MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 830/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 830         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 19 octombrie 2017

 

SUMAR

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

84. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

770. - Hotărâre privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

325. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice  şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

 

1.339. - Ordin al ministrului apelor şi pădurilor pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale

 

2.949. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

 

2.950. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

18. - Circulară privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

 

19. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 635/2017

 

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019

 

În temeiul art. 67 din Constituţia României, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 76/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 12 octombrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Comisia se compune din 17 senatori şi deputaţi, desemnaţi de grupurile parlamentare din Camera Deputaţilor şi Senat, potrivit configuraţiei politice a Parlamentului României.”

2. În anexă, la punctul I. „Componenţa comisiei”, la poziţia 10, domnul deputat Neagu Nicolae, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitate de membru al comisiei în locul domnului deputat Ardelean Ben-Oni.

3. În anexă, la punctul I. „Componenţa comisiei”, după poziţia 15 se introduc două noi poziţii, poziţiile 16 şi 17, cu următorul cuprins:

„ 16. Doamna Teiş Alina, deputat, Grupul parlamentar al PSD 17. Domnul Dobrovie Matei-Adrian, deputat, Grupul parlamentar al USR.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 18 octombrie 2017 cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE-LIVIU DRAGNEA

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 84.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 1 februarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Valorificarea producţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) se face în perioadele 1 ianuarie-15 iunie, inclusiv, şi/sau 23 octombrie-20 decembrie, inclusiv.”

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 18 octombrie 2017.

Nr. 770.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 260.044/2017 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii, în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 243/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificare art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 10 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) deţin în proprietate utilajele şi echipamentele de laborator pentru prelevarea probelor şi efectuarea analizelor specifice Studiilor privind calitatea solului.”

2. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

.(3) în situaţia în care cererea-tip şi documentaţia sunt complete, comisia dispune examinarea specialiştilor împuterniciţi de persoana fizică/juridică în acest sens, precum şi transmiterea formularului completat potrivit anexei nr. 3 de către persoana fizică/juridică care solicită atestarea către direcţia pentru agricultură judeţeană din judeţul unde se află utilajele şi echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicită atestarea în vederea verificării bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus la dosar.

(4) Verificarea bazei tehnico-materiale înscrise în formularul depus, potrivit prevederilor alin. (3), se face de către o echipă mixtă formată din specialişti desemnaţi de către directorul direcţiei pentru agricultură judeţene şi specialişti desemnaţi de Către directorul oficiului de studii pedologice şi agrochimice din judeţul unde se află utilajele şi echipamentele de laborator ale persoanei fizice/juridice care solicită atestarea, în termen de maximum 20 de zile de la data primii acestuia.”

3. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Evaluarea specialistului desemnat de persoana fizică/juridică se realizează de fiecare membru al comisiei şi se concretizează prin două note de la 1 la 10: una pentru studiul prezentat şi alta pentru nivelul de cunoştinţe teoretice de specialitate ce rezultă în urma interviului.”

4. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Certificatul de atestare se tipăreşte cu respectarea următoarelor caracteristici tehnice:

a) hârtie de securitate;

b) tipărire pe format A4;

c) finisare în carnete a câte 100 de file, cu copertă din hârtie ofset;

d) tipărire faţă 2 culori;

e) fila este formată din matcă şi certificat, separate prin perfor, cu serie dublă şi numerotare dublă din 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;

f) seria certificatului se completează cu indicativul judeţului/ municipiului Bucureşti, la momentul emiterii certificatului;

g) text negru.”

5. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor comunică decizia finală fiecărui contestator, prin secretariatul comisiei de atestare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei.”

6. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modificaşi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

7. Anexa nr. 4 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

8. Anexa nr. 5 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.

9. Anexa nr. 7 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.

10. Anexa nr. 8 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.

Art. II. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Petre Daea

 

Bucureşti, 4 octombrie 2017.

Nr. 325.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

- Model -

 

CERERE-TIP

privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

 

Stimate domnule preşedinte,

1 .(*) Subsemnatul/Subsemnata, .............................................., domiciliat/domiciliată în .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............................................., telefon .............................................., posesor/posesoare act de identitate ...... seria ...... nr. .............................................., eliberat de .............................................., la data de .............................................., CNP .............................................., în calitate de (1) .............................................., prin .............................................., conform .............................................. .

