MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 721/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 721         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 6 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

631. - Hotărâre privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

632. - Hotărâre privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului

 

633. - Hotărâre privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.332. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 

4.543. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017

 

4.666. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru structura din municipiul Moineşti a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din municipiul Oneşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

80. - Ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

 

81. - Ordin privind modificarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia 10 din anexa nr. I „Lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor”, precum şi anexa nr. 11/10 „Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii «Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea» la Hotărârea Guvernului nr. 431/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi gospodărirea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 5 mai 2011.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul apelor şi pădurilor,

Adriana-Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 631.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

„Apărarea împotriva inundaţiilor a localităţii Babadag, judeţul Tulcea”

 

Titular: Ministerul Apelor şi Pădurilor

Beneficiar: Administraţia Naţională „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

Amplasament: Lucrările hidrotehnice sunt amplasate în intravilanul şi extravilanul localităţii Babadag, în albia minoră a pârâului Tabana, precum şi pe afluenţii acestuia, cod cadastral XV-1.3a, judeţul Tulcea.

Indicatori tehnico-economici

 

- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)

(în preţuri valabile la 31.01.2017; 1 euro = 4,5038 lei), din care:

 

 

mii lei

74.060*)

 

construcţii - montaj

 

mii lei

57.287

 

- Eşalonarea investiţiei

 

 

 

 

Anul I

Inv

mii lei

29.700

 

 

C+M

mii lei

23.000

 

Anul II

Inv

mii lei

25.900

 

 

C+M

mii lei

20.000

 

Anul III

Inv

mii .tei

13.200

 

 

C+M

mii lei

10.300

 

Anul IV

Inv

mii lei

5.260

 

 

C+M

mii lei

3.987

 

- Capacităţi:

- Lucrări de amenajare în bazinul hidrografic al pârâului Tabana suprafaţă S = 45,5 kmp, astfel:

 

 

 

 

 

 

 

 

- amenajare pârâu Tabana

 

ml

5.950,7

 

- amenajarea afluenţilor (canale de coastă)

 

ml

2.708

 

- poduri pe DN 22

 

buc

5

 

- poduri pe drumuri laterale

 

buc

3

 

- pasarele metalice peste râul Tabana

 

buc

15

 

- Durata totală de realizare a investiţiei

 

luni

48

 

 

Factori do risc

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100-1/2013, cu modificările şi completările ulterioare

Finanţarea investiţiei

Finanţarea se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale „Apele Române “, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi şi pentru modificarea poziţiei nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea paiaţelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei construcţii aflate în domeniul public al statului din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea construcţiei prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Poziţia nr. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 11 noiembrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

„18.

GALAŢI

Strada Domnească nr. 56, Galaţi

Corp A - Palat administrativ

subsol, parter şi două etaje

Nr. MFP 112297

suprafaţa construită: 1.201,83 mp

suprafaţa desfăşurată utilă: 3.135,7 mp

terenul aferent: 3.278 mp

Strada Al. I. Cuza nr. 47, Galaţi

Corp B - Bloc cristal

subsol, parter, mezanin şi trei etaje

Nr. MFP 112303

suprafaţa construită: 1.073,92 mp

suprafaţa desfăşurată utilă: 4.060,2 mp

terenul aferent: 1.528 mp

 

 

Suprafaţă construită totală: 2.275,75 mp

Suprafaţă desfăşurată totală: 7.195,90 mp

Teren aferent total: 4.806 mp”

 

 

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Educaţiei Naţionale îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 632.

 

Anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a construcţiei aflate în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor interne în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale - Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi

 

Locul unde este situată construcţia care se transmite

Codul de clasifica ţie şi nr. MFP

Denumirea

construcţiei

Administratorul de la care se transmite construcţia

Administratorul la care se transmite construcţia

Datele de identificare a construcţiei care se transmite

Valoarea de inventar (lei)

Strada Universităţii nr. 23, Galaţi

8.28.08

112324

Corp C - Garaj

Statul român, administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne Cod unic de identificare (CUI) 3127450

Ministerul Educaţiei Naţionale - Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi Cod unic de identificare (CUI) 3127522

Parter

suprafaţa construită: 176,28 mp

suprafaţa desfăşurată: 176,28 mp

CF: 113491

4.408,99

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind recunoaşterea Asociaţiei Române pentru Tehnică de Securitate ca fiind de utilitate publică

 

Văzând actul Ministerului Afacerilor Interne prin care se constată îndeplinirea de către Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate a condiţiilor legale pentru recunoaşterea statutului de utilitate publică,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin, (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaşte Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate, persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319, bloc Ob.12, etaj 1, sectorul 6, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. 3 din 30.01.2003, având codul fiscal nr. 15203062, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Carmen Daniela Dan

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 633.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1.1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 2.332.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.1 la normele metodologice)

 

CADRUL GENERAL

al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

 

A. Deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Cerere pentru deschiderea de credite bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21):

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013(102);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103);

- aprobări ale Guvernului privind limitele lunare de cheltuieli;

- alte acte normative specifice.

- nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare;

- nota de fundamentare/situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare;

- situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente;

- solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;

- situaţia creditelor bugetare deschise şi neutilizate;

- bugetul;

- fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare;

- alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

2.

Dispoziţie bugetară privind repartizarea creditelor bugetare sau borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102);

- acte de reglementare specifice activităţii ordonatorilor de credite, angajamente juridice generatoare de obligaţii de plată pe seama creditelor bugetare;

- alte acte normative specifice.

- solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare;

- fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite;

- cererea pentru deschiderea de credite bugetare;

- bugetul;

- fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare;

- alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea.

3.

Document pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare;

- bugetul;

- alte documente specifice.

4.

Document pentru efectuarea virărilor de credite

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite;

- bugetul;

- alte documente specifice.

5.

Dispoziţie bugetară privind retragerea creditelor bugetare

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 501/2013 (102);

- Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014 (103);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare;

- bugetul;

- situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei;

- fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare;

- alte documente specifice.

 

B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligaţii de plată1

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Contract de achiziţie publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 (56);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale;

- programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale;

- programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare, dacă este cazul;

- acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul;

- contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea;

- anunţul de participare/simplificat/de concurs publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul;

- oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul;

- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz;

- procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape);

- raportul procedurii de atribuire;

- documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- alte documente specifice.

 

1 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, după caz, de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” şi/sau de o „Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare” şi de un „Angajament bugetar individual/global”, după caz, întocmite conform prevederilor legale.

 

0

1

2

3

2.

Contract/Decizie/Ordin de finanţare

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 350/2005 (29);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 321/2006 (31);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 (52);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/ 2004 (71);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004 (72);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1,792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- cererea de finanţare;

- proiectul tehnic şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate;

- bugetul;

- acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz;

- acordul de implementare;

- hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate;

- programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării;

- nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator;

- raportul privind vizita la faţa locului;

- raportul de analiză a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului;

- scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului;

- raportul de evaluare tehnică şi financiară;

- nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare;

- decizia pentru aprobarea proiectelor selectate;

- fişa de fundamentare a proiectului;

- alte documente specifice.

3.

Contract subsecvent acordului-cadru

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015(39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016(43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 (56);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011

(83) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011

(84) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012

(85) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015

(86) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

(87) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

(88) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016

(89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

(90) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- acordul-cadru;

- acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul:

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- invitaţia la reofertare, documentaţia de atribuire completă, clarificări la documentaţia de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici;

- oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici;

- nota justificativă privind stabilirea ofertei câştigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici;

- documentul privind soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul;

- fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii;

- alte documente specifice.

4.

Contract/Comandă de achiziţie publică/sectorială, atribuit/atribuită prin achiziţie directă

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015(39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016(43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 (56);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002(94);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale;

- programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale;

- programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul;

- referatul de necesitate;

- nota justificativă privind achiziţia de la un operator economic, pentru situaţiile în care achiziţia nu se realizează prin intermediul catalogului electronic;

- documentul justificativ al achiziţiei;

- documentaţia de atribuire, dacă este cazul;

- notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorităţii contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul;

- dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul;

- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul;

- acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

5.

