MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 august 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

233. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

734. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.259/813. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone

 

2.628. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

29. - Hotărâre pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea măsurilor necesare executării: lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a drumurilor de interes naţional, judeţean şi local, lucrărilor de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrărilor necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente, lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum şi a infrastructurii de transport naval, lucrărilor de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar, lucrărilor de construire - construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale, lucrărilor de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale, lucrărilor din domeniul gospodăririi apelor, respectiv construcţiile hidrotehnice şi lucrările anexe, acumulările de apă permanente şi nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, construcţiile şi instalaţiile hidrometrice, instalaţiile de determinare automată a calităţii apei, lucrările de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor şi derivaţiilor hidrotehnice, staţiile de pompare, precum şi altor construcţii hidrotehnice realizate pe ape, lucrări de renaturare, reabilitare zone umede şi de asigurare a conectivităţii laterale, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, lucrărilor de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrărilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, cu lucrările de amenajare, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii şi gheţii artificiale şi de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină -, a patinoarelor şi echiparea cu instalaţii şi echipamente corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare, lucrărilor de interes naţional pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului şi distribuţiei de energie electrică, transportului şi distribuţiei de gaze naturale, de extracţie a gazelor naturale, lucrărilor de dezvoltare, modernizare şi reabilitare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, etanului, condensatului şi gazelor naturale şi lucrărilor miniere de interes naţional pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licenţe de exploatare, lucrărilor pentru realizarea Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie, precum şi pentru împădurirea terenurilor degradate, precum şi lucrărilor de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiuni, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar, lucrări de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de interes public local de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative, sociale şi culturale, în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora, lucrări de conservare sau de amenajare a spaţiilor verzi, lucrări de regenerare urbană, lucrări de protecţie şi de restaurare a clădirilor de patrimoniu.”

2. La articolul 2 alineatul (1), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,h) lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, aducţiunilor, inclusiv a staţiilor de captare şi tratare, a infrastructurii de apă uzată şi lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare;

i) lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţionată, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar;”.

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera j) se introduc şapte noi litere, literele k)-q), cu următorul cuprins:

,,k) lucrări de interes public local de conservare a spaţiilor verzi existente, definite conform prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şiJsau de amenajare de noi spaţii verzi, în oraşe şi municipii;

l) lucrări de interes public local de regenerare urbană a terenurilor neconstruite şi a imobilelor care au avut destinaţie industrială din intravilanul oraşelor şi municipiilor şi care în prezent nu sunt funcţionale;

m) lucrări de interes public local de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu degradate;

n) lucrări de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar;

o) lucrări de construire - construcţii şi infrastructură - reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru construcţii administrative necesare funcţionării administraţiei publice centrale;

p) lucrări de construire, reabilitare, modernizare, reconversie funcţională pentru proiecte de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale;

q) lucrări de interes public naţional, regional, interjudeţean, judeţean şi local de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate în municipiul Bucureşti, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora.”

4. La articolul 2 alineatul (3), literele c) şi d3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) Ministerul Turismului, pentru toate lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare şi dezvoltare a staţiunilor turistice de interes naţional, pentru lucrările de construcţie, reabilitare, modernizare, dezvoltare şi ecologizare a zonei litorale a Mării Negre, lucrările de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalaţiile de transport pe cablu aferente, instalaţiile şi echipamentele de producere a zăpezii artificiale şi gheţii, de întreţinere a pârtiilor, instalaţiile pentru iluminatul pârtiilor de schi şi alte echipamente necesare dezvoltării domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă - biatlon, bob, sanie, sărituri de la trambulină - a patinoarelor şi echiparea cu instalaţiile şi echipamentele corespunzătoare, cuprinse în Programul naţional de dezvoltare a turismului «Schi în România», aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

d3) Ministerul Justiţiei, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională, pentru construcţii administrative necesare funcţionării sistemului judiciar;”.

5. La articolul 2 alineatul (3), după litera d4) se introduc patru noi litere, literele d$)-d$), cu următorul cuprins:

„d5) Ministerul Sănătăţii, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare şi modernizare necesare funcţionării sistemului de sănătate;

d6) structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pentru lucrările de interes naţional privind construcţia, modernizarea şi extinderea obiectivelor cu caracter militar;

d7) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru lucrări de interes public naţional de construcţie, reabilitare, modernizare şi reconversie funcţională aferente proiectelor integrate de regenerare urbană iniţiate de autorităţile publice centrale, inclusiv pentru infrastructura aferentă acestora;

d8) Ministerul Apărării Naţionale, pentru lucrări de construcţie, modernizare şi extindere a obiectivelor cu caracter militar;”.

6. La articolul 2 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) unităţile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale sau de aeroporturile de interes local pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi de autorităţile administraţiei publice locale pentru lucrările de interes public de construcţie, reabilitare şi de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă, a infrastructurii de apă uzată, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi modernizare a staţiilor de epurare, pentru lucrările de conservare a spaţiilor verzi existente şi de amenajare de noi spaţii verzi, pentru lucrările de regenerare urbană şi pentru lucrările de conservare şi protejare a clădirilor de patrimoniu.”

7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1), în termen de 6 luni de la data publicării actului normativ de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în scopul eliberării coridorului de expropriere de orice sarcini:

a) unităţile administrativ-teritoriale sunt obligate să procedeze la întocmirea documentaţiilor topo-cadastrale - a planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere şi la predarea acestora către expropriator, sub sancţiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

b) terenurile care fac parte din fondul forestier/circuitul agricol, situate pe coridorul de expropriere, sunt considerate scoase din circuitul forestier/agricol, prin efectul prezentei legi.

