MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 131/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.14. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

 

194. - Ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

6. - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

 

7. - Hotărâre privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale

 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,

în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;”.

2. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Pe aversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentat însemnul heraldic al Statului Majorai Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele.

(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriei de forţe ale armatei ori al comandamentului, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele.

...............................................................................................................................

(4) Pe reversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentată aceeaşi cunună de lauri. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Cuvântul «ONOARE» este scris şi pe reversul plăcuţei superioare, în relief, cu acelaşi tip de caractere. Pe reversul emblemei, central, este scrisă, în relief, cu majuscule, cu litere înalte de 3 mm, denumirea specifică: EMBLEMA DE ONOARE A STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII.”

3. La articolul 11 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) EMBLEMA DE ONOARE A PENSIILOR MILITARE;”.

4. La articolul 11 alineatul (6), după litera d) se Introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„di) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare galben auriu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;”.

5. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - Emblema de Onoare a Pensiilor Militare se conferă prin ordin de către directorul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, din propria consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor sau pentru rezultate meritorii în procesul instruirii ori pentru servicii deosebite aduse structurilor de pensii militare, astfel:

a) personalului militar, personalului civil şi structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române;

b) militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.”

6. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, zilelor categoriilor de forţe ale armatei, zilelor armelor, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, Zilei Pensiilor Militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român.”

7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

8. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. - În tot cuprinsul actului normativ în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:

a) „Statui Major General”, cu denumirea „Statul Major al Apărării”;

b) „Direcţia management resurse umane”, cu denumirea „Direcţia generală management resurse umane”;

c) „Direcţia financiar-contabilă”, cu denumirea „Direcţia generală financiar-contabilă”.

Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

Nr. M.14.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M.102/2012)

 

EMBLEMA DE ONOARE

a Statului Major al Apărării

 

AVERS REVERS

 

Panglica Insigna-simbol

 

 


*) Anexa nr. 1 aste reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 51 la Ordinul nr. M.102/2012)

 

EMBLEMA DE ONOARE

a Pensiilor Militare

 

AVERS REVERS

 


 

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

 

Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate,

luând în considerare prevederile Acordului de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la 20 septembrie 2016,

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 14.635 din 27.11.2017,

luând în considerare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Programului operaţional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

Art. 3. - Direcţia generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Marius Nica

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2018.

Nr. 194.

 

ANEXĂ

 

Schemă de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de stat şi ajutor de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) în cadrul Programului operaţional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2.2. „Instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc”, denumită în continuare schemă.

(2) Acordarea ajutoarelor de stat şi de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, denumit în continuare Regulamentul de minimis;

b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 1, denumit în continuare Regulamentul de exceptare în bloc;


1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 156 din 20.06.2017.

 

c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;

d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;

e) Recomandarea Comisiei 2003/361/EC din 6 mai 2003 cu privire la definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;

f) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate;

g) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

(3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis şi ale art. 21 din Regulamentul de exceptare în bloc.

 

CAPITOLUL II

Obiectivul schemei

 

Art. 2. - Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul unor fonduri de capital de risc.

 

CAPITOLUL III

Definiţii

 

Art. 3. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. furnizor al ajutorului de stat şi al ajutorului de minimis este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, denumit în continuare MDRAPFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;

2. administratorul schemei este Fondul European de Investiţii (FEI), instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii, cu sediul în Luxemburg;

3. Acordul de finanţare este acordul de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul Programului operaţional Competitivitate, denumit în continuare POC;

4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari, care vor fi desemnaţi pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;

5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness _Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari;

6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanţare separat” în cadrul FEI, în baza Acordului de finanţare;

7. capital de risc înseamnă investiţii de capital şi de cvasicapital, de care beneficiază întreprinderile mici şi mijlocii conform prezentei scheme;

8. investiţie de capital înseamnă punerea la dispoziţia unei întreprinderi a unui capital investit direct sau indirect, în schimbul dreptului de proprietate asupra unei părţi echivalente din capitalul întreprinderii respective;

