MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 130/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 12 februarie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.430/1.063/2017/220. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, al ministrului energiei şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

 

14. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE

MINISTERUL ENERGIEI

Nr. 1.430 din 20 noiembrie 2017

Nr. 220 din 23 ianuarie 2018

Nr. 1.063 din 7 decembrie 2017

 

ORDIN

privind aprobarea Planului naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 94.573/DM din 9.03.2017 al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării, ţinând seama de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 174/2015, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, ministrul energiei şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere, aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, denumit în continuare Planul naţional de tranziţie, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Mediului cooperează cu Ministerul Energiei şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în vederea monitorizării şi raportării la Comisia Europeană a stadiului implementării Planului raţional de tranziţie.

Art. 3. - Ministerul Energiei va asigura corelarea măsurilor investiţionale necesare menţinerii siguranţei sistemului energetic naţional cu măsurile de conformare din punctul de vedere al protecţiei mediului şi termenele de realizare a acestora prevăzute în Planul naţional de tranziţie, precum şi coordonarea punerii în practică a măsurilor de conformare, pentru acele unităţi de producere a energiei electrice care au în componenţă instalaţii de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va asigura corelarea punerii în practică a măsurilor investiţionale aferente Programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2020 căldură şi confort” şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, cu măsurile de conformare din punctul de vedere al protecţiei mediului şi termenele de realizare a acestora prevăzute în Pianul naţional de tranziţie, pentru acele unităţi de producere a energiei termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică ce au în componenţă instalaţii de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Decizia de punere în aplicare 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2Q1Q/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale, în scopul asigurării respectării descreşterii liniare a plafoanelor anuale de emisii la nivel naţional în perioada implementării planului, prevăzută de art. 32 alin. (13) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, operatorii instalaţiilor incluse în Planul naţional de tranziţie trebuie să pună în practică toate măsurile necesare pentru ca emisiile totale anuale provenite de la fiecare dintre aceste instalaţii să nu depăşească plafoanele de emisii anuale pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2020, asumate în documentaţia depusă odată cu solicitarea de includere a instalaţiilor în Planul naţional de tranziţie.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Ministrul energiei,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Paul Stănescu

Toma-Florin Petcu

 

 

ANEXĂ

 

PLAN NAŢIONAL DE TRANZIŢIE

pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

 

I. Introducere

Instalaţiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt au un impact major asupra sănătăţii umane şi a mediului, în principal din cauza substanţelor poluante emise în aer.

Ca o consecinţă a evaluărilor realizate la nivelul Uniunii Europene (UE) privind:

- implementarea şi eficacitatea legislaţiei specifice emisiilor industriale şi a recomandărilor documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile;

- modul de respectare a cerinţelor Directivei 2001/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici;

- modul de respectare a obiectivelor stabilite în Strategia tematică privind poluarea aerului,

precum şi în scopul pregătirii atingerii noilor obiective din domeniul calităţii aerului, respectiv reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici până în 2020 şi după acest an, ca urmare a revizuirii Protocolului referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999 1, în noua directivă pentru domeniul controlului poluării industriale, respectiv Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale, sunt prevăzute condiţii mai restrictive şi ţinte mai ambiţioase în ceea ce priveşte emisiile de poluanţi în mediu şi în cazul particular al instalaţiilor de ardere pentru cei trei poluanţi reprezentativi: dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi.


1 Pentru România, nivelul de reducere a emisiilor până în anul 2020 (exprimat în procente de reducere a emisiilor pentru perioada 2005-2020) este de: 77% pentru SO2,45% pentru NOx şi respectiv de 28% pentru pulberi (exprimate ca PM2.5) şi va constitui angajament de reducere a emisiilor, prin ratificarea de către România, în calitate de stat membru UE, a Protocolului Gothenburg, revizuit.

 

 

 

Prin promovarea Directivei 2010/75/UE, aplicarea concluziilor celor mai bune tehnici disponibile (concluzii BAT) a devenit obligatorie. În scopul aplicării unitare la nivelul UE a valorilor-limită de emisie pe baza celor mai bune tehnici disponibile, pentru instalaţiile de ardere cu putere termică nominală mai mare de 50 MWt, Directiva 2010/75/UE stabileşte în anexa V valori-limită de emisie care trebuie respectate de astfel de instalaţii.

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a permite operatorilor instalaţiilor de ardere existente să adapteze aceste instalaţii din punctul de vedere tehnic noilor cerinţe prevăzute de Directiva 2010/75/UE, respectiv pentru a implementa măsuri necesare respectării valorilor-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, art. 32 din lege prevede că, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalaţiile pot fi exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie, cu condiţia implementării măsurilor tehnice necesare conformării cu aceste valori, în cadrul unui plan naţional de tranziţie.

Prezentul plan naţional de tranziţie a fost elaborat în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare 2012/115/UE din 10 februarie 2012 de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale.

Scopul prezentului plan naţional de tranziţie este acela de a permite ca, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, instalaţiile de ardere cu putere termică nominală egală cu, sau mai mare de 50 MWt, cărora li s-a acordat prima autorizaţie înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiţia ca instalaţia să fi intrat în exploatare cel târziu la 27 noiembrie 2003, să fie adaptate din punct de vedere tehnic cerinţelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, prin implementarea măsurilor de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, astfel încât să respecte valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 a legii menţionate.

Obiectivele generale ale prezentului plan naţional de tranziţie sunt:

- asigurarea conformării instalaţiilor incluse în prezentul plan naţional de tranziţie cu valorile-limită de emisie stabilite în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare (anexa V la Directiva 2010/75/UE), începând cu 1 iulie 2020, prin implementarea măsurilor necesare în perioada

1 ianuarie 2016-30 iunie 2020;

- asigurarea unei descreşteri lineare, în perioada 1 ianuarie 2016-30 iunie 2020, a plafoanelor naţionale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţiile de ardere care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- asigurarea mecanismului de monitorizare şi raportare a stadiului îndeplinirii obiectivelor şi a măsurilor propuse.

