MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 906/2017

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 185 (XXIX) - Nr. 906         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 noiembrie 2017

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

821. - Hotărâre privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.342/1.192. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.575/1.358. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului mediului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

 

2.890/C. - Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor de echipare şi a duratei de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Inspecţiei Muncii, cu sediul în localitatea Criscior, Str. Zarandului nr. 70, judeţul Hunedoara.

Art. 2. - (1) Disponibilităţile în lei reprezentând venituri proprii neutilizate şi existente în conturile Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se virează integral la bugetul de stat, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în contul de venituri ale bugetului de stat 41.01.08 - „Disponibil din excedentele anilor precedenţi ale instituţiilor reorganizate”.

(2) Centrul de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional are obligaţia întocmirii şi depunerii la ordonatorul ierarhic superior a situaţiei financiare de încetare a activităţii în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Inspecţia Muncii preia pe bază de protocol de predare-preluare patrimoniul aferent Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional Criscior, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Imobilul proprietate publică a statului, situat în localitatea Criscior, Str. Zarandului nr. 70, judeţul Hunedoara, identificat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la numărul MF 144747, se transmite din administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional Criscior în administrarea Inspecţiei Muncii.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2018, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/1998 privind înfiinţarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional şi transmiterea fără plată a unui imobil şi a dotărilor aferente din administrarea Regiei Autonome a Cuprului Deva în administrarea Centrului de Monitorizare a Unităţilor cu Risc Profesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 23 octombrie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi, la anexa nr. 1, art. 2 lit. b) şi, la anexa nr. 2, la lit. A, a două liniuţă din Hotărârea Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 25 iulie 2017.

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Adrian Marius Rândunică

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa

 

Bucureşti, 15 noiembrie 2017.

Nr. 821.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.342 din 16 noiembrie 2017

Nr. 1.192 din 13 noiembrie 2017

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 12.041/2017 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.284 din 13.11.2017 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) şi art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de caicul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - În cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamente imunosupresoare pentru bolnavii beneficiari ai programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, respectiv bolnavii în status posttransplant, în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Asparaginazum pentru bolnavii beneficiari ai programului naţional de oncologie, precum şi în cazul iniţierii sau menţinerii unui tratament cu medicamentele aferente DCI Imunoglobulină normală pentru administrare intravasculară pentru bolnavii beneficiari ai programului naţional de boli transmisibile, programului naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever, respectiv programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în condiţiile legii, preţul cu ridicata la care se adaugă TVA, respectiv preţul cu amănuntul maximal cu TVA, calculat pe unitatea terapeutică, devine preţ de decontare.”

2. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 416,417,418,419,420,421,422 şi 427 se abrogă.

3. La anexa nr. 2, secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile” litera A „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu Infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere”, poziţiile 465 şi 466 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„465

W63860002

J06BA02

PENTAGLOBIN

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ*

SOL. PERF.

50 mg/ml

CN UNIFARM – S.A.

ROMÂNIA

FLAC. X 50 ML

PR

1

771,490000

879,070000

0,000000

466

W63860001

J06BA02

PENTAGLOBIN

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

SOL. PERF.

50 mg/ml

CN UNIFARM – S.A.

ROMÂNIA

FLAC. X 100 ML

PR

1

1.503,060000

1.676,490000

0,000000”

 

4. La anexa nr. 2, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” la subprogramul P6.5 „ Boli neurologice degenerative/inflamator-imune”, la punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune” , poziţiile 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 12,13 şi 14 se abrogă.

5. La anexa nr. 2, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever” la subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară”, poziţiile 1,2, 3, 4, 5, 6, 7,12,13 şi 14 se abrogă.

6. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1. „Transplant medular”, poziţiile 134,135, 136, 137, 138, 139, 140 şi 145 se abrogă.

7. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană” la subprogramul P9.1. „Transplant medular” , poziţiile 289 şi 290 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„289

W63860001

J06BA02

PENTAGLOBIN

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

SOL. PERF.

50 mg/ml

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

FLAC. X 100 ML

PR

1

1.503,060000

1.676,490000

0,000000

290

W63860002

J06BA02

PENTAGLOBIN

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

SOL. PERF.

50 mg/ml

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

FLAC. X 50 ML

PR

1

771,490000

879.070000

0,000000°

 

8. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţiile 127,128,129,130,131,132,133 şi 138 se abrogă.

9. La anexa nr. 2, secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană”, la subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi şi pancreas”, poziţiile 189 şi 190 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

„189

W63860001

J06BA02

PENTAGLOBIN

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

SOL. PERF.

50 mg/ml

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

FLAC. X 100 ML

PR

1

1.503,060000

1.676,490000

0,000000

190

W63860002

J06BA02

PENTAGLOBIN

IMUNOGLOBULINĂ NORMALĂ PT. ADM. INTRAVASCULARĂ**

SOL. PERF.

50 mg/ml

CN UNIFARM - S.A.

