MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 august 2018

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

622. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

623. - Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor şi municipiul Bucureşti

 

624. - Hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

 

625. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

631. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

 

632. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

71. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

(2) Partea de imobil prevăzută la alin. (1) se utilizează în vederea construirii unui pilon de radiocomunicaţii.

Art. 2. - (1) Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin structurile specializate din subordine, monitorizează respectarea prevederilor art. 1 alin. (2), în părţile ce ie privesc, potrivit atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actele normative privind organizarea şi funcţionarea acestor instituţii.

(2) în cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzuta la art. 1 alin. (2), aceasta revine în administrarea

Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmisă potrivit art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Ionel-Sorinel Vasilca

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 622.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 959, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 

Nr.

MFP

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

Elementele-cadre de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii (lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite (lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

104148

parţial

8.19.01

Imobil 959 - parţial

Judeţul Hunedoara, municipiul Brad, str. Avram Iancu nr. 43

Suprafaţa terenului-410 mp

Valoare contabilă - 48.802,30 lei CF nr. 67083 Nr. cad. 67083

30.440.810

48.802,30

30.392.007,70

Statul român, din

administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale CUI-4267230

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Covasna, Tulcea, Ialomiţa, Ilfov, Călăraşi, Sibiu, Timiş, Buzău, Maramureş, Bihor

şi municipiul Bucureşti

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, ale art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, la care se modifică valorile de inventar ca urmare a reevaluării acestora, în condiţiile legii.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.

Art. 3. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 623.


*) Anexele nr. 1 şi 2 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova.

Art. 2. - (1) După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se utilizează în vederea realizării investiţiei „Platformă integrată de educaţie şi cercetare-dezvoltare-inovare în medicină”.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin structurile specializate din subordine, monitorizează respectarea prevederilor alin. (1), potrivit atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actul normativ privind organizarea şi funcţionarea acestui minister.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, aceasta revine în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Educaţiei Naţionale, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Educaţiei Naţionale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 624.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unei părţi din imobilul 2985, aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Universitatea de Medicină

şi Farmacie din Craiova

 

Nr.

MFP

Codul de clasificare

Denumirea

bunului

Adresa

Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastrale

Valoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului care se transmite (lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se

transmite

imobilul/CUI

103881 - parţial

8.19.01

Imobil 2985 - parţial

Judeţul Dolj, municipiul Craiova, comuna Gherceşti

1. Construcţii:

Pavilionul A;

- suprafaţă construită-275 mp

- suprafaţă desfăşurată-275 mp - valoare contabilă-17.015,25 lei Pavilionul B:

- suprafaţă construită-20 mp

- suprafaţă desfăşurată-20 mp - valoare contabilă-529,70 lei

12.793.111,42

7.014.470,56

5.778.640,86

Statul român, din

administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

Statul român, în

administrarea

Ministerului

Educaţiei

Naţionale

pentru

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova CUI - 13729380

 

 

 

 

Pavilionul C:

- suprafaţă construită-170 mp

- suprafaţă desfăşurată -170 mp - valoare contabilă - 13.612,25 lei Pavilionul D:

- suprafaţă construită-77 mp

- suprafaţă desfăşurată - 77 mp - valoare contabilă - 145,80 lei Pavilionul E:

- suprafaţă construită-150 mp

- suprafaţă desfăşurată -150 mp - valoare contabilă - 204,20 lei

Pavilionul E1:

- suprafaţă construită - 8 mp

- suprafaţă desfăşurată - 8 mp

- valoare contabilă - 311,75 lei

Pavilionul E2:

- suprafaţă construită - 8 mp

- suprafaţă desfăşurată - 8 mp

- valoare contabilă - 311,75 lei

Pavilionul F:

- suprafaţă construită - 8 mp

- suprafaţă desfăşurată - 8 mp

- valoare contabilă - 778,56 lei

Pavilionul H:

- suprafaţă construită -101 mp

- suprafaţă desfăşurată -101 mp

- valoare contabilă -175.556,40 lei

Pavilionul I:

- suprafaţă construită - 48 mp

- suprafaţă desfăşurată - 48 mp

- valoare contabilă - 12.098,70 lei

Pavilionul L:

- suprafaţă construită -19 mp

- suprafaţă desfăşurată -19 mp

- valoare contabilă - 7.860 lei

Total suprafaţă construită-884 mp

Total suprafaţă desfăşurată-884 mp

Total valoare contabilă - 228.424,36 lei

2. Amenajări la terenuri:

- Reţea de energie electrica aeriană - 140 ml

- Valoare contabilă - 3.773,89 lei

- Sursă de alimentare cu apă - puţ săpat cu diametru de 0,4 m şi adâncimea de 30 m - 1 buc.

- Valoare contabilă - 1.220 lei

Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 4.993,89 lei

3. Teren:

Suprafaţa terenului -142.717 mp

Valoare contabilă-6.781.052,31 lei

CF 231033

Nr. cad. 231033 CF 209847;

Nr. cad. 209847 CF 30676

Nr. cad. 30676

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. La poziţiile M.F.P. nr. 35873 şi 36218 se modifică descrierea tehnică, conform anexei nr. 1.

