MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 359/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 359         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 25 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

94. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017

 

Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă

 

353. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017

 

356. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

357. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

358. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

359. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

360. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

361. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

362. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

363. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

364. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

365. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

366. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

367. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

368. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

313. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

 

404. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DEPUTAŢILOR, PETRU-GABR1EL VLASE

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018,

Nr. 94.

 

MEMORANDUM

de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă

 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia, denumite în continuare părţi,

având în vedere prevederile Tratatului Atlanticului de Nord, încheiat la Washington la 4 aprilie 1949, şi, în special, articolul 3, având în vedere prevederile Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor (NATO SOFA), încheiat la Londra la 19 iunie 1951,

având în vedere prevederile Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 3 noiembrie 1997,

luând în considerare voinţa şi necesităţile Guvernului României şi Guvernului Republicii Croaţia, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definiţii

 

În scopul aplicării prezentului memorandum de înţelegere următorii termeni vor avea înţelesul precizat mai jos:

(1) Prin bunuri şi servicii se înţelege hrană, servicii, facilităţi şi materiale de resortul hrănirii, apă, cazare, transport, inclusiv transport aerian, carburanţi şi lubrifianţi, îmbrăcăminte, servicii de pază şi patrulare, servicii de însoţire a convoaielor rutiere şi feroviare, controlul şi monitorizarea traficului rutier, servicii de topografie, cadastru, fotogrametrie, cartografie şi analiză hidrografică, servicii de comunicaţii şi informatică, servicii medicale, muniţie, întreţinerea bazelor militare, clădirilor şi spaţiilor puse la dispoziţie, serviciile de depozitare, utilizarea instalaţiilor, servicii pentru desfăşurarea antrenamentelor, piese de schimb şi componente, servicii de reparaţii şi întreţinere, servicii de calibrare, servicii portuare şi aeroportuare.

În acest termen se include, de asemenea, folosirea temporară a vehiculelor de uz general şi a altor articole de tehnică militară.

(2) Prin forţe se înţelege toate componentele, militare şi civile ale părţilor, inclusiv tot personalul, materialele şi proviziile, aşa cum sunt definite în NATO SOFA. Acestea includ toate navele, aeronavele, vehiculele, materialele, tehnica, muniţia şi proviziile necesare desfăşurării forţei.

(3) Prin operaţii se înţelege acţiunile militare sau desfăşurarea unei misiuni militare strategice, tactice, întrunite sau activităţi specifice unei singure categorii de forţe sau de ordin administrativ; procesul ducerii luptei, inclusiv atac, apărare, mişcare, aprovizionare şi manevre necesare îndeplinirii obiectivelor oricărei acţiuni combatante sau campanii.

(4) Prin instruire se înţelege toate activităţile de instruire desfăşurate în comun, inclusiv exerciţiile de toate tipurile, antrenamentele, atelierele şi alte activităţi de instruire planificate şi executate în comun de forţele armate ale părţilor.

(5) Prin naţiune trimiţătoare (SN) se înţelege, în mod generic, oricare dintre cele două părţi, în situaţia participării cu forţe în afara propriilor frontiere pe teritoriul statului celeilalte părţi (inclusiv apele teritoriale şi spaţiul aerian de deasupra spaţiului terestru şi apelor teritoriale ale acestei părţi) în vederea desfăşurării de operaţii şi instruire.

(6)  Prin naţiune-gazdă (HN) se înţelege în mod generic oricare dintre părţi pe teritoriul statului căreia se află dislocate forţe aparţinând celeilalte părţi cărora li se acordă sprijin în condiţiile stipulate în prezentul memorandum de înţelegere.

(7) Prin sprijinul naţiunii-gazdă (HNS) se înţelege asistenţa, cu caracter civil sau militar, acordată sub forma bunurilor şi serviciilor, pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict, de către o HN forţelor SN care sunt staţionate, execută operaţiuni sau tranzitează spaţiul terestru, apele teritoriale sau spaţiul aerian de deasupra teritoriului sau apelor teritoriale ale acelei HN.

(8) Prin cheltuieli se înţelege acele cheltuieli asociate cu sprijinul şi susţinerea forţelor naţionale sau multinaţionale. Pentru scopurile acestui memorandum de înţelegere şi ale înţelegerilor de aplicare:

a) Costuri suportate împreună înseamnă acele cheltuieli convenite în avans ca fiind în responsabilitatea comună a ambelor părţi.

b) Costuri naţionale directe înseamnă acele cheltuieli considerate ca fiind în responsabilitatea unei singure părţi.