Act adiţional la contractul de achiziţie publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (20);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015(39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016(43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 (56);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002(94);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament. În cazul în care creşte preţul contractului;

- contractul de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul;

- documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului;

- documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate;

- nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de achiziţie publică/sectorială;

- alte documente specifice.

6.

Acord de împrumut subsidiar/Acord de împrumut subsidiar şi garanţie

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 505/2009 (100);

- acordul de împrumut extern/ contractul de finanţare;

- actul normativ de ratificare a acordului de împrumut extern sau a contractului de finanţare extern, după caz;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar;

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială);

- hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

- acordul de împrumut/contractul de finanţare;

- alte documente specifice.

7.

Convenţie de garanţie aferentă acordului de garanţie

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern, încheiat între beneficiarul garanţiei şi finanţatorul extern;

- actul normativ de ratificare a acordului de garanţie/hotărârea Guvernului de aprobare a garanţiei;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenţie;

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială);

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat;

- alte documente specifice.

8.

Scrisoare de garanţie pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice/ contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţare, Garanţii şi Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială);

- convenţia de garantare;

- memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului;

- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat;

- alte documente specifice.

9.

Convenţie de garantare între Ministerul Finanţelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, şi beneficiarul scrisorii de garanţie

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99);

- acordul de împrumut extern;

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenţie;

- avizul (hotărârea) Comitetului interministerial

de Finanţare, Garanţii şi Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială;

- memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului;

- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat;

- alte documente specifice.

10.

Scrisoare de garanţie pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);

- Hotărârea Guvernului nr. 1 470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor [ocale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială);

- memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului;

- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat;

- convenţia de garanţie, semnată de garantat;

- alte documente specifice.

11.

Convenţie de garanţie între Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant, şi reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de garantat

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.603/2008 (97);

- Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.005/2008 (98);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 138/2009 (99);

- alte acte normative specifice.

- fundamentarea propunerii de convenţie;

- hotărârea comisiei de autorizare;

- avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări;

- hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială);

- memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului;

- nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat;

- alte documente specifice.

 

12.

Contract de concesionare, cumpărare sau de închiriere de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile sau a drepturilor asupra acestora, în care entitatea publică este concesionar, cumpărător sau chiriaş

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- programul anual al achiziţiilor publice;

- bugetul;

- nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii;

- procedura aprobată de conducătorul entităţii publice, aplicabilă operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere;

- documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător;

- alte documente specifice.

13.

Acord pentru schimb de experienţă sau documentare, pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 590/2003 (24);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (50);

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a proiectului de acord;

- devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului;

- alte documente specifice.

14.

Act intern de decizie privind organizarea acţiunilor de protocol, a unor manifestări cu caracter cultura l-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific, inclusiv devizul estimativ, pe categorii de cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (50);

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific;

- bugetul;

- documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune;

- alte documente specifice.

15.

Act intern de decizie privind deplasarea în străinătate, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 248/2005 (28);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);

- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002(94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a deplasării în străinătate;

- bugetul;

- documente, invitaţii şi comunicări scrise de la partenerul extern, privitoare la acţiune şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate;

- nota-mandat privind deplasarea;

- memorandumul, după caz;

- oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz;

- alte documente specifice.

16.

Act intern de decizie privind delegarea sau detaşarea în ţară a personalului, inclusiv devizul estimativ de cheltuieli

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a delegării/detaşării;

- bugetul;

- acceptul scris al persoanei detaşate, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

17.

Act administrativ (ordin, act intern de decizie)/contract individual de muncă privind angajarea sau promovarea/avansarea personalului, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, acordarea altor drepturi salariale

- Legea nr. 188/1999 (17);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 (47) ;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78);

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82);

- Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 (95);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului;

- bugetul;

- statul de funcţii aprobat;

- contractul colectiv de muncă, dacă este cazul;

- propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale;

- anunţul organizării concursului, dacă este cazul;

- actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul;

- procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

18.

Contract de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- referatul de necesitate;

- devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar;

- alte documente specifice.

19.

Convenţie pentru acordarea de împrumuturi, conform art. 69 din Legea nr. 500/2002

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- actul normativ de înfiinţare a unor instituţii publice/activităţi finanţate integral din venituri proprii;

- alte acte normative specifice.

- actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate integral din venituri proprii;

- solicitarea instituţiei publice interesate pentru acordarea împrumutului;

- nota de fundamentare privind acordarea împrumutului;

- programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului;

- graficul de rambursare a împrumutului;

- alte documente specifice.

20.

Angajament legal (contract/acord/convenţie de finanţare, contract de subvenţie, convenţie de împrumut etc.) pentru acordarea de ajutoare de stat/de minimis

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2014 (62);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 (74);

- actul normativ de instituire a schemei de ajutor de stat/de minimis;

- actul normativ/administrativ de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis;

- reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, orientări comunitare, instrucţiuni şi comunicări ale Comisiei), specifice fiecărui tip de ajutor de stat(de minimis;

- acte normative specifice.

- bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei şi pe surse de finanţare;

- documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat Ide minimis;

- cerere pentru finanţare, însoţită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ;

- documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul;

- planul de investiţii şi studiul tehnico-economic, dacă este cazul;

- indicatorii de eficienţă aferenţi proiectului de investiţii, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

C. Ordonanţa rea cheltuielilor

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Ordonanţare de plată privind achiziţia publică/sectorială, concesiunea de lucrări sau servicii

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul/contractul subsecvent de achiziţie publică/sectorială, sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii;

- documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- factura însoţită de documente care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor;

- documentul de constituire a comisiei de recepţie;

- documentele privind recepţia;

- documentele de transport, vămuire, dacă este cazul;

- evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

2.

Ordonanţare de plată pentru avansuri acordate în cadrul contractului de achiziţie publică/sectorială/de concesiune de lucrări sau servicii

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015(39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 11 (83);

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002(94);

- alte acte normative specifice.

- contractul de achiziţie publică/sectorială/ contractul de concesiune de lucrări sau servicii;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- angajamentul bugetar;

- avizul de plată;

- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile;

- solicitarea de acordare a avansului;

- factura;

- documentul prin care se constituie garanţia legală de returnare a avansului;

- nota de fundamentare/autorizare;

- documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;

- evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

3.

Ordonanţare de plată privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale în cadrul contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanţare

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7);

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 (54);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 (60);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1,792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- contractul/decizia/ordinul de finanţare;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale;

- nota de autorizare a plăţii/rambursării;

- notificarea privind depunerea cererii de plată;

- avizul de plată/rambursare;

- nota de aprobare a cheltuielilor eligibile;

- decontul privind prefinanţarea acordată, dacă este cazul;

- documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

4.

Ordin de plată în valută pentru achitarea la extern a ratelor de capital, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri provenite din împrumuturi externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile bugetare anuale;

- legea de ratificare a împrumutului;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă de finanţatorul extern;

- bugetul/angajamentul bugetar;

- adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei a obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice;

- nota de fundamentare;

- angajamentul legal;

- alte documente specifice.

5.

Ordonanţare de plată privind virarea către bancă a contravalorii în lei a valutei disponibilizate pentru achitarea la extern a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile externe contractate direct sau garantate de stat

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 312/2004 (25);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a împrumutului;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- acordul de împrumut;

- alte acte normative specifice.

- notificarea de plată emisă de finanţatorul extern;

- bugetul;

- confirmarea băncii privind operaţiunea de schimb valutar;

- confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern;

- ordinul de plată în valută;

- nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă;

- nota de lichidare;

- alte documente specifice.

 

6.

Ordonanţare de plată sau ordonanţare a transferului valutar pentru plăţi care se efectuează din conturile speciale ale împrumuturilor externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legea de ratificare a acordului de împrumut;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007(58);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- contractul/comanda de achiziţii publice/ sectoriale;

- facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata;

- documentele de transport, vămuire;

- documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor şi recepţia;

- alte documente specifice.

7.

Ordonanţare de plată pentru acreditiv simplu sau documentar în cadrul unui contract extern finanţat printr-un împrumut extern

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare a acordurilor de împrumut;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul extern;

- angajamentul bugetar;

- acreditivul simplu sau documentar transmis/emis de banca depozitară a contului special;

- documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul;

- documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepţia, dacă este cazul;

- acordul de împrumut extern/acordul subsidiar de împrumut;

- alte documente specifice.

