MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 712/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 712         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 4 septembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

614. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

734/1.867/1.463. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

756/1.868/1.475. - Ordin al ministrului economiei, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ICEM - S.A.

 

4.625. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „liceal”, profilul „servicii”, domeniul „estetica şi igiena corpului omenesc”, calificarea profesională „coafor stilist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret din municipiul Iaşi

 

4.626. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Happy Children Academy” din oraşul Voluntari

 

4.627. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru grădiniţa „Dumbrava Fermecată” din municipiul Bucureşti, structură fără personalitate juridică din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Bucureşti

 

4.628. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „David” din comuna Moisei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017--2018

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 30 martie 2017, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Liviu-Marian Pop

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

Bucureşti, 30 august 2017.

Nr. 614.

 

ANEXA Nr.: 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 117/2017)

 

Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2017-2018, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat

 

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi

1

Inginerie chimică

Aplicaţii ale chimiei în expertize juridice

Bucureşti

română

IF

120

450

Biomateriale pentru ingineria ţesuturilor/Biomaterials for tissue engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Chimie alimentară

Bucureşti

română

IF

120

Expertizarea alimentelor, produselor chimice şi materialelor

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria proceselor chimice

Bucureşti

română

IF

120

Materiale compozite avansate cu destinaţii speciale

Bucureşti

română

IF

120

Micro - şi nanomateriale

Bucureşti

română

IF

120

Produse farmaceutice şi cosmetice

Bucureşti

română

IF

120

Protecţia consumatorului. Controlul calităţii produselor

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice avansate şi nanomateriale

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţa şi ingineria polimerilor

Bucureşti

română

IF

120

Controlul calităţii şi securitatea produselor alimentare

Bucureşti

română

IF

120

Polimeri şi biopolimeri inteligenţi/Smart polymers and biopolymers

Bucureşti

engleză

IF

120

2

Inginerie electrică

Analiza şi modelarea sistemelor electromagnetice

Bucureşti

română

IF

120

300

Electronică de putere şi acţionări electrice inteligente

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria produselor şi serviciilor în electrotehnică

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie electrică şi informatică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme electrice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente de instrumentaţie şi măsurare

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical Systems engineering in vehicles

Bucureşti

engleză

IF

120

3

Inginerie energetică

Eficienţă energetică

Bucureşti

română

IF

120

350

Hidraulică tehnică şi hidroenergetică

Bucureşti

română

IF

120

Informatică aplicată în energetică

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria sistemelor electroenergetice

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie energetică/ Energy engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie nucleară

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme termoenergetice

Bucureşti

română

IF

120

Surse regenerabile de energie

Bucureşti

română

IF

120

Servicii energetice

Bucureşti

română

IF

120

4

Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale

Advanced microelectronics/ Microelectronică avansată

Bucureşti

engleză

IF

120

1100

Advanced wireless communications/Comunicaţii fără fir avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

Calcul avansat în sisteme încorporate/Advanced computing in embedded systems

Bucureşti

engleză

IF

120

Circuite şi sisteme integrate de comunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Comunicaţii mobile

Bucureşti

română

IF

120

Comunicaţii multimedia

Bucureşti

română

IF

120

Electronică şi informatică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

Electronică şi informatică medicală

Bucureşti

română

IF

120

Imagistică avansată medicală

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria calităţii şi siguranţei în funcţionare în electronică şi telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria informaţiei şi a sistemelor de calcul

Bucureşti

română

IF

120

Managementul serviciilor şi reţelelor

Bucureşti

română

IF

120

Microelectronică şi nanoelectronică

Bucureşti

română

IF

120

Microsisteme

Bucureşti

română

IF

120

Optoelectronică

Bucureşti

română

IF

120

Reţele integrate de telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente pentru transporturi

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme telematice pentru transporturi

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici avansate pentru imagistica digitală

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii integrate avansate în electronica auto

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii multimedia în aplicaţii de biometrie şi securitatea informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii multimedia pentru aplicaţii medicale

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii software avansate pentru comunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Telecomunicaţii

Bucureşti

română

IF

120

5

Inginerie aerospaţială

Avionică şi navigaţie aerospaţială

Bucureşti

română

IF

120

250

Ingineria transportului aerian/ Air transport engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie şi management aerospaţial