(9) Memorandum de înţelegere (MoU) înseamnă, în acest caz, un acord bilateral cuprinzător care implică intenţia şi responsabilitatea părţilor de a-şi acorda sprijin reciproc în participarea cu forţe ale oricăreia dintre părţi la operaţii sau instruire pe teritoriul celeilalte părţi.

(10) Prin înţelegere de aplicare se înţelege un acord suplimentar scris referitor la achiziţionarea şi/sau la transferul de bunuri şi servicii specifice, prin care se stabilesc detalii suplimentare, termeni şi condiţii specifice pentru punerea în aplicare a prezentului MoU. Aceste înţelegeri de aplicare pot fi Acordul tehnic (TA) şi aranjamentul de implementare întrunită (JIA).

(11) Prin acord tehnic (TA) se înţelege un document subsecvent acestui MoU. care detaliază concepţia şi procedurile specifice de furnizare a HNS.

(12) Prin aranjament de implementare întrunită (JIA) se înţelege un document subsecvent TA, care stabileşte angajamentul părţilor privind furnizarea şi primirea HNS ce include informaţii detaliate privind sprijinul solicitat şi oferit, procedurile locale specifice pentru aplicarea aranjamentelor de sprijin şi detalii financiare suplimentare.

(13) Prin declaraţia de cerinţe (SOR) se înţelege un document care detaliază cerinţele părţii beneficiare către partea furnizoare privind bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului solicitat, precum şi costurile asociate acestora.

(14) Prin comandă se înţelege o solicitare formulată corect şi semnată de o persoană oficială autorizată, care constituie o cerere pentru asigurarea sprijinului, bunurilor şi serviciilor, în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.

(15) Prin factură se înţelege un document emis de partea furnizoare, prin care se solicită rambursarea sau plata pentru sprijinul, bunurile şi serviciile specifice furnizate în conformitate cu prezentul MoU şi cu oricare înţelegere de aplicare subsecventă.

(16) Prin transfer se înţelege vânzare contra plată în numerar, schimb de bunuri asemănătoare sau de bunuri ori servicii având valoare egală, închiriere, împrumut sau un alt tip de furnizare de sprijin, bunuri şi servicii, furnizate temporar, în condiţiile prezentului MoU.

(17) Prin agent executiv (EA) se înţelege Ministerul Apărării Naţionale din România şi, respectiv, Ministerul Apărării din Republica Croaţia.

Dacă semnificaţia unui termen utilizat în acest MoU nu este precizată, se va aplica „Glosarul NATO de termeni şi definiţii (AAP-6)”.

 

ARTICOLUL 2

Scop

 

Scopul prezentului MoU este stabilirea termenilor de bază, condiţiilor şi procedurilor generale pentru furnizarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă (HNS) pentru forţele aparţinând oricăreia dintre părţi pe timpul participării în cadrul operaţiilor şi instruirii care se desfăşoară pe teritoriul statului celeilalte părţi.

 

ARTICOLUL 3

Domeniu de aplicare

 

(1) Prezentul MoU este destinat să faciliteze acordarea în condiţii de reciprocitate a sprijinului naţiunii-gazdă între părţi, în vederea desfăşurării operaţiilor şi instruirii.

(2) Prezentul MoU se va aplica furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele militare ale unei părţi de către cealaltă parte, în schimbul plăţii în numerar sau al furnizării reciproce de sprijin, bunuri şi servicii către forţele celeilalte părţi.

(3) Părţile convin că achiziţiile şi transferurile, potrivit prevederilor prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente, sunt condiţionate de disponibilitatea sumelor alocate cu această destinaţie şi de limitările de achiziţionare şi transfer stabilite de legile şi reglementările României şi Republicii Croaţia.

(4) Prevederile oricăror acorduri relevante în vigoare între statele cele două părţi se vor aplica pentru toate operaţiile şi exerciţiile acoperite de acest MoU.

(5) Prevederile acestui MoU se vor aplica pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict.

