MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 717/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 717         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 5 septembrie 2017

 

SUMAR

 

DECRETE

 

854. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

855. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

856. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

857. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

619. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

 

625. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

 

629. - Hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

966. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

 

2.326/2.855. - Ordin al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

2.343. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

4.674. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava

 

4.675. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Beiuş

 

4.676. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

22. - Normă privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 90/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Mocioc Aurică Horia-Emanuel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 854.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării naţionale şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 91/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Dinulică Ion Gheorghe-Cristian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea şi trece în rezervă cu noul grad.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 855.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 759/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 10 septembrie 2017, doamna Floare Găzdac, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureş, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 856.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 684/2017,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - La data de 11 septembrie 2017, doamna Viorica Mihai-Secuianu, judecător la Curtea de Apel Galaţi, se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 4 septembrie 2017.

Nr. 857.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 28 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii.”

2. La articolul 6, alineatul (21) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(21) Formula de calcul pentru criteriul prevăzut la alin. (1) lit. b1) este următoarea: (valoarea cheltuielilor prevăzute la pct. II.3 din cererea de solicitare a subvenţiei, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice/valoarea veniturilor prevăzute la pct. II.2 din cererea de solicitare a subvenţiei) x 100.”

3. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială transmite în original, semnat şi ştampilat de către directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi în format Excel, la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale lista unităţilor de asistenţă socială care au un punctaj de minimum 60 de puncte, întocmită pe baza listelor transmise de agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Pe baza listei prevăzute la alin. (1), în ordinea descrescătoare a punctajului, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale întocmeşte următoarele liste:

a) lista unităţilor de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie convenţii provizorii, prin încadrarea în limitele de cheltuieli stabilite conform art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care legea bugetului de stat pe anul pentru care se acordă subvenţia nu este aprobată;

b) lista unităţilor de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie convenţii definitive, prin încadrarea în bugetul alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale prin legea anuală a bugetului de stat şi aprobat pentru acest program.”

4. La articolul 8, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

(21) în situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, în bugetul aprobat al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale se suplimentează creditele bugetare pentru acordarea de subvenţii, în limita acestora, se stabilesc lista unităţilor de asistenţă socială, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi nivelul subvenţiilor pentru care se încheie convenţii definitive, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), pe baza listei unităţilor de asistentă socială prevăzute la alin. (1).

(22) în vederea aplicării prevederilor alin. (2) şi (21), prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale se aprobă bugetul cu

destinaţia subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare.”

5. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

(51) în vederea încadrării în bugetul aprobat, după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (3)-(5), pentru unităţile de asistenţă socială situate pe acelaşi nivel, se reduce cuantumul subvenţiei.”

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Listele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (21) se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

(2) Pentru subvenţiile acordate din bugetele locale, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum şi nivelul subvenţiilor ce urmează să fie acordate sunt aprobate prin hotărâre a consiliului local.

(3) Rezultatul selecţiei, motivat în cazul neacordării subvenţiei, se comunică de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, înscris, prin poştă, fax sau e-mail, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ordinului prevăzut la alin. (1), respectiv de la data adoptării hotărârii prevăzute la alin. (2).”

7. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.

8. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,(4) Lista asociaţiilor şi fundaţiilor care au încheiat convenţii, unităţile de asistenţă socială şi nivelul subvenţiilor acordate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în termen de 30 de zile de la data încheierii convenţiilor definitive, prin grija Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, a autorităţii administraţiei publice focale care acordă subvenţii.”

9. În anexa nr. 3 punctul II, subpunctele 2 şi 3 se modifici şi vor avea următorul cuprins:

„2. Durata convenţiei provizorii este de o lună, de la data de  ........................ până la data de ........................

3. Durata convenţiei definitive este de  ........................ luni, de la  ........................ data de până la data de  ........................“

10. În tot cuprinsul hotărârii, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”, sintagma „asociaţia şi fundaţia” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţia, fundaţia şi cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiile şi fundaţiile” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţia/fundaţia” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţia/fundaţia/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiei sau fundaţiei” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiei, fundaţiei sau cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţia sau fundaţia” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţia, fundaţia sau cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiile sau fundaţiile” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiile, fundaţiile sau cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”, sintagma „asociaţiilor şi fundaţiilor” se înlocuieşte cu sintagma „asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 619.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 7 decembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Centrul asigură asistenţa tehnică şi managementul, la nivel naţional, al Programului naţional de sănătate mintală şi profilaxie în patologia psihiatrică.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexa la prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar reîncadrarea personalului conform noii structuri organizatorice se realizează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a anexei.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 625.