8.

Ordonanţare de plată pentru cotizaţii, respectiv contribuţii, taxe etc. la diverse organisme internaţionale

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- legile de ratificare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 (45);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, actul normativ care aprobă aderarea;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- avizul de plată transmis de organismul internaţional;

- alte documente specifice.

9.

Ordonanţare de plată pentru ajutoare de stat/de minimis, scheme de plăţi, subvenţii, transferuri, rente viagere agricole sau alte plăţi din fonduri publice, acordate operatorilor economici sau altor beneficiari legali

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 247/2005 (27);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/ 1999(48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 (51);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2014 (62);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/ 2007 (77);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- actul normativ/administrativ de instituire/aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis sau schemei de plăţi;

- reglementări comunitare în domeniul ajutorului de stat/de minimis (regulamente, linii directoare, instrucţiuni şi comunicări ale Comisiei etc.);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de lichidare;

- angajamentul legal, dacă este cazul;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- bugetul schemei de ajutoare/de plăţi, defalcat pe ani de implementare şi pe surse de finanţare;

- cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei;

- documentaţia specifică potrivit actului normativ/administrativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv;

- alte documente specifice.

10.

Ordonanţare de plată privind redevenţe, chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau închiriere

- Legea nr. 500/2002 (21)

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 227/2015 (39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002(94);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- contractul de concesionare sau de închiriere;

- angajamentul bugetar/bugetul;

- documentele justificative emise de concedent sau, după caz, de proprietarul bunului închiriat;

- alte documente specifice.

11.

Ordonanţare de plată/Dispoziţie de plată către casierie privind avansuri sau sume cuvenite titularului de decont, care se acordă prin casierie

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare;

- documentul specific prin care s-a aprobat acţiunea şi devizul acesteia;

- decontul justificativ al cheltuielilor, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

12.

Ordonanţare de plată a salariilor, a altor drepturi salariale acordate personalului, precum şi a obligaţiilor fiscale aferente acestora

- Legea nr. 188/1999(17);

- Legea nr. 76/2002 (19);

- Legea nr. 346/2002 (20);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 53/2003 (22);

- Legea nr. 95/2006 (32);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 69/2010 (34);

- Legea nr. 263/2010(35);

- Legea-cadru nr. 153/2017 (36);

- Legea nr. 227/2015(39);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 (55);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 166/2006 (96);

- alte acte normative specifice.

- centralizatorul lunar al statelor de salarii;

- statele de salarii;

- bugetul /angajamentul bugetar;

- situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate;

- situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal finanţate de la buget, pe luna anterioară;

- actul de decizie internă privind aprobarea acordării sporurilor, orelor suplimentare, premiilor, altor drepturi salariale, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea şi schimbul bunurilor din patrimoniul instituţiilor publice

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Contract de concesiune de bunuri proprietate publică (entitatea publică este concedent)

- Legea nr. 213/1998(16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48),

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 (57);

- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75);

- alte acte normative specifice.

- studiul de oportunitate, dacă este cazul;

- documentul de aprobare a studiului de oportunitate;

- hotărârea de aprobare a concesiunii;

- caietul de sarcini, dacă este cazul;

- documentaţia de atribuire;

- documentul de aprobare a documentaţiei de atribuire;

- clarificările privind documentaţia şi răspunsul la acestea, dacă este cazul;

- nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- anunţul de licitaţie/negocierii directe;

- documentul de constituire a comisiei de evaluare;

- procesele-verbale întocmite de comisia de evaluare;

- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare;

- informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul;

- oferta câştigătoare;

- alte documente specifice.

2.

Contract de închiriere a bunurilor proprietate publică (entitatea publică este titular al dreptului de proprietate/administrare)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 215/2001 (18);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Norme/proceduri/regulamente interne privind închirierea bunurilor proprietate publică, aprobate de entităţile publice;

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/referatul de oportunitate;

- titlul de proprietate/hotărârea de aprobare a dreptului de administrare;

- hotărârea de aprobare a închirierii bunurilor proprietate publică;

- documentaţia de atribuire;

- anunţul de licitaţie publicat;

- documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare;

- raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei câştigătoare;

- informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul aplicării procedurii;

- documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul;

- oferta câştigătoare;

- alte documente specifice.

3.

Contract de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent) 2

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016(42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92).

- bugetul;

- strategia de contractare sau nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii, după caz;

- documentaţia de atribuire completă şi, dacă este cazul, clarificările la documentaţie;

- documentul de soluţionare a contestaţiilor privind documentaţia de atribuire, dacă este cazul;

- anunţul de concesionare/invitaţia de concesionare/anunţul de concesiune simplificat/ anunţul de intenţie/invitaţia de participare publicate în SEAP, şi, dacă este cazul, erate, clarificări publicate;

- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare şi supervizare;

- oferta desemnată câştigătoare şi, dacă este cazul, clarificările aferente ofertei;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- documentul de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

4.

Act adiţional la contractul de concesiune de lucrări sau servicii (entitatea publică este concedent)2

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016(42);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92).

- bugetul;

- documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în căzui creşterii preţului contractului;

- contractul de concesiune şi, dacă este cazul, actele adiţionale anterioare;

- documentele iniţiale ale concesiunii;

- documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie;

- nota justificativă;

- alte documente specifice.

5.

Proces-verbal de predare-preluare având ca obiect transmiterea bunului fără plată

- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (46);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67);

- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare;

- adresele de informare a instituţiilor publice care ar putea avea nevoie de bunurile disponibilizate;

- adresele instituţiilor publice care solicită bunul disponibil;

- alte documente specifice.

6.

Contract de vânzare-cumpărare a bunurilor disponibilizate (entitatea publică are calitatea de vânzător)

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (46);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67);

- alte acte normative specifice.

- referatul de disponibilizare;

- decizia de numire a comisiei de evaluare a bunurilor;

- raportul de evaluare a bunurilor disponibilizate ce urmează a fi vândute;

- decizia de numire a comisiei de licitaţie;

- anunţul de vânzare publicat/afişat;

- documentaţia licitaţiei publice deschise cu strigare;

- lista cu ofertanţii acceptaţi;

- documentele de participare la licitaţie ale celor admişi;

- procesul-verbal/procesele-verbale de constatare ale comisiei, dacă este cazul;

- procesul-verbal de adjudecare a licitaţiei;

- documentul de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoţit, dacă este cazul, de o .Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament” şi/sau de o .Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare” şi de un „Angajament bugetar individual/global”, după caz, întocmite conform prevederilor legale

 

E. Alte operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

 

Nr. crt.

Operaţiuni supuse controlului financiar preventiv

Cadrul legal

Documentele justificative

0

1

2

3

1.

Strategie de contractare pentru achiziţia publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală a achiziţiilor publice/sectoriale;

- programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale;

- programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- referatele de necesitate;

- alte acte specifice privind documentarea şi fundamentarea deciziilor din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei publice/ sectoriale.

2.

Strategie de contractare pentru concesiunea de lucrări sau servicii

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- actul de desemnare a comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea şi planificarea contractului;

- studiul de fundamentare a deciziei de concesionare/referatul de necesitate şi oportunitate;

- modelul financiar, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

3.

Model de acord-cadru de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (D;

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale;

- programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale;

- programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie;

- nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;

- fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul;

- acordul sau convenţia de finanţare externă,

dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul;

- documentaţia de atribuire;

- anunţul de intenţie, dacă este cazul;

- anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare;

- alte documente specifice.

4.

Model de contract de achiziţie publică/sectorială inclus în documentaţia de atribuire

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1)i

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- Legea nr. 72/2013 (38);

- Legea nr. 227/2015(39);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016 (43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 (53);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 (56);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 (61);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80);

- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002(94);

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- acordul sau convenţia de finanţare externă şi legea de ratificare/hotărârea Guvernului de aprobare;

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale;

- programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale;

- programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie;

- nota privind calculul valorii estimate, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;

- fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul;

- acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare;

- documentaţia de atribuire;

- anunţul de intenţie, dacă este cazul;

- anunţul de participare/simplificat/de concurs, anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare;

- alte documente specifice.

5.

