MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 332/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 332         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 16 aprilie 2018

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

231. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

 

379. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

 

457/843. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

490. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea preţurilor maximale cu ridicata fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 50 ml soluţie perfuzabilă, şi Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 100 ml soluţie perfuzabilă

 

1.018. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate

 

Rectificări la:

 - Declaraţiei pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă, România, la 27 martie 1918;

 - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Bolintin-Vale - sectoarele cadastrale nr. 71 şi 72;

b) unitatea administrativ-teritorială Călugăreni - sectoarele cadastrale nr. 42 şi 44;

c) unitatea administrativ-teritorială Hotarele - sectoarele cadastrale nr. 20 şi 21.

Art. 2. - Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-3*) la prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 8 martie 2018.

Nr. 231.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GIURGIU

UAT: BOLINTIN-VALE

Sectoare: 71, 72

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică

Judeţ: GIURGIU

UAT: CĂLUGĂRENI

Sectoare: 42, 44

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Reprezentarea grafică a sectoarelor în care se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică Judeţ: GIURGIU

Judeţ: GIURGIU

UAT: HOTARELE

Sectoare: 20, 21

 

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.397/CC din 16.03.2018 al Administraţiei Naţionale .Apele Române”, în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 241/2006 privind aprobarea închirierii plajei Mării Negre, proprietate publică a statului, aflată în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, şi al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 454/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 25 martie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) împărţirea sectoarelor/suprafeţelor de plajă în subsectoare de plajă care vor fi scoase la licitaţie şi stabilirea funcţiilor acestora se vor face de către locator. Funcţiile ce pot fi stabilite sunt de recreere şi sportivă şi sunt stabilite ţinând cont de caracteristicele geomorfologice ale plajei, adâncimea şi suprafaţa sectorului de plajă, gradul de atractivitate din punct de vedere turistic şi potenţialul turistic al zonei.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Pe baza evaluării ofertelor, comisia de evaluare întocmeşte, în maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data deschiderii ofertelor, raportul de evaluare, care va cuprinde descrierea procedurii de închiriere şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător sau, în cazul în care nu a fost desemnat câştigător niciun ofertant, cauzele respingerii.

(3) Comisia de evaluare procedează, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data semnării raportului de evaluare, la informarea tuturor participanţilor despre rezultatul procedurii, prin afişare la sediul locatorului şi pe site-ul acestuia.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 2, punctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„2.1. Suprafaţa totală închiriată este de m2, conform schiţei cu coordonate stereo 70, anexate la prezentul contract şi care face parte integrantă din acesta.”

4. În anexa nr. 2, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 5

5.1. Chiria se achită anual, în 3 tranşe, după cum urmează:

a) în cazul contractelor de închiriere cu o durată de un sezon estival:

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

- 40% din chiria anuala stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs;

b) în cazul contractelor de închiriere cu o durată de mai multe sezoane estivale:

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 martie a anului în curs, cu excepţia primului an, când seva achita în termen de 10 zile de la data semnării contractului;

- 30% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 iulie a anului în curs;

- 40% din chiria anuală stabilită la art. 4, până la data de 15 august a anului în curs.

5.2. În primul an de derulare a contractului, data predării sectorului de plajă nu va afecta valoarea chiriei anuale prevăzută la pct. 4.3.

5.3. Locatarul va notifica locatorul în legătură cu orice modificare privind denumirea, statutul, proprietarul/ administratorul, sediul, adresa de e-mail, contul sau unitatea bancară în termen de 10 zile de la producerea sa.

5.4. Valoarea chiriei anuale va fi ajustată corespunzător cu suprafaţa rezultată ca urmare a remăsurării sectorului de plajă conform pct. 8.6 şi va fi calculată de la data predării sectorului de plajă.”

5. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

ARTICOLUL 6

În cazul neexecutării obligaţiei de plată prevăzute la art. 4 şi 5, se percep dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Decontarea se face în funcţie de prevederile Codului de procedură fiscală.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 8, după punctul 8.6 se introduce un nou punct, punctul 8.7, cu următorul cuprins:

„8.7. să solicite ca prestarea serviciilor de ecologizare mecanizată şi de afânare a stratului de nisip să fie realizată de către locator, în baza unui contract de prestări servicii încheiat în acest sens.”

7. În anexa nr. 2, la articolul 9, punctele 9.10 şi 9.17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„9.10. să execute săptămânal lucrări de nivelare şi afânare a patului de nisip cu utilaje specializate;

..................................................................................................................................

9.17. să predea anual locatorului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în intervalul 1-15 octombrie, în condiţii de igienizare corespunzătoare. La data încetării/rezilierii contractului de închiriere, sectorul de plajă va fi predat locatorului pe bază de proces-verbal, în condiţii de igienizare şi liber de construcţii;”,

8. În anexa nr. 2, la articolul 11, punctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în termen de cel puţin 15 zile înainte de începerea sezonului estival. În cazul contractelor încheiate după începerea sezonului estival, predarea sectorului de plajă în primul an contractual se va face în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului de închiriere;”.

9. În anexa nr. 2, la articolul 12, punctele 12.2 şi 12.4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„12.2. Pentru primul an de contract, garanţia de bună execuţie este de lei, reprezentând 40% din valoarea cu TVA a contractului, şi se pune la dispoziţia locatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de închiriere, sub sancţiunea rezilierii de plin drept, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere.

..................................................................................................................................

12.4. Garanţia de bună execuţie se poate constitui atât prin depunerea sumei în contul de garanţii al locatorului, cât şi prin scrisoare de garanţie bancară. Valabilitatea garanţiei de bună execuţie trebuie să fie până la data de 31 decembrie a anului pentru care se constituie garanţia.”

10. În anexa nr. 2, la articolul 15, punctul 15.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„15.1. Prezentul contract încetează:

a) la expirarea termenului pentru care a fost încheiat;

b) cu acordul părţilor;

c) prin reziliere;

d) prin intrarea în faliment a locatarului;

e) prin neconstituirea garanţiei de bună execuţie în condiţiile prevăzute de lege şi în prezentul contract;

f) la data intrării în vigoare a unui act normativ care modifică obligaţiile oricăreia dintre părţi în asemenea măsură încât prevederile prezentului contract ar deveni, în cea mai mare parte, vădit nefavorabile locatorului sau locatarului ori dacă una dintre părţi nu este de acord cu încheierea unui act adiţional prin care să se modifice în mod corespunzător prezentul contract;

g) prin denunţarea unilaterală de către locator, din motive excepţionale legate de interesul public, cu condiţia notificării locatarului;

h) în cazul în care Administraţia Naţională «Apele Române» - Administraţia bazinală de apă Dobrogea-Litoral va realiza lucrări de protecţie, reabilitare, consolidare pe plaja sau faleza litoralului românesc, care pot afecta parţial sau integral sectorul de plajă închiriat, locatorul va proceda la încetarea unilaterală a contractului, prin notificarea în prealabil a locatarului. În această situaţie, locatarul nu va avea dreptul la daune-interese;

i) din orice alte cauze prevăzute de lege.”

11. În anexa nr. 2, la articolul 16, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) prelungirea, în condiţiile prezentului contract, a duratei contractului.”

12. În anexa nr. 2, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 19

19.1. Părţile convin ca executarea contractului să continue, în aceleaşi condiţii contractuale, chiar dacă a devenit excesiv de oneroasă datorită unei schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea obligaţiei.

19.2. Prezentul contract se completează cu prevederile caietului de sarcini şi ale ofertei depuse de locatar.”

13. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Ioan Deneş

 

Bucureşti, 11 aprilie 2018.

Nr. 379.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 31a Ordinul nr. 454/2013)

 

Lista sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere

 

Nr. crt.