 

ARTICOLUL 4

Termeni şi condiţii

 

(1) Fiecare parte va depune toate eforturile, în funcţie de priorităţile sale naţionale, pentru satisfacerea solicitărilor celeilalte părţi privind furnizarea, conform prezentului MoU, de sprijin, bunuri şi servicii, pe timp de pace, situaţii de urgenţă, criză şi conflict. În cazul în care o înţelegere de aplicare conţine un standard mai strict de satisfacere a unor astfel de cerinţe, acea înţelegere se va aplica cu precădere.

(2) Părţile convin că planificarea furnizării HNS şi, implicit, a transferului bunurilor şi serviciilor care fac obiectul acestui sprijin se vor face cu utilizarea SOR prevăzută de anexa A.

(3) Părţile convin că transferul de bunuri şi servicii între părţi va fi efectuat prin comenzi emise şi acceptate conform prezentului MoU şi oricărei înţelegeri de aplicare subsecvente.

(4) O comandă poate fi emisă în baza prezentului MoU, în condiţiile inexistenţei unei înţelegeri de aplicare subsecvente, numai în împrejurările prevăzute în anexa B.

(5) Competenţa încheierii înţelegerilor de aplicare subsecvente prezentului MoU aparţine EA român şi croat.

(6) Atât în cazul în care transferul se efectuează printr-o comandă emisă numai în baza prezentului MoU, cât şi în cazul în care se utilizează o înţelegere de aplicare subsecventă, trebuie să prevadă toate detaliile, termenii şi condiţiile necesare de efectuare a transferului, inclusiv datele din anexa C.

(7) Părţile convin ca solicitarea, primirea, returnarea şi facturarea bunurilor şi serviciilor furnizate să se facă prin utilizarea formularului standard prevăzut de anexa C. Datele referitoare la personalul autorizat să emită şi să accepte comenzile în condiţiile prezentului MoU vor face obiectul unei înţelegeri de aplicare subsecvente. Părţile îşi vor notifica reciproc, prin EA, autorizările sau limitările specifice referitoare la personalul competent să emită sau să accepte direct cerinţe şi comenzi, în condiţiile prezentului MoU sau ale unei înţelegeri de aplicare, când respectiva înţelegere de aplicare nu conţine asemenea informaţii.

(8) Partea beneficiară este de acord ca bunurile şi serviciile transferate, care fac obiectul HNS furnizat, să nu fie retransferate, cu titlu temporar sau permanent, prin niciun mijloc, unei terţe părţi, fără consimţământul prealabil scris al părţii furnizoare.

(9) Pe timpul elaborării înţelegerilor de aplicare subsecvente, HN va pune la dispoziţia SN copii ale actelor normative privind protecţia mediului, aplicabile operaţiilor şi instruirii desfăşurate conform acestui MoU, precum şi ale actelor normative în domeniul depozitării, mişcării sau evacuării materialelor periculoase sau muniţiilor. Personalul SN va respecta regulamentele/procedurile din domeniul protecţiei mediului şi se va conforma reglementărilor privind depozitarea, mişcarea sau evacuarea materialelor periculoase şi a muniţiilor. Pentru a preveni ambiguităţile sau neînţelegerile dintre HN şi SN, orice particularităţi şi precizări referitoare la acest domeniu vor fi definite în TA.

 

ARTICOLUL 5

Prevederi financiare

 

(1) Pentru orice tranzacţie de sprijin, bunuri şi servicii, părţile vor negocia modalitatea de plată în numerar, în moneda precizată de către partea furnizoare - tranzacţie rambursabilă -, sau în valoare egală, ce va fi definită doar în termeni monetari - tranzacţie la schimb. Partea beneficiară va plăti părţii furnizoare în condiţiile precizate la alin. (1) a) sau alin. (1) b) din acest articol.

a) Tranzacţie rambursabilă. Partea furnizoare va trimite facturi către partea beneficiară după furnizarea sau livrarea bunurilor şi serviciilor care fac obiectul sprijinului. Ambele părţi vor păstra evidenţe ale tuturor tranzacţiilor, iar fiecare din părţi va proceda la plata conturilor rezultate nu mai rar de o dată la fiecare douăsprezece luni şi nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs. Facturile emise de partea furnizoare vor fi însoţite de documentaţia necesară justificativă şi vor fi achitate în termen de 30 de zile de la data primirii. Atunci când preţul se stabileşte la o tranzacţie rambursabilă, părţile convin să aplice reciproc următoarele principii de evaluare a preţului:

- în cazul unei achiziţii specifice de către partea furnizoare de la agenţii economici cu care are contracte încheiate, pentru partea beneficiară preţul nu va fi mai puţin avantajos decât preţul cerut propriilor forţe armate de către agentul economic al părţii furnizoare cu care are contract încheiat pentru articole sau servicii identice. Preţul cerut poate include diferenţele datorate termenelor de livrare, punctelor de livrare şi altor considerente similare;

- în cazul transferului din resurse proprii ale părţii furnizoare, aceasta va cere acelaşi preţ pe care îl percepe de la propriile forţe pentru sprijin, bunuri şi servicii de natură identică, de la data acceptării comenzii. Acest preţ nu va fi mai mic decât contravaloarea achiziţiilor pentru înlocuire efectuate de partea furnizoare. În orice caz, când un preţ nu a fost stabilit sau când plăţile nu sunt făcute pentru forţele armate proprii, părţile vor conveni în avans un preţ, excluzând costurile care sunt eliminate, în baza principiilor reciproce de stabilire a preţurilor;

b) Tranzacţie la schimb. Ambele părţi vor ţine evidenţa tuturor tranzacţiilor. Partea beneficiară îi va plăti părţii furnizoare prin transfer de sprijin, bunuri şi servicii, asupra cărora s-a convenit a fi de valoare monetară egală cu sprijinul, bunurile şi serviciile furnizate sau efectuate de către partea furnizoare. Dacă partea beneficiară nu efectuează schimbul în condiţiile programului de înlocuire convenit sau în vigoare la data tranzacţiei iniţiale, în perioade ce nu pot depăşi un an de la data tranzacţiei iniţiale, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului respectiv în curs, tranzacţia va fi considerată rambursabilă şi i se vor aplica prevederile alin. (1) a) de mai sus, cu excepţia preţului ce va fi stabilit folosindu-se preţurile reale sau estimate practicate la data când plata ar fi trebuit făcută

(2) Acordul părţilor cu privire la preţurile asociate bunurilor şi serviciilor care fac obiectul HNS se consemnează în SOR. Când un preţ final asociat unei comenzi nu este convenit în prealabil prin SOR. până la convenirea acordului părţilor asupra unui preţ final se va stabili, prin comandă, o limită maximă a responsabilităţii părţii care face comanda de bunuri şi servicii de natura sprijinului solicitat. Ulterior, părţile vor trece cât mai devreme posibil la negocierea preţului final.

(3) Factura va face referire la înţelegerea de aplicare respectivă sau, în absenţa acesteia, se va referi la prezentul MoU şi va fi conformă anexei C. Facturile vor fi însoţite de dovada de primire completată de către partea beneficiară a bunurilor şi serviciilor care fac obiectul sprijinului.

(4) Părţile convin să acorde acces în mod reciproc la documentaţia şi informaţiile suficiente, pentru a verifica, dacă este cazul, că au fost respectate principiile reciproce şi că preţurile nu includ costurile exceptate sau la care se renunţă, precum şi pentru a certifica, de la caz la caz, cheltuielile sau tarifele pentru cercetare.

(5) Nicio prevedere din prezentul MoU nu va servi ca bază pentru stabilirea unui tarif mai mare pentru bunurile şi serviciile asociate sprijinului acordat, dacă asemenea bunuri şi servicii vor fi disponibile fără plată sau la un preţ mai mic, în condiţiile stabilite în alt acord.

(6) înţelegerile de aplicare subsecvente acestui MoU vor constitui baza iniţială pentru evaluările de costuri şi vor servi ca bază pentru încadrarea cheltuielilor drept costuri naţionale directe.

(7) Aranjamentele financiare şi procedurile de rambursare detaliate vor fi precizate în înţelegerile de aplicare subsecvente prezentului MoU.

 

ARTICOLUL 6

Protecţia informaţiilor clasificate

 

Protecţia informaţiilor clasificate pe timpul operaţiilor şi instruirii care fac obiectul acestui MoU se va face potrivit prevederilor art. 4 al „Acordului privind cooperarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Croaţia”, semnat la Bucureşti la 3 noiembrie 1997.

 

ARTICOLUL 7

Intrarea în vigoare, durata şi încetarea valabilităţii

 

(1) Acest MoU va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, prin care părţile se informează că procedurile legale interne ale acestora necesare intrării sale în vigoare au fost îndeplinite.

(2) Acest MoU va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi îl denunţă prin notificare scrisă adresată celeilalte părţi, prin canale diplomatice. În acest caz, acest memorandum de înţelegere îşi va înceta valabilitatea la şase luni de la data primirii unei astfel de notificări.