 

ANEXĂ

(Anexa Ia Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog

Număr posturi: 10

 

 

 

 

Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment contencios

 

 

 

 

Compartiment RUNOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment de politici de sănătate mintală

 

 

Compartiment monitorizare servicii şi programe de sănătate mintală

 

 

Contabil şef

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartiment administrativ

 

Compartiment financiar - contabil

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă normativele de cheltuieli şi devizul estimativ pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale, în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, desfăşurat la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor ce revin României pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Apărării Naţionale aprobat pentru anul 2017, capitolul 60.01 „Apărare”, titlul II „Bunuri şi servicii” şi capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul II „Bunuri şi servicii”, în limita sumei de 46.500,00 lei.

Art. 3. - Prin derogare de la prevederile cap. I pct. 1 lit. a) şi cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare, în scopul organizării şi desfăşurării activităţii prevăzute la art. 1 se aprobă:

a) invitarea în ţară a unui număr de 350 de oficiali, personal de însoţire şi personal auxiliar străin;

b) organizarea unei mese oficiale şi asigurarea transportului intern pentru participanţii la activitate, conform normativelor de cheltuieli şi devizului estimativ din anexă.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 629.

 

ANEXĂ

 

NORMATIVE DE CHELTUIELI ŞI DEVIZUL ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de simpozionul organizat de către Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale „Global Special Operations Forces Symposium Europe - GLOBAL SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, organizată la Bucureşti în perioada 27-29 septembrie 2017

 

A. Normativele de cheltuieli:

- normativ de cheltuieli pentru o masă oficială: 120,00 lei/persoană.

B. Devizul estimativ:

 

Nr. crt.

Tip acţiune/cheltuieli

Suma

1.

Cheltuieli pentru transport intern

3.300,00 lei

2.

Cheltuieli pentru masă oficială Dineu - 350 de persoane x 120 iei

42.000,00 lei

3.

Cheltuieli pentru fotografii, materiale informative şi promoţionale

1.200,00 lei

 

TOTAL

46.500,00 iei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 8.559/2017 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile titlului XVIII „Medicamentul”, ale titlului XX „Dispozitive medicale” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.446/2009 pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale şi pentru aprobarea componenţei acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 19 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 966.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 1.446/2009)

 

COMPONENŢA

Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

 

Preşedinte: acad. prof. dr. Dinu Antonescu

Vicepreşedinte: acad. prof. dr. Aurelia Nicoleta Cristea

Secretar: acad. prof. dr. Constantin Mircioiu

Membri:

- acad. prof. dr. Emanoil Ceauşu,

- acad. prof. dr. Mircea Beuran,

- prof. dr. farm. Elena Chiriţă,

- prof. dr. Doina Drăgănescu,

- prof. dr. Aurel Ardelean,

- preot, prof. dr. Vasile Răducă,

- conf. dr. Dan Victor Eugen Strâmbu,

- dr. farm. Speranţa Prada,

- dr. farm. Brânduşa Rădulescu,

- jr. Diana Monica Isăilă,

2 reprezentanţi ai asociaţiilor de pacienţi

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII

Nr. 2.326 din 29 august 2017

Nr. 2.855 din 29 august 2017

 

ORDIN

privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării,

ministrul finanţelor publice şi ministrul cercetării şi inovării emit următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, definită conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în România, în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu, a unui statut special prevăzut de lege sau act de detaşare încheiat cu/la o unitate/instituţie de drept public sau de drept privat cuprinsă în sistemul naţional de cercetare-dezvoltare şi de inovare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutirea de impozit dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină elementele definitorii ale proiectului, respectiv:

a) scopul;

b) domeniul de cercetare, dezvoltare şi inovare;

c) obiectivele;

d) perioada de desfăşurare;

e) tipul sursei de finanţare (public/privat/naţional/extern);

f) bugetul, cu evidenţierea distinctă a cheltuielilor corespunzătoare veniturilor din salarii şi asimilate salariilor aferente personalului încadrat în proiect;

g) caracterul de noutate şi/sau inovativ al rezultatului;

h) indicatorii de rezultat definiţi.