ROMÂNIA

FLAC. X 50 ML

PR

1

771,490000

879,070000

0,000000”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu 20 noiembrie 2017.

 

p Ministrul sănătăţii,

p, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Dan Dumitrescu,

Răzvan Teohari Vulcănescu

secretar de stat

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINISTERUL MEDIULUI

Nr. 1.575 din 27 octombrie 2017

Nr. 1.358 din 26 octombrie 2017

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020

 

În temeiul prevederilor art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,

ministrul transporturilor şi viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 169/1.801/2011 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 1 august 2011, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Direcţia transport aerian şi Direcţia generală management şi strategie din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română», Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA», Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, transportatorii aerieni români şi administraţiile aeroportuare vor lua măsurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Viceprim-ministru, ministrul mediului,

Felix Stroe

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 906 bis, care sa poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de echipare şi a duratei de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate

 

În conformitate cu prevederile art. 102 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă,

în temeiul dispoziţiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de echipare şt durata de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Normele prevăzute la art. 1 stabilesc:

a) articolele de echipament la care au dreptul persoanele private de libertate:

b) durata normală de folosinţă a echipamentului;

c) modalitatea de acordare a normelor de echipare,

(2) Prin echipament se înţelege ţinuta şi echipamentul individual de protecţie ale persoanelor private de libertate, asigurate de administraţia locului de deţinere, prevăzute în normele nr. 1-6 din anexă.

(3) Ţinuta reprezintă echipamentul complet al unei persoane, respectiv; îmbrăcăminte, lenjerie de corp, încălţăminte.

(4) Echipamentul individual de protecţie reprezintă totalitatea mijloacelor cu care sunt dotaţi participanţii la procesul de muncă pentru a fi protejaţi împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

Art. 3. - (1) Cantităţile prevăzute în norme sunt maximale şi nu pot fi depăşite.

(2) Cu aprobarea directorului locului de deţinere se pot aproviziona, asigura şi distribui cantităţi mai mici decât cele prevăzute de norme, dacă aceasta nu dăunează desfăşurării normale a activităţii.

Art. 4. - (1) Bunurile prevăzute în norme se achiziţionează de către fiecare administraţie a locului de deţinere, în limita bugetului aprobat.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), achiziţia se poate face centralizat pentru anumite bunuri prevăzute în norme, în funcţie de specificul acestora şi de cantitatea necesară.

Art. 5. - (1) Articolele de echipament se pot aproviziona şi distribui atât prin atelierele zonale organizate în cadrul administraţiilor locurilor de deţinere, cât şi prin operatori economici specializaţi, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice.

(2) Pentru articolele de echipament, încălţăminte şi lenjerie destinate persoanelor private de libertate, achiziţionate pe plan local, caracteristicile se stabilesc de către fiecare administraţie a locului de deţinere în parte.

Art. 6. - (1) Persoanele private de libertate poartă ţinută civilă indiferent de regimul de executare a pedepselor, a măsurii educative privative de libertate ori a măsurii preventive.

(2) Ţinuta civilă personală este achiziţionată din veniturile realizate de către persoanele private de libertate sau de către membri de familie, aparţinători sau alte persoane.

(3) în cazul în care persoanele private de libertate nu dispun de ţinută civilă personală, aceasta se asigură gratuit de către administraţia locului de deţinere, în funcţie de climă şi anotimp, potrivit dispoziţiilor normelor aprobate prin prezentul ordin, în baza solicitărilor scrise ale persoanelor private de libertate.

(4) Ţinuta asigurată de administraţia locului de deţinere, prin caracteristicile sale, nu trebuie să fie umilitoare, degradantă şi nici să evidenţieze condiţia de persoană privată de libertate.

(5) Ţinuta persoanelor private de libertate se păstrează în stare normală de curăţenie şi este înlocuită, când este necesar, prin grija administraţiei locului de deţinere ori a membrilor de familie, aparţinătorilor sau a altor persoane, în baza solicitărilor scrise ale persoanelor private de libertate.

(6) Persoanele private de libertate internate în spitale şi infirmerii sunt echipate conform normelor sanitare în vigoare.

(7) Prezentarea persoanelor private de libertate în faţa organelor judiciare sau a altor autorităţi sau instituţii se va realiza în ţinută decentă,

Art. 7. - (1) Persoanele private de libertate care desfăşoară activităţi cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere sau activităţi în regie proprie au dreptul la echipament individual de protecţie asigurat de administraţia focului de deţinere în condiţiile, structura şi cantităţile prevăzute de normele aprobate prin prezentul ordin.

(2) Persoanele juridice sau fizice care folosesc la muncă persoane private de libertate pentru desfăşurarea unor activităţi sunt obligate să asigure articole de echipament individual de protecţie.

(3) în cazul persoanelor private de libertate care prestează diverse activităţi lucrative în folosul locului de deţinere sau pentru persoane fizice sau juridice, echipamentele individuale de protecţia sănătăţii şi a securităţii se asigură în mod obligatoriu şi nu se pot substitui cu ţinuta civilă.