2. La poziţiile M.F.P. 159294, 35873, 40241, 121568, 154554, 154555, 121571 şi 36218 se modifică valorile de inventar, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera completările şi modificările corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice.

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 625.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor pentru care se modifică descrierea tehnică

 

 

 

 

Denumirea

 

Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

 

Nr.

crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Persoana juridică care administrează bunul

Denumirea

Adresa poştală

Descrierea tehnică din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Noua descriere tehnică

1

35873

8.29.08

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei CUI 4289279

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Municipiul Bucureşti, sectorul 1. str. Ştirbei Vodă  nr. 37

Sc = 2.358,80 mp, Steren = 870,44 mp

Clădire administrativă - C1, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime:

S + P + 1E, Sc = 647 mp; clădire administrativa - C2, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 145 mp; clădire administrativă - C3, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 122 mp; garaje, birouri, spaţiu de depozitare (C4)r regim de înălţime P,

Sc = 135 mp; Steren =2.271 mp, CF 257905 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral: 257905-C1, 257905-C2,257905-C3,257905-C4

2

36218

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225, Palatul Copiilor şi Elevilor CUI 4566496

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei

Judeţul Sălaj, oraşul Cehu Silvaniei, Piaţa Trandafirilor nr.29

Regim

înălţime = P + 1E, Steren = 325 mp

C1: S. construită la sol = 358 mp, sediul administrativ P + 1E; C2: S. construită la sol = 62 mp, centrala termică, garaj şi magazie de materiale, teren = 747 mp, CF nr. 50712, nr. cadastral 50712-C1,50712-C2

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării/finalizării unor lucrări investiţionale

 

 

Ordonator principal de credite 13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

 

Elemente de identificare

 

Nr.

crt.

Nr.

M.F.

Codul de clasificaţie

Persoana juridică ce administrează imobilul

Denumirea

Adresa

Descriere tehnică

Valoarea de inventar actualizată - lei -

1

159294

8.29.06

Ministerul

Educaţiei

Naţionale

Casa

Kretzulescu

Municipiul Bucureşti, sectorul1, str. Ştirbei Vodă nr.39

Corp C1: construcţie din cărămidă, S + D + P + 1E + mansardă, fundaţie din cărămidă, acoperiş de tip şarpantă din lemn cu învelitoare de tablă, an construcţie 1902, C1 - Sc = 560 mp, C2 - Sc = 63 mp, Steren = 2.336 mp; CF; 263070

20.839.909

2

35873

8.29.08

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei CUI 4289279

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, str. Ştirbei Vodă  nr. 37

Clădire administrativă - C1, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime:

S + P + 1E, Sc = 647 mp; clădire administrativă - C2, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 145 mp;

clădire administrativă - C3, construcţie realizată din cărămidă, regim de înălţime: P, Sc = 122 mp; garaje, birouri, spaţiu de depozitare (C4), regim de înălţime P,

Sc = 135 mp; Steren = 2.271 mp; CF 257905 Bucureşti, sectorul 1, nr. cadastral: 257905-C1, 257905-C2, 257905-C3, 257905-C4

12.363.012 (din care: 4.239.642 lei clădire, 80.914 lei împrejmuire, 8.042.458 lei teren)

3

40241

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225

Inspectoratul Şcolar Sălaj + Casa Corpului Didactic

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2

Clădire S + P + 3E, Sc = 416 mp, Sd = 1.664 mp, clădire cu zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare de tablă, CF nr. 58977 Zalău, nr. cadastral 58977-C1

5.934.762

4

121568

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225

Inspectoratul Şcolar Sălaj - Centrul de difuzare a manualelor

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. 22

Decembrie 1989 nr. 74

S. construită la sol = 339 mp, Centrul de difuzare a manualelor-zidărie cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, regim de înălţime P,

CF nr. 59387 Zalău, nr. cadastral 59387-C1

566.903

5

154554

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225

Teren

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. 22

Decembrie 1989 nr. 74

S teren = 1.405 mp, din acte 1.439 mp, măsurată 1.405 mp, CF nr. 59387 Zalău

238.260

6

154555

8.26.03

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225

Teren

Judeţul Sălaj, municipiul Zalău, Str. Unirii nr. 2

Teren intravilan, Steren = 745 mp, CF nr. 58977 Zalău

126.306

7

121571

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225, Palatul Copiilor şi Elevilor CUI 4566496

Clubul Copiilor Şimleu Silvaniei - imobil

Judeţul Sălaj, oraşul Şimleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1913 nr. 55

S. construită la sol = 348 mp, regim înălţime: S+P+1E, construit în anul 1954, zidărie cărămidă, şarpantă de lemn, teren din acte 1.300 mp, măsurată 1.217 mp, CF 53010

