MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI Nr. 315/2018

MONITORUL OFICIAL AL ROMĀNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 186 (XXX) - Nr. 315         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 10 aprilie 2018

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

88. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

335. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

89. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

336. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

ACTE ALE SENATULUI

 

50. - Hotărāre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele īnregistrate către o uniune a securităţii efective şi reale - COM (2018) 46 final

 

51. - Hotărāre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 6 perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE īn regiune - COM (2018) 65 final

 

52. - Hotărāre referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele īnregistrate pentru realizarea unei uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2017) 779 final

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

186. - Hotărāre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

192. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „īnfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate īn vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate īn instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

193. - Hotărāre privind aprobarea programului de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „īnfiinţarea de servicii sociale īn vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

379. - Ordin al ministrului transporturilor privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale .Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A., pentru anii 2018-2020

 

1.061. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

68. - Ordin privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 1, literele a) şi b) ale articolului 151 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) primirea la muncă a unei persoane fără īncheierea contractului individual de muncă īn formă scrisă, cel tārziu īn ziua anterioară īnceperii activităţii;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă īn registrul general de evidenţă a salariaţilor cel tārziu īn ziua anterioară īnceperii activităţii.”

2. La articolul I punctul 2, alineatele (1) şi (2) ale articolului 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Contractul individual de muncă se īncheie īn baza consimţămāntului părţilor, īn formă scrisă, īn limba romānă, cel tārziu īn ziua anterioară īnceperii activităţii de către salariat. Obligaţia de īncheiere a contractului individual de muncă īn formă scrisă revine angajatorului.

(2) Anterior īnceperii activităţii, contractul individual de muncă se īnregistrează īn registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel tārziu īn ziua anterioară īnceperii activităţii.”

3. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21 cu următorul cuprins:

„21. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

«Art. 161. - (1) īn sensul art. 16 alin. (4), locul de muncă reprezintă locul īn care salariatul īşi desfăşoară activitatea, situat īn perimetrul asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru care aparţin acestuia.

(2) Copia contractului individual de muncă se păstrează la locul de muncă definit conform alin. (1) pe suport hārtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator īn acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal.»“

4. La articolul I punctul 4, articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 119. - (1) Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă definit potrivit art. 161 evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de īncepere şi de sfārşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de cāte ori se solicită acest lucru.

(2) Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat īn condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, īn funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.”

5. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41- La articolul 139, după alineatul (2) se Introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Zilele libere stabilite potrivit alin. (1) pentru persoanele aparţinānd cultelor religioase legale, altele decāt cele creştine, se acordă de către angajator īn alte zile decāt zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.»“

6. La articolul I punctul 5, litera e) a alineatului (1) al articolului 260 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără īncheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;”.

7. La articolul I punctul 6, literele e1)-e3) ale alineatului (1) al articolului 260 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e1) primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă īn registrul general de evidenţă a salariaţilor cel tārziu īn ziua anterioară īnceperii activităţii, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200,000 lei;

e2) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi īn perioada īn care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei;

e3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi īn afara programului de lucru stabilit īn cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200,000 lei;”.

8. La articolul I punctul 8, alineatul (11) al articolului 260 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(11) Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, īn termen de cel mult 48 de ore de la data īncheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată potrivit alin. (1) Ut. e)-e3), inspectorul de muncă făcānd menţiune despre această posibilitate īn procesul-verbal.”

9. La articolul I, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„9. La articolul 260, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:

«(4) īn cazul constatării săvārşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e2), inspectorul de muncă dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, īn condiţiile stabilite īn procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, după consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, īn condiţiile legii, şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii prin īncheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă īn registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, īncetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada īn care a prestat activitate nedeclarată.

(6) Reluarea activităţii cu īncălcarea dispoziţiilor alin. (5) constituie infracţiune şi se sancţionează cu īnchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 88.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 335.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 808 din 12 octombrie 2017.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE SENATULUI

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 89.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Preşedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru modificarea art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMĀNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 336.