(4) în cazul în care persoanele private de libertate desfăşoară muncă pe bază de voluntariat, în condiţiile legii, echipamentul individual de protecţie se asigură de către partenerul social parte în contractul încheiat cu administraţia locului de deţinere.

Art. 8. - Persoanele care lucrează în ateliere sau în alte locuri unde se desfăşoară procese de muncă în condiţii de murdărirea corpului sau în contact cu noxe au dreptul, pentru schimb, la un rând de lenjerie de corp - maiou, cămaşă/tricou, chiloţi, suplimentar numărului prevăzut de normele aprobate prin prezentul ordin.

Art. 9. - (1) La punerea în libertate, persoanele care nu au încălţămintea şi îmbrăcămintea necesare şi nici posibilitatea să le procure primesc, în funcţie de sezon, următoarele articole de echipament: o/un căciulă/fes/batic, o/un cămaşă/tricou/bluză, o scurtă, un pantalon sau o fustă ori o rochie, pentru femei, un pulover, un maiou, un chilot, o pereche de încălţăminte, o pereche de ciorapi şi o pereche de mănuşi.

(2) Persoanele private de libertate care au asigurată o parte din ţinuta personală primesc numai articolele lipsă, necesare pentru completarea ţinutei.

(3) Stabilirea persoanelor care beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi a articolelor de echipament care se asigură prin grija administraţiei locului de deţinere se face de către directorul unităţii, în funcţie de situaţia concretă a fiecărei persoane private de libertate, iar articolele de echipament se justifică şi se scad din gestiune în baza documentelor contabile şi proceselor-verbale.

(4) Persoana privată de libertate care a decedat în timpul executării pedepsei poate fi înmormântată sau ridicată de către familie cu următoarele articole de echipament: o/un căciulă/fes/batic, pantalon/fustă/rochie, o/un cămaşă/tricou/bluză, un chilot, o pereche de ciorapi şi o pereche de pantofi.

(5) Articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte prevăzute la alin. (1) şi (4) se scad din evidenţa contabilă în momentul distribuirii acestora.

Art. 10. - (1) Mamelor private de libertate care la punerea în libertate nu au posibilitatea să asigure îmbrăcămintea copilului aflat în îngrijire li se asigură şi li se distribuie în mod gratuit următoarele articole de echipament: patru scutece de unică folosinţă, o salopetă sau un costumaş, o căciulită, o păturică. Aceleaşi articole se pot asigura şi pentru copiii decedaţi, ai căror părinţi sau membri de familie nu au posibilitatea să le procure.

(2) în cazul în care articolele de echipament prevăzute la alin. (1) nu se pot distribui gata confecţionate, se asigură metrajul şi materialele necesare pentru a fi confecţionate în locul de deţinere.

Art. 11. - (1) Echipamentul şi materialele de sport aprovizionate şi distribuite conform normei nr. 5 din anexă se folosesc numai pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire fizică şi Sport, fiind interzisă folosirea lor în alte scopuri.

(2) Dotarea unităţilor se face numai cu echipament şi materiale de care este strictă nevoie, ţinându-se seama de programul de pregătire fizică indicat, de specificul locului de deţinere şi posibilităţile concrete existente privind amenajarea terenurilor de sport, sălilor de sport şi pentru practicarea diferitelor discipline de pregătire fizică şi sport.

Art. 12. - (1) Persoanele private de libertate care prestează activităţi lucrative beneficiază de echipamentul individual de protecţie prevăzut în cuprinsul normei nr. 6 din anexă. Pentru celelalte categorii de meseriaşi nespecificate în normele aprobate prin prezentul ordin, echipamentul de protecţie se asigură potrivit legislaţiei în vigoare, pe categorii de meserii.

(2) Echipamentul individual de protecţie acordat conform prevederilor normei nr. 6 din anexă sau legislaţiei în vigoare se înregistrează în contabilitatea administraţiei locului de deţinere şi se foloseşte numai în timpul muncii pentru care este destinat.

(3) în vederea implementării cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă necesare pentru utilizarea echipamentelor individuale de protecţie de către lucrători la locul de muncă, precum şi pentru îmbunătăţirea, în special, a mediului de muncă, pentru garantarea unui nivel mai bun de protecţie a sănătăţii şi securităţii acestora, în termen de 90 de zile de la intrarea 1h vigoare a normelor de echipare aprobate prin prezentul ordin se aprobă, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Ghidul de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie.

(4) Ghidul va cuprinde un necesar de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, cu indicarea factorilor de risc ce apar în îndeplinirea sarcinii, indicarea fiecărui tip de protector (sortiment de echipament individual de protecţie), a numărului de echipamente acordate şi a termenului la care acestea se înlocuiesc.

(5) Echipamentul individual de protecţie se schimbă ori de câte ori se constată diminuarea capacităţii acestuia de a proteja lucrătorul. Este interzisă utilizarea echipamentului individual de protecţie casat sau cu defecte.

