MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 19/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 19         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 9 ianuarie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

8. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 

8. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

958/2017. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

3. - Decizie privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog

 

4. - Decizie privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 

5. - Decizie privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcţia de preşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

 

6. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Preda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

7. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

8. - Decizie privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.331/2017. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

 

2. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Rectificări la:

 - Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 606/2015;

 - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017;

 - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile art. 123 din Regulamentul (UE)nr. 1,303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, se nominalizează Ministerul Transporturilor ca organism intermediar pentru transport în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020 prin înfiinţarea unei structuri care va gestiona funcţiile delegate, conform unui acord de delegare, care va cuprinde funcţiile de selecţie, evaluare şi contractare proiecte, monitorizare a implementării, verificare tehnică şi financiară, verificarea achiziţiilor publice, metodologie şi capacitate administrativă, verificare nereguli şi autorizare de cheltuieli, pentru proiecte de transport. Organizarea şi funcţionarea acestei structuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) între Ministerul Transporturilor, în calitate de organism intermediar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, se încheie acordul de delegare de funcţii prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Salarizarea personalului din structura cu rol de organism intermediar pentru Programul operaţional Infrastructura mare se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, potrivit legii.”

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului din cadrul organismului intermediar din Ministerul Transporturilor cu funcţiile şi salariile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene se face prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

 

Bucureşti, 5 ianuarie 2018.

Nr. 8.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 ianuarie 2018.

Nr. 8.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj” la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I „Bunuri imobile” se abrogă poziţia nr. 233;

b) la secţiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia 172, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Teren”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren intravilan, situat în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, în suprafaţă de 3.471 mp, vecini: N - proprietar Matei, proprietar Cristea, S - strada Dumbrăveni, E - proprietar Pasăre, proprietar Cristea, V - strada Ludwig van Beethoven, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818”;

- la poziţia 231, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Clădire Şcoală+Atelier Şcoală”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire C1, situată în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, regim de înălţime S + P + Et. 1 + Et. 2 + Et. 3 + Et. 4 (parţial), suprafaţă construită desfăşurată de 3.244 mp, dată în folosinţă în anul 2002, cu fundaţie de beton, construcţie din cărămidă, acoperiş tip terasă de beton necirculabilă, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818-C1”;

- la poziţia 232, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Internat + Policlinică + Centrală termică”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire C2, situată în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, regim de înălţime D + P + Et. 1 + Et. 2 (parţial) + Et. 3 (parţial) + Et. 4 (parţial), suprafaţă construită desfăşurată de 3.690 mp, dată în folosinţă în anul 2000, cu fundaţie de beton, construcţie din cărămidă, acoperiş tip terasă de beton necirculabilă, Carte fundară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818-C2”;

- la poziţia 234, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Cantină”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire C3, situată în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, regim de înălţime P + 2 Et., suprafaţă construită desfăşurată de 540 mp, dată în folosinţă în anul 2000, cu fundaţie de beton, construcţie din cărămidă, acoperiş tip terasă de beton necirculabilă, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818-C3”;

c) la secţiunea I „Bunuri imobile”, după poziţia nr. 459 se introduce o poziţie nouă, poziţia nr. 460, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 28 decembrie 2017.

Nr. 958.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj

Secţiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar (lei)

Situaţia juridica actuală.

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

460

1.6.2.

Atelier - Liceul Tehnologic Special „Beethoven” Craiova

Municipiul Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2

Regim de înălţime: parter

Suprafaţă construită desfăşurată de 31 mp

Construcţie din cărămidă, acoperită cu tablă

Nr. cadastral 208818-C4

Carte funciară nr. 208818 Craiova

1983

13.500

Domeniul public al judeţului Dolj, conform Hotărârii nr. 250 din 28.09.2017 a Consiliului Judeţean Dolj Carte funciară nr. 208818 Craiova

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Adresa nr. 9.743 din 22 decembrie 2017, precum şi Avizul favorabil nr. 139/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Chrisanta Daniela Zlăvog exercită cu caracter temporar funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 

Având în vedere propunerea Ministerului Finanţelor Publice formulată prin Adresa nr. 13.563 din 29 decembrie 2017, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/23.451/R.B. din 29.12.2017, precum şi Avizul favorabil nr. 717/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai Diaconu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1, domnul Mihai Diaconu exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcţia de preşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

 

Având în vedere propunerea ministrului finanţelor publice formulată prin Adresa nr. 5.048 din 5 ianuarie 2018, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/36 din 5 ianuarie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 77 alin. (1) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristiana-Doina Tudor se numeşte în funcţia de preşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar.

