MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 40/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 40         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 16 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

DECRETE

 

49. - Decret pentru încetarea funcţiei de prim-ministru al Guvernului României

 

50. - Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.533/2017. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru încetarea funcţiei de prim-ministru al Guvernului României

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere demisia prim-ministrului, domnul Mihai Tudose,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se ia act de demisia domnului Mihai Tudose din funcţia de prim-ministru al Guvernului României şi se constată vacanţa acestei funcţii.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2018.

Nr. 49.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

 

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (1), ale art. 106 şi ale art. 107 alin. (3) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se desemnează domnul Mihai-Viorel Fifor, ca prim-ministru interimar al Guvernului României, pentru a îndeplini atribuţiile prim-ministrului, până la formarea noului Guvern.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 ianuarie 2018.

Nr. 50.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 14.080/2017 întocmit de Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică,

având în vedere:

- art. 20 alin. (4) din Normele tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 741/2016;

- art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metodologia de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase, prevăzută în anexa care face parte integrantă a prezentului ordin.

Art. 2. - Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, tanatopractorii, autopsierii, precum şi întreg personalul prestatorilor de servicii funerare care vine în contact cu persoanele decedate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 1.533.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGI A

de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase

 

Persoanele decedate În urma unei boli infecţioase prezintă risc de îmbolnăvire pentru cei care manevrează corpul decedatului, pentru familie şi pentru comunitate. Atât corpul, cât şi fluidele corporale pot rămâne infecţioase post mortem şi pot prezenta risc de transmitere prin contact direct sau indirect.

A. Principalele căi de transmitere care trebuie luate în considerare la manipularea cadavrelor umane sunt:

1. sângele şi alte fluide corporale, precum saliva, lichidul pleural etc.;

2. produse de dejecţie: fecale şi urină:

3. aerosoli infectanţi, care pot fi eliberaţi în momentul mutării sau ca urmare a autopsierii sau îmbălsămării cadavrului;

4. tegumentele decedatului sau suprafeţele contaminate cu agenţii posibil infecţioşi, menţionaţi la pct. 1-3.

B. Modul de transmitere a agenţilor infecţioşi de la decedat către persoanele care manipulează corpul decedatului:

1. prin contactul direct al mâinilor, degetelor ori al mucoasei oculare sau al altor mucoase (nazală, bucală) a persoanei care manipulează cadavrul cu nasul, ochii, gura sau cu obiecte contaminate aparţinând decedatului ori ca urmare a împroşcării cu sânge sau alte fluide corporale ale decedatului;

2. prin inhalarea aerosolilor contaminaţi, rezultaţi în timpul manipulării/îmbălsămării/autopsierii cadavrului;

3. prin contactul direct al tegumentului neintegru (care prezintă o soluţie de continuitate) a persoanei care manipulează corpul decedatului, cu tegumentul sau fluidele decedatului.

C. Clasificarea riscului de transmitere a bolilor infecţioase în funcţie de gravitate, pentru persoanele care manipulează, autopsiază sau vin în contact direct cu cadavrul:

1. Risc înalt se atribuie pentru următoarele boli: a) variola/variolidul;

b) febre virale hemoragice (Lassa, Ebola, Marburg etc.);

c) febra galbenă;

d) tifos exantematic;

e) pesta (ciuma);

f) antrax; g) rabia.

2. Risc mediu se atribuie pentru următoarele boli:

a) hepatite B, C;

b) infecţie HIV;

c) encefalopatii spongiforme transmisibile (spre exemplu, Boala Creutzfeldt-Jakob);

d) holeră;

e) febră tifoidă şi paratifoidă;

f) dizenterie (amoebiană sau bacilară);

g) salmoneloză;

h) tuberculoză pulmonară;

i) difterie;

j) boală meningococică (netratată);

k) scarlatină;

l) bruceloză;

m) leptospiroză;

n) infecţie cu Stafilococ auriu meticilinorezistent (MRSA) (în cazul în care există dovezi medicale);

o) infecţie cu enterococi rezistenţi la vancomicină (în cazul în care există dovezi medicale).

 

NOTĂ:

În cazul în care există scurgeri de fluide din cadavru, bolile prevăzute la lit. a)-c) se încadrează la risc înalt; în celelalte cazuri, riscul este mediu.

3. Risc minor

- celelalte boli infecţioase, nespecificate la pct. 1 şi 2.

Nivelul de risc se poate modifica, dacă apar tulpini microbiene cu patogenitate crescută.

