MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 736/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 736         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 13 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

640. - Hotărâre pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.038. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

 

1.146. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

 

4.772. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea modelului „Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor”

 

4.796. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 2 şi art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi ale Regulamentului delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei, care cuprinde şi distribuţia de produse de panificaţie.

(2) Prezenta hotărâre stabileşte bugetul pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în anul şcolar 2017-2018, care cuprinde şi ajutorul financiar alocat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2017) 1.792 final de stabilire a repartizării definitive a ajutorului din partea Uniunii către statele membre pentru fructe şi legume în şcoli şi pentru lapte în scoli, pentru perioada 1 august 2017- 31 iulie 2018.

Art. 2. - Programul pentru şcoli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri;

a) acordarea gratuită pentru preşcolarii din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular de fructe şi legume proaspete, lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în limita unei valori zilnice/preşcolar/elev. Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achiziţie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz;

b) finanţarea măsurilor educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate.

Art. 3. - (1) Pentru anul şcolar 2017-2018, limita valorică zilnică/preşcolar/elev este după cum urmează:

a) 0,6 lei pentru porţia de fructe şi legume;

b) 0,88 lei pentru porţia de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf;

c) 0,57 lei pentru porţia de produse de panificaţie.

(2) Produsele care se pot distribui preşcolarilor şi elevilor în anul şcolar 2017-2018 şi gramajele porţiilor sunt prevăzute în anexă nr. 1.

(3) Pe parcursul săptămânii, unui preşcolar/elev i se acordă gratuit 2 porţii de fructe şi/sau legume, 2 porţii de lapte, o porţie de produse lactate şi 5 porţii de produse de panificaţie, cu încadrarea în sumele alocate cu aceste destinaţii conform prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4).

(4) Pentru asigurarea diversităţii, porţia de fructe şi/sau legume va fi însoţită de o porţie de biscuiţi şi/sau covrigi uscaţi, iar porţia de lapte şi produse lactate va fi însoţită de corn şi/sau baton, conform anexei nr. 1.

(5) în cazul în care unităţile de învăţământ nu dispun de spaţii de depozitare conform prevederilor art. 9 alin. (5), porţia de produse lactate poate fi înlocuită cu o porţie de lapte.

Art. 4. - (1) Măsurile educative care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în anul şcolar 2017-2018 sunt următoarele:

a) organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui şi/sau la unităţi de condiţionare, ambalare, depozitare şi procesare a fructelor şi legumelor şi/sau la unităţi de procesare a laptelui, la sediul grupurilor şi/sau organizaţiilor de producători de fructe şi legume şi/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume şi lapte, la staţiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creştere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;

b) organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi legume, lapte şi produse lactate, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform prevederilor art. 3 alin. (3) şi/sau miere, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume şi de lapte şi produse lactate sau de activităţi educative practice, organizarea de alte activităţi extracurriculare şi extraşcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului naţional, inclusiv curriculumului la decizia şcolii, respectiv în cadrul disciplinei opţionale Educaţie pentru sănătate.

(2) Măsurile educative prevăzute la alin. (1) se pot desfăşura independent sau integrat, oricare dintre ele putând include sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete şi/sau alte produse lactate care nu se distribuie conform art. 3 alin. (3) şi/sau miere.

(3) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile educative pe care le vor implementa pe perioada cursurilor anului şcolar 2017-2018 şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de fructe şi legume şi cel puţin o măsură educativă care însoţeşte distribuţia de lapte şi produse lactate.

(4) în funcţie de specificul măsurilor educative pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură/a municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

(5) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu privire la măsurile educative realizate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate, în special cu privire la desfăşurarea orei de educaţie pentru sănătate ca materie opţională.

(6) Produsele degustate cu ocazia sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (2) respectă cerinţele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - La cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevi care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de produse adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1).

Art. 6. - (1) Pentru aplicarea prevederilor art. 2 se acordă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru bugetele locale.

(2) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori şi prestatori sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (1), rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.

Art. 7. - (1) Procedurile de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru de furnizare a produselor prevăzute la art. 2 lit. a) şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1) se organizează la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul fiecărui sector al municipiului Bucureşti, şi se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

(2) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de elaborarea documentaţiilor de atribuire şi documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul distribuţiei produselor şi al desfăşurării măsurilor educative.

(3) Documentaţiile de atribuire prevăzute la alin. (2) se elaborează pe baza documentaţiei standardizate prevăzute la alin. (8), cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale hotărârii anuale a Guvernului adoptate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, pentru fiecare an şcolar.

(4) Furnizorii produselor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b) pot fi şi prestatori de măsuri educative aferente, conform prevederilor art. 4 alin. (1).

(5) în elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate, ordonatorii principali de credite, în condiţiile prevederilor art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1,037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ţin cont de produsele locale sau regionale şi de produsele care provin din lanţul de aprovizionare scurt, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.

(6) în sensul prezentei hotărâri, prin lanţ de aprovizionare scurt se înţelege relaţia directă dintre producător/procesator şi consumator, între care nu poate exista decât maximum un intermediar, unde:

a) producătorul este persoana fizică sau juridică de pe a cărei exploataţie se obţin fructe şi/sau legume. Grupurile şi organizaţiile de producători de fructe şi legume recunoscute conform legislaţiei în vigoare, precum şi cooperativele de producători de fructe şi legume sunt considerate producători;

b) procesatorul este persoana juridică al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă procesarea laptelui. Cooperativele de procesare a laptelui sunt considerate procesatori;

c) consumatorul este preşcolarul/elevul beneficiar al Programului pentru şcoli al României;

d) intermediar este orice distribuitor/depozitar/comerciant care asigură furnizarea produselor de la producător/procesator la consumator.