Sectoare de plajă

Limite

1

Corbu

Limita N - UAT Corbu, Cap Midia

Limita S - limita UAT Năvodari cu UAT Corbu

2

Năvodari

Limita N - limita UAT Năvodari cu UAT Corbu

Limita S - limita Năvodari-Constanţa

3

Mamaia

Limita N - limita Constanţa-Năvodari

Limita S - canal descărcare lac Tăbăcărie

4

Constanţa

Limita N - strada Gheorghe Economu (cartier Faleza Nord)

Limita S - Portul Tomis

5

Agigea

Limita N - digul de sud al Portului Constanţa Sud

Limita S - dig Agigea

6

Eforie Nord

Limita N - complex Steaua de Mare

Limita S - dig Tabăra Luminiţa (exclusiv)

7

Cordon litoral Eforie Nord/Eforie Sud

Limita N - dig Tabăra Luminiţa (inclusiv)

Limita S - Tabăra de copii Eforie Sud

8

Eforie Sud

Limita N - Braseria „Pescăruş”

Limita S - limita Eforie Sud-Tuzla

9

Tuzla

Limita N - limita Tuzla-Eforie Sud

Limita S - limita Tuzla-Costineşti

10

Costineşti

Limita N - limita Costineşti-Tuzla

Limita S - limita Costineşti-23 August

11

23 August

Limita N - limita 23 August-Costineşti

Limita S - limita 23 August-Olimp

12

Olimp

Limita N - limita Olimp-23 August

Limita S - zona „0” protocol

13

Neptun

Limita N - zona „0” protocol

Limita S - Braseria „Delfinul”

14

Jupiter

Limita N - Braseria „Delfinul”

Limita S - Hotel „California” (exclusiv)

15

Cap Aurora

Limita N - Hotel „California” (inclusiv)

Limita S - restaurant pescăresc

16

Venus

Limita N - restaurant pescăresc

Limita S - canal descărcare Balta Mangalia

17

Cordon Venus-Saturn

Limita N - canal descărcare Balta Mangalia

Limita S - Restaurant „Adras”

18

Saturn

Limita N - Restaurant „Adras”

Limita S - Hotel „Aida” (inclusiv)

19

Mangalia

Limita N - staţia pompare Mangalia

Limita S - dig avanport Mangalia

20

2 Mai

Limita N - digul de sud port Mangalia

Limita S - limita 2 Mai-Vama Veche

21

Vama Veche

Limita N - limita Vama Veche-2 Mai

Limita S - cazemata Graniţa

 

NOTĂ:

Locatorul va scoate la licitaţie numai acele sectoare de plajă care vor fi libere la momentul organizării licitaţiei.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 457 din 5 aprilie 2018

Nr. 843 din 29 martie 2018

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.402 din 5 aprilie 2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 1.192 din 29 martie 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul dispoziţiilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019;

- art. 2 lit. a)-d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. În anexa nr. 1, secţiunea 3 „Cod diagnostic” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3. Cod diagnostic P A/S C M

 

 

P

 

A/S

 

C

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic ............................................

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................

 

 

 

Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune 

 

 

 

Data trimiterii ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

„

 

2. În anexa nr. 1, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: .............................................................”

 

3. În anexa nr. 1a, secţiunea 3 „Cod diagnostic1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3. Cod diagnostic P A/S C M

 

 

P

 

A/S

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic ............................................

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................

 

 

 

Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune 

 

 

 

Data trimiterii ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data reconfirmării ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

„

 

4. În anexa nr. 1a, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: .............................................................”

 

5. În anexa nr. 1b, secţiunea 3 „Cod diagnostic” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3. Cod diagnostic

 

 

P

 

A/S

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic ............................................

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................

 

 

 

Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune 

 

 

 

Data trimiterii ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data reconfirmării ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

„

 

6. În anexa nr. 1b, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: .............................................................”

 

7. În anexa nr. 1c, secţiunea 3 „Cod diagnostic” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3. Cod diagnostic

 

 

P

 

A/S

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic ............................................

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................