II. Conţinutul planului naţional de tranziţie

1. Lista instalaţiilor de ardere incluse în plan

Planul naţional de tranziţie pentru instalaţii de ardere aflate sub incidenţa prevederilor cap. III din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, include acele instalaţii eligibile în raport cu prevederile art. 32 din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Decizia 2012/115/UE, pentru care operatorii au depus solicitările şi documentaţiile necesare până la termenul prevăzut în lege.

Lista instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie este prezentată în anexa nr. 1, iar o listă detaliată cu toate informaţiile relevante privind caracteristicile lor operaţionale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE este prezentată în anexa nr. 5, tabelul A.1 la prezentul plan naţional de tranziţie.

2. Contribuţiile fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019

Contribuţiile fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019 au fost calculate în conformitate cu metodele stabilite la pct. 3.1 din anexa la Decizia 2012/115/UE2.

Valorile-limită de emisie relevante pentru calcularea contribuţiilor fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru 2016 şi respectiv 2013 au fost stabilite în baza informaţiilor de la pct. 3.2 şi respectiv pct. 3.3 din anexa la Decizia 2012/115/UE 2.


2 Decizia de punere în aplicare a Comisiei 2012/115/UE de stabilire a normelor referitoare la planurile naţionale de tranziţie menţionate în Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind emisiile industriale

 

Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante şi contribuţiile calculate ale fiecărei instalaţii de ardere la  plafoanele naţionale de emisii pentru 2016 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.1 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE. În coloana „observaţii” din tabelul B.1 sunt prezentate informaţii suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv.

- dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menţionate în notele la tabelele C.1 şi C.2 din apendicele C al anexei la Decizia 2012/115/UE;

- dacă instalaţiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinaţie de mai multe tipuri de instalaţii.

Pentru a indica valorile-limită de emisie relevante şi contribuţiile calculate ale fiecărei instalaţii de ardere la plafoanele naţionale de emisii pentru anul 2019 a fost utilizat modelul prevăzut în tabelul B.2 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.

În coloana „observaţii” din tabelul B.2 au fost furnizate informaţii suplimentare cu privire la valorile-limită de emisie utilizate la efectuarea calculului, respectiv:

- dacă au fost aplicate valorile-limită de emisie menţionate în notele la tabelele D.1 şi D.2 din apendicele D al anexei la Decizia 2012/115/UE;

- dacă instalaţiile utilizează mai multe tipuri de combustibil sau dacă sunt o combinaţie de mai multe tipuri de instalaţii.

Contribuţiile la plafoanele naţionale de emisii pentru anii 2016 şi 2019, calculate pentru fiecare instalaţie de ardere, sunt prezentate În anexele nr. 2 şi 3, iar în anexa nr. 5 tabelele B.1 şi B.2 sunt prezentate în detaliu pentru fiecare tip de combustibil utilizat împreună cu valorile-limită de emisie aferente.

3. Plafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de plan pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020; detalii privind calcularea plafoanelor de emisii

Plafoanele naţionale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020 sunt prezentate în anexa nr. 4, iar în anexa nr. 5 tabelul B.3 este prezentat în detaliu modul de calcul al plafoanelor de emisii.

Calcularea plafoanelor de emisii a fost realizată conform metodelor stabilite la pct. 3.4 din anexa la Decizia 2012/115/UE, iar pentru prezentarea sistematizată a acestora fost utilizat modelul prezentat în tabelul B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE.

4. Lista masurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea, de către toate instalaţiile de ardere care sunt incluse în pian, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278Î2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare

Lista măsurilor propuse de operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie pentru asigurarea respectării, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, este prezentată în anexa nr. 6 la prezentul plan naţional de tranziţie.

5. Monitorizarea fi raportarea implementării prezentului plan naţional de tranziţie

În scopul respectării prevederilor art. 6 din Decizia 2012/115/UE sunt stabilite în continuare obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere şi obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

5.1. Obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere

a) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia respectării prevederilor prezentului plan naţional de tranziţie şi ale legislaţiei în vigoare privind emisiile industriale.

b) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a monitoriza emisiile de oxizi de azot, dioxid de sulf şi pulberi, pentru fiecare instalaţie de ardere, în conformitate cu prevederile părţii a 3-a din anexa nr. 5 la Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a elabora şi transmite trimestrial agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă se află amplasate instalaţiile de ardere un raport conţinând stadiul realizării măsurilor din prezentul plan naţional de tranziţie, precum şi emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi, pentru fiecare instalaţie de ardere.

d) Operatorii instalaţiilor de ardere au obligaţia de a elabora şi transmite anual agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere un raport conţinând pentru fiecare instalaţie de ardere următoarele date şi informaţii:

- puterea termică instalată totală (MW) a instalaţiei de ardere;

- tipul de instalaţie de ardere: cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica);

- data punerii în funcţiune a instalaţiei de ardere;

- totalul emisiilor anuale (tone/an) de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi (ca total al particulelor în suspensie);

- numărul de ore de funcţionare a instalaţiei de ardere;

- consumul de energie anual total (TJ/an), calculat în funcţie de cantitatea de combustibil utilizat şi de valoarea calorică netă, defalcat pe următoarele categorii de combustibili: huilă, lignit, biomasă, turbă, alţi combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi, gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica).

e) Operatorii instalaţiilor de ardere sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere intenţia de realizare a unor schimbări justificate în exploatarea instalaţilor, care pot afecta prezentul plan naţional de tranziţie, precum şi, după caz, stadiul realizării acestora.