Bucureşti

română

IF

120

Management aeronautic

Bucureşti

română

IF

120

Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme holistice spaţiale

Bucureşti

română

IF

120

Structuri aeronautice şi spaţiale

Bucureşti

română

IF

120

6

Ingineria autovehiculelor

Cercetare şi dezvoltare în ingineria autovehiculelor

Bucureşti

română

IF

120

150

Sistem integrat om-autovehicul-mediu

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor

Bucureşti

română

IF

120

7

Ingineria transporturilor

Logistica transporturilor

Bucureşti

română

IF

120

150

Management în transporturi

Bucureşti

română

IF

120

Transport şi trafic urban

Bucureşti

română

IF

120

8

Biotehnologii

Biocombustibili, biorafinării şi tehnologii conexe

Bucureşti

română

IF

120

100

Biotehnologii

Bucureşti

română

IF

120

9

Ingineria produselor alimentare

Ingineria şi managementul procesării şi păstrării produselor agroalimentare

Bucureşti

română

IF

120

50

Tehnologii avansate în industria alimentară

Bucureşti

română

IF

120

10

Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Administrarea bazelor de date

Bucureşti

română

IF

120

750

Arhitecturi avansate de calculatoare

Bucureşti

română

IF

120

Artificial Intelligence/Inteligenţă artificială

Bucureşti

engleză

IF

120

Biomedical Informatics/Informatică biomedicală

Bucureşti

engleză

IF

120

e-Guvernare

Bucureşti

română

IF

120

Grafică, multimedia şi realitate virtuală

Bucureşti

română

IF

120

Imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria sistemelor internet

Bucureşti

română

IF

120

Management în tehnologia informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

Management, innovation et technologies des systčmes collaboratifs/Management, inovare şi tehnologii de sisteme colaborative

Bucureşti

franceză

IF

120

Parallel and distributed computer systems/Sisteme de calcul paralele şi distribuite

Bucureşti

engleză

IF

120

Securitatea reţelelor informatice complexe

Bucureşti

română

IF

120

Servicii software avansate

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente şi vederea artificială

Bucureşti

română

IF

120

Software Engineering/Ingineria sistemelor de programe

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme avansate de securitate/Advanced cyber security

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme de programe financiare/Financial Computing

Bucureşti

engleză

IF

120

11

Ingineria sistemelor

Arhitecturi orientate pe servicii pentru întreprinderi

Bucureşti

română

IF

120

500

Automatică şi informatică industrială

Bucureşti

română

IF

120

Control avansat şi sisteme în timp real

Bucureşti

română

IF

120

Managementul şi protecţia informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

Prelucrări complexe de semnal în aplicaţii multimedia

Bucureşti

română

IF

120

Service engineering and management/Ingineria şi managementul serviciilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme informatice în medicină

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme informatice integrate avansate

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme inteligente de conducere

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici avansate în domeniul sistemelor şi semnalelor

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme complexe/Complex systems

Bucureşti

engleză

IF

120

Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systems

Bucureşti

engleză

IF

120

12

Inginerie mecanică

Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor biotehnice

Bucureşti

română

IF

120

750

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Bucureşti

română

IF

120

Controlul zgomotelor şi vibraţiilor

Bucureşti

română

IF

120

Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii echipamentelor sub presiune

Bucureşti

română

IF

120

Fenomene de interacţiune vehicul-cale de rulare

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor şi echipamentelor termice

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru maşini şi structuri mecanice

Bucureşti

română

IF

120

Mecanică de precizie

Bucureşti

română

IF

120

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Bucureşti

română

IF

120

Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului

Bucureşti

română

IF

120

Siguranţa şi integritatea structurilor

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale

Bucureşti

română

IF

120

Vehicule feroviare de mare viteză

Bucureşti

română

IF

120

Concepţie integrată în ingineria mecanică

Bucureşti

română

IF

120

13

Inginerie industrială

Concepţie şi management în productică

Bucureşti

română

IF

120

750

Conception intégrée des systčmes technologiques/ Concepţia integrată a sistemelor tehnologice

Bucureşti

franceză

IF

120

Design industrial şi produse inovative

Bucureşti

română

IF

120

Echipamente pentru terapii de recuperare

Bucureşti

română

IF

120

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Bucureşti

română

IF

120

Grafică inginerească şi design

Bucureşti

română

IF

120

Ingénierie des systčmes industrielles/Ingineria sistemelor industriale

Bucureşti

franceză

IF

120

Ingineria calităţii

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie avansată asistată de calculator

Bucureşti

română

IF

120

Logistică industrială

Bucureşti

română

IF

120

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

Bucureşti

română

IF

120

Maşini şi sisteme de producţie

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii şi sisteme poligrafice

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie industrială/Industrial Engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