2. (*) pentru (2): .............................................., având număr de ordine în (**).............................................., CIF/CUI .............................................. .

3. (*) cu sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul .............................................., codul poştal .............................................., telefon .............................................., fax .............................................., e-mail .............................................., site ..............................................,

în conformitate cu prevederile art. ....... lit. ....... din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, solicităm eliberarea certificatului de atestare pentru efectuarea de (Se bifează care studii):

|_| studii pedologice;

|_| studii agrochimice;

|_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);

|_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

|_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

Anexez la prezenta cerere documentele prevăzute la art. ...... din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. .....................

 

Reprezentant/împuternicit,

.........................................................

(numele şi prenumele în clar)

 

Semnătura

..................................

Data .........................

L.S.

 

NOTE:

- Câmpurile notate cu (*) sunt obligatoriu de completat.

- Câmpurile notate cu (**) se completează cu numărul din registrul comerţului sau cu numărul din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

(1) Se completează de către: asociat, administrator, împuternicit, întreprinzător titular al întreprinderii individuale/reprezentant al întreprinderii familiale/membru al întreprinderii familiale etc.

(2) Se completează cu denumirea formei de organizare, conform reglementărilor legale: societate (S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A.)/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală etc.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

 

DECIZIA

Nr. ....... din .........................

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de atestare a analizat dosarul anexat

Cererii de atestare nr. ..................... din .................................

având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis

 

RESPINGEREA

 

Solicitării .............................................. (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., sectorul/judeţul .............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................................., CUI .............................................., pentru efectuarea de

(Se bifează care studii):

|_| studii pedologice;

|_| studii agrochimice;

|_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);

|_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

|_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

Motivele respingerii sunt ..............................................

Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicare, la comisia de soluţionare a contestaţiilor.

 

Preşedinte,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

Seria ....... nr. ....... din .........................

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de atestare â analizat dosarul anexat

Cererii de atestare nr. ....... din .........................

având în vedere documentele prezentate şi în urma examinării specialistului împuternicit de persoana fizică/juridică în prezenţa reprezentantului legal al persoanei fizice/juridice solicitante prin interviu, comisia de atestare a decis acordarea

 

CERTIFICATULUI DE ATESTARE

 

..............................................  (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în .............................................., localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., sectorul/judeţul .............................................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................................. CUI .............................................., pentru efectuarea

de (Se bifează care studii):

|_| studii pedologice;

|_| studii agrochimice;

|_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);

|_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

|_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

 

Prezentul certificat este valabil 5 ani de la data emiterii şi poate fi suspendat sau anulat în cazul în care se constată că titularul nu mai îndeplineşte criteriile şi condiţiile atestării.

 

Preşedinte,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

 

DECIZIE

Nr. ....... din .........................

 

În conformitate cu prevederile art. 26-28 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis

 

SUSPENDAREA

 

Certificatului de atestare seria ........ nr. ........./......................., emis pentru .............................................. (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., sectorul/judeţul .............................................. înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................................., CUI .............................................., pentru efectuarea de (Se bifează care studii.):

|_| studii pedologice;

|_| studii agrochimice;

|_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);

|_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

|_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

Motivele suspendării sunt ...................................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

 

Preşedinte,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

 

ANEXA Nr. 5

(Anexa nr. 8 la normele metodologice)

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice

care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

 

DECIZIE

Nr. ....... din .........................

 

În conformitate cu prevederile art. 26, 27 şi 29 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere documentele prezentate, în urma verificării acestora, comisia de atestare a decis

 

ANULAREA

 

Certificatului de atestare seria ........ nr. ........./......................., pentru .............................................. (denumirea persoanei fizice/juridice), cu sediul în localitatea .............................................., str. .............................................. nr. ...., sectorul/judeţul .............................................. înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. .............................................., CUI .............................................., pentru efectuarea de (Se bifează care studii.);

|_| studii pedologice;

|_| studii agrochimice;

|_| studii de bonitare (încadrarea în clase de calitate, favorabilitate);

|_| studii pentru protecţia şi reabilitarea solurilor;

|_| alte studii specifice care privesc ştiinţele solului.

Motivele anulării sunt ...................................................................................

Prezenta decizie poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale în cadrul căreia funcţionează Comisia pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului.