(6) Contravaloarea echipamentului individual de protecţie deteriorat din motive imputabile persoanelor private de libertate care prestează activităţi lucrative se recuperează de către administraţia locului de deţinere conform dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare. Echipamentul individual de protecţie deteriorat din motive neimputabile lucrătorului se înlocuieşte obligatoriu şi gratuit de către administraţia locului de deţinere.

(7) în funcţie de riscurile existente la locul de muncă se pot folosi unul sau mai multe echipamente individuale de protecţie.

Art. 13. - (1) întreţinerea şi repararea ţinutei civile şi a articolelor de echipament individual de protecţie, asigurate de administraţia locului de deţinere, se realizează în locurile de deţinere din sistemul administraţiei penitenciare.

(2) întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentului individual de protecţie se asigură de administraţia locului de detenţie.

(3) Ţinuta asigurată persoanelor private de libertate se spală şi se întreţine prin grija administraţiei locului de deţinere.

(4) Ţinuta care urmează să fie predată în vederea spălării este marcată cu ocazia predării de către persoana privată de libertate, astfel încât să permită identificarea şi restituirea către aceeaşi persoană.

Art. 14. - Ţinuta persoanelor private de libertate, atât cea personală, cât şi cea asigurată de administraţia locului de deţinere, se spală după un program stabilit de fiecare loc de deţinere şi aprobat de directorul acestuia.

Art. 15. - (1) Ţinuta asigurată prin grija administraţiei locului de deţinere se pune la dispoziţia persoanelor private de libertate la primirea în unitate şi se retrage cu ocazia înlocuirii, schimbării ţinutei în funcţie de anotimp, liberării sau transferului.

(2) De regulă, ţinuta asigurată prin grija administraţiei locului de deţinere nu se transferă. Cu ocazia transferului, persoanele private de libertate utilizează îmbrăcămintea personală.

(3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), în situaţia în care la transferare sau liberare persoanele private de libertate nu dispun de ţinuta necesară, cu aprobarea directorului locului de deţinere, se asigură un minim de echipament. În cazul transferului, ţinuta asigurată de administraţia locului de deţinere se înregistrează în evidenţa unităţii de destinaţie în baza documentelor justificative emise de unitatea de provenienţă.

Art. 16. - (1) Persoanele private de libertate care nu posedă ţinută personală şi care urmează cursuri de instruire şcolară în afara sistemului penitenciar au dreptul gratuit, suplimentar drepturilor prevăzute de normele aprobate prin prezentul ordin, la o ţinută civilă, aprobată de directorul unităţii în baza unei solicitări scrise a persoanei private de libertate.

(2) Ţinuta prevăzută la alin. (1) se distribuie imediat după admiterea la cursurile de instruire şcolară sau cel târziu la data începerii anului şcolar.

Art. 17. - Ţinuta aflată în folosinţa persoanelor private de libertate diagnosticate cu boli contagioase se dezinfectează sau se distruge, în conformitate cu dispoziţiile sanitare în vigoare. În cazul distrugerii se întocmesc documentele justificative de scădere din evidenţa contabilă, avizate de medicul de unitate şi aprobate de ordonatorul de credite.

Art. 18. - (1) Scoaterea din uz înainte de împlinirea duratei normale de utilizare a tuturor articolelor de echipament asigurate de administraţia locului de deţinere, din motive imputabile persoanelor private de libertate, ca urmare a pierderii, degradării sau distrugerii acestora ori din cauza neglijenţei sau utilizării defectuoase, se recuperează de administraţia locului de deţinere conform dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) în situaţii excepţionale, când pagubele au fost provocate de incendii, calamităţi naturale şi nu există vinovaţi sau în alte cazuri care înlătură răspunderea materială, scoaterea din uz a materialelor prevăzute la alin. (1) se face în baza unui proces-verbal de constatare, întocmit de o comisie de cercetare numită prin decizie a directorului locului de deţinere.

(3) în situaţia în care pierderea, degradarea sau distrugerea articolelor de echipament asigurate de administraţia locului de deţinere s-a datorat unor cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate ori în alte cazuri în care pagubele nu au fost provocate din culpa persoanei private de libertate, administraţia locului de deţinere va distribui un nou articol de echipament în locul celui distrus sau deteriorat.

Art. 19. - Durata de utilizare începe din momentul distribuirii, chiar dacă bunurile nu se întrebuinţează pe toată durata normală de utilizare.

Art. 20. - Persoanele private de libertate, în baza solicitării scrise, pot achiziţiona prin punctul comercial amenajat în interiorul locului de deţinere articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, conform art. 70 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 21. - (1) Ţinuta persoanelor private de libertate şi echipamentul individual de protecţie asigurate de administraţia locului de deţinere se distribuie pe bază de documente şi se evidenţiază în fişa individuală.

(2) Persoanele private de libertate certifică prin semnătură în fişele individuale primirea sau restituirea articolelor de echipament.

(3) Pentru ţinuta civilă personală primită de la aparţinători, membri de familie sau alte persoane prin sectorul „vizite” sau cumpărată de la punctul comercial se întocmeşte bon de primire în păstrare.

