MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 730/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 730         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 11 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

612. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

 

641. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 

644. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017

 

646. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică.

 

647. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell

 

648. - Hotărâre privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.101.- Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

110. - Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

1.028. - Ordin al ministrului sănătăţii privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale şi stabilirea cuantumului de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie 2017

 

2.379. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa Guvernului nr. 25/2017

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea

 

În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - SA, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile (egale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează;

Ministrul transporturilor,

Alexandru-Răzvan Cuc

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 612.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”

 

Titular: Ministerul Transporturilor

Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S A.

Amplasament: judeţele Brăila şi Tulcea

Indicatorii tehnico-economici

 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri la data de 22.02.2017/1 euro = 4,5217 lei)

mii lei

2.593.744

 

din care: C + M

mii lei

2.208.453

 

Eşalonarea investiţiei: INV/C + M

 

 

 

Anul I

mii lei

850.000

 

 

mii lei

750.000

 

Anul II

mii lei

850.000

 

 

mii lei

750.000

 

Anul III

mii lei

460.000

 

 

mii lei

360.000

 

Anul IV

mii lei

433.744

 

 

mii lei

348.453

 

Capacităţi:

 

 

 

Lungimea traseu principal Din care:

km

19,095

 

Drum principal (Brăila - Jijila):

 

 

 

Lungime

km

16,901

 

Lăţime platformă

ml

22,00 pe 5,746 km

 

Din care: parte carosabilă

ml

4 x 3,50

 

Lăţime platformă

ml

11,00 pe 11,155 km

 

Din care: parte carosabilă

ml

2 x 3,50

 

Pod suspendat:

 

 

 

Lungime pod

ml

1.974,30

 

Număr deschideri

buc.

3

 

Viaducte de acces

ml

2 buc. x 110

 

Număr deschideri viaducte

buc.

2

 

Drum de legătură (racord cu Măcin):

 

 

 

Lungime

km

4,328

 

Lăţime platformă

ml

11,00

 

Din care: parte carosabilă

ml

2 x 3,50

 

Structuri (poduri, pasaje):

 

 

 

Pasaj CF

buc.

1

 

Poduri

buc.

21

 

Nod rutier

buc.

1

 

Intersecţii la nivel

buc.

6

 

Durata de realizare a investiţiei:

luni

48

 

 

Factori de risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2013.

Finanţarea investiţiei

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 20 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Propunerile de candidaţi pentru membrii titulari se fac de către membrii titulari ai secţiilor ştiinţifice de specialitate, iar candidaţii sunt aleşi din rândul membrilor corespondenţi pe baza criteriilor prevăzute la art. 71,

(2) Propunerile de candidaţi pentru membrii corespondenţi se fac de către membrii titulari şi membrii corespondenţi ai A.S.M., de către secţiile ştiinţifice de specialitate, de filialele teritoriale, de institutele şi centrele medicale clinice ori de instituţiile de învăţământ superior medical şi farmaceutic, dintre personalităţile ştiinţifice, pe baza criteriilor prevăzute la art. 7V

2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Promovarea de la titlul de membru corespondent la cel de membru titular se realizează la un interval de minimum 5 ani de la momentul alegerii ca membru corespondent şi numai în temeiul unui nou memoriu de activitate şi al unui nou dosar ce va fi evaluat în baza criteriilor prevăzute la art. 71.”

3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Criteriile în baza cărora sunt aleşi membrii titulari sau membrii corespondenţi sunt următoarele:

a) deţinerea gradului didactic de profesor universitar:

b) activitatea didactică concretizată prin publicarea de cursuri, manuale de specialitate şi monografii;

c) fondarea unor specialităţi şi discipline noi şi/sau fondarea unor instituţii medicale, de învăţământ medical, asociaţii sau fundaţii care sprijină pacienţii, care apără interesele corpului medical, care susţin, organizează şi desfăşoară, în condiţiile legii, activitate didactică, ştiinţifică în domeniul medical sau care promovează misiuni ce urmăresc dezvoltarea medicinei, a cercetării medicale fundamentale şi clinice;

d) activitatea desfăşurată în sprijinul A.S.M. concretizată prin participarea în echipe de cercetare ştiinţifică ale A.S.M., în grupurile de lucru constituite de A.S.M. pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 6 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare, formularea de puncte de vedere în promovarea pe plan naţional a cercetărilor ştiinţifice din domeniu:

e) activitatea ştiinţifică şi de cercetare concretizată prin publicarea de articole ştiinţifice în reviste de profil cotate/indexate.

