MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 719/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 719         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 septembrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

90. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonanţă de urgenţă privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

622. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

624. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

628. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

636. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

 

ACTE ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1043 din 23 decembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 4 - Componenţa Comisiei economice, industrii şi servicii, domnul senator Ilea Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Fifor Mihai-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. La anexa nr. 7 - Componenţa Comisiei pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului, domnul senator Deneş Ioan - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Preda Radu-Cosmin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

3. La anexa nr. 12 - Componenţa Comisiei pentru cultură şi media, domnul senator Breaz Valer-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Mazilu Liviu-Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

4. La anexa nr. 14 - Componenţa Comisiei pentru egalitatea de şanse, domnul senator Pop Liviu-Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat,

5. La anexa nr. 15 - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, domnul senator Butunoi Ionel-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

6. La anexa nr. 16 - Componenţa Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii, domnul senator Romaşcanu Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei îi locul domnului senator Dogariu Eugen - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

7. La anexa nr. 18 - Componenţa Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Romaşcanu Lucian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - iese din componenţa comisiei,

8. La anexa nr. 19 - Componenţa Comisiei permanente a românilor de pretutindeni, domnul senator Pavel Marian - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Leş Gabriel-Beniamin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

9. La anexa nr. 20 - Componenţa Comisiei pentru transporturi şi energie, domnul senator Marin Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ilea Vasile - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

10. La anexa nr. 22 - Componenţa Comisiei pentru dezvoltare şi strategie economică, domnul senator Fifor Mihai-Viorel - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenţa comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTONPOPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 90.

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 

Având în vedere faptul că prin Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu completările ulterioare, a fost majorat cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale cadrelor militare în activitate, precum şi cele ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari, inclusiv cele ale personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa,

luând în considerare faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare a fost acordată o creştere de 10% a cuantumului brut al salariilor de funcţie ale poliţiştilor din Ministerul Afacerilor Interne şi de 15% a cuantumului brut al salariilor de bază ale personalului civil din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională,

ţinând cont de faptul că lipsa unei reglementări privind eliminarea discrepanţelor salariale şi în ceea ce priveşte stabilirea salariilor lunare ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare care nu au beneficiat de aplicarea majorărilor prevăzute de Legea nr. 152/2017 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2017 ar genera menţinerea unor inechităţi salariale între funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi celelalte categorii de personal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională pe toată perioada de aplicare etapizată a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

având în vedere faptul că accentuarea diferenţierilor salariale între categorii profesionale din rândul aceleiaşi familii ocupaţionale, respectiv „Apărare şi ordine publică şi securitate naţională”, poate determina, pe cale de consecinţă, intensificarea evenimentelor negative, cu consecinţe asupra desfăşurării în condiţii normale a activităţii în sistemul penitenciar, consecinţe care se pot răsfrânge inclusiv asupra modului de acordare a drepturilor persoanelor private de libertate,

ţinând seama de faptul că prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţa se înlătură, în perspectivă, şi situaţiile potenţial litigioase din actele normative care reglementează salarizarea acestor categorii de personal, ceea ce presupune un impact financiar redus asupra bugetului general consolidat,

având în vedere faptul că stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională constituie la acest moment cea mai bună soluţie pentru evitarea unui sistem paralel şi inegal de salarizare a acestui personal,

luând în considerare faptul că măsurile adoptate prin prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017, se impune adoptarea unei completări a art. II din Legea nr. 152/2017, cu completările ulterioare.

În considerarea faptului că această completare vizează un interes generai în cadrul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi securitate naţională” şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic. - La articolul II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 27 iunie 2017, cu completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Prevederile alin. (5) şi (7) se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 62.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul energiei,

Doru Vişan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 622.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ENERGIEI

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

604.759

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

658.772

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

198.830

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

5.987

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

833.936

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

811.472

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

253.894

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

20.168

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

347.843

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

239.134

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

214.030

 

 

 

C2

bonusuri

14

25.104

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

40.399

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

40.399

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

499

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

67.811

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

189.567

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

22,464

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-169.177

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

116.176

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

116.176

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

3.773

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

4.893

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

4.013

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.645

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

94

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.254

 

8

 

Plăţi restante

55

834.570

 

9

 

Creanţe restante

56

175.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „AVIOANE CRAIOVA” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Petre Iulian Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 624.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI Societatea .AVIOANE CRAIOVA” - S.A.

Comuna Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, judeţul Dolj

Cod unic de înregistrare: 2326144

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

33.754

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

33.504

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

3.465

 

2

 

Venituri financiare

5

260

 

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

33.764

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

33.504

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

9.536

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

46

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

17.028

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

10.302

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

10.197

 

 

 

C2

bonusuri

14

105

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

4.005

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

222

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2.499

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.894

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

260

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

3.034

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

1.000

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

3.034

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

434

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

268

 

 

 

Nr. mediu de salariaţi ce desfăşoară activităţi conform art. 1 din H.G. 174/2017

49a

100

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.171

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.171

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

112

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

 

8

 

Plăţi restante

55

94.359

 

9

 

Creanţe restante

56

410

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a construcţiilor şi amenajărilor la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

Art. 3. - Se aprobă actualizarea adresei poştale a imobilului 1950 Bucureşti, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestuia în cartea funciară.