666.910

8

36218

8.26.05

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

CUI 5546225, Palatul Copiilor şi Elevilor CUI 4566496

Clubul Copiilor Cehu Silvaniei - imobil

Judeţul Sălaj, Oraşul Cehu Silvaniei, Piaţa

Trandafirilor nr. 29

C1: S. construită la sol = 358 mp, sediul administrativ P+1E; C2: S. construită la sol = 62 mp, centrala termică, garaj şi magazie de materiale, teren = 747 mp, CF nr. 50712, nr. cadastral 50712-C1,50712-C2

903.149

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare

 

În scopul asigurării aplicării în România a dispoziţiilor art. 3-6,8 şi 14 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare atribuţiile ce revin Ministerului Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în conformitate cu prevederile art. 10 lit. d) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 4 lit. v) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

           

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Transporturilor coordonează procesul de desemnare a unui aeroport situat pe teritoriul României ca fiind cu facilităţi orare sau. după caz, coordonat, cu respectarea dispoziţiilor art. 3 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 14 din 22.01 1993, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

(2) Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aprobă prin ordin al ministrului transporturilor desemnarea unui aeroport ca fiind cu facilităţi orare sau, după caz, coordonat, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

(3) Prin ordinul de desemnare a unui aeroport ca fiind coordonat este desemnat şi comitetul de coordonare, în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile „slot”, „aeroport coordonat”, „aeroport cu facilităţi orare” şi, respectiv, „parametrii de coordonare” au înţelesul prevăzut de art. 2 lit. a), g), i) şi m) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

Art. 3. - Desemnarea agentului de facilităţi orare sau, după caz, a coordonatorului de aeroport se realizează cu consultarea entităţilor prevăzute la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

Art. 4. - Ministerul Transporturilor monitorizează modul în care coordonatorul de aeroport, respectiv agentul de facilităţi orare respectă cerinţele prevăzute la art. 4 alin, (2) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

Art. 5. - (1) în cazul unui aeroport desemnat ca fiind coordonat, Ministerul Transporturi for aprobă prin ordin, la propunerea comitetului de coordonare, parametrii de coordonare determinaţi în conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Regulamentul (CEE) nr. 95/93, precum şi orientările locale pentru alocarea sloturilor prevăzute la art. 8 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

(2) Ministerul Transporturilor notifică Comisiei Europene orientările locale prevăzute Sa alin. (1).

Art. 6. - Ministerul Transporturilor cooperează cu Comisia Europeană în vederea ducerii la îndeplinire a obligaţiilor ce rezultă pentru România conform art. 14a alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 95/93.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 631.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Programul de vaccinare orală se desfăşoară conform prevederilor deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene şi se realizează în două campanii anuale.”

2. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Se învesteşte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, unitate de achiziţii centralizată în sensul prevederilor art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru achiziţionarea produselor necesare implementării pe teritoriul României a Programului de vaccinare orală împotriva rabiei.”

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Vânătorii şi persoanele cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului care aduc, la solicitarea direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, exemplarele de vulpe împuşcate la laboratoarele de diagnostic judeţene ori naţionale, în vederea evaluării vaccinării prin punerea în evidenţă a markerului tetraciclină şi a nivelului anticorpilor postvaccinali, sunt recompensaţi cu suma de 50 lei/animal, fără TVA.

(2) Vânătorii şi persoanele cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului care aduc la laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, cu respectarea condiţiilor sanitar-veterinare legale privind recoltarea şi transportul probelor, vulpile şi şacalii găsiţi morţi sau ucişi din cauza suspiciunii de rabie, pe raza teritorială a fondurilor cinegetice, sunt recompensaţi cu o sumă echivalentă în lei, fără TVA, a 50 euro/animal, conform deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene.

(3) Sumele sunt acordate cu titlu de recompensă pentru maximum 1.200 de vulpi şi/sau şacali la nivel naţional.

(4) Persoanele care aduc vulpi la laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene trebuie să beneficieze, în prealabil, de o instruire corespunzătoare din partea medicilor veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.

(5) Persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care notifică direcţiile sanitar-veterinare si pentru siguranţa alimentelor judeţene cu privire la existenţa unor cadavre de vulpi sau şacali, în zonele adiacente drumurilor publice pe raza teritorială a localităţilor, în cadrul sau în vecinătatea exploataţiilor, sunt recompensate cu o sumă echivalentă în lei, fără TVA, a 50 euro/animal, conform deciziilor grant anuale ale Comisiei Europene, cu încadrarea în numărul maxim de vulpi sau şacali prevăzut la alin. (3).”

4. În anexa nr. 1, la capitolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Programul strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpe în România, denumit în continuare Program, se desfăşoară pe întregul teritoriu al României şi se aplică la întregul efectiv de vulpi.”

5. În anexa nr. 1, la capitolul 11, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Populaţia-ţintă

Populaţia-ţintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier naţional, din vegetaţia forestiera din afara acestuia, precum şi de pe celelalte categorii de terenuri, estimate la 70.000 de exemplare existente pe teritoriul României.”

