sau īn cazul īncetării acestuia.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Sursele radioactive īnchise

 

Art. 8. - CNCAN stabileşte şi menţine sistemul naţional de evidenţă şi control al surselor īnchise, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.

Art. 9. - (1) Orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat trebuie să notifice la CNCAN intenţia de a desfăşura activităţi cu surse īnchise cu cel puţin 30 de zile īnainte de desfăşurarea activităţii.

(2) Activităţile cu surse īnchise se autorizează de către CNCAN, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.

(3) īn vederea eliberării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) solicitantul trebuie să demonstreze că:

a) există măsuri pentru desfăşurarea īn siguranţă a practicilor cu surse radioactive īnchise;

b) a instruit şi autorizat corespunzător personalul care urmează să manipuleze sursele radioactive;

c) are proceduri de lucru cu surse radioactive īnchise;

d) are un plan sau o procedură, după caz, de răspuns īn caz de urgenţă radiologică;

e) are prevăzute măsuri corespunzătoare pentru păstrarea controlului asupra locaţiei lor, utilizării şi reciclării sau depozitării lor definitive ca deşeu radioactiv, atāt pe perioada utilizării, cāt şi după scoaterea acestora din utilizare;

f) are prevăzute măsuri corespunzătoare pentru ca sursele radioactive īnchise, atunci cānd sunt scoase din utilizare, să fie returnate furnizorului sau producătorului şi că dispune de resurse financiare adecvate īn acest sens;

g) face dovada ca deţine un instrument financiar adecvat prin care asigură securitatea radiologiei a surselor īnchise īn situaţia īn care intervine insolvenţa, falimentul, reorganizarea sau īn cazul īncetării titularului de autorizaţie.

Art. 10. - (1) CNCAN stabileşte şi menţine Registrul naţional de surse pentru īnregistrarea mişcării surselor īnchise, inclusiv a surselor īnchise de mare activitate, precum şi a transferului acestora.

(2) Titularul de autorizaţie ţine evidenţa surselor radioactive īnchise aflate īn responsabilitatea sa, inclusiv a datelor referitoare la locaţie, transfer şi depozitare definitivă.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Sursele radioactive īnchise de mare activitate

 

Art. 11. - (1) Sursele radioactive īnchise de mare activitate se clasifică īn 5 categorii, conform anexei nr. 2 la prezentele norme, īn funcţie de raportul dintre activitatea radionuclidului A al sursei īnchise şi valoarea D a activităţii radionuclidului care este considerată periculoasă.

(2) Riscul radiologie major este īn categoria 1 şi scade succesiv, cu fiecare categorie, pānă la valoarea nivelului de exceptare prevăzut īn anexa nr. 2 la Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018.

Art. 12. - (1) Desfăşurarea oricărei activităţi care implică o sursă īnchisă de mare activitate, inclusiv luarea acesteia īn posesie, necesită autorizarea prealabilă de către CNCAN, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996.

(2) īn scopul eliberării autorizaţiei, pentru activităţile care implică surse īnchise de mare activitate, solicitantul de autorizaţie trebuie să demonstreze că respectă următoarele cerinţe generale:

a) instituie măsuri adecvate pentru gestionarea īn siguranţă şi controlul surselor, inclusiv pe perioada cānd acestea sunt scoase din utilizare;

b) face dovada că deţine un instrument financiar adecvat prin care asigură securitatea radiologică a surselor īnchise īn situaţia īn care intervine insolvenţa, falimentul, reorganizarea sau īn cazul īncetării titularului de autorizaţie.

Art. 13. - Īn scopul eliberării autorizaţiei, pe lāngă prevederile generale din reglementările privind procedurile de autorizare emise de CNCAN, documentaţia de autorizare trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) responsabilităţile titularului de autorizaţie şi ale personalului implicat, clar definite şi alocate;

b) competenţele, formarea, informarea şi autorizarea personalului care desfăşoară activităţile respective;

c) criteriile minime de performanţă pentru sursă, containerul sursei şi alte echipamente;

d) cerinţe privind procedurile de urgenţă şi legăturile de comunicare;

e) procedurile de lucru cu instalaţiile care conţin surse īnchise de mare activitate;

f) informaţii privind īntreţinerea şi verificarea echipamentelor, a surselor īnchise de mare activitate şi a containerelor, prin unităţi autorizate, conform Legii nr. 111/1996;

g) măsuri pentru gestionarea īn siguranţă a surselor scoase din utilizare şi acorduri privind transferul surselor scoase din utilizare către producătorul sau furnizorul acestora, către un alt titular de autorizaţie sau către o instalaţie de depozitare intermediară sau de depozitare definitivă a deşeurilor, după caz.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Ţinerea evidenţei surselor īnchise de mare activitate de către titularul de autorizaţie

 

Art. 14. - (1) Titularul de autorizaţie trebuie să menţină īnregistrări, īn format electronic, privind toate sursele īnchise de mare activitate pe care le deţine, locul deţinerii şi transferul acestora conform formularului din anexa nr. 1 la prezentele norme.