D. Precauţiuni specifice, în funcţie de clasificarea riscului*)

1. Precauţiuni specifice pentru contactul cu decedaţii cu boli cu risc înalt de transmitere:

a) Se interzice îmbălsămarea decedatului.

b) Se interzic practicile obişnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare, pieptănare, cosmetizare a cadavrului.

c) Se pulverizează dezinfectant peste cadavru.

d) Se acoperă faţa cadavrului cu o mască; de asemenea se vor acoperi şi alte orificii cu potenţial de eliminare a fluidelor/ secreţiilor pentru a scădea riscul de infectare prin picături infecţioase de aerosoli.

e) Cadavrul se introduce În doi saci rezistenţi, de vinii. După introducerea cadavrului în fiecare sac, acesta se pulverizează cu dezinfectant, urmat de introducerea în sicriu

f) Sicriul se închide şi se sigilează. Este interzisă vizionarea sau contactul direct cu cadavrul, fiind interzisă redeschiderea sicriului.

g) Persoanele care manipulează sicriul sunt instruite şi echipate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

h) înainte de a acoperi sicriul cu pământ, angajaţii cimitirului toarnă peste sicriu var cloros sau un dezinfectant care generează clor activ în concentraţie de minimum 10%.

1) Groapa trebuie să aibă o adâncime de minimum 3 metri.

j) Deshumarea înainte de trecerea a 7 ani de la deces este strict interzisă, cu excepţia situaţiilor prevăzute de reglementările în vigoare.

k) Persoanele care manipulează cadavrul ori îmbrăcămintea şi obiectele contaminate cu secreţii ale decedatului vor purta obligatoriu echipament de protecţie individuală: mănuşi, protectoare faciale, echipament din tyvek, măşti chirurgicale, protectoare oculare şi cizme de cauciuc care pot fi dezinfectate.

l) Se interzicere folosirea obiectelor contaminate cu fluide ale decedatului.

m) Se realizează obligatoriu dezinfecţia spaţiilor în care a stat bolnavul înainte de a deceda, a obiectelor, îmbrăcămintei, lenjeriei, precum şi curăţarea acestora.

n) Se realizează dezinsecţia obiectelor şi spaţiilor în care a stat bolnavul înainte de a deceda şi spaţiilor în care a fost păstrat după deces, inclusiv îmbrăcămintea acestuia, în cazul pestei, tifosului exantematic, febrelor hemoragice,

o) Se efectuează deratizarea în spaţiile în care a stat bolnavul înainte de a muri şi spaţiile în care a fost păstrat după deces, în cazul pestei, tifosului exantematic, febrelor hemoragice.

p) Dezinfecţiile prevăzute la lit. c) şi m) se realizează cu dezinfectanţi care asigură distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, â fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni, conform cu activităţile biocide menţionate în avizul sau în autorizaţia emisă de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

2. Precauţiuni specifice pentru contactul cu decedaţii cu boli cu risc mediu de transmitere:

a) Se permite îmbălsămarea decedatului.

b) Se permit practicile obişnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare, pieptănare, cosmetizare a decedatului, respectând precauţiunile standard prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

c) Se permit manipularea, vizualizarea şi contactul direct cu cadavrul, respectând precauţiunile standard în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

d) Se pulverizează dezinfectant peste cadavru.

e) Se obturează cu vată îmbibată în dezinfectant orificiile cu potenţial de eliminare a fluidelor/secreţiilor.

f) Persoanele care manipulează cadavrul, îmbrăcămintea şi obiectele contaminate cu secreţii ale decedatului vor purta obligatoriu echipament standard de protecţie individuală.

g) Se interzicere folosirea obiectelor contaminate cu fluide ale decedatului.

h) Se efectuează dezinfecţia spaţiilor în care a stat bolnavul înainte de a deceda, a obiectelor, îmbrăcămintei şi a lenjeriei, precum şi curăţarea acestora.

i) Se efectuează dezinsecţia în spaţiile în care a stat bolnavul înainte de a deceda şi spaţiile în care a fost păstrat după deces, inclusiv îmbrăcămintea acestuia în căzui bolilor cu transmitere digestivă.

j) Dezinfecţiile prevăzute la lit. d) şi h) se realizează cu dezinfectanţi care asigură distrugerea bacteriilor în formă vegetativă, a fungilor, virusurilor, micobacteriilor şi a majorităţii sporilor bacterieni, conform cu activităţile biocide menţionate în avizul sau în autorizaţia emisă de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

 

*) Precauţiunile sunt schematizate în tabelul din anexa nr. 1. Tabelul poate fi reactualizat în funcţie de contextul epidemiologie şi apariţia de tulpini microbiene cu patogenitate crescută.