9. investiţie de cvasicapital înseamnă un tip de finanţare încadrată între finanţarea prin participare la capital şi finanţarea prin îndatorare care implică un risc mai mare decât datoria cu rang prioritar şi un risc mai scăzut decât capitalul propriu comun, a cărei rentabilitate pentru deţinător se bazează în mod preponderent pe profiturile sau pierderile întreprinderii subiacente vizate şi care nu sunt garantate în caz de neplată. Investiţiile de cvasicapital pot fi structurate ca datorie, negarantată şi subordonată, inclusiv datorie de tip mezanin, şi, în unele cazuri, convertibilă în capital propriu, sau drept capital propriu preferenţial;

10. Întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

11. Întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot

ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

(v) întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

12. Întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului de exceptare în bloc, este:

a) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate pentru finanţarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de capital de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat ] în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;

b) [Se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declaraţiei de eligibilitate pentru finanţarea de capital de risc, 7 ani de la prima sa vânzare comercială şi se califică pentru investiţii pentru finanţare de capital de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat.] în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;

d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare:

13. Întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.

Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia.

14. regiuni de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS - II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;

15. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primeşte o finanţare sub formă de capital de risc de la Fondul de fonduri.

 

CAPITOLUL IV

Domeniul de aplicare

 

Art. 4. - Prezenta schemă are ca scop să faciliteze accesul la finanţare sub formă de capital şi cvasicapital pentru întreprinderi mici şi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor şi descrisă în apelul pentru expresii de interes.

Art. 5. - (1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.

(2) Măsura nu se aplică sectoarelor şi activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Regulamentul de minimis sau la art. 1 alin. (2) din Regulamentul de exceptare în bloc, după caz:

A. Ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor din următoarele sectoare şi activităţi prevăzute la art. 1 din Regulamentul de minimis:

a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

b) producţia primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri;

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

B. Ajutorul de stat în cadrul prezentei scheme nu poate fi acordat următoarelor sectoare şi activităţi prevăzute la art. 1 din Regulamentul de exceptare în bloc, inclusiv:

a) activităţi legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

b) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787 a Consiliului.

(3) Prin prezenta schemă nu se acordă ajutoare:

(i) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă, cu excepţia schemelor de ajutoare destinate reparării daunelor provocate de anumite dezastre naturale:

(ii) întreprinderilor aflate în dificultate;

(iii) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;

(iv) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse Sa nivel naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.

(4) în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi activităţile excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea respectivă să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis sau de stat acordate în conformitate cu schema.

 

CAPITOLUL V

Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis şi ajutorului de stat

 

Art. 6. - Ajutorul de stat şi ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare de risc, respectiv investiţii de capital şi cvasicapital.

Art. 7. - Prin procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulţi intermediari financiari şi semnează acorduri operaţionale cu aceştia. Fiecare intermediar financiar (administrator de fond de capital de risc) creează un fond de investiţii cu două compartimente (care nu sunt în mod necesar structurate ca entităţi juridice separate), care acordă următoarele tipuri de finanţări:

1. finanţările de capital sau cvasicapital de valoare mică, acordate de către compartimentul de accelerare de antreprenoriat, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv:

a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;

b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activităţi pe care acestea le desfăşoară şi care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menţionat la lit. a) şi cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutorul de minimis şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de investiţie), în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte;

d) pentru ajutoarele de minimis plătite eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;

e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis;

f) în cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate;

g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis, în cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte;

2. finanţările de capital sau cvasicapital, acordate de către compartimentul de investiţii tip „seed”, în conformitate cu Regulamentul de exceptare în bloc. Aceste finanţări se pot acorda fie întreprinderilor care au beneficiat deja de investiţii în cadrul compartimentului de accelerare, cu respectarea regulii de cumul, fie altor întreprinderi eligibile. Pentru finanţările acordate în cadrul acestui compartiment sunt aplicabile prevederile art. 21 din Regulamentul de exceptare în bloc, respectiv;

a) întreprinderile eligibile sunt întreprinderile care, la momentul investiţiei iniţiale de finanţare de risc, sunt IMM-uri necotate şi îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:

(i) nu au funcţionat pe nicio piaţă;

(ii) funcţionează, pe orice piaţă, de mai puţin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;