(5) Pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), d) şi h), în baza proiectului tehnic pentru relocare utilităţi avizat de expropriator, în termen de 6 luni de la data punerii la dispoziţie a terenurilor necesare, deţinătorii de utilităţi care au reţele amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie procedează la eliberarea amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin. Contravaloarea execuţiei lucrărilor aferente eliberării amplasamentelor va fi suportată de către expropriator.”

8. La articolul 8, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) în termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării prevăzute la alin. (1), proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri.

(21) în cazul exproprierii pentru realizarea obiectivelor de ecologizare şi de reabilitare a zonei litorale a Mării Negre, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului în termen de 20 de zile lucrătoare de la data notificării prevăzute la alin. (1), în vederea depunerii documentelor care să ateste dreptul de proprietate sau alt drept real pentru stabilirea unei juste despăgubiri.”

9. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc şase noi alineate, alineatele (31)- 36), cu următorul cuprins:

„(31) Decizia de expropriere se emite şi îşi produce efectele în condiţiile prezentei legi, în situaţia în care proprietarii imobilelor sau moştenitorii legali ai acestora au bunurile imobile supuse unor măsuri asigurătorii de către organele de urmărire penală/executare silită sau sunt ipotecate ca efect al unor contracte de împrumut.

(32) în situaţia prevăzută la alin. (31), cu 30 de zile înainte de data emiterii deciziei de expropriere, expropriatorul notifică organelor de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorului, aşa cum aceştia sunt înscrişi în evidenţele de carte funciară, faptul că bunul imobil supus măsurilor asigurătorii/ procedurilor de executare silită sau ipotecii, după caz, face obiectul procedurii de expropriere, solicitându-le să instituie măsurile asigurătorii sau poprirea asupra sumelor care vor rezulta din procedura de expropriere, comunicându-le datele de identificare a bunului imobil, datele de identificare a proprietarilor, valoarea imobilului, precum şi orice alte informaţii pe care expropriatorul le consideră necesare.

(33) în termen de 15 zile de la emiterea notificării prevăzute la alin. (32), organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul comunică expropriatorului dacă intenţionează să dispună măsurile asigurătorii sau poprirea asupra sumelor care urmează a fi consemnate în contul proprietarului imobilului, ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică.

(34) în situaţia în care organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul, după caz, nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (33) solicitat de expropriator sau reprezentantul acestuia, procedura de expropriere va continua conform prezentei legi, iar sumele rezultate din exproprierea bunului imobil urmează a fi consemnate pe seama proprietarului, fără a lua în considerare măsurile asigurătorii instituite de către organul de urmărire penală/de executare silită sau ipoteca instituită de creditor asupra bunului imobil expropriat.

(33) în situaţia prevăzută la alin. (34) măsurile asigurătorii asupra bunului imobil, respectiv ipoteca încetează de drept odată cu intabularea dreptului de proprietate în favoarea statului român, judeţelor, oraşelor sau comunelor, după caz.

(36) în situaţia în care organul de urmărire penală/de executare silită şi/sau creditorul comunică faptul că intenţionează să dispună instituirea măsurilor asiguratorii/poprirea asupra sumelor rezultate din exproprierea bunului imobil, expropriatorul va consemna sumele în contul proprietarului imobilului, concomitent cu instituirea respectivelor măsuri, cu înştiinţarea organului de urmările penală/de executare silită, respectiv a creditorului.”

10. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) După efectuarea transferului dreptului de proprietate, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate asupra coridorului de expropriere în baza unei documentaţii întocmite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile. Ulterior operaţiunii de intabulare, expropriatorul are obligaţia de a începe lucrările într-un termen considerat rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, dar nu mai târziu de 24 de luni.”

11. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

„(51) Coridorul de expropriere include lista imobilelor expropriate, precum şi lista imobilelor proprietate publică.”

12. La articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Lista cu proprietarii, inclusiv elementele de identificare ale terenului, suprafaţă şi sumă, va fi actualizată, în interiorul coridorului de expropriere, după individualizarea suprafeţei expropriate, prin modificarea şi completarea anexei la hotărârea prevăzută la art. 5.”

13. La articolul 11, după alineatul (6) se introduc şapte noi alineate, alineatele (61)-(67), cu următorul cuprins:

„(61) În situaţia în care consecinţa directă a revizuirii studiului de fezabilitate, a modificării sau definitivării proiectului tehnic de execuţie ori a detaliilor de execuţie va fi renunţarea la unele imobile afectate iniţial de lucrarea de interes public naţional, regional, judeţean, interjudeţean sau local, expropriatorul va dispune, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/ consiliului local, restituirea acestor imobile către proprietarii care au acceptat cuantumul despăgubirilor propuse de expropriator. Sumele consemnate pe seama şi la dispoziţia expropriaţilor vor fi retrase din conturile de consemnare şi vor fi virate la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz.

(62) Pentru restituirea imobilelor se va proceda de către expropriator, prin reprezentanţii săi, astfel cum sunt prevăzuţi la art. 2 alin. (2) şi (3), la modificarea, prin hotărâre a Guvemului/consiliului judeţean/consiliului local, după caz, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute la art. 5, şi, implicit, modificarea hotărârii de expropriere a Guvemului/consiliului judeţean/consiliului local, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui.

(63) Procedura de modificare, prin hotărâre a Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local, a listei proprietarilor, aşa cum rezultă din evidenţele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzută la art. 5, şi, implicit, modificarea hotărârii de expropriere, în sensul excluderii imobilelor ce urmează a se restitui, va fi demarată de către expropriator în termen de 60 de zile de la data la care a intervenit revizuirea studiului de fezabilitate, modificarea sau definitivarea proiectului de execuţie ori a detaliilor de execuţie.