6. În anexa nr. 1, la capitolul III, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Durata măsurilor din Program este stabilită în conformitate cu prevederile deciziilor grant ale Comisiei Europene,”

7. În anexa nr. 1, la capitolul III, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Supravegherea rabiei

Supravegherea rabiei se realizează în baza Programului, precum şi a acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului. Supravegherea rabiei prin examene de laborator se realizează conform manualului de diagnostic pentru rabie, elaborat de Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală.”

8. În anexa nr. 1, la capitolul III punctul 7, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) incidenţa rabiei; conform recomandărilor Comisiei Europene, se examinează 4 vulpi/100 km2 în vederea testării eficientei vaccinării orale; pentru o estimare cât mai reală a incidenţei rabiei în zonele vaccinate, vulpile găsite moarte, suspecte de boală sau accidentate sunt cele mai indicate pentru diagnosticul bolii;”.

9. În titlu şi în cuprinsul hotărârii, termenul „turbare” se înlocuieşte cu termenul „rabie”, iar sintagmele „Ministerul Mediului şi Pădurilor” şi „inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare” se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Apelor şi Pădurilor” şi „gărzile forestiere”.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Geronimo Răducu Brănescu

Ministrul apărării naţionale,

Mihai-Viorel Fifor

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 23 august 2018.

Nr. 632.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În temeiul:

- art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 alin (2)-(4), art. 13 alin. (3) lit. m), art. 15 alin. (1) şi (2) şi art. 22 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

- art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

luând în considerare Procesul-verbal nr. 4.557 din data de 20.08.2018 privind votul valabil exprimat de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 29 martie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Se aprobă următoarele modificări în structura organizatorică a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România:

1. se desfiinţează Compartimentul de audit intern şi se înfiinţează funcţia de audit intern, care se va externaliza, iar funcţia de şef executiv audit intern (cod COR 121304) se desfiinţează şi salariatul care deţine această funcţie va ocupa, până la pensionare, funcţia de expert în gestiune economică (cod COR 263106) din cadrul Compartimentului de etică, juridic şi investigaţie;

2. se înfiinţează două posturi de consilier al preşedintelui CAFR (cod COR 111429);

3. se desfiinţează postul de director executiv;

4. se înfiinţează postul de secretar general;

5. denumirea Departamentului monitorizare, control şi competenţă profesională (DMCCP) se modifică în Compartimentul monitorizare, control, competenţă şi cercetare profesională (CMCCCP);

6. se înfiinţează Compartimentul servicii şi asistenţă membri (CSAM) prin comasarea Departamentului de servicii pentru membri (DSM) cu Biroul metodologie şi reglementare (BMR) şi a reprezentanţelor regionale, care se desfiinţează, cu menţinerea postului de conducere din cadrul DSM şi a posturilor de execuţie existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în cadrul DSM, 8MR şi a funcţiilor de conducere din cadrul reprezentanţelor laşi, Braşov şi Cluj care se transformă în funcţie de execuţie, respectiv în expert în gestiune economică (cod COR 263106) şi a funcţiei de execuţie din cadrul reprezentanţelor Timişoara, care vor funcţiona în cadrul CSAM;

7. se înfiinţează Compartimentul de etică, juridic şi investigaţie (CEJI) prin comasarea Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii (DECPI) şi a Compartimentului juridic (CJ), care se desfiinţează, cu menţinerea postului de conducere şi a posturilor de execuţie existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în cadrul DECPI şi a CJ;

8. se înfiinţează Compartimentul contabilitate, resurse umane şi servicii interne (CCRUSI) prin comasarea Departamentului economico-financiar (DEF), a Departamentului resurse umane şi administrativ (DRUA), a Departamentului relaţii interne şi secretariat (DRIS), cu menţinerea postului de conducere din cadrul DEF şi a posturilor de execuţie existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în cadrul DEF, DRUA şi DRIS;

9. cinci funcţii de execuţie din cadrul reprezentanţelor teritoriale, respectiv posturi de expert în gestiune economică (cod COR 263106) se mută în cadrul CCRUSI;

10. se transformă trei funcţii de conducere din cadrul reprezentanţelor teritoriale laşi, Braşov şi Timişoara în funcţii de execuţie, respectiv posturi de expert în gestiune economică (cod COR 263106) în cadrul CSAM;

11. se desfiinţează posturile de conducere din cadrul DRUA şi DRIS şi un post devine de execuţie, respectiv post de expert în gestiune economică (cod COR 263106) în cadrul CCRUSI;

12. se înfiinţează două posturi de execuţie în cadrul CEJI, respectiv funcţii de expert în gestiune economică (cod COR 263106);

13. se înfiinţează un post de administrator baze de date (cod COR 252101) în cadrul Compartimentului IT;

14. denumirea Departamentului marketing, comunicare şi relaţii internaţionale va fi Compartimentul marketing, comunicare şi relaţii internaţionale;

15. denumirea Departamentului admitere, pregătire continuă şi stagiari va fi Compartimentul admitere, pregătire continuă şi stagiari.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ciprian Teodor Mihăilescu

 

Bucureşti, 20 august 2018.