(2) Titularul de autorizaţie trebuie să raporteze la CNCAN īnregistrările prevăzute la alin. (1), īn format electronic şi/sau īn scris, cel puţin īn următoarele situaţii:

a) īn termen de 48 de ore după achiziţionarea sursei;

b) īn luna ianuarie a fiecărui an, pentru anul precedent;

c) ori de cāte ori s-au produs modificări faţă de situaţia deja raportată;

d) īn termen de 48 de ore după ce o sursă īnchisă de mare activitate a fost scoasă din evidenţa sa; īn acest caz vor fi transmise datele de identificare ale unităţii autorizate pentru depozitarea intermediară sau depozitarea definitivă a deşeurilor sau ale noului deţinător căruia īi este transferată sursa;

e) īn termen de 48 de ore de la īncetarea activităţii, atunci cānd titularul nu mai deţine nicio sursă;

f) ori de cāte ori sunt solicitate informaţii de către CNCAN.

(3) īnregistrările precizate la alin. (1) şi (2) trebuie puse la dispoziţia reprezentanţilor CNCAN īn timpul controlului.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Ţinerea evidenţei surselor īnchise de mare activitate de către CNCAN

 

Art. 15. - (1) CNCAN menţine evidenţa titularilor de autorizaţie care desfăşoară activităţi cu sursele īnchise de mare activitate, precum şi a surselor īnchise de mare activitate deţinute de aceştia.

(2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la:

a) numele titularului de autorizaţie şi numărul de īnregistrare la oficiul registrului comerţului;

b) numărul de surse şi radionuclizii;

c) activitatea sursei īnchise de mare activitate īn momentul producerii sau, dacă activitatea nu este cunoscută, activitatea de la momentul primei introduceri pe piaţă sau la momentul īn care titularul de autorizaţie a achiziţionat sursa;

d) tipul sursei, radionuclidul, forma fizică şi chimică, clasificarea sursei şi identificarea capsulei sursei de mare activitate, astfel cum sunt prevăzute īn fişa din anexa nr. 1 la prezentele norme;

e) categoria sursei, astfel cum este definită īn anexa nr. 2 la prezentele norme;

f) producătorul, furnizorul şi orice alt titular de autorizaţie implicat īn transferul surselor.

(3) Evidenţa de la alin. (1) se centralizează īn Registrul naţional de surse prevăzut la art. 10 şi se actualizează luānd īn considerare transferul surselor, precum şi orice altă modificare a informaţiilor prevăzute la alin. (2).

 

SECŢIUNEA a 7-a

Obligaţiile titularului da autorizaţie cu privire la sursele radioactive īnchise de mare activitate

 

Art. 16.-Titularul de autorizaţie care desfăşoară activităţi cu surse īnchise de mare activitate trebuie:

a) să asigure condiţiile pentru efectuarea periodică a testelor necesare la intervale de 6-12 luni pentru verificarea şi menţinerea integrităţii fiecărei surse;

b) să asigure verificarea zilnică a existenţei surselor īnchise de mare activitate şi, după caz, a instalaţiilor radiologice care conţin astfel de surse la locul de utilizare sau de păstrare, precum şi a condiţiilor adecvate de păstrare;

c) să instituie, după caz, un sistem de protecţie fizică, precum şi măsuri documentate adecvate, constānd īn protocoale şi proceduri scrise, pentru a preveni accesul neautorizat, pierderea şi furtul surselor īnchise de mare activitate şi, după caz, al instalaţiilor radiologice cu surse īnchise de mare activitate;

d) să instituie protocoale şi proceduri scrise īn vederea prevenirii deteriorării surselor īnchise de mare activitate şi, după caz, a instalaţiilor radiologice cu surse īnchise de mare activitate īn urma unui incendiu;

e) să asigure marcarea corespunzătoare a zonelor controlate şi supravegheate unde se desfăşoară activităţi cu surse īnchise de mare activitate;