(iii) necesită o investiţie iniţială de finanţare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piaţă de produs sau pe o nouă piaţă geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;

b) Se poate oferi sprijin pentru capitalul de înlocuire numai dacă acesta din urmă este combinat cu capital nou reprezentând cel puţin 50% din fiecare rundă de investiţii în întreprinderile eligibile;

c) în scopul gestionării lichidităţii se poate utiliza un procent de cel mult 30% din totalul aporturilor de capital şi al capitalului angajat nevărsat al intermediarului financiar;

d) valoarea totală a finanţării de risc nu depăşeşte 15 milioane EUR pe întreprindere eligibilă în cadrul oricărei măsuri de finanţare de risc;

e) măsura trebuie să mobilizeze finanţare suplimentară de la investitori privaţi independenţi la nivelul intermediarilor financiari sau al întreprinderilor eligibile, astfel încât să se obţină o rată totală de participare privată care să atingă următoarele praguri minime:

(i) 10% din finanţarea de risc acordată întreprinderilor eligibile anterior realizării primei vânzări comerciale pe orice piaţă;

(ii) 40% din finanţarea de risc acordată întreprinderilor

eligibile care funcţionează, pe orice piaţă, de mai puţin de 7 ani de la prima lor vânzare comercială;

(iii) 60% din finanţarea de risc pentru investiţii acordată întreprinderilor eligibile care necesită o investiţie iniţială de finanţare de risc care, pe baza unui plan de afaceri elaborat în vederea intrării pe o nouă piaţă de produs sau pe o nouă piaţă geografică, este mai mare de 50 % din cifra de afaceri anuală medie a întreprinderii în ultimii 5 ani;

f) Măsura îndeplineşte următoarele condiţii:

(i) este pusă în aplicare prin intermediul unuia sau al mai multor intermediari financiari;

(ii) intermediarii financiari, precum şi investitorii sau administratorii de fonduri sunt selectaţi prin intermediul unei proceduri deschise, transparente şi nediscriminatorii, care este efectuată în conformitate cu legislaţia Uniunii şi cu legislaţia naţională aplicabilă şi care urmăreşte stabilirea unor mecanisme adecvate de partajare a riscurilor şi a recompenselor prin care se va prefera participarea asimetrică la profit în locul protecţiei împotriva evoluţiei negative;

(iii) în cazul în care pierderile sunt împărţite asimetric între investitorii publici şi cei privaţi, prima pierdere asumată de către investitorul public este plafonată la 25% din totalul investiţiei efectuate;

g) măsurile de finanţare de risc asigură faptul că deciziile de finanţare sunt motivate de obţinerea unui profit. Se consideră că acest lucru se întâmplă în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ condiţiile următoare:

(i) intermediarii financiari sunt stabiliţi în conformitate cu legislaţia aplicabilă;

(ii) se realizează un proces de diligenţă care să asigure o strategie de investiţii solidă din punct de vedere comercial în scopul punerii în aplicare a măsurii de finanţare de risc, ceea ce include o politică adecvată de diversificare a riscurilor vizând asigurarea viabilităţii economice şi a unui nivel eficient în ceea ce priveşte dimensiunea şi domeniul de aplicare teritorială al portofoliului relevant de investiţii;

(iii) finanţarea de risc furnizată întreprinderilor eligibile are la bază un plan de afaceri viabil, care cuprinde detalii despre produs, vânzări şi dezvoltarea profitabilităţii şi care stabileşte viabilitatea financiară ex ante;

(iv) există o strategie de ieşire clară şi realistă pentru fiecare investiţie de capital şi de cvasicapital.

h) intermediarii financiari sunt  gestionaţi pe o bază comercială. Se consideră că această cerinţă este îndeplinită în cazul în care intermediarul financiar şi, în funcţie de tipul de măsură de finanţare de risc, administratorul fondului îndeplinesc următoarele condiţii:

(i) sunt obligaţi prin lege sau prin contract să acţioneze cu diligenţa unui administrator profesionist şi de bună-credinţă, evitând conflictele de interese; se aplică cele mai bune practici şi supravegherea normativă;