(2) Indicatorii de rezultat, definiţi în proiect, se referă la rezultatele cuantificabile angajate prin proiect.

(3) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă lunar, în limita cheltuielilor de personal alocate în bugetul proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare.

(4) în cazul în care în bugetul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare sunt cuprinse şi sume reprezentând indemnizaţii de concedii de odihnă, veniturile respective sunt scutite de la plata impozitului pe venit.

(5) Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor se acordă chiar şi în cazul nerealizării obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare şi de inovare.

Art. 3. - Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor fizice scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare în cadrul proiectelor sunt:

a) documentul care conţine datele de identificare ale proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare;

b) fişele de pontaj corespunzătoare proiectului;

c) statul de plată întocmit separat pentru fiecare proiect.

Art. 4. - (1) Acordarea scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor constituie responsabilitatea angajatorului/plătitorului de venit sau revine persoanei fizice, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 82 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul persoanelor fizice detaşate care desfăşoară activitate de cercetare-dezvoltare şi inovare în România, sarcina îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, revine plătitorului de venituri.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 4.947/899/2.018/1.840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 16 septembrie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ministrul cercetării şi inovării,

Ionuţ Misa

Puiu-Lucian Georgescu

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza dispoziţiilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezenta procedură se aplică în cazul salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna în care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, pentru care angajatorii sau persoanele asimilate acestora datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară, garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Art. 2. - (1) în scopul aplicării prevederilor art. 1, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligaţia să depună la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii şi asimilate salariilor în baza mai multor contracte individuale de muncă, sunt cel puţin egale cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care la unul dintre angajatori salariaţii realizează un venit brut lunar, corespunzător numărului de zile lucrate în lună, cel puţin egal cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, aceştia nu au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul respectiv.

(3) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1)se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la art. 1, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

(4) în vederea completării declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) până la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte venitul brut lunar realizat.

(5) în cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator sau persoană asimilată angajatorului stabileşte baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă venitul brut realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut.

(6) în vederea încadrării în situaţia prevăzută la art. 1, salariatul cumulează veniturile brute lunare realizate din salarii şi asimilate salariilor, iar suma rezultată o compară cu nivelul salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile sociale.

Art. 3. - (1) în scopul aplicării prezentei proceduri, prin perioada în care contractul individual de muncă este activ se înţelege perioada în care contractul individual de muncă nu este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe ţară aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:

(Salariul minim brut pe ţară/NumăruI de zile lucrătoare în lună) x Numărul de zile lucrate în lună

Art. 4. - (1) Declaraţia pe propria răspundere menţionată la art. 2 alin. (1) constituie document justificativ pentru fiecare angajator în vederea stabilirii bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Codul fiscal, pe perioada în care salariatul se află în situaţia prevăzută la lit. e) a alin, (3) al aceluiaşi articol,

(2) Angajatorul are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa acestor declaraţii. În vederea încadrării salariatului În situaţia reglementată la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Art. 5. - (1) Declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 2 alin. (1) cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale salariatului, precum şi informaţii referitoare la încadrarea salariatului în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

(2) Modelul declaraţiei pe propria răspundere menţionate la art. 2 alin. (1) este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal depun declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), până cel târziu la data de 10 septembrie 2017.

Art. 7. - Exemple privind aplicarea prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal:

Exemplul 1

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna.

Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.850 lei (1.450 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.850 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe ţară.

În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât la angajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe ţară (1.450 lei).

Angajatorul A datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la valoarea de

1.450 lei.

Angajatorul B datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 400 lei.

Exemplul 2

O persoană fizică încheie, începând cu data de 1 octombrie 2017, trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

- de la angajatorul A, suma de 400 lei;

- de la angajatorul B, suma de 500 lei;

- de la angajatorul C, suma de 600 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (400 lei + 500 lei + 600 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe ţară.

În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat în lună.

Exemplul 3

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 trei contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună.

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună:

- de la angajatorul A, suma de 300 lei;

- de la angajatorul B, suma de 400 lei;

- de la angajatorul C, suma de 500 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.200 lei (300 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar este de 1.450 lei.

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.200 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe ţară.

În acest caz, salariatul nu depune declaraţia pe propria răspundere la niciun angajator.

Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe ţară, respectiv la 1.450 lei.

Exemplul 4

O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea Aşi un contract cu timp parţial cu societatea B.