 

NOTE:

1. Pentru persoanele care au decedat cu infecţie HIV, hepatite B, C, holeră, dizenterie, salmoneioze, la care există scurgeri de fluide/materii fecale, se va/vor folosi un sac/doi saci, după caz, înainte de introducerea în sicriu a decedaţilor:

2. Pentru persoanele care au decedat cu infecţie HIV, hepatite B, C şi encefalopatii spongiforme transmisibile, la care există scurgeri de fluide, se vor aplica următoarele precauţiuni specifice prevăzute la pct. 1:

- se interzice îmbălsămarea decedatului;

- se interzic practicile obişnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare, pieptănare, cosmetizare a decedatului:

- se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

- se va acoperi faţa decedatului cu o mască, de asemenea se vor acoperi şi alte orificii cu potenţial de eliminare a fluidelor/secreţiilor pentru a scădea riscul de infectare prin picături infecţioase de aerosoli;

- cadavrul se introduce în doi saci rezistenţi de vinii. După introducerea cadavrului în saci, se pulverizează cu dezinfectant, urmat de introducerea în sicriu.

3. Precauţiuni specifice pentru contactul cu decedaţii cu boli cu risc scăzut de transmitere

- Se permite îmbălsămarea decedatului.

- Se permit ritualurile de igienizare a cadavrelor.

- Se permit: manipularea, vizualizarea şi contactul direct cu cadavrul.

- Nu este necesară folosirea sacilor pentru cadavre.

 

 

- Este necesară respectarea precauţiunilor standard şi a recomandărilor din anexa nr. 2 în cazul manipulării cadavrelor, respectiv utilizarea echipamentului de protecţie individuală şi spălatul mâinilor.

E. Atribuţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti:

1. Clasifică riscul de boală a decedaţilor pe baza certificatului constatator al decesului, conform listei de la lit. C şi anexei nr. 1 la prezenta metodologie, şi emit avizul epidemiologie de îmbălsămare sau notificare de respingere a avizului de îmbălsămare, după caz, conform formularelor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

2. Constituie o bază de date a avizelor epidemiologice eliberate, care va conţine: numele şi prenumele persoanei decedate, data decesului, gradul de risc infecţios, denumirea bolii, solicitantul avizului, locul înmormântării/incinerării.

F. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr.1

la metodologie

 

Tabel cu încadrarea în gradul de risc al bolilor infecţioase şi principalele măsuri de prevenire a transmiterii acestora de la cadavre

 

Gradul de risc

Boala

tanatopractori, autopsieri

Închiderea şi sigilarea sicriului, etanş

 

Familie

 

Practici de igienizare (spălare, îmbrăcare)

Îmbălsămare

Introducerea cadavrului în sac

Vizualizare

Atingere

Practici de spălare, îmbrăcare

înalt

variola/variolid

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

febre virale hemoragice (Lassa, Ebola, Marburg etc.)

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

febra galbenă

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

tifos exantematic

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

pesta (ciuma)

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

antrax

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

rabia

nu

nu

da

da

nu

nu

nu

mediu

encefalopatii spongiforme transmisibile (Boala Creutzfeldt-Jakob)*

da

da

nu

nu

da

da

da

hepatite: B, C*

da

da

nu

nu

da

da

da

infecţie cu HIV*

da

da

nu

nu

da

da

da

holeră**

da

da

nu

nu

da

da

da

febră tifoidă şi paratifoidă**

da

da

nu

nu

da

da

da

dizenterie (amoebiană sau bacilară)**

da

da

nu

nu

da

da

da

salmoneioză**

da

da

nu

nu

da

da

da

infecţie cu MRSA

da

da

nu

nu

da

da

da

Infecţie cu enterococi rezistenţi la vancomicină

da

da

nu

nu

da

da

da

tuberculoză pulmonară

da

da

nu

nu

da

da

da

difterie

da

da

nu

nu

da

da

da

boală meningococică (netratată)

da

da

nu

nu

da

da

da

scarlatină

da

da

nu

nu

da

da

da

bruceloză

da

da

nu

nu

da

da

da

leptospiroză

da

da

nu

nu

da

da

da

scăzut

alte boli infecţioase, nespecificate la risc înalt şi mediu

da

da

nu

nu

da

da

da

 

* Pentru cadavrele persoanelor care au decedat cu infecţie HIV, hepatite B, C şi encefalopatii spongiforme transmisibile la care există scurgeri de fluide se vor aplica următoarele precauţiuni de la gradul de risc înalt:

- se interzice îmbălsămarea cadavrului;

- se interzic practicile obişnuite de igienizare: spălare, îmbrăcare a cadavrului etc.;

- se pulverizează dezinfectant peste cadavru;

- se va acoperi faţa cadavrului cu o mască, de asemenea se vor acoperi şi alte orificii cu potenţial de eliminare a fluidelor/secreţiilor, pentru a scădea riscul de infectare prin picături infecţioase de aerosoli.