 

Preşedinte,

..............................................

(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

MINISTERUL APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 68.115 din 2.10.2017 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6), (61) şi (62) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul apelor şi pădurilor,

Istrate Stetco,

secretar de stat

 

Bucureşti, 6 octombrie 2017.

Nr. 1.339.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind aprobarea depăşirii posibilităţii ca urmare a recoltării produselor accidentale I

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte documentele şi procedurile necesare aprobării depăşirii posibilităţii pentru o unitate de gospodărire, în situaţia în care volumul produselor accidentale I cumulat cu volumul recoltat anterior apariţiei acestora depăşeşte posibilitatea stabilită prin amenajamentul silvic.

Art. 2. - (1) Aprobarea depăşirii posibilităţii în condiţiile art. 1 se realizează prin decizie a conducătorului structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emite decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii în baza unei documentaţii complete, depuse de ocolul silvic care solicită aprobarea, care cuprinde:

a) memoriul justificativ prin care este/sunt prezentat/prezentaţi factorul/factorii biotic/biotici sau abiotic/abiotici care a/au afectat arboretul/arboretele;

b) informaţiile tehnice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie;

c) fotografii relevante privitoare la arboretele afectate;

d) în cazul în care produsele accidentale I au apărut ca urmare a incendiilor şi/sau a doborârilor şi rupturilor de vânt şi/sau zăpadă se va face şi dovada raportării prin Sistemul integrat de raportare a situaţiilor de urgenţă.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) se întocmesc de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.

(4) Informaţiile tehnice prevăzute la alin. (2) lit. b) se certifică sub semnătură de către:

a) expertul care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expert CTAP, din cadrul unităţii specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor, care a întocmit amenajamentul silvic în vigoare sau, în lipsa motivată a acestuia, un expert dintr-o altă unitate specializată autorizată;

b) şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice pentru unitatea de producţie în care s-a produs afectarea;

c) reprezentantul unităţii/entităţii din cadrul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, după caz.

(5) Conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în a cărei rază teritorială sunt constituite partizile de produse accidentale I pentru care au fost întocmite actele de punere în valoare, emite decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii prevăzute la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) documentaţia depusă este completă şi corespunzătoare;

b) un reprezentant al structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură a constatat, prin control în teren realizat la minimum 10% din numărul de acte de punere în valoare întocmite, dar nu mai puţin de un act de punere în valoare, că întocmirea acestora s-a realizat în condiţii legale. Dacă prin control se constată că la întocmirea oricărui act de punere în valoare din eşantionul controlat nu au fost respectate normele tehnice, controlul se va extinde la totalitatea actelor de punere în valoare depuse. În această situaţie vor fi emise deciziile de aprobare numai pentru actele de punere în valoare care au fost întocmite cu respectarea normelor tehnice şi al căror volum cumulat depăşeşte posibilitatea.

(6) După emiterea deciziei de aprobare a depăşirii posibilităţii în condiţiile alin. (5), partizile constituite din produse accidentale I care fac obiectul depăşirii posibilităţii pot fi autorizate spre exploatare.

Art. 3. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură transmite Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură decizia de aprobare a depăşirii posibilităţii, împreună cu informaţiile tehnice prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în vederea analizei oportunităţii şi necesităţii elaborării unui nou amenajament silvic.

(2) în baza documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăşte aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, în funcţie de gradul de afectare a fondului de producţie.

(3) Hotărârea Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură privind aprobarea/respingerea elaborării unui nou amenajament silvic, înainte de expirarea valabilităţii acestuia, se comunică structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial şi ocolului silvic/proprietarului. după caz.

(4) în situaţia în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură emite hotărâre de respingere a elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice este obligat să aplice prevederile amenajamentului silvic până la expirarea valabilităţii acestuia, fiind interzisă recoltarea produselor principale din arboretele cuprinse în planul decenal de recoltare.

(5) Volum recoltat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este considerat fără provenienţă legală.

(6) în situaţia în care în perioada rămasă de la data emiterii hotărârii prevăzute la alin. (3) până la data expirării aplicării amenajamentului silvic apar noi produse accidentale I, acestea se recoltează integral, cu aprobarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură competente teritorial, prin decizia conducătorului acesteia, cu respectarea prevederilor alin. (1) şi art. 2.