(ii) remuneraţia lor este conformă cu practicile de pe piaţă. Se consideră că această cerinţă este respectată în cazul în care administratorul sau intermediarul financiar este selectat printr-o procedură de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie, bazată pe criterii obiective legate de experienţă, cunoştinţe de specialitate şi capacitate operaţională şi financiară;

(iii) primesc o remuneraţie în funcţie de performanţă sau îşi asumă o parte din riscurile de investiţii prin coinvestirea de resurse proprii, astfel încât să se asigure că interesele lor sunt în permanenţă aliniate cu interesele investitorului public;

(iv) stabilesc o strategie de investiţii, criteriile şi calendarul propus pentru derularea investiţiilor;

(v) investitorilor li se permite să fie reprezentaţi în organismele de guvernanţă ale fondului de investiţii, cum ar fi consiliul de supraveghere sau comitetul consultativ;

i) ajutoarele de stat acordate prin acest compartiment nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în prezenta schemă.

 

CAPITOLUL VI

Beneficiarii ajutorului de stat şi de minimis şi condiţiile de eligibilitate

 

Art. 8. - Beneficiarii ambelor tipuri de ajutoare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) nu este o întreprindere în dificultate;

b) nu este o întreprindere cotată la o bursă de valori;

c) activitatea finanţată se încadrează în cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă stabilite prin „Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020”, adică este corespunzătoare cel puţin unuia dintre sectoarele industriale cu potenţial de specializare inteligentă enumerate în tabelul 2 al „Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015- 2020”, aşa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă;

d) cel puţin unul dintre următoarele criterii este îndeplinit:

- beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puţin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenţie, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc.) şi suportul financiar este direcţionat înspre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi drept tehnologic; sau

- beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituţie UE sau de un organism competent la nivel UE/naţional/regional şi suportul financiar este direcţionat înspre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi premiu; sau

- beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiţiei de la art. 2 pct. 80 din Regulamentul general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie: (a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv şi

care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială; fie (b) ale cărei costuri aferente activităţii de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau

- beneficiarul intenţionează să utilizeze finanţarea în scopul inovării, aşa cum este aceasta definită în „Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea şi interpretarea datelor privind inovarea”, ediţia a 3-a, cap. 3. Îndeplinirea acestei obligaţii va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor şi declaraţiilor beneficiarului la momentul primirii finanţării.

 

CAPITOLUL VII

Durata şi bugetul schemei

 

Art. 9. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilităţii Regulamentului de minimis şi a Regulamentului de exceptare în bloc, respectiv 31 decembrie 2020.

Conform art. 58 alin. (4) din Regulamentul de exceptare în bloc, exceptarea ajutoarelor de finanţare de risc acordate în cadrul schemei expiră la sfârşitul perioadei prevăzute în acordul de finanţare (estimativ, după 2027), cu condiţia ca angajarea fondurilor publice în fondul de investiţii în societăţi necotate care beneficiază de sprijin să fi avut loc, pe baza respectivului acord, în termen de 6 luni de la sfârşitul perioadei de valabilitate a Regulamentului de exceptare în bloc şi ca toate celelalte condiţii de exceptare să continue să fie îndeplinite.

Art. 10. - Bugetul schemei este de 40 milioane euro, din care 33.736.434,11 euro de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 6.263.565,89 euro de la bugetul de stat.

Repartizarea anuală, orientativă, pe tipuri de ajutoare, a bugetului schemei este următoarea:

 

Anul

2018

2019

2020

Total

Ajutoare de minimis (milioane euro)

1

3

4

8

Ajutoare de stat (milioane euro)

5

10

17

32

 

Art. 11. - Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 50, din care 10 pe componenta de ajutor de stat.

 

CAPITOLUL VIII

Modalitatea de implementare a schemei

 

Art. 12. - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management pentru Programul operaţional Competitivitate (AMPOC), este furnizorul ajutorului de stat şi al ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de investiţii, conform Acordului de finanţare. Sub-administratorii schemei sunt intermediarii financiari selectaţi prin apelul pentru expresii de interes.