 

 

 

Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune 

 

 

 

Data trimiterii ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data reconfirmării ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

„

 

8. În anexa nr. 1c, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: .............................................................”

 

9. În anexa nr. 1d, secţiunea 3 „Cod diagnostic” se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„3. Cod diagnostic

 

 

P

 

A/S

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostic ............................................

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................

 

 

 

Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune 

 

 

 

Data trimiterii ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data reconfirmării ..../..../....

Semnătura medicului ..............................

Cod parafă

 

 

 

 

 

„

 

10. În anexa nr. 1d, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: “

11. În anexa nr. 1 f, secţiunea 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice: “

12. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 2 „Date identificare asigurat”, litera c), a cincea liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- se bifează categoria «Elev/ucenic/student (18-26 ani)» pentru toate persoanele de la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti;”.

13. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 2 „Date identificare asigurat”, litera c), a şaptea liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„- se bifează căsuţa «Pensionar» pentru toate persoanele care îşi dovedesc această calitate printr-un cupon de pensie;”.

14. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 3 „Cod diagnostic”, punctele (iv) şi (vi) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(iv) - «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătura a medicului care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.

(vi) - «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului care a reconfirmat biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia pe cele două exemplare ale biletului de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă pe cele două exemplare ale biletului de trimitere.”

15. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 3 „Cod diagnostic”, după punctul (vi) se introduce un punct nou, punctul (vii), cu următorul cuprins:

„(vii) - se bifează căsuţa «Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune» dacă la nivelul furnizorului există documente doveditoare pentru cazurile respective astfel:

- se notează cifra 1 pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă;

- se notează cifra 2 pentru cazurile care reprezintă boli profesionale;

- se notează cifra 3 pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă.

NOTĂ:

Până la tipărirea formularelor de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatele prevăzute în anexele nr. 1,

1a, 1b, 1c şi 1d la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se va nota de către medicul prescriptor, pe versoul biletului de trimitere, dacă biletul a fost emis pentru cazuri care reprezintă accidente de muncă/boli profesionale/cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane, precum şi daune sănătăţii propriei persoane, din culpă.”

16. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 5 „Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice”, a două liniuţă se abrogă.

17. În anexa nr. 2, la litera C, câmpul 8 „Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Câmpul 8 - «Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice»

În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, cu excepţia examinărilor histopatologice şi citologice, asiguratul va declara pe propria răspundere pe versoul biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.”

18. În anexa nr. 2a, la litera C, câmpul 3 „Cod diagnostic”, punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(iv) «Semnătura medicului/Cod parafă» - se execută specimenul de semnătură a medicului de familie care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; medicii de familie pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.”

19. În anexa nr. 2a, la litera C, câmpul 5 „Numele şi semnătura persoanei desemnate de furnizorul de servicii paraclinice”, a două liniuţă se abrogă.

20. În anexa nr. 2a, la litera C, câmpul 7 „Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice” se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Câmpul 7 - «Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice»

În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, asiguratul va declara pe propria răspundere pe versoul biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor.”

Art. II. - Până la tipărirea formularelor de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatele prevăzute în anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1 d şi 1f la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale, se utilizează biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice - formulare cu regim special, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30 iunie 2018 inclusiv.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna aprilie 2018.

 

Ministrul sănătăţii,

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Sorina Pintea

Răzvan-Teohari Vulcănescu

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea preţurilor maximale cu ridicata fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 50 ml soluţie perfuzabilă, şi Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie cu 1 flacon a 100 ml soluţie perfuzabilă

 

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 3.739 din 16.04.2018 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţional㠄Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin excepţie de la prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă preţurile cu ridicata maximale fără TVA pentru medicamentele Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie x 1 flacon a 50 mi soluţie perfuzabilă, şi Octagam 50 mg/ml, soluţie perfuzabilă 50 mg/ml, cutie X 1 flacon a 100 ml soluţie perfuzabilă, prevăzute în tabelul următor:

 

Nr. crt.