Model de contract de concesiune de lucrări sau servicii inclus în documentaţia de atribuire (entitatea publică este concedent)

- Legea nr. 213/1998 (16);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 100/2016 (42);

- Legea nr. 101/2016(43);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- strategia de contractare; sau

- nota justificativă/studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achiziţie;

- nota privind calculul valorii estimate, dacă este cazul;

- fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul;

- acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare;

- documentaţia de atribuire;

- anunţul de intenţie, dacă este cazul;

- anunţul de concesionare;

- alte documente specifice.

6.

Acord-cadru de achiziţie publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016(43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 1281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale;

- programul anual al achiziţiilor publice/ sectoriale;

- programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare);

- strategia de contractare/nota justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie;

- nota privind calculul valorii estimate minime şi maxime, în cazul în care nu este necesară întocmirea unei strategii de contractare;

- fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul;

- lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul;

- acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, dacă este cazul;

- documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări/erate la documentaţia de atribuire, dacă este cazul;

- actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului;

- contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea;

- anunţul de participare/simplificat/de concurs, publicate în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul;

- oferta/ofertele desemnată/desemnate câştigătoare şi clarificările aferente ofertei/ ofertelor, dacă este cazul;

- raportul procedurii de atribuire;

- comunicările către ofertanţi a rezultatului aplicării procedurii;

- documentul privind soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

7.

Act adiţional la acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială

- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 346/2004 (26);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 98/2016 (40);

- Legea nr. 99/2016 (41);

- Legea nr. 101/2016(43);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90) ;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016 (105);

- alte acte normative specifice.

- acordul-cadru de achiziţie publică/sectorială şi

actele adiţionale anterioare, dacă este cazul;

- documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a acordului-cadru;

- nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării acordului-cadru;

- alte documente specifice.

8.

Document de actualizare a valorii obiectivului/ proiectului de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93);

- alte acte normative specifice.

- programul de investiţii publice, dacă este cazul;

- actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului/proiectului de investiţii sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

- fişa obiectivului/proiectului de investiţii, dacă este cazul;

- devizul general al obiectivului/proiectului de investiţii sau al lucrărilor de intervenţii;

- angajamentele legale încheiate;

- situaţia plăţilor efectuate conform evidenţelor contabile până la data actualizării;

- situaţia restului de executat la data actualizării;

- baza de date statistice a Institutului Naţional de Statistică;

- nota de calcul al actualizării;

- alte documente specifice.

9.

Proces-verbal de scoatere din funcţiune a mijlocului fix/de declasare a unor bunuri materiale

- Legea nr. 15/1994 (13);

- Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 (46);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48) ;

- Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 (49) ;

- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 (104);

- alte acte normative specifice.

- nota privind starea tehnică a mijlocului fix propus a fi scos din funcţiune;

- actul constatator al avariei;

- devizul estimativ al reparaţiei capitale;

- nota justificativă privind descrierea degradării bunurilor materiale;

- alte acte justificative.

10.

Decont privind cheltuielile ocazionate de organizarea acţiunilor de protocol, a manifestărilor cu caracter cultural-ştiinţific sau a altor acţiuni cu caracter specific

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 (50);

- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privind organizarea acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific;

- documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli;

- alte documente specifice.

11.

Decont de cheltuieli privind deplasarea în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privind deplasarea în străinătate;

- documente specifice diferitelor categorii de cheltuieli;

- alte documente specifice.

 

12.

Decont de cheltuieli privind justificarea avansului acordat pentru deplasări în ţară şi/sau pentru achiziţii prin cumpărare directă

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Hotărârea Guvernului nr. 1.860/ 2006 (73);

- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90);

- alte acte normative specifice.

- actul intern de decizie privind deplasarea în ţară sau, după caz, referatul aprobat privind achiziţia directă;

- documente justificative specifice diferitelor categorii de cheltuieli;

- alte documente specifice.

13.

Contract de sponsorizare în care entitatea publică este beneficiar al sponsorizării

- Legea nr. 32/1994 (14);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a contractului de sponsorizare;

- documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de sponsorizare;

- alte documente specifice.

14.

Act de donaţie, în care entitatea publică are calitatea de donatar

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 287/2009 (33);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare a actului de donaţie;

- documentaţia specifică privind derularea operaţiunii de donaţie;

- alte documente specifice.

15.

Dispoziţie de încasare către casierie

- Legea nr. 82/1991 (12);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Decretul nr. 209/1976 (44);

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- alte acte normative specifice.

- decontul de cheltuieli prezentat de titularul de avans;

- decizia de imputare;

- alte acte din care rezultă obligaţii de plată în sarcina unor persoane;

- alte documente specifice.

16.

Cerere de prefinanţare

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3) ;

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6);

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9) ;

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10) ;

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11);

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 63/1999(54);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 (63);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91)1

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1,792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare;

- prognoza fluxului de prefinanţare;

- copie extras cont disponibil din fonduri europene;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

17.

Cerere de fonduri europene

- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2);

- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3);

- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6) ;

- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8) ;

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9) ;

- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10) ;

- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11):

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea nr. 105/2011 (37);

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 (54);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 (59);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 (60);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 40/2015(63);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 (64);

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70);

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76);

- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79);

- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88);

- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91);

- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 (94);

- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101);

- alte acte normative specifice.

- bugetul;

- contractul/decizia/ordinul de finanţare;

- nota justificativă;

- declaraţia de cheltuieli;

- cash-flow-ul sumelor previzionate;

- raportarea financiară;

- raportul asupra progresului înregistrat;

- situaţia cofinanţării de la bugetul de stat;

- reconcilierea bancară;

- copie extras cont trezorerie;

- alte documente specifice.

18.

Cerere de tragere şi cerere de alimentare a contului special în cadrul împrumuturilor externe

- Legea nr. 500/2002 (21);

- Legea nr. 273/2006 (30);

- Legea de ratificare a acordului de împrumut extern;

- legile bugetare anuale;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 (48);

- Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 (58);

- Procedura finanţatorului extern cu privire la tragerile din împrumut;

- alte acte normative specifice.

- nota de fundamentare/nota de prezentare;

- situaţiile/rapoartele de cheltuieli, documentele necesare în vederea efectuării tragerii, conform prevederilor acordurilor de împrumut şi/sau acordurilor subsidiare;

- contractele interne sau externe, facturile, ordinele de plată prin care s-au efectuat plăţi în cadrul procedurilor de refinanţare, dacă este cazul;

- certificatul de conformitate, dacă este cazul;

- notificarea privind intrarea în efectivitate a împrumutului, emisă de finanţator;

- acordul de împrumut/contractul de finanţare/refinanţare şi amendamentele convenite;

- acordul subsidiar, dacă este cazul;

- bugetul, dacă este cazul;

- alte documente specifice.

 

F Listele de verificare pentru operaţiunile cuprinse în Cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

Cod A.1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare

1.2.

- Nota de fundamentare/Situaţia privind obligaţiile de plată scadente în perioadă, conform prevederilor legale în vigoare

1.3.

- Situaţia disponibilului la sfârşitul lunii precedente

1.4.

- Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare

1.5.

- Situaţia creditelor bugetare deschise şi neutilizate

1.6.

- Bugetul

1.7.

- Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile pentru deschiderea de credite bugetare

1.8.

- Alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor Interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

3.

Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la:

3.1.

- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare

3.2.

- Conturile de trezorerie

3.3.

- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare

3.4.

- Corespondenţa dintre suma solicitată la nivel de capitol şi detalierea pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare

3.5.

- Celelalte rubrici prevăzute de formular

4.

Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în:

4.1.

- Creditele bugetare repartizate pe an şi trimestre, detaliate conform clasificaţiei bugetare

4.2.

- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita diminuată conform prevederilor legale

4.3.

- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acţiunii (când este cazul)

4.4.

- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare

5.

Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ţinând cont de:

5.1.

- Creditele bugetare deschise şi neutilizate

5.2.

- Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare

6.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

6.1.

- Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificaţiei bugetare, precum şi existenţa temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea de credite bugetare

6.2.

- Stabilirea sumelor solicitate în funcţie de creditele deschise şi neutilizate

6.3.

- Existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare

6.4.

- Respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor

6.5.