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al treisprezecelea raport cu privire la progresele īnregistrate către o uniune a securităţii efective şi reale - COM (2018) 46 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi alin. (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale īn Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

īn baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII148 din 28.03.2018,

 

Senatul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul Romāniei

1. constată:

a) demersurile Comisiei Europene de impulsionare a implicării furnizorilor de internet īn combaterea conţinuturilor teroriste online şi salută Recomandarea Comisiei privind măsurile pentru combaterea eficientă a conţinutului online ilegal, lansată la data de 1 martie 2018;

b) eforturile Comisiei Europene de a sprijini autorităţile de aplicarea legii īn cazul īn care se confruntă cu utilizarea criptării de către infractori şi salută suplimentarea bugetului Europol īn vederea capacităţii acestei instituţii europene de a decripta informaţiile obţinute īn mod legal īn cadrul anchetelor penale;

2. susţine continuarea acestor eforturi şi transmiterea de mesaje forme către companiile de internet privind necesitatea intensificării măsurilor de eliminare automată, cāt mai rapidă, a conţinuturilor teroriste şi, īn acelaşi timp, de consolidare a cooperării cu autorităţile competente ale statelor membre;

3. apreciază participarea instituţiilor romāneşti responsabile la acţiunile organizate de Comisie, īn contextul implementării planului de acţiune īn vederea sprijinirii protecţiei spaţiilor publice, precum şi participarea īn cadrul reţelei de securitate pentru protecţia spaţiilor publice cu risc ridicat;

4. urmăreşte cu interes participarea instituţiilor romāneşti responsabile la activitatea grupului de experţi la nivel īnalt privind radicalizarea, fiind o provocare majoră.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 50.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O perspectivă credibilă de aderare pentru Balcanii de Vest şi un angajament sporit al UE īn regiune - COM (2018) 65 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale īn Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

īn baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXI 1/150 din 28.03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul Romāniei:

 

(1) Consideră că perspectiva de vecinătate īn Est şi Sud-Est are, de fapt, o continuitate, iar poziţia Romāniei este că acordarea unei perspective clare de integrare nu trebuie să anuleze sau să limiteze şansele acordării unei evoluţii europene pentru spaţiul estic, īncepānd cu Republica Moldova, pentru că, de fado şi poate şi de iure, acordarea unei viziuni clare privind zona Balcanilor şi concentrarea priorităţii īn viitorul ciclu pe zona de sud riscă să īnchidă pe termen mai lung şansa unui viitor european pentru ţări precum Moldova, Georgia şi Ucraina.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, iar opinia cuprinsă īn această hotărāre se transmite instituţiilor europene.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI.

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 51.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu - Al doisprezecelea raport cu privire la progresele īnregistrate pentru realizarea unei uniuni a securităţii efective şi reale - COM (2017) 779 final

 

Īn temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi ale Protocolului nr. 1 privind ralul parlamentelor naţionale īn Uniunea Europeană, anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

īn baza Raportului Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII147 din 28.03.2018,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Senatul Romāniei

1. susţine demersul Comisiei Europene de a crea un cadru european care să īnlesnească interoperabilitatea sistemelor de informaţii din domeniul „Justiţie şi Afaceri interne”, cu scopul de a asigura un acces rapid, fără sincope, sistematic şi controlat pentru autorităţile de aplicare a legii şi alte categorii de utilizatori;

2. urmăreşte cu interes:

a) demersurile Comisiei īn vederea īmbunătăţirii accesului transfrontalier al autorităţilor de aplicare a legii la date financiare relevante care ar putea furniza informaţii necesare privind activităţi de terorism, precum şi īmbunătăţirea cooperării dintre unităţile de informaţii financiare;

b) participarea instituţiilor romāneşti responsabile la reuniunile Comitetului permanent pentru precursori, de la nivel european, referitoare la modificarea Regulamentului nr. 98/2018 privind utilizarea şi comercializarea precursorilor de explozivi.

3. atrage atenţia asupra īntārzierii transpunerii īn legislaţia naţională a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar īn scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (A patra directivă privind combaterea spălării banilor), avānd īn vedere că termenul de transpunere al directivei a fost 26 iunie 2017;

4. cere Guvernului Romāniei accelerarea procedurilor de avizare a Proiectului de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative īn vederea transpunerii de urgenţă īn legislaţia naţională a Directivei (UE) 2015/849.

Art. 2. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 4 aprilie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia Romāniei, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IULIAN-CLAUDIU MANDA

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 52.

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

Avānd īn vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind īntărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează;

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,

Petru Bogdan Cojocaru

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 186.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE

Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.