(2) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) vor avea împreună o pondere de 70% în evaluarea candidatului, îi timp ce criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e), analizat din perspectivă calitativă, va avea o pondere de 30%.”

4. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins,:

„Art. 23. - (1) între sesiunile Adunării generale a A.S.M. organul de conducere al A S M. este consiliul ştiinţific, alcătuit din preşedinte, 3 vicepreşedinţi, dintre care unul cu rol executiv, secretarul general şi preşedinţii filialelor teritoriale.”

5. La articolul 24, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) alege din rândul vicepreşedinţilor un vicepreşedinte executiv;”.

6. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) La şedinţele biroului executiv al Consiliului ştiinţific al A.S.M. participă în calitate de invitaţi de onoare, fără drept de vot, foştii preşedinţi ai A.S.M. care au deţinut minimum două mandate de preşedinte.”

7. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - Vicepreşedintele executiv are ca sarcină coordonarea activităţii secretarului general în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 28.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul cercetării şi inovării,

Puiu-Lucian Georgescu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 641.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Energiei, în vederea organizării Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Energiei pe anul 2017, la capitolul 51,01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, cu suma de 154 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity), care urmează să se desfăşoare la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2, - Acţiunile şi programul aferente Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC se vor realiza de Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 3. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1. Având în vedere caracterul deosebit al acţiunii, precum şi necesitatea desfăşurării în condiţii normale şi eficiente a evenimentului, se aprobă normativele de cheltuieli, cuprinse în devizul estimativ de cheltuieli prevăzut în anexă.

Art. 4. - Eventualele sume rămase neutilizate după organizarea Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC se vor restitui la bugetul de stat.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Energiei pe anul 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul energiei,

Toma-Florin Petcu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru afaceri europene,

Victor Negrescu

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

Cheltuieli prevăzute în programul Reuniunii ministeriale la nivel înalt CESEC, care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 27-28 septembrie 2017

 

Nr. crt.

Acţiuni

Număr maxim de persoane/normativ pe persoană

(mii lei)

Valoare maximă

- mii lei -

1.

Cazare şefi de delegaţie (27-28.09.2017): 24 de persoane - 20 de camere tip Standard DBL şi 4 apartamente

20*1,25

25

2.

Late check out în data de 28.09.2017 - se aplică un procent de 75% din tarif

20 * 0,75

15

3.

Working dinner 100 de persoane (şefi de delegaţie şi delegaţi); 27.09.2017

100 * 0,26

26

4.

Working lunch 28.09.2017

100 * 0,126

12,6

5.

Pauză de cafea include: apă minerală/plată, cafea filtru şi selecţie de ceaiuri, sucuri naturale granini (2 tipuri), patiserie asortată dulce şi sărată

100 * 0,04

4

6.

28.09.2017 (a două zi a reuniunii) închiriere sală de conferinţă 100 de persoane.

Echipament tehnic inclus în chiria sălii:

- ecran, videoproiector, flipchart & markere, internet

- apă plată & minerală în sală pentru toţi participanţii

- notepads & creioane

 

18

7.

Sistem sonorizare

 

2

8.

Salonul pentru bilaterale (masă lungă pentru 5 + 5)

 

2

9.

Salonul pentru conferinţa de presă (trei pupitre cu microfoane, alte două microfoane pe stativ, 20 de scaune, spliter pentru presă)

 

2

10.

2 cabine pentru traducere simultană şi 100 de căşti; 1 translator

 

6

11.