În cursul lunii noiembrie, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună contractul individual de muncă fiind suspendat, potrivit legii.

Salariatul primeşte de la angajatorul A pentru zilele lucrate un venit brut de 750 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 165 lei.

Venitul brut realizat cumulat, în lună, aferent zilelor lucrate este de 915 lei (750 lei + 165 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar realizat cumulat cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate rezultă că venitul brut lunar realizat cumulat (915 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (659 lei).

În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii angajatori datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la venitul brut realizat în lună de salariat, respectiv la 750 lei, în cazul angajatorului A, şi la 165 lei, în cazul angajatorului B.

Exemplul 5

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 un contract individual de muncă cu timp parţial cu societatea A, contract care încetează în data de 14 octombrie 2017. Ulterior, începând cu data de 18 octombrie 2017, încheie un alt contract individual de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, cu societatea B.

Salariatul va lucra în luna octombrie 10 zile (1-14 octombrie) la societatea A şi 10 zile (18-31 octombrie) la societatea B.

Salariatul primeşte, pentru zilele lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 265 lei, iar de la angajatorul B un venit brut de 759 lei.

Venitul brut realizat cumulat în lună este de 1.024 lei (265 lei + 759 lei), iar nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ este de 1.318 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 20 zile lucrate).

Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.024 lei, cu nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate de 1.318 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut aferent zilelor lucrate în lună.

În acest caz, persoana fizică nu depune la niciun angajator declaraţia pe propria răspundere.

Angajatorul A stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ la nivelul de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (265 lei) este sub nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 659 lei.

Angajatorul B stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate la nivelul în care contractul a fost activ de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut realizat în lună de salariat (759 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 759 lei.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 31 august 2017.

Nr. 2.343.

 

ANEXĂ

 

DECLARAŢIE

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare,

subsemnatul/subsemnata, ................................................., domiciliat(ă) în ................................................., str. ................................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ................................................., CNP .................................................,

declar pe propria răspundere următoarele:

În cursul lunii ................................................., am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

 

Data

Semnătura

..................................

..................................

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.034/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie FEG Education - Filiala Suceava pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular FEG Education din municipiul Suceava,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education, cu sediul în municipiul Suceava, strada Tudor Vladimirescu nr. 1, judeţul Suceava, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - FEG Education - Filiala Suceava, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Suceava, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.674.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.034/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Beiuş

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.392/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Fundaţiei Cultural Umanitare „Henri Coandă” din municipiul Oradea - Filiala Beiuş pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Tehnică Postliceală „Henri Coandă” din localitatea Beiuş,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai - 23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă”, cu sediul în municipiul Beiuş, Piaţa Samuil Vulcan nr. 18, judeţul Bihor, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” şi „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă11 din municipiul Beiuş, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Beiuş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022,

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală ,Henri Coandă” din municipiul Beiuş.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală „Henri Coandă” din municipiul Beiuş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” din municipiul Oradea - Filiala Beiuş, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală ,Henri Coandă” din municipiul Beiuş, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.675.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.392/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.197/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „Şcoala Postliceală de Antrenori Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 13.07.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu”, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Constantin Noica nr. 140, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sportiv”, calificarea profesională „antrenor”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de zile de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia „Şcoala Postliceală de Antrenori Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală de Antrenori „Ioan Kunst Ghermănescu” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale. Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.676.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.197/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

 

În temeiul prevederilor art. 43 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie,

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 30.08.2017,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generate

 

(1) Prezenta normă reglementează metodologia privind calcularea tarifelor de referinţă aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare RCA.

(2) Pentru punerea în aplicare a prezentei norme, asigurătorii autorizaţi să practice RCA transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., datele solicitate de aceasta.

 

ARTICOLUL 2

Principii generale

 

(1) Pentru determinarea unui tarif de primă pentru asigurarea unui eveniment incert se efectuează estimări ale probabilităţilor asociate cu apariţia şi/sau severitatea unui eveniment, estimări care se bazează pe istoricul evenimentelor întâmplate şi pe proiecţiile tendinţelor.