5.2. Obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului

a) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, împreună cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, verifică pe amplasamentul instalaţiilor de ardere din raza lor de competenţă veridicitatea datelor şi informaţiilor transmise de operatorii instalaţiilor de ardere în conformitate cu prevederile de la pct. 5.1 lit. c) şi d), asigurarea monitorizării continue a emisiilor poluanţilor prevăzuţi în anexa nr. 5 din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi veridicitatea informaţiilor transmise conform pct. 5.1 lit. e).

În situaţia constatării de neconcordanţe între datele şi informaţiile raportate de operatorii instalaţiilor de ardere în conformitate cu pct. 5.1 lit. c), d) şi e) şi situaţia de pe amplasament, precum şi în situaţia constatării nerespectării prevederilor de la pct. 5.1 lit. b) şi/sau în cazul încălcării prevederilor Planului naţional de tranziţie şi/sau ale autorizaţiilor integrate de mediu, comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu aplică sancţiunile şi dispun măsurile adecvate prevăzute de legislaţia în domeniu.

b) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului evaluează şi, acolo unde este cazul, actualizează autorizaţiile integrate de mediu în baza cărora funcţionează instalaţiile de ardere, în conformitate cu prevederile prezentului plan naţional de tranziţie şi cu prevederile legislaţiei în vigoare privind emisiile industriale.

c) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a), centralizează, analizează şi validează rapoartele transmise de operatorii instalaţiilor de ardere conform pct. 5.1 lit. c) şi întocmesc rapoarte trimestriale pe care le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

d) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului centralizează şi analizează rapoartele trimestriale ale agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, prevăzute la lit. c), şi elaborează semestrial rapoarte privind evoluţia implementării Planului naţional de tranziţie pe care le transmite Ministerului Mediului.

e) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului centralizează datele şi informaţiile din rapoartele transmise de operatorii instalaţiilor de ardere conform prevederilor pct. 5.1 lit. d) şi, după efectuarea verificărilor prevăzute la lit. a) şi prealabila validare, le transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

f) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, în conformitate cu prevederile de la pct. e), elaborează şi transmite anual Ministerului Mediului un inventar naţional al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi al consumului de energie, în formatul de raportare solicitat de Comisia Europeană, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Ministerul Mediului transmite Comisiei Europene, la solicitarea acesteia, inventarul naţional al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi şi al consumului de energie la care se face referire la lit. f).

6. Modificări ulterioare aduse Planului naţional de tranziţie

În scopul respectării prevederilor art. 32 alin. (17) din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4 din anexa la Decizia 2012/115/UE sunt stabilite obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere şi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului.

6.1. Obligaţii ale operatorilor instalaţiilor de ardere

a) Operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului cu privire la instalaţiile care au încetat definitiv să funcţioneze sau a căror putere termică nominală totală a fost redusă la mai puţin de 50 MW.

b) Operatorii instalaţiilor de ardere incluse în prezentul plan naţional de tranziţie sunt obligaţi să notifice agenţiile judeţene pentru protecţia mediului în a căror rază de competenţă sunt amplasate instalaţiile de ardere, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Ministerul Mediului cu privire la instalaţiile de ardere care au început să coincinereze deşeuri după data de 31 decembrie 2015 şi care, prin urmare, intră sub incidenţa prevederilor cap. IV din Legea nr. 278/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

6.2. Obligaţii şi responsabilităţi ale autorităţilor competente pentru protecţia mediului

a) Agenţiile judeţene pentru protecţia mediului împreună cu comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu verifică pe amplasamentul instalaţiilor de ardere din raza lor de competenţă veridicitatea informaţiilor transmise de operatorii instalaţiilor de ardere, în conformitate cu prevederile de la pct. 6.1, şi comunică Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului rezultatele verificărilor efectuate, precum şi măsurile impuse şi sancţiunile aplicate conform prevederilor legislaţiei în domeniu, în cazul constatării de neconcordanţe între informaţiile raportate de operatori şi situaţia de pe amplasament,

b) Ministerul Mediului informează Comisia Europeană CU privire la orice modificări ulterioare ale prezentului plan naţional de tranziţie.

Instalaţiile de ardere la care face referire pct. 6.1 sunt excluse din prezentul plan naţional de tranziţie, iar contribuţiile acestor instalaţii la plafoanele naţionale de emisii sunt scăzute din plafoanele de emisie naţionale, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune acceptată a prezentului plan naţional de tranziţie sau, în cazul în care un astfel de plan nu a fost acceptat, astfel cum au fost calculate în cea mai recentă versiune a prezentului plan naţional de tranziţie prezentat Comisiei Europene.

 

ANEXA Nr. 1

 

Lista instalaţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie

 

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei induse în Planul naţional de tranziţie

Putere termică nominală totală la 31.12.2010

(MW)

Poluanţi care fac obiectul TNP

SO2

NOx

Pulberi

1

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1)

282

-

-

2

CET Iaşi 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 – IMA nr. 2)

666

-

-

3

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3)

464

-

-

4

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 2 –IMA nr. 4)

610

-

5

S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 2

586

-

-

6

S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 3

879

-

-

7

Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 1+4)

403

-

-

8

Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 5)

433

-

-

9

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Işalniţa)

1892

-

-

10

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova S.E. Craiova - Craiova nr. 1)

946

-

-

11

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)

1756

-

-

12

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)

1578

-

-

13

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1

586

-

-

14

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2

586

15

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3

293

16

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A., - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)

1056

17

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A., - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)

1056

18

TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)

523

(operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalaţia prin cesionare din anul 2016 va menţine în funcţiune doar cazanul C1 de 127 MWt)

-

-

19

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 1)

277

-

-

20

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 4)

277

-

-

21

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 5)

1108

-

-

22

S.C. ELCEN Bucureşti CET Progresul nr. 1

1148

-

-

23

S.C. ELCEN Bucureşti CET Sud nr. 1

1148

-

-.