(7) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti nu sunt considerate intermediari.

(8) În aplicarea prevederilor alin. (4), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice vor emite un ordin comun privind aprobarea documentaţiei standardizate de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor şi produselor lactate în cadrul Programului pentru şcoli al României, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(9) Ordonatorii principali de credite au obligaţia urmăririi respectării contractelor/acordurilor-cadru prevăzute la alin. (1) de către furnizori, inclusiv la momentul furnizării fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în unităţile de învăţământ.

Art. 8. - (1) Produsele, transportul şi distribuţia acestora la unităţile de învăţământ se contractează de consiliile judeţene şi de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate cu această destinaţie de la bugetul de stat, avându-se în vedere numărul de preşcolari şi elevi beneficiari comunicat de inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

(2) Dreptul de a primi produsele prevăzute la art. 2 lit. a), pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, îl au numai preşcolarii şi elevii prezenţi la cursuri.

(3) Prin preşcolar/elev prezent la cursuri se înţelege preşcolarul/elevul care a frecventat cel puţin o oră de curs în ziua distribuţiei.

Art. 9. - (1) Ordonatorii principali de credite şi directorii unităţilor de învăţământ răspund în mod direct de buna desfăşurare a Programului pentru şcoli al României, având următoarele obligaţii:

a) să asigure condiţiile de primire şi recepţie a produselor în unităţile de învăţământ, precum şi distribuţia produselor elevilor prezenţi la cursuri, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi

b) să garanteze veridicitatea datelor din documentele care atestă furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi realizarea măsurilor educative.

(2) Plata produselor şi a serviciilor contractate aferente Programului pentru şcoli al României se efectuează, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepţie calitativă şi cantitativă, confirmate de directorii unităţilor de învăţământ

(3) Directorii unităţilor de învăţământ răspund de respectarea condiţiilor de igienă privind primirea, depozitarea şi distribuţia produselor, după caz, precum şi de întocmirea evidenţelor prezenţei preşcolarilor/elevilor la distribuţia produselor şi la desfăşurarea măsurilor educative.

(4) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti primesc din partea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în termen de maximum 14 zile de la finalizarea fiecărui semestru şcolar, centralizarea cantităţii de produse distribuite per categorie de produs, în funcţie de numărul preşcolarilor şi elevilor prezenţi în semestrul precedent, pe care o vor corela cu situaţia existentă la furnizor, cu asigurarea respectării regulilor specificate în ghidul solicitantului elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(5) Depozitarea produselor în unităţile de învăţământ se face în spaţii special amenajate pentru depozitarea/păstrarea produselor în condiţii de igienă, dotate, după caz, cu echipamente frigorifice, monitorizate din punctul de vedere al temperaturii.

(6) în aplicarea prevederilor alin. (3), directorii unităţilor de învăţământ vor nominaliza una sau mai multe persoane aparţinând personalului didactic sau personalului nedidactic, după caz, care îndeplinesc şi respectă normele de igienă, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 10. - (1) Pentru participarea la Programul pentru şcoli al României, consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de ajutor financiar din „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)” pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate în unităţile de învăţământ şi depun în acest sens la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură angajamentele scrise prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei.

(2) Solicitanţii de ajutor aprobaţi în temeiul prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ale art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din instituţiile şcolare îşi vor actualiza angajamentele asumate în vederea respectării prevederilor alin. (1), în termen maximum de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 11. - (1) Se desemnează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ca autoritate naţională competentă pentru implementarea, controlul şi acordarea de ajutoare financiare din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ şi pentru realizarea măsurilor educative aferente.

(2) în cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1), consiliile judeţene şi primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia depunerii cererilor de plată la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.

Art. 12. - (1) în vederea acordării ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi derularea măsurilor educative aferente, solicitanţii de ajutor depun la centrele judeţene/al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură cereri de plată, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, în termen de două luni de la sfârşitul perioadei pe care o vizează.

(2) Solicitantul de ajutor are deplina responsabilitate a declaraţiilor în ceea ce priveşte înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale în angajamentele asumate şi în cererile de plată şi are obligaţia returnării sumelor încasate în mod necuvenit, constatate în urma controalelor efectuate.

Art. 13. - (1) Valoarea ajutorului financiar solicitat nu poate să fie mai mare decât preţul de vânzare al produselor distribuite plătit furnizorului, fără TVA.

(2) Plata ajutorului financiar din FEGA se face de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 3 luni de la depunerea cererilor de plată, în ordinea stabilirii eligibilităţii acestora pentru fiecare solicitant de ajutor, până la plata integrală a ajutorului financiar din FEGA prevăzut la art. 17 alin. (1).

(3) în cazul în care termenul prevăzut la art. 12 alin. (1) se depăşeşte, se aplică reducerile prevăzute la art. 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe şi legume, de banane şi de lapte în instituţiile de învăţământ.