f) să asigure verificarea surselor după fiecare eveniment de natură a afecta integritatea acestora, inclusiv după incendiu, şi să comunice la CNCAN măsurile luate;

g) să asigure returnarea la furnizor a fiecărei surse īnchise de mare activitate scoase din utilizare sau, după caz, transferul acesteia la unităţi autorizate pentru depozitare intermediară sau depozitare definitivă, de īndată ce a solicitat şi a obţinut autorizaţia de transfer din partea CNCAN;

h) să se asigure, prealabil efectuării transferului, că beneficiarul sursei este autorizat conform Legii nr. 111/1996;

i) să notifice de īndată la CNCAN orice incident sau accident care ar implica expunerea neintenţionată a lucrătorilor, a populaţiei sau a mediului īnconjurător.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Cerinţe privind identificarea şi marcarea surselor īnchise de mare activitate

 

Art. 17. - Sursele īnchise de mare activitate şi containerele trebuie să īndeplinească următoarele cerinţe de identificare şi marcare:

a) producătorul sau furnizorul, īn cazul surselor de mare activitate importate, trebuie să se asigure că fiecare sursă īnchisă de mare activitate este identificată după un număr unic, inscripţionat sau poansonat pe sursă; acolo unde este posibil, numărul unic trebuie să fie inscripţionat sau poansonat şi pe containerul sursei īnchise de mare activitate; dacă acest lucru nu este posibil sau īn cazul containerelor pentru transport reutilizabile, containerul sursei de mare activitate trebuie să poarte, cel puţin, informaţii despre natura sursei;

b) producătorul şi, după caz, furnizorul trebuie să asigure marcarea şi etichetarea containerului sursei şi, acolo unde este posibil, a sursei īnchise de mare activitate cu simbolul „pericol de radiaţii.

Art. 18. - Īn procesul de autorizare a fabricării şi/sau a comercializării, producătorul sau, după caz, furnizorul trebuie să transmită la CNCAN fotografia pentru fiecare tip de sursă īnchisă de mare activitate, precum şi pentru containerul de transport al sursei.

Art. 19. - Titularul de autorizaţie trebuie să se asigure că fiecare sursă īnchisă de mare activitate de care răspunde este īnsoţită de informaţii scrise, īn limba romānă, referitoare la identificarea şi marcarea acesteia īn conformitate cu art. 17 şi că marcajele şi etichetele rămān lizibile. Aceste informaţii trebuie puse la dispoziţia titularului de autorizaţie de către producătorul sau, după caz, furnizorul surselor īnchise de mare activitate.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Informarea şi Instruirea cu privire la sursele radioactive īnchise de mare activitate

 

Art. 20. - (1) Pe lāngă cerinţele privind informarea şi instruirea lucrătorilor prevăzute īn Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018, titularul de autorizaţie care răspunde de surse īnchise de mare activitate trebuie să asigure programe de informare şi instruire īn domeniul protecţiei īmpotriva radiaţiilor ionizante īn vederea pregătirii corespunzătoare a lucrătorilor pentru orice evenimente de natură a afecta protecţia acestora īmpotriva radiaţiilor ionizante.

(2) Informarea şi instruirea prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă descrierea cerinţelor de securitate radiologică, să conţină noţiuni specifice despre posibilele consecinţe ale pierderii de sub control a surselor īnchise de mare activitate şi aspecte privind situaţia de expunere de urgenţă.

(3) Informarea şi instruirea prevăzute la alin. (2) trebuie să se repete la intervale de cel puţin 5 ani.

(4) Titularul de autorizaţie are obligaţia să asigure participarea periodică a tuturor lucrătorilor cu responsabilităţi şi a celor implicaţi īn utilizarea sau manipularea instalaţiilor radiologice cu surse īnchise de mare activitate la programe de pregătire īn domeniul protecţiei īmpotriva radiaţiilor ionizante şi al securităţii radiologice.

Art. 21. - Titularul de autorizaţie care deţine surse īnchise de mare activitate trebuie să se asigure că cerinţele privind informarea şi instruirea prevăzute la art. 20 sunt aplicate şi că sunt prevăzute cerinţe specifice pentru domeniul „surse īnchise” conform reglementărilor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor din domeniul nuclear şi desemnarea experţilor īn protecţie radiologică, emise de CNCAN.

 

CAPITOLUL III

Surse orfane

 

SECŢIUNEA 1

Detectarea surselor orfane

 

Art. 22. - (1) CNCAN emite ghiduri de informare a populaţiei privind ocurenţa posibilă a surselor orfane, riscurile asociate şi modalităţile de identificare a unor astfel de surse.