Nr. 71.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea nr. 16/2016)

 

REGULAMENT

do organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi funcţionare a aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din România (denumită în continuare Camera sau CAFR), atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea.

Art. 2. - Atribuţiile generale ale Camerei sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 75/1999) şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018

 

CAPITOLUL II

Organizarea aparatului executiv al Camerei

 

SECŢIUNEA 1

Aparatul executiv al Camerei

 

Art. 3. - Sub coordonarea, conducerea şi controlul Biroului permanent al Consiliului Camerei şi a preşedintelui Camerei, activitatea executivă a CAFR se realizează prin aparatul său executiv, coordonat de secretarul general, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.

Art. 4. - Aparatul executiv al CAFR include următoarele structuri organizatorice:

a) secretarul general;

b) şapte compartimente.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Secretarul general

 

Art. 5. - (1) Secretarul general al Camerei este numit de Biroul permanent ai Consiliului Camerei.

(2) Secretarul general funcţionează în subordinea preşedintelui Camerei şi a Biroului permanent al Consiliului Camerei şi are, în principal, următoarele atribuţii:

a) asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent al Consiliului Camerei şi ordinelor preşedintelui Camerei;

b) asigură execuţia cheltuielilor curente şi de capital conform bugetului de venituri şi cheltuieli al CAFR, prezentând execuţia lunară Biroului permanent; răspunde împreună cu contabilul-şef de organizarea şi ţinerea contabilităţii Camerei, potrivit legii;

c) prezintă Biroului permanent ai Consiliului Camerei proiectul programului de activitate anual al Camerei şi întocmeşte anual raportul activităţilor, pe care îl înaintează Biroului permanent al Consiliului Camerei până la data de 10 februarie;

d) asigură ordonanţarea cheltuielilor Camerei împreună cu contabilul-şef;

e) contrasemnează documentele financiare ale Camerei, semnate de contabilul-şef, pe care le supune spre aprobare preşedintelui Camerei;

f) angajează, promovează, sancţionează şi concediază personalul cu funcţii de execuţie din cadrul aparatului executiv al Camerei după aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei;

g) sesizează Biroul permanent al Consiliului Camerei cu privire la activitatea necorespunzătoare a şefilor de compartimente, aflaţi în subordinea Biroului permanent;

h) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului CAFR, luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate;

i) asigură soluţionarea activităţilor curente ale structurilor executive ale Camerei;

j) asigură desfăşurarea Programului de evaluare a performanţelor personalului;

k) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin fişa postului;

l) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Biroul permanent şi Consiliul Camerei.

(3) Secretarul general coordonează activitatea structurilor organizatorice din cadrul aparatului executiv:

a) Compartimentul de etică, juridic şi investigaţie (CEJI);

b) Compartimentul admitere, pregătire continuă şi stagiari (CAPCS);

c) Compartimentul servicii şi asistenţă membri (CSAM);

d) Compartimentul marketing, comunicare şi relaţii internaţionale (CMCRI);

e) Compartimentul contabilitate, resurse umane şi servicii interne (CCRUSI);

f) Compartimentul IT (CIT).

(4) în executarea atribuţiilor sale, secretarul general emite dispoziţii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Audit intern

 

Art. 6. - (1) Funcţia de audit intern în cadrul CAFR este independentă şi se externalizează.

(2) Obiectivul general al auditului intern este îmbunătăţirea managementului structurilor auditate prin furnizarea, în principal, de activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate cu scopul de a furniza structurilor auditate o evaluare independentă şi obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţă şi/sau, după caz, activităţi de consultanţă, menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele de guvernanţă din cadrul structurilor auditate.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Compartimentul monitorizare, control, competenţă şi cercetare profesională

 

Art. 7. - (1) CMCCCP are, în principal, următoarele atribuţii:

a) efectuează revizuirile pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât auditul statuar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai CAFR, în condiţiile legii;

b) monitorizează auditorii financiari pe o perioadă determinată în funcţie de calificativul obţinut, de factorii de risc

identificaţi sau de alte criterii aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei, la propunerea CMCCCP;

c) asigură implementarea sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei, pentru activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999;

d) efectuează controlul activităţii desfăşurate de membrii Camerei, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, în condiţiile legii;

e) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CMCCCP, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;

f) urmăreşte respectarea de către membrii Camerei a normelor care reglementează exercitarea profesiei de auditor financiar, în condiţiile legii;

g) sesizează Comisia de disciplină în cazul în care constată existenţa unor indicii privind posibila săvârşire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectaţi, în condiţiile legii;

h) acordă, cu aprobarea Consiliului Camerei, suport tehnic la investigarea aspectelor profesionale în cadrul procedurilor disciplinare privind membrii Camerei, efectuate de către Comisia de disciplină, în condiţiile legii;

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Camerei, în condiţiile legii.

(2) CMCCCP asigură activitatea de cercetare profesională pentru membrii Camerei în sprijinul profesiei de audit financiar printr-un inspector principal şi un inspector, desemnaţi să efectueze astfel de activităţi.

