MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 714/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 714         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

618. - Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

 

627. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

832. - Ordin al ministrului tineretului şi sportului privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

1.169. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul mediului, pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

 

1.535. - Ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie

 

4.630. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi

 

4.650. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti

 

4.658. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

10. - Hotărâre privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. VI din Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţi de învăţământ superior,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit e) din lege, se înţelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică şi practică, pe niveluri de calificare, respectiv:

a) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;

b) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;

c) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.”

2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Finanţarea formării prin ucenicie din fonduri europene structurale şi de investiţii se realizează în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului şi a regulilor de eligibilitate, în vigoare la data încheierii contractului de ucenicie, cu respectarea condiţiilor finanţatorului.”

3. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

4. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare” se înlocuieşte cu sintagma „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,

Mihaela Virginia Toader,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 618.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 7 la norme)

 

REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI

 

Judeţul ....................................

 

Nr. crt.

Denumirea angajatorului

Date de contact

Forma de organizare a angajatorului

C.U.I.

Calificarea

Nivelul calificării

Codul din Nomenclatorul

calificărilor

Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare

Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională

Sursa de finanţare

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

1 - Nr. crt.: numărul curent;

2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;

3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;

4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: SRL., S.A., PFA etc,;

5 - C.U.I. : codul unic de înregistrare al angajatorului;

6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;

7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;

9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;

10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia;

11 - Sursa de finanţare: se va completa sursa de finanţare a programului de ucenicie, respectiv resurse proprii ale angajatorilor/sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice/fonduri europene structurale şi de investiţii/bugetul asigurărilor pentru şomaj/alte surse legale constituite (donaţii, taxe).

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 8 august 2013, se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor are în dotare un parc auto, conform prevederilor anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.”

2. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,

George Băeşu

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 627.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 572/2013)

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT

şi consumul de carburanţi

 

Nr. crt.

Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

1

Parc auto demnitari

autoturism

4

2

Parc auto comun

autoturism

2

 

NOTĂ:

Autoturismele din parcul auto al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor pot fi conduse şi de demnitari sau alte categorii de salariaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Alte categorii de salariaţi vor conduce autoturismele Autorităţii cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cluburile sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului îşi întocmesc propriul regulament de organizare şi funcţionare pe baza regulamentului-cadru prevăzut la art. 1, pe care îl vor înainta spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art. 3. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului şi sportului

Art. 4. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului şi cluburile sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării În vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 576/2015*) privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului îşi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi distribuit prin Direcţia generală sport, astfel:

- Cabinetului ministrului tineretului şi sportului;

- Cabinetului secretarului de stat;

- subsecretarului de stat;

- secretarului general;

- Direcţiei generale sport;

- Direcţiei dezvoltarea sportului de performanţă;

- cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul tineretului şi sportului,

Marius-Alexandru Dunca

 

Bucureşti, 4 iulie 2017.

Nr. 832.


*) Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 576/2015 nu a fost publicat lin Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare şi funcţionare al cluburilor sportive - unităţi aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Cluburile sportive, denumite în continuare cluburi, Sunt persoane juridice, înfiinţate ca instituţii publice în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

Art. 2. - Cluburile îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.

Art. 3. - Cluburile se organizează şi funcţionează după un regulament de organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, şi beneficiază de drepturile conferite de lege.

Art. 4. - Regulamentul de organizare şi funcţionare propriu va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a) denumirea;

b) sediul;

c) patrimoniul;

d) însemnele şi culorile;

e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresă a secţiilor pe ramură de sport;

f) cerinţele şi procedura de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru; drepturile şi îndatoririle membrilor;

g) organele de conducere, administrare şi control şi atribuţiile lor;

h) regimul de disciplină pentru membrii clubului: recompense şi sancţiuni, condiţiile de acordare a acestora.

Art. 5. - Schimbarea denumirii cluburilor se face numai prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - Cluburile sunt finanţate din subvenţii de la bugetul de stat, venituri proprii ale instituţiei şi venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului.

 

CAPITOLUL II

Scopul şi obiectul de activitate

 

Art. 7. - Scopul prezentului regulament îl constituie organizarea, conducerea şi dezvoltarea activităţii sportive proprii, fără discriminări politice, rasiale, religioase etc.