(2) CNCAN dispune recuperarea, depozitarea şi tratarea surselor orfane de către unităţi specializate autorizate de CNCAN.

Art. 23. - (1) Persoanele care, īn mod normal, nu sunt implicate īn operaţiuni supuse cerinţelor de protecţie īmpotriva radiaţiilor ionizante şi care suspectează sau au informaţii privind prezenţa unei surse orfane trebuie să informeze imediat CNCAN.

(2) CNCAN oferă asistenţă tehnică şi de specialitate, precum şi instrucţiuni privind acţiunile care trebuie īntreprinse persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Principalul obiectiv al asistenţei tehnice şi de specialitate trebuie să fie protecţia lucrătorilor şi a populaţiei īmpotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiaţii ionizante şi securitatea surselor īnchise de mare activitate.

Art. 24. - (1) Unităţile īn care există probabilitatea să se găsească sau să se prelucreze surse orfane, inclusiv unităţi de

colectare sau unităţi de reciclare a deşeurilor metalice şi puncte de tranzit vamal, care depistează sau suspectează prezenţa unei surse orfane trebuie să informeze imediat CNCAN.

(2) CNCAN verifică dacă unităţile şi punctele vamale de tranzit vamal prevăzute la alin. (1) au stabilit planuri de măsuri īn scopul de a detecta sursele orfane, īn conformitate cu prevederile din reglementările specifice emise de CNCAN.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informarea şi instruirea lucrătorilor care pot fi expuşi la surse orfane

 

Art. 25. - CNCAN elaborează ghiduri de informare īn situaţia confruntării cu surse orfane pentru unităţile şi punctele de tranzit vamal prevăzute la art. 24.

Art. 26. - (1) Conducerea unităţilor şi punctelor vamale de tranzit prevăzute la art. 24 trebuie să asigure informarea şi instruirea corespunzătoare a lucrătorilor proprii cu privire la:

a) posibilitatea de a se confrunta cu o sursă orfană:

b) necesitatea controlului vizual pentru depistarea surselor şi containerelor acestora;

c) noţiunile de bază despre radiaţiile ionizante şi efectele acestora;

d) acţiunile care trebuie luate la faţa locului īn cazul detectării sau suspectării prezenţei unei surse orfane.

(2) Cerinţele specifice privind informarea şi instruirea din marile unităţi de colectare şi reciclare a materialelor metalice reciclabile, precum şi din punctele nodale de tranzit semnificative sunt prevăzute īn reglementări specifice emise de CNCAN.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Contaminarea metalelor

 

Art. 27. - Unităţile care desfăşoară activităţi de colectare, reciclare a materialelor metalice reciclabile, precum şi punctele nodale de tranzit trebuie să instaleze portaluri de detecţie a prezenţei contaminării radioactive.

Art. 28. - Cerinţele privind portalurile de detectare a prezenţei contaminării radioactive se stabilesc prin reglementări specifice emise de CNCAN.

Art. 29. - Conducerea unităţilor care desfăşoară activităţi de reciclare a materialelor metalice reciclabile trebuie să informeze de īndată CNCAN dacă suspectează sau dacă are informaţii īn legătură cu orice topire a unei surse orfane sau altă operaţiune metalurgică cu privire la o sursă orfană.

Art. 30. - (1) Activităţile de deţinere şi depozitare temporară a materialelor contaminate, depistate ca surse orfane sau provenite din practici menţionate īn tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la prezentele norme, se supun autorizării de către CNCAN īn conformitate cu Legea nr. 111/1996.

(2) Se interzic utilizarea, punerea pe piaţă şi depozitarea definitivă a materialelor contaminate, fără autorizaţia CNCAN.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Recuperarea, gestionarea, controlul şi depozitarea definitivă a surselor orfane

 

Art. 31. - CNCAN coordonează activităţile de recuperare a surselor orfane, conform prevederilor Legii nr. 111/1996.

Art. 32. - (1) CNCAN stabileşte responsabilităţile pentru recuperarea surselor orfane şi pregăteşte planul de răspuns īn cazul unei urgenţe radiologice, planul de măsuri adecvate şi identifică resursele necesare pentru recuperare.

(2) CNCAN dispune, după caz, plasarea surselor orfane recuperate sub control de garanţii nucleare, cu respectarea prevederilor normelor specifice privind controlul de garanţii nucleare.