(64) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale, va recepţiona, în termen de 10 zile lucrătoare, documentaţiile întocmite de expropriator în vederea actualizării culoarului lucrării de utilitate publică şi restituirii imobilelor.

(65) Expropriatorul va întocmi documentaţiile cadastrale conform dispoziţiilor legale aplicabile pentru toate imobilele care au făcut obiectul exproprierii traversate de coridorul de expropriere. Hotărârea de expropriere stă la baza tuturor operaţiunilor tehnico-juridice de modificare a imobilelor afectate de coridorul de expropriere.

(65) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate pe amplasamentul coridorului de expropriere se face prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, cu avizul tehnic emis de Agenţia Naţională de îmbunătăţiri Funciare, după caz.

(67) Expropriatorul prevăzut la art. 2 are obligaţia să transmită Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista suprafeţelor de teren situate pe amplasamentul coridorului de expropriere, aprobată prin hotărârea Guvernului privind procedura de expropriere, precum şi fişierele în format electronic vectorial în Sistemul naţional de proiecţie stereografic 1970, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

14. La articolul 11, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) După recepţionarea documentaţiilor cadastrale de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară/Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, un expert evaluator specializat în evaluarea proprietăţilor imobiliare, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România - ANEVAR, va întocmi un raport de evaluare prin raportare la momentul transferului dreptului de proprietate, doar pentru imobilele expropriate pentru care există modificări de orice natură faţă de datele prevăzute în anexa la hotărârea Guvemului/consiliului judeţean/consiliului local, prevăzută la art. 5, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, pe fiecare categorie de folosinţă.”

15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

16. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazul devierii reţelelor electrice de înaltă, medie şi joasă tensiune, precum şi a conductelor de gaze naturale din cauza lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, titularul licenţei pentru reţeaua/conducta care trebuie deviată va avea drepturile şi obligaţiile conferite de prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.”

17. La articolul 14 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în cazul scoaterii definitive şi ocupării temporare a terenurilor din fondul forestier naţional expropriate şi a terenurilor proprietate publică, situate pe coridorul de expropriere.

(3) Coridorul de expropriere cuprinzând toate terenurile necesare realizării lucrării de utilitate publică se aprobă prin hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei.

18. La articolul 19, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) La cerere, despăgubirea va fi eliberată inclusiv titularilor drepturilor reale care nu sunt de acord cu cuantumul stabilit, proporţional cu cota-parte deţinută, dacă s-a făcut dovada drepturilor reale asupra imobilului expropriat. Ulterior, în situaţia stabilirii unui cuantum superior prin hotărâre judecătorească definitivă, expropriatorul va elibera foştilor titulari ai drepturilor reale, la cerere, suma reprezentând diferenţa dintre despăgubirea stabilită de instanţa judecătorească şi despăgubirea stabilită de expropriator, proporţional cu cota- parte pe care au deţinut-o.”

19. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în termenul general de prescripţie, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea de stabilire a cuantumului despăgubirii, sub sancţiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea căilor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii şi transferului dreptului de proprietate.

(2) Preşedintele instanţei va fixa un termen şi va dispune citarea proprietarilor sau, după caz, a posesorilor, a altor titulari de drepturi reale sau a oricăror persoane cunoscute, care pot justifica un interes legitim asupra imobilelor expropriate.

(3) Soluţionarea cererii expropriatului se face cu participarea obligatorie a procurorului.

(4) Instanţa va verifica dacă sunt întrunite toate condiţiile cerute de lege cu privire la stabilirea cuantumului despăgubirii. Hotărârea este supusă căilor de atac prevăzute de lege.

(5) Pentru soluţionarea cauzei instanţa va constitui o comisie de experţi compusă dintr-un expert numit de instanţă, unul desemnat de expropriator şi un al treilea din partea persoanelor care sunt supuse exproprierii.

(6) Experţii, la realizarea raportului de expertiză, precum şi instanţa vor ţine seama de expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, la momentul transferului dreptului de proprietate.

(7) Despăgubirea acordată de instanţă nu va putea fi mai mică decât cea oferită de expropriator şi nici mai mare decât cea solicitată de expropriat sau de altă persoană interesată.

(8) Atât procedura de expropriere, cât şi obiectivele de utilitate publică ce fac obiectul prezentei legi nu pot fi suspendate sau sistate la cererea vreunei persoane care invocă existenţa unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat.”

20. La articolul 24, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Certificatele de urbanism pentru lucrările ce fac obiectul prezentei legi se eliberează şi se comunică expropriatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei, şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.

(3) Avizele, acordurile, permisele şi autorizaţiile solicitate prin certificatele de urbanism, cu excepţia acordului de mediu, vor fi eliberate şi comunicate expropriatorului în termen de 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei pentru eliberarea lor şi sunt valabile până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.

(4) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării iucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este valabilă până la finalizarea executării lucrărilor pentru care a fost eliberată, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.”

21 La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor şi Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei sau în cele ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale, privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local, şi care necesită exproprierea pentru cauză de utilitate publică în înţelesul prezentei legi, sunt scutite de cotele către Inspectoratul de Stat în Construcţii prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi de Legea nr. 50/1991, republicată, CU modificările şi completările ulterioare, datorate pentru lucrările de construcţii executate pe coridorul de expropriere.”

22. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizaţiile sunt valabile de la data eliberării acestora până la finalizarea executării lucrărilor pentru care au fost eliberate, respectiv până la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.”