24

S.C. COLTERM S.A. nr. 1

58.1

-

-

25

S.C. COLTERM S.A. nr. 2

58.1

-

-

26

S.C. COLTERM S.A. nr. 3

116.3

-

-

27

S C. COLTERM S.A. nr. 4

116.3

-

-

28

S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)

278.4

-

-

29

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman

135

-

-

30

S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1

327

-

-

31

S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (fost S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)

132

-

-

32

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI

74.25

-

-

 

ANEXA Nr. 2

 

Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016

 

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei

Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2016 (tone pe an)

SO2

NOx

Pulberi

1

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1)

-

2267.59

-

2

CET Iaşi 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 – IMA nr. 2)

-

2008.00

-

3

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi *1 - IMA nr. 3)

-

36.30

-

4

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 2 – IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4)

1156.52

578.26

-

5

S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 2

-

334.00

-

6

S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 3

-

438.00

-

7

Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S,C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 1 + 4)

-

359.00

-

8

Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 5)

-

385.00

-

9

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Işalniţa)

-

2435.82

-

10

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova S.E. Craiova - Craiova nr. 1)

-

1594.67

-

11

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)

-

3154.15

-

12

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)

-

2739.85

-

13

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1

-

6.12

-

14

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2

1743.57

932.66

218.42

15

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3

2607.27

1307.28

210.54

16

S C Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)

1795.09

1001.27

224.74

17

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)

2062.29

1163.25

258.24

18

TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)

-

194.77

-

19

SNGN ROM GAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 1)

-

236.26

-

20

SNGN ROM GAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 4)

-

421.99

-

21

SNGN ROM GAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 5)

-

792.39

-

22

S.C. ELCEN Bucureşti CET Progresul nr. 1

-

745.00

-

23

S.C. ELCEN Bucureşti CET Sud nr. 1

-

1007.00

-

24

S.C. COLTERM S.A. nr. 1

-

8.00

-

25

S.C. COLTERM S.A. nr. 2

-

16.20

-

26

S.C. COLTERM S.A. nr. 3

-

55.60

-

27

S.C. COLTERM S.A. nr. 4

-

109.10

-

28

S.C. AMURCO S.R.L. (ex. SOFERT S.A.)

-

295.94

-

29

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman

-

63.62

-

30

S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1

-

634.83

-

31

S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)

-

8.84

-

32

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOI EŞTI

-

78.06

-

 

PLAFOANE DE EMISII PENTRU ANUL 2016

9364.74

25408.81

911.94

 

ANEXA Nr. 3

 

Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019

 

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei

Contribuţiile instalaţiilor la plafoanele de emisii pentru anul 2019 (tone pe an)

SO2

NOx

Pulberi

1

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 1)

-

811.72

-

2

CET Iaşi 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi - IMA nr. 2)

-

879.13

-

3

S.C. Veolia Energie Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 1 - IMA nr. 3)

-

12.10

-

4

S.C. Veolia Energie Iaşi S A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iaşi S.A. CET Iaşi 2 - IMA nr. 4)

578 26

578.26

-

5

S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 2

-

199.00

-

6

S.C. Electrocentrale Galaţi nr. 3

-

219.00

-

7

Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 1+4)

-

120.00

-

8

Societatea Electrocentrale Constanţa S.A. CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Palas nr. 5)

-

128.00

-

9

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Işalniţa (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Işalniţa)

-

2336.50

-

10

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Craiova - Craiova nr. 1)

-

1550,52

-

11

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)

-

3128.00

-

12

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)

-

2696.85

-

13

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 1

-

3.06

-

14

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2

878.27

896.29

88.26

15

S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3

532.47

437.23

53.48

16

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)

907.40

943.80

91.59

17

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)

1043.59

1089.25

105.43

18

TERMOFICARE ORADEA SA nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)

-

97.39

-

19

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 1)

-

78.75

-

20

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 4)

-

140.66

-

21

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN Bucureşti SE Mureş nr. 5)

-

396.20

-

22

S.C. ELCEN Bucureşti CET Progresul nr. 1

-

372.00

-

23

S.C. ELCEN Bucureşti CET Sud nr. 1

-

503.00

-

24

S.C. COLTERM S.A. nr. 1

-

2.70

-

25

S.C. COLTERM S.A. nr. 2

-

5.40

-

26

S.C. COLTERM S.A. nr. 3

-

19.20

-

27

S.C. COLTERM S.A. nr. 4

-

38.80

-

28

S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)

-

98.65

-

29

S.C. AGRANA ROMANIA S.A. Buzău Sucursala Roman

-

21.20

-

30

S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1

-

211.61

-

31

S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex S.C. MARR SUGAR ROMANIA S.R.L. - Sucursala Urziceni)

 

2.95

-

32

S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. RAFINĂRIA VEGA PLOIEŞTI

-

45.37

-

 

PLAFOANE DE EMISII PENTRU ANUL 2019

3959.99

18062.59

338.76

 

ANEXA Nr. 4

 

PLAFOANELE NAŢIONALE DE EMISII

pentru fiecare poluant vizat de Planul naţional de tranziţie pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 şi pentru primul semestru al anului 2020, calculate conform pct. 3.4 şi sistematizate conform tabelului B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE

(tone/an)

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

(1 ianuarie-30 iunie)

SO2

9364.74

7556.49

5748.24

3939.99

1969.99

NOx

25408.81

22960.07

20511.33

18062.59

9031.29

Pulberi

911.94

720.88

529.82

338.76

169.38

 