(7) în situaţia prevăzută la alin. (6), decizia/deciziile de aprobare a depăşirii posibilităţii se transmite/se transmit autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.

(8) Volumul produselor accidentale I, cu care se depăşeşte posibilitatea, aprobat în condiţiile alin. (6) şi art. 2 alin. (5), se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului/amenajamentelor silvic/silvice nou/noi.

(9) în situaţia în care Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură hotărăşte aprobarea elaborării unui nou amenajament silvic înainte de termen, volumul produselor accidentale I, cu care se depăşeşte posibilitatea, aprobat în condiţiile alin. (6) şi art. 2 alin. (5), cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, se precomptează din posibilitatea stabilită pentru deceniul/deceniile următor/următoare de aplicare a amenajamentului silvic nou.

Art. 4. - (1) Posibilitatea în amenajamentul în vigoare poate fi depăşită numai pe seama produselor accidentale I şi numai în subunităţile de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie, cu excepţia subunităţii de gospodărire G - codru grădinărit, în care produsele accidentale I nu se precomptează.

(2) Produsele accidentale II nu se precomptează, iar volumul acestora nu este luat în considerare la depăşirea posibilităţii.

Art. 5. - (1) Precomptarea este acţiunea de înlocuire a volumului de lemn prevăzut a fi recoltat din arboretele incluse în planurile decenale de recoltare a produselor principale cu volume rezultate din exploatarea masei lemnoase din arboretele afectate integral sau cu grad de manifestare foarte puternic de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, indiferent de vârstă, sau afectate parţial de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, cu vârste mai mari de ˝ din vârsta exploatabilităţii tehnice, precum şi cu volumul arborilor tăiaţi ilegal şi cel provenit din defrişări legal aprobate.

(2) în situaţia precomptării, pentru calculul posibilităţii în viitorul amenajament se iau în considerare următoarele elemente:

a) unităţile amenajistice afectate (n),

suprafaţa lor (ha) - Sacc1int1, ......., Sacc1intn şi

volumul extras (mc)-Vacc1int, ......., Vacc1intn,

în cazul produselor accidentale I  provenite din arboretele afectate integral sau foarte puternic de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori şi a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete;

b) unităţile amenajistice afectate (n),

suprafaţa arboretelor afectate (ha) - (Sacc1part1 Sacc1partn),

vârsta arboretelor afectate (ani) - (TAacc1part1, ......., TAacc1partn),

creşterea curentă a arboretelor afectate (mc/an/ha) - (Cacc1part1, ......., Cacc1partn),

vârsta exploatabilităţii arboretelor afectate (ani) - (TEacc1part1, ......., TEacc1partn),

volumul afectat pe fiecare arboret (mc)- (V acc1part1, ......., Vacc1partn), în cazul produselor accidentale I

provenite din arborete cu vârste mai mari de /2 din vârsta exploatabilităţii tehnice, afectate parţial de factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, a volumului provenit din tăierile ilegale efectuate în aceste arborete şi a volumului provenit din defrişări legal aprobate.

Art. 6. - (1) Controlul organizării şi conducerii pădurii spre starea normală implică analiza aplicării amenajamentului silvic.

(2) în urma analizei prevăzute la alin. (1) rezultă efectul intervenţiilor ca urmare a extragerii produselor accidentale I asupra creşterii, dezvoltării arborilor şi arboretelor şi implicit asupra structurii şi mărimii întregului fond de producţie existent la nivelul subunităţilor de gospodărire afectate. Efectul acestora se constată pe teren, în urma realizării unei noi descrieri parcelare, în baza căreia se întemeiază deciziile de proiectare.

(3) în vederea reglementării procesului de producţie se aplică metodele de amenajare, potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor, iar posibilitatea se stabileşte potrivit prevederilor acestora, cu precizarea că la adoptarea posibilităţii se are în vedere şi volumul produselor accidentale I şi al arborilor extraşi ilegal cu care s-a depăşit posibilitatea în amenajamentul precedent. Baza de date de teren utilizată la calculul indicatorilor de posibilitate trebuie să cuprindă şi volumul produselor accidentale I şi al arborilor extraşi ilegal cu care s-a depăşit posibilitatea în amenajamentul precedent.