14

Ştiinţe inginereşti aplicate

Biomateriale metalice

Bucureşti

română

IF

120

500

Fotonică şi materiale avansate

Bucureşti

română

IF

120

Ingénierie des systčmes intégrés avancés/Ingineria sistemelor integrate avansate

Bucureşti

franceză

IF

120

Ingineria şi aplicaţiile laserilor şi acceleratorilor

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie de mentenanţă pentru ELI - NP

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie medicală

Bucureşti

română

IF

120

Logică matematică şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Modele de decizie, risc şi prognoză

Bucureşti

română

IF

120

Optometrie avansată

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii optice

Bucureşti

română

IF

120

Teoria codării şi stocării informaţiei

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme dinamice optimale şi modele economico-financiare

Bucureşti

română

IF

120

Biomateriale inteligente şi aplicaţii/Smart biomaterials and applications

Bucureşti

engleză

IF

120

15

Mecatronică şi robotică

Mecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul; Inginerie mecanică)

Bucureşti

română

IF

120

100

Robotică (interdisciplinar cu domeniul; Inginerie mecanică)

Bucureşti

română

IF

120

16

Ingineria materialelor

Obţinerea, procesarea şi caracterizarea nanomaterialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

300

Sinteza şi procesarea materialelor metalice speciale

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţa şi expertizarea materialelor metalice avansate

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţa şi managementul testării materialelor

Bucureşti

română

IF

120

Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

17

Ingineria mediului

Controlul analitic al calităţii mediului şi tehnici de depoluare

Bucureşti

română

IF

120

400

Ingineria mediului

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria mediului în energetică

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria mediului şi managementul calităţii în domeniul feroviar

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor biotehnice

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie şi management în protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

Managementul mediului şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

Protecţia mediului în industria materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

18

Inginerie şi management

Antreprenoriat industrial

Bucureşti

română

IF

120

800

Antreprenoriat, managementul şi ingineria afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

Business Administration and Engineering/Administrarea şi ingineria afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

Calitatea produselor şi serviciilor industriale

Bucureşti

română

IF

120

Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme/Dezvoltarea şi organizarea sistemelor mecatronice

Bucureşti

germană

IF

120

Excelenţă sustenabilă şi leadership în industrie/Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie

Bucureşti

germană

IF

120

Geschäfts-und Industrieverwaltung/ Administrarea şi ingineria afacerilor în industrie

Bucureşti

germană

IF

120

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria resurselor umane în organizaţiile industriale

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul producerii materialelor metalice

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi managementul sistemelor de afaceri

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie economică în activităţi industriale

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

Innovation and integrative technology/Tehnologii integrate operative

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul sistemelor energetice

Bucureşti

română

IF

120

Marketing industrial

Bucureşti

română

IF

120

Managementul facilităţilor

Bucureşti

română

IF

120

Management of the Digital Enterprises/Managementul întreprinderilor digitale

Bucureşti

engleză

IF

120

19

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare managerială

Bucureşti

română

IF

120

100

Technologies de la traduction automatique/Tehnologia traducerii automate

Bucureşti

franceză

IF

120

20

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii culturale europene

Bucureşti

română

IF

120

50

21

Economie

Politici economice europene

Bucureşti

română

IF

120

50

22

Ştiinţe ale educaţiei

Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic

Bucureşti

română

IF

120

200

Managementul organizaţiilor educaţionale

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţe chimice în educaţie continuă

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţele vieţii şi ecologie

Bucureşti

română

IF

120

 

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

 

1

Inginerie civilă şi instalaţii

Dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

800

Dezvoltarea urbană şi regională

Bucureşti

română

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri

Bucureşti

română

IF

120

Eficienţa energetică a instalaţiilor din clădiri/Efficacité énergétique des installations techniques du bâtiment

Bucureşti

franceză

IF

120

Energie, confort şi dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

Infrastructuri durabile de transport

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria clădirilor

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria infrastructurii transporturilor

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie geotehnică

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie hidraulică

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie hidraulică şi protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie structurală

Bucureşti

română

IF

120

Inginerie structurală/Ingénierie des structures

Bucureşti

franceză

IF

120

Inginerie structurală/Structural engineering

Bucureşti

engleză

IF

120

interacţiuni în mediul construit/Interactions in the built environment

Bucureşti

engleză

IF

120

Poduri şi tuneluri

Bucureşti

română

IF

120

Proiectarea construcţiilor civile şi industriale în zone seismice

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologia şi managementul lucrărilor de construcţii

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii performante pentru protecţia mediului urban