Art. 8. - În obiectul de activitate al prezentului regulament sunt prevăzute următoarele:

a) selecţia, pregătirea, performanţa, precum şi participarea la competiţii interne şi internaţionale;

b) promovarea spiritului de fair-play, combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajului în activitatea proprie;

c) promovarea uneia sau mai multor ramuri de sport/discipline sportive;

d) administrarea bazei materiale sportive proprii;

e) organizarea de competiţii sportive în conformitate cu Statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care sunt afiliate;

f) activităţi de transport rutier, respectiv efectuarea de transport cu mijloace proprii (microbuz, autobuz etc.) pentru persoane şi/sau mărfuri, pe plan intern şi/sau internaţional în interes propriu şi/sau pentru alte structuri sportive;

g) alte activităţi în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, în condiţiile legii.

Art. 9. - Cluburile promovează, cu prioritate, disciplinele, ramurile şi probele sportive cuprinse în programul jocurilor olimpice.

 

CAPITOLUL III

Structura organizatorică şi funcţionarea cluburilor

 

Art. 10. - În concordanţă cu statul de funcţii aprobat de Ministerul Tineretului şi Sportului, în structura organizatorică a cluburilor sportive pot funcţiona, în concordanţă cu volumul activităţii, următoarele compartimente:

a) Compartimentul sport - responsabil cu activitatea secţiilor pe ramură de sport;

b) Compartimentul financiar-contabilitate-resurse umane;

c) Compartimentul achiziţii publice-investiţii-patrimoniu-administrativ-secretariat şi relaţii publice;

d) Compartimentul juridic.

Art. 11. - Compartimentele funcţionale enumerate la art. 10 sunt în directa subordonare a directorului.

Art. 12. - Structura organizatorică a cluburilor este prevăzuta în anexa la regulamentul de organizare şi funcţionare propriu.

Art. 13. - Cluburile au obligaţia de a se afilia federaţiilor sportive naţionale corespunzătoare secţiilor pe ramură de sport proprii şi, după caz, asociaţiilor judeţene pe ramură de sport, respectiv ale municipiului Bucureşti.

Art. 14. - Cluburile vor respecta prevederile specifice din normele, statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale şi, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă.

Art. 15. - Înfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului, astfel:

a) la solicitarea cluburilor, cu avizul direcţiei judeţene pentru sport şi tineret sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea acestea;

b) la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;

c) la propunerea direcţiei judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea clubul;

d) la propunerea federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport.

Art. 16. - Desfiinţarea unei secţii pe ramură de sport se poate face numai prin ordin al ministrului, astfel:

a) la solicitarea cluburilor, cu avizul conform al direcţiei pentru sport şi tineret judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea acestea;

b) la propunerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;

c) la propunerea direcţiei pentru sport şi tineret judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea clubul;

d) la propunerea federaţiilor sportive naţionale pe ramură de sport;

e) în cazul cluburilor care pierd calitatea de membru al federaţiilor sportive naţionale la care au fost afiliate.

Art. 17. - În cazul desfiinţării unei secţii pe ramură de sport, cluburile au obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidenţele Registrului sportiv şi ale federaţiilor sportive naţionale, conform procedurii stabilite prin statutul acestora, respectiv ale asociaţiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti pe ramură de sport la care s-au afiliat.

Art. 18. - Principalele atribuţii ale Compartimentului sport sunt următoarele:

a) prin personalul de specialitate, organizează activitatea Cabinetului metodic şi sprijină perfecţionarea profesională a antrenorilor din cadrul clubului;

b) sprijină logistic şi organizatoric activitatea secţiilor pe ramură de sport;

c) urmăreşte şi sprijină participarea sportivilor la competiţiile naţionale şi internaţionale;

d) participă la elaborarea calendarului sportiv competiţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;

e) organizează acţiunile din calendarul sportiv propriu;

f) îndrumă şi controlează, din punct de vedere tehnico-metodic şi de specialitate, activitatea secţiilor pe ramură de sport;

g) colaborează cu direcţia pentru sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în scopul organizării şi dezvoltării cabinetelor de medicină sportivă, în vederea asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea controalelor medicale specifice sportivilor de performanţă;

h) colaborează cu consiliile locale, instituţiile publice cu atribuţii în sport, structurile sportive şi operatorii economici în derularea programelor sportive proprii;

i) iniţiază măsurile necesare pentru prevenirea violenţei la manifestările sportive, precum şi a dopajului în sport;

j) organizează şi actualizează permanent baza de date a activităţii secţiilor pe ramură de sport şi urmăreşte evaluarea şi raportarea indicatorilor prevăzuţi în programele sportive proprii;

k) colaborează cu inspectoratele şcolare, unităţile de învăţământ şi cu instituţiile de învăţământ superior pentru formarea educaţională a sportivilor şi perfecţionarea pregătirii profesionale a antrenorilor clubului.