(4) Sumele reprezentând ajutorul financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate, plătite conform prevederilor alin. (2), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 14. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului financiar din FEGA pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi produselor lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente, precum şi cele de control în vederea aplicării acestei măsuri.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene/al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor de ajutor formularistica şi documentaţia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului financiar din FEGA.

(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi raportează Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale stadiul realizării acestei măsuri, numărul de beneficiari, furnizorii, cantităţile şi tipurile de produse distribuite, măsurile educative puse în aplicare, precum şi valoarea totală a ajutorului financiar din FEGA acordat.

Art. 15. - (1) Ajutorul financiar din FEGA prevăzut la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 se acordă şi pentru acoperirea costurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (o), (d) şi (e) din Regulamentul delegat (UE) 2017/40 al Comisiei.

(2) Costurile prevăzute la alin. (1), cuantumul şi sursa de finanţare a acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, după caz.

(3) Pentru anul şcolar 2017-2018, Programul pentru şcoli al României nu prevede acordarea de ajutor financiar din FEGA pentru costurile prevăzute la alin. (1).

Art. 16. - (1) între repartizările definitive ale ajutoarelor financiare din FEGA alocate României în baza prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2016/795 al Consiliului din 11 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.370/2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare şi restituţii în legătură cu organizarea comună a pieţelor produselor agricole, pentru fructele şi legumele destinate şcolilor şi pentru laptele destinat şcolilor, se pot efectua transferuri până la 31 ianuarie a anului şcolar în curs, în limita a 20% din una sau din cealaltă repartizare.

(2) Transferul prevăzut la alin. (1) în cadrul Programului pentru şcoli al României se face pe baza gradului de utilizare a sumelor alocate pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi lapte şi produse lactate şi pentru derularea măsurilor educative aferente până la data de 15 decembrie a anului şcolar în curs respectiv, dacă este cazul.

Art. 17. - (1) Pentru anul şcolar 2017-2018, ajutorul financiar FEGA al României este de 6.866.848 euro pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi derularea măsurilor educative aferente şi de 10.865.578 euro pentru acordarea gratuită de lapte şi produse lactate şi derularea măsurilor educative aferente.

(2) Pentru anul şcolar 2017-2018 se alocă suma de 377.088 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) se utilizează după cum urmează:

a) 70.483 mii lei pentru acordarea gratuită de fructe şi legume şi 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 3;

b) 109.317 mii lei pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi 41.408 mii lei pentru derularea măsurilor educative aferente conform anexei nr. 4;

c) 114.472 mii lei pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie conform anexei nr. 5, exclusiv din bugetul naţional.

(4) Sumele necesare acordării gratuite de lapte şi produse lactate şi de produse de panificaţie în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2017-2018 se finanţează din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017 cu această destinaţie,

Art. 18. - (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se constituie la nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti o comisie, denumită în continuare comisie, alcătuită din: prefect, preşedintele consiliului judeţean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, un reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene/a municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, un reprezentant al comisariatului judeţean pentru protecţia consumatorilor/al municipiului Bucureşti, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/a municipiului Bucureşti şi un reprezentant al oficiului fitosanitar judeţean.

(2) Coordonatorul comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul, care aprobă prin ordin componenţa nominală a acesteia, la propunerile instituţiilor din care este constituită.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) şi instituţiile care o constituie au următoarele responsabilităţi:

a) în funcţie de specificul local şi posibilităţile organizatorice şi cu încadrarea în sumele alocate judeţului sau sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, consiliul judeţean/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti decide/decid anual asupra listei produselor, în baza art. 23 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, care vor fi distribuite conform prevederilor art. 3 alin. (3), şi a măsurilor educative aferente conform prevederilor art. 4 alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare pentru anul şcolar în cauză şi în urma consultării comisiei:

b) comisia informează publicul larg, lunar, prin mijloacele de informare în masă adecvate, despre implementarea Programului pentru şcoli al României în judeţul şi sectorul municipiului Bucureşti respectiv;

c) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti asistă consiliul judeţean şi consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, în punerea în aplicare a măsurilor educative prevăzute la art. 4 alin. (1), având responsabilitatea ca preşcolarii/elevii care nu participă la activităţi educative practice să beneficieze de activităţi curriculare, extracurriulare şi extraşcolare, având ca tematică beneficiile consumului de fructe şi legume proaspete şi de lapte şi produse lactate.

(4) Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti adoptă deciziile prevăzute la alin. (3) lit. a) în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 şi le aduc la cunoştinţa Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.

(5) Consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti informează comisia cu privire la câştigătorii desemnaţi în urma organizării procedurilor de achiziţie publică prevăzute la art. 7 alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea acestora.

Art. 19. - (1) Produsele distribuite care fac obiectul Programului pentru şcoli al României trebuie să provină numai de la furnizori autorizaţi/înregistraţi sanitar-veterinar şi trebuie să fie etichetate şi ambalate conform anexei nr. 1.

(2) Unităţile de procesare a laptelui trebuie să deţină autorizaţie sanitară veterinară, iar unităţile de panificaţie, depozitele de fructe şi legume, precum şi mijloacele de transport necesare furnizării fructelor şi legumelor proaspete, laptelui şi produselor lactate trebuie să deţină autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară valabilă pe perioada contractului/acordului-cadru de furnizare.

(3) Furnizorii de produse păstrează şi prezintă organismelor de control competente documentele comerciale care atestă calitatea şi siguranţa produselor distribuite în unităţile de învăţământ.