Bucureşti

română

IF

120

2

Inginerie geodezică

Geomatică

Bucureşti

română

IF

120

150

Planificare spaţială şi GIS pentru dezvoltare durabilă

Bucureşti

română

IF

120

Prelucrarea şi analiza datelor geospaţiale

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme informaţionale în cadastru şi publicitate imobiliară

Bucureşti

română

IF

120

3

Inginerie mecanică

Echipamente pentru dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea materialelor

Bucureşti

română

IF

120

150

Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme mecanice avansate

Bucureşti

română

IF

120

4

Inginerie şi management

Managementul proiectelor în construcţii

Bucureşti

română

IF

120

50

5

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional

Bucureşti

română

IF

120

100

Management şi consiliere educaţională

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii didactice asistate de calculator (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie civilă şi instalaţii)

Bucureşti

română

IF

120

6

Filologie

Traducere şi interpretare specializată

Bucureşti

română

IF

120

50

 

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” DIN BUCUREŞTI

 

1

Urbanism

Amenajarea teritoriului şi dezvoltare regională

Bucureşti

română

IF

120

300

Management urban pentru oraşe competitive

Bucureşti

română

IF

120

Mobilitate urbană

Bucureşti

română

IF

120

Peisaj şi teritoriu

Bucureşti

română

IF

120

Proiectare urbană

Bucureşti

română

IF

120

Urbanism şi politici publice

Bucureşti

română

IF

120

 

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

 

1

Agronomie

Agricultură durabilă

Bucureşti

română

IF

120

300

Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă

Bucureşti

română

IF

120

Consultanţă agricolă

Bucureşti

română

IF

120

Exploatarea sistemelor tehnice pentru agricultură

Bucureşti

română

IF

120

Managementul şi expertiza fondului funciar

Bucureşti

română

IF

120

Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară

Bucureşti

română

IF

120

2

Horticultură

Managementul conservării biodiversităţii

Bucureşti

română

IF

120

200

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban

Bucureşti

română

IF

120

Ştiinţe horticole ecologice

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii performante, management şi marketing vitivinicol

Bucureşti

română

IF

120

3

Inginerie şi management în agricultură şi

dezvoltare rurală

Agribusiness

Bucureşti

română

IF

120

400

Agribusiness

Bucureşti

română

IFR

120

Management în agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

română

IF

120

Management în agroturism şi alimentaţie publică

Bucureşti

română

IFR

120

Management şi audit intern

Bucureşti

română

IF

120

Management şi dezvoltare rurala

Bucureşti

română

IF

120

Management şi dezvoltare rurală

Bucureşti

română

IFR

120

Managementul calităţii şi inovaţiei în domeniul agroalimentar

Bucureşti

română

IF

120

Managementul fermei şi dezvoltarea afacerilor agricole/ Farm Management and Agribusiness Development

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul industriei ospitalităţii rurale/ Management of Rural Hospitality Industry

Bucureşti

engleză

IF

120

4

Biotehnologii

Aplicaţii moderne ale biotehnologiilor în agricultură

Bucureşti

română

IF

120

150

Biotehnologie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

română

IF

120

Biotehnologii în industria farmaceutică

Bucureşti

română

IF

120

Biotehnologii în protecţia mediului

Bucureşti

română

IF

120

Biotehnologie şi antreprenoriat/Biotechnology and entrepreneurship

Bucureşti

engleză

IF

120

5

Ingineria produselor alimentare

Biosecuritatea produselor alimentare

Bucureşti

română

IF

120

200

Controlul şi expertiza alimentelor ecologice, Halal şi Kosher

Bucureşti

română

IF

120

Expertiza produselor agroalimentare

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologii speciale în industria alimentară

Bucureşti

română

IF

90

Siguranţa şi biosecuritatea produselor alimentare/Food safety and biosecurity

Bucureşti

engleză

IF

120

6

Zootehnie

Antreprenoriat în producţiile animaliere

Bucureşti

română

IF

120

55

Proiectarea şi dezvoltarea fermelor zootehnice

Bucureşti

română

IF

90

7

Ingineria mediului

Geomatică pentru ingineria mediului

Bucureşti

română

IF

120

175

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti

română

IF

120

Ingineria şi protecţia mediului în spaţiul rural

Bucureşti

română

IFR

120

8

Inginerie şi management

Managementul investiţiilor în ecosisteme

Bucureşti

română

IF

120

50

9

Ştiinţe ale educaţiei

Managementul formării continue în învăţământul agronomic (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală)

Bucureşti

română

IF

120

50

 

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

 

Nr. crt.