Adresa: Sos. Olteniţei nr. 103, Bucureşti

CUI: 10881986

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2018

 

 

 

- mii lei –

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propuneri 2018

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)

1

281.283,40

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

280.4185,11

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale īn vigoare

3

0.00

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale īn vigoare

4

0.00

 

2

 

Venituri financiare

5

700,29

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0,91

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)

7

279.725,48

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

269.798,07

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

91.037.62

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

1557,73

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

97..932.56

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13 + Rd.14)

12

92.809,06

 

 

 

C1

cheltuieli cu salariile

13

87.304,90

 

 

 

C2

bonusuri

14

5.504,16

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

1.689,00

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0,00

 

 

 

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

397,20

 

 

 

C5

Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator

18

3,037.30

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

7S.270.I6

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

9.927,42

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

1.559.91

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

249.59

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1310.33

 

1

 

Rezerve legale

25

65.52

 

2

 

Alte rezerve reprezentānd facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

1.244.81

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din īmprumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobānzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor īmprumuturi

28

0.00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.00

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit īn limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic īn exerciţiul financiar de referinţă

31

0,00

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local īn cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, īn cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0,00

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0,00

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

e)

- dividende cuvenite ador acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0.00

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0,00

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.00

 

 

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

o,no

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0,00

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

224.883,52

 

1

 

Alocaţii de la buget, din care:

44

0.00

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plătii angajamentelor din anii precedenţi

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

224.883.52

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1361

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

[.331

3

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

50

5.726,21

4

 

Cāştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat

51

5.449,92

5

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

210,81

6

 

Productivitatea muncii īn unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)

53

 

7

 

Productivitatea muncii īn unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

54

 

8

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000

55

994,49

9

 

Plăţi restante

56

0,00

10

 

Creanţe restante

57

38.932,40

 

*) Rd. 50 = Rd. 134 din Anexa de fundamentare nr.2

**) R&51 = Rd.135 din Anexa de fundamentare nr.2

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „īnfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate īn vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate īn instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. - Hotărārea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „īnfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi. centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate īn vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate īn instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 869 din 31 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Evaluarea şi selecţia proiectelor din cadrul programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, potrivit Hotărārii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.”

2. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

„Program de interes naţional īn domeniul protecţiei şl promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

«Īnfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate īn vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate īn instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate»“

3. La anexă, secţiunile „Indicatori fizici”, „Indicatori de eficienţă”, „Perioadă de derulare” şi „Buget” vor avea următorul cuprins:

„Indicatori fizici

- reducerea cu 244 a numărului de persoane adulte CU dizabilităţi instituţionalizate;

- creşterea numărului de locuinţe protejate cu 61;

- creşterea numărului de centre de zi cu 38;

- creşterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8.

Indicatori de eficienţă

- dezinstituţionalizarea unui număr de 244 de persoane adulte cu dizabilităţi, beneficiare ale serviciilor sociale nou-īnfiinţate;

- prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou-īnfiinţate.

Perioadă de derulare

Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018-2020.

Buget

Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 51.200 mii lei, din care:

- 10.240 mii lei īn anul 2018;

- 30.720 mii lei īn anul 2019;

- 10.240 mii lei īn anul 2020.”

Art. II. - Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional prevăzut la art. 1 din Hotărārea Guvernului nr. 798/2016 se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 192.

GUVERNUL ROMĀNIEI

HOTĂRĀRE

privind aprobarea programului de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „īnfiinţarea de servicii sociale īn vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”

 

Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată, precum şi al art. 133 alin. (1) lit. a) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă programul de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi „īnfiinţarea de servicii sociale īn vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru finanţarea programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, īn limita fondurilor bugetare aprobate Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

(2) Finanţarea serviciilor sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate īnfiinţate īn cadrul programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, īn proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, īn baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.

Art. 3. - (1) Acordarea finanţării se realizează īn urma unui proces de evaluare şi selecţie, pe baza propunerilor de proiect elaborate de furnizorii publici de servicii sociale, īn nume propriu sau īn parteneriat cu furnizorii de servicii sociale publici/privaţi, acreditaţi īn condiţiile legii.

(2) Evaluarea şi selecţia proiectelor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, potrivit Hotărārii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Metodologia de selectare şi finanţare a proiectelor din cadrul programului de interes naţional prevăzut la art. 1 se aprobă īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

Art. 4. - Monitorizarea implementării şi controlul fondurilor alocate īn cadrul programelor de interes naţional īn domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

 

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Paul Stănescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 193.