 

PR1M-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Preda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

 

Având în vedere propunerea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc formulată prin Adresa nr. 657 din 5 ianuarie 2018, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/118/R.B. din 5 ianuarie 2018, precum şi Avizul favorabil nr. 69.971/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de către domnul Florin Preda, în temeiul art. 1 alin. (61) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2013, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Preda exercită, cu caracter temporar, prin

detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Mircea Popa i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală În funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a), art. 30 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Adresa Ministerului Tineretului şi Sportului nr. 1.516 din 27 decembrie 2017, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5 din 23 din 4 ianuarie 2018,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi art. 87 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnului Ion Cristinel Rujan i se aplică mobilitatea din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Roxana-Cezarina Bănică

 

Bucureşti, 9 ianuarie 2018.

Nr. 8.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 16.885 din 21.12.2017,

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1), (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (2) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5 559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 11 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) relocare înseamnă transferul unei activităţi identice sau similare sau a unei părţi a acesteia de la o unitate a uneia dintre părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European (unitatea iniţială) către unitatea unei alte părţi contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European unde are loc investiţia care beneficiază de ajutor (unitatea care beneficiază de ajutor). Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea iniţială şi de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puţin parţial aceleaşi scopuri, îndeplinesc cerinţele sau necesităţile aceluiaşi tip de clienţi şi se pierd locuri de muncă în activităţi identice sau similare la una dintre unităţile iniţiale ale beneficiarului din Spaţiul Economic European “

2. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii», prioritatea de investiţii 2.2 - «Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor», pentru investiţiile realizate pe teritoriul ITI Delta Dunării.

(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 50,59 milioane euro, aproximativ 234,94 milioane lei, respectiv 43,00 milioane euro, aproximativ 199,69 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 7,59 milioane euro, aproximativ 35,25 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat(BS).

(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 40,00 milioane euro, aproximativ 185,76 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.

(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10,59 milioane euro, aproximativ 49,18 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.

(6) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

 

- milioane euro –

Tip ajutor acordat

Anul

2017

2018

2019

2020

Total

Ajutor de stat regional

Buget total, din care:

2,00

25,20

12,40

0,40

40,00

FEDR

1,70

21,42

10,54

0,34

34,00

Buget de stat

0,30

3,78

1,86

0,06

6,00

Ajutor de minimis

Buget total, din care:

0,53

6,67

3,28

0,11

10,59

FEDR

0,45

5,67

2,79

0,09

9,00

Buget de stat

0,08

1,00

0,49

0,02

1,59”

 

3. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 50.”

4. Anexa conţinând lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi de minimis se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 29 decembrie 2017.

Nr. 7.331.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 5.559/2017)

 

Lista domeniilor de activitate pentru care se acordă ajutoare de stat regionale şi do minimis

 

Clasa CAEN

Descrierea clasei CAEN

1310

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile, cu excepţia fibrelor sintetice

1320

Producţia de ţesături

1330

Finisarea materialelor textile

1391

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393

Fabricarea de covoare şi mochete

1394

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1420

Fabricarea articolelor din blană

1431

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1520

Fabricarea încălţămintei

1610

Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621

Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624

Fabricarea ambalajelor din lemn

1629

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, pale şi din alte materiale vegetale împletite

1711

Fabricarea celulozei

1712

Fabricarea hârtiei şi cartonului

1721

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723

Fabricarea articolelor de papetărie

1724

Fabricarea tapetului

1729

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

1811

Tipărirea ziarelor

1812

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814

Legătorie şi servicii conexe

2011

Fabricarea gazelor industriale

2012

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2013

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2014

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2015

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2016

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2017

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2020

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2030

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2041

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2042

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2052

Fabricarea cleiurilor

2053

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2059

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2110

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2211

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219

Fabricarea altor produse din cauciuc

2221

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229

Fabricarea altor produse din material plastic

2311

Fabricarea sticlei plate

2312

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313

Fabricarea articolelor din sticlă

2314

Fabricarea fibrelor din sticlă

2319

Fabricarea de sticlărie tehnică

2320

Fabricarea de produse refractare

2331

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2341

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351

Fabricarea cimentului

2352

Fabricarea varului şi ipsosului

2361

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363

Fabricarea betonului

2364

Fabricarea mortarului

2365

Fabricarea produselor din azbociment

2369

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391

Fabricarea de produse abrazive

2399

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2511

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2521

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2530

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2550

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561

Tratarea şi acoperirea metalelor

2562

Operaţiuni de mecanică generală

2571

Fabricarea produselor de tăiat

2572

Fabricarea articolelor de feronerie

2573

Fabricarea uneltelor

2591

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594

Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2599

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611

Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612

Fabricarea altor componente electronice

2620

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640

Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651

Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652

Producţia de ceasuri

2660

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2670

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2680

Fabricarea suporturilor magnetice şi optice destinate înregistrărilor

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

2712

Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii

2720

Fabricarea de acumulatori şi baterii

2731

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice

2733

Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2740

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751

Fabricarea de aparate electrocasnice

2752

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790

Fabricarea altor echipamente electrice

2811

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

2813

Fabricarea de pompe şi compresoare

2814

Fabricarea de articole de robinetărie

2815

Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2821

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2824

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825

Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2841

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

2910

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920

Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2931

Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932

Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

3011

Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3012

Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3020

Fabricarea materialului rulant

3030

Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale

3091

Fabricarea de motociclete

3092

Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

3099

Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

3101

Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102

Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103

Fabricarea de saltele şi somiere

3109

Fabricarea de mobilă n.c.a.