- Concordanţa semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

 

LISTĂ DE VERIFICARE

DISPOZIŢIE BUGETARA PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIŢIILOR BUGETARE

 

Cod A.2

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Solicitările ordonatorilor principali, secundari şi/sau terţiari, după caz, pentru repartizarea de credite bugetare

1.2.

- Fundamentarea sumelor înscrise în dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare, pentru bugetul propriu şi bugetele ordonatorilor secundari, respectiv terţiari de credite

1.3.

- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare

1.4.

- Bugetul

1.5.

- Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare

1.6.

- Alte documente specifice din care rezultă obligaţii de plată scadente în perioada pentru care se face repartizarea

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare

3.

Completarea corectă a dispoziţiei bugetare privind repartizarea creditelor bugetare cu privire la:

3.1.

- Beneficiarul creditelor repartizate

3.2.

- Conturile de trezorerie

3.3.

- Suma repartizată

3.4.

- Celelalte rubrici prevăzute de formular

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Încadrarea sumelor din dispoziţiile bugetare în creditele bugetare aprobate ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare

4.2.

- Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de credite deschise anterior

4.3.

- Existenţa justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari şi terţiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea de Credite

4.4.

- Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de credite bugetare, nivelul dispoziţiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare (când este cazul) şi în solicitări/fundamentări/justificări

4.5.

- Concordanţa semnăturilor de pe dispoziţia bugetară privind repartizarea creditelor bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături

 

NOTĂ:

În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispoziţiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziţie bugetară, cât şi pentru borderoul centralizator în cauză.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE

 

Cod A.3

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare

3.

Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în:

3.1.

- Creditele bugetare repartizate pe an şi detaliate conform clasificaţiei bugetare

3.2.

- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Dacă modificarea este în competenţa de aprobare a Ministerului Finanţelor Publice sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz

4.2.

- Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat şi dacă sunt respectate prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul

4.3.

- Concordanţa propunerii de modificare cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate

4.4.

- Existenţa şi pertinenţa justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse în documentul de modificare

4.5.

- Respectarea angajamentelor anterioare


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE

 

Cod A.4

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Documentul pentru efectuarea virărilor de credite

3.

Încadrarea sumei prevăzute a se vira în:

3.1.

- Creditele repartizate pe an/trimestre şi detaliate conform clasificaţiei bugetare

3.2.

- Nivelul rezultat din nota de fundamentare

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Să nu contravină legii privind finanţele publice, legii responsabilităţii fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare

4.2.

- Să fie în concordanţă cu obligaţiile ce decurg din acţiuni şi sarcini noi sau reprogramate

4.3.

- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare

4.4.

- Existenţa de justificări, detalieri şi necesităţi privind execuţia, până la finele anului bugetar, a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, programului şi/sau subdiviziunii clasificaţiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare

4.5.

- Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

DISPOZIŢIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE

 

Cod A.5

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor Justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Situaţia disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei

1.4.

- Fişele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze dispoziţiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare

1.5.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare

3.

Completarea corectă a dispoziţiei bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu privire la:

3.1.

- Rubricile aferente instituţiei publice care retrage creditele bugetare/instituţiei publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor aferente şi unităţilor Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise

3.2.

- Suma care se retrage

3.3.

- Corespondenţa dintre suma care se retrage şi detalierea de pe versoul formularului

3.4.

- Celelalte rubrici prevăzute de formular

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Existenţa creditelor bugetare deschise şi neutilizate

4.2.

- Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată

4.3.

- Încadrarea operaţiunii de retragere în termenul legal şi în nivelul rezultat din nota de fundamentare

4.4.

- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare

4.5.

- Concordanţa semnăturilor de pe dispoziţia bugetară privind retragerea creditelor bugetare cu cele existente în fişele cu specimene de semnături


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

 

Cod B.1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale

1.3.

- Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale

1.4.

- Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)

1.5.

- Strategia de contractare, dacă este cazul

1.6.

- Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul

1.7.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul

1.8.

- Documentaţia de atribuire completă, aşa cum a fost publicată în SEAP, clarificări la documentaţia de atribuire, dacă este cazul

1.9.

- Contestaţii la documentaţia de atribuire, dacă este cazul, şi documentele privind soluţionarea

1.10.

- Anunţul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunţul de intenţie valabil în mod continuu sau invitaţia de participare, erate, clarificări publicate, dacă este cazul

1.11.

- Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă este cazul

1.12.

- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după caz

1.13.

- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor şi dovada transmiterii acestuia candidaţilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfăşurată în mai multe etape)

1.14.

- Raportul procedurii de atribuire

1.15.

- Documentele de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul procedurii de atribuire, dacă este cazul

1.16.

- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire

1.17.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul de achiziţie publică/sectorială

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Valoarea contractului să se încadreze în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei câştigătoare

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Să fie cuprins în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau în programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)

4.2.

- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în:

a) Strategia de contractare, dacă este cazul, şi

b) Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale sau Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească strategia de contractare, potrivit prevederilor legale

4.3.

- Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finanţare şi/sau acordului sau convenţiei de finanţare externă şi regulilor organismului finanţator

4.4.

- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentaţia de atribuire cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată

4.5.

- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei şi a garanţiei de participare

4.6.

- Să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice

4.7.

- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile autorităţii contractante

4.8.

- Contractul de achiziţie publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi referitoare la:

a) părţile şi datele de identificare a acestora;

b) obiectul contractului;

c) preţul/costul contractului;

d) durata;

e) termenele de livrare/prestare a activităţilor ce fac obiectul contractului;

f) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;

g) modalităţile şi condiţiile de plată;

h) acordarea de avans în condiţiile legii;

i) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor;

j) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANŢARE

 

Cod B.2

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Cererea de finanţare

1.2.

- Proiectul tehnic şi listele de evaluare şi selecţie aferente, întocmite de compartimentele de specialitate

1.3.

- Bugetul

1.4.

- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect şi partenerii acestuia, după caz

1.5.

- Acordul de implementare

1.6.

- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate

1.7.

- Programul, proiectul sau acţiunea în care se încadrează solicitarea finanţării

1.8.

- Nota de fundamentare şi devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite finanţator

1.9.

- Raportul privind vizita la faţa locului

1.10.

- Raportul de analiză a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectului

1.11.

- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformităţii proiectului

1.12.

- Raportul de evaluare tehnică şi financiară

1.13.

- Nota de avizare internă a contractelor de finanţare/cofinanţare

1.14.

- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate

1.15.

- Fişa de fundamentare a proiectului

1.16.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanţare în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Să fie în cadrul programului de finanţare

4.2.

- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanţat, detaliată pe surse de finanţare

4.3.

- Să prevadă eligibilitatea şi rambursarea cheltuielilor care se finanţează

4.4.

- Să prevadă acordarea prefinanţării, cu respectarea legii

4.5.

- Să prevadă reglementări privind TVA

4.6.

- Suma din contractul/decizia/ordinul de finanţare să fie conformă cu cea din bugetul detaliat al proiectului

4.7.

- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, În conformitate cu prevederile programului operaţional

4.8.

- Să prevadă actualizarea finanţării în perioada de implementare a proiectului, cu respectarea legii

4.9.

- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor

4.10.

- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante

4.11.

- Să prevadă calitatea Curţii de Conturi a României de a exercita control financiar, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005

4.12.

- Să fie însoţit de toate celelalte documente impuse de legislaţia în vigoare, în faza de angajare


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU

 

Cod B.3

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Acordul-cadru

1.3.

- Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul

1.4.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul

1.5.

- Invitaţia la reofertare, documentaţia de atribuire completă, clarificări la documentaţia de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici

1.6.

- Oferta desemnată câştigătoare şi clarificările aferente ofertei, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici

1.7.

- Nota justificativă privind stabilirea ofertei câştigătoare a contractului subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiţiei între operatorii economici

1.8.

- Documentul privind soluţionarea contestaţiilor, dacă este Gazul

1.9.

- Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii, dacă este cazul

1.10.

- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiţii, dacă este cazul

1.11.

- Actul de aprobare a documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii

1.12.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul subsecvent acordului-cadru

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului subsecvent în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-cadru cu autoritatea contractantă

4.2.

- Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în acordul-cadru/documentaţia de atribuire, cu toate clarificările şi modificările aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câştigătoare în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările şi modificările aduse acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorităţii contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată

4.3.