(3) CMCCCP se subordonează ierarhic şi funcţional Consiliului Camerei.

(4) Pentru asigurarea administrativă a activităţilor CMCCCP cooperează cu secretarul general.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Compartimentul de etică, juridic şi investigaţii

 

Art. 8. - (1) CEJI are următoarele atribuţii:

a) acordă consultanţă şi asistenţă juridică în toate problemele de drept solicitate de Cameră;

b) avizează proiecte de contracte şi/sau proiecte ale altor documente legale referitoare la activitatea Camerei, în acord cu legislaţia din domeniu şi cu reglementările interne;

c) întocmeşte documentaţia în vederea obţinerii diferitelor aprobări, avize şi certificate necesare desfăşurării activităţii Camerei, în condiţiile legii;

d) verifică schimbările legislaţiei în vigoare şi semnalează necesitatea abrogării sau modificării unor acte cu caracter normativ ale CAFR pentru a se asigura conformitatea cu noile reglementări;

e) reprezintă Camera în justiţie şi redactează documente de apărare a intereselor CAFR în litigiile în care este implicată;

f) asigură convocarea şedinţelor Consiliului Camerei şi ale Biroului permanent, urmărind consemnarea dezbaterilor în procese-verbale şi stenograme de către un stenograf extern;

g) păstrează evidenţa hotărârilor Consiliului Camerei, deciziilor Biroului permanent, ordinelor preşedintelui şi a dispoziţiilor secretarului general, monitorizează aplicarea acestora din punctul de vedere al legalităţii;

h) asigură publicarea hotărârilor şi deciziilor organelor de conducere ale Camerei, potrivit reglementărilor şi normelor în vigoare;

i) analizează proiectele de norme şi reglementări elaborate la nivelul Camerei şi formulează avize consultative, din punctul de vedere al aspectelor tehnice;

j) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de disciplină din cadrul Camerei;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau reglementările Camerei, în condiţiile legii.

(2) CEJI se subordonează ierarhic şi funcţional secretarului general şi Biroului permanent al Consiliului Camerei.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Compartimentul admitem, pregătim continuă şi stagiari

 

Art. 9. - (1) CAPCS are următoarele atribuţii:

a) monitorizează şi coordonează activitatea de acces la stagiu, în condiţiile delegării de către ASPAAS, conform legii;

b) monitorizează şi coordonează activitatea de acces în profesia de auditor financiar pentru persoanele fizice şi juridice din România, din alte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, precum şi din terţe ţări în condiţiile delegării de către ASPAAS, conform legii;

c) monitorizează şt coordonează perioada de stagiu în activitatea de audit financiar, în condiţiile delegării de către ASPAAS, conform legii;

d) organizează şi coordonează programul de pregătire profesională pentru auditorii financiari care efectuează activităţile stabilite la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) din OUG nr. 75/1999, în condiţiile legii;

e) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CAPCS, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale în domeniu, pe care le supune spre aprobare Consiliului Camerei;

f) urmăreşte îndeplinirea de către membrii Camerei a tuturor obligaţiilor de pregătire profesională prevăzute de prevederile legale existente şi informează secretarul general şi Biroul permanent în cazul în care se constată nerespectarea acestora, în vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Camerei, în condiţiile legii.

(2) CAPCS se subordonează ierarhic şi funcţional secretarului general şi Biroului permanent.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Compartimentul servicii şi asistenţă membri

 

Art. 10. - (1) CSAM are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte, actualizează şi publică Registrul membrilor Camerei;

b) întocmeşte documentaţia privind înscrierea ca membru al Camerei;

c) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CSAM, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările interne şi internaţionale în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;

d) urmăreşte îndeplinirea de către membrii Camerei a tuturor obligaţiilor prevăzute de reglementările Camerei la termenele stabilite prin acestea şi informează Biroul permanent al Consiliului Camerei în cazul în care se constată nerespectarea acestora, în vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

e) oferă consultanţă membrilor Camerei privind activitatea de audit financiar şi alte activităţi desfăşurate de aceştia, în condiţiile legii;

f) organizează activitatea de documentare, informare şi asistenţă profesională pentru membrii Camerei;

g) participă la formularea răspunsurilor Camerei către terţi, din punctul de vedere al reglementărilor legale;

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Camerei, în condiţiile legii.