Suveniruri

20 * 0,75

15

12.

Închiriere autovehicule transport demnitari: 4 maşini pentru transfer + 1 microbuz

5 * 4

20

13.

Materiale promoţionale

 

6,4

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Ţara Secaşelor Alba-Sibiu, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în comuna Ciugud, localitatea Ciugud, Str. Principală nr. 157, judeţul Alba, înscrisă în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor aflat în păstrare la grefa Judecătoriei Alba Iulia cu nr. 41 din 18.08.2010, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela-Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 646.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Cooper II Donell

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu menţinerea domiciliului în străinătate domnului Cooper II Donell, cetăţean american, fiul lui Donell şi Dionne Chanet, născut la data de 6 decembrie 1990 în localitatea Blue Island, Statele Unite ale Americii, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 647.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăţeniei române domnului Watson Giordan Lee

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 131 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetăţenia română cu menţinerea domiciliului în străinătate domnului Watson Giordan Lee, cetăţean american, fiul lui Willie Lee şi Gina Lynne, născut la data de 24 octombrie 1985 în localitatea Detroit, Statele Unite ale Americii, cu domiciliul actual în Statele Unite ale Americii.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 648.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 

Pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 269 din 4 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În preambul, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Pentru aplicarea unitară a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012, ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,”.

2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se abrogă.

3. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „autoritate contractantă delegată” se înlocuieşte cu sintagma „autoritate contractantă”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Adrian Ţuţuianu

 

Bucureşti, 1 septembrie 2017.

Nr. M.101.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şt liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

 

În temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 4/2017 privind formarea iniţială, în anul 2017, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2017, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 1- - Instituţiile de formare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2017, un număr de 445 de locuri, în vederea formării iniţiale a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere.”

2. Anexa se modifica şi se înlocuieşte cu anexa cârd face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 8 septembrie 2017.

Nr. 110.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 4/2017)

 

I. Instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne care asigură formarea iniţială a poliţiştilor locali cu atribuţii 8n domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere, perioadele în care se realizează programele de formare Iniţială şi numărul de locuri repartizat fiecărei Instituţii de învăţământ

 

Nr. crt.

Instituţia de formare

Municipiul/Oraşul/Judeţul/datele de contact

Perioada cursului

Nr. de locuri

Observaţii

1.

Institutul de Studii pentru Ordine Publică

Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 158-160, sectorul 4

Tel.: 021.332.48.67 Fax: 021.332.38.55 Int. 20104, 20241, 20258 isop@mai.gov.ro

20.03-16.06.2017

40

 

11.09-08.12.2017

40

2.

Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne*)

Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara

Tel.: 0254.24.19.90, 0254.24.74.50 Fax: 0254.24.75.21 I C. 054/8351,054/8354 secretariat.cfic.orastie@mai.gov.ro

13.03-09.06.2017

50

 

08.05-04.08.2017

50

18.09-15.12.2017

75

3.

Centrul Chinologic „dr. Aurel Greblea” Sibiu**)

Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 157, judeţul Sibiu

Tel.: 0269.235.181 Fax: 0269.240.090 I.C. 069/1255 ccs@centrulchinoiogic.ro

04.12.2017-20.02.2018

50

 

4.

Şcoala de Formare Iniţială şi Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră laşi

Iaşi, str. G. Coşbuc nr. 3-5, judeţul Iaşi

Tel./Fax: 0232/460203 I.C. 032/1361 sficppfiasi@yahoo.com

24.04-21.07.2017

40

 

5.

Centru Multifuncţional de Pregătire Schengen

Buzău, str. Dimitrie Filipescu nr. 4, judeţul Buzău

Tel ./Fax: 0238 714004/0238 722359 e-mail: cmps.buzau.dgru@mai.gov.ro

25.09-21.12.2017

25

 


*) instituţia asigură organizarea, în mod distinct, a modulului de management în condiţiile prevăzute la art. 3 alin. ţ3). În trei serii a câte 25 de locuri, astfel:

- 27.03-31.03.2017-25 de locuri:

- 26.06-30.06.2017-25 de locuri;

- 4.09-8.09.2017-25 de locuri.