- Preţurile unitare să nu depăşească valorile stabilite în acordul-cadru

4.4.

- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator

4.5.

- Respectarea condiţiilor de reluare a competiţiei din acordul-cadru, în cazul în care acordul-cadru prevede reluarea competiţiei cu operatorii economici semnatari

4.6.

- Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a acordului-cadru

4.7.

- Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanţiale termenilor şi condiţiilor stabilite în acordul-cadru

4.8.

- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului şi drepturile autorităţii contractante

4.9.

- Documentele contractului subsecvent sa precizeze:

a) părţile şi datele de identificare a acestora;

b) obiectul contractului subsecvent;

c) durata;

d) termenele de livrare/prestare/executare a activităţilor ce fac obiectul contractului subsecvent;

e) preţul/costul contractului subsecvent;

f) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;

g) modalităţile şi condiţiile de plată;

h) acordarea de avans în condiţiile legii;

i) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor;

j) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;

k) specificaţii privind calitatea şi cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziţiei.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ, ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIŢIE DIRECTĂ

 

Cod B.4

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor Justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale

1.3.

- Programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale

1.4.

- Programul achiziţiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiectelor de cercetare-dezvoltare)

1.5.

- Acordul sau convenţia de finanţare externă, dacă este cazul

1.6.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul

1.7.

- Documentele privind achiziţia, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei române şi cu reglementările organismelor internaţionale, dacă este cazul

1.8.

- Referatul de necesitate

1.9.

- Nota justificativă privind achiziţia de la un operator economic, pentru situaţiile în care achiziţia nu se realizează prin intermediul catalogului electronic

1.10.

- Documentul justificativ al achiziţiei

1.11.

- Documentaţia de atribuire, dacă este cazul

1.12.

- Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări necesare autorităţii contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul

1.13.

- Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este cazul

1.14.

- Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii economici, dacă este cazul

1.15.

- Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, dacă este cazul

1.16.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul/Comanda de achiziţie publică/sectorială

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului/comenzii în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Valoarea ofertei desemnate câştigătoare, dacă este cazul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Includerea în strategia anuală de achiziţii publice/sectoriale şi în anexa Ia programul anual al achiziţiilor publice/sectoriale

4.2.

- Documentul justificativ al achiziţiei demonstrează respectarea paşilor stabiliţi prin procedurile interne, dacă este cazul şi a pragurilor valorice prevăzute de lege

4.3.

- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanţare şi/sau acordul sau convenţia de finanţare externă şi cu regulile organismului finanţator, dacă este cazul

4.4.

- Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă existente, dacă este cazul

4.5.

- În situaţia întocmirii unui contract prin achiziţie directă, condiţiile contractuale trebuie să prevadă dreptul autorităţii contractante de denunţare unilaterală a contractului de achiziţie publică/sectorială, în condiţiile prevăzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice

4.6.

- Documentele contractului să precizeze:

a) părţile şi datele de identificare a acestora;

b) durata şi termenele de livrare/prestare/executare a produselor/serviciilor/lucrărilor;

c) preţul/costul contractului;

d) formula de ajustare a preţului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor legale;

e) modalităţile şi condiţiile de plată;

f) acordarea de avans în condiţiile legii;

g) penalităţile în caz de nerespectare a obligaţiilor părţilor;

h) constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul;

i) specificaţii privind calitatea şi cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor care fac obiectul achiziţiei;

j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul contractului şi care să respecte legea;

k) anexele la contract şi ordinea de precedenţă în interpretarea acestora în cazul apariţiei de prevederi contradictorii.

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ

 

Cod B.5

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Bugetul

1.2.

- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în care creşte preţul contractului

1.3.

- Contractul de achiziţie publică/sectorială şi actele adiţionale anterioare, dacă este cazul

1.4.

- Documentele achiziţiei iniţiale, prin care se face dovada prevederilor privind posibilitatea de modificare a contractului

1.5.

- Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului în termenul de valabilitate

1.6.

- Nota justificativă care însoţeşte propunerea de act adiţional privind necesitatea modificării contractului de achiziţie publică/sectorială

1.7.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Actul adiţional la contractul de achiziţie publică/sectorială

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după caz

3.

Încadrarea valorii actului adiţional în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din preţul iniţial al contractului, cumulând şi creşterile din actele adiţionale anterioare

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani şi indiferent de valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni

4.2.

- Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire

4.3.

- Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi să nu introducă modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul generai al contractului de achiziţie publică/sectorială

4.4.

- În situaţia în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, nu este permisă modificarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială în aşa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depăşească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunţ de participare sau a unui anunţ simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv

4.5.

- Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent şi a cărui durată normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea prevederilor legale

4.6.

- Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ŞI GARANŢIE

 

Cod B.6

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative:

1.1.

- Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar

1.2.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.4.

- Acordul de împrumut/contractul de finanţare

1.5.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar şi garanţie

2.3.

- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

2.4.

- Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi garanţie în prevederile acordului de împrumut

3.2.

- Concordanţa termenilor acordului de împrumut subsidiar cu cei din acordul de împrumut

3.3.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.4.

- Sistemul informaţional dintre Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorii principali de credite

3.5.

- Obligaţiile şi drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul

3.6.

- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENŢIE DE GARANŢIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANŢIE

 

Cod B.7

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenţie

1.2.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.4.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

1.5.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Convenţia de garanţie aferentă acordului de garanţie

2.3.

- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

2.4.

- Persoanele autorizate din partea garantului

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Încadrarea obiectului convenţiei în prevederile acordului de împrumut extern, acordului de garanţie sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz

3.2.

- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut

3.3.

- Concordanţa termenilor convenţiei cu cei din acordul de împrumut extern, acordul de garanţie sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz

3.4.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.5.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului

3.6.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.7.

- Clauzele acordului, legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/CONTRACTATE SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

 

Cod B.8

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.2.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Convenţia de garanţie, semnată de garantat

1.4.

- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului

1.5.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

1.6.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Scrisoarea de garanţie pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice/contractate sau garantate de unitatea administrativ-teritorială

2.3.

- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern

3.2.

- Concordanţa între proiectul scrisorii de garanţie şi proiectul convenţiei de garantare

3.3.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.4.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta contractului

3.5.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.6.

- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENŢIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE/UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ŞI BENEFICIARUL SCRISORII DE GARANŢIE

 

Cod B.9

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenţie

1.2.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.3.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.4.

- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului

1.5.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

1.6.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar/contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Convenţia de garantare între Ministerul Finanţelor Publice/unitatea administrativ-teritorială, în calitate de garant, şi beneficiarul convenţiei de garantare

2.3.

- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

2.4.

- Persoanele autorizate din partea garantului

2.5.

- Reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale garantate

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin contractul de împrumut

3.2.

- Concordanţa termenilor convenţiei de garantare cu cei din acordul de împrumut

3.3.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.4.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului

3.5.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.6.

- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

SCRISOARE DE GARANŢIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT, CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

 

Cod B.10

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.2.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.3.

- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului

1.4.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

1.5.

- Convenţia de garanţie, semnată de garantat

1.6.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Scrisoarea de garanţie pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o unitate administrativ-teritorială

2.3.

- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Concordanţa termenilor scrisorii de garanţie cu cei din acordul de împrumut extern

3.2.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.3.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului

3.4.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.5.

- Clauzele acordului legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENŢIE DE GARANŢIE ÎNTRE MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE ÎN CALITATE DE GARANT ŞI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT

 

Cod B.11

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Fundamentarea propunerii de convenţie

1.2.

- Hotărârea comisiei de autorizare

1.3.

- Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

1.4.

- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau garantul este unitate administrativ-teritorială)

1.5.

- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanţiei statului

1.6.

- Nota rezultat al negocierii condiţiilor de acordare a garanţiei de stat

1.7.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Convenţia de garanţie

2.3.

- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice

2.4.

- Reprezentantul legal al unităţii administrative-teritoriale garantate

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Stabilirea obligaţiilor părţilor contractante

3.2.

- Concordanţa termenilor convenţiei de garanţie cu cei din acordul de împrumut

3.3.

- Destinaţia sumelor pentru care s-a contractat împrumutul

3.4.

- Denumirea finanţatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta împrumutului

3.5.