ANEXA Nr. 5

 

Tabel A1*)

 

Lista instituţiilor de ardere incluse în Planul naţional de tranziţie şi informaţiile relevante privind caracteristicile lor operaţionale, sistematizate conform tabelului A.1 din apendicele A al anexei la Decizia 2012/115/UE

 

 

TABEL B3 


Plafoanele naționale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul național de tranziție pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru primul semestru al anului 2020, calculate conform punctului 3.4 și sistematizate conform tabelului B.3 din apendicele B al anexei la Decizia 2012/115/UE

(tone/an)

 

2016

2017

2018

2019

2020 
(1 ianuarie-30 iunie)

SO2

9364,74

7556,49

5748,24

3939,99

1969,99

NOx

25408,81

22960,07

20511,33

18062,59

9031,29

Pulberi

911,94

720,88

529,82

338,76

169,38

 

Detalii privind calcularea plafoanelor naționale de emisii pentru fiecare poluant vizat de Planul național de tranziție pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și pentru primul semestru al anului 2020

 

plafon emisii SO2 pentru anul 2016 (tpa) = ∑ [contribuția instalației individuale la plafonul pentru 2016] = 9364,74

plafon emisii SO2 pentru anul 2019 (tpa) = ∑ [contribuția instalației individuale la plafonul pentru 2019] = 3939,99

plafon emisii SO2 pentru anul 2017 (tpa) = plafon emisii SO2 pentru anul 2016 - 1/3 x (plafon emisii SO2 pentru anul 2016 - plafon emisii SO2 pentru anul 2019) = 9364,74 - 1/3 x (9364,74 - 3939,99) = 7556,49

plafon emisii SO2 pentru anul 2018 (tpa) = plafon emisii SO2 pentru anul 2016 - 2/3 x (plafon emisii SO2 pentru anul 2016 - plafon emisii SO2 pentru anul 2019) = 5748,24

plafon emisii SO2 pentru anul 2020 (1 ianuarie-30 iunie) (tpa) = 1/2 x plafon emisii SO2 pentru anul 2019 = 1969,99

plafon emisii NOx pentru anul 2016 (tpa) = ∑ [contribuția instalației individuale la plafonul pentru 2016] = 25408,81

plafon emisii NOx pentru anul 2019 (tpa) = ∑ [contribuția instalației individuale la plafonul pentru 2019] = 18062,59

plafon emisii NOx pentru anul 2017 (tpa) = plafon emisii NOx pentru anul 2016 - 1/3 x (plafon emisii NOx pentru anul 2016 - plafon emisii NOx pentru anul 2019) = 25408,81 - 1/3 x (25408,81 - 18062,59) = 22960,07

plafon emisii NOx pentru anul 2018 (tpa) = plafon emisii NOx pentru anul 2016 - 2/3 x (plafon emisii NOx pentru anul 2016 - plafon emisii NOx pentru anul 2019) = 20511,33

plafon emisii NOx pentru anul 2020 (1 ianuarie-30 iunie) (tpa) = 1/2 x plafon emisii NOx pentru anul 2019 = 9031,29

plafon emisii pulberi pentru anul 2016 (tpa) = ∑ [contribuția instalației individuale la plafonul pentru 2016] = 911,94

plafon emisii pulberi pentru anul 2019 (tpa) = ∑ [contribuția instalației individuale la plafonul pentru 2019] = 338,76

plafon emisii pulberi pentru anul 2017 (tpa) = plafon emisii pulberi pentru anul 2016 - 1/3 x (plafon emisii pulberi pentru anul 2016 - plafon emisii pulberi pentru anul 2019) = 720,88

plafon emisii pulberi pentru anul 2018 (tpa) = plafon emisii pulberi pentru anul 2016 - 2/3 x (plafon emisii pulberi pentru anul 2016 - plafon emisii pulberi pentru anul 2019) = 529,82

plafon emisii pulberi pentru anul 2020 (1 ianuarie-30 iunie) (tpa) = 1/2 x plafon emisii pulberi pentru anul 2019 = 1/2 x 413 = 169,38

 

ANEXA Nr. 6

 

LISTA
măsurilor care trebuie luate pentru a asigura respectarea de către toate instalațiile de ardere care sunt incluse în plan, până cel târziu la 1 iulie 2020, a valorilor-limită de emisie aplicabile prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE

 

Nr. crt.

Denumirea instalației

Puterea termică nominală (MWt)

Tipuri de combustibil utilizat

Poluanții pentru care se solicită includerea în PNT

Valoare-limită de emisie conform anexei V la Directiva 2010/75/UE (mg/Nm3)

Măsuri pentru asigurarea respectării valorilor-limită de emisie prevăzute în anexa V la Directiva 2010/75/UE

Data la care devine operativă (data finalizării implementării)

1

S.C. Veolia Energie S.A. Iași CET Iași 1 - IMA nr. 1 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 1)

282

păcură și gaz natural

NOx

200/100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

2

CET Iași 1 - IMA nr. 2 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 2)

566

păcură și gaz natural

NOx

150/100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

3

S.C. Veolia Energie S.A. Iași CET Iași 1 - IMA nr. 3 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 1 - IMA nr. 3)

464

gaze naturale

NOX

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2016

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem automat de monitorizare continuă a emisiilor

31 decembrie 2016

4

S.C. Veolia Energie S.A. Iași CET Iași 2 - IMA nr. 4 (ex Dalkia Termo Iași S.A. CET Iași 2 - IMA nr. 4)

610

huilă

SO2

200

Montarea și punerea în funcțiune a unui scruber pentru desulfurarea umedă a gazelor de ardere la al doilea cazan de la IMA nr. 4, primul cazan instalația de desulfurare fiind realizată prin proiectul pe Axa 3 POS Mediu