Art. 22. - Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.056/C/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament şi de materiale igienico-sanitare aferente persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 6 septembrie 2007.

Art. 24. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justiţiei,

Tudorel Toader

 

Bucureşti, 27 octombrie 2017.

Nr. 2.890/C.

 

ANEXĂ

 

NORMELE

de echipare şt durata de folosinţă a ţinutei asigurate de administraţia locului de deţinere persoanelor private de libertate

 

Norma nr. 1

Persoane private de libertate de sex masculin

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Îmbrăcăminte

1.

Căciulă

buc.

1

4

 

2.

Fes

buc.

1

2

 

3.

Cămaşă

buc.

2

1

 

4.

Costum cu un pantalon

buc.

1

2

În funcţie de sezon se asigură costum de vară sau de iarnă.

5.

Pantalon pentru vară

pereche

1

2

 

6.

Pantalon pentru iarnă

pereche

1

2

 

7.

Pulover

buc.

1

4

 

8.

Scurtă cu mesadă detaşabilă

buc.

1

5

 

9.

Costum salopetă

buc.

1

2

Se acordă numai celor care lucrează în ateliere sau locuri de muncă din incinta locului de deţinere.

 

II. Lenjerie de corp

1.

Tricou

buc.

2

1

 

2.

Maiou

buc.

6

1

 

3.

Chiloţi

pereche

6

1

 

4.

Ciorapi

pereche

6

1

 

5.

Pijama

buc.

2

1

 

 

III. Încălţăminte

1.

Bocanci

pereche

1

2

 

2.

Pantofi

pereche

1

2

 

3.

Pantofi sport (tenişi)

pereche

1

1

 

4.

Papuci

pereche

1

2

 

 

IV. Diverse

1.

Fular

buc.

1

4

 

2.

Curea pentru pantaloni

buc.

1

4

 

3.

Mănuşi pentru iarnă

pereche

1

1

 

4.

Prosop

buc.

1

1

 

5.

Umeraşe

buc.

2

inventar

Inventar de unitate pentru fiecare persoană

 

Norma nr. 2

Persoane private de libertate de sex feminin

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata - În ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Îmbrăcăminte

1.

Căciulă

buc.

1

4

 

2.

Batic

buc.

1

2

 

3.

Cămaşă

buc.

2

1

 

4.

Costum cu fustă sau pantalon

buc.

1

2

În funcţie de sezon se asigură costum de vară sau de iarnă.

5.

Fustă pentru vară

buc.

1

2

 

6.

Pantalon pentru iarnă

pereche

1

2

 

7.

Pulover

buc.

1

4

 

8.

Scurtă cu mesadă detaşabilă

buc.

î

5

 

9.

Rochie

buc.

1

2

 

 

II. Lenjerie de corp

1.

Tricou

buc.

2

1

 

2.

Maiou

buc.

6

1

 

3.

Chiloţi

pereche

6

1

 

4.

Ciorapi

pereche

6

1

 

5.

Pijama

buc.

2

1

 

 

III. Încălţăminte

1.

Ghete

pereche

1

2

 

2.

Sandale

pereche

1

2

 

3.

Pantofi

pereche

1

2

 

4.

Pantofi sport (tenişi)

pereche

1

1

 

5.

Papuci

pereche

1

2

 

 

IV. Diverse

1.

Fular

buc.

1

4

 

2.

Mănuşi pentru iarnă

pereche

1

1

 

3.

Prosop

buc.

1

1

 

4.

Umeraşe

buc.

2

inventar

Inventar de unitate pentru fiecare persoană

 

Norma nr. 3

Copii care se află cu mamele lor în locurile de deţinere

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata - În ani -

0

1

2

3

4

5

1.

Scutec de unică folosinţă

buc.

1.440

1

 

2.

Cămăşuţă de pânză

buc.

6

1

 

3.

Botoşei

pereche

3

1

 

4.

Căciuliţă

buc.

2

1

 

5.

Salopetă/Costumaş

buc.

4

1

În funcţie de sezon se pot asigura articole de iarnă sau de vară.

6.

Rochiţă

buc.

6

1

 

7.

Pantalonaşi lungi

buc.

6

1

 

8.

Ciorăpei

pereche

6

1

 

9.

Prosop

buc.

3

1

 

10.

Ghetuţe

pereche

1

1

 

11.

Pătură mică

buc.

2

1

 

12.

Cearşaf pentru pătură

buc.

2

1

 

13.

Saltea

buc.

1

3

 

14.

Cearşaf pentru pat

buc.

2

1

 

 

Norma nr. 4

Persoane private de libertate internate în spitale

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

1.

Bonetă

buc.

1

2

 

2.

Halat

buc.

1

2

 

3.

Pijama/Cămaşă de noapte

buc.

2

1

 

4.

Papuci

pereche

1

2

 

5.

Prosop

buc.