Art. 7. - (1) Reglementarea procesului de producţie lemnoasă este specifică:

a) codrului regulat, în unităţile de gospodărire: A - codru regulat, sortimente obişnuite, B - codru regulat, sortimente superioare, D - codru regulat, sortimente obişnuite, ţeluri de protecţie şi V - păduri de interes cinegetic;

b) codrului cvasigrădinărit, în unitatea de gospodărire J - codru cvasigrădinărit;

c) crângului, în unităţile de gospodărire: Q - crâng simplu salcâm, X - zăvoaie de plopi şi sălcii şi Y - crâng cu tăiere în scaun;

d) unităţilor de gospodărire Z - culturi de plopi şi sălcii selecţionate pentru celuloză şi cherestea şi W-culturi de plopi şi sălcii selecţionate pentru furnire.

(2) Pentru unităţile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se culeg informaţiile şi datele corespunzătoare fazei de proiectare tehnologică-teren şi se calculează toate listele, inclusiv lista privind calculul indicatorului de posibilitate.

(3) în baza datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2), în fiecare din unităţile amenajistice din care s-a recoltat volumul de produse accidentale I cu care s-a depăşit posibilitatea la nivelul unităţii de gospodărire, se introduce volumul aferent depăşirii, inclusiv creşterea şi se recalculează lista privind calculul indicatorului de posibilitate. Acest volum se introduce numai în vederea elaborării listelor care conduc la stabilirea indicatorului de posibilitate.

(4) Listele calculate potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) se anexează la procesul-verbal al şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice - conferinţa a II-a de amenajarea pădurilor.

(5) Posibilitatea adoptată este cea rezultată prin diferenţa dintre posibilitatea stabilită pe baza listelor de calcul al indicatorilor de posibilitate, elaborate în condiţiile alin. (3), şi volumul produselor accidentale I, volumul arborilor extraşi ilegal, volumul arborilor din defrişări legal aprobate, cu care s-a depăşit posibilitatea în amenajamentul precedent, cumulat cu posibilitatea aferentă perioadei rămase neaplicată a amenajamentului silvic de la data hotărârii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură, după caz. Calculul se detaliază la nivel de arboret.

Art. 8. - Pentru unităţile de gospodărire prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) indicatorul de posibilitate se calculează astfel:

a) dacă suprafaţa de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafaţa de pe care s-au recoltat produse accidentale I potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), nu depăşeşte suprafaţa periodică normală, stabilirea posibilităţii în noul amenajament silvic se realizează potrivit normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor;

b) dacă suprafaţa de pe care s-a recoltat posibilitatea, cumulată cu suprafaţa de pe care s-au recoltat produse accidentale I potrivit art. 5 alin. (2) lit. a), depăşeşte suprafaţa periodică normală, posibilitatea pe suprafaţă rezultă prin diminuarea în noul amenajament silvic a suprafeţei periodice, decenale/cincinale, după caz, faţă de cea periodică normală, cu suprafaţa de pe care s-au recoltat produsele accidentale I cu care s-a depăşit posibilitatea.

 

ANEXĂ

la metodologie

 

 

Aprob

 

Conducătorul structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

 

...............................................................................................

 

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

Informaţii tehnice

 

Unitatea de producţie

Unitatea de gospodărire

Posibilitatea la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic

- mc/perioada de aplicare -

Posibilitatea la momentul solicitării

- mc/perioada de aplicare -

Volumul recoltat de la intrarea în vigoare a amenajamentului silvic

Volumul produselor accidentale I la momentul aprobării depăşirii posibilităţii

- mc -

Volumul produselor accidentale I cu care se depăşeşte posibilitatea

- mc -

Nr.

Denumirea

Total - mc -

din care: produse accidentale I

- mc -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Posibilitatea recalculată pentru unităţi de producţie la care suprafaţa s-a diminuat (ca urmare a retrocedărilor, a vânzărilor pentru părţi din proprietate etc.), rezultată din scăderea posibilităţii stabilite de amenajamentul silvic cu volumul arboretelor din planul decenal de recoltare a produselor principale amplasate în suprafaţa cu care s-a diminuat suprafaţa pentru care a fost elaborat amenajamentul silvic.

 

Şef ocol silvic,

Reprezentant unitate/entitate,

Expert CTAP,

Reprezentant al structurii teritoriale de specialitate al autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură,

...................................................