(2) Pentru determinarea tarifelor de referinţă se utilizează următoarele categorii de vehicule:

a) autoturisme, autoturisme de teren şi autovehicule mixte cu masa maximă autorizată mai mică de 3,5 tone şi maximum 9 locuri;

b) autovehicule pentru transport persoane cu mai mult de 9 locuri;

c) motociclete, mopede, motocicluri şi ATV-uri cu sau fără ataş;

d) tractoare rutiere;

e) autovehicule destinate transportului de mărfuri;

f) remorci şi semiremorci;

g) alte vehicule, precum vehicule cu regim special, utilaje, vehicule electrice etc.

(3) Structura tarifului de referinţă este construită prin segmentarea pe riscuri similare, luându-se în considerare următoarele criterii de risc:

a) tipul asiguratului, respectiv persoană fizică sau persoană juridică;

b) caracteristicile tehnice ale vehiculului, respectiv capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri;

c) alţi factori consideraţi relevanţi, astfel încât să se respecte principiile de omogenitate, credibilitate şi semnificaţie statistică.

(4) Tarifele de referinţă sunt calculate pentru durate de valabilitate de un an, pentru limitele de despăgubire prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor care decurg din încheierea contractelor RCA.

 

ARTICOLUL 3

Etapele determinării tarifelor de referinţă

 

Pentru determinarea tarifelor de referinţă RCA sunt parcurse următoarele etape:

a) colectarea datelor de la asigurătorii RCA şi verificarea acestora de către A.S.F.;

b) analiza primară individuală pentru fiecare asigurător RCA;

c) agregarea datelor furnizate de către asigurătorii RCA;

d) analiza primară la nivel de piaţă;

e) construirea modelului de risc;

f) estimarea primei de risc;

g) calculul semestrial al tarifelor de referinţă de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către A.S.F., conform formulei definite la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017;

h) analiza de impact.

 

ARTICOLUL 4

Determinarea primei de risc de referinţă

 

(1) Pentru determinarea primei de risc de referinţă se calculează separat:

a) frecvenţa daunelor istorică, reprezentând raportul dintre numărul daunelor şi expunerea la risc, respectiv durata de asigurare a poliţei de asigurare RCA, exprimată în ani, cumulată pentru portofoliul de poliţe care au cel puţin o zi de acoperire de risc în perioada de referinţă;

b) dauna medie istorică, reprezentând costul daunelor raportat la numărul daunelor, unde costul daunelor include daunele plătite în perioada de referinţă cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele întâmplate şi avizate în perioada de referinţă, dar încă neplătite la sfârşitul perioadei de referinţă;

c) impactul tendinţelor în dauna medie istorică şi frecvenţa istorică a daunelor, pentru a determina frecvenţa aşteptată şi dauna medie aşteptată pentru perioada de acoperire a tarifului de primă;

d) impactul daunelor întâmplate şi neavizate sau insuficient avizate;

e) încărcarea de siguranţă.

(2) Pentru determinarea primei de risc de referinţă se utilizează date agregate la nivelul pieţei RCA privind expunerea la risc şi daunele întâmplate în perioada de referinţă şi avizate până la sfârşitul acesteia, fie că sunt daune plătite, fie că sunt în rezerva de daune avizate constituită la sfârşitul perioadei de referinţă, pe categorii de vehicule şi criterii de risc, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (2) şi (3), pentru a determina frecvenţa daunelor Istorică, dauna medie istorică şi impactul daunelor întâmplate şi neavizate, precum şi pentru stabilirea tendinţelor.

(3) Perioada de referinţă pentru datele istorice utilizate în determinarea primei de risc de referinţă va cuprinde istoricul aferent ultimilor 5 ani de eveniment anteriori celui în care se efectuează calculul.

(4) Tariful de referinţă se calculează utilizând formula definită la art. 2 pct. 24 din Legea nr. 132/2017 şi se publică de către A.S.F.

 

ARTICOLUL 5

Determinarea tarifului de referinţă

 

Pentru determinarea tarifului de referinţă se iau în considerare următoarele:

a) date privind structura portofoliului istoric pe clase de bonus/malus, pentru a cuantifica ajustarea tarifului rezultat la categoria de tarif pentru clasa de bonus/malus B0, astfel cum aceasta este definită conform prevederilor legale în vigoare;

b) cheltuieli de administrare şi de achiziţie determinate ca procent din prima brută;

c) profit.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

ARTICOLUL 7

Abrogare

 

La data intrării în vigoare a prezentei norme, Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2017 privind metodologia de calcul de către Autoritatea de Supraveghere Financiară al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie

de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 mai 2017, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Leonardo Badea

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 22.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.