(2) CSAM se subordonează ierarhic şi funcţional secretarului general şi Biroului permanent.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Compartimentul marketing, comunicare şi relaţii internaţionale

 

Art. 11. - (1) CMCRI are următoarele atribuţii:

a) asigură cunoaşterea, sistematizarea, precum şi prezentarea Consiliului Camerei, Biroului permanent şi secretarului generai a materialelor referitoare la organismele internaţionale le profesiei contabile şi la organizaţiile profesionale de profil din alte ţări;

b) asigură realizarea măsurilor necesare în vederea aderării Camerei la organismele profesionale internaţionale de profil şi menţinerea calităţii de membru al Camerei la aceste organisme;

c) asigură colaborarea şi cooperarea cu instituţiile din alte ţări care activează în domeniul auditului financiar;

d) asigură participarea reprezentanţilor Camerei la acţiuni de colaborare profesională cu organisme internaţionale şi instituţii de profil din alte ţări;

e) promovează imaginea Camerei pe plan intern şi la nivel internaţional;

f) asigură activitatea de traducere pentru organele de conducere, pentru materialele primite de la organismele internaţionale sau care sunt transmise organismelor internaţionale;

g) asigură serviciile de media, la solicitarea conducerii Camerei;

h) organizează şi desfăşoară activitatea de realizare, tipărire şi distribuire a revistei „Audit financiar”, editată de Cameră, precum şi a altor materiale/cărţi tipărite sub egida Camerei;

i) elaborează anual şi prezintă spre aprobare Biroului permanent strategia de promovare imagine şi de marketing a Camerei pentru anul următor;

j) asigură comunicarea şi mediatizarea activităţii şi acţiunilor interne desfăşurate de Cameră;

k) propune şi elaborează acorduri de cooperare cu instituţii omoloage de pe plan intern, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei, în condiţiile legii;

l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Camerei, în condiţiile legii.

(2) CMCRI se subordonează ierarhic şi funcţional secretarului general şi Biroului permanent.

 

SECŢIUNEA a 9-a

Compartimentul contabilitate, resurse umane şi servicii interne

 

Art. 12. - (1) CCRUSI are următoarele atribuţii:

A. pentru activităţile de contabilitate:

a) elaborează, sub coordonarea contabilului-şef, situaţiile financiare anuale şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei şi le înaintează secretarului general spre a fi supuse dezbaterii, avizării şi aprobării, conform legii;

b) conduce şi ţine contabilitatea CAFR şi gestionează patrimoniul şi activitatea financiară a Camerei, conform legii;

c) urmăreşte, în colaborare cu alte compartimente ale CAFR, încasarea cotizaţiilor, taxelor şi a altor venituri ale Camerei şi informează secretarul general în cazul nerespectării termenelor de plată, în vederea luării măsurilor care se impun, conform legii;

d) efectuează plata salariilor şi a altor venituri de natură salarială, a onorariilor colaboratorilor, precum şi a indemnizaţiilor organelor alese;

e) întocmeşte rapoarte privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, în vederea supunerii lor spre dezbatere Biroului permanent, conform legii;

f) elaborează reglementările aplicabile în activitatea specifică a CCRUSI, cu asigurarea conformităţii acestora cu normele şi reglementările în domeniu, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Camerei;

B. pentru activităţile de resurse umane şi administrativ:

a) întocmeşte, verifică şi înregistrează dosarele de personal;

b) întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;

c) asigură coordonarea şi desfăşurarea procesului de recrutare a salariaţilor CAFR;

d) împreună cu şefii de compartimente întocmeşte şi actualizează fişa postului pentru fiecare salariat, pe baza organigramei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

e) redactează contractele individuale de muncă, actele de modificare, suspendare şi încetare, asigură gestionarea acestora şi punerea în aplicare a tuturor actelor normative privind drepturile de personal;

f) arhivează toate documentele ce rezultă din desfăşurarea Programului de evaluare a performanţelor personalului în dosarele salariaţilor Camerei;

g) întocmeşte lunar foaia de prezenţă a salariaţilor;

h) păstrează registrul de sancţiuni disciplinare aplicate salariaţilor, la nivelul Camerei;

i) asigură implementarea măsurilor specifice de sănătate şi securitate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legii;

j) asigură serviciile administrative şi de protocol pentru activităţile curente ale Camerei şi ori de câte ori se solicită din partea organelor de conducere ale Camerei;

k) desfăşoară activităţi de curierat, comisionare şi depunere/ridicare corespondenţă;

l) asigură serviciile de întreţinere şi curăţenie a sediului Camerei;

C. pentru activităţile de relaţii interne:

a) primeşte, înregistrează în Registrul de intrări-ieşiri al CAFR şi înaintează corespondenţa externă a Camerei conform circuitului documentului aprobat la nivelul Camerei (intrări ale documentelor);

b) organizează un sistem eficient de stocare şi arhivare a documentelor Camerei;

c) asigură circuitul documentelor în scris şi în format electronic, în cadrul Camerei, între structurile aparatului executiv şi către organele de conducere ale Camerei;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Camerei, în condiţiile legii.

(2) CCRUSI se subordonează ierarhic şi funcţional secretarului general şi Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Art. 13. - (1) CCRUSI este condus de un contabil-şef.