23. La articolul 28, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Bunurile imobile, proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care sunt afectate de lucrările de utilitate publică trec, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului şi în administrarea reprezentanţilor expropriatorilor în termen de 30 de zile de la înştiinţarea unităţii administrativ-teritoriale. Expropriatorul poate da bunurile imobile expropriate în administrare/concesiune operatorului serviciului public. Fac excepţie de la prevederile prezentului alineat lucrările de construcţie de drumuri de interes judeţean şi cele aferente dezvoltării aeroporturilor de interes local.”

24. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului necesare realizării obiectivelor de interes naţional, regional, judeţean, interjudeţean şi local, transferul dreptului de administrare se face prin efectul prezentei legi, iar predarea-primirea se face obligatoriu fără alte formalităţi în termen de 10 zile de la încheierea procesului-verbal de recepţie finală.”

25. La articolul 32 se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu următorul cuprins:

(2) în cazul în care, pe parcursul procedurii de expropriere se constată neconcordanţe între situaţiile evidenţiate în documentaţiile cadastrale şi identificările iniţiale ale imobilelor şi persoanelor supuse exproprierii, va fi rectificată, prin grija expropriatorului, anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/consiliului local privind declanşarea procedurilor de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii.

(3) Anexa la hotărârea Guvernului/consiliului judeţean/ consiliului local privind declanşarea procedurii de expropriere, cuprinzând tabelul cu imobilele şi persoanele supuse exproprierii, va fi rectificată ori de câte ori aceasta se impune, astfel încât situaţia juridică a proprietarilor, a imobilelor şi a obiectivului construit să corespundă în totalitate cu situaţia de fapt.

(4) Ca urmare a rectificării prevăzute la alin. (3), expropriatorul va rectifica hotărârea de expropriere şi va reconsemna sumele de bani cu titlu de despăgubiri conform hotărârii Guvernului/ consiliului judeţean/consiliului local rectificată.”

26. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice, structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.”

27. În tot cuprinsul legii, sintagma „în zona centrală a municipiului Bucureşti, delimitată în condiţiile legii” se înlocuieşte cu sintagma „în municipiul Bucureşti”.

Art. II. - În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare.

Art. III. - Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 11 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

PETRU-GABRIEL VLASE

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 9 august 2018.

Nr. 233.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 8 august 2018.

Nr. 734.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 1.259 din 17 iulie 2018

Nr. 813 din 30 iulie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.756/05.07.2018 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura şi Referatul de aprobare nr. 100.877/11.04.2018 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 546/352/2018 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2018, pe specii şi zone, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Dănuţ Alexandru Potor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

secretar de stat

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 546/352/2018)

 

CAPTURA TOTALĂ ADMISIBILĂ ŞI EFORTUL DE PESCUIT

pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 1

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii*

Total captură

Nr. bărci

Pescuit recreativ/ pescuit comercial

1.

Tu mu

1,20

Fără limită

0,75

0,15

2,10

 

P.R.

2.

Cornetu

1,30

Fără limită

0,60

0,35

2,25

 

P.R.

3.

Călimăneşti

3,40

Fără limită

1,00

0,80

5,20

 

P.R.

4.

Dăeşti

2,20

Fără limită

i,”oo

0,70

3,90

 

P.R.

5.

Arceşti

3,40

Fără limită

0,80

0,60

4,80

 

P.R.

6.

Ioneşti

7,26

Fără limită

2,00

0,92

10,18

5

P.C. + P.R.

7.

Râmnicu Vâlcea

6,40

Fără limită

0,80

0,80

8,00

 

P.R.

8.

Râureni

5,50

Fără limită

0,80

0,40

6,70

 

P.R.

9.

Govora

6,00

Fără limită

0,30

0,40

6,70

 

P.R.


*) Termenul „alte specii” face referire la următoarele specii: Albumus albumus (oblete), Gymnocephalus cemuus (ghiborţ), Palecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (dean).

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii*

Total captură

Nr. bărci

Pescuit recreativ/ pescuit comercial

10.

Băbeni

10,28

Fără limită

2,30

1,20

13,78

8

RC. + RR.

11.

Drăgăşani

9,24

Fără limită

2,40

1,11

12,75

8

P.C. + RR.

12.

Drăgăneşti

10,30

Fără limită

1,60

0,70

12,60

 

P.R.

13.

Frunzaru

17,60

Fără limită

3,70

2,70

24,00

15

P.C. + P.R.

14.

Rusăneşti

19,60

Fără limită

3,60

2,20

25,40

10

P.C. + P.R.

15.

Izbiceni

9,20

Fără limită

1,50

0,83

11,53

3

P.C. + P.R.

16.

Strejeşti

14,22

Fără limită

3,70

2,34

20,26

12

P.C. + P.R.

17.

Slatina

6,00

Fără limită

1,00

0,40

7,40

 

P.R.

18.

Ipoteşti

3,30

Fără limită

1,60

0,50

5,40

 

P.R.

 

TOTAL

136,40

 

29,45

17,10

182,95

61

 

 

CAPTURA TOTALĂ ADMISIBILĂ ŞI EFORTUL DE PESCUIT

pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în care se practică pescuit recreativ în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 2

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii

Total captură

1.

Turnu

1,20

Fără limită

0,75

0,15

2,10

2.

Cornetu

1,30

Fără limită

0,60

0,35

2,25

3.

Călimăneşti

3,40

Fără limită

1,00

0,80

5,20

4.

Dăeşti

2,20

Fără limită

1,00

0,70

3,90

5.

Arceşti

3,40

Fără limită

0,80

0,60

4,80

6.

Râmnicu Vâlcea

6,40

Fără limită

0,80

0,80

8,00

7.