Art. 4. - Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 5. - Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017,

Nr. 628.


*) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al stalului

Adresa

Elemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului prepuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propuse pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/nr. CF/nr. cadastral

Persoana juridică - administrator al imobilului/CUI

0

1

2

3

4

5

6

1.

103598 - parţial

8.19.01

Imobil 1950 parţial

Municipiul Bucureşti, sectorul 6, bulevardul Ghencea nr. 45

1. Construcţii:

Pavilionul B:

- suprafaţa construită = 51,40 mp

- valoarea contabilă = 25.900,00 lei;

Pavilionul I:

- suprafaţa construită = 737,60 mp

- valoarea contabilă = 5.176.300,00 lei;

Pavilionul J:

- suprafaţa construită - 2.081,20 mp

- valoarea contabilă = 36.625.900,00 lei;

Pavilionul K:

- suprafaţa construită = 96,22 mp

- valoarea contabilă = 135.400,00 lei;

Pavilionul K1:

- suprafaţa construită = 96,22 mp

- valoarea contabilă = 135,400,00 lei;

Pavilionul K2:

- suprafaţa construită = 96,22 mp

- valoarea contabilă = 135.400,00 lei;

Pavilionul K3:

- suprafaţa construită = 96,22 mp

- valoarea contabilă = 135.400,00 lei;

Pavilionul L:

- suprafaţa construită = 37.547,97 mp

- valoarea contabilă = 18.899.000,00 lei;

Pavilionul W1:

- suprafaţa construită = 152,92 mp

- valoarea contabilă = 85.400,00 lei;

Pavilionul V;

- suprafaţa construită = 115,33 mp

- valoarea contabilă = 232.242,75 lei.

2. Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare asfaltate:

- suprafaţa = 7.567,10 mp

- valoarea contabilă = 54,564,13 lei;

Drumuri şi alei interioare pavate:

- suprafaţa = 256,07 mp

- valoarea contabilă = 1.457,63 lei;

Împrejmuire prefabricate beton:

- lungime - 130,00 ml

- valoarea contabilă = 4.709,33 lei;

Împrejmuire metal:

- lungime = 527,32 ml

- valoarea contabilă = 27.318,99 lei;

Parcare asfaltată:

- suprafaţa = 1.230,00 mp

- valoarea contabilă = 131.800,00 lei;

Parcare asfaltată:

- suprafaţa = 9.330,00 mp

- valoarea contabilă = 1.001.600,00 lei.

3. Reţele:

Inel aducţiune apă teren central:

- lungime = 682,00 ml

- valoare contabilă = 11.200,00 lei;

Sistem încălzire teren central:

- lungime = 33.660,00 ml

- valoarea contabilă = 644.900,00 lei;

Reţea alimentare cu apă:

- lungime = 1.030,00 ml

- valoarea contabilă = 75.738,78 lei;

Reţea canalizare:

- lungime = 912,00 ml

- valoarea contabilă = 220.890,32 lei;

Reţea energie electrică subterană:

- lungime = 850,00 ml

- valoarea contabilă = 4.728,13 lei;

Reţea gaze:

- lungime = 132,00 ml

- valoarea contabilă = 14.316,18 lei;

Reţea termoficare:

- lungime = 202,00 ml

- valoarea contabilă = 13.590,11 lei.

Total valoare contabilă: Imobil 1950 - parţial = 63.793.156,35 lei.

CF nr. 227926 Bucureşti/Nr. cadastral 227926;

CF nr. 228562 Bucureşti/Nr. cadastral 228562;

CF nr. 228563 Bucureşti/Nr. cadastral 228563.

Ministerul Apărării Naţionale

4183229

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Adresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare

1.

103598

8.19.01

Imobil 1950

Municipiul Bucureşti, sectorul 6, bulevardul Ghencea nr. 45

CF nr. 227926 Bucureşti/Nr. cadastral 227926:

CF nr. 228562 Bucureşti/Nr. cadastral 228562;

CF nr. 228563 Bucureşti/Nr. cadastral 228563.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Liviu Voinea

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 636.

 

ANEXĂ

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naţionale a României

Bucureşti, sectorul 4, strada Luică nr. 198-202

CUI 361242

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2017

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2017

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

81340

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

80040

 

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

 

2

 

Venituri financiare

5

1300

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

69103

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

67473

 

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

43718

 

 

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

170

 

 

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

12479

 

 

 

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

9812

 

 

 

C1

ch. cu salariile

13

8115

 

 

 

C2

bonusuri

14

1697

 

 

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

 

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

 

 

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

575

 

 

 

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

2092

 

 

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

11106

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1630

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

12237

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2019

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

10218

 

1

 

Rezerve legale

25

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

10218

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

336

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

5277

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

5277

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

4941

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

83074

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

140

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

140

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5410

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

4830

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

572

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

787287

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

850

 

8

 

Plăţi restante

55

 

 

9

 

Creanţe restante

56

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.