2

1

 

 

Norma nr. 5

Echipament şi materiale pentru pregătirea fizică şi sportivă

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata - în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Pentru fiecare loc de deţinere

1.

Bare fixe

buc.

1

inventar

 

2.

Bare paralele

buc.

1

inventar

 

3.

Masă de tenis

buc.

1

inventar

 

4.

Greutăţi sportive

buc.

40

inventar

 

5.

Panouri de baschet

buc.

1

inventar

 

6.

Portic redus (metal pentru gimnastică)

buc.

1

inventar

 

7.

Rezerve bare paralele

buc.

2

inventar

 

8.

Spaliere de gimnastică

buc.

2

inventar

 

9.

Stâlpi metalici pentru teren de volei

buc.

2

inventar

 

10.

Mingi de handbal

buc.

2

inventar

 

11.

Mingi de fotbal

buc.

3

inventar

 

12.

Mingi de baschet

buc.

2

inventar

 

13.

Mingi de volei

buc.

2

inventar

 

14.

Cronometru

buc.

1

inventar

 

15.

Greutăţi diferite

buc.

4

inventar

 

16.

Fluier arbitru

buc.

2

inventar

 

17.

Frânghii gimnastică

buc.

1

inventar

 

18.

Mingi medicinale

buc.

2

inventar

 

19.

Plase pentru coş de baschet

buc.

2

inventar

 

20.

Plase pentru fotbal

buc.

2

inventar

 

21.

Plase pentru handbal

buc.

2

inventar

 

22.

Plase pentru volei

buc.

1

inventar

 

23.

Porţi pentru handbal

buc.

2

inventar

 

24.

Ruletă a 50 m

buc.

1

inventar

 

25.

Ştacheţi sărituri înălţime

buc.

24

inventar

 

26.

Stativi sărituri înălţime

buc.

4

inventar

 

27.

Suliţe sport

buc.

4

inventar

 

28.

Garnitură echipament de baschet, compusă din:

 

 

 

 

- ghete baschet

pereche

16

inventar

 

- glezniere

pereche

4

inventar

 

- şorturi

pereche

16

inventar

 

- tricouri

buc.

16

inventar

 

29.

Garnitură echipament de handbal, compusă din:

 

 

 

 

- ghete handbal

pereche

22

inventar

 

- glezniere

pereche

4

inventar

 

- tricouri

buc.

22

inventar

 

- şorturi

pereche

22

inventar

 

30.

Garnitură echipament de fotbal, compusă din:

 

 

 

 

- apărători fotbal

pereche

22

inventar

 

- şorturi pentru portar

pereche

2

inventar

 

- ghete fotbal

pereche

22

inventar

 

- genunchiere portar

pereche

2

inventar

 

- jambiere fotbal

pereche

22

inventar

 

- tricouri portar

buc.

2

inventar

 

- tricouri

buc.

22

inventar

 

- şorturi

pereche

22

inventar

 

 

II. Pentru fiecare sală de sport

1.

Tricouri sport (maiouri)

buc.

20

1

 

2.

Şorturi sport

pereche

20

1

 

3.

Pantofi tenis

pereche

40

1

 

4.

Mingi de volei

buc.

10

1

 

5.

Mingi de fotbal

buc.

10

1

 

6.

Mingi de baschet

buc.

5

1

 

7.

Mingi de handbal

buc.

5

1

 

8.

Plasă pentru volei

buc.

1

3

 

9.

Joc de şah

buc.

2

3

 

10.

Joc de rummy

buc.

2

3

 

11.

Joc pentru table

buc.

2

3

 

12.

Suport fileu tenis de masă

buc.

1

3

 

13.

Fileu pentru tenis de masă

buc.

1

1

 

14.

Palete pentru tenis de masă

buc.

4

3

 

 

III. Pentru fiecare persoană privată de libertate care desfăşoară activităţi sportive

1.

Tricou sport (maiou)

buc.

2

inventar

 

2.

Şorturi sport

pereche

2

inventar

 

3.

Pantofi de tenis

pereche

2

inventar

 

4.

Trening (costum)

buc.

2

inventar

 

 

Norma nr. 6

Echipamentul individual de protecţie pentru persoanele private de libertate care prestează activităţi lucrative

 

A. Activităţi desfăşurate pentru prepararea şi distribuirea hranei, întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor şi utilajelor, întreţinerea şi conservarea clădirilor, manipularea materialelor, îngrijirea animalelor de serviciu şi întreţinerea spaţiilor destinate acestora, sprijinirea şi suportul activităţilor religioase, educative, culturale, ocupaţionale, sportive, medicale, precum şi pentru menţinerea stării de curăţenie şi igienă în interiorul şi exteriorul locului de deţinere, a camerelor de arest de la instanţele de judecată sau a altor unităţi aparţinând sistemului administraţiei penitenciare

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

ULM.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata

- în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Bucătar/Ajutor bucătar, brutar, cofetar, preparator şi distribuitor hrană/alimente, ospătar, magaziner, manipulant

1.

Mănuşi de protecţie termică, din cauciuc

pereche

4

1

 

2.