Râureni

5,50

Fără limită

0,80

0,40

6,70

8.

Govora

6,00

Fără limită

0,30

0,40

6,70

9.

Drăgăneşti

10,30

Fără limită

1,60

0,70

12,60

10.

Rusăneşti

9,20

Fără limită

1,60

1,00

11,80

11.

Izbiceni

6,20

Fără limită

1,00

0,50

7,70

12.

Slatina

6,00

Fără limită

1,00

0,40

7,40

13.

Ipoteşti

3,30

Fără limită

1,60

0,50

5,40

14.

Ioneşti

1,20

Fără limită

0,80

0.20

2,20

15.

Băbeni

2,20

Fără limită

0,70

0.30

3,20

16.

Drăgăşani

2,10

Fără limită

1,00

0.30

3,40

17.

Frunzaru

2,20

Fără limită

0,70

0,70

3,60

18.

Strejeşti

2,10

Fără limită

1,30

0,90

4,30

 

TOTAL

74,20

 

17,35

9,70

101,25

 

CAPTURA TOTALĂ ADMISIBILĂ ŞI EFORTUL DE PESCUIT

pentru lacurile de acumulare de pe râul Olt în care se practică pescuit comercial în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 3

 

Nr. crt.

Delimitare sector/tronson

Ciprinide autohtone

Ciprinide asiatice

Specii răpitoare

Alte specii

Total captură

Nr. bărci

1

Izbiceni

3,00

Fără limită

0,50

0,33

3,83

3

2

Rusăneşti

10,40

Fără limită

2,00

1,20

13,60

10

3

Frunzaru

15,40

Fără limită

3,00

2,00

20,40

15

4

loneşti

6,06

Fără limită

1,20

0,72

7,98

5

5

Băbeni

8,08

Fără limită

1,60

0,90

10,58

8

6

Drăgăşani

7,14

Fără limită

1,40

0,81

9,35

8

7

Strejeşti

12,12

Fără limită

2,40

1,44

15,96

12

 

TOTAL

62,20

 

12,10

7,40

81,70

61

 

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:

- setei 7 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliane 10 bucăţi;

- vintire 6 bucăţi;

- prostovol 1 bucată;

- alte unelte tradiţionale 1 bucată.

 

CAPTURA TOTALĂ ADMISIBILĂ ŞI EFORTUL DE PESCUIT

pentru lacurile de acumulare de pe râul Şiret în anul 2018 (tone)

 

Tabelul nr. 4

 

Nr. crt.

Lacul de acumulare

Avat

Crap

Somn

Scobar

Şalău

Sânger, novac, cosaş

Plătică

Caras

Total (tone)

Nr. bărci

1.

Răcaciuni

0,12

1,5

0,16

0,16

0,55

Fără limită

0,6

0,5

3,43

4

2.

Bereşti

0,12

1,5

0,16

0,16

0,65

Fără limită

0,6

0,5

3,69

4

3.

Călimăneşti

0,12

2

0,16

0,16

0,4

Fără limită

3

1.5

7,34

7

4.

Movileni

0,14

2

0,2

0,12

0,6

Fără limită

1,5

1,4

5,96

6

 

Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) este:

- setei 8 bucăţi;

- ave 7 bucăţi;

- taliane 5 bucăţi;

- vintire 10 bucăţi;

- prostovol 1 bucată.

 

NOTĂ

Speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) sunt admise la captură fără limită.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al titlului de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;

- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare,

- Convenţiei nr. 588.752/C328 din 27.07.2018 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi C.E.C. Bank - S.A.,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme se aprobă prospectul de emisiune a titlului de stat seria CEC 2018/1 emis pe numele C.E.C. Bank - S.A., în valoare nominală de 27.788,11 lei, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 iulie 2018.

Nr. 2.628.

 

 

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE A TITLULUI DE STAT

Seria CEC 2018/1

 

1. În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, Ministerul Finanţelor Publice va lansa o emisiune de titlu de stat pe numele C.E.C. Bank - S.A., care se identifică prin seria CEC 2018/1.

2. Titlul de stat se emite în formă dematerializată.

3. Titlul de stat este denominat în lei, este nepurtător de dobândă, nenegociabil şi are scadenţa în data de 18.10.2018.

4. Data emisiunii este 18.09.2018.

5. Valoarea nominală a emisiunii titlului de stat este 27.788,11 lei.

6. Emisiunea este formată dintr-un titlu de stat, iar valoarea nominală individuală a titlului de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii calculate de C.E.C. Bank - S.A. potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, pe numele unui deponent.

7. Răscumpărarea titlului de stat se efectuează la data scadenţei, respectiv la data de 18.10.2018, prin creditarea contului C.E.C. Bank - S.A. cu suma reprezentând valoarea nominală a emisiunii.

8. Plata la scadenţă a valorii nominale a titlului de stat se efectuează de către Ministerul Finanţelor Publice prin ordin de plată pe numele C.E.C. Bank - S.A. Centrala, CUI 361897, cod IBAN R038CECEB00003RON0000001.

9. Dacă data la care trebuie efectuată plata aferentă serviciului datoriei publice este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata va fi efectuată în prima zi lucrătoare după data scadenţei plăţii, dacă în acordul/contractul/convenţia de împrumut sau în prospectul de emisiune pentru titlurile de stat nu se prevede altfel, fără obligarea la dobânzi penalizatoare.

 

ACTE ALE COLEGIULUI FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, coroborat cu prevederile art. 5 lit. v) şi art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,

Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 25.07.2018, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,

Elena Căciulan

 

Bucureşti, 26 iulie 2018.