Art. 19. - Principalele atribuţii ale Compartimentului financiar-contabilitate - resurse umane sunt:

a) în domeniul financiar-contabil:

(i) organizează activitatea de execuţie a bugetului şi ţine evidenţa angajamentelor legale, a plăţilor efectuate şi întocmeşte situaţiile privind raportarea acestora;

(ii) organizează activitatea de elaborare a bugetului clubului şi asigură transmiterea acestuia Ministerului Tineretului şi Sportului la termenele stabilite;

(iii) elaborează şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului repartizarea pe trimestre a bugetului aprobat la nivelul clubului;

(iv) organizează activitatea de control financiar preventiv propriu;

(v) întocmeşte şi transmite Ministerului Tineretului şi Sportului solicitarea lunară de fonduri de la bugetul de stat;

(vi) urmăreşte îndeplinirea planului de venituri proprii şi prezintă periodic rapoarte directorului;

(vii) avizează propunerile de modificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al clubului;

(viii) organizează evidenţa contabilă a clubului;

(ix) întocmeşte şi supune spre aprobare proiecte de decizii şi instrucţiuni referitoare la domeniul de activitate al compartimentului, precum şi alte documente care se refera la fondurile publice si/sau patrimoniul clubului;

(x) organizează circuitul intern al documentelor financiar-contabile;

(xi) organizează şi participă la activitatea de inventariere anuală a patrimoniului clubului;

(xii) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul direcţiei pentru sport şi tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Ministerul Tineretului şi Sportului, primăria şi alte organe ale administraţiei publice locale pentru realizarea atribuţiilor ce revin Compartimentului financiar-contabil;

(xiii) întocmeşte şi transmite lunar rapoartele financiare la Ministerului Tineretului şi Sportului, la termenele stabilite;

(xiv) ţine evidenţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public, aflate în administrarea clubului, şi comunică Ministerului Tineretului şi Sportului, la termenele stabilite, modificările intervenite;

(xv) întocmeşte lunar balanţele de verificare, analizează situaţia financiară a clubului şi face propuneri de rentabilizare a activităţii acesteia;

(xvi) întocmeşte trimestrial bilanţul financiar, iar după aprobare îl transmite Ministerului Tineretului şi Sportului;

(xvii) furnizează informaţii cu privire la situaţia patrimonială a clubului, atunci când i se solicită;

(xviii) întocmeşte şi urmăreşte avizarea, respectiv aprobarea documentelor privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor materiale şi servicii ale clubului;

(xix) întocmeşte orice alte situaţii financiar-contabile prevăzute de actele normative în vigoare sau la solicitarea conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi la solicitarea altor instituţii centrale şi locale;

(xx) ţine evidenţa documentelor intrate în cadrul compartimentului, precum şi a celor elaborate de acesta;

(xxi) selectează, grupează în dosare şi transmite spre păstrare arhivei clubului documentele financiar-contabile;

b) în domeniul resurselor umane:

(i) întocmeşte şi avizează proiectele de decizie ale directorului pentru aspectele care vizează domeniul său de activitate;

(ii) elaborează, anual sau ori de câte ori se impune, statul de funcţii şi de personal al clubului, îl actualizează atunci când intervin modificări în structura organizatorică, de personal şi îl supune spre aprobare conducerii Ministerului Tineretului şi Sportului, în condiţiile legii;

(iii) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului şi asigură, în baza dispoziţiilor legale, managementul resurselor umane;

(iv) colaborează la întocmirea regulamentelor elaborate de către club;

(v) stabileşte necesarul lunar de fonduri la titlul „Cheltuieli de personal” şi totodată transmite Compartimentului financiar-contabil propuneri privind modificarea bugetului pentru domeniul resurselor umane;

(vi) întocmeşte lunar statele de plată şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat: contribuţiile pentru asigurări sociale de stat, şomaj, sănătate, impozit pe salariu şi asigură transmiterea acestora către organele abilitate, în termenele prevăzute de lege;