Domeniul de studii universitare de master

Denumirea programului de studii universitare de master

Locaţia geografică

Limba de predare

Forma de învăţământ

Numărul de credite de studiu transferabile

Numărul maxim de studenţi ca pot fi şcolarizaţi

1

Matematică

Algebră, geometrie şi criptografie

Bucureşti

română

IF

120

350

Algebră, geometrie şi criptografie/Algebra, Geometry and Cryptography

Bucureşti

engleză

IF

120

Biostatistică (interdisciplinar cu domeniile: Informatică, Farmacie)

Bucureşti

română

IF

120

Matematici financiare, analiză matematică şi modelare matematică

Bucureşti

română

IF

120

Analiză matematică şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Probabilităţi şi statistică în finanţe şi ştiinţe

Bucureşti

română

IF

120

2

Informatică

Algoritmi şi bioinformatică

Bucureşti

română

IF

120

400

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

română

IF

120

Baze de date şi tehnologii WEB

Bucureşti

română

IFR

120

Inginerie software

Bucureşti

română

IF

120

Inteligenţă artificială

Bucureşti

română

IF

120

Programare declarativă

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme distribuite

Bucureşti

română

IF

120

Securitate şi logică aplicată

Bucureşti

română

IF

120

3

Fizică

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

500

Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii/Physics of atom, nucleus and elementary particles, Astrophysics and applications

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri

Bucureşti

română

IF

120

Fizica materialelor avansate şi nanostructuri/Physics of advanced materials and nanostructures

Bucureşti

engleză

IF

120

Fizică medicală

Bucureşti

română

IF

120

Fizica mediului şi a polimerilor ecologici

Bucureşti

română

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională

Bucureşti

română

IF

120

Fizică teoretică şi computaţională/Theoretical and Computational Physics

Bucureşti

engleză

IF

120

Optică, laseri şi aplicaţii

Bucureşti

română

IF

120

Surse de energie regenerabile şi alternative (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)

Bucureşti

română

IF

120

4

Chimie

Abordarea integrată a ştiinţelor naturii (interdisciplinar cu domeniile: Biologie, Fizică)

Bucureşti

română

IF

120

300

Biomolecule

Bucureşti

română

IF

120

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

engleză

IF

120

Chimia materialelor avansate

Bucureşti

română

IF

120

Chimia medicamentelor şi produselor cosmetice

Bucureşti

română

IF

120

Chimie didactică

Bucureşti

română

IF

120

5

Geografie

Climatologie şi resurse de apă

Bucureşti

română

IF

120

350

Dezvoltare teritorială inteligentă

Bucureşti

română

IF

120

Geodemografie şi vulnerabilităţi socioteritoriale

Bucureşti

română

IF

120

Geografie aplicată şi dezvoltare regională

Bucureşti

română

IF

120

Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru

Bucureşti

română

IF

120

Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate

Bucureşti

română

IF

120

Managementul dezastrelor

Bucureşti

română

IF

120

Managementul resurselor şi activităţilor turistice

Bucureşti

română

IF

120

Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi rurale

Bucureşti

română

IF

120

Sisteme informaţionale geografice

Bucureşti

română

IF

120

6

Ştiinţa mediului

Evaluarea integrată a stării mediului

Bucureşti

română

IF

120

250

Managementul integrat al capitalului natural

Bucureşti

română

IF

120

Politici de mediu pentru dezvoltarea durabilă

Bucureşti

română

IF

120

Poluarea chimică a mediului

Bucureşti

română

IF

120

Riscurile mediului aerian în sănătate/Air-environment risks and health response

Bucureşti

engleză

IF

120

Sustenabilitatea sistemelor socioecologice

Bucureşti

engleză

IF

120

7

Inginerie geologică

Evaluarea bazinelor de sedimentare şi a resurselor minerale

Bucureşti

română

IF

120

250

Geobiologie aplicată în conservarea patrimoniului natural şi cultural (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţa mediului)

Bucureşti

română

IF

120

Geofizică

Bucureşti

română

IF

120

Geofizică aplicată/Applied geophysics

Bucureşti

engleză

IF

120

Inginerie geologică şi geotehnică ambientală

Bucureşti

română

IF

120

8

Biologie

Antropologie evoluţionistă

Bucureşti

română

IF

120

550

Biochimie aplicată şi biologie moleculară

Bucureşti

engleză

IF

120

Biochimie şi biologie moleculară

Bucureşti

română

IF

120

Bioinformatică aplicată în ştiinţele vieţii/Applied bioinformatics for life Science