3212

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213

Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

3230

Fabricarea articolelor pentru sport

3240

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250

Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator

3291

Fabricarea măturilor şi periilor

3299

Fabricarea altor produse manufacturiere n e a.

3311

Repararea articolelor fabricate din metal

3312

Repararea maşinilor

3313

Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314

Repararea echipamentelor electrice

3315

Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3316

Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3317

Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319

Repararea altor echipamente

3320

Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

3600

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

3700

Colectarea şi epurarea apelor uzate

3811

Colectarea deşeurilor nepericuloase

3812

Colectarea deşeurilor periculoase

3821

Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3822

Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase

3831

Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900

Activităţi şi servicii de decontaminare

4120

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

4211

Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212

Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane

4213

Construcţia de poduri şi tuneluri

4221

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222

Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291

Construcţii hidrotehnice

4299

Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.

4311

Lucrări de demolare a construcţiilor

4312

Lucrări de pregătire a terenului

4313

Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321

Lucrări de instalaţii electrice

4322

Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331

Lucrări de ipsoserie

4332

Lucrări de tâmplărie şi dulgheri©

4333

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334

Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339

Alte lucrări de finisare

4391

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399

Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

4520

întreţinerea şi repararea autovehiculelor

5510

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520

Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530

Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590

Alte servicii de cazare

5811

Activităţi de editare a cărţilor

5812

Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813

Activităţi de editare a ziarelor

5814

Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819

Alte activităţi de editare

5821

Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829

Activităţi de editare a altor produse software

5911

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912

Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913

Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914

Proiecţia de filme cinematografice

5920

Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6010

Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020

Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

6201

Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6202

Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

6203

Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul

6209

Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312

Activităţi ale portalurilor web

6399

Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.

7111

Activităţi de arhitectură

7112

Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120

Activităţi de testare şi analize tehnice

7311

Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312

Servicii de reprezentare media

7410

Activităţi de design specializat

7420

Activităţi fotografice

8610

Activităţi de asistenţă spitalicească

8621

Activităţi de asistenţă medicală generală

8622

Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623

Activităţi de asistenţă stomatologică

8690

Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

9101

Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102

Activităţi ale muzeelor

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

9311

Activităţi ale bazelor sportive

9312

Activităţi ale cluburilor sportive

9313

Activităţi ale centrelor de fitness

9319

Alte activităţi sportive

9321

Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329

Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

9511

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512

Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521

Repararea aparatelor electronice, de uz casnic

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9523

Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524

Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9525

Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529

Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

9601

Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Numerele curente 8, 25, 31 şi 32 din anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 16 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Nr. crt.

Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul

Condiţii corespunzătoare

Condiţii necorespunzătoare

Criterii de neconformitate potrivit art. 551 din Legea nr. 254/2013, cu modificările şi completările ulterioare

0

1

2

3

4

„8.

I.P.J. Braşov

Începând cu data de 15.11.2017

24.07.2012-14 11.2017

art. 551 alin. (3) lit. e) şi f)

.................................................

25.

I.P.J. Maramureş

Începând cu data de 8.12.2017

24.07.2012-07.12.2017

art. 551 alin. (3) lit. a), c) şi e)

.................................................

31.

I.P.J. Satu Mare

Începând cu data de 7.12.2017

24.07.2012-06.12.2017

art. 551 alin. (3) lit. a) şi e)

32.

I.P.J. Sălaj

Începând cu data de 23.11.2017

24.07.2012-22.11.2017

art. 551 alin. (3) lit. e)”

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018,

Nr. 2.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 8 ianuarie 2018,

Banca Naţională a României hotărăşte:

Începând cu data de 9 ianuarie 2018, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,00% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 8 ianuarie 2018.

Nr. 1.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 606/2015 privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L. - D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2015, se fac următoarele rectificări:

- în titlul deciziei şi la art. 1, în loc de: „Registrul furnizorilor de programe educaţionale” se va citi: „Registrul furnizorilor de programe educaţionale în domeniul asigurărilor

- la art. 2, în loc de: „Furnizorul de programe educaţionale” se va citi: „Furnizorul de programe educaţionale în domeniul asigurărilor.”

 

La Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 21 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la art. 1 alin. (2), în loc de: „... unitatea administrativ-teritorială Forotic din judeţul Caraş-Severin...”se va citi: „... unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin...”

 

La Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 21 decembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la art. 1 alin. (2), în loc de: „... unitatea administrativ-teritorială Forotic din judeţul Caraş-Severin...”se va citi: „... unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin...”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.