Art. 13. - Intermediarii financiari, în calitate de sub-administratori ai schemei, au următoarele atribuţii:

a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanţare;

b) verifică respectarea regulilor de cumul a ajutoarelor de stat şi de minimis pentru întreprinderile eligibile;

c) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de stat sau de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de exceptare în bloc şi ale Regulamentului de minimis, după caz;

d) înregistrează actele de acordare a finanţării de risc şi plăţile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016;

e) recuperează ajutoarele de stat, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.

 

CAPITOLUL IX

Reguli privind cumulul ajutoarelor

 

Art. 14. - Regulile generale de cumul sunt următoarele:

a) ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro;

b) ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute în Regulamentul de exceptare în bloc.

Art. 15. - Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menţionează informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis sau de stat primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea documentaţiei de acordare a finanţării, respectiv încheierea contractului de finanţare.

Art. 16. - Înainte de acordarea ajutorului de minimis sau de stat în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, şi dacă regulile de cumul sunt respectate.

 

CAPITOLUL X

Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea

 

Art. 17. - (1) Prezenta schemă se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro

(2) în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de stat, respectiv de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 18. - Informaţiile legate de contractele de finanţare cu beneficiarii, plăţile, obligaţiile de recuperare/rambursare, precum şi recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiţii, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligaţii.

Art. 19. - MDRAPFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis şi de stat acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensitatea maxime admise şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 20. - (1) în vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de stat la nivel european şi naţional, MDRAPFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de minimis.

(2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis sau de stat primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

Art. 21. - (1) MDRAPFE, prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(2) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia MDRAPFE, prin AMPOC, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.

(3) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

Art. 22. - În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MDRAPFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă.

Art. 23. - MDRAPFE va transmite, prin intermediul sistemului de notificare electronică al Comisiei, rezumatul informaţiilor despre schema de ajutor de stat exceptată în temeiul Regulamentului de exceptare în bloc, în formatul standard prevăzut la anexa II la acest regulament (art. 11 din Regulamentul de exceptare în bloc).

Art. 24, - MDRAPFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schema, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. - Furnizorul de ajutor va asigura publicarea pe site-ul www.fonduri-ue.ro a informaţiilor conform art. 9 alin (1) lit. c) coroborat cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, privind fiecare ajutor de stat individual acordat în cadrul schemei care depăşeşte valoarea de 500.000 euro.

 

CAPITOLUL XI

Recuperarea ajutorului de stat şi a ajutorului de minimis

 

Art. 26. - (1) Recuperarea ajutorului de stat şi a ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Sumele care trebuie recuperate includ şi o dobândă, calculată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de stat sau de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

Art. 27. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr. 1

la schemă

 

Lista sectoarelor şi activităţilor eligibile (coduri CAEN)

 

10

Industria alimentară

11

Industria băuturilor

13

Fabricarea produselor textile

14

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din pale şi din alte materiale vegetale împletite

17

Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

18

Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

20.12

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

20.14

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

20.15

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

20.16

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

20.52

Fabricarea cleiurilor

20.53

Fabricarea uleiurilor esenţiale

20.59

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

21

Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice

22.29

Fabricarea altor produse din material plastic

23.49

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

23.51

Fabricarea cimentului

24.10

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

25.21

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

25.29

Producţia de rezervoare, cisterne si containere metalice

25.30

Producţia generatoarelor de aburi(cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrată)

25.5

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

25.61

Tratarea şi acoperirea metalelor

25.99

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

26

Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27

Fabricarea echipamentelor electrice

28.11

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

28.29

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

28.99

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor

31

33

Fabricarea de mobilă

Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor

36

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37

Colectarea şi epurarea apelor uzate

38

Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile

39

Activităţi şi servicii de decontaminare

46.77

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

47.4

Comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii în magazine specializate

47.6

Comerţ cu amănuntul de bunuri culturale şi recreative, în magazine specializate

47.91

Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

52.22

Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă

55

Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

58.1

Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare

58.2

Activităţi de editare a produselor software

59

Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală

60

Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

61

Telecomunicaţii

62

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

63

Activităţi de servicii informatice

71

Activităţi de arhitectura şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică

72.11

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

72.19

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

73

Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

74.1

Activităţi de design specializat

74.2

Activităţi fotografice

74.90

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. - securitate, mediu

79

Activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

81.22

Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje

86

Activităţi referitoare la sănătatea umană

87.1

Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

87.2

Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale

90

Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

93.1

Activităţi sportive

95.1

Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere

 

Subsemnatul(a), ......................................,  identificat(ă) cu B I./C.I. seria ....... nr. ........................, eliberat(ă) de ......................................, la data de ......................................, cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ...................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ......................................, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......................................, declar pe propria răspundere următoarele:

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor p rog rame/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.