(vii) avizează documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de personal, exclusiv cheltuielile de deplasare;

(viii) avizează notele de fundamentare, precum şi documentele de angajare a cheltuielilor privind perfecţionarea profesională a personalului din cadrul clubului;

(ix) întocmeşte documentele privind acordarea premiilor pentru personalul din cadrul clubului, în colaborare cu celelalte compartimente;

(x) întocmeşte şi actualizează evidenţa fişelor fiscale şi le transmite, în termenul legal stabilit, atât organelor fiscale, cât şi salariaţilor din cadrul clubului;

(xi) gestionează fişele de post pentru personalul din cadrul clubului;

(xii) organizează, după aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului, concursurile pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante şi gestionează aceste posturi;

(xiii) întocmeşte şi elaborează, în colaborare cu compartimentele de specialitate, bibliografia şi tematica, documentele privind procedura prealabilă organizării concursurilor, precum şi pe cele privind finalizarea acestora şi participă în comisiile de concurs şi a celor de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante;

(xiv) transmite către toate compartimentele clubului criteriile pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale, monitorizează procesul de evaluare a personalului din aparatul propriu, primeşte şi păstrează rapoartele de evaluare;

(xv) întocmeşte programarea concediilor de odihnă pentru salariaţii clubului şi ţine evidenţa acestora;

(xvi) întocmeşte documentele de încadrare, respectiv de numire, transfer, detaşare, suspendare sau încetare a raporturilor de muncă/serviciu pentru personalul din cadrul clubului, inclusiv stabilirea drepturilor salariate, potrivit prevederilor legale în vigoare;

(xvii) întocmeşte documentele privind reîncadrările, indexările salariale, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

(xviii) întocmeşte, actualizează şi ţine evidenţa dosarelor de personal;

(xix) verifică şi ţine evidenţa pontajelor lunare primite de la compartimentele clubului;

(xx) întocmeşte documentaţia în vederea cercetării abaterilor disciplinare şi asigură secretariatul comisiilor constituite în acest scop, în baza referatelor compartimentelor respective, temeinic justificate, punând la dispoziţie toate informaţiile în acest sens;

(xxi) întocmeşte raportările solicitate de către Ministerul Finanţelor Publice, Institutul Naţional de Statistică şi de alte organe ale administraţiei publice, privind numărul de personal şi drepturile salariale;

(xxii) întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilor, operează în acesta înregistrările prevăzute de lege şi asigură depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă potrivit actelor normative în domeniu;

(xxiii) întocmeşte dosarele de pensionare pentru personalul din cadrul clubului;

(xxiv) întocmeşte şi eliberează, la cerere, documente specifice activităţii de resurse umane, cu respectarea prevederilor legale;

(xxv) acordă consiliere de specialitate la solicitarea

compartimentelor din cadrul clubului;

(xxvi) completează şi ţine evidenţa legitimaţiilor de serviciu pentru personalul clubului;

(xxvii) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare;

(xxviii) răspunde de sistemul de salarizare la nivelul clubului.

Art. 20. - Principalele atribuţii ale Compartimentului achiziţii publice - investiţii - patrimoniu - administrativ - secretariat şi relaţii publice:

a) în domeniul achiziţii publice:

(i) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale instituţiei, Programul anual al achiziţiilor publice;

(ii) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

(iii) informează Ministerul Finanţelor Publice (Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice), conform legislaţiei în vigoare, ori de câte ori urmează să deruleze proceduri de licitaţii deschise sau restrânse;

(iv) aplică şi finalizează procedurile pentru achiziţii publice prevăzute în programul anual al achiziţiilor publice din cadrul clubului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

(v) se ocupă de efectuarea achiziţiilor directe, conform legislaţiei în vigoare şi în baza notelor de fundamentare şi a referatelor de oportunitate a achiziţiilor, aprobate de conducătorul clubului:

(vi) constituie, ţine evidenţa şi păstrează dosarele de achiziţie publică încheiate la nivelul clubului;

(vii) elaborează raportul anual privind contractele de achiziţii publice atribuite şi îl transmite prin intermediul S.E.A.P., în termenul prevăzut de lege, către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;

(viii) persoana/persoanele desemnată/desemnate cu atribuţii pe linia achiziţiilor publice face/fac parte, în calitate de preşedinte sau membru, din comisiile de evaluare privind procedurile de achiziţii publice în baza dispoziţiei emise de către conducerea clubului;