(2) Contabilul-şef are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al Camerei şi îl prezintă spre aprobare secretarului general, conform legii, pentru a fi apoi înaintat Biroului permanent;

b) asigură şi răspunde împreună cu secretarul general de conducerea şi ţinerea contabilităţii, conform legii;

c) contrasemnează împreună cu secretarul general documentele financiare ale Camerei, pe care le supune spre aprobare preşedintelui Camerei;

d) asigură, împreună cu secretarul general, ordonanţarea cheltuielilor Camerei, conform informaţiilor furnizate de către CCRUSI;

e) întocmeşte şi prezintă informări secretarului general şi preşedintelui Camerei cu privire la situaţiile financiare ale Camerei;

f) întocmeşte şi prezintă trimestrial Biroului permanent execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

g) asigură verificarea gradului de încasare a cotizaţiilor şi taxelor datorate Camerei, conform legii;

h) asigură achitarea la termenele stabilite a cotizaţiilor Camerei în calitate de membru la organismele interne şi internaţionale;

i) participă fără drept de vot la şedinţele Biroului permanent şi ale Consiliului Camerei, luând cunoştinţă de deciziile şi hotărârile adoptate;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în fişa postului ori stabilite de directorul executiv, în condiţiile legii.

 

SECŢIUNEA a 10-a

Compartimentul IT

 

Art. 14. - (1) CIT are următoarele atribuţii:

a) asigură mentenanţa din punct de vedere tehnic a sistemului informatic al Camerei;

b) verifică periodic starea dotărilor logistice ale Camerei (calculatoare, imprimante, scanere etc.);

c) administrează baza de date şi website-ul Camerei;

d) oferă suport tuturor compartimentelor din aparatul executiv;

e) ţine legătura cu furnizorii externi de servicii IT;

f) propune măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii IT;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de secretarul general, în condiţiile legii

(2) CIT se subordonează ierarhic şi funcţional secretarului general şi Biroului permanent al Consiliului Camerei.

 

SECŢIUNEA a 11-a

Activitatea din reprezentanţele regionale ale Camerei

 

Art. 15. - Activităţile specifice care se desfăşoară la nivel teritorial prin intermediul personalului angajat în cadrul CSAM şi al CCRUSI, pentru membrii arondaţi reprezentanţelor Camerei:

a) urmăresc pregătirea profesională a auditorilor financiari;

b) efectuează activităţi de evidenţă a membrilor CAFR, auditori financiari şi firme de audit, în condiţiile legii;

c) realizează activităţi de informare şi oferire de suport tehnic;

d) realizează activităţi financiar-contabile (încasări, compensări, întocmirea şi transmiterea documentelor financiar-contabile şi alte lucrări financiar-contabile);

e) realizează activităţi de logistică şi administrare, cum ar fi asigurarea contractării locaţiilor pentru diverse evenimente, achiziţii conform necesarului şi bugetului, asigurarea normelor de PSI, a riscurilor la securitatea fizică, a serviciilor administrative, în condiţiile legii;

f) efectuează activităţile necesare în legătură cu corespondenţa adresată/expediată de reprezentanţe, arhivarea documentelor la nivelul reprezentanţei şi gestionarea bazei de date la nivelul reprezentanţei, în condiţiile legii;

g) organizează întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;

h) dialoghează cu reprezentanţii entităţilor din regiune, cum ar fi autorităţi publice locale, societăţi media sau din mediul de afaceri;

i) promovează publicaţiile existente editate de către Cameră;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de conducerea Camerei, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL III

Funcţionarea aparatului executiv al Camerei

 

Art. 16. - (1) Activitatea fiecărui compartiment care face parte din structura executivă a Camerei este coordonată de către un şef de compartiment.

(2) Şefii de compartimente execută atribuţiile stabilite prin prezentul regulament, prin fişa postului şi duc la îndeplinire sarcinile primite, stabilind responsabilităţi precise pentru fiecare persoană din cadrul compartimentului aflat în subordine.

(3) Fiecare şef de compartiment planifică anual principalele activităţi ale compartimentului pe care îl coordonează.

(4) La sfârşitul fiecărui an calendaristic, până la data de 10 februarie, fiecare şef de compartiment întocmeşte un raport de activitate, în cuprinsul căruia indică activităţile planificate în cadrul compartimentului pentru fiecare salariat aflat în subordinea sa, cu specificarea celor care au fost îndeplinite şi a celor care nu au fost îndeplinite, dacă este cazul.

(5) Raportul de activitate prevăzut la alin. (4) conţine un capitol de măsuri şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii compartimentului, de care se va ţine cont la evaluarea performanţelor personalului angajat.

(6) Raportul de activitate al compartimentului se supune aprobării Biroului permanent al Consiliului Camerei.

Art. 17. - Şeful de compartiment urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament şi duce la îndeplinire sarcinile primite în termenele stabilite de conducerea Camerei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 18. - Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor salariaţilor şi se aduc la cunoştinţa salariaţilor prin grija CCRUSI.

Art. 19. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, şefii compartimentelor vor întocmi cu sprijinul CCRUSI, vor modifica sau vor completa fişa postului pentru fiecare salariat în parte. Fişa postului va cuprinde în mod detaliat şi concret atribuţiile şi responsabilităţile salariaţilor, reieşite din legislaţie şi din prezentul regulament. Fişele posturilor se aprobă de către preşedintele Camerei şi fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.