DA 

NU 

De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.

DA 

NU 

Dacă dă, completaţi tabelul de mai jos;

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului de minimis sau de stat

(pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)

Tip ajutor

(minimis/ajutor de stat)

Anul acordării ajutorului

Furnizorul de ajutor

Programul prin care s-a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

(euro)

 

Denumire

CUI.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Numele şi prenumele ......................................

Funcţia ......................................

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului

Data semnării ......................................

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

 

Având în vedere prevederile art. 36 lit. x) coroborate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) şi ale art. 52 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

în temeiul art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 clin Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumită în continuare lege, care deţin autorizaţie de liberă practică eliberată de o instituţie publică autorizată anterior apariţiei legii şi care exercită profesia în domeniile prevăzute la art. 17 din lege, au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru de 25 lei/lună, respectiv 300 iei/an, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă).

Art. 2. - Prin excepţie de la prevederile art. 1, persoanele prevăzute la art. 11 din lege care nu exercită profesia, indiferent dacă deţin sau nu autorizaţie de liberă practică eliberată de o instituţie publică autorizată conform prevederilor legale anterioare apariţiei legii, achită cotizaţia diferenţiat, în funcţie de momentul înscrierii în Colegiul Fizioterapeuţilor din România, astfel:

a) 275 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu până la 31 martie 2018;

b) 225 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu între 1 aprilie 2018 şi 30 iunie 2018;

c) 150 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu între 1 iulie 2018 şi 30 septembrie 2018;

d) 75 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu între 1 octombrie 2018 şi 31 decembrie 2018.

Art. 3. - Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege, care se află la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în situaţia şomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, vor plăti o cotizaţie de 5 lei/lună, în cuantum de 60 lei/an.

Art. 4. - Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege care sunt pensionari şi nu exercită profesia, dar doresc să devină membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România, vor plăti cotizaţie de membru în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie.

Art. 5. - Fizioterapeuţii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care solicită Colegiului Fizioterapeuţilor din România autorizaţia de liberă practică, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Art. 6. - Fizioterapeuţii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii de fizioterapie pe teritoriul României, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca persoanele prevăzute la art. 2.

Art. 7. - Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege care exercită profesia în regim independent sunt obligate la plata cotizaţiei de membru în aceleaşi condiţii ca persoanele prevăzute la art. 1.

Art. 8. - Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele/punctele de lucru teritoriale, respectiv filiala Bucureşti-Ilfov, ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România;

a) taxa pentru înscriere/reînscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în cuantum de 100 lei;

b) taxa de eliberare duplicat al autorizaţiei de liberă practică, în cuantum de 100 lei;

c) taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 100 lei.

Art. 9. - Achitarea taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se va realiza în contul Colegiului Fizioterapeuţilor din România sau în conturile deschise de punctele de lucru din ţară ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Art. 10. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2018.

Nr. 6.

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Având în vedere prevederile art. 20, 24, 31, 35 şi ale art. 39 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2018.

Nr. 7.

 

ANEXA

 

Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Şedinţele de orice fel ale organelor de conducere naţionale şi teritoriale ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România se pot desfăşura şi prin mijloace de comunicare la distanţă, În timp real. precum şi prin corespondenţă electronică în interval de timp limitat, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru confirmarea identităţii participantului, asigurarea nivelului adecvat de confidenţialitate a comunicaţiei şi, dacă e cazul, a votului, respectiv asigurarea consemnării dezbaterilor şi deciziilor, inclusiv cu posibilitatea de exercitare a votului prin corespondenţă.