(ix) formulează punctul de vedere al autorităţii contractante la eventualele contestaţii ale operatorilor economici depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

(x) păstrează confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele cu care intră în contact;

b) în domeniul investiţii:

(i) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale instituţiei, Programul anual al achiziţiilor publice;

(ii) întocmeşte listele de investiţii pentru activele fixe, conform bugetului aprobat;

(iii) participă, în calitate de membru al comisiei de recepţie, la recepţia materialelor şi la recepţia parţială sau la terminarea lucrărilor de investiţii care se execută la nivelul clubului;

(iv) respectă prevederile legale pe linia investiţiilor publice;

(v) participă, în calitate de membru al comisiei de recepţie, la recepţia maşinilor/utilajelor/echipamentelor de natura mijloacelor fixe;

c) în domeniul administrativ:

(i) fundamentează şi prezintă propuneri privind cheltuielile materiale şi servicii la nivelul clubului, pentru a fi incluse în proiectul de buget;

(ii) organizează şi asigură condiţii corespunzătoare pentru folosirea, păstrarea, respectiv depozitarea bunurilor materiale aflate în gestiune;

(iii) transmite documentele justificative la compartimentul financiar-contabil în termen util pentru efectuarea plăţii la data scadentă;

(iv) asigură recuperarea cheltuielilor pentru utilităţi consumate de terţi utilizatori ai patrimoniului aflat în administrarea clubului;

(v) asigură curăţenia şi igienizarea bazelor sportive şi a celorlalte spaţii administrate;

(vi) răspunde de întocmirea şi prelucrarea foilor de parcurs pentru mijloacele de transport proprii;

(vii) prezintă propuneri privind eventualele reparaţii la clădiri, înlocuirea unor instalaţii, precum şi pentru folosirea eficientă a dotărilor şi a altor bunuri din patrimoniul administrat de club;

(viii) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii specifice;

d) în domeniul secretariat şi relaţii publice:

(i) asigură secretariatul clubului privind corespondenţa, evidenţa deciziilor emise de director, multiplică şi repartizează documentele;

(ii) efectuează înregistrarea documentelor primite şi asigură respectarea circuitului stabilit prin decizia directorului;

(iii) organizează, gestionează şi păstrează arhiva clubului;

(iv) execută redactarea sau multiplicarea documentelor şi organizează expedierea acestora potrivit destinaţiilor;

(v) întocmeşte referatul de necesitate pentru achiziţionarea materialelor şi consumabilelor necesare desfăşurării activităţii specifice;

(vi) organizează, în conformitate cu prevederile legale, liberul acces la a informaţiile de interes public şi soluţionarea petiţiilor;

(vii) transmite în termen legal răspunsuri către petenţi şi răspunde de confidenţialitatea datelor.

Art. 21. - Principalele atribuţii ale Compartimentului juridic sunt următoarele:

a) avizează legalitatea măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii şi care angajează juridic clubul;

b) colaborează la întocmirea proiectelor de contracte, avizează juridic contractele la care se angajează instituţia;

c) acordă consiliere juridică compartimentelor din cadrul instituţiei, în interesul desfăşurării activităţii profesionale specifice, cu respectarea dispoziţiilor legale;

d) întocmeşte şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, deciziile şi instrucţiunile privind măsurile dispuse de către director;

e) urmăreşte apariţia actelor normative cu aplicare în aria de activitate a clubului şi îi înştiinţează pe cei implicaţi legat de atribuţiile ce le revin din acestea, precum şi de modul în care instanţele judecătoreşti, organele administraţiei de stat şi alte organe interpretează sau aplică aceste acte normative;

f) implementează în cadrul clubului prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;

g) reprezintă şi susţine interesele clubului, în baza delegaţiei date de conducerea acestuia, în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de urmărire penală şi cercetare penală, precum şi a notarilor publici şi în raporturile cu celelalte autorităţi publice;

h) formulează acţiuni, întâmpinări, apeluri, recursuri, răspunsuri la interogatorii, cereri de revizuire etc.;

i) formulează plângeri penale în numele şi pentru susţinerea intereselor legale ale clubului;

j) ţine evidenţa dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a termenelor de judecată;

k) elaborează şi prezintă conducerii clubului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

l) analizează plângerile prealabile, în colaborare cu compartimentele de specialitate la al căror domeniu de activitate fac referire, şi redactează răspunsurile la acestea;

m) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor ce se impun cu privire la punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti executorii;

n) informează periodic conducerea cu privire la situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care clubul este parte;

o) participă la comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul clubului, precum şi în cadrul comisiilor de disciplină;

p) îndeplineşte alte sarcini ce i se repartizează, în limita prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea cluburilor

 

Art. 22. - Cluburile sportive sunt conduse de un director, ajutat, după caz, de un director adjunct. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului regulament şi a prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. - Directorul răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii clubului.