** Pentru cadavrele persoanelor care au decedat cu infecţie HIV, hepatite B, C la care există scurgeri de fluide se recomandă folosirea a doi saci înainte de introducerea în sicriu a cadavrelor, iar pentru persoanele care au decedat cu holeră, dizenterie, salmoneloze la care există scurgeri de materii fecale se recomandă folosirea unui sac înainte de introducerea în sicriu a cadavrelor.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Recomandări pentru personalul implicat în manipularea cadavrelor

 

- Folosirea de echipamente de protecţie adecvate: mănuşi, măşti chirurgicale şi şorţuri impermeabile şi dacă există riscul de contaminare prin împroşcare cu fluide corporale, folosirea ochelarilor/vizor de protecţie. Toate echipamentele trebuie să fie uşor de curăţat şi decontaminat.

- Orice echipament de protecţie, folosit în zona de expunere a cadavrului, trebuie îndepărtat înainte de părăsirea acestei zone.

- Orice soluţie de continuitate prezentă la nivelul tegumentelor trebuie acoperită cu pansament rezistent la apă. Dacă se produc tăieturi sau răniri în timpul procedurilor de manipulare a cadavrelor, acestea se spală imediat cu apă şi săpun.

- Spălarea mâinilor/antebraţelor/duş cu apă caldă şi săpun după ce s-au folosit mănuşi, înaintea mesei, înainte de a fuma, de a folosi telefonul, de a atinge ochii etc.

- Evitarea contactului mână-ochi, gură, nas.

- De asemenea este recomandată folosirea soluţiilor dezinfectante avizate, conform normelor în vigoare.

- Colectarea, ambalarea, stocarea, transportul şi eliminarea deşeurilor infecţioase se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

- Existenţa unor delimitări bine stabilite între zona „contaminată” şi cea „necontaminată” cu posibilitatea de acces şi curăţire uşoară a zonei contaminate, precum şi folosirea inscripţiilor uşor vizibile pentru aceste zone.

- Cadavrele/Fragmentele umane vor fi aşezate cu precauţie, astfel încât se va evita împrăştierea aerosolilor sau împroşcarea cu fluide corporale. La mutarea sau întoarcerea cadavrelor se va evita presarea abdomenului şi a toracelui, prevenindu-se astfel expulzarea materialului infecţios de la nivelul cavităţilor nazale, orale sau al altor orificii.

- Spălarea cadavrelor se va face cu apă, cu presiune scăzută pentru a evita împroşcarea.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Ministerul Sănătăţii

 

Direcţia de Sănătate Publică ..............................................

Nr. ...................../.....................................

 

Aviz epidemiologie pentru îmbălsămare şi încadrarea în gradul de risc infecţios

 

Se aprobă realizarea îmbălsămării domnului/doamnei: nume ......................................, prenume ......................................, din localitatea ......................................, judeţul ......................................, decedat/decedată la data: anul ................. luna ...................................... ziua ................., la adresa ......................................, având drept cauză directă a decesului: ......................................, cauze antecedente: ...................................... şi cauze morbide iniţiale: ......................................, prin metoda ......................................, cu produsul/produsele biocid/biocide: ...................................... de către tanatopractor: nume ...................................... prenume ......................................, localitatea ......................................, judeţul ......................................

 

Se încadrează în gradul de risc* (încercuiţi); şi vor putea fi efectuate următoarele:

mediu

scăzut

fără risc infecţios

A. Va fi folosit sac pentru manevrarea cadavrului (încercuiţi):

 

 

da/nu

B. Poate fi spălat cadavrul (încercuiţi):

 

 

da/nu

C. Poate fi îmbălsămat (încercuiţi):

 

 

da/nu

D. Poate fi vizionat cadavrul cu sicriul deschis (încercuiţi):

 

 

da/nu

E. Poate fi atins cadavrul (încercuiţi):

 

 

da/nu

 

* Pentru gradul înalt de risc infecţios menţiunea se va efectua pe formularul de notificare de respingere a avizului de îmbălsămare.

 

Data emiterii

Întocmit de: nume: ...................................... prenume: ......................................

Semnătura

Ştampila unităţii

 

Ministerul Sănătăţii

 

Direcţia de Sănătate Publică ..............................................

Nr. ...................../.....................................

 

Notificare

de respingere a avizului de îmbălsămare

 

Se respinge solicitarea de avizare a îmbălsămării domnului/doamnei: nume ......................................, prenume ......................................, din localitatea ......................................, judeţul ......................................, decedat/decedată la data: anul ................. luna ...................................... ziua ................., având drept cauză directă a decesului: ......................................, cauze antecedente: ...................................... şi cauze morbide iniţiale: ......................................, prin metoda ......................................, cu produsul/produsele biocid/biocide: ...................................... .

Motivul respingerii avizului: ......................................................................

 

Data emiterii

Întocmit de: nume: ......................................, prenume: ......................................

Semnătura

Ştampila unităţii

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.