...................................................

...................................................

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

...................................................

 

 

 

(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

 

Având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 735.787 din 11.10.2017, în temeiul art. 46 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Actele administrative fiscale şi procedurale prevăzute la art. 1 sunt următoarele:

1. titlu executoriu;

2. somaţie;

3. decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere;

4. decizie referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare;

5. Înştiinţare privind stingerea obligaţiilor fiscale;

6. adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;

7. adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi;

8. adresă de înştiinţare privind înfiinţarea popririi;

9. decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti;

10. decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate/contribuţii de asigurări sociale;

11. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;

12. decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;

13. decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;

14. decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;

15. notă privind restituirea/rambursarea unor sume,

16. decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private;

17. decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;

18. notificare privind îndeplinirea condiţiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) şi lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

19. notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

20. notificări privind nedepunerea în termen a declaraţiilor fiscale;

21. notificări privind modul de completare a declaraţiilor fiscale;

22. decizie privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoane fizice;

23. decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale;

24. decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

25. decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu;

26. decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;

27. notificare privind obligaţiile fiscale restante.”

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 13 octombrie 2017.

Nr. 2.949.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

 

Având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 735.994 din 11.10.2017,

în temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate În domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după punctul 9 se introduc trei noi puncte, punctele 10-12, cu următorul cuprins:

„10. Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, prevăzută în anexa nr. 10;

11. Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale, prevăzută în anexa nr. 11;

12. Notă privind restituirea/rambursarea unor sume, prevăzută în anexa nr. 12.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

3. După anexa nr. 9 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 10-12, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Mirela Călugăreanu

 

Bucureşti, 13 octombrie 2017.

Nr. 2.950.

 

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 967/2017)

 

ANTET 1

 

Cod de bare 1

Dosar de executare nr. ...............................

 

 

Nr. .................... din ...............................

 

Către ...................................................

 

 

............................................................ 2

 

ADRESĂ

de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

 

În temeiul prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se înfiinţează poprirea asupra sumelor de bani reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti în lei şi în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deţinute şi/sau datorate, cu orice titlu, debitorului .............................................. 3 de către dumneavoastră sau pe care le veţi datoră şi/sau deţine în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Sumele urmăribile vor fi reţinute şi virate, de îndată, în conturile deschise la unitatea de Trezorerie a Statului .............................................. pe numele .............................................. 4, utilizând numărul de evidenţă a plăţii .............................................. după cum urmează:

 

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare

Categorie sumă de plată5

Titlul executoriu nr./data6

Suma datorată

(lei)

Contul în care urmează a se vira suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Cod de bare 2

 

Poprirea se consideră înfiinţată din momentul primirii adresei de înfiinţare de către dumneavoastră. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi.

În situaţia în care la data comunicării prezentei adrese nu datoraţi vreo sumă de bani debitorului .............................................. 3 sau nu veţi datora în viitor asemenea sume în temeiul unor raporturi juridice existente, veţi înştiinţa despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5 zile de la primirea prezentei adrese.

Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.

 

Vă mulţumim pentru cooperare.

Conducătorul organului de executare,

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătură ..............................................

L.S.

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal - 759

1. Denumire: Adresă de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează în baza prevederilor art. 236 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.

6. Circulă:

- un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- un exemplar la terţul poprit, în format hârtie.

7. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.

 

1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a terţului poprit.

3 Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrata fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.

4 Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu.

5 Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

6 În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 967/2017)

 

ANTET 1

 

Cod de bare 1

Dosar de executare nr. ...............................

 

 

Nr. .................... din ...............................

 

Către 2 ...................................................

 

 

cod de identificare fiscală

 

 

str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,

 

 

ap. ...., sectorul ...., localitatea...............................................

 

 

judeţul .............................................. ,cod poştal ..................