 

ARTICOLUL 8

Amendamente

 

(1) Prin consimţământ reciproc, acest MoU poate fi amendat în orice moment, în scris, la cererea uneia dintre părţi.

(2) Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1) al art. 7.

 

ARTICOLUL 9

Soluţionarea divergenţelor

 

(1) Orice neînţelegeri referitoare la interpretarea sau aplicarea acestui MoU vor fi soluţionate prin consultări sau negocieri între părţi şi nu vor fi deferite vreunui tribunal internaţional sau terţe părţi în vederea soluţionării.

(2) Orice neînţelegeri rezultând din contracte vor fi soluţionate în conformitate cu legislaţia statului HN.

Semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017, în două exemplare originale, în limbile română, croată şi engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferenţe de interpretare textul în limba engleză va prevala.

 

PENTRU GUVERNUL ROMÂNIEI

PENTRU GUVERNUL REPUBLICII CROAŢIA

Ion-Marcel Ciolacu,

Damir Krstičević,

viceprim-ministru, ministrul apărării naţionale

viceprim-ministru şi ministrul apărării

 

ANEXA A*)

 

Formular pentru declaraţia de cerinţe (SOR)

 

 


*) Anexa A este reprodusă în facsimil.

 

Informaţii necesare pentru completarea declaraţiei de cerinţe

 

(SOR)

 

1. Data şi numărul solicitării

2. Acord de sprijin/înţelegere de aplicare

3. a. Date referitoare la tipul de sprijin solicitat/servicii specifice sprijinului

3.b. Perioada

3. c. Locaţia

4. a. Organizaţia beneficiară/iniţiatoare

4.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului/iniţiatorului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax, semnătura beneficiarului/iniţiatorului

4. c. Naţiunea căreia îi aparţine beneficiarul/iniţiatorul

5. a. Date referitoare la banca, sucursala, agenţia furnizorului

5.b. Contul furnizorului

5.c. Adresa furnizorului

5. d. Telefon/fax

6. a. Numele unităţii furnizoare/adresa

6. b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului să accepte schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax

7. a. Organizaţia furnizoare

7.b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea furnizorului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax, semnătura furnizorului

7. e. Naţiunea căreia îi aparţine furnizorul

8. a. Organizaţia care execută plata

8.b. Adresa

8. c. Telefon/fax

9. a. Numele unităţii beneficiare/primitoare, adresa

9. b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea beneficiarului să solicite schimbări ale cerinţelor: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax

10. a. Organizaţia solicitantă

10 b. Datele de identificare ale persoanei autorizate din partea solicitantului: nume, prenume, grad, adresă, telefon, fax, semnătura solicitantului

10 c. Naţiunea căreia îi aparţine solicitantul

11. Numărul curent

12. Detaliile cerinţelor

13. Cantitate

14. Unitatea de măsură

15. Cost unitar

16. Cost total estimat

17. Metoda de plată

18. Cantitatea primită

19. Observaţii, comentarii

 

ANEXA B

 

Condiţii privind emiterea de comenzi în baza prezentului MoU

 

Conform art. 4 pct. 4, comenzile de sprijin pot fi emise în baza prezentului acord în următoarele condiţii:

a) comenzile pentru bunurile şi serviciile care fac obiectul sprijinului, adresate în situaţii de urgenţă, criză şi conflict, exerciţii combinate, antrenamente, deplasări, dislocări, operaţii sau orice alte activităţi de cooperare, în circumstanţe neprevăzute în care nu există timpul necesar pentru elaborarea unei înţelegeri de aplicare, iar beneficiarul are o necesitate urgentă de sprijin care impune furnizarea unor bunuri şi servicii;

b) comenzile pentru bunuri şi servicii care fac obiectul sprijinului, solicitate în regim de urgenţă şi care nu sunt prevăzute într-o înţelegere de aplicare, cu condiţia ca părţile tranzacţiei sau reprezentanţii lor autorizaţi să fie de acord.

 

ANEXA  C*)

 

Formular pentru cerere standard, primire, returnare şi facturare

 

Distribuţie ..........................

A.  CERERE

 RESTITUIRE

C.  FACTURĂ

1. Nr. solicitare /

4. De la (Solicitant)

5. Nation

22. Autoritate de facturare

6. La (Furnizor)

7.