Bucureşti

engleză

IF

120

Biologie medicală

Bucureşti

română

IF

120

Biologie sistemică

Bucureşti

română

IF

120

Biotehnologie microbiană şi genetică

Bucureşti

română

IF

120

Fiziologie celulară şi biofizica membranelor

Bucureşti

română

IF

120

Genetică aplicată şi biotehnologie

Bucureşti

română

IF

120

Managementul calităţii în laboratoarele medicale

Bucureşti

română

IF

120

Microbiologie aplicată şi imunologie

Bucureşti

română

IF

120

Neurobiologie

Bucureşti

română

IF

120

Taxonomie şi biodiversitate

Bucureşti

română

IF

120

9

Drept

Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Bucureşti

română

IF

60

600

Arbitrajul internaţional

Bucureşti

engleză

IF

60

Carieră judiciară

Bucureşti

română

IF

60

Drept fiscal

Bucureşti

română

IF

60

Drept internaţional public

Bucureşti

română

IF

60

Drept privat

Bucureşti

română

IF

60

Dreptul afacerilor

Bucureşti

română

IF

60

Dreptul muncii, relaţii de muncă şi industriale

Bucureşti

română

IF

60

Dreptul Uniunii Europene

Bucureşti

română

IF

60

Dreptul urbanismului şi al amenajării teritoriului

Bucureşti

română

IF

60

Maşter profesional de drept european şi internaţional al afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

60

Ştiinţe penale

Bucureşti

română

IF

60

10

Ştiinţe administrative

Administrarea relaţiilor publice şi asistenţă managerială

Bucureşti

română

IF

120

400

Administrarea resurselor instituţiilor culturale

Bucureşti

română

IF

120

Administrarea şi dezvoltarea resurselor umane

Bucureşti

română

IF

120

Administraţie publică şi eficienţa sistemului administrativ

Bucureşti

română

IF

120

Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană

Bucureşti

română

IF

120

Managementul crizelor

Bucureşti

română

IF

120

Managementul informaţiei şi al documentelor

Bucureşti

română

IF

120

Managementul restaurării şi valorificării patrimoniului cultural

Bucureşti

română

IF

120

11

Ştiinţe ale comunicării

Campanii de comunicare în publicitate şi relaţii publice

Bucureşti

română

IF

120

850

Comunicare corporativă

Bucureşti

română

IF

120

Comunicare corporativă

Bucureşti

română

IFR

120

Comunicare şi resurse umane

Bucureşti

română

IF

120

Consultanţă şi expertiză în publicitate

Bucureşti

română

IF

120

Gestionarea informaţiei în societatea contemporană

Bucureşti

română

IF

120

Jurnalism politic

Bucureşti

română

IF

120

Jurnalism tematic

Bucureşti

română

IF

120

Jurnalism tematic

Bucureşti

română

IFR

120

Managementul instituţiilor mass-media

Bucureşti

română

IF

120

Mass-media, dezvoltare, societate/Medias, développement, société

Bucureşti

franceză

IF

120

Media, comunicare publică şi globalizare

Bucureşti

engleză

IF

120

Modele de comunicare şi relaţii publice

Bucureşti

română

IF

120

Producţie multimedia şi audiovideo

Bucureşti

română

IF

120

Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării

Bucureşti

română

IF

120

12

Sociologie

Antropologie, dezvoltare comunitară şi regională

Bucureşti

română

IF

120

900

Cercetare în sociologie/Research. in sociology

Bucureşti

engleză

IF

120

Cercetare sociologică avansată

Bucureşti

română

IF

120

Comunicare interculturală

Bucureşti

engleză

IF

120

Comunicare, mass-media şi societate

Bucureşti

franceză

IF

120

Devianţă socială şi criminalitate

Bucureşti

română

IF

120

Management intercultural

Bucureşti

engleză

IF

120

Managementul resurselor umane

Bucureşti

română

IF

120

Politici publice şi management în administraţia publică

Bucureşti

română

IF

120

Sociologia consumului şi marketing

Bucureşti

română

IF

120

Sociologie şi managementul îmbătrânirii (interdisciplinar cu Asistenţă socială)