**) Nu se asigură servirea mesei.

 

II. Cuantumul cheltuielilor de şcolarizare/cursant/program de formare iniţială

1. Programul de formare iniţială (instruirea, utilizarea bazei didactico-materiale, organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire, inclusiv eliberarea certificatului de absolvire şi a foii matricole care atestă competenţele profesionale dobândite) = 2.000 lei

2. Modulul de management organizat la Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Afacerilor Interne =180 lei

3. La solicitare, instituţiile de formare asigură:

a) cazare în incinta instituţiei. Tarifele de cazare se stabilesc de către instituţiile de formare, conform prevederilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) servirea hranei, zilnic, cu 3 mese principale. Contravaloarea acestora este de până la 30 lei/zi.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind desemnarea comisiei centrale, comisiilor locale şi stabilirea cuantumului de participare la examenul naţional pentru obţinerea specializărilor: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, organizat în perioada 30 octombrie -13 noiembrie 2017

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică nr. FB 8.837 din 6.09.2017, în conformitate cu prevederile art. 18 din Normele de organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 942/2017,

în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se desemnează comisia centrală şi comisiile (ocale de organizare şi desfăşurare, în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie 2017, a examenului naţional pentru obţinerea următoarelor specializări: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, după cum urmează:

 

I. Comisia centrală de examen

Preşedinte: - prof. univ. dr. Cristian Vlădescu, directorul general al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti

Membri: - prof. univ. dr. Zaharia Constantin, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti;

- prof. univ. dr. Berteanu Mihai, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti;

- prof. univ. dr. Pâslaru Liliana Livia, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti;

- conf. univ. dr. Cucu Alexandra, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti;

- lector univ. dr. Culman Mirela Ioana, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu”, Bucureşti;

- asist. univ. dr. Petrescu Ioana, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti;

- şef de lucrări dr. Dinu Horaţiu, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti;

- asist, univ. dr. Zetu Cornelia, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice„Prof. dr. N. Paulescu”, Bucureşti;

- dr. Călin Cristian, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti;

- Timofte Mircea Nicuşor, Ministerul Sănătăţii;

- Baraitaru Andreea, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;

- Spatariu Viorel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - Simulescu Lioara, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Observator: - Gae Răzvan, Federaţia Sanitas

 

II. Comisiile locale de examen pentru balneo-fizioterapie

 

1. Comisia locală Bucureşti

Preşedinte: - şef de lucrări dr. Iliescu Alina Nela, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

Membri: - şef de lucrări dr. Dumitru Luminiţa, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti;

- Biolog Ciobanu Ileana, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti;

- Ciucu Cristina, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - Biolog Ciobanu Ileana, Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti

Observator: - Vochin Eugenia, Federaţia Sanitas

 

2. Comisia locală Cluj-Napoca

Preşedinte: - conf. univ. dr. Onac Ioan, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

Membri: - şef de lucrări dr. Irsay László, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca;

- şef de lucrări dr. Borda Monica, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca;

- Bărnuţiu Monica, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - şef de lucrări dr. Irsay László, Spitalul Clinic de Recuperare, Cluj-Napoca

Observator: - Dascăl Misie, Federaţia Sanitas

 

3. Comisia locală Sibiu

Preşedinte: - conf. univ. dr. Popa Florina Ligia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Membri: - şef de lucrări dr. Diaconu Cosmina, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- şef de lucrări dr. Pintea Alina Liliana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- Manolescu Victoria, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - şef de lucrări dr. Pintea Alina Liliana, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Observator: - Pimoiu Dan, Federaţia Sanitas

 

III. Comisiile locale de examen pentru laborator

1. Comisia locală Bucureşti

Preşedinte: - conf. univ. dr. Băicuş Anda, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