Art. 24. - Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului, precum şi a directorilor adjuncţi se fac prin ordin al ministrului tineretului şi sportului, în condiţiile legii.

Art. 25. - Directorul şi, după caz, directorul adjunct îndeplinesc atribuţiile stabilite prin fişa postului aprobată de către ministrul tineretului şi sportului.

Art. 26. - Directorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute în fişa postului şi are, în principal, următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;

b) aprobă regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de către personalul salariat;

c) reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne şi/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau operatori economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române şi străine;

d) elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în concordanţă cu Strategia generală de dezvoltare a activităţii sportive;

e) negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;

f) coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramură de sport ce aparţin clubului, precum şi cea a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate ale clubului;

g) asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

h) în calitate de ordonator terţiar de credite, îndeplineşte toate atribuţiile ce îi revin conform dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legislaţiei în vigoare;

i) stabileşte şi deleagă atribuţii pe trepte ierarhice şi funcţii, potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare propriu şi structurii organizatorice;

j) răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de încadrarea personalului salariat din subordine;

k) monitorizează îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, precum şi aplicarea măsurilor pe care le dispune;

l) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, şi dispune măsurile ce se impun;

m) analizează, periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club;

n) aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;

o) aprobă calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;

p) urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional al clubului, precum şi organizarea competiţiilor proprii şi acţiunilor de selecţie;

q) participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale clubului;

r) stabileşte pentru fiecare antrenor, prin fişa postului, numărul de grupe de sportivi pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în pregătire;

s) asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii de date ale clubului, respectiv:

(i) actele normative în vigoare privind activitatea sportivă;

(ii) regulamentul de organizare şi funcţionare propriu;

(iii) regulamentul de ordine interioară;

(iv) ordinele ministrului repartizate clubului;

(v) statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat;

(vi) programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului;

(vii) evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramură de sport;

(viii) rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale;

t) dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play, pentru combaterea şi prevenirea violenţei şi a dopajului;

u) asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;

v) orice alte atribuţii, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe.

Art. 27. - Directorul răspunde, potrivit legii, de buna organizare şi funcţionare a activităţii clubului.

Art. 28. - În exercitarea atribuţiilor sale, directorul emite decizii şi dispoziţii scrise.

Art. 29. - Directorul clubului este ordonator terţiar de credite.

Art. 30. - La nivelul cluburilor sportive funcţionează Consiliul consultativ al clubului, alcătuit din reprezentanţi ai clubului şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale.

Art. 31. - Componenţa, organizarea şi funcţionarea Consiliului clubului se stabilesc prin decizie scrisă a directorului.

Art. 32. - Din Consiliul clubului face parte, în mod obligatoriu, directorul executiv al direcţiei judeţene pentru sport şi tineret sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea clubul.

 

CAPITOLUL V

Baza materială folosită pentru activitatea sportivă

 

Art. 33. - Cluburile administrează baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniu, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate.

Art. 34. - Baza materială a cluburilor cuprinde totalitatea terenurilor şi clădirilor, precum şi amenajările şi instalaţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizică şi sport.

Art. 35. - Patrimoniul cluburilor se inventariază, anual, pe baza bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie.

Art. 36. - Cluburile administrează, cu diligenţa unui bun proprietar, bunurile aflate în patrimoniu, în condiţiile legii.

Art. 37. - Cluburile care deţin bazele sportive nautice au dreptul de folosinţă gratuită şi prioritară a luciului de apă pentru activitatea de pregătire şi competiţională.

Art. 38. - Bunurile se evidenţiază distinct în patrimoniul cluburilor.

Art. 39. - Cluburile nu pot schimba destinaţia sau desfiinţa baze sportive aparţinând domeniului public sau privat al statului şi aflate în administrarea lor fără aprobarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a ordonatorului principal de credite şi fără garanţia construirii altor baze sportive similare.