Bucureşti

română

IF

120

Sondaje de opinie, marketing şi publicitate

Bucureşti

română

IF

120

Studii de securitate

Bucureşti

română

IF

120

Studii de securitate

Bucureşti

română

IFR

120

13

Asistenţă socială

Consiliere în asistenţa socială

Bucureşti

română

IF

120

375

Grupuri de risc şi servicii sociale de suport

Bucureşti

română

IF

120

Managementul serviciilor sociale şi de sănătate

Bucureşti

română

IF

120

Prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri

Bucureşti

română

IF

120

Probaţiune

Bucureşti

română

IF

120

14

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

150

Studii europene

Bucureşti

română

IF

120

Tehnici diplomatice

Bucureşti

română

IF

120

Afaceri publice internaţionale/ International Public Affairs

Bucureşti

engleză

IF

120

15

Ştiinţe politice

Politică comparată

Bucureşti

engleză

IF

120

225

Politică europeană şi românească

Bucureşti

română

IF

120

Politica în Europa. State, frontiere şi societăţi

Bucureşti

franceză

IF

120

Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european

Bucureşti

română

IF

120

Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european

Bucureşti

română/ franceză

IF

120

16

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor (interdisciplinar cu domeniul: Sociologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

300

Administrarea afacerilor mici şi mijlocii

Bucureşti

română

IF

120

Administrarea afacerilor/Executive master in business administration

Bucureşti

engleză

IF

120

Consultanţă în afaceri

Bucureşti

română

IF

120

Consultanţă în afaceri/Business Consulting

Bucureşti

engleză

IF

120

Economie comportamentală/Behavioral economics (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

engleză

IF

120

17

Marketing

Marketing strategic şi managementul vânzărilor

Bucureşti

română

IF

120

50

18

Psihologie

Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional

Bucureşti

română

IF

120

550

Evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei

Bucureşti

română

IF

120

Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

Bucureşti

română

IF

120

Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală

Bucureşti

română

IF

120

Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

Bucureşti

română

IF

120

Psihologia sănătăţii - cercetare clinică şi optimizare comportamentală

Bucureşti

română

IF

120

Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale

Bucureşti

română

IF

120

Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică

Bucureşti

română

IF

120

Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane

Bucureşti

română

IF

120

Psihotraumatologie şi asistare psihologică

Bucureşti

română

IF

120

Sănătate ocupaţională şi performanţă în organizaţii

Bucureşti

română

IF

120

Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane

Bucureşti

română

IF

120

19

Ştiinţe ale educaţiei

Consiliere şcolară

Bucureşti

română

IFR

120

800

Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei

Bucureşti

română

IF

120

Educaţie presecundară. Politici şi strategii de dezvoltare

Bucureşti

română

IF

120

Educaţie timpurie (interdisciplinar cu domeniul: Psihologie)

Bucureşti

română

IF

120

Formarea formatorilor

Bucureşti

română

IF

120

învăţare, inovare şi coaching în educaţie

Bucureşti

română

IF

120

Management educaţional

Bucureşti

română

IFR

120

Management educaţional

Buzău

română

IF

120

Management educaţional

Focşani

română

IF

120

Managementul şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale

Bucureşti

română

IF

120

Mentoratul în educaţie

Bucureşti

română

IF

120

Pedagogii alternative şi arta teatrală în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Teatru şi artele spectacolului)

Bucureşti

română

IF

120

Psihopedagogia şcolii incluzive

Bucureşti

română

IF

120

Strategii inovative de învăţare. Masterat didactic

Bucureşti

română

IF

120

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie

Bucureşti

română

IFR

120

Tehnologii informatice şi de comunicaţii în educaţie (interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare şi tehnologia informaţiei)