 

ANEXĂ

 

Program de interes naţional „īnfiinţarea de servicii sociale īn vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”

 

Scop

Dezvoltarea de servicii sociale care să conducă la participarea deplină a tinerilor cu dizabilităţi īn societate

Obiectiv general

Creşterea calităţii vieţii tinerilor cu dizabilităţi proveniţi din sistemul de protecţie specială a copilului, asigurarea tranziţiei către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate, concomitent cu dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viaţă independentă şi integrare īn comunitate

Obiectiv specific

Dezvoltarea serviciilor sociale de tip centre de zi şi locuinţe protejate īn vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi, precum şi a prevenirii instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate

Indicatori fizici

- creşterea numărului de locuinţe protejate cu 80;

- creşterea numărului de centre de zi cu 50;

- prevenirea instituţionalizării a minimum 400 de tineri cu dizabilităţi proveniţi din sistemul de protecţie socială a copilului

Indicatori de eficienţă

- prevenirea instituţionalizării unui număr de 400 de tineri cu dizabilităţi proveniţi din sistemul de protecţie socială a copilului, beneficiari ai serviciilor sociale nou-īnfiinţate;

- prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou-īnfiinţate

Perioadă de derulare

Programul se derulează pe o perioadă de 3 ani, respectiv 2018-2020.

Buget

Bugetul aferent acestui program de interes naţional este de 61.412 mii lei, din care:

- 3.071 mii lei īn anul 2018;

- 46.058 mii lei īn anul 2019;

- 12.283 mii lei īn anul 2020.

Aplicant: direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

Parteneri: organizaţiile neguvemamentale, acreditate īn condiţiile legii, care desfăşoară activităţi īn domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi, după caz, consiliile locale, prin serviciile publice de asistenţă socială

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de Ea obligaţia notificării, Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa” - S.A., pentru anii 2018-2020

 

Avānd īn vedere Referatul Direcţiei transport aerian nr. 7.979 din 1.03.2018,

luānd īn considerare:

- importanţa strategică a infrastructurii aeroportuare aflate īn administrarea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogăiniceanu - Constanţa” - S.A. Īn contextul politicilor de securitate regională;

- Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea art. 107 şi 108 din tratat cu modificările şi completările ulterioare;

- Memorandumul nr. 4.289 din 1.03.2018 cu tema „Acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., pentru anii 2018-2020”,

īn temeiul;

- art. 4 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de exploatare, exceptat de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu - Constanta” - S.A. (SN AIMKC).

(2) Măsura de ajutor se acordă de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin şi pānă la data de 31.12.2020.

(3) īn cazul īn care, pe perioada prevăzută la alin. (2), traficul anual de pasageri īnregistraţi de SN AIMKC depăşeşte 200.000 de pasageri, ajutorul se suspendă.

Art. 2. - Prezenta măsură de ajutor de stat este compatibilă cu piaţa internă īn temeiul articolului 107 alineatul (3) din Tratat şi este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din Tratat deoarece īndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 56a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă īn aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 īn ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 īn ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile [denumit īn continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014],

Art. 3. - Īn cadrul măsurii de ajutor de stat prevăzute la art. 1 sunt eligibile costurile de exploatare.

Art. 4. - (1) īn sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) veniturile aeroportului - veniturile provenite din aplicarea tarifelor de aeroport şi din contractele īncheiate de aeroport, din care se scad sprijinul pentru marketing şi orice stimulent acordat de aeroport companiilor aeriene īn baza oricărui tip de aranjament, la care se adaugă profitul obţinut din activităţile nonaeronautice; din veniturile aeroportului sunt excluse orice sprijin public şi orice compensaţie pentru activităţile care intră īn sfera sectoarelor de competenţă publică, considerate activităţi noneconomice, cum ar fi serviciile de control al traficului aerian, vamale, de poliţie, luptă īmpotriva incendiilor, protecţie īmpotriva actelor de intervenţie ilicită;

b) ajutoare de exploatare - ajutoarele menite să acopere deficitul de finanţare a costurilor de exploatare, alocate sub formă de tranşe lunare;

c) costurile de exploatare - costurile suportate de aeroport īn vederea furnizării de servicii aeroportuare; acestea includ anumite categorii de costuri, cum ar fi costurile cu personalul, cele aferente serviciilor contractate, cele legate de comunicaţii, deşeuri, energie, īntreţinere, chirie şi administraţie, dar exclud costurile de capital, sprijinul pentru marketing sau orice alte stimulente acordate companiilor aeriene de către aeroport īn baza oricărui tip de aranjament, costurile cu activităţile nonaeronautice, precum şi costurile aferente activităţilor care intră īn sfera sectoarelor de competenţă publică, considerate activităţi noneconomice, cum ar fi serviciile de control al traficului aerian, vamale, de poliţie, luptă īmpotriva incendiilor, protecţie īmpotriva actelor de intervenţie ilicită şi pentru care aeroportul a primit alt sprijin public sau orice altă formă de compensaţie;

d) deficit de finanţare a costurilor de exploatare - pierderile din exploatare ale aeroportului pe perioada relevantă, constānd īn diferenţa dintre veniturile aeroportului şi costurile de exploatare suportate de aeroport;

e) data acordării ajutorului - data intrării īn vigoare a prezentului ordin;

f) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Transporturilor;

g) īntreprindere īn dificultate - o īntreprindere care se află īn cel puţin una din situaţiile următoare:

(i) mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

(ii) face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau īndeplineşte criteriile prevăzute īn dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;

(iii) a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat īncă īmprumutul sau nu a īncetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face īncă obiectul unui plan de restructurare;

(iv) īn ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al īntreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobānzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

(2) Termenii serviciile aeroportuare, activităţi nonaeronautice, traficul mediu anual de pasageri au īnţelesul prevăzut īn Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

Art. 5. - (1) Bugetul total estimat al măsurii de ajutor de stat este de 62,118.000 lei.

(2) Bugetul este defalcat pe ani astfel: 3 4 5

 

An

Defalcare pe ani

(lei)

2018

20.457.000

2019

20.766.000

2020

20.895.000

 

(3) Valoarea anuală a ajutorului de exploatare nu va depăşi ceea ce este necesar pentru acoperirea deficitului de finanţare a costurilor de exploatare.

(4) Ajutorul de exploatare se acordă sub formă de alocaţii bugetare.

(5) Sumele necesare pentru acoperirea deficitului de exploatare a SN AIMKC se alocă anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 40 „Subvenţii”, şi se includ īn bugetul de venituri şi cheltuieli al SN AIMKC, care se aprobă prin hotărāre a Guvernului.

(6) SN AIMKC reflectă īn mod separat īn evidenţele contabile interne ale societăţii veniturile aeroportului şi costurile de exploatare pe baza cărora se determină valoarea ajutorului de exploatare.

(7) īn cazul īn care SN AIMKC desfăşoară şi alte activităţi, pe lāngă prestarea de servicii aeroportuare, trebuie să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie īntre costuri, astfel īncāt să se demonstreze că activităţile excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 nu beneficiază de ajutorul de exploatare acordat īn temeiul prezentului ordin. De asemenea, SN AIMKC va evidenţia distinct īn contabilitate activităţile care intră īn sfera sectoarelor de competenţă publică considerate activităţi noneconomice.

(8) Ajutorul de exploatare nu este condiţionat de īncheierea unor acorduri cu anumite companii aeriene cu privire la tarifele de aeroport, plăţile de marketing sau alte aspecte financiare legate de operaţiunile companiilor aeriene pe aeroport.

Art. 6. - (1) SN AIMKC va fundamenta lunar necesarul de ajutor, va īntocmi şi transmite la Ministerul Transporturilor documentaţia aferentă, conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor.

(2) īn termen de 30 de zile de la īncheierea fiecărui trimestru, SN AIMKC va prezenta la Ministerul Transporturilor, Direcţia transport aerian, un raport care va conţine;

a) valoarea ajutorului de exploatare primit;

b) fundamentarea modului de utilizare a ajutorului de exploatare;

c) veniturile din exploatare aferente activităţilor care intră sub incidenţa măsurilor de ajutor de stat;

d) rezultatul obţinut din activităţi nonaeronautice;

e) sumele primite de la bugetul de stat şi utilizate pentru finanţarea costurilor de exploatare, aferente activităţilor care intră īn sfera sectoarelor de competenţă publică, considerate activităţi noneconomice, cum ar fi serviciile de control al traficului aerian, vamale, de poliţie, luptă īmpotriva incendiilor, protecţie īmpotriva actelor de intervenţie ilicită;

f) eventuale aranjamente īncheiate cu companii aeriene prin care acestea beneficiază de stimulente.

(3) īn cazul īn care se constată că sumele alocate de la bugetul de stat, cu titlul de ajutor de stat, depăşesc necesarul de finanţare, se va realiza regularizarea sumelor acordate īn luna imediat următoare raportării.

Art. 7. - (1) Pentru a beneficia de măsura de ajutor da stat, SN AIMKC trebuie să īndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) traficul mediu anual de pasageri pe aeroport să fie mai mic de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare anului īn care ajutorul de stat este acordat;

b) traficul mediu anual de mărfuri să fie sub 200.000 de tone īn cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui īn care sunt acordate efectiv ajutoarele;

c) acordarea ajutorului de stat nu conduce la creşterea traficului mediu anual de marfă peste 200.000 tone pe parcursul a două exerciţii financiare ulterioare anului īn care ajutorul de stat este acordat;

d) şi-a īndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetul local, īn conformitate cu prevederile legale īn vigoare īn Romānia;

e) nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat īn urma unei decizii anterioare prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

f) asigură accesul liber şi nediscriminatoriu la infrastructura aeroportuară tuturor utilizatorilor, īn condiţiile achitării tarifelor aeroportuare şi respectării reglementărilor aplicabile;

g) nu este īntreprindere īn dificultate;

h) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale īndreptate īmpotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata.