Art. 20. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale alături de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii sunt instituţiile administraţiei publice centrate responsabile pentru conţinutul Programului pentru şcoli al României.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, este responsabil de monitorizarea şi evaluarea Programului pentru şcoli al României, în conformitate cu prevederile art. 8 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei.

(3) în conformitate cu prevederile art. 23a alin. (8) din Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 1.306/2013 în ceea ce priveşte schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, cu banane şi cu lapte, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează publicul larg, prin comunicate de presă, despre implementarea Programului pentru şcoli al României, cel puţin o dată în fiecare semestru al anului şcolar.

(4) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, are obligaţia de a asista consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în realizarea măsurilor educative prevăzute Sa art. 4 alin. (1).

Art. 21. - Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia transmiterii tuturor datelor solicitate referitoare la Programul pentru şcoli al României către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii şi către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după caz.

Art. 22. - Controalele oficiale pentru verificarea respectării legislaţiei în vigoare privind distribuirea fructelor, legumelor, laptelui, produselor lactate şi de panificaţie în unităţile de învăţământ, precum şi stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătăţii.

Art. 23. - (1) în aplicarea prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, contractele/acordurile-cadru încheiate pentru distribuţia laptelui şi produselor lactate aflate în derulare la data intrării în vigoare â prezentei hotărâri fac excepţie de la prevederile art. 3 alin. (3) în privinţa numărului de porţii distribuite, cu încadrarea în sumele alocate conform prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4).

(2) în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017, produsele care se vor distribui în baza contractelor/acordurilor-cadru încheiate pentru distribuţia fructelor, laptelui şi produselor lactate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sunt eligibile pentru plata ajutorului financiar FEGA.

(3) Plata ajutorului financiar din FEGA, conform prevederilor art. 13 alin. (2) în baza contractelor/acordurilor-cadru prevăzute la alin. (1) şi (2), se face cu încadrarea în sumele alocate cu această destinaţie, iar pentru lapte şi produse lactate se calculează după cum urmează:

a) 2/3 din ajutorul financiar din FEGA solicitat pentru lapte;

b) 1/3 din ajutorul solicitat din FEGA pentru produsele lactate.

Art. 24. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete în şcoli, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012.

(2) Contractele/Acordurile-cadru de furnizare a merelor, a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi şi preşcolari aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data expirării termenului pentru care au fost încheiate, în condiţiile legii.

(3) Procedurile de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare continuă a se derula potrivit legislaţiei aplicabile la momentul iniţierii lor.

Art. 25. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 640.

 

ANEXA Nr. 1

 

Produsele distribuite

I. Caracteristici generale:

Pentru menţinerea sănătăţii preşcolarilor şi elevilor prevăzuţi la art. 2 lit. a), în cadrul programului pentru şcoli se vor distribui numai produse alimentare care respectă cerinţele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, care vor purta marca de identificare prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare.

Produsele distribuite vor respecta cerinţele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la

produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.

II. Caracteristici specifice pentru livrare către unităţile de învăţământ:

A. Fructe şi legume

1. Se pot distribui următoarele:

- mere;

- pere;

- struguri de masă;

- prune;

- morcov, păstârnac, ţelină rădăcină, sfeclă roşie;

- ardei graşi;

- castraveţi proaspeţi.

2. Porţia de fructe distribuită are cel puţin 100 grame şi conţine o singură specie de fructe, iar porţia de legume distribuită are cel puţin 200 grame şi poate fi un amestec din speciile propuse, preparate şi gata de consum în stare proaspătă.

3. Fructele şi legumele distribuite vor fi întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin. Amestecurile vor conţine legume sănătoase, spălate, curate fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin, curăţate şi tăiate în bucăţi gata de consum şi fără niciun alt ingredient.

4. Fiecare porţie va fi ambalată individual.

5. Merele, perele, strugurii de masă şi ardeii graşi distribuiţi întregi vor fi încadrate la categoria „Extra” şi/sau categoria I, conform standardului de comercializare specific, prevăzut în anexa I „Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3” - partea B „Standarde specifice de comercializare1, partea 1, partea 6, partea 8 şi partea 9 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi sectorul fructelor şi legumelor prelucrate, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Prunele, morcovii, păstârnacul, ţelina rădăcină şi sfecla roşie distribuite vor respecta standardul de comercializare general, prevăzut în anexa I „Standardele de comercializare prevăzute la articolul 3” - partea A „Standardul de comercializare general”.

7. Amestecurile de legume vor respecta prevederile art. 4 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 543/2011.

8. Data-limită de consum al fructelor şi legumelor este după cum urmează:

- 7 zile de la livrare pentru mere, pere, struguri, în condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20°C, la loc răcoros şi întunecat;

- 2-3 zile de la livrare pentru prune, în condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20°C, la loc răcoros şi întunecat;

- 14-15 zile de la livrare pentru morcovi, ţelină rădăcină, păstârnac, în condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20C, la loc răcoros şi întunecat,

- 3-4 zile de la livrare pentru ardeii graşi şi castraveţi, în condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20°C, la loc răcoros şi întunecat;

- 30 de zile de la livrare pentru sfecla roşie, în condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20°C, la loc răcoros şi întunecat;

- 24 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume care conţin şi ardei gras şi 48 de ore de la livrare pentru amestecurile de legume fără ardei gras, în condiţii de temperaturi cuprinse între 18° şi 20°C, la loc răcoros şi întunecat.