(3) CNCAN solicită, după caz, măsuri de protecţie fizică pentru sursele orfane care au fost recuperate.

Art. 33. - (1) CNCAN dispune, după caz, acţiuni de recuperare a surselor orfane provenite īn urma activităţilor desfăşurate īn trecut.

(2) Acţiunile menţionate la alin. (1) cuprind, după caz, măsuri privind participarea, conform legii, la finanţarea costurilor necesare pentru recuperarea, gestionarea depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a surselor recuperate şi pot include verificarea īnregistrărilor din arhivele autorităţilor publice, inclusiv ale autorităţilor vamale şi ale deţinătorilor, ale institutelor de cercetare, spitalelor, institutelor pentru īncercarea materialelor.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Garanţia financiară pentru sursele orfane

 

Art. 34. - Resursele financiare şi alte mijloace necesare pentru a acoperi costul acţiunilor legate de recuperarea surselor orfane şi al activităţilor necesare pentru implementarea prevederilor art. 27-32 se stabilesc īn conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea īn siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Sistemul de inspecţii

 

Art. 35. - CNCAN stabileşte şi menţine un sistem de inspecţii pentru a verifica aplicarea prezentelor norme.

 

CAPITOLUL IV

Schimbul de informaţii

 

Art. 36. - (1) CNCAN face, cu promptitudine, schimb de informaţii şi cooperează cu autorităţile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ori din ţări terţe, cu Comisia Europeană şi cu organizaţii internaţionale, după caz, cu privire la pierderea, abandonarea, furtul sau descoperirea surselor īnchise de mare activitate, precum şi cu privire la monitorizarea, investigaţiile şi acţiunile ulterioare, fără a aduce prejudicii cerinţelor legate de confidenţialitate şi legislaţiei naţionale aplicabile.

(2) Prevederile alin (1) se aplică şi īn cazul altor surse radioactive şi materialelor radioactive, după caz, care generează motive de īngrijorare din punctul de vedere al protecţiei īmpotriva radiaţiilor ionizante a persoanelor care fac obiectul expunerii profesionale, medicale şi publice.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 37. - (1) Autorizaţiile şi certificatele de īnregistrare pentru activităţi care implică surse radioactive, emise de CNCAN īnainte de intrarea īn vigoare a prezentelor norme, īşi menţin valabilitatea pānă la termenul prevăzut de acestea.

(2) Prevederile prezentelor norme se aplică şi solicitărilor de autorizare īn curs de soluţionare la data intrării īn vigoare a prezentelor norme.

Art. 38. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Informaţiile care trebuie furnizate īn evidenţele surselor īnchise de mare activitate (HASS)

 

FIŞĂ DE EVIDENŢA STANDARD PENTRU SURSELE ĪNCHISE DE MARE ACTIVITATE - HASS

1. Număr de identificare HASS

2. Identificarea titularului de autorizaţie

3. Amplasamentul HASS -

Nr. dat de producător

Denumire

utilizare/stocare, dacă este diferit de cel de la pct.2

Domeniu de utilizare

Adresă

Denumire

 

Ţară

Adresă

 

Producător  Furnizor  Utilizator 

Ţară

 

 

Utilizare fix㠁 Stocare  Utilizare mobil㠁

4. Evidenţă

5. Autorizaţie

6. Controale operaţionale ale HASS

Data conceperii evidenţei

Numărul

Data

Data transferului evidenţelor īn istoricul fişierului

Data eliberării

Data

 

Data expirării

Data

 

 

Data

 

 

Data

 

 

Data

7. Caracteristicile HASS

8. Recepţia HASS

Data

Anul fabricaţiei

Data recepţiei

Data

Radionuclid

Din partea

Data

Activitatea la data fabricaţiei

Denumire

Data

Data de referinţă a activităţii

Adresă

Data

Producător/Furnizor*

Ţară

Data

Denumire

Producător  Furnizor  Alt Utilizator 

Data

Adresă

 

Data

Ţară

9. Transferul HASS

10. Informaţii suplimentare

Caracteristici fizice şi chimice

 

 

Tipul sursei

Data transferului

Pierdere  Data pierderii

Tipul capsulei

Destinatar

Furt  Data furtului

Clasificarea ISO

Denumire

Găsire Da  Nu 

Clasificarea ANSI

Ţară

Data

Categoria sursei Al EA

Nr. autorizaţiei

Amplasament

Sursa de neutroni Da   Nu 

Data eliberării

 

Ţinta sursei de neutron

Data expirării

Alte informaţii

Flux de neutroni

Producător  Furnizor  Altă īntreprindere 

 

Instalaţie pentru stocare pe termen lung/depozitare definitivă

 

* Īn cazul īn care producătorul īşi are sediul īn afara Comunităţii Europene, se pot furniza, ca alternativă, denumirea şi adresa importatorului care a furnizat sursa.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Categoriile surselor radioactive īnchise

 

„A” reprezintă activitatea unui radionuclid dintr-o sursă īnchisă.