Bucureşti

română

IF

120

Terapia logopedică în procesele de comunicare

Bucureşti

română

IF

120

20

Filologie

Cultură şi civilizaţie ebraică

Bucureşti

română

IF

120

1000

Cultura şi limbajul organizaţiilor europene

Bucureşti

română

IF

120

Didactici ale disciplinelor filologice

Bucureşti

română

IF

120

Etnologie, antropologie culturală şi folclor

Bucureşti

română

IF

120

Formarea interpreţilor de conferinţă

Bucureşti

română

IF

120

Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii

Bucureşti

engleză

IF

120

Spaţiul islamic; societăţi, culturi, mentalităţi

Bucureşti

română

IF

120

Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

Bucureşti

română

IF

120

Studii americane

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române

Bucureşti

română

IF

120

Studii culturale balcanice

Bucureşti

română

IF

120

Studii culturale britanice

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii est asiatice

Bucureşti

română

IF

120

Studii franceze şi francofone

Bucureşti

franceză

IF

120

Studii literare

Bucureşti

română

IF

120

Studii literare româneşti

Bucureşti

română

IF

120

Teoria literaturii şi literatură comparată

Bucureşti

română

IF

120

Teoria şi practica editării

Bucureşti

română

IF

120

Traducere specializată şi studii terminologice

Bucureşti

română

IF

120

Traducerea textului literar contemporan

Bucureşti

engleză

IF

120

Traductologie latino romanică

Bucureşti

română

IF

120

Studii hispanice/Master de estudio hispánicos

Bucureşti

spaniolă

IF

120

21

Filosofie

Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii

Bucureşti

română

IF

120

450

Filosofie analitică

Bucureşti

engleză

IF

120

Filosofie, politică şi economie/Philosophy, politics and economics

Bucureşti

engleză

IF

120

Globalizare şi diplomaţie culturală

Bucureşti

engleză

IF

120

Istoria şi circulaţia ideilor filosofice

Bucureşti

română

IF

120

Istoria şi filosofia ştiinţei

Bucureşti

română

IF

120

Program masteral în ştiinţe cognitive - Open mind

Bucureşti

engleză

IF

120

Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

22

Istorie

Diplomaţie şi politică sec. XIX-XXI

Bucureşti

română

IFR

120

450

Experimente ale modernităţii

Bucureşti

română

IF

120

Interfeţe culturale în preistorie şi antichitate

Bucureşti

română

IF

120

Istoria artei şi filosofia culturii (interdisciplinar cu domeniul: Filosofie)

Bucureşti

română

IF

120

Istoria comunismului în România

Bucureşti

română

IF

120

Istoria ideilor, mentalităţilor şi culturii de masă (sec. XIX-XXI)

Bucureşti

română

IF

120

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

Bucureşti

română

IF

120

Istorie digitală şi informatizarea patrimoniului cultural

Bucureşti

română

IF

120

Istorie şi civilizaţie

Bucureşti

română

IF

120

Istorie şi politică militară în România secolelor XIX-XXI

Bucureşti

română

IF

120

Istorie, resurse culturale şi patrimoniu în societatea contemporană

Bucureşti

română

IF

120

Managementul bunurilor culturale şi turism cultural

Bucureşti

română

IFR

120

Politică şi societate în secolul al XX-lea

Bucureşti

română

IF

120

Studii medievale (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

23

Teologie

Artă sacră în contemporaneitate

Bucureşti

română

IF

120

550

Asistenţa socială a bisericii

Bucureşti

română

IF

120

Comunicare biblică şi eclesială

Bucureşti

română

IF

120

Comunicare şi comuniune eclesială în spaţiul ortodox

Bucureşti

română

IF

120

Doctrină şi cultură creştină

Bucureşti

română

IF

120

Exegeză şi ermineutică biblică

Bucureşti

română

IF

120

Istorie şi tradiţie creştină

Bucureşti

română

IF

120

Pastoraţie şi viaţă liturgică

Bucureşti

română

IF

120

Patrimoniu creştin european

Bucureşti

română

IF

120

Studii religioase şi educaţie creştină

Bucureşti

română

IF

120

Teologia şi misiunea socială a bisericii

Bucureşti

română

IF

120

Teologie baptistă

Bucureşti

română

IF

120

Turism şi patrimoniu religios

Bucureşti

română

IF

120

24

Studii culturale

Cultură şi politică în context european şi internaţional

Bucureşti

română

IF

120

250

Societate, multimedia, spectacol (SMS) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură, Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

Studii culturale Slave; Rusia şi ţările slave din Europa Centrală şi de Est

Bucureşti

română

IF

120

Studii religioase - Texte şi tradiţii (interdisciplinar cu domeniul: Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

Teoria şi practica imaginii (TPI) (interdisciplinar cu domeniile: Arhitectură. Filologie)

Bucureşti

română

IF

120

 

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „CAROL DAVILA” DIN BUCUREŞTI

 

1

Medicină

Biofizică medicală şi biotehnologie celulară

Bucureşti

română

IF

120

200

Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice

Bucureşti

română

IF

120

îngrijiri specifice ale lăuzei şi nou-născutului la domiciliu

Bucureşti

română

IF

60

Nutriţie şi siguranţă alimentară

Bucureşti

română

IF

90

 

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

 

1

Drept

Drept antreprenorial

Bucureşti

română

IF

120

75

2

Ştiinţe administrative

Administraţie publică europeană

Bucureşti

engleză

IF

120

225

Administraţie publică şi integrare europeană

Bucureşti

română

IF

120

Administraţie şi management public

Bucureşti

română

IF

120

Managementul instituţiilor publice

Bucureşti

română

IF

120

Managementul resurselor umane în sectorul public

Bucureşti

română

IF

120

3

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

1065

Administrarea afacerilor

Bucureşti

română

IF

120

Administrarea afacerilor comerciale

Bucureşti

română

IF

120

Administrarea afacerilor în turism

Bucureşti

română

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

engleză

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

franceză

IF

120

Antreprenoriat şi administrarea afacerilor

Bucureşti

germană

IF