 

CAPITOLUL VI

Finanţarea activităţii cluburilor sportive

 

Art. 40. - Veniturile indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale cluburilor sunt cuprinse în bugetul anual propriu.

Art. 41. - Administrarea bugetului anual de venituri şi cheltuieli al fiecărui club se face în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice, pentru alocaţiile de la bugetul de stat acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului, pentru alocaţiile de la bugetele locale, precum şi pentru veniturile proprii ale clubului.

Art. 42. - Bugetul anual al unui club cuprinde la partea de venituri:

a) venituri proprii ale instituţiei;

b) venituri proprii acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului;

c) alocaţii de la bugetul de stat acordate de Ministerul Tineretului şi Sportului;

d) alte surse, în condiţiile legii.

Art. 43. - Bugetul anual al cluburilor sportive se aprobă de către Ministerul Tineretului şi Sportului.

Art. 44. - Veniturile obţinute din activităţi se gestionează şi se utilizează la nivelul cluburilor, în vederea realizării scopului şi obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat.

Art. 45. - Sursele de finanţare ale cluburilor sportive provin din:

a) venituri proprii acordate din bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului;

b) alocaţii de la bugetul de stat acordate de către Ministerul Tineretului şi Sportului;

c) alocaţii de la bugetul local;

d) venituri din activităţi economice realizate în legătură directă cu scopul şi obiectul de activitate ale acestora;

e) sume obţinute din transferurile sportivilor;

f) cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale simpatizanţilor;

g) donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizări;

h) venituri obţinute din reclamă şi publicitate;

i) venituri provenite din impozite pe spectacole;

j) venituri obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

k) indemnizaţii obţinute din participarea la competiţiile şi demonstraţiile sportive;

l) alte venituri, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

 

Art. 46. - Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul asupra cluburilor.

Art. 47. - Cluburile sportive sunt supuse înregistrării în Registrul sportiv.

Art. 48. - Ca urmare a înregistrării în Registrul sportiv, cluburile primesc număr de identificare şi certificat de identitate sportivă.

Art. 49. - Cluburile deţin exclusivitatea:

a) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

b) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor proprii în echipamentul de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele clubului;

c) drepturilor de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

Art. 50. - Prezentul regulament-cadru intră în vigoare la data aprobării de către ministrul tineretului şi sportului,

Art. 51. - Fiecare club îşi întocmeşte propriul regulament de organizare şi funcţionare pe baza prezentului regulament-cadru, care va fi aprobat prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.

Art. 52. - Salariaţii clubului sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament şi ale fişelor de post pe care le ocupă.

Art. 53. - În caz de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, celor care se dovedesc a fi vinovaţi li se vor aplica măsurile corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 54. - Organigrama clubului este parte componentă a regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.

MINISTERUL MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108.448/AC din 29.08.2017 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 4.040 din 28.08.2017,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prezentul ordin reglementează condiţiile de implementare a derogărilor de la statutul de specii strict protejate, stabilit prin legislaţia naţională de mediu în vigoare, pentru speciile lup şi urs, cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor menţionate într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, numai în următoarele situaţii:

a) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;

b) în interesul sănătăţii şi securităţii publice.

(2) Măsurile reglementate în vederea soluţionării situaţiilor prevăzute la alin. (1) vizează capturarea, deţinerea şi transportul în scopul relocării a exemplarelor de urs sau lup, precum şi recoltarea acestora în oricare din stadiile ciclului lor biologic.

Art. 2. - (1) în vederea atingerii obiectivelor stabilite la art. 1 alin. (1) se aprobă numărul maxim de derogări aplicabile la nivel naţional în cazul speciilor urs şi lup, după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 140 de exemplare;

b) lup (Caniş lupus) - 97 de exemplare.

(2) Exemplarele din speciile urs şi lup prevăzute la alin. (1) rămân la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1

Art. 3. - (1) Exemplarele din speciile urs şi lup prevăzute la art. 2 pot fi recoltate prin metoda „ta pând㔠sau pot fi capturate în vederea relocării.

(2) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs şi lup în condiţiile aţin. (1) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate, în baza următoarelor documente:

a) punctul de vedere al unei comisii constituite din reprezentanţi ai agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi al comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, desemnaţi prin decizie a conducătorului structurii teritoriale, respectiv prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, la propunerea comisarilor şefi;

b) procese-verbale întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor şi/sau alte documente justificative relevante, după caz;

c) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.