(2) Direcţia transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor va verifica īndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 8. - Pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de exploatare acordat prin prezentul ordin nu se va cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat prin alte scheme/proceduri individuale, inclusiv de minimis,

Art. 9. - (1) Pentru a evita o eventuală supracompensaţie, furnizorul de ajutor de stat face verificări anuale ori se asigură că astfel de verificări sunt făcute pentru a se constata dacă SN AIMKC a primit sau nu ceea ce este necesar pentru acoperirea deficitului de finanţare a costurilor de exploatare pe durata perioadei de acordare a ajutorului de exploatare.

(2) īn situaţia īn care se constată o supracompensaţie, furnizorul de ajutor de stat solicită SN AIMKC să ramburseze cuantumul aferent acesteia, inclusiv dobānda de referinţă stabilită de Comisia Europeană aplicabilă Romāniei, conform procedurii descrise īn Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale īn domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. Atunci cānd suma reprezentānd supracompensaţia nu depăşeşte 10% din valoarea compensaţiei anuale medii, supracompensaţia respectivă poate fi reportată pentru perioada următoare şi poate fi dedusă din valoarea compensaţiei datorate pentru perioada respectivă.

Art. 10. - (1) Textul prezentului ordin se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor.

(2) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor asigură raportarea către Consiliul Concurenţei a sumelor alocate SN AIMKC aferente ajutorului de exploatare acordat, īn conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

(3) īn cazul īn care nu există date definitive privind valoarea ajutorului de stat, Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor va transmite valori estimative. Erorile constatate şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează pānă la 31 martie a anului următor anului de raportare.

(4) Ministerul Transporturilor, prin Direcţia transport aerian, transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezentul ordin.

(5) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor are obligaţia ca, īn conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus īn aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, să īncarce īn Registrul general al ajutoarelor de stat acordate īn Romānia (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului ordin, īn termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării īn vigoare a acestuia. Actul de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor īncărca īn RegAS īn termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

(6) Documentaţia privind sumele alocate cu titlu de ajutor de stat īn baza prezentului ordin se păstrează 10 ani de la data acordării ultimului ajutor.

(7) Pe baza datelor introduse de Ministerul Transporturilor, prin Direcţia economică, īn Registrul general al ajutoarelor de stat acordate īn Romānia, se asigură publicarea informaţiilor conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pe pagina web https://regas.consiliulconcurenţei.ro/ transparenţă/index.html

(8) Direcţia economică din cadrul Ministerului Transporturilor va transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezentul ordin, īn forma prevăzută la anexa II a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, īn vederea transmiterii la Comisia Europeană īn maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea ordinului.

(9) SN AIMKC păstrează documentaţia aferentă ajutoarelor de stat de care beneficiază īn baza prezentului ordin pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data ultimei alocări. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare şi reglementările comunitare incidente din domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

Art. 11. - Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, īn 20 de zile lucrătoare sau īn termenul fixat īn cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Lucian Şova

 

Bucureşti, 28 martie 2018.

Nr. 379.

 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate

 

Avānd īn vedere:

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărārea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;

- Referatul de aprobare al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 809 din 26 ianuarie 2018,

īn temeiul art. 17 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizaţia este eliberată de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, denumită īn continuare ANPD, prin decizie a preşedintelui acesteia, la propunerea structurii de specialitate.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Īn vederea autorizării ca unitate protejată, entitatea trebuie să respecte prevederile art. 5 pct. 29 şi art. 81 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:

a) operator economic cu personalitate juridică şi gestiune proprie, īn cadrul căruia cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap/invalide gradul III;

b) secţii, ateliere sau alte structuri, fără personalitate juridică, din cadrul instituţiilor publice, īn cadrul cărora cel puţin 30% din numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap/invalide gradul III;

c) persoana fizică ce angajează cel puţin 30% persoane cu handicap/invalide gradul IIE şi care desfăşoară activităţi economice ca persoană fizică autorizată, ca īntreprinzător al unei īntreprinderi individuale sau ca persoană fizică autorizată īn baza unor legi speciale să īşi desfăşoare activitatea atāt individual, cāt şi īn una dintre formele de organizare ale profesiei.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Condiţiile de autorizare ale entităţilor solicitante sunt următoarele:

a) să aibă gestiune proprie;

b) cel puţin 30% din numărul total de angajaţi să fie persoane cu handicap/invalide gradul III;

c) documentele depuse să fie īn termen de valabilitate.”