 

DECIZIE

privind compensarea obligaţiilor fiscale

 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 167 şi art. 168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se compensează obligaţiile fiscale/bugetare restante:

I. Sumă de rambursat/de restituit/de plată de la buget din care se compensează obligaţii fiscale/bugetare restante:

Cod de bare 2

Denumirea venitului/ contului de disponibil din care se compensează

Contul de venituri/ de disponibil

Documentul din care rezultă suma de rambursat/de restituit/ de plată de la buget

Data exigibilităţii 3

Suma de rambursat/de restituit/ de plată de la buget

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

II. Obligaţii fiscale/bugetare restante care s-au stins prin compensare:

Denumirea obligaţiei fiscale/bugetare

Categorie suma de plată4

Contul de venituri

Documentul prin care s-a stabilit obligaţia fiscală/bugetară

Data exigibilităţii 3

Data stingerii prin compensare 5

Suma compensată

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

Operaţiunea de compensare s-a constatat:

 - la cererea contribuabilului nr. ..................... din data de ...........................................;

 - din oficiu.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268,269 şi 270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................

L.S.

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

Număr de operator de date cu caracter personal - 759

1. Denumire: Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza art. 167 şi art. 168 alin. (8)-(10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, după caz, de către organul fiscal central.

6. Circulă:

- un exemplar la Unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- un exemplar la unitatea de trezorerie a statului, în situaţia în care decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale nu se emite electronic.

7. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.


1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului.

3 Se va completa data exigibilităţii sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget, după caz, şi a obligaţiei fiscale neachitate, conform art. 167 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

4 Se va menţiona categoria da sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.

5 Se va completa data la care operează de drept compensarea, conform art. 167 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile, ţinându-se cont de data exigibilităţii.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 967/2017)

 

ANTET 1

 

Cod de bare 1

Dosar de executare nr. ...............................

 

 

Nr. .................... din ...............................

 

Către 2 ...................................................

 

 

cod de identificare fiscală

 

 

str. .............................................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....,

 

 

ap. ...., sectorul ...., localitatea...............................................

 

 

judeţul .............................................. ,cod poştal ..................

 

NOTĂ

privind restituirea/rambursarea unor sume

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere cererea dumneavoastră de restituire nr. ..................... din data de .........................................../decontul cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. ..................... din data de ..........................................., s-a aprobat restituirea sumei de lei, după cum urmează:

 

Cod de bare 2

 

Denumirea creanţei fiscale/bugetare

Contul de venituri/ de disponibil

Documentul din care rezultă creanţa fiscală/bugetară 3

Nr./data documentului

Suma de restituit

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

Restituirea sumei se efectuează după cum urmează4:

() în contul bancar nr. ....................., deschis la ...........................................;

() în numerar, la ghişeul unităţii Trezoreriei Statului.

 

Conducătorul unităţii fiscale,

Numele şi prenumele ..............................................

Semnătura ..............................................

L.S.

 

 

Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale

Număr de operator de date cu caracter personal  - 759

 

1. Denumire: Notă privind restituirea/rambursarea unor sume

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.

4. Se utilizează în baza art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, după caz, de către organul fiscal central.

6. Circulă:

- un exemplar la unitatea de imprimare rapidă, în format electronic;

- un exemplar la unitatea de trezorerie a statului, în situaţia în care Nota privind restituirea/rambursarea unor sume nu se emite electronic.

7. Se arhivează în format electronic la Unitatea de imprimare rapidă.


1 Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

2 Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului.

3 Se va menţiona documentul din care rezultă creanţa fiscală/bugetară, cum ar fi: document de plată, decont cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare, declaraţia privind impozitul pe profit, hotărâre judecătorească definitivă etc.

4 Se va bifa modalitatea agreată pentru restituire de către contribuabilul persoană fizică, conform cererii acestuia, iar în cazul contribuabilului persoană juridică se va bifa în mod obligatoriu contul bancar în care doreşte restituirea, conform cererii acestuia.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2017 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA este de 0,07% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 18.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2017, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 4,50% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 16 octombrie 2017.

Nr. 19.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor Imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 7 septembrie 2017, se face următoarea rectificare:

- la coloana nr. 5, nr. crt. 7, la pct. 1, în loc de:

„(...) Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 1.750,10 lei Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 32,00 mp

- valoarea contabilă = 15.125,60 lei (...)” se va citi:

„(...) Pavilionul P:

- suprafaţa construită = 8,00 mp

- valoarea contabilă = 1.750,10 lei Pavilionul R:

- suprafaţa construită = 1.050,00 mp

- valoarea contabilă = 28,50 lei Pavilionul T:

- suprafaţa construită = 32,00 mp

- valoarea contabilă = 15.125,60 lei (...)”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.