31 decembrie 2019

NOX

200

Introducerea în trepte a aerului în focar

31 decembrie 2019

5

S.C. Electrocentrale Galați nr. 2

586

gaz natural

NOx

100

Modernizarea (upgradarea) arzătoarelor cu NOx redus pentru respectarea VLE impuse/montarea și/sau punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică/noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

6

S.C. Electrocentrale Galați nr. 3

879

gaz natural

NOx

100

Modernizarea (upgradarea) arzătoarelor cu NOx redus pentru respectarea VLE impuse/montarea și/sau punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică/noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

7

Societatea Electrocentrale Constanța CT Palas nr. 1 + 4 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 1 + 4)

287

gaz natural

NOx

100

Modernizarea (upgradarea) arzătoarelor cu NOx redus pentru respectarea VLE impuse/montarea și/sau punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică/noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

8

Societatea Electrocentrale Constanța CT Palas nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Palas nr. 5)

433

gaz natural

NOx

100

Modernizarea (upgradarea) arzătoarelor cu NOx redus pentru respectarea VLE impuse/montarea și/sau punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică/noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

9

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Ișalnița (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Ișalnița)

1892

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere (SNCR)

31 martie 2020

lignit

NOx

200

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere (SNCR)

31 martie 2020

10

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Craiova - Craiova nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Craiova SE Craiova-Craiova nr. 1)

946

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere (SNCR)

31 martie 2020

păcură

NOx

150

lignit

NOx

200

11

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Rovinari nr. 1 (ex S.C. Complexul Energetic Rovinari nr. 1)

1756

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere (SNCR)

31 martie 2020

păcură

NOx

150

lignit

NOx

200

12

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. SE Turceni nr. 2 (ex S.C. Complexul Energetic Turceni nr. 2)

1578

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere (SNCR)

1 ianuarie 2020

păcură

NOx

150

lignit

NOx

200

13

S.C. CET GOVORA nr. 1

586

gaz natural

NOx

100

Tehnici combinate pentru reducerea NOX

31 decembrie 2019

14

S.C. CET GOVORA nr. 2

586

lignit

SO2

200

Combustibil cu conținut redus de sulf; Tehnici combinate pentru reducerea SO2

31 decembrie 2019

NOx

200

Tehnici combinate pentru reducerea NOx

30 iunie 2020

pulberi

20

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

biomasă

pulberi

20

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

păcură

SO2

200

Combustibil cu conținut redus de sulf; Tehnici combinate pentru reducerea SO2

31 decembrie 2019

NOx

150

Tehnici combinate pentru reducerea NOx

30 iunie 2020

pulberi

20

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

gaz natural

SO2

35

Combustibil cu conținut redus de sulf; Tehnici combinate pentru reducerea SO2

31 decembrie 2019

NOx

100

Tehnici combinate pentru reducerea NOx

30 iunie 2020

pulberi

5

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

15

S.C. CET GOVORA nr. 3

293

lignit

SO2

250

Combustibil cu conținut redus de sulf; Tehnici combinate pentru reducerea SO2

31 decembrie 2017

NOx

200

Tehnici combinate pentru reducerea NOx

30 iunie 2020

Pulberi

25

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

biomasă

Pulberi

20

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

păcură

SO2

250

Combustibil cu conținut redus de sulf; Tehnici combinate pentru reducerea SO2

31 decembrie 2017

NOx

200

Tehnici combinate pentru reducerea NOx

30 iunie 2020

Pulberi

25

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

gaz natural

SO2

35

Combustibil cu conținut redus de sulf; Tehnici combinate pentru reducerea SO2

31 decembrie 2017

NOx

100

Tehnici combinate pentru reducerea NOx

30 iunie 2020

Pulberi

5

Utilizarea EF combinat cu DGA

31 decembrie 2019

16

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 2 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2)

1056

huilă

SO2

200

Desulfurare gaze arse

31 decembrie 2018

NOx

200

Reabilitarea arzătoare cu NOx redus

31 decembrie 2018

Pulberi

20

Reabilitarea electrofiltre

31 decembrie 2018

17

S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A. - Sucursala Electrocentrale Deva nr. 3 (ex S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3)

1056

huilă

SO2

200

Desulfurare gaze arse

30 iunie 2020

NOx

200

Reabilitarea arzătoare cu NOx redus

30 iunie 2020

Pulberi

20

Reabilitarea electrofiltre

30 iunie 2020

18

TERMOFICARE ORADEA S.A. nr. 1 (ex S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1)

523*

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică selectivă (SCR) a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

19

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 1 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 1)

277

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere selectivă noncatalitică a oxizilor de azot

30 iunie 2020

20

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 4 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 4)

277

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere selectivă noncatalitică a oxizilor de azot

30 iunie 2020

21

SNGN ROMGAZ S.A. - SPEE Iernut nr. 5 (ex S.C. ELCEN București SE Mureș nr. 5)

1108

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere selectivă noncatalitică a oxizilor de azot

30 iunie 2020

22

S.C. ELCEN București CET Progresul nr. 1

1148

gaz natural

NOx

100

Modernizarea (upgradarea) arzătoarelor cu emisii reduse de oxizi de azot pentru respectarea VLE impus/Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică/noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

23

S.C. ELCEN București CET Sud nr. 1

1148

gaz natural

NOx

100

Modernizarea (upgradarea) arzătoarelor cu emisii reduse de oxizi de azot pentru respectarea VLE impus/Montarea și punerea în funcțiune a unui sistem de reducere catalitică/noncatalitică selectivă a oxizilor de azot din gazele de ardere