Şorţ din cauciuc

buc.

1

1

 

3.

Cizme de protecţie (cauciuc)

pereche

2

1

 

4.

Bonetă din pânză albă

buc.

4

2

Se asigură şi celor care împart hrana.

5.

Halat alb sau bluză şi pantalon din pânză albă

buc.

4

2

Se asigură şi celor care împart hrana; la fiecare bucătărie se asigură câte cinci halate albe ca inventar de unitate pentru persoanele care execută activităţi de control.

6.

Pantofi sau saboţi ergonomici

pereche

1

1

 

 

II Măcelar, mezelar, carmangier

1.

“Cizme de protecţie (din cauciuc cu talpă antiderapantă)

pereche

1

1

 

2.

Sorţ de protecţie

buc.

1

1

 

3.

Mănuşi de protecţie (zale, electroizolante, termice)

pereche

1

1

 

4.

Halat alb sau bluză şi pantalon din pânză albă

buc,

4

2

 

5.

Ochelari de protecţie cu braţe

buc.

1

1

 

6.

Vestă vătuită

buc.

1

4

Vesta vătuită se asigură în funcţie de necesităţi.

 

III. Îngrijitor curăţenie

1.

Mănuşi de protecţie de unică folosinţă

pereche

 

 

Mănuşile de unică folosinţă se asigură în funcţie de necesităţi.

2.

Mănuşi de protecţie din cauciuc

pereche

2

1

 

3.

Halat de lucru din doc

buc.

2

3

 

4.

Batic sau şapcă

buc.

1

1

 

5.

Pantofi cu talpă antialunecare

pereche

1

2

 

 

B. Activităţi prestate în cadrul gospodăriilor agrozootehnice

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata - în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Îngrijitor animale, mulgător, preparator produse animale, lucrător manipulare şi pregătire furaje

1.

Şorţ de protecţie din cauciuc

buc.

1

1

 

2.

Cizme de protecţie din cauciuc

pereche

2

1

 

3.

Mănuşi de protecţie

pereche

 

 

Mănuşi de unică folosinţă. Se asigură în funcţie de necesităţi.

4.

Costum vătuit

buc.

1

4

Vestă vătuită se asigură în funcţie de necesităţi.

5.

Scurtă cu glugă impermeabilă

buc.

1

4

Se asigură în funcţie de necesităţi.

 

II. Morar, mecanic utilaje morărit şi nutreţuri combinate, lucrător manipulare şi pregătire furaje

1.

Combinezon sau bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

2.

Şapcă

buc.

1

1

 

3.

Antifoane externe

buc.

1

1

Se asigură în funcţie de necesităţi.

4.

Semimască praf

buc.

1

3

Semimască din cauciuc cu cartuş filtrant

5.

Mănuşi de protecţie

pereche

1

1

 

6.

Pantofi cu talpă din cauciuc

pereche

1

2

 

 

C. Activităţi de cizmărie, croitorie, frizerie, tâmplărie, spălătorie, tinichigerie, lăcătuşărie

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata - în ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Cizmar, croitor, frizer, călcător echipament

1.

Halat din pânză

buc.

1

1

 

2.

Batic sau şapcă

buc.

1

1

Doar pentru cizmar şi croitor

3.

Degetar metalic

buc,

1

1

Doar pentru cizmar şi croitor

4.

Fotă pentru tuns

buc.

2

1

Doar pentru frizer

5.

Şervet pentru frizer

buc.

4

1

Doar pentru frizer

 

II. Spălător (rufe şi vase)

1.

Şorţ de protecţie

buc.

1

1

 

2.

Cizme de protecţie antiderapante

pereche

1

1

 

3.

Mănuşi de protecţie din cauciuc

pereche

24

1

 

4.

Halat de pânză

pereche

1

1

 

5.

Pantalon (fustă)

buc.

1

1

 

6.

Batic sau şapcă

buc.

1

1

 

 

III. Lăcătuş, lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale

1.

Ochelari de protecţie

pereche

1

1

 

2.

Mănuşi de protecţie

pereche

2

1

 

3.

încălţăminte de protecţie

pereche

1

2

 

4.

Bluză şi pantalon salopetă

pereche

1

1

 

5.

Costum vătuit

buc.

1

4

Se asigură în funcţie de necesităţi.

 

IV. Tinichigiu, fierar

1.

Mănuşi de protecţie

pereche

2

1

 

2.

Sorţ de protecţie

buc.

1

2

 

3.

Ochelari de protecţie

pereche

1

1

 

4.

Pantofi de protecţie

pereche

1

2

 

5.

Bluză şi pantalon salopetă

pereche

1

1

 

6.

Şapcă

buc.

1

1

 

 

D. Activităţi de întreţinere a mijloacelor auto, precum şi de întreţinere şi reparaţii curente ale clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor din dotarea penitenciarului

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

U.M.

Prevederi

Observaţii

Cantitatea

Durata - În ani -

0

1

2

3

4

5

 

I. Deservire centrale termice

1.