Membri: - conf. univ. dr. Bumbea Horia, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti;

- dr. Herlea Vlad, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti;

- asist. med. pr. Stănică Mariana, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti;

- Mirea Anişoara, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. Stănică Mariana, Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti

Observator: - Iaurum Adrian, Federaţia Sanitas

 

2. Comisia locală Cluj-Napoca

Preşedinte: - conf. univ. dr. Patiu Mariana, Institutul Oncologic „I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca

Membri: - prof. univ. dr. Crăciun Alexandra, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

- şef de lucrări dr. Costache Carmen, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca;

- dr. Selicean Elena Cristina, Institutul Oncologic „I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca;

- Pianoschi Dana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - dr. Selicean Elena Cristina, Institutul Oncologic „I. Chiricuţă”, Cluj-Napoca

Observator: - Roman Ştefan, Federaţia Sanitas

 

3. Comisia locală Craiova

Preşedinte: - prof. univ. dr. Roşu Lucia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Membri: - prof. univ. dr. Pleşea Iancu Emil, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova;

- asist. univ. dr. Zlatian Ovidiu Mircea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova;

- dr. Băcănoiu Manuela Violeta, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova;

- Firu Dan Eugen, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. univ. dr. Zlatian Ovidiu Mircea, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Observator: - Popescu Olivia Cristina, Federaţia Sanitas

 

4. Comisia locală Iaşi

Preşedinte: - conf. univ. dr. Dimitriu Daniela Elena, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

Membri: - şef de lucrări dr. Cojocaru Elena, Universitatea de Medicină şt Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi

- asist. univ. dr. Bordeianu Gabriela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa”, Iaşi;

- Logofătu Carmen, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. univ. dr. Bordeianu Gabriela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T, Popa”, Iaşi

Observator: - Mironov Felicia, Federaţia Sanitas

 

5. Comisia locală Sibiu

Preşedinte: - dr. Hilma Geta, Direcţia de Sănătate Publică Sibiu

Membri: - conf. univ. dr. Bogdan Duica Iancu Ştefan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- dr. Olteanu Ariela Ligia, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- dr. Grigore Camelia, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu;

- Gruşea Victoria, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - conf. univ. dr. Bogdan Duica Iancu Ştefan, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Observator: - Mircea Lucia Olimpia, Federaţia Sanitas

 

IV. Comisiile locale de examen pentru radiologie-imagistică medicală

1. Comisia locală Bucureşti

Preşedinte: - dr. Bratu Ana Magdalena, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

Membri: - asist. univ. dr. Petrescu Mihai Sorin, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti;

- dr. Popiei Monica, Spitalul Clinic de Urgenţă „Floreasca”, Bucureşti;

- asist. med. pr. Nache Nicolae, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti;

- Troşan Mariana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. Nache Nicolae, Spitalul Clinic Colţea, Bucureşti

Observator: - Dumitru Irina, Federaţia Sanitas

 

2. Comisia locală Cluj-Napoca

Preşedinte: - prof. univ. dr. Dudea Sorin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca

Membri: - dr. Ciortea Cristiana Augusta, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca;

- asist. univ. dr. Lebovici Andrei, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj-Napoca;

- asist. univ. tehn. pr. Rusu Georgeta Mihaela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca;

- Sas Nicolae, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. univ. tehn. pr. Rusu Georgeta Mihaela, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Observator: - Bizo Maria, Federaţia Sanitas

 

3. Comisia locală Constanţa

Preşedinte: - cont. univ. dr. Baz Radu Octavian, Facultatea de Medicină, Constanţa

Membri: - asist. univ. dr. Nişcoveanu Cosmin, Facultatea de Medicină, Constanţa;

- asist. med. pr. lic. Buică Adina Maria, Societatea Pozitron Medical Investigation, Constanţa;

- Băluşescu Lansa, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. lic. Buică Adina Maria, Societatea Pozitron Medical Investigation, Constanţa

Observator: - Caraivan Violeta, Federaţia Sanitas

 