Nr. 29.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

 

Art. 1. - (1) Colegiul Fizioterapeuţilor din România, autoritatea română cu atribuţii şi competenţe în privinţa supravegherii şi controlului exercitării profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, poate elibera, la cererea membrilor săi, deţinători ai autorizaţiei de liberă practică valabilă, certificatul de status profesional curent,

(2) Certificatul de status profesional curent poate fi eliberat şi fizioterapeuţilor care au fost membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România, calitate pe care în prezent nu o mai deţin, în condiţiile dispoziţiilor art. 7.

(3) În sensul prezentei metodologii, prin certificat de status profesional curent se înţelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la onorabilitatea şi moralitatea profesională cu care fîzioterapeutul îşi exercită profesia şi acesta se eliberează în scopul garantării calităţii serviciilor pe care le furnizează, precum şi a garantării siguranţei pacienţilor aflaţi în relaţie cu acesta.

Art. 2. - Certificatul de status profesional curent se întocmeşte în limba română, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, şi se eliberează în vederea:

a) stabilirii relaţiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor (la cererea angajatorului sau pentru exercitarea profesiei în regim independent);

b) exercitării profesiei în afara graniţelor României;

c) altor situaţii impuse de legislaţia în vigoare.

Art. 3. - Dosarul pentru obţinerea certificatului de status profesional curent cuprinde:

a) cererea prin care se solicită eliberarea certificatului de status profesional curent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

b) titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, în original şi copie, iar în cazul calificărilor dobândite în străinătate se depune şi documentul care atestă recunoaşterea calificării, conform reglementărilor în vigoare, în original şi copie:

c) adeverinţa de autenticitate a diplomei eliberată de instituţia emitentă, în original sau copie legalizată, excepţie făcând adeverinţele de absolvire a examenului de licenţă valabile până la eliberarea diplomei de licenţă, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverinţe de autenticitate;

d) anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în original şi copie;

e) act de identitate, în copie conformată cu originalul;

f) dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în original şi copie;

g) dovada de achitare a taxei pentru eliberarea certificatului de status profesional curent, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 6/2016 pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România;

h) document care atestă promovarea în grad profesional, în original şi copie, dacă este cazul;

i) cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;

j) în situaţia în care solicitantul beneficiază de loc de muncă, exercită profesia în baza unui contract de voluntariat sau este titularul unei forme de organizare în regim independent, documente, în original, din care să rezulte:

(i) denumirea oficială a angajatorului unde îşi desfăşoară activitatea la data solicitării sau a formei de organizare independentă în cadrul căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, CIF/CUI, după caz);

(ii) data şi funcţia de încadrare sau, după caz, calitatea de titular al formei de organizare independente;

(iii) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

k) după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu exercită profesia de fizioterapeut în România la data solicitării.

Art. 4. - (1) Dosarul se depune personal de solicitant sau prin împuternicit cu procură notarială specială, la sediul din Bucureşti al Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(2) Dosarul poate fi transmis şi prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul din Bucureşti al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, cu condiţia ca documentele prevăzute la art. 3 lit. b), d) şi f) să fie transmise în copie legalizată.

(3) Documentele sunt preluate de membrii desemnaţi sau de către personalul desemnat al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, care au obligaţia de a ţine evidenţa documentelor primite şi emise şi de a le înregistra într-un registru de evidenţă.

(4) Documentele şi datele cuprinse în dosar se prelucrează conform principiilor şi obligaţiilor care decurg din Regulamentul european nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Art. 5. - (1) Certificatul de status profesional curent se întocmeşte şi se eliberează, de către Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului şi are o valabilitate de 3 luni de la data eliberării.

(2) în termen de 10 zile de la data înregistrării dosarului, Colegiul Fizioterapeuţilor din România verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la art. 3 şi înştiinţează solicitantul în cazul în care constată că dosarul nu este complet, situaţie în care termenul de eliberare se va prelungi corespunzător de la data completării dosarului.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi prelungit în cazul în care se impun verificări suplimentare ale actelor depuse la dosar.

(4) Dacă în termen de 60 de zile de la transmiterea înştiinţării în conformitate cu alin. (2) nu se înregistrează completarea dosarului, atunci Colegiul Fizioterapeuţilor din România returnează dosarul solicitantului.

Art. 6. - (1) Certificatul de status profesional curent va cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind emitentul:

a) antetul Colegiului Fizioterapeuţilor din România cuprinzând denumirea, adresa, codul de identificare fiscală, precum şi datele de contact (telefon, e-mail);

b) seria, numărul de înregistrare şi data eliberării;

c) semnătura olografă a preşedintelui Colegiului Fizioterapeuţilor din România;

d) ştampila Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

(2) Certificatul de status profesional curent cuprinde următoarele categorii de informaţii obligatorii privind titularul:

A. date personale civile:

a) numele şi prenumele;

b) cetăţenia, inclusiv dubla cetăţenie şi, după caz, detalii cu privire la modificările care privesc acest aspect;

c) codul numeric personal;

d) sexul;

e) data şi locul naşterii (localitate, ţară);

f) numărul autorizaţiei de liberă practică şi data eliberării, numărul Registru unic al fizioterapeuţilor, precum şi data primei înregistrări ca membru al Colegiului.

B. date privind calificarea:

a) titlul de calificare: diploma/adeverinţă, serie, număr, data eliberării (se va trece denumirea textuală a titlului de calificare), în cazul calificărilor dobândite în străinătate se precizează titlul de calificare obţinut în afara graniţelor României şi documentul care atestă recunoaşterea calificării conform reglementărilor în vigoare;

b) instituţia de învăţământ emitentă (denumirea textuală a acesteia, localitatea);

c) după caz, date cu privire la gradul profesional înregistrat în baza de date a Colegiului Fizioterapeuţilor din România.