4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Dosarul cu documentele necesare obţinerii autorizaţiei se depune, personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul ANPD din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1.

(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizaţiei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură;

b) copii certificate conform cu originalul de pe actele privind īnfiinţarea şi organizarea entităţii care solicită autorizarea, după caz: act normativ, act constitutiv, statut sau orice alte documente considerate relevante, certificatul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv certificatul de īnscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial, īncheierea eliberată de judecătorie, certificatul constatator din care să rezulte activităţile desfăşurate, certificatul de īnregistrare fiscală;

c) un tabel cu structura şi numărul total al personalului angajat cu contract individual de muncă, din care să rezulte următoarele elemente: numele şi prenumele persoanelor angajate, funcţia şi procentul de persoane cu handicap īncadrate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură;

d) copii de pe contractele individuale de muncă şi actele adiţionale ale acestora, pentru persoanele cu handicap/invalide gradul III angajate;

e) raport per salariat REVISAL pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III;

f) copii de pe documentele de īncadrare īn grad de handicap/invaliditate grad III;

g) declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal, că vor fi respectate condiţiile de autorizare şi că va fi comunicată ANPD orice modificare intervenită cu privire la sediu/punctul de lucru, numărul de persoane cu handicap angajate, documentul de īncadrare īn grad de handicap/invaliditate gradul III şi suspendarea activităţii, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) Documentele cuprinse la alin. (2) lit. a), c) şi g) trebuie să fie datate, semnate de către reprezentantul legal, ştampilate şi īn termen de valabilitate.

(4) Orice modificare intervenită cu privire la sediu sau punctul de lucru necesită eliberarea unei alte autorizaţii. Īn acest sens, solicitantul depune o cerere īnsoţită de copii de pe documentele menţionate la alin. (2).”

5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Dosarul va fi analizat de către structura de specialitate din cadrul ANPD care, īn termen de 20 de zile de la data īnregistrării, va īntocmi o notă prin care propune preşedintelui ANPD eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Eliberarea autorizaţiei are loc īn baza notei prevăzute la alin. (1), aprobată şi semnată de preşedintele ANPD.

(3) īn cazul īn care se constată că nu sunt respectate condiţiile de autorizare ca unitate protejată prevăzute la art. 4, īn termen de 10 zile lucrătoare de la īnregistrarea dosarului ANPD va emite o notificare de respingere a cererii, pe care o va comunica solicitantului.

(4) Autorizaţiile eliberate au valabilitatea de 3 ani şi sunt evidenţiate nominal la nivelul ANPD, īntr-un registru numerotat şi ştampilat pe fiecare pagină.”

6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Unitatea protejată autorizată are obligaţia ca pānă la data de 31 ianuarie a anului īn curs, pentru anul anterior, să prezinte ANPD un raport de activitate, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) numărul persoanelor cu handicap/invalide gradul III, raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare lună calendaristică;

b) domeniile īn care lucrează persoanele cu handicap/invalide gradul III angajate;

c) numărul de contracte rezervate īncheiate īn baza Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) documentele care atestă īncadrarea īn grad de handicap/invaliditate gradul III, īn termen de valabilitate, raportul per salariat al persoanei cu handicap/invalide gradul III, pentru luna decembrie.

(2) Analiza rapoartelor de activitate se face de către structura de specialitate din cadrul ANPD, raportul final fiind īnaintat preşedintelui acesteia.”

7. La articolul 9 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) īn caz de neprezentare a raportului de activitate;”.

8. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Suspendarea autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANPD, īn baza unei note īntocmite de către structura de specialitate, sau la propunerea organelor competente potrivit alin. (1) lit. b).”

9. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Retragerea autorizaţiei se face prin decizie a preşedintelui ANPD, īn baza unei note īntocmite de structura de specialitate.”

10. Anexele nr. 1-3 la procedură se modifică şi se īnlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

11. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, avānd cuprinsul prevăzut īn anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Pānă la data de 31 decembrie 2018, unităţile protejate autorizate īn baza Procedurii de autorizare a unităţilor protejate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.372/2010, au obligaţia să solicite autorizarea ca unitate protejată, īn condiţiile prezentului ordin.

Art. III. - Īn situaţia īn care unitatea protejată autorizată nu depune o nouă cerere pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi va retrage, la expirarea termenului prevăzut la art. II, autorizaţia emisă īn temeiul prevederilor anterioare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea i.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 12 februarie 2018.