31 decembrie 2019

24

S.C. COLTERM S.A. nr. 1

58.1

gaz natural

NOx

100

Conversia arzătoarelor existente în arzătoare tip DDG-EN, arzătoare special proiectate pentru reducerea emisiilor de NOx

31 decembrie 2019

25

S.C. COLTERM S.A. nr. 2

58.1

gaz natural

NOx

100

Conversia arzătoarelor existente în arzătoare tip DDG-EN, arzătoare special proiectate pentru reducerea emisiilor de NOx

31 decembrie 2019

26

S.C. COLTERM S.A. nr. 3

116.3

gaz natural

NOx

100

Înlocuirea arzătoarelor cu arzătoare cu NOx redus de ultimă generație; Recirculare de gaze de ardere reci focar

31 decembrie 2019

27

S.C. COLTERM S.A. nr. 4

116.3

gaz natural

NOx

100

Conversia arzătoarelor existente în arzătoare tip DDG-EN, arzătoare special proiectate pentru reducerea emisiilor de NOx

31 decembrie 2019

28

S.C. AMURCO S.R.L. (ex SOFERT S.A.)

278.4

gaz natural

NOx

100

Punerea în funcțiune a două grupuri de cogenerare de înaltă eficiență care va prelua activitatea a două cazane de la CET cu același consum de gaz natural

31 decembrie 2017

Montarea și punerea în funcțiune de arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot

31 decembrie 2019

29

S.C. AGRANA ROMÂNIA S.A. Buzău Sucursala Roman

135

gaz metan

NOx

100

Modernizarea a două cazane prin automatizare completă și înlocuirea arzătoarelor existente cu arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot

31 decembrie 2016

30

S.C. ALUM TULCEA nr. 1

327

gaz natural

NOx

100

Studiu de fezabilitate pentru optimizarea sistemelor de ardere cu reducerea emisiilor de NOX

30 iunie 2016

Montarea și punerea în funcțiune de arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot sau echipamente de reducere selectivă catalitică a oxizilor de azot sau echipamente de reducere selectivă noncatalitică a oxizilor de azot (conform concluziilor studiului de optimizare a arderii)

31 decembrie 2018

31

S.C. Lemarco Cristal S.R.L. (ex Marr Sugar Romania S.R.L. Sucursala Urziceni)

132

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune de arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot

31 decembrie 2018

32

S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Rafinăria Vega Ploiești

74.25

gaz natural

NOx

100

Montarea și punerea în funcțiune de arzătoare cu emisii reduse de oxizi de azot

31 decembrie 2018


* Operatorul TERMOFICARE ORADEA S.A. care a preluat instalația prin cesionare din anul 2016 va menține în funcțiune doar cazanul C1 de 127 MWt.

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică

 

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare referatele de specialitate nr. 6.981 din 6.12.2017 şi nr. 270 din 16.01.2018 ale Direcţiei autorizare utilizare radiaţii ionizante din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezenta procedură completează prevederile Normelor privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 şi 936 bis din 20 decembrie 2002.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Rodin Traicu

 

Bucureşti, 18 ianuarie 2018.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind cerinţele de eliberare a avizelor pentru programele de pregătire în protecţie radiologică

 

Scop

Art. 1. - Prezenta procedură stabileşte cerinţele pentru programele de pregătire în protecţie radiologică şi pentru organizatorii acestora, în vederea eliberării avizelor Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN).

Domeniu de aplicare

Art. 2. - (1) Prezenta procedură se aplică programelor de pregătire în protecţie radiologică pentru lucrătorii care desfăşoară activităţi cu surse de radiaţii ionizante, respectiv instalaţii radiologice şi surse radioactive închise sau deschise.

(2) Prezenta procedură detaliază prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor CNCAN privind securitatea radiologică.

Evaluarea programelor de pregătire în protecţie radiologică

Art. 3. - (1) Programele de pregătire în protecţie radiologică trebuie avizate de CNCAN înainte de desfăşurarea acestora.

(2) în scopul eliberării avizului, CNCAN are în vedere următoarele criterii de evaluare:

a) programul de instruire în protecţie radiologică;

b) experienţa organizatorului de programe de pregătire în protecţie radiologică;

c) resursele necesare desfăşurării programului de pregătire în protecţie radiologică;

d) certificarea sistemului de pregătire.

Programele de pregătire în protecţie radiologică

Art. 4. - (1) Programele de pregătire în protecţie radiologică asigură pregătirea şi păstrarea abilităţilor lucrătorilor care desfăşoară activităţi cu surse de radiaţii ionizante.

(2) Pregătirea în protecţie radiologică cuprinde pregătirea iniţială şi pregătirea continuă.

(3) Pregătirea iniţială asigură instruirea necesară la momentul intrării lucrătorului în mediul cu radiaţii ionizante.

(4) Pregătirea continuă este ulterioară pregătirii iniţiale şi se realizează prin programe de actualizare a cunoştinţelor, organizate periodic, conform normelor în vigoare, în vederea menţinerii abilităţilor.

(5) Programul de pregătire se finalizează cu eliberarea unui certificat de absolvire a cursului pentru participanţii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:

a) au prezenţa la curs de 100%;

b) au promovat testarea finală.

Art. 5. - (1) Cursurile de protecţie radiologică sunt specifice pentru domeniile şi specialităţile menţionate în anexa nr. 1 la Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activităţilor nucleare şi desemnarea experţilor acreditaţi în protecţie radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 202/2002, precum şi pentru cele 3 niveluri pentru care se eliberează permise de exercitare.

(2) Tematica cursurilor de protecţie radiologică pentru pregătirea iniţială trebuie să respecte cerinţele specifice din normele CNCAN de securitate radiologică.