B. Lapte şi produse lactate

1. Se vor distribui:

- lapte de consum fără adaos de lapte praf: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de cacao;

- produse lactate fermentate fără adaos de lapte praf: iaurt, lapte acru, lapte covăsit, chefir, sana şi alte sortimente de lapte fermentate sau acrite, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, fără adaos de fructe, fără adaos de cacao.

2. Porţia de lapte şi porţia de produse lactate au un conţinut de minimum 3,2% proteine şi de minimum 1,8% grăsime. Porţia de produse lactate conţine cel puţin 90% din greutate lapte tratat termic.

3. Porţia de lapte distribuită are 200 ml, iar porţia de produse lactate distribuită are 125 grame.

4. În cadrul Programului pentru şcoli nu se vor distribui produse obţinute în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi alimentaţiei şi al ministrului de stat, ministrul sănătăţii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizării laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum.

5. Data-limită de consum al produselor este de:

a) 8 zile de la data fabricaţiei, în cazul laptelui pasteurizat, şi

6 luni de la data fabricaţiei, în cazul laptelui UHT;

b) 5 zile pentru produsele lactate.

C. Produse de panificaţie

1. Se vor distribui:

- corn sau baton din făină integrală fără adaos de zahăr sau îndulcitori şi alţi aditivi alimentari;

- covrigi simpli sau biscuiţi uscaţi din făină integrală fără adaos de zahăr, îndulcitori şi alţi aditivi alimentari.

2. Porţia produselor de panificaţie, indiferent de tipul produsului, va avea 80 grame.

3. Pentru diversificare, făina integrală folosită la prepararea produselor de panificaţie poate conţine amestecuri de seminţe (floarea-soarelui, dovleac, susan, în şi/sau mac).

4. Data-limită de consum al produselor este de 48 de ore.

III. Specificaţii privind etichetarea şi marcarea

Produsele distribuite în cadrul programului pentru şcoli vor

avea inscripţionate pe ambalaj următoarele elemente obligatorii, după caz;

a) denumirea produsului: denumirea speciei şi a soiului de fructe sau legume, lapte de consum, lapte UHT, lapte bătut, corn, baton etc.;

b) lista legumelor în cazul amestecurilor şi lista ingredientelor în cazul produselor lactate şi al celor de panificaţie, conform legislaţiei specifice în vigoare. În cazul laptelui şi al produselor lactate, se vor menţiona conţinutul minim de proteine şi grăsimi;

c) în cazul laptelui, produselor lactate şi de panificaţie se vor menţiona şi substanţele care cauzează alergii sau intoleranţe;

d) declaraţia nutriţională;

e) cantitatea netă exprimată în grame, în cazul fructelor, legumelor, produselor lactate şi al celor de panificaţie, şi exprimată în mililitri, în cazul laptelui;

f) data-limită de consum, sub forma: „expiră la data de...” cu înscrierea necodificată a zilei, lunii şi anului;

g) condiţii de depozitare;

h) denumirea şi adresa producătorului şi ale distribuitorului, după caz;

i) menţiune privind lotul;

j) ambalajul laptelui şi al produselor lactate va prezenta în mod obligatoriu marca de identificare ovală, care să ateste că laptele şi produsele lactate au fost obţinute într-o unitate autorizată sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pentru schimburi intracomunitare;

k) menţiunea „Produs distribuit gratuit în cadrul Programului pentru şcoli conform Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017. Interzisă comercializarea!”

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Produsele care pot fi degustate cu ocazia măsurilor educative

 

Pentru a familiariza preşcolarii şi elevii cu varietatea şi gustul diferitelor produse agricole proaspete, măsurile educative pot include şi sesiuni de degustare. În cadrul acestora, preşcolarii/elevii pot degusta orice produse care nu sunt distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.

A. Fructe şi legume

Se pot degusta orice fructe şi/sau legume prevăzute în anexa I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate şi/sau sucuri proaspete, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sare, oţet şi ulei.

În cazul degustării de sucuri proaspete, acestea trebuie combinate cu apă şi consumate imediat, pe parcursul a 10-15 minute de la preparare

Fructele şi legumele destinate degustării trebuie să fie întregi, sănătoase, spălate, curate, fără corpuri străine vizibile, fără urme de atacuri de boli şi dăunători, fără umiditate externă în exces, fără miros sau gust străin.

B. Produse lactate

Produsele lactate destinate degustării trebuie să respecte toate caracteristicile specifice produselor lactate distribuite conform art. 3 alin. (3) din hotărâre.

C. Miere

Preşcolarii şi elevii pot degusta o cantitate de 1-3 grame de miere pe kg/corp.