Mănuşi de protecţie rezistente la penetrare

pereche

1

1

 

2.

Bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

3.

Pantofi de protecţie

pereche

1

2

 

4.

Antifoane

pereche

1

2

 

5.

Costum vătuit

buc.

1

4

Se asigură în funcţie de necesităţi.

 

II. Deservire instalaţii sanitare şi termice

1.

Ochelari de protecţie

pereche

1

1

 

2.

Mănuşi de protecţie

pereche

2

1

 

3.

Cizme de protecţie din cauciuc

pereche

1

1

 

4.

Bluză şi pantalon salopetă sau combinezon

buc.

1

1

 

5.

Şapcă din pânză

buc.

1

1

 

6.

Costum vătuit

buc.

1

4

 

7.

Pantofi/Bocanci de protecţie

pereche

1

2

 

 

III. Deservire instalaţii electrice

1.

Mănuşi de protecţie electroizolante de JT

pereche

1

1

 

2.

Cizme de protecţie electroizolante de JT

pereche

1

1

 

3.

Cască de protecţie

buc.

1

4

 

4.

Centură de siguranţă sau ham

buc.

1

1

în cazul lucrărilor la înălţime

5.

Pantofi de protecţie

pereche

1

2

 

6.

Bluză şi pantalon salopetă sau halat

buc.

1

1

 

7.

Şapcă din pânză

buc.

1

1

 

8.

Costum vătuit

buc.

1

4

Se asigură în funcţie de necesităţi.

 

IV. Sudor electric sau autogen

1.

Mască de protecţie

buc.

1

1

Doar pentru sudor electric

2.

Jambiere

pereche

1

2

 

3.

Ochelari sudură

pereche

1

1

Doar pentru sudor autogen

4.

Şorţ de protecţie

buc.

1

2

 

5.

Bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

6.

Mănuşi lungi de protecţie

pereche

1

1

 

7.

Bocanci de protecţie

pereche

1

2

 

8.

Costum vătuit

pereche

1

4

Se asigură în funcţie de necesităţi.

 

V. Strungar, prelucrător prin aşchiere, frezor

1.

Ochelari de protecţie

pereche

1

1

 

2.

Pantofi de protecţie

pereche

1

2

 

3.

Bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

4.

Şapcă din pânză

buc.

1

1

 

 

VI. Tâmplar, dulgher, geamgiu

1.

Ochelari de protecţie

pereche

1

1

 

2.

Mănuşi de protecţie

pereche

1

1

 

3.

Semimască de protecţie împotriva prafului

buc.

1

3

Semimască din cauciuc cu cartuş filtrant

4.

Pantofi de protecţie

pereche

1

2

 

5.

Bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

6.

Costum vătuit

buc.

1

4

Doar pentru dulgher, geamgiu, în funcţie de necesităţi

7.

Burtieră de protecţie

buc.

1

4

Doar pentru tâmplar, în funcţie de necesităţi

8.

Antifoane

buc.

1

2

Doar pentru tâmplar şi dulgher, în funcţie de necesităţi

 

VII. Mânuitor şi distribuitor de materiale (depozite şi magazii)

1.

Mănuşi sau palmare de protecţie

pereche

1

1

 

2.

Şorţ de protecţie

buc.

1

2

Se asigură în funcţie de necesităţi.

3.

Ochelari de protecţie

buc.

1

1

Se asigură în funcţie de necesităţi.

4.

Halat

buc.

1

1

 

5.

Şapcă

buc,

1

1

 

6.

Pantofi de protecţie

buc.

1

2

 

 

VIII. Spălător auto, vopsitor auto

1.

Cizme de protecţie

pereche

1

1

Doar pentru spălător auto

2.

Mănuşi de protecţie

pereche

1

1

 

3.

Sorţ de protecţie

buc.

1

1

 

4.

Bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

5.

Semimască din cauciuc cu cartuş filtrant gaze

buc,

1

3

Doar pentru vopsitor

6.

Ochelari de protecţie

buc.

1

1

 

7.

Pantofi de protecţie

buc.

1

2

Doar pentru vopsitor

8.

Costum vătuit

buc.

1

4

Se asigură în funcţie de necesităţi.

9.

Şapcă

buc.

1

1

 

 

IX. Zidar, tencuitor, zugrav, faianţar, mozaicar

1.

Pantofi din piele de protecţie

pereche

1

2

 

2.

Cască de protecţie

buc.

1

5

Se asigură în funcţie de necesităţi.

3.

Ochelari de protecţie

pereche

1

1

 

4.

Centură de siguranţă

buc.

1

1

Când se lucrează la înălţime

5.

Mănuşi de protecţie

pereche

6

1

 

6.

Mască de protecţie

buc.

4

1

Se asigură în funcţie de necesităţi.

7.

Bluză şi pantalon salopetă

buc.

1

1

 

8.

Şapcă

buc.

1

1

 

9.

Genunchiere

buc.

1

4

Doar pentru faianţar, mozaicar

 

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.