Cod_cim

Obs

Denumire

produs

Formă

Concentraţie

Firmă/ţară

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

Preţ cu ridicata maximal fără TVA

(lei)

Valabilitate preţ

1

W64293001

 

OCTAGAM 50 mg/ml

Soluţie perfuzabilă

50 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LTD. - MAREA BRITANIE

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

Cutie x 1 flacon din sticlă x 50 ml soluţie perfuzabilă

J06BA02

721.57

15 04.2019

2

W64293002

 

OCTAGAM 50 mg/ml

Soluţie perfuzabilă

50 mg/ml

OCTAPHARMA (IP) LTD. - MAREA BRITANIE

Imunoglobulină normală pt. adm. intravasculară

Cutie x 1 flacon din sticlă x 100ml soluţie perfuzabilă

J06BA02

1443.14

15 04.2019

 

(2) Preţurile se aprobă pentru medicamentele achiziţionate şi distribuite de Compania Naţional㠄Unifarm” - S.A. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţional㠄Unifarm” - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general.

(3) Preţul este valabil pe o perioadă limitată de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,

Art. 2. - Preţurile intră în vigoare odată cu publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Sorina Pintea

 

Bucureşti, 16 aprilie 2018.

Nr. 490.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate

 

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 748.393 din 28.03.2018,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţilor subordonate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului tipizat menţionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Formularul prevăzut la art. 1 are regim special şi se tipăreşte prin unităţi specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Direcţia generală a vămilor, Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne, Direcţia generală de buget şi contabilitate, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale a Vămilor nr. 470/2004 pentru aprobarea modelului formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 16 iunie 2004.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 5 aprilie 2018.

Nr. 1.018.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia/Biroul Vamal*) ............................................................

 

Regim special

 

Ex ...................

 

PROCES-VERBAL

seria ....... nr. ........................

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor,

încheiat astăzi ............................., luna ............................., anul ............................., în localitatea ............................., Judeţul/sectorul .............................

 

Subsemnatul/Subsemnaţii, ............................................................................................................,

având funcţia/funcţiile de ............................................................................................................, la ............................................................................................................, în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, în baza Ordinului de control .............................................., şi a legitimaţiilor de control cu numerele..............................................., eliberate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în urma controlului efectuat în ziua .................., luna .................., anul .................., ora  .................., la ............................................................................................................, din ................................................., str. ................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................., cod de identificare fiscală/CNP ................................................., am constatat: la data(ele) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:

[1] ............................................................................................................

[2] ............................................................................................................

[3] ............................................................................................................

Faptele de mai sus constituie contravenţii prevăzute la:

[1] art. .................. alin .................. lit. .................. din ..................;

[2] art. .................. alin .................. lit. .................. din ..................;

[3] art. .................. alin .................. lit. .................. din ..................;

De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul**) ............................................................................................................ (numele/prenumele)

născut(ă) la data de ................................................., ocupaţia ................................................., locul de muncă ................................................., domiciliat(ă) în ................................................., str. ................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................................................., legitimat(ă) cu seria .......................... nr. ................................................., eliberat(ă) de ................................................., la data ................................................., CNP ................................................. .

Pentru contravenientul: cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează: paşaport .......................... nr. ................................................., statul emitent ................................................., data eliberării ................................................. .

Pentru contravenientul minor se înregistrează numele, prenumele şi domiciliul părinţilor sau ale altor reprezentanţi ori ocrotitori legali ai acestuia: .................................................

Faţă de contravenţiile săvârşite se aplică următoarele sancţiuni:

- A. Contravenientul ................................................., se amendează cu:

[1] .......................... lei, conform art. .................. alin .................. lit. .................. din ..................;

[2] .......................... lei, conform art. .................. alin .................. lit. .................. din ..................;

[3] .......................... lei, conform art. .................. alin .................. lit. .................. din ..................;în sumă totală de .......................... lei.