Mierea degustată îndeplineşte următoarele condiţii:

- nu trebuie produsă de albine care au fost hrănite cu zahăr sau siropuri artificiale în perioada recoltării nectarului;

- provine de la stupine autorizate conform prevederilor legale în vigoare;

- respectă prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 522/798/317/2003 pentru aprobarea Normelor privind denumirea, descrierea, definirea, caracteristicile şi compoziţia mierii, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectă declaraţia nutriţională prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1 924/2006 şi (CE) nr. 1 925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1.999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2.000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2.002/67/CE şi 2.008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Sume pentru acordarea gratuită de fructe şi legume proaspete şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2017-2018

 

 

 

- mii lei -

Judeţ

Distribuţia fructelor şi legumelor proaspete

Măsuri educative

Sume 2017

Sume 2018

Din care:

15 ianuarie - 2 februarie 2018

Sume 2017

Sume 2018

Din care:

15 ianuarie - 2 februarie 2018

1

2

3

4

5

6

7

Alba

589

573

123

355

328

68

Arad

738

719

154

445

411

86

Argeş

1.098

1.069

229

662

611

127

Bacău

1.168

1.137

244

704

650

135

Bihor

1.082

1.054

226

653

602

126

Bistriţa-Năsăud

592

577

124

357

330

69

Botoşani

833

811

174

502

463

97

Braşov

1.017

992

213

614

567

118

Brăila

534

520

111

322

297

62

Buzău

798

778

167

482

445

93

Caraş-Severin

475

463

99

287

265

55

Călăraşi

573

559

120

346

320

67

Cluj

1.060

1.033

221

639

590

123

Constanţa

1.322

1.289

276

798

737

153

Covasna

420

410

88

253

234

49

Dâmboviţa

872

850

182

526

486

101

Dolj

1.035

1.009

216

625

577

120

Galaţi

945

920

197

570

526

110

Giurgiu

500

487

104

302

278

58

Gorj

595

579

124

358

331

69

Harghita

638

622

133

385

355

74

Hunedoara

646

628

135

389

359

75

Ialomiţa

482

471

101

291

269

56

Iaşi

1.595

1.553

333

962

887

185

Ilfov

686

670

144

415

383

80

Maramureş

849

827

177

512

473

98

Mehedinţi

486

473

101

293

270

56

Mureş

1.058

1.031

221

638

589

123

Neamţ

886

863

185

534

493

103

Olt

713

694

149

430

397

83

Prahova

1,300

1,266

271

784

723

151

Satu Mare

617

601

129

372

343

72

Sălaj

439

428

92

265

245

51

Sibiu

760

741

159

459

423

88

Suceava

1410

1375

295

851

785

164

Teleorman

538

524

112

324

299

62

Timiş

1.102

1.074

230

665

614

128

Tulcea

376

366

78

226

209

44

Vaslui

811

790

169

489

452

94

Vâlcea

611

595

127

368

340

71

Vrancea

644

628

135

389

359

75

Municipiul Bucureşti

2,807

2.734

586

1.691

1561

322

TOTAL

35.700

34.783

7.454

21.532

19.876

4.141

 

ANEXA Nr. 4

 

Sume pentru acordarea gratuită de lapte de consum şi produse lactate fără adaos de lapte praf şi pentru derularea măsurilor educative aferente în anul şcolar 2017-2018

 

 

 

- mii lei -

Judeţ

Distribuţia laptelui de consum şi a produselor lactate fără adaos de lapte praf

Măsuri educative

Sume 2018

Din care:

15 ianuarie - 2 februarie 2018

Sume 2017

Sume 2018

Din care:

15 ianuarie - 2 februarie 2018

1

2

3

4

5

6

Alba

1802

270

293

389

55

Arad

2.260

339

368

488

68

Argeş

3.361

504

547

726

102

Bacău

3.574

536

582

772

108

Bihor

3.313

497

540

715

100

Bistriţa-Năsăud

1814

272

296

392

55

Botoşani

2.549

382

415

550

77

Braşov

3.117

468

508

673

94

Brăila

1.633

245

266

353

49

Buzău

2.446

367

398

528

74

Caraş-Severin

1.455

218

237

314

44

Călăraşi

1.757

264

286

379

53

Cluj

3.245

487

529

701

98

Constanţa

4.051

608

660

875

123

Covasna

1.286

193

209

278

39

Dâmboviţa

2.671

401

435

577

81

Dolj

3.172

476

517

685

96

Galaţi

2.891

434

471

624

88

Giurgiu

1.531

230

249

331

46

Gorj

1.820

273

296

393

55

Harghita

1.955

293

318

422

59

Hunedoara

1.973

296

321

426

60

Ialomiţa

1.479

222

241

319

45

Iaşi

4.882

732

795

1.054

148

Ilfov

2.107

316

343

455

64

Maramureş

2.600

390

423

561

79

Mehedinţi

1.487

223

“2421

321

45

Mureş

3.240

486

528

700

98

Neamţ

2.713

407

442

586

82

Olt

2.182

327

355

471

66

Prahova

3.979

597

648

859

121

Satu Mare

1.888

283

308

408

57

Sălaj

1.346

202

219

291

41

Sibiu

2.329

349

379

503

71

Suceava

4.321

648

704

933

131

Teleorman

1.647

247

268

356

50

Timiş

3.376

506

550

729

102

Tulcea

1.150

172

187

248

35

Vaslui

2.483

372

404

536

75

Vâlcea

1.869

280

304

403

57

Vrancea

1.973

296

321

426

60

Municipiul Bucureşti

8.590

1.289

1.403

1.853

262

TOTAL

109.317

16.397

17.805

23.603

3.313

 

ANEXA Nr. 5

 

Sume pentru acordarea gratuită de produse de panificaţie în anul şcolar 2017-2018

 

 

 