C. date privind locul de muncă:

a) denumirea textuală a unităţii angajatoare sau, după caz, a angajatorilor, respectiv a formei de organizare independentă în care titularul îşi desfăşoară activitatea, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail);

b) adresa domiciliului sau, după caz, a reşedinţei, cu acordul expres şi în scris al fizioterapeutului, în cazul în care titularul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. a).

D. date privind dreptul de exercitare a profesiei:

a) drept nelimitat de exercitare a profesiei;

b) suspendarea sau retragerea/interdicţia temporară sau definitivă a dreptului de exercitare a profesiei, situaţie în care se menţionează durata şi motivele care au condus la aplicarea măsurii respective, după cum urmează:

(i) fapte sancţionate de legea penală (hotărâri judecătoreşti definitive la data solicitării);

(ii) fapte ce constituie abateri disciplinare de natură Să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei (decizii/hotărâri de sancţionare, neprescrise la data solicitării);

(iii) motive ce ţin de starea de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei (de exemplu: „suspendare pentru motive de sănătate necorespunzătoare exercitării profesiei”, fără a fi incluse informaţii suplimentare legate de această situaţie).

Art. 7. - (1) Colegiului Fizioterapeuţilor din România poate elibera certificatul de status profesional curent şi solicitantului care a fost membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, calitate pe care în prezent nu o mai deţine.

(2) Solicitantul se va adresa în acest sens Colegiului Fizioterapeuţilor din România, care va completa certificatul de status profesional curent cu datele înregistrate pentru perioada în care acesta a figurat ca membru, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cu următoarele precizări:

a) la litera A din certificatul de status profesional curent se va menţiona: „a deţinut calitatea de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România de la data de până la data de

b) la litera C - Date privind locul de muncă se va menţiona: „în prezent nu exercită profesia pe teritoriul României”;

c) la litera D - Date privind dreptul de exercitare a profesiei se va menţiona, după caz: „nu deţine autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi nu se află în evidenţa Colegiului cu sancţiuni de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei” sau „nu deţine autorizaţie de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterâpeut eliberată de Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi se află în evidenţa Colegiului cu următoarele sancţiuni de natură să restricţioneze sau să interzică exercitarea profesiei:

Art. 8. - Certificatul se poate ridica de către solicitant personal, de către împuternicit prin procură notarială specială de la sediul Colegiului Fizioterapeuţilor din România sau se poate transmite prin curier rapid, cu plata la destinaţie, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant. În situaţia contractării serviciului de curierat rapid, solicitantul îşi asumă eventualele incidente ce pot apărea în timpul proceselor de livrare (pierderi, rătăciri corespondenţă, întârzieri etc.).

Art. 9. - (1) întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent nu exclud schimbul de informaţii, cu privire la datele furnizate de acesta, cu autorităţile competente din celelalte state membre UE.

(2) Colegiul Fizioterapeuţilor din România are dreptul de a verifica autenticitatea declaraţiilor şi documentelor înaintate de solicitant şi în acest sens poate solicita informaţii şi orice documente doveditoare de la autorităţi şi instituţii publice, respectiv persoane fizice sau juridice implicate.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Colegiul Fizioterapeuților din România

sediul în ...............

Tel................, e-mail ...............

CIF ................

 

CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL CURENT
Seria ............... Nr................

 

A. Date personale civile

Numele și prenumele ...............

Cetățenia (inclusiv dubla cetățenie) ...............

CNP ...............

Sex M □/F □

Data nașterii: (ZZ/LL/AAAA) ............... locul nașterii (localitatea, țara) ...............

Nr. autorizației de liberă practică ............... data emiterii ...............

Nr. Registru unic al fizioterapeuților ...............

Prima înregistrare, data ...............

B. Date privind calificarea

Titlul de calificare (diplomă/adeverință/titlul de calificare obținut în afara granițelor României și documentul care atestă recunoașterea calificării conform legii) ............... seria ............... numărul ............... data eliberării ...............

Nr. de eliberare ...............

Instituția de învățământ emitentă (denumirea acesteia, localitatea) ...............

Examen de grad profesional ............... data obținerii ...............

C. Date privind locul de muncă

Denumirea angajatorului/formă de organizare independentă în care își desfășoară activitatea ..............., date de contact (adresă, tel., e-mail) ...............

Adresa de domiciliu/reședință a titularului ............... (numai cu consimțământul scris al titularului)

D. Date privind dreptul de exercitare a profesiei

□ Drept de exercitare a profesiei nelimitat

□ Sancțiuni

Motivul abaterii ..............., dată început ..............., dată sfârșit ..............., hotărâri judecătorești definitive la data solicitării/decizii/hotărâri de sancționare, neprescrise la data solicitării ...............

Certificatul de status profesional curent se eliberează în vederea:

□ stabilirii relațiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor;

□ exercitării profesiei în afara granițelor României;

□ altor situații impuse de legislația în vigoare ...............

Prezentul certificat este valabil 3 (trei) luni de la data eliberării.

 

Data eliberării: …………………………………..


Președinte Colegiul Fizioterapeuților din România
Semnătura și ștampila …………………………..

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Nr. de înregistrare: .............../ ...............

 

CERERE 
pentru eliberarea certificatului de status profesional current

 

Doamnă Președinte,

 

Subsemnatul(a), ............... , născut/ă la data de ................ în ............... , posesor/posesoare al/a CI seria ................ nr................, eliberată de ............... la data de ..............., CNP ............... , domiciliat(ă) în localitatea ..............., județul/sectorul ..............., strada ............... nr................, bl................, sc................, et................, ap................, telefon ..............., e-mail ...............