Nation(s)

2. Acord de sprijin

Înţelegere de aplicare

23. Nr. factură/Data

24. Cod tranzacţie

(numai SUA)

 

8. Data şi locul de livrare solicitat

3. Mijloc de transport / Aeronava /

Vehicul / Navă maritimă

9. Primitor

 

25. Nr. document transport

25. Nr. cont

(numai SUA)

10. Nume, Grad, Semnătura

 

Date

Nr.

Nr. stoc NATO

 

 

Descriere

Unitate de măsură

Cantitate cerută

Cantitate livrată

Preţ unitar

Total

Documente justificative anexate

11.

12.

13.

14.

15.

27.

28.

29.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Alte costuri:

 

31. Total facturat

32. Moneda

17 Metoda de compensare

 Numerar

 Rambursabil

 Schimb în natură

33. A se plăti către:

Cont IBAN:

 

 

Pentru

18. Autorizare de către partea emitentă

Nume, Grad, Semnătura

19. Data restituirii

B. CONFIRMAREA PRIMIRII

34. Certific că valoarea facturată nu include taxe exceptate potrivi prevederilor acordurilor în vigoare şi corectitudinea facturării.

20. Primire acceptată Data şi locul

35. Nume, Grad, Semnătura

21. Transport

 Gratuit

 Contra cost

35. Nume, Grad, Semnătura

 


*) Anexa 0 este reprodusă în facsimil.

 

Informaţii necesare pentru completarea formularului pentru cerere, primire, returnare şi factură

Modul de completare a formularului tipizat este următorul:

 

1. Rubricile de la 1 la 15 se completează de unitatea solicitantă, care reţine exemplarul nr. 5 şi trimite celelalte exemplare la unitatea autorizată.

2. La primirea formularului, unitatea autorizată completează rubricile 16-19 din partea A şi rubricile 25-30 din partea C, iar, dacă este cazul, şi rubricile 28 şi 29; în cazul în care unitatea autorizată nu este aceeaşi cu unitatea predătoare, formularul se trimite acesteia.

3. Unitatea predătoare va reţine exemplarul nr. 4, iar exemplarele 1, 2 şi 3 vor fi trimise unităţii solicitante (dacă a fost identificat locul de predare) sau se păstrează până în momentul identificării locului de predare; unitatea solicitantă va trimite la rândul ei formularele către unitatea primitoare (în cazul în care aceasta este alta decât cea solicitantă); în toate cazurile, cele trei exemplare originale ale formularului tipizat sunt disponibile în locul şi momentul predării materialelor sau serviciilor.

4. Unitatea solicitantă nominalizează o persoană autorizată să completeze rubrica 20 din partea B a formularului imediat după recepţia materialelor sau serviciilor; aceasta va reţine exemplarul nr. 3.

5. În funcţie de modul de compensare pus de acord între părţi, se va proceda astfel:

 în cazul plăţii în numerar: unitatea solicitantă va păstra exemplarul nr. 2 şi va returna exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, împreună cu documentele de plată. În acest caz, exemplarul nr. 2 va fi contrasemnat de unitatea predătoare, menţionându-se în rândul 33 „plata în numerar s-a executat la (se trece data)” urmată de semnătura casierului;

 în cazul înlocuirii la schimb sau împrumut: unitatea solicitantă va returna imediat exemplarul nr. 1 unităţii predătoare, iar exemplarul nr. 2, în momentul înapoierii materialului sau serviciului împrumutat;

 în cazul rambursării: unitatea solicitantă va returna exemplarele nr. 1 şi 2 unităţii predătoare; aceasta la rândul ei va trimite exemplarele unităţii emitente a facturii, care, la rândul ei, după completarea părţii C a formularului tipizat, va trimite exemplarul nr. 1 la biroul de contabilitate al unităţii solicitantului.

6. Dacă din motive tehnice sau de securitate este necesar un alt mod de transmitere a formularului, este obligatoriu să se completeze cel puţin rândurile 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,12,13 şi 14 ale formularului şi, în plus, se vor trece informaţii suplimentare (exemplu - implicaţii operaţionale); răspunsul, de regulă, va fi transmis prin fax, după completarea rândurilor 17, 18, 19 şi 27.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind asigurarea reciprocă a sprijinului naţiunii-gazdă, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2017, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 19 aprilie 2018.