- mii lei -

Judeţ

Sume 2018

Alba

1.887

Arad

2.367

Argeş

3.519

Bacău

3.742

Bihor

3.470

Bistriţa-Năsăud

1.900

Botoşani

2.669

Braşov

3.264

Brăila

1.710

Buzău

2.561

Caraş-Severin

1.524

Călăraşi

1.840

Cluj

3.398

Constanţa

4.242

Covasna

1.346

Dâmboviţa

2.796

Dolj

3.32Î

Galaţi

3.028

Giurgiu

1.603

Gorj

1.905

Harghita

2.047

Hunedoara

2.066

Ialomiţa

1.549

Iaşi

5.113

Ilfov

2.206

Maramureş

2.722

Mehedinţi

1.557

Mureş

3.393

Neamţ

2.841

Olt

2.285

Prahova

4.167

Satu Mare

1.978

Sălaj

1.409

Sibiu

2.438

Suceava

4.525

Teleorman

1.724

Timiş

3.535

Tulcea

1.204

Vaslui

2.600

Vâlcea

1.957

Vrancea

2.066

Municipiul Bucureşti

8.998

TOTAL

114.472

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.899/2017 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 7 lit. i) şi ale art. 804 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei

Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 29 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Până la data de 1 noiembrie 2017 transmiterea Situaţiei stocurilor şi operaţiunilor comerciale către Ministerul Sănătăţii şi ANMDM prin Sistemul electronic de raportare se realizează astfel:

a) unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a medicamentului (CIM), cantitate intrată de la ultima raportare, cantitate ieşită de la ultima raportare, stoc la data raportării curente, tip beneficiar (persoană fizică sau juridică), ţară beneficiar;

b) cantitatea şi stocul vor fi exprimate în unităţi terapeutice.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2L cu următorul cuprins:

„Art. 2L - începând cu data de 1 noiembrie 2017 transmiterea situaţiei stocurilor şi operaţiunilor comerciale către Ministerul Sănătăţii şi ANMDM prin Sistemul electronic de raportare se realizează astfel:

a) unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a medicamentului (CIM), lot medicament, data de valabilitate a lotului, CUI furnizor intern/nume furnizor extern (după caz), cantitate intrată de la ultima raportare (în funcţie de tipul intrării: achiziţie, retur, retragere, reglare stoc prin inventar), numărul şi data facturii de achiziţie/aviz, cantitate ieşită de la ultima raportare (în funcţie de tipul ieşirii: vânzare, expirare, retur, retragere, reglare stoc prin inventar), CUI beneficiar intern/nume beneficiar extern (după caz), numărul şi data facturii de livrare/aviz, tip beneficiar (distribuitor angro, farmacie comunitară, farmacie cu circuit închis, altele), ţară beneficiar, stoc la data raportării curente;

b) farmaciile cu circuit închis şi deschis raportează, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în Canamed, următoarele informaţii: cod de identificare a medicamentului (CIM), lot medicament, data de valabilitate a lotului, CUI furnizor, cantitate intrată de la ultima raportare (în funcţie de tipul intrării: achiziţie, reglare stoc prin inventar), numărul şi data facturii de achiziţie/aviz, cantitate ieşită de la ultima raportare (în funcţie de tipul ieşirii: vânzare, expirare, retur, retragere, reglare stoc inventar), tip beneficiar (persoană fizică/juridică, în cazul beneficiarului persoană juridică indicându-se numărul facturii şi data livrării), stoc la data raportării curente;

c) cantitatea şi stocul vor fi exprimate în unităţi terapeutice.”

3. În anexă, la articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Autentificarea la sistem şi asigurarea autenticităţii şi protecţiei identităţii entităţilor ce raportează se realizează prin utilizarea de certificate digitale calificate. Farmaciile cu circuit deschis vor utiliza certificatele digitale înrolate în SIUI. Farmaciile cu circuit închis vor utiliza certificatele furnizorilor de servicii medicale de care aparţin. Farmaciile cu circuit deschis care nu sunt înrolate în SIUI, unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi vor înrola în sistem certificatele digitale calificate prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe site-ul Ministerului Sănătăţii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 8 septembrie 2017.

Nr. 1.038.

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru completarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 67.766 din 31.08.2017 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Instrucţiunile privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.540/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) operatorii economici atestaţi pentru lucrări de exploatare forestieră care au încheiate contracte de prestări servicii cu proprietarii/deţinătorii reţelelor de transport sau distribuţie a petrolului, a gazelor naturale sau a energiei electrice, pentru produsele extraordinare apărute sub/peste aceste reţele.”

2. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

„Art. 351. - (1) începând cu data de 1 iulie 2018, autorizarea spre exploatare a parchetelor în SUMAL se face numai după transmiterea în coordonate stereo 70 a limitelor parchetului de exploatare, preluate din amenajamentul silvic în vigoare, sau după măsurarea în coordonate stereo 70 şi transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru proprietăţile de fond forestier cu suprafaţa de maximum 10 ha, pentru care legea nu obligă la întocmirea amenajamentului silvic, şi pentru vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, din care se recoltează un volum de maximum 20 mc/an/proprietate, nu se instituie obligaţia măsurării în coordonate stereo 70 şi transmiterea în SUMAL a limitelor parchetului de exploatare.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. 1.146.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului „Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor”

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 461/2017 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor şi personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi a art. art. 34 din Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul „Fişei competenţelor şi a disciplinelor/temelor”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

Art. 3. - Direcţia generală management preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi furnizorii de programe de formare continuă acreditaţi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea i.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 28 august 2017.