(3) Exemplarele capturate/recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs şi lup în condiţiile alin. (2) se realizează în prezenţa personalului tehnic de specialitate, după ce au fost monitorizate şi identificate.

Art. 4. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare/capturare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării sau capturării. Modelul raportului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie însoţit de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.

(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Silvicultur㠄Marin Drăcea” - Staţiunea Braşov.

(4) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului răspunde de respectarea procedurilor aplicate în fiecare caz în parte şi va transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia, în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 1.169.

 

ANEXĂ

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

 

Nr. ............. din data de .........................

 

Gestionarul fondurilor cinegetice:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Starea exemplarelor după recoltare/capturare (viu/mort/rănit):

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Vârsta aproximativă:

.....................................................................................................................................................................................

Sexul: ...........................

Locul recoltării/capturării:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Data recoltării:

.....................................................................................................................................................................................

Metoda de recoltare:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Autorizaţia de vânătoare nr. ............. emisă de .............................................., în data de ......................... valabilă până la data de .........................

Autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare nr. ......................... emisă de .............................................., în data de ........................., valabilă până la data de .........................

Numărul crotaliei aplicate exemplarului recoltat/capturat:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Evaluarea datelor biometrice ale exemplarului recoltat/capturat

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

Motivul recoltării/derogării

 în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale;

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri;

 în interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu;

 în scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop;

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs şi lup.

 

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data ..............................................

Semnătura ..............................................

 

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin, (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale,

ministrul muncii şi justiţiei sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 594/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 şi 209 bis din 12 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecţie, din lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 118 din 12 aprilie 2017, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 3 august 2017.

Nr. 1.535.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.681/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru învăţământ Preuniversitar „Ciufulici” din municipiul Călăraşi pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ciufulici” din municipiul Călăraşi,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici”, cu sediul în municipiul Călăraşi, strada Viitor nr. 84, judeţul Călăraşi, pentru nivelul de învăţământ „preşcolar”, limba de predare „română”, program „normal” şi program „prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia pentru învăţământ Preuniversitar „Ciufulici” din municipiul Călăraşi, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa cu program normal şi program prelungit „Ciufulici” din municipiul Călăraşi, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.630.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.681/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.693/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei „New Education 2012” din municipiul Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas”din municipiul Bucureşti,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas11, cu sediul în municipiul Bucureşti, strada Paşcani nr. 2, sectorul 6, pentru nivelul de învăţământ „liceal” (nivel 3 conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), profilul „umanist”, specializarea „filologie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)/(redusă)”, respectiv nivelul „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical de farmacie”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”,

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării

Art. 6. - Asociaţia „New Education 2012” din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic „Atlas” din municipiul Bucureşti, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 17 august 2017.

Nr. 4.650.


*) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.693/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa

 

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.917/2012*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie Asociaţiei Educative „Pro Scientia” din municipiul Constanţa pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 7 din 10.08.2017 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 11 mai-21 iulie 2017,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia”, cu sediul în municipiul Constanţa, bulevardul Tomis nr. 153, judeţul Constanţa, pentru nivelul de învăţământ „postliceal” (nivel 3 avansat conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013, cu modificările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist”, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare „română”, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2017-2018.

Art. 3. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2021-2022.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia Educativ㠄Pro Scientia” din municipiul Constanţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceal㠄Pro Scientia” din municipiul Constanta, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management preuniversitar din Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Constanţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea (.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

 

Bucureşti, 18 august 2017.

Nr. 4.658.


*) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.917/2012 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanţilor Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi au depăşit termenul prevăzut de lege pentru înscriere

 

În baza prevederilor art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 29 august 2017, hotărăşte:

Art. 1. - Stagiul de pregătire profesională în domeniul legislaţiei fiscale, prevăzut de lege, pentru persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent şi care solicită înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală după împlinirea termenului de 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului constă în efectuarea a 15 ore din Programul anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 2 - Stagiul de pregătire profesională în domeniul legislaţiei fiscale trebuie să se desfăşoare după expirarea termenului legal de înscriere de 12 luni, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 duce la pierderea dreptului de înscriere în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Art. 4. - Taxa de participare la cele 15 ore de pregătire profesională este de 450 lei.

Art. 5. - Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 29 august 2017.

Nr. 10.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.