(2) Derularea şedinţei în modalităţile anterior enumerate se face dacă în convocator este stabilită această modalitate de desfăşurare. În acest caz, prin convocator se va stabili şi modalitatea concretă de derulare a şedinţelor prin mijloacele de comunicare la distanţă.

(3) Convocarea şedinţelor organelor de conducere ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, inclusiv ale colegiilor teritoriale, se face în scris, cu precizarea datei, orei, proiectului ordinii de zi, modalităţii de desfăşurare şi, dacă este cazul, a locului de desfăşurare şi a modalităţilor recomandate de acces.

Art. 2. - (1) Prezenţa prin reprezentare este admisă numai în şedinţele adunărilor generale naţionale şi în adunările generale teritoriale, cazuri în care mandatar poate fi numai un alt membru din acelaşi colegiu teritorial şi putând reprezenta maximum 2 alţi membri, pe bază de procură scrisă semnată olograf sau cu semnătură electronică extinsă sau transmisă Colegiului Fizioterapeuţilor din România, respectiv colegiului teritorial în cauză, cu minimum 5 zile înaintea şedinţei în cauză.

(2) Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România împuterniciţi să reprezinte în adunarea generală naţională sau adunarea generală teritorială alţi membri vor formula propuneri, vor exprima poziţii, vor participa sau nu la vot şi vor vota în numele acestora identic cu propunerile, poziţiile şi voturile în numele lor personal, prezumându-se mandatarea cu depline puteri, cu excepţia cazului în care procura prevede expres şi imperativ mandatarea pentru susţinerea unei anumite poziţii, formularea unei anumite propuneri sau votarea într-un anumit fel pentru un anumit punct al ordinii de zi anunţate prin convocator.

 

CAPITOLUL II

Adunarea generală teritorială

 

Art. 3. - (1) Şedinţele adunării generale teritoriale se convoacă de către consiliul teritorial sau de către o treime din membrii acestuia.

(2) Nota de convocare a adunării generale teritoriale trimisă membrilor va cuprinde, pe lângă prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017 (Statut) şi ale art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre şi precizarea datei convocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă.

(3) O sesiune a adunării generale teritoriale nu poate depăşi 12 ore, inclusiv pauzele de orice natură.

(4) Hotărârile adunării generale teritoriale cu caracter normativ se publică pe pagina de internet a colegiului teritorial în cauză şi se comunică din oficiu şi către consiliul teritorial.

(5) Hotărârile adunării generale teritoriale cu caracter individual se comunică persoanelor vizate, prin poştă sau mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.

(6) Hotărârile adunării generale teritoriale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de cel puţin 3 participanţi la şedinţă.

(7) în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea şedinţă cu prezenţă personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.

(8) în loc de procesul-verbal al şedinţei, adunarea generală teritorială poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei şi de către minimum un alt participant la şedinţă, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi participanţi la şedinţa adunării generale teritoriale în termen de 24 de ore şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 15 de zile de la data şedinţei, fiind supus semnării conform prevederilor alineatului anterior.

 

CAPITOLUL III

Consiliul teritorial

 

Art. 4. - (1) Convocarea consiliului teritorial se face cu minimum 5 zile înainte, în scris, termen ce poate fi redus dacă toţi membrii îşi exprimă în scris acordul pentru un termen mai scurt pentru acel caz particular.

(2) în cazuri excepţionale, prin excepţie de la prevederile generale, convocarea se poate face şi numai telefonic, dacă se reuşeşte contactarea în acest mod a tuturor membrilor consiliului teritorial şi dacă toţi aceştia îşi exprimă verbal acordul în acest sens pentru acel caz particular, sub condiţia rezolutorie a confirmării ulterioare scrise a acestui acord.

(3) Nota de convocare a consiliului teritorial trimisă membrilor acestuia va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), şi data reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţa.

(4) în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă a consiliului teritorial cu majoritate simplă, în termen de 3-5 zile se organizează o nouă şedinţă, cu aceeaşi ordine de zi, care va adopta hotărâri cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi

(5) 0 şedinţă a consiliului teritorial nu poate depăşi 12 ore, inclusiv pauzele de orice natură.