Nr. 4.772.

 

ANEXĂ

 

ANTET FURNIZOR

 

Anexa la Atestatul de formare continuă a personalului didactic seria ............. nr. ........................

 

PROGRAMUL DE FORMARE CONTINUĂ:

.............................................................................................

 

FIŞA COMPETENŢELOR ŞI A DISCIPLINELOR/TEMELOR

 

D. .............................................................. a urmat programul de formare continuă acreditat/echivalat prin Ordinul ministrului ...................................... nr. ..................... din ................... categoria .................. cu durata de ........... (ore), în perioada .......................

 

Competenţe generale dobândite:

 

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

 

Disciplinele/Temele parcurse şi nr. de credite profesionale transferabile alocate:

 

Discipline/Teme

Nr. credite

 

 

 

 

 

 

 

 

Total credite

 

 

(LS)     Director/Preşedinte/Decan,

 

Data eliberării: anul ................, luna .................. ziua ...........

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018

 

În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea decembrie 2017, pentru seria de elevi 2016-2017:

- înscrierea candidaţilor: 7-8 decembrie 2017;

- desfăşurarea probei practice: 11-13 decembrie 2017;

- desfăşurarea probei scrise: 14 decembrie 2017;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15 decembrie 2017;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 15-16 decembrie 2017;

- desfăşurarea probei orale/proiectului de absolvire: 18-19 decembrie 2017;

- comunicarea rezultatelor finale: 20 decembrie 2017.

Art. 2. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivelul 5 de calificare, sesiunea ianuarie-februarie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 29 ianuarie-2 februarie 2018;

- desfăşurarea probei practice: 5-6 februarie 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 7 februarie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 8 februarie 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 9 februarie 2018;

- susţinerea proiectului: 12-13 februarie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 14 februarie 2018.

Art. 3. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea mai 2018:

- înscrierea candidaţilor: 9-11 mai 2018;

- desfăşurarea probelor de examen: 14-15 mai 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 16 mai 2018.

Art. 4. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea mai-iunie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 22 mai-25 mai 2018;

- desfăşurarea probelor de examen: 29 mai-31 mai 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 4 iunie 2018

Art. 5. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar - maiştri militari, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 4-22 iunie 2018;

- desfăşurarea probei practice: 9-11 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba practică: 11 iulie 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 12-13 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 13 iulie 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 13 iulie 2018;

- susţinerea proiectului: 14-19 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 20 iulie 2018.

Art. 6. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal militar-subofiţeri pentru forţele terestre şi forţele aeriene, nivelul 5 de calificare, sesiunea iunie-iulie 2018:

- înscrierea candidaţilor: A-29 iunie 2018;

- desfăşurarea probei practice: 16-17 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba practică: 17 iulie 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 17-18 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 18 iulie 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 18 iulie 2018;

- susţinerea proiectului: 19 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 20 iulie 2018.

Art. 7. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, sesiunea iulie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 2-6 iulie 2018;

- desfăşurarea probei practice: 9-10 iulie 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 11 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă; 12 iulie 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 13 iulie 2018;

- susţinerea proiectului: 16-17 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 18 iulie 2018.

Art. 8. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne, calificările profesionale: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie 2018, pentru seria de elevi 2017-2018:

- înscrierea candidaţilor: 5-8 iulie 2018;

- desfăşurarea probei practice: 9-12 iulie 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 13 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 14 iulie 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 14-15 iulie 2018;

- desfăşurarea probei orale/proiectului de absolvire: 16-18 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 19 iulie 2018.

Art. 9. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional - nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 16-20 iulie 2018;

- desfăşurarea probelor de examen: 23-26 iulie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 27 iulie 2018.

Art. 10. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal organizat la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a Ministerului Justiţiei, calificarea profesională agent de penitenciare - nivelul 5 de calificare, sesiunea iulie-august 2018:

- înscrierea candidaţilor: 25-27 iulie 2018;

- desfăşurarea probei practice; 30 iulie-8 august 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 10 august 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 17 august 2018:

- susţinerea proiectului: 20-27 august 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 29 august 2018.

Art. 11. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal - nivel 5 de calificare, calificarea profesională „asistent medical generalist”, sesiunea august 2018:

- înscrierea candidaţilor: 6-10 august 2018;

- desfăşurarea probei practice: 13-14 august 2018;

- desfăşurarea probei scrise: 16 august 2018;

- comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 17 august 2018;

- depunerea şi soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 20 august 2018;

- susţinerea proiectului: 21-22 august 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 23 august 2018.

Art. 12. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică - nivelul 3 de calificare, sesiunea august-septembrie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 27-31 august 2018;

- desfăşurarea probelor de examen: 3-4 septembrie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 5 septembrie 2018.

Art. 13. - Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - nivelul 4 de calificare, sesiunea august-septembrie 2018:

- înscrierea candidaţilor: 27-31 august 2018;

- desfăşurarea probelor de examen: 3-4 septembrie 2018;

- comunicarea rezultatelor finale: 5 septembrie 2018.

Art. 14. - Absolvenţii din promoţiile anterioare, indiferent de forma de învăţământ absolvită, se pot prezenta pentru susţinerea examenelor de certificare a calificării profesionale în oricare dintre sesiunile prevăzute pentru anul în curs.

Art. 15. - Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 4.796.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.