Nr. 353.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale ari 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Nineta Bărbulescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Australia, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Kiribati, în Republica Fiji şi în Insulele Solomon, cu reşedinţa la Canberra.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 356.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ştefan Mera, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Federativă a Braziliei, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Suriname, cu reşedinţa la Brasilia.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 357.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Marius Constantin Borănescu, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Africa de Sud, se acreditează şi în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Swaziland, cu reşedinţa la Pretoria.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 358.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 246/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 29 aprilie 2018, domnul Traian Bucălău, judecător la Tribunalul Brăila, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018

Nr. 359

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 239/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Andreea-Doris Tomescu, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 360.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 244/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Daniela Soare, judecător la Judecătoria Caracal, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării,

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 361.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 241/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Ştefania Roibu, judecător la Tribunalul Tulcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 362.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 236/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Ion Stelian, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 363.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 247/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Maria Rusu, judecător cu grad profesional de curte de apel la Judecătoria Fălticeni, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 364.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 240/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Elena Bibu, judecător la Tribunalul Tulcea, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 365.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 245/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Florinel Popescu, procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 366.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 238/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Rodica Maria Gliga, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 367.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c>, art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin, (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale aii. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 243/2018,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Viorica Oprea, procuror sef la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, delegată în funcţia de procuror şef Secţie urmărire penală la această unitate de parchet, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2018.

Nr. 368.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind completarea Normelor de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul ari. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 lit. r) şi art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 şi 680 bis din 2 septembrie 2016, se completează după cum urmează:

1. La secţiunea A. Categorii de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief, după tabelul 2 se introduce o notă, cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Categoriile de dificultate ale terenurilor în funcţie de relief pe judeţe, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1.1-1.42.*)”

2. După capitolul P - „Verificarea lucrărilor” se introduc anexele nr. 1.1-1.42, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu-Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 313.


*) Anexele nr. 1.1-1.42 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 359 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 30 alin. (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 143.147 din 14 februarie 2018 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură, în temeiul art. 37 alin. (6) şi art. 43 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin, (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 30 alineatul (4) din Metodologia privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 27 mai 2016, se modifică după cum urmează:

,,(4) Terenurile degradate, neproductive din punct de vedere silvic, şi terenurile situate în zonele de stepă alpină şi subalpină nu fac obiectul preluării în compensare a terenurilor care se scot definitiv din fondul forestier naţional.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

Bucureşti, 13 aprilie 2018.

Nr. 404.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Creştin Democrată din România

 

I. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în 2017 este de: 300 lei.

II. Cuantumul total al donaţiilor confidenţiale încasate de la persoane fizice în 2017 este de: 0 lei.

III. Dobânzi: 0 lei

IV. Alte venituri: 0 lei

Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2017

Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din România

Sediul partidului politic: sediul fiscal str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România

 

Nr. crt.

UCDR

Filiala

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna ianuarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna martie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna mai

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna iulie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

septembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

octombrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

noiembrie

Cuantumul total al cotizaţiilor primite în luna

decembrie

Total

1.

Bucureşti

0

0

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

2.

Timiş

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Suceava

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Cluj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Neamţ

0

120

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

6.

Bacău

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Hunedoara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Alba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Iaşi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Frankfurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Roman

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Caraş-Severin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cuantumul total

300

 

Numele şi prenumele reprezentantului

Valentin Licxandru

Semnătura

 

Data întocmirii

23.04.2018

 

Suma totală a donaţiilor confidenţiale primite în anul 2017

 

Denumirea partidului politic: Uniunea Creştin Democrată din România

Sediul partidului politic: sediul fiscal str. Colonia Breaza nr. 22A, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România

 

Nr. crt.

UCDR

Filiala

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna Ianuarie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna februarie

Cuantumul total al donaţiilor primite În luna martie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna aprilie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna mal

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna iunie

Cuantumul total al donaţilor primite în luna iulie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna august

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna

septembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna

octombrie

Cuantumul total al donaţilor primite în luna

noiembrie

Cuantumul total al donaţiilor primite în luna

decembrie

Total

1.

Bucureşti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Oradea

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Timiş

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Suceava

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

Bihor

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

Cluj

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Neamţ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Bacău

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Zalău

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Hunedoara

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Alba

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Frankfurt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cuantumul total

0

 

Numele şi prenumele reprezentantului

Valentin Licxandru

Semnătura

 

Data întocmirii

23.04.2018

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.