Nr. 1.061.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la procedură)

 

CERERE

pentru eliberarea autorizaţiei

 

Subsemnatul/a, .........................................., legitimat cu BI/CI seria .........., nr. .........................................., CNP .........................................., reprezentant legal al

 operatorului economic .........................................., ,cu sediul īn localitatea .........................................., judeţul/sectorul .........................................., strada .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., cod unic de īnregistrare (CUI) ..........................................,, număr de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului J ..........................................;

 instituţiei publice .........................................., (nume), cu sediul īn localitatea.........................................., judeţul/sectorul .........................................., str. .......................................... nr. ...., cod unic de īnregistrare (CUI) ..........................................,

solicit eliberarea autorizaţiei de funcţionare ca unitate protejată pentru

 operatorul economic .........................................., cu sediul/punct de lucru īn localitatea .........................................., judeţul/sectorul .........................................., strada .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., (sediul la care persoana cu handicap/invalidă gradul III īşi desfăşoară activitatea);

 structura .........................................., funcţionānd la sediul din localitatea .........................................., judeţul/sectorul .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., cod poştal , din cadrul instituţiei publice

Pentru următoarele domenii de activitate:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Data ..........................

 

Semnătura şi ştampila

Solicitant,

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la procedură)

 

ANTET

 

TABEL

cu structura şi numărul total al personalului angajat cu contract individual de muncă

 

din cadrul

- Operatorului economic ..........................................

- Structura .......................................... din cadrul instituţiei publice ..........................................

.............................................................................................................................................

 

 

Nr. crt.

Nume/Prenume

Funcţia

(conform contractului individual de muncă/ actului adiţional)

Observaţii

(īh cazul persoanelor cu handicap se va preciza: PH, iar pentru persoanele invalide grad III: PI)

1

 

 

 

 

Procent persoane cu handicap: ................ %

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/a, .........................................., legitimat cu BI/CI seria ............. nr. .........................................., CNP .........................................., reprezentant legal al

 operatorului economic .........................................., (nume), cu sediul īn localitatea .........................................., judeţul/sectorul .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., cod unic de īnregistrare (CUI) .........................................., număr de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului J ..........................................;

 instituţiei publice .......................................... (nume), cu sediul īn localitatea .........................................., judeţul/sectorul .........................................., str. .......................................... nr. ..., cod unic de īnregistrare (CUI) ..........................................,

Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea art. 326 din Codul penal, că sunt respectate condiţiile de autorizare ca unitate protejată şi voi comunica Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi orice modificare intervenită cu privire la sediu, adresa la care funcţionează structura din cadrul instituţiei publice, numărul de persoane cu handicap angajate, documentul de īncadrare īn grad de handicap/invaliditate gradul III.

 

Data ............................

Semnătura şi ştampila

..........................................

 

anexa Nr. 4

(Anexa nr. 4 la procedură)

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

 

AUTORIZAŢIE

de funcţionare ca unitate protejată

nr. ............./............................

....................................................................................................................................................................

(Se va completa denumirea entităţii care se autorizează.)

 

cu sediul īn localitatea: .........................................., str. .......................................... nr. ...., bl. ...., ap. ....., sectorul/judeţul ..........................................,

avānd numărul de īnregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului .........................................., cod unic de īnregistrare .........................................., din data de.........................................., avānd numărul şi data īnscrierii īn registrul special .........................................., codul de īnregistrare fiscală .........................................., din data de .........................................., cu punct de lucru īn localitatea .........................................., str. .........................................., nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........................................., 1

care funcţionează īn str. .......................................... nr. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........................................., din cadrul .........................................., cu sediul īn .........................................., str. .........................................., nr. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .........................................., avānd codul de īnregistrare fiscală .........................................., din data de .......................................... 2,

este autorizată să funcţioneze ca unitate protejată īn baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele domenii de activitate:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

Prezenta autorizaţie are valabilitate 3 ani de la data eliberării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi,

_

/ \

(L.S.)

\_/

..............................................

 

 

NOTĂ:

La completarea autorizaţiei se vor elimina rubricile necorespunzătoare.

 

1 Se va completa pentru entităţile cu personalitate juridică.

2 Se va completa pentru entităţile fără personalitate juridică.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind abrogarea art. 2 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice

 

Avānd īn vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5), precum şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă alineatul (3) al articolului 2 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achiziţia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent reţelelor electrice, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 8 din 7 ianuarie 2014.

Art. 2. - Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale „OPCOM” - S.A., operatorul de transport şi de sistem şi operatorii de distribuţie duc la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Dumitru Chiriţă

 

Bucureşti, 4 aprilie 2018.

Nr. 68.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.