(6) Hotărârile consiliului teritorial pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică pe pagina de internet a colegiului teritorial în cauză şi se comunică Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(7) Hotărârile consiliului teritorial se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf de preşedintele colegiului teritorial sau de către înlocuitorul acestuia care a condus şedinţa în cazul absenţei preşedintelui şi, olograf sau prin semnătură electronică extinsă, de minimum încă 2 participanţi la şedinţă.

(8) Hotărârile consiliului teritorial cu caracter individual se comunică persoanelor vizate prin poştă sau mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.

(9) în loc de procesul-verbal al şedinţei, Consiliul teritorial poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi membri ai consiliului teritorial în termen de 24 de ore şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 10 zile de la data şedinţei, fiind supus semnării conform prevederilor alin. (7).

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală naţională

 

Art. 5. - (1) Nota de convocare a Adunării generale naţionale trimisă membrilor va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), şi precizarea datei reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă. Reconvocarea va fi în termen de 14 zile de la data convocării iniţiale.

(2) O şedinţă a Adunării generale naţionale nu poate depăşi 48 de ore, inclusiv pauzele de orice natură.

(3) Adunarea generală a Colegiului Fizioterapeuţilor din România adoptă hotărâri ale Adunării generale naţionale.

(4) Hotărârile Adunării generale naţionale pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de internet a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(5) Hotărârile cu caracter individual se comunică persoanei în cauză, prin poştă sau prin mijloace moderne de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.

(6) Hotărârile Adunării generale naţionale necesită o majoritate de cel puţin două treimi din totalul voturilor exprimate.

(7) Hotărârile Adunării generale naţionale se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de cel puţin 5 participanţi la şedinţă.

(8) în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă,în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea şedinţă cu prezenţă personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.

(9) în loc de procesul-verbal al şedinţei, Adunarea generală naţională poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei şi de către minimum un alt participant la şedinţă, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi participanţi la şedinţa adunării generale în termen de 24 de ore şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 30 de zile de la data şedinţei, fiind supus semnării.

 

CAPITOLUL V

Consiliul naţional

 

Art. 6. - (1) Convocarea Consiliului naţional în sesiune ordinară se face cu minimum 15 zile înainte, iar în sesiune extraordinară, în termen de 5-7 zile înainte.

(2) Nota de convocare a Consiliului naţional trimisă membrilor acestuia va cuprinde, pe lângă precizările prevăzute la art. 1 alin. (3), şi data reconvocării în caz de neîntrunire a cvorumului de şedinţă. Reconvocarea va fi în termen de 5-7 zile de la data convocării iniţiale.

(3) O şedinţă a Consiliului naţional nu poate depăşi 48 de ore, inclusiv pauzele de orice natură.

(4) Consiliul naţional adoptă hotărâri ale Consiliului naţional, cu majoritate simplă, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi.

(5) Hotărârile Consiliului naţional pot avea caracter normativ sau individual. Cele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea î, şi pe pagina de internet a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(6) Hotărârile Consiliului naţional cu caracter individual se comunică persoanelor vizate prin poştă sau prin mijloace modeme de comunicare, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora.

(7) Hotărârile Consiliului naţional se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, ce trebuie semnat olograf sau prin semnătură electronică extinsă de un număr de participanţi la şedinţă stabilit la începutul şedinţei, număr care nu poate fi mai mic de 5.

(8) în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace de comunicare la distanţă, în timp real, procesele-verbale vor fi semnate la următoarea şedinţă cu prezenţă personală cu semnătură olografă sau prin semnătură electronică extinsă.

(9) în loc de procesul-verbal al şedinţei, Consiliul naţional poate opta pentru încheierea pe loc a unei minute, semnate olograf de conducătorul şedinţei şi de către minimum un alt participant la şedinţă, al cărei conţinut se difuzează celorlalţi membri ai Consiliului naţional în termen de 24 de ore, şi pe baza căreia se redactează procesul-verbal de şedinţă în termen de 30 de zile de la data şedinţei, fiind supus semnării conform prevederilor alineatului precedent.

(10) Alte detalii privind organizarea şi funcţionarea Consiliului naţional se pot stabili printr-o procedură specifică emisă de Consiliul naţional în aplicarea prezentei hotărâri.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.