 

Inspectori vamali,

Martori***),

Contravenient,

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

 

 

Amenda/Amenzile a/au fost achitată(e) cu chitanţa seria .......................... nr. ................................................., data ................................................. .

Amenda/Amenzile se va/vor achita în contul nr. ................................................., deschis la ................................................. .

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita în condiţiile legii, pe loc sau în termen de 48 de ore, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ prin care este/sunt sancţionată/sancţionate contravenţia/contravenţiile de la punctul/punctele ................................................., respectiv suma de ................................................. lei, iar o copie a documentului de plată se va depune sau se va transmite prin poştă recomandat, la sediul agentului constatator din ................................................. .

În situaţia în care contravenientul nu va achita amenda (amenzile) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal, se va proceda, în condiţiile legii, la executarea silită.

 

B. Sancţiuni complementare

În conformitate cu art. .................. alin .................. lit. .................. pct. .................., din .................. se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei prezentate la pct. [ ]

............................................................................................................

............................................................................................................

C. Alte sancţiuni complementare

În conformitate cu art. .................. alin .................. lit. .................. pct. .................., din .................. din se dispun următoarele:

Pentru fapta de la pct. [ ] ............................................................................................................

Precizări cu privire la măsuri de conservare sau valorificare: ............................................................................................................ Bunurile/sumele confiscate aparţin****): ............................................................................................................

D. Alte menţiuni: Contravenientul a luat cunoştinţă că are dreptul la obiecţiuni şi nu a formulat/a formulat obiecţiuni:*****) ............................................................................................................

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc şi de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia.

Întocmit în 3 exemplare, din care un exemplar s-a înmânat astăzi /se va comunica contravenientului în cel mult două luni de la data încheierii.

 

Inspectori vamali,

Martori***),

Contravenient,

.................................................

.................................................

(Am primit un exemplar al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.)

.................................................

.................................................

.................................................

 

NOTĂ:

În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, pe fiecare pagină, aceasta constituind anexă, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

*) Se va menţiona direcţia generală a vămilor/direcţia regională vamală/birou vamal din care face parte agentul constatator.

**) Pentru contravenientul persoană juridică se trec denumirea şi sediul social, codul de identificare fiscală (GIF), numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi datele complete de identificare ale persoanei care îi reprezintă.

**) Se vor înscrie semnătura şi datele complete privind identitatea martorilor.

****) Dacă bunurile nu aparţin contravenientului se vor menţiona, dacă este posibil, datele de identificare ale proprietarului sau se vor preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibilă.

*****) Se solicită contravenientului să scrie obiecţiunile sau să scrie că nu are obiecţiuni. În caz de refuz al contravenientului, inspectorii vamali vor menţionam scris refuzul contravenientului de a se conforma acestei cerinţe.

Formular aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.018/2018 Cod: 14.13.22.99/7

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor”, cod 14.13.22.99/7

 

1. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

2. Cod: 14.13.22.99/7

3. Format: A4/t2

4. Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe ambele feţe, în 3 exemplare (negru, roşu şi verde);

- este înseriat şi numerotat;

- se broşează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).

5. Se difuzează gratuit.

6.S e utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege.

7. Se întocmeşte în 3 exemplare de agentul constatator.

8. Circulă şi se arhivează:

- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de evidenţă şi colectare a creanţelor statului competent;

- exemplarul 2, la contravenient;

- exemplarul 3, la agentul constatator.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din data de 27 martie 2018, se face următoarea rectificare:

- în loc de: „...«Pactul Ribbentrop-Molotov» semnat la 28 septembrie 1939...” se va citi: „...«Pactul Ribbentrop-Molotov» semnat la 23 august 1939...”.

 

La Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 şi nr. 273 bis din 28 martie 2018, se face următoarea rectificare:

- în anexa 22, capitolul I, poziţia B4.1, nr. crt. 9, coloana „Denumire serviciu medical”, în loc de: „...(Serviciu anual per asigurat)” se va citi: „...(Serviciu lunar per asigurat)”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.