Prin împuternicit:

(nume) ............... (prenume) ..............., posesor al CI seria ...............nr................, eliberată de ............... la data de ..............., având Împuternicire notarială nr................ din data de ...............,

solicit eliberarea unui certificat de status profesional curent, necesar în vederea (Se va bifa, după caz.):

□ stabilirii relațiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor;

□ exercitării profesiei în afara granițelor României;

□ altor situații impuse de legislația în vigoare

Menționez că:

□ sunt membru al Colegiului Fizioterapeuților ............... și titular al Autorizației de liberă practică nr................, eliberată în data de ..............., nr. Registru unic al fizioterapeuților ...............

□ exercit în prezent profesia în calitate de:

□ salariat la ............... (denumirea unității de încadrare, adresa, telefon, e-mail)

□ titular al formei de organizare independentă ............... (denumirea formei de organizare, adresa, telefon, e-mail)

în relații contractuale cu (dacă este cazul) ............... (denumirea unității de încadrare, adresa, telefon, e-mail)

□ Am deținut calitatea de membru al Colegiului Fizioterapeuților ............... , cu Autorizația de liberă practică nr................, eliberată în data de ............... , nr. Registru unic al fizioterapeuților ............... , până la data de ............... și am exercitat profesia pe teritoriul României, până la data de ................ în cadrul ............... (denumirea unității de încadrare, adresa, telefon, e-mail) , în calitate de:

□ salariat;

□ voluntar;

□ titular al unei forme de organizare independentă.

□ Declar pe propria răspundere că în prezent NU exercit profesia de fizioterapeut în România.

Anexez prezentei cereri următoarele acte:

□ titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, în copie/copie legalizată, iar în cazul calificărilor dobândite în străinătate depun și documentul care atestă recunoașterea calificării, conform reglementărilor în vigoare, în copie/copie legalizată;

□ adeverința de autenticitate a diplomei eliberată de instituția emitentă - original/copie legalizată;

□ anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în copie/copie legalizată;

□ act de identitate, în copie conformă cu originalul;

□ dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie/copie legalizată;

□ dovada de achitare a taxei de emitere a certificatului de status profesional curent în valoare de 100 lei;

□ document care atestă promovarea în grad profesional, în copie conformă cu originalul;

□ cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;

În situația în care solicitantul beneficiază de loc de muncă sau exercită profesia în baza unui contract de voluntariat, documente, în original, din care să rezulte:

□ denumirea oficială a angajatorului unde își desfășoară activitatea la data solicitării sau a formei de organizare independentă în care solicitantul își desfășoară activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, e-mail, CIF/CUI, după caz);

□ data și funcția de încadrare sau, după caz, calitatea de titular al formei de organizare independentă;

□ concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

□ după caz, declarație pe propria răspundere că nu exercită profesia de fizioterapeut în România la data solicitării.

□ Sunt de acord cu menționarea în certificatul de status profesional curent a adresei de domiciliu, în absența locului de muncă.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, că informațiile prezentate în această cerere și documentele incluse în dosar corespund realității.

 

Data
...............

Numele, prenumele, semnătura
………………………………..

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016 îmi exprim acordul fără echivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul pentru care au fost solicitate.

 

Data
...............

Numele, prenumele, semnătura,
…………………………………

NOTĂ:

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea "conform cu originalul", numele în clar și semnătura solicitantului, cu excepția copiilor legalizate.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Colegiul Fizioterapeuților din România

sediul în ...............

tel................, e-mail ...............

CIF ...............

 

CERTIFICAT DE STATUS PROFESIONAL CURENT
Seria ............... Nr................

 

A. Date personale civile

Numele și prenumele ...............

Cetățenia (inclusiv dubla cetățenie) ...............

CNP ...............

Sex M □/F □

Data nașterii: (ZZ/LL/AAAA) ............... locul nașterii (localitatea, țara) ...............

A deținut calitatea de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România până la data de ...............

Prima înregistrare, data ..............., conform Autorizației de liberă practică nr................, nr. Registru unic al fizioterapeuților ................

B. Date privind calificarea

Titlul de calificare (diplomă/adeverință/titlul de calificare obținut în afara granițelor României și documentul care atestă recunoașterea calificării conform legii) ............... seria ............... nr................, data eliberării ...............

Nr. de eliberare ...............

Instituția de învățământ emitentă (denumirea acesteia, localitatea) ...............

Examen de grad profesional ............... data obținerii ...............

C. Date privind locul de muncă

În prezent nu exercită profesia de fizioterapeut pe teritoriul României.

D. Date privind dreptul de exercitare a profesiei

□ Nu deține autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiei și nu se află în evidența Colegiului Fizioterapeuților din România cu sancțiuni de natură să restricționeze sau să interzică exercitarea profesiei.

□ Nu deține autorizație de liberă practică pentru exercitarea profesiei și se află în evidența Colegiului Fizioterapeuților din România cu următoarele sancțiuni de natură să restricționeze sau să interzică exercitarea profesiei: ............... (Completarea sancțiunilor se va face cu respectarea prevederilor art. 6 pct. D lit. b) din prezenta metodologie.)

Certificatul de status profesional curent se eliberează în vederea:

□ stabilirii relațiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor;

□ exercitării profesiei în afara granițelor României;

□ altor situații impuse de legislația în vigoare ...............

Prezentul certificat este valabil 3 (trei) luni de la data eliberării.

 

Data eliberării: 
…………………………………..


Președinte Colegiul Fizioterapeuților din România
Semnătura și ștampila …………………………….