(3) Tematica cursurilor de protecţie radiologică din cadrul programelor de pregătire continuă va pune accentul pe aspecte legate de desfăşurarea practicii, protecţia radiologică operaţională, feedbackul incidentelor radiologice, cerinţe legislative noi şi cele mai recente recomandări internaţionale relevante în domeniul protecţiei radiologice; durata cursului de pregătire va fi de 16-24 ore.

Cerinţe pentru organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică

Art. 6. - Organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie persoane legal constituite şi în actul constitutiv sau în statut să fie prevăzute activităţi de formare profesională;

b) să facă dovada certificării sistemului de pregătire; organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică vor deţine unul din următoarele certificate: certificat ARACIS, certificat emis de Ministerul Sănătăţii conform Hotărârii Guvernului nr. 1 421/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, certificat ISO, recunoaştere ca centru regional de training din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică;

C) Să dispună de resurse umane şi materiale adecvate pentru desfăşurarea programelor de pregătire în protecţie radiologică.

Art. 7. - (1) Resursele umane pentru organizarea programelor de pregătire în protecţie radiologică includ lectorii care asigură desfăşurarea cursurilor.

(2) Lectorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:

a) Să aibă pregătire şi certificare ca formator, conform legislaţiei în vigoare, sau să fie cadre didactice universitare;

b) să facă dovada că au experienţă teoretică şi practică de minimum 5 ani în domeniul pe care îl predau la cursul de protecţie radiologică.

(3) Echipa de lectori va face dovada că are experienţă teoretică şi practică de minimum 5 ani, în protecţie radiologică, în domeniul în care se desfăşoară cursul.

Art. 8. - Resursele materiale de care trebuie să dispună organizatorii de programe de pregătire în protecţie radiologică se referă la, după caz:

a) asigurarea de spaţii adecvate pentru desfăşurarea cursurilor;

b) asigurarea de echipamente adecvate pentru susţinerea cursurilor, de tipul calculatoare, videoproiectoare, flipcharturi etc.;

c) asigurarea de materiale de curs, manuale etc.;

d) asigurarea accesului la laboratoare dotate cu aparatura necesară desfăşurării lucrărilor practice pentru obţinerea/ menţinerea de abilităţi practice necesare aplicării regulilor de protecţie operaţională.

Eliberarea avizelor de curs

Art. 9. - (1) în vederea eliberării avizelor, organizatorul programelor de pregătire în protecţie radiologică va trimite următoarele:

a) cererea de eliberare a avizului de curs;

b) actul constitutiv organizatorului programelor de pregătire în protecţie radiologică, în copie; se trimite la prima solicitare sau dacă apar modificări;

c) copia documentelor care atestă certificarea organizatorului de programe de pregătire conform prevederilor art. 6 lit. b);

d) denumirea cursului, domeniul, specialitatea, nivelul (1, 2 sau 3);

e) tipul cursului: pregătire iniţială sau de pregătire continuă, domeniul, specialitatea, nivelul permisului de exercitare;

f) perioada şi locul de desfăşurare; cursurile se vor desfăşura numai în spaţiile proprii ale organizatorilor; cursurile se pot desfăşura, în săli adecvate, la sediul beneficiarului numai în situaţiile în care, în baza programului de pregătire, se emit permise de exercitare de nivel 1 de către titularul de autorizaţie;

g) descrierea obiectivelor cursului, respectiv cunoştinţele şi abilităţile ce urmează să fie dobândite de participanţi;

h) programa de curs, desfăşurată pe zile şi ore;

i) suportul de curs, în format electronic, din care să rezulte conţinutul şi modul de prezentare a temelor planificate;

j) descrierea materialelor şi metodelor utilizate, a laboratoarelor şi dotărilor aferente, după caz;

k) lista lectorilor, curriculum vitae care să demonstreze respectarea cerinţelor din art. 7, copia documentului de acreditare ca formator;

l) lista participanţilor; nume, prenume, CNF, funcţia, angajatorul; se admite organizarea cursului pentru maximum 40 de participanţi;

m) procedura de evaluare a cursului şi de implementare a rezultatelor evaluării, elaborată de organizatorul programului de pregătire în protecţie radiologică;

n) modelul certificatului de absolvire care trebuie să conţină numărul avizului de curs eliberat de CNCAN;

o) copia documentelor de plată a taxei şi tarifului de autorizare.

(2) Documentaţia menţionată la alin. (1) se depune la registratura CNCAN cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării cursului; data la care documentaţia a fost înregistrată la registratura CNCAN reprezintă data depunerii.

Dispoziţii finale

Art. 10. - În maximum 10 zile de la finalizarea fiecărui curs, organizatorul va transmite la CNCAN un raport privind desfăşurarea cursului care va conţine următoarele:

a) lista participanţilor la curs;

b) rezultatele testării finale;

c) rezultatele evaluării cursului conform procedurilor specificate la art. 9 alin. (1) lit. m).

Art. 11. - CNCAN controlează activitatea organizatorilor programelor de pregătire în protecţie radiologică prin:

a) urmărirea rezultatelor obţinute de participanţi la testarea finală;

b) organizarea de inspecţii pe perioada de desfăşurare a cursului.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea însemnelor Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Având în vedere prevederile art. 32 lit. i) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

în temeiul art. 31 alin. (4) şi al art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Adunarea generală naţională a Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunită în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă însemnele - sigla şi ştampilele - Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevăzute în anexa*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 28 ianuarie 2018.

Nr. 1.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA

 

Însemnele Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Sigla Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Ştampila Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Ştampila colegiului teritorial


 

Dimensiune amprentă ştampilă rotundă: diametrul 3 cm Font: Times New Roman*

* Se completează denumirea judeţului în care funcţionează colegiul respectiv (denumirea judeţului/judeţelor din regiunea teritorială de dezvoltare).

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.