„D” reprezintă valoarea activităţii radionuclidului menţionat mai sus care este considerată periculoasă. Valoarea D pentru anumite tipuri de radionuclizi este specificată īn tabelul nr. 2.

Sursa radioactivă este considerată periculoasă dacă, scăpată de sub control, produce efecte deterministice severe,

Tabelul nr. 1 - Categoriile de surse radioactive īnchise

 

Categoria sursei

Raportul A/D

Exemple de surse şi practici

Categoria 1

A/D ≥ 1.000

Generatoare termoelectrice cu radioizotopi

Surse de teleterapie

Surse pentru iradiatori

Surse pentru gamma knife

Categoria 2

1.000  >A/D ≥ 10

Surse gama pentru radiografii īn aplicaţii industrial

Surse pentru brahiterapie HDR/MDR (high/medium dose rate)

Categoria 3

10 > A/D ≥ 1

Carotaj radioactiv

Sisteme de măsurare fixe cu surse radioactive de mare activitate

Categoria 4

1 > A/D ≥ 0,01

Sisteme de măsurare fixe care nu conţin surse radioactive de mare activitate

Brahiterapie LDR (low dose rate) - cu excepţia surselor pentru implant permanent

Categoria 5

0,01 > A/D şi A > nivelul de exceptare prevăzut īn Normele privind cerinţele de bază de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei naţionale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 752/3.978/136/2018

Brahiterapie LDR (low dose rate) cu surse pentru implant permanent

Echipamente cu captură de electroni

Surse pentru spectrometrie Mossbauer

Surse de calibrare pentru PET (positron emission tomography)

 

Tabelul nr. 2 - Valoarea activităţii (valoarea lui D) surselor periculoase pe tipuri de radionuclizi

 

Radionuclid

D (TBq)

Radionuclid

D (TBq)

Am-241

6 x 10-2

Mo-99

3x10-1

Am-241/Be

6 x 10-2

Ni-63

6 x 101

Au-198

2 x 10-1

P-32

1 x 101

Cd-109

2 x 101

Pd-103

9 x 101

Cf-252

2 x 10-2

Pm-147

4 x 101

Cm-244

5 x 10-2

Po-210

6 x 10-2

Co-57

7 x 10-1

Pu-238

6 x 10-2

Co-60

3 x 10-2

Pu-239/Be

6 x 10-2

Cs-137

1 x 10-1

Ra-226

4 x 10-2

Fe-55

8x 102

Ru-106 (Rh-106)

3 x 10-1

Gd-153

1 x 100

Se-75

2 x 10-1

Ge-68

7 x 10-2

Sr-90 (Y-90)

1 x 100

H-3

2x 103

Tc-99m

7 x 10-1

I-125

2 x 10-1

TI-204

2x 101

I-131

2x 10 1

Tm-170

2x 101

Ir-192

8 x 10-2

Yb-169

3 x 10-1

Kr-85

3x 101

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar īn vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018

 

Īn temeiul art. 4 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar īn vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, art. 9 alin. (3) lit. c) şi art. 10 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar īn vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.294/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procesului-verbal al Comisiei Centrale numite prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.908/2018*), īncheiat īn data de 6.06.2018,

īn baza Hotărārii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista nominală a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar īn vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2018, cuprinzānd 2.768 de beneficiari, potrivit anexei**) care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Venitul maxim brut lunar pe membru de familie, pentru care se acordă ajutorul financiar beneficiarilor prevăzuţi īn anexă, este de 250 lei.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 3. - Direcţia generală economică, Direcţia generală īnvăţămānt universitar, Direcţia generală īnvăţămānt secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, īnvăţămānt primar şi gimnazial, Direcţia tehnologia informaţiei şi comunicaţiei, Direcţia administrativ şi achiziţii, Direcţia juridic şi persoanele nominalizate vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Valentin Popa

 

Bucureşti, 14 iunie 2018.

Nr. 3.962.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.908/2018 nu a fost publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei. Partea I.

**) Anexa se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 550 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”. Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.