4. Comisia locală Craiova

Preşedinte: - conf. univ. dr. Popescu Mihai, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Membri: - conf. univ. dr. Dumitrescu Daniela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova;

- asist. med. pr. Soare Constantin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova;

- Gavrilescu Viorel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. Soare Constantin, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Craiova

Observator: - Apostolescu Alina, Federaţia Sanitas

 

5. Comisia locală Galaţi

Preşedinte: - conf. univ. dr. Ştefănescu Victoriţa, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

Membri: - dr. Bindar Adrian, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi;

- asist. med. pr. Macsim Mariana, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi;

- asist. med. pr. Bujoreanu Tasica, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi;

- Gheorghiu Camelia, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. Macsim Mariana, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan”, Galaţi

Observator: - Sălăvăstru Paraschiv, Federaţia Sanitas

 

6. Comisia locală Iaşi

Preşedinte: - prof. univ. dr. Negru Dragoş, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

Membri: - asist. univ. dr. Reuţ Radu Cristinel, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi;

- asist. med. pr. Stanciu Lucia, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi;

- Aanei Cezar, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. Stanciu Lucia, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Spiridon”, Iaşi

Observator: - Dimitriu Ioana Codrina, Federaţia Sanitas

 

7. Comisia locală Sibiu

Preşedinte: - conf. univ. dr. Santa Adrian, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Membri: - asist. univ. dr. Racheriu Mihaela, Spitalul Clinic judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- dr. Mariana Sandu, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- asist. med. SS Cristea Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu;

- Merla Doina, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. SS Cristea Mihaela, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Sibiu

Observator: - Megheşan Simona, Federaţia Sanitas

 

V. Comisiile locale de examen pentru nutriţie şi dietetică

1. Comisia locală Bucureşti

Preşedinte: - dr. Cristofor Cornelia, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu”, Bucureşti

Membri: - lector univ. dr. Elian Viviana, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu”, Bucureşti;

- asist. med. pr. Olteanu Viorica, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu”, Bucureşti;

- Spiridon Maria, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. med. pr. Olteanu Viorica, Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. dr. N. Paulescu”, Bucureşti;

Observator  - Nedelcu Mihaela, Federaţia Sanitas

 

2. Comisia locală Cluj-Napoca

Preşedinte: - şef de lucrări dr. Fodor Adriana, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Membri: - prof. univ. dr. Roman Gabriela, Centru Diabet Cluj-Napoca;

- conf. univ. dr. Bala Cornelia Gabriela, Centru Diabet Cluj-Napoca;

- asist. univ. dr. Vonica Camelia, Centru Diabet Cluj-Napoca;

- Cristoltean Ioana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - asist. univ. dr. Vonica Camelia, Centru Diabet Cluj-Napoca

Observator: - Mihance Amalia, Federaţia Sanitas

 

VI. Comisiile locale de examen pentru igienă şi sănătate publică

Comisia locală Bucureşti

Preşedinte: - dr. Neamţu Andra, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

Membri: - dr. Pistol Adriana, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti;

- dr. Nedelescu Mirela, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti;

- Bragarin Ana, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

Secretar: - dr. Nedelescu Mirela, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti

Observator: - Tudorache Nicolae, Federaţia Sanitas

 

Art. 2. - Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului, preşedintele comisiei centrale de examen nominalizează un colectiv de organizare, verificare şi efectuare plăţi.

Art. 3. - (1) Cuantumul taxei de participare la examenul naţional pentru obţinerea următoarelor specializări: Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală organizat în perioada 30 octombrie - 13 noiembrie 2017 se stabileşte la valoarea de 160 lei/participant.

(2) Candidaţii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar, Bucureşti, str. Vaselor nr. 31, sectorul 2, CIF 26328134, cont IBAN: R080TREZ70220F335000XXXX deschis la Trezoreria Statului Sector 2.

Art. 4. - (1) Sumele încasate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea specializărilor Balneo-fizioterapie, Igienă şi sănătate publică, Nutriţie şi dietetică, Laborator şi Radiologie-imagistică medicală, în condiţiile legii.