- Perioada de graţie, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale şi alte costuri ale împrumutului

3.6.

- Clauzele convenţiei legate de implementarea fizică şi financiară a împrumutului

3.7.

- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadenţă, de către garantat, a obligaţiilor asumate prin convenţia de garanţie

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE CONCESIONARE. CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE TERENURI. CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR ASUPRA ACESTORA. ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR, CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAŞ

 

Cod B.12

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Programul anual al achiziţiilor publice

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii

1.4.

- Procedura aprobată de conducătorul entităţii publice, aplicabilă operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere

1.5.

- Documente specifice privind derularea operaţiunii de concesionare, cumpărare sau de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător

1.6.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Nivelul preţului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Să fie cuprins în programul anual al achiziţiilor publice

4.2.

- Să respecte prevederile legale şi procedurile privind concesionarea, cumpărarea sau închirierea

4.3.

- Termenii contractului să fie stabiliţi în concordanţă cu prevederile cadrului normativ

4.4.

- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante

4.5.

- Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau închiriat

4.6.

- Să prevadă actualizarea preţului cu respectarea legii

4.7.

- Să prevadă obligaţiile părţilor

4.8.

- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată

4.9.

- Să cuprindă clauze privind penalităţi în caz de neonorare a obligaţiilor contractuale

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENŢĂ SAU DOCUMENTARE, PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ

 

Cod B.13

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a proiectului de acord

1.2.

- Devizul de cheltuieli aferent acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului

1.3.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Acordul pentru schimb de experienţă sau documentare pe bază de reciprocitate, fără transfer de valută

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global, după caz

3.

Încadrarea valorii acordului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Devizele de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Concordanţa termenilor din acord privind obligaţiile financiare cu prevederile cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe)

4.2.

- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acţiunilor ce urmează a 11 derulate în cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACŢIUNILOR DE PROTOCOL, A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ŞTIINŢIFIC SAU A ALTOR ACŢIUNI CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI

 

Cod B.14

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a acţiunii de protocol, a manifestării cu caracter cultural-ştiinţific sau a acţiunii cu caracter specific

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acţiune

1.4.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii devizului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

3.3.

- Limitele prevăzute de normele legale

3.4.

- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acţiunii (unde este cazul)

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a valorii devizului

4.2.

- Concordanţa dintre natura obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului legal existent

4.3.

- Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de normele legale

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

 

Cod B.15

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Documente, invitaţii şi comunicări scrise, privitoare la acţiune şi condiţiile efectuării deplasării în străinătate

1.4.

- Nota-mandat privind deplasarea

1.5.

- Memorandumul, după caz

1.6.

- Oferte pentru cazare şi/sau transport, după caz

1.7.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii devizului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentelor bugetare

3.3.

- Baremele prevăzute de normele legale

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a valorii devizului

4.2.

- Concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului intern de decizie şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAŞAREA ÎN ŢARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI

 

Cod B.16

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare a delegării/detaşării

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Acceptul scris al persoanei detaşate, dacă este cazul

1.4.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii devizului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentelor bugetare

3.3.

- Baremele prevăzute de normele legale

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a valorii devizului

4.2.

- Concordanţa dintre natura şi cuantumul obligaţiilor financiare care fac obiectul actului de decizie privind delegarea sau detaşarea şi prevederile cadrului normativ existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli)

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCŢII DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE

 

Cod B.17

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare şi dosarul angajării/avansării/promovării personalului

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Statul de funcţii aprobat

1.4.

- Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul

1.5.

- Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale

1.6.

- Anunţul organizării concursului, dacă este cazul

1.7.

- Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul

1.8.

- Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul

1.9.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă

3.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

3.1.

- Existenţa creditelor bugetare

3.2.

- Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate

3.3.

- Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere, stabilirea drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială

3.4.

- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligaţiilor financiare decurgând din angajamentul legal

3.5.

- Contractul individual de muncă să cuprindă cel puţin elementele prevăzute în modelul-cadru

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR

 

Cod B.18

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Referatul de necesitate

1.3.

- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar

1.4.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Contractul de comodat

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii contractului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul angajamentului bugetar

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Să cuprindă datele de identificare a părţilor contractante

4.2.

- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor

4.3.

- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale

4.4.

- Să prevadă obligaţiile părţilor

 

3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

CONVENŢIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI, CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR.  500/2002

 

Cod B.19

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Actul de înfiinţare a instituţiei publice/activităţii finanţate integral din venituri proprii

1.2.

- Solicitarea instituţiei publice interesate pentru acordarea împrumutului

1.3.

- Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului

1.4.

- Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea împrumutului

1.5.

- Graficul de rambursare a împrumutului

1.6.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Convenţia pentru acordarea împrumutului

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii împrumutului în:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Nivelul de împrumut solicitat

3.3.

- Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Instituţia publică solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile art. 69 din Legea nr. 500/2002

4.2.

- Instituţia publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului

4.3.

- Să fie încheiată în cazul unei instituţii publice/activităţi finanţate, nou-înfiinţată

4.4.

- Să prevadă modalitatea şi tranşele de acordare a împrumutului

4.5.

- Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului

4.6.

- Să prevadă termenele de constituire a împrumutului

4.7.

- Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data acordării


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ANGAJAMENT LEGAL

(CONTRACT/ACORD/CONVENŢIE DE FINANŢARE, CONTRACT DE SUBVENŢIE, CONVENŢIE DE ÎMPRUMUT ETC.)

PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS

 

Cod B.20

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de implementare a schemei şi pe surse de finanţare

1.2.

- Documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis

1.3.

- Cerere pentru finanţare, însoţită de documentele justificative prevăzute în actul normativ/administrativ

1.4.

- Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este cazul

1.5.

- Planul de investiţii şi studiul tehnico-economic, dacă este cazul

1.6.

- Indicatorii de eficienţă aferenţi proiectului de investiţii, dacă este cazul

1.7.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Angajamentul legal (contract/acord/convenţie de finanţare, contract de subvenţie, convenţie de împrumut etc.)

2.3.

- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul bugetar individual/global

3.

Încadrarea valorii angajamentului legal In:

3.1.

- Nivelul creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz

3.2.

- Categoria cheltuielilor eligibile

3.3.

- Nivelul maxim al ajutorului de stat/de minimis

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Respectarea tuturor condiţiilor prevăzute în actul de aprobare a schemei de ajutor de stat/de minimis

4.2.

- Îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate în vederea acordării finanţării

4.3.

- Încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de minimis

4.4.

- Să fie încheiat în perioada de aplicare a ajutorului de stat/de minimis

4.5.

- Să conţină prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, în concordanţă cu prevederile cuprinse în reglementările europene şi naţionale

4.6.

- Să respecte modalităţile de acordare a ajutorului de stat/de minimis prevăzute în actele normative/administrative prin care s-au aprobat schemele respective

4.7.

- Beneficiarul se încadrează în categoria de solicitant de ajutor de stat/de minimis, conform cerinţei din actul normativ/administrativ de aprobare

4.8.

- Angajamentul legal să precizeze, cel puţin:

a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, după caz, şi beneficiarului;

b) baza legală a schemei de ajutor de stat/de minimis şi domeniul de aplicare;

c) durata, valoarea şi intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de minimis;

d) cheltuielile eligibile;

e) momentul şi modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;

f) originea ajutorului de stat/de minimis;

g) metoda de calcul al ajutoarelor acordate;

h) informaţii referitoare la monitorizarea, raportarea şi recuperarea ajutoarelor de stat Ide minimis.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIŢIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ, CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII

 

Cod C.1

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Contractul/Contractul subsecvent de achiziţie publică/sectorială sau comanda, contractul de concesiune de lucrări sau servicii

1.2.

- Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul

1.3.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul

1.4.

- Angajamentul bugetar

1.5.

- Factura, însoţită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru „Bun de plată”

1.6.

- Documentul de constituire a comisiei de recepţie

1.7.

- Documentele privind recepţia produselor/serviciilor/lucrărilor

1.8.

- Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul

1.9.

- Evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul

1.10.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data emiterii facturii

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca şi contul bancar

3.7.

- Avansul acordat şi reţinut, dacă este cazul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Contractul este valabil şi garanţia de bună execuţie este valabilă.

4.2.

- Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza „Bun de plată”

4.3.

- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte:

a) cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate;

b) preţul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate;

c) termenele de livrare/prestare/executare;

d) modalitatea şi condiţiile de plată.

4.4.

- Valoarea TVA facturată este corectă.

4.5.

- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.

4.6.

- Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.

4.7.

- Avansul este dedus conform prevederilor legale şi contractuale, dacă este cazul.

4.8.

- Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar

4.9.

- Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII

 

Cod C.2

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Contractul de achiziţie publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau servicii

1.2.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare, dacă este cazul

1.3.

- Angajamentul bugetar

1.4.

- Avizul de plată

1.5.

- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile

1.6.

- Solicitarea de acordare a avansului

1.7.

- Factura

1.8.

- Documentul prin care se constituie garanţia legală de returnare a avansului

1.9.

- Nota de fundamentare/autorizare

1.10.

- Documentul de constituire a garanţiei de bună execuţie, dacă este cazul

1.11.

- Evidenţa avansurilor acordate şi deduse, dacă este cazul

1.12.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data contractului

3.4.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca şi contul bancar din contract

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Contractul este valabil şi garanţia de bună execuţie este valabilă.

4.2.

- Garanţia de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor contractuale şi legale.

4.3.

- Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură.

4.4.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului bugetar;

b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare;

c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operaţiunii de lichidare;

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

4.5.

- Valoarea TVA facturată este corectă.

4.6.

- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul.

4.7.

- Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele datorate, dacă este cazul.

4.8.

- Încadrarea în termenul legal de plată


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANŢĂRI, PLĂŢI INTERMEDIARE, PLĂŢI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANŢARE

 

Cod C.3

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Contractul/Decizia/Ordinul de finanţare

1.2.

- Angajamentul bugetar/bugetul

1.3.

- Cererea de plată/rambursare privind prefinanţări, plăţi intermediare, plăţi finale

1.4.

- Nota de autorizare a plăţii/rambursării

1.5.

- Notificarea privind depunerea cererii de plată

1.6.

- Avizul de plată/rambursare

1.7.

- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile

1.8.

- Decontul privind prefinanţarea acordată, dacă este cazul

1.9.

- Documentaţia justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv

1.10.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate.

4.2.

- Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale şi contractuale

4.3.

- Încadrarea în termenul legal de plată

4.4.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului legal şi bugetar;

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”;

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR DE CAPITAL. A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ŞI A ALTOR COSTURI PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE

 

Cod C.4

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Notificarea de plată emisă de finanţatorul extern

1.2.

- Bugetul/Angajamentul bugetar

1.3.

- Adresa de confirmare a obligaţiei de plată din partea beneficiarului final al creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea echivalentului în lei al obligaţiei de plată la extern în contul entităţii publice

1.4.

- Nota de fundamentare

1.5.

- Angajamentul legal

1.6.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordinul de plată în valută

3.

Corespondenţa datelor din ordinul de plată cu cele din documentele justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.2.

- Încadrarea în termenul de rambursare/plată prevăzut în angajamentul legal

4.3.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului legal şi bugetar;

b) nivelul din notificarea de plată;

c) nivelul din nota de fundamentare;

d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT

 

Cod C.5

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Notificarea de plată emisă de finanţatorul extern

1.2.

- Bugetul

1.3.

- Confirmarea băncii privind operaţiunea de schimb valutar

1.4.

- Ordinul de plată în valută

1.5.

- Confirmarea băncii privind operaţiunea de plată la extern

1.6.

- Nota de lichidare

1.7.

- Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei faţă de bancă

1.8.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.2.

- Încadrarea în termenul de plată prevăzut în angajamentul legal şi confirmarea băncii

4.3.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul din angajamentul legal;

b) nivelul din notificarea de plată a finanţatorului şi confirmarea băncii;

c) ordinul de plată în valută;

d) valoarea cheltuielilor lichidate;

e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ SAU ORDONANŢARE A TRANSFERULUI VALUTAR PENTRU PLĂŢI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

 

Cod C.6

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Contractul/Comanda de achiziţii publice/sectoriale

1.5.

- Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării operaţiunii pentru care se solicită plata

1.6.

- Documente justificative de transport, vămuire, dacă este cazul

1.7.

- Documente justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor şi recepţia

1.8.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

3.7.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.2.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului legal şi bugetar;

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”;

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU DOCUMENTAR ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANŢAT PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN

 

Cod C.7

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare

1.2.

- Contractul extern

1.3.

- Angajamentul bugetar

1.4.

- Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special

1.5.

- Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul

1.6.

- Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/executarea lucrărilor ori recepţia, dacă este cazul

1.7.

- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut

1.8.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative, pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Numărul şi data acreditivului

3.5.

- Felul valutei

3.6.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.7.

- Beneficiarul sumei

3.8.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Contractul este în termenul de valabilitate

4.2.

- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce priveşte:

a) cantitatea şi calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate;

b) preţul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepţionate;

c) termenele de livrare/prestare/executare;

d) modalitatea şi condiţiile de plată;

e) facturarea TVA;

f) conversia valutară, dacă este cazul.

4.3.

- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.4.

- Încadrarea în termenul legal de plată

4.5.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului legal şi bugetar;

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”;

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAŢII, RESPECTIV CONTRIBUŢII, TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAŢIONALE

 

Cod C.8

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Acordul, convenţia sau protocolul privind aderarea la organismul internaţional, inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă

1.2.

- Avizul de plată transmis de organismul internaţional şi/sau alte elemente care privesc suma de plată în valută şi termenul scadent la plată

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Felul valutei

3.5.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.6.

- Beneficiarul sumei

3.7.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate

4.1.

- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată

4.2.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului legal şi bugetar;

b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plată”;

c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

4.3.

- Încadrarea în termenul legal de plată


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATA PENTRU AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS, SCHEME DE PLAŢI, SUBVENŢII, TRANSFERURI, RENTE VIAGERE AGRICOLE SAU ALTE PLAŢI DIN FONDURI PUBLICE, ACORDATE OPERATORILOR ECONOMICI SAU ALTOR BENEFICIARI LEGALI

 

Cod C.9

 

Nr. crt.

Obiectivele verificării

1.

Existenţa documentelor justificative

1.1.

- Nota de fundamentare/Nota de lichidare

1.2.

- Angajamentul legal, dacă este cazul

1.3.

- Angajamentul bugetar/Bugetul

1.4.

- Bugetul schemei de ajutoare/de plăţi, defalcat pe ani de implementare şi pe surse de finanţare, dacă este cazul

1.5.

- Cererea de plată/de decontare/de eliberare a sumei

1.6.

- Documentaţia specifică conform actului normativ/administrativ care reglementează operaţiunea şi/sau domeniul respectiv

1.7.

- Alte documente specifice 3

2.

Existenţa avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum şi a vizelor, aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale şi procedurilor interne, după caz, pentru:

2.1.

- Documentele justificative de la pct. 1

2.2.

- Ordonanţarea de plată

3.

Corespondenţa datelor din ordonanţarea de plată cu cele din documentele justificative pentru:

3.1.

- Natura cheltuielii

3.2.

- Numărul şi data documentelor justificative

3.3.

- Numărul şi data angajamentului legal

3.4.

- Subdiviziunea clasificaţiei bugetare

3.5.

- Beneficiarul sumei

3.6.

- Banca beneficiarului şi contul

4.

Îndeplinirea condiţiilor de legalitate şi regularitate:

4.1.

- Documentele justificative sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale şi procedurile interne.

4.2.

- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate.

4.3.

- Cheltuiala este eligibilă.

4.4.

- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată/respectarea metodologiei de calcul

4.5.

- Încadrarea sumei propuse pentru plată în:

a) nivelul angajamentului legal şi/sau bugetar;

b) bugetul schemei;

c) valoarea cheltuielilor lichidate;

d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil.

4.6.

- Încadrarea în termenul legal de plată


3 Se vor detalia la nivelul fiecărei entităţi publice, dacă este cazul.

 

LISTĂ DE VERIFICARE

ORDONANŢARE DE PLATĂ PRIVIND REDEVENŢE, CHIRII SAU ALTE CHELTUIELI LEGATE DE CONCESIONARE SAU ÎNCHIRIERE

 

Cod C.10