(2) Personalul care participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de specializare încheie cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti contracte de antrepriză.

Art. 5. - Personalul nominalizat la art. 1, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Ord mul Asistenţilor Medicali General işti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi celelalte instituţii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 6 septembrie 2017.

Nr. 1.028.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1), (2) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Precizările privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor

de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (1), litera a3) a literei A) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a3) pentru conturile de venituri bugetare ale bugetului Fondului pentru mediu şi bugetului Trezoreriei Statului, codurile IBAN au următoarea structură:

- pentru bugetul Fondului pentru mediu:

RO zz TREZyyy 20 I cccccc xxxx,

în care:

- RO = codul de ţară;

- zz - două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy - codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- 20 - contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

- I = sursa de finanţare «bugetul Fondului pentru mediu»;

- cccccc = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- xxxx = 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

- pentru bugetul Trezoreriei Statului:

RO zz TREZyyy 20 J cccccc xxxx,

în care:

- RO = codul de ţară;

- zz - două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- 20 ~ contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv 20 «Veniturile bugetelor instituţiilor publice din administraţia publică centrală»;

- J = sursa de finanţare «Bugetul Trezoreriei Statului»;

- cccccc = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/00 - pentru paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- xxxx = 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;”.

2. La articolul 1 alineatul (1), după litera a4) a literei A) se introduce o nouă literă, litera a5), cu următorul cuprins:

,,a5) prin excepţie de la prevederile lit. a1) şi a2), structura codurilor IBAN aferente conturilor de venituri ale bugetului de stat aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 6 alin. (9) din Ordonanţa

Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA este următoarea:

RO zz TREZyyy tt s cccccc x TVA, în care:

- RO = codul de ţară;

- zz- două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ - caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy - codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- tt = contul sintetic din planul de conturi al Trezoreriei Statului;

- s = sursa de finanţare, care se completează cu litera «A» reprezentând sursa «Integral de la buget»;

- cccccc = indicator din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare (capitol - format din primele două caractere numerice din clasificaţie/subcapitol/paragraf). În situaţia în care detalierea subdiviziunilor de venituri bugetare din Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este efectuată numai la nivel de capitol şi subcapitol, cele două caractere aferente paragrafului se completează cu «00»;

- x = caracter reprezentând câmp haşurat cu litera X;

- TVA = şirul de caractere «TVA».”

3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), structura codurilor IBAN aferente conturilor de disponibilităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, este următoarea: a) pentru conturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA:

RO zz TREZ yyy cccccc xxxx TVA, în care:

- RO = codul de ţară;

- zz ~ două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv:

- În cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - contul 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017»;

- în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare - conturile:

- 50.22.11 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017»;

- 50.22.12 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017»;

- 50.22.13 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017»;

- 50.22.14 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017»;

- 50.22.15 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017».

- xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X;

- TVA = şirul de caractere «TVA».

b) pentru contul distinct de disponibil prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA:

RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx

în care:

- RO = codul de ţară;

- zz- două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;

- TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;

- yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă;

- cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv contul 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017»,

- xxxxxxx - 7 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.”

4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu următorul cuprins:

„Art. 21. - În perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, eventualele sume reprezentând TVA achitate în conturile de venituri ale bugetului de stat aprobate prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 6 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, pentru care în instrumentele de plată primite prin sistemul electronic de plăţi a fost completat eronat codul IBAN beneficiar care nu are structura prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. A) lit. a5), se redirijează în sistem informatic către codurile IBAN corespunzătoare, cu excepţia sumelor achitate eronat pentru care sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (1) din aceeaşi ordonanţă a Guvernului.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 7 septembrie 2017.

Nr. 2.379.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 11, în cuprinsul anexei nr. 1 la titlul VIII, la nr. crt. 11, coloana 3, ultima poziţie, în loc de: „1976,